انباشت زیرزمینی گاز طبیعی UGS در میدان گازی سراجه: گام نخست، از شناخت میدان تا اندازه گیری ویژگی های سنگ و سیال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انباشت زیرزمینی گاز طبیعی UGS در میدان گازی سراجه: گام نخست، از شناخت میدان تا اندازه گیری ویژگی های سنگ و سیال در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انباشت زیرزمینی گاز طبیعی UGS در میدان گازی سراجه: گام نخست، از شناخت میدان تا اندازه گیری ویژگی های سنگ و سیال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی انباشت زیرزمینی گاز طبیعی UGS در میدان گازی سراجه: گام نخست، از شناخت میدان تا اندازه گیری ویژگی های سنگ و سیال در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن انباشت زیرزمینی گاز طبیعی UGS در میدان گازی سراجه: گام نخست، از شناخت میدان تا اندازه گیری ویژگی های سنگ و سیال در word :

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

ایران از نظر میزان ذخایر گازی رتبه دوم را در جهان داراست. با این حال، جهت جهت هموارسازی چالشهای فراوان زیست محیطی ناشی از سوزاندن گازهای همراه و زایش و گسترش گازهایی چون H2S,CO2 گسترش افزای گوناگونی استفاده از گاز طبیعی به عنوان یک حامل انرژی فراوان و ارزان در سبد انرژی کشور، همچنین نگهداشت برابری عرضه و تقاضای گاز طبیعی به ویژه در فصلهای سرد، نیاز به برنامه ریزی برای انباشت (ذخیره سازی) و برداشت بیشینه از ذخایر گاز کشور را نیازمند می سزد. بازگردانی وانباشت گاز در مخازن زیرزمینی روش روتین شناخته شده در جهان برای جبران کمبود گاز برای مواقع خاص وهمچنین کاهش آلاینده های زیست محیطی می باشد. با چشم داشت به این نکته ارزشمند که تنها مخزن انباشت زیرزمینی گاز در ایران مخزن گازی سراجه قم می باشد. در مقاله پیش رو به گام نخست انباشت زیرزمینی گاز طبیعی UGS در میدان گازی سراجه پرداخته گردیده است به گونه ای که در آغاز به آشنایی با میدان پرداخته شد و در پی آن ویژگی های پتروفیزیکی سنگ و ساختار آن مورد بررسی قرار گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ترمودینامیکی و طیف سنجی برهمکنش کمپلکس مس در پیروکسیکام و ctدرDNA در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ترمودینامیکی و طیف سنجی برهمکنش کمپلکس مس در پیروکسیکام و ctدرDNA در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ترمودینامیکی و طیف سنجی برهمکنش کمپلکس مس در پیروکسیکام و ctدرDNA در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ترمودینامیکی و طیف سنجی برهمکنش کمپلکس مس در پیروکسیکام و ctدرDNA در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ترمودینامیکی و طیف سنجی برهمکنش کمپلکس مس در پیروکسیکام و ctدرDNA در word :

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پیروکسیکام pirox متعلق به گروه داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی NSAIDS است ازا ین داروها به عنوان مسکن و تب بر استفاده میشود همچنین این دسته از داروها دارای اثربازداری شیمیایی روی سرطانهای مختلف هستند دراین مطالعه ابتدا خواص فیزیکی شیمیایی کمپلکس مس پیروکسیکام (PIROX)2(DMF)2 CU با تکنیک طیف سنجی مرئی ماورا بنفش درمحدوده مرئی مورد بررسی قرارگرفت و سپس برهمکنش محلول مس پیروکسیکام با DNA ct- درمحدوده دمایی 25تا45 درجه سانتیگراد بررسی شد و درنهایت بابررسی نتایج حاصل از طیف سنجی و محدوده ای از غلظت که محلول مس پیروکسیکام از قانون بیر لامبرت تبعیت می کند و با استفاده از روابط ترمودینامیکی اقدام به محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی این برهمکنش گردید همچنین پیوند کمپلکس مس پیروکسیکام و DNA ct- با اتیدیوم برمید و اثرقدرت یونی بررسی شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته درنوجوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته درنوجوانان در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته درنوجوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته درنوجوانان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته درنوجوانان در word :

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

افزایش تفکر منفی به ویژه درارتباط با خود و آینده یکی از نشانه های افسردگی است و بابهبود فرد، تفکر منفی کمتر بروز می کند بسیاری از شناخت درمانگران براین باورند که واکنش های هیجانی و رفتاری درنوجوانان به وسیله فرآیندهای شناختی ایجاد می شوند. از این رو افکار، باورها و سایر فرایندهای شناختی تعیین کننده ی اصلی خلق وهیجان انان می باشند(هاگا، دایک و ارتست، 1991،تیزدیل1997،به نقل از آذرگون و کجباف،1389) برکنترل افکار منفی دانش اموزان هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته درنوجوانان در word بود. جامعه این تحقیق شامل کلیه دانش اموزان دبیرستان های شهر مشهد بود کهدرسال تحصیلی93-94 مشغول به تحصیل در دبیرستانهای نواحی هفت گانه شهر مشهد بودند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کنکاشی پیرامون تخمین تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کنکاشی پیرامون تخمین تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کنکاشی پیرامون تخمین تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کنکاشی پیرامون تخمین تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کنکاشی پیرامون تخمین تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان در word :

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه توجه به مدیریت تقاضای اقتصادی آب )این کالای اقتصادی( که یکی از ابزارهای مهم آن نرخگذاری آب است – در مدیریت ملی کشور مهم تلقی می شود، چرا که توجه بیشتر به این امر موجب تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه کشور خواهد شداز اینرو با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه به دنبال بررسی تخمین تابع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی در ناحیه شمال خوزستاناست. نتایج مطالعه حاکی از آن است که ضریب عرض از مبدأ این مدل مثبت و معنیدار ارزیابی شده است بدین معنی که اگر تمام متغیرها صفر باشند، باز هم قیمت آب صفر نخواهد بود )دقت میشود که قیمت آب مصرفی هیچگاه منفی نمیشود(. ضریب متغیرحجم مصرفی آب معکوس و معنیدار است. بدین معنی که هرچقدر که حجم مصرف آب افزایش مییابد، قیمت آب مصرفی برای محصول کاهش مییابد. این امر به سبب بازده نهایی نزولی متغیر مصرف آب میباشد که با مبانی نظری تحقیق سازگار است. اما ضریب متغیرهای قیمت محصول و مقدار محصول تولید شده هر دو مثبت و معنیدار هستند. همچنین ضریب متغیرهای کود و سم در مدل ارزیابی شده معکوس و معنیدار ارزیابی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثرگونه گیاهی کنوکارپوس Conocarpus erectus بر پوشش گیاهی زیر سایه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثرگونه گیاهی کنوکارپوس Conocarpus erectus بر پوشش گیاهی زیر سایه ای در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرگونه گیاهی کنوکارپوس Conocarpus erectus بر پوشش گیاهی زیر سایه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثرگونه گیاهی کنوکارپوس Conocarpus erectus بر پوشش گیاهی زیر سایه ای در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثرگونه گیاهی کنوکارپوس Conocarpus erectus بر پوشش گیاهی زیر سایه ای در word :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مطالعه پوشش فلورستیکی زیر سایه درختان غیر بومی کئوکارپوس Conocarpus erectus از تاریخ 1393/11/1 در شهر اهواز مرکز استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران آغاز شد. ابتدا 30 درخت کئوکارپوس در اطراف دانشکده دام پزشکی به طور دقیق انتخاب و نشانه گذاری شد. سپس با پلات گذاری اقدام به برداشت سه کوادرات با ابعاد ( 1.1 ) متر به صورت تصادفی در زیر تاج درختان مربوط، اقدام به شناسایی و برداشت گونه های گیاهی زیر سایه می شد. تا اثر درختان غیربومی کئوکارپوس Conocarpus بر پوشش فلورستیکی گونه های زیر سایه این بررسی شود. نتیجه اینکه تنوع گونه های زیر سایه درختان کئوکارپوس شامل 37 گونه از 35 جنس و 22 خانواده از poaceae (19%) و Compositae (10%) ؛ Gramineae (هشت در صد) و Asteraceae (هشت در صد) ؛ Leguminosae (پنج در صد) و Papilionoceae (پنج در صد) ؛ Melastome (دو در صد) ؛ Malvaceae (دو در صد) ؛ Euphorbiaceae (دو در صد گونه) ؛ Polygonaceae (دو در صد) ؛ Convolvulaceae (دو در صد) ؛ Chenopodiaceae (دو در صد) ؛ Brassicaceae (دو در صد) ؛ Solanaceae (دو در صد) ؛ Apiaceae(دو در صد) ؛ craciferae (دو در صد) ؛ Rose (دو در صد) ؛ Lamiaceae (دو در صد) ؛ Urticaceae (دو در صد) و Mimosaceae (دو در صد) ؛ نمودار ( 1-1 ) با شکل زیستی به کوروتیپ متفاوت در این منطقه شناسایی شدند. جدول ( 1-1 )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
لیلا صفا – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه
روح اله رضائی – استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان انجام گرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مرتعداران روستای اورتابلاغ در شهرستان -زنجان بودند 241 N= که با توجه به جدول کرجسی مورگان، تعداد 201 نفر از آنان از طریق نمونهگیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق – انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود. نتایج تحلیل همبستگی حاکی از آن بود که بین متغیر وابسته میزان نیاز آموزشی با متغیرهای سطح تحصیلات، میزان درآمد، سابقه مرتعداری و میزان استفاده از کانالهای مختلف کسب اطلاعات مرتعداری رابطه معنیدار و منفی وجود دارد؛ در حالی که رابطه متغیر وابسته با دو متغیر سن افراد و تعداد دام معنیدار نشده است. همچنین یافتههای آزمون مقایسهای t نشان داد که بین میزان نیازآموزشی مرتعدارانی که در کلاسهای آموزشی شرکت نمودهاند با مرتعدارانی که در این کلاسها شرکت نداشتهاند، تفاوت معنیداری وجوددارد، به نحوی که پاسخگویانی که در کلاسهای آموزشی شرکت نکردهاند، از میزان نیاز آموزشی بیشتری برخوردارند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و حذف برگ بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهواز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و حذف برگ بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهواز در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و حذف برگ بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهواز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و حذف برگ بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهواز در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و حذف برگ بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط محیطی اهواز در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
فریدون کیانی قلعه سردی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مجتبی کیانی قلعه سردی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور دهدز
شهرام لک – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:
به منظور بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن و حذف برگ بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید 704Scدر شرایط محیطی اهواز،این تحقیق در سال 90-1389 بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار انجام شد. چهارسطح کود نیتروژن شامل بدون کود، 80و160 و 240 کیلوگرم در هکتار در کرتهای اصلی و تیمار حذف بخشی از منابع فیزیولوژیکی شامل حذف برگهای بالای بلال، برگهای پایین بلال و شاهد (بدون حذف برگ )در مرحله تلقیح در کرتهای فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمار های سطوح نیتروژن و حذف برگ ها بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. اما اثربرهمکنش سطوح نیتروژن و حذف برگ ها بر عملکرد دانه معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرددانه با 7363 و 5609 کیلوگرم در هکتار به ترتیب به تیمارهای 240 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و بدون مصرف نیتروژن اختصاص داشت. همچنین در تیمارهای حذف برگ بیشترین و کمترین عملکرد دانه به تیمار شاهد و حذف برگ های بالای بلال متعلق بود عملکرد دانه در تیمار حذف برگ های بالا و پایین بلال به ترتیب22/2و4/2درصد کاهش یافت. کاهش معنی دار عملکرد دانه درتیمار حذف برگ های بالای بلال به دلیل کاهش معنی دار تعداد دانه در بلال و وزن دانه ها بود. بطور کلی، نتایج نشان داد که با افزایش میزان نیتروژن به 240 کیلوگرم در هکتار، سهم انتقال مجدد ساقه افزایش یافت و باعث جبران اثر حذف برگ ها پایین بلال بر عملکرد دانه ذرت گردید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Thermal Lattice Boltzmann Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Partially Open Cavities در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Thermal Lattice Boltzmann Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Partially Open Cavities در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Thermal Lattice Boltzmann Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Partially Open Cavities در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Thermal Lattice Boltzmann Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Partially Open Cavities در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Thermal Lattice Boltzmann Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Partially Open Cavities در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

M. Boostanchi – M.Sc student of Aerospace Eng., K.N.Toosi University of Tech., Tehran, Iran
M. Mahdavi Adeli – M.Sc student of Mechanical Eng., Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
M. Mirzaei – Associate Prof. of Mechanical Eng., K.N.Toosi University of Tech., Tehran, Iran
IM. H. Saleli4 – M.Sc student of Aerospace Eng., K.N.Toosi University of Tech., Tehran, Iran

چکیده:

In this research, the heat transfer natural convection from partially open cavities is evaluated with thermal lattice Boltzmann method. In this study different boundary conditions for all walls are investigated for example constant temperature, adiabatic walls and one heated walls for different open ratios. The study is carried out for a range of Rayleigh numbers and Prandtl number around 0.718 for air. The numerical simulation was conducted under different heat fluxes ranging from 0 to 480 W/m2 and opening ratio 0.4, 045 and 0.5. The purpose of this work was the steady state evaluation of the natural convection heat transfer inside the cavity under different boundary conditions by considering gravity effects. Finally, the effects of heat transfer on streamlines in partially open cavities are discussed. For this purpose, the equations of conservation of mass, momentum and energy were solved using different boundary conditions by thermal lattice Boltzmann method. In order to simulation use D2Q9lattice for velocity and temperature distribution. Results are presented as well as the variation of average Nusselt number at the isothermal walls and compared with the established CFD tools using PHOENICS code referenced through literature. The results show the average Nusselt number of the isothermal walls was found to be dependent on the geometry of the vent of the cavity. For the top vented case, the average Nusselt number increases with increase of opening ratio. Also with the increase of the opening ratio, buoyancy driven flow is more effective inside the cavity, hence, good air circulation is observed. Also the average Nusselt number increase with increase of the heat flux.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت جنگلهای دستکاشت برای اهداف ترسیب کربن نیاز امروز و فردا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت جنگلهای دستکاشت برای اهداف ترسیب کربن نیاز امروز و فردا در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت جنگلهای دستکاشت برای اهداف ترسیب کربن نیاز امروز و فردا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت جنگلهای دستکاشت برای اهداف ترسیب کربن نیاز امروز و فردا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت جنگلهای دستکاشت برای اهداف ترسیب کربن نیاز امروز و فردا در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سیدمهدی علی زاده – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
معمولا جنگلهای طبیعی در مقایسه با جنگلهای تحت مدیریت بهویژه جنگلکاریهای با دوره برداشت کوتاه مقادیرکربن بیشتری در خود ذخیره میکنند. اما در صورت عدم ایجاد اختلال در جنگلهای تحت مدیریت و یا ایجاد اختلالدر بازه زمانی بیشتر از اختلالات طبیعی، این روند میتواند معکوس شود. در این مقاله نقش جنگلهای دستکاشت در فرآیند ترسیب کربن، تاثیر جنگلکاریها بر تعادل کربن و مواردی که در مدیریت جنگلکاریهای با اهداف ترسیبکربن باید مد نظر قرار گیرد، بحث شده است. میتوان چنین نتیجهگیری نمود که در بسیاری از حالات، جنگلکاری عامل افزایش ترسیب کربن است. البته نوع کاربری پیشین منطقه جنگلکاری شده، نوع گونه کشت شده و سیستمهای مدیریتی اعمالشده در افزایش کارایی ترسیب کربن موثرند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 11در6ساله قزوین سال 1393 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 11در6ساله قزوین سال 1393 در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 11در6ساله قزوین سال 1393 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 11در6ساله قزوین سال 1393 در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 11در6ساله قزوین سال 1393 در word :

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: از مهمترین نهادهای جامعه و شکل دهنده ی شخصیت آدمی خانواده است که مطلوبیت، رضایت، خشنودی، کیفیت و کارکرد بهینه خانواده بر رشد، شکوفایی و پیشرفت اعضای خانواده موثر است. سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت خانواده، عاملی ارزشمند و تاثیر گذار برعادات فرزندان آنها می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 11-6 ساله قزوین سال 1393 انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی است. جامعه پژوهش در این مطالعه 278خانواده و کودکان 11-6 ساله(کلاس اول تا ششم ابتدایی) آنها، در مدارس شهر قزوین (دولتی وغیر دولتی) که در دو ناحیه آموزش و پرورش مشغول به تحصیل بوده اند که به روش نمونه گیری بصورت تصادفی از نوع خوشه ای انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پروفایل 2و پرسشنامه ابزار سنجش عادات خواب کودکان اونز جمع آوری و با آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها: نمره کل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در خانوارهای مورد مطالعه برابر(125.48)بود.. بین مسئولیت پذیری خانواده در قبال سلامت با بیداری صبح کودک (r=0.12 , sig=0.00)،رشد معنوی خانواده با بیداری صبح کودک(r=0.14 , sig=0.00)، نمره کل سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در خانواده با بیداری صبح کودک (r=0.18 , sig=0.00)و روابط بین فردی در خانواده با خوابیدن کودک(r=0.19 , sig=0.00) رابطه معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش بنظر می رسد خانواده دانش آموزان از سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت متوسطی بر خورداربودندو به همین دلیل فرزندان آنها تقریبا از عادات خواب نسبتا خوبی برخوردار بودند.پس ارتقا سبک زندگی خانواده باعث اصلاح خواب کودکان خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید