مقاله بررسی آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی به فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) درمنطقه نفتی بهرگان خلیج فارس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی به فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) درمنطقه نفتی بهرگان خلیج فارس در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی به فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) درمنطقه نفتی بهرگان خلیج فارس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی به فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) درمنطقه نفتی بهرگان خلیج فارس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی به فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) درمنطقه نفتی بهرگان خلیج فارس در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
شوکا فصل بهار – کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست، داانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ا سلامی، تهران، ایران
مژگان امتیاز جو – عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده:
خلیج فارس مهمترین آبراهه ی حیاتی خاورمیانه است و از این رو بارناکل به عنوان یکی از بیواندیکاتورها می تواند ابزار مناسبی جهت بررسی میزان مواد آلاینده وارد شده به بدن آبزیان و محیط زیست آنها محسوب شود. از آنجا که برخی از آلاینده های می توانند سبب تنش های اکسایشی در ارگانیسم های آبزی شوند، تغییرات سطح آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان ن شانگر زیستی انتخاب و در 6 ایستگاه منطقه ی نفتی بهرگان واقع در خلیج فارس، همراه با نمونه های آب دریا جهت اندازه گیری نیکل، وانادیوم و ک بالت جمع آوری گردید. همچنین سنجش تغییرات سطح آنزیمی با استفاده از کیت و الیزاریدر انجام و با استفاده از SPSS و ضریب همبستگی بین آنزیم کاتالاز و فلزات وانادیوم، نیکل و کبالت سنجش گردید. بر اساس آنالیز انجام شده، فقط عنصر وانادیوم ضریب همبستگی معنی دار منفی (r=0/76) را با تغییرات سطح آنزیم ویژه کاتالاز نشان داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید