مقاله بررسی تناسب بین ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشور باوظایف قانونی آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تناسب بین ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشور باوظایف قانونی آن در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تناسب بین ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشور باوظایف قانونی آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تناسب بین ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشور باوظایف قانونی آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تناسب بین ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشور باوظایف قانونی آن در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: 27

نویسنده(ها):

محمد وزین کریمیان – هیات علمی دانشگاه شاهد، مدیریت دولتی
سیداحمد حسینی – هیات علمی دانشگاه شاهد، مدیریت دولتی
محمد کاظمی برزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی دانشگاه شاهد

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تشخیص تناسب ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشوربا چند و چون انجام وظایف قانونی آن می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه پرسنل دیوان محاسبات کشور در پستهای مختلف حسابرسی، حقوقی و فنی مشغول بکارند، می باشد. نمونه آماری این تحقیقn=168 نیز بااستفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدودN=300تعیین گردید. در این پژوهش جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای پرسش نامه استاندارد آقای رابینز استفاده شده است. در مراحل مختلف پایایی پرسش نامه سنجیده شد به طوری که هنگام گردآوری پرسش نامه نهائی مجدداً یایایی ابزار موردبررسی قرار گرفت که عدد آلفا به0/77رسید و حاکی از پایائی قابل قبول پرسش نامه می باشد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این پژ وهش با استفاده از بعضی از روشهای آمار استنباطی نظیر، آزمون و تحلیل واریانس فریدمن، آزمون توزیع دوجمله ای (باینومیال) داده های مربوط به فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. تحلیل داده ها و داده پردازی لازم با نرم افزارهایexcel و spssصورت گرفته است. سوال اصلی تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش بود که آیا ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشور با انجام وظایف محوله متناسب است؟ براساس نتایج تحقیق، مشخص گردید از دیدگاه کارکنان دیوان محاسبات کشور ساختار سازمانی دیوان محاسبات از لحاظ مولفه های پیچیدگی و تمرکز متناسب با وظایف قانونی محوله و از لحاظ مولفه رسمیت متناسب نمی باشد که در این راستا پیشنها داتی نیز ارایه گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید