مقاله بررسی عوامل موثر در تغییر و تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عوامل موثر در تغییر و تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل موثر در تغییر و تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عوامل موثر در تغییر و تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل موثر در تغییر و تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه کردان در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشکده جغرافیا، د
مجتبی هدایی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشکده جغرافیا، د

چکیده:
مخروطافکنه کردان در نیمه جنوبی رشتهکوه البرز قرار دارد. از آنجا که در خصوص شکلگیری و تحول مخروطافکنه نظرات متفاوت ارائه گردیده، در این مقاله سعی شده تا با بررسی مخروطافکنه کردان) با هدف شناخت عوامل موثر در شکل گیری آن( نظرات ارائه شده مورد تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق از تصاویر ماهوارهای) 2007 (، نقشههای 1:100000 و 1:250000 زمینشناسی، نقشههای 1:25000 و1:50000 توپوگرافی و عکسهای هوایی 1:55000 سال1332 سازمان جغرافیایی استفاده شده است. از نرمافزارهای Freehand و envi4.7 Arc/Gis برای ترسیم نقشههای محدوده مطالعاتی و تحلیل منطقه استفاده گردیدهمچنین علاوه بر استفاده از لوگ چاههای نمونهای سازمان آب منطقهای، جهت مشاهده رسوبات منطقه بازدید محلی انجام شد سپس با استفاده شاخصهای ژئومورفولوژیکی Vf ، Sm وFmf اثرات فعالیتهای تکتونیکی در منطقه مورد محاسبه قرار گرفت . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که عوامل اصلی تغییر و تحول مخروطافکنه فعالیتهای تکتونیکی و اقلیمی بوده ولی عوامل انسانی در سالهای اخیر باعث ایجاد تغییراتی در سطح مخروطافکنه شده است. این تغییرات به صورت تغییر مسیر آبراههها، تغییر کاربری اراضی و; مشهود میباشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید