مقاله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در word :

فصل اول – مواد عمومی

ماده 1 – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:

الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1 – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده 2 – دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین کیفر می نماید

و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

ماده 3 – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( تا دو سال ) است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:

1 – کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

2 – جزای نقدی از دومیلیون ( 000‚000‚2 ) ریال تا بیست میلیون (000‚000‚20 ) ریال.

3 – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

4 – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5 – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:

1 – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

2 – جزای نقدی از یک میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال.

3 – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان

خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره 1 – در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.

تبصره 2 – در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد ، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد. ماده 4 – در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:

1 – جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

2 – محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

3 – تنزیل یک درجه و یا رتبه.

4 – انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:

1 – جزای نقدی از پنج میلیون ( 000‚000‚5 ) ریال تا سی میلیون (000‚000‚30 ) ریال.

2 – اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 5 – در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف – در مورد کارکنان پایور:

1 – جزای نقدی از سی میلیون ( 000‚000‚30 ) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100 ) ریال.

2 – محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.

3 – تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.

4 – انفصال موقت به مدت یک سال.

ب – در مورد کارکنان وظیفه:

1 – جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

2 – اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده 6 – در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می شوند ، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاری است.

ماده 7 – در مواردی که در این قانون ، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد:

الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.

ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.

ج – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید