گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک در word

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
پیش گفتار   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 
هدف و دامنه کاربرد   
مراجع الزامی  
تعاریف و اصطلاحات   
نقیصه   
رفتار چقرمه  
رفتار شکننده  
قطر خارجی اسمی ، dn   
قطر خارجی متوسط    
حداقل قطر خارجی متوسط    
ضخامت جداره در هر نقطه ،   
دو پهنی   
ضخامت جداره در هر نقطه ،   
حداقل ضخامت جداره،   
حداکثر ضخامت جداره،    
ضخامت متوسط جداره،     
ضخامت اسمی جداره     
حداکثر فشار کاری مجاز     
فشار اسمی، PN   
حد پایین اطمینان      
حداقل استحکام موردنیاز MRS           
ضریب طراحی C    
نسبت ابعاد استانداردSDR      
تنش هیدرواستاتیک                 
مواد اولیه    
ویژگی های مواد اولیه     
دسته بندی مواد اولیه      
وضعیت ظاهری    
ابعاد و رواداری ابعاد لوله     
رواداری ابعاد                 
طول لوله    
جدول     
درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله   
فشار کاری مجاز در دماهای مختلف  
آزمون فشارترکیدگی   
تجدید نظر    
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه   
مورد استفاده ویژگی ها
پیش گفتار     
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه   
مورد استفاده ویژگی ها
هدف و دامنه کاربرد     
مراجع الزامی      
اصطلاحات و تعاریف     
مواد پلی اتیلنی    
دوده   
مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس  
حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس   
حداقل استحکام مورد نیاز     
ضریب طراحی    
تنش طراحی   
دسته بندی   
جدول  
ویژگی های مواد اولیه  
چگالی  
نرخ جریان مذاب   
درصد پراکندگی و توزیع دوده  
درصد وزنی   
پراکندگی دوده   
توزیع دوده   
مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی
پایداری حرارتی   
پیش گفتار    
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری       
ابعاد- روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد     
مراجع الزامی      
اصطلاحات و تعاریف     
کلیات                              
تهیه نمونه ها        
شرایط تثبیت آزمونه   
اندازه گیری ضخامت دیواره  
وسیله اندازه گیری   
روش اندازه گیری  
محاسبات   
اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)  
وسیله اندازه گیری  
روش اندازه گیری   
اندازه گیری دو پهنی     
وسیله اندازه گیری  
روش کار    
اندازه گیری طول لوله  
وسیله اندازه گیری  
روش اندازه گیری   
گزارش نتایج   
گزارش آزمون   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری    
مقدار دوده – روش آزمون
پیش گفتار   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری     
مقدار دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد  
مراجع الزامی   
وسایل مورد نیاز   
کوره الکتریکی   
در پوش  
ظرف احتراق                             
ترموکوپل آهن – کنستانتین  
جریان سنج   
تله   
لوله خشک کن   
دسیگاتور   
چراغ بونسن   
ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده   
معرفهای شیمیایی ومواد لازم  
روش آزمون   
اندازه گیری مقدار خاکستر  
محاسبات   
پیش گفتار   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری
بازگشت حرارتی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد  
مراجع الزامی   
اصطلاحات و تعاریف     
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن            
وسایل مورد نیاز   
آزمونه ها    
آماده سازی    
روش آزمون   
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن            
وسایل مورد نیاز   
آزمونه ها    
آماده سازی    
روش آزمون   
بیان نتایج      
گزارش آزمون   
پیش گفتار   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی  
مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد  
مراجع الزامی   
اصطلاحات و تعاریف   
اساس آزمون    
شرایط و عوامل مؤثر در آزمون  
وسایل  
درپوشهای انتهایی  
پایه یا آویز   
مخزن    
وسیله ایجاد فشار   
دماسنج    
زمان سنج    
ضخامت سنج   
وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی 
تهیه آزمونه ها   
نمونه برداری   
طول آزاد آزمونه ها(10)    
تعداد آزمونه ها   
کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون 
کالیبراسیون دستگاه  
محاسبه فشار آزمون    
آماده سازی آزمونه ها  
روش کار   
گزارش آزمون                                                                                                    
آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون       
پیش گفتار    
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی  
هدف و دامنه کاربرد   
هدف ازتدوین این استاندارد                       
چگالی وچگالی نسبی     
چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد  
مراجع الزامی   
اصطلاحات و تعاریف   
چگالی Pt    
چگالی نسبی   
جدول                        
تعداد آزمونه    
آماده سازی آزمونه  
روش های آزمون   
روش الف    
روش ب  
روش ج    
روش د  
گزارش آزمون   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی   
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
پیش گفتار   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد  
وسایل مورد نیاز   
بیان نتایج   
روش کار   
روش الف   
روش ب  
گزارش آزمون   
پیش گفتار   
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت 
در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد  
مراجع الزامی   
اصطلاحات و تعاریف   
اهمیت آزمون    
وسایل مورد نیاز آزمون  
قالب   
دستگاه شیارزن  
نگهدارنده آزمونه               
لوله آزمایش  
حمام با دمای ثابت   
ورق آلومینیوم  
چوب پنبه  
سینی    
زار انتقال               
گیره    
مواد لازم   
تهیه آزمونه   
روش آزمون   
گزارش آزمون   
جدول  
منابع  

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک در word

1 استاندارد ملی ایران 1-7175 : سال 1383 پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –اندازه گیری ابعاد – روش آزمون

2 استاندارد ملی ایران 2-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی – اندازه گیری مقدار دوده – روش آزمون

3 استاندارد ملی ایران 3-7175 : سال 1383 پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری بازگشت حرارتی – روش آزمون

4 استاندارد ملی ایران 4-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون

5 استاندارد ملی ایران 6-7175 : سال 1383 پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

6 استاندارد ملی ایران 7-7175: سال 1383 پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی – اندازه گیری نرخ جریان مذاب – روش آزمون

7 استاندارد ملی ایران 8-7175 : سال 1383 پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – پایداری حرارتی – روش آزمون

8 استاندارد ملی ایران 7174 : اسل 1383 پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –   مواد اولیه مورد مصرف – ویژگی ها

9  استاندارد ملی ایران 1331 : سال 1370 ویژگی های لوله های پلی اتیلنی برای آبرسانی

10 استاندارد ملی ایران 1331 : سال 1370 ویژگی های لوله های پلی اتیلنی برای آبرسانی

1-ISO 12162 :1995 ,Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications –Classification and designation –Overall service (design )coefficient

2-ASTM D 350 :1996,Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fitting Materials

3-ISO 4427 :1996,Polyethylene (PE) pipes for water Supply – Spcifications

4-DIN 8074: 1999 ,Polyethlene(PE)pipes-Dimension

     5-DIN 8075: 1999, Polyethlene (PE) pipes-General quality           requirements and testing

3-تعاریف و اصطلاحات

دراین استاندارد اصطلاحات و واژه ها باتعاریف زیر به کار می رود

3-1  نقیصه[1]

عملکرد پایین تر از حد انتظار یا مردود شدن یک محصول را نقیصه می نامندکه در پلیمرها از طریق دو رفتار چقرمه[2] وشکننده[3] ممکن است اتفاق بیفتد. مواردی که می توان آنها را بعنوان علایم نقیصه در نظر گرفت عبارتنداز

3-1- 1    هرگونه افت ناگهانی فشار در محل فشار -هرگونه نشت آب قابل مشاهده از لوله

3-1-2     هرگونه افت فشار که باعث قطع افزایش پیوسته فشار در نمونه شود

3-2   رفتار چقرمه

رفتاری است که در آن نمونه تحت تنش همراه باتغییر شکل پلاستیک یا نازک شدن[4] دچار پارگی و یا شکست می گردد. در لوله ها، آزمونه تحت فشار ابتدا بصورت موضعی تغییر شکل پلاستیک از خودنشان داده و سپس در جهت عمود برمحور لوله دچار ترکیدگی می گردند(ترجیحا نوک قناری)

3-3   رفتار شکننده

رفتاری است که در آن نمونه تحت تنش بدون تغییر شکل پلاستیک قابل رویت دچار شکست می گردد درلوله، آزمونه تحت فشار بدون تغییر شکل پلاستیک موضعی و تسلیم شدن از طریق جر خوردگی و یا ترک بزرگ طولی، دچار ترکیدگی می گردد

یادآوری -بطور کلی وقتی پلیمرها تحت تنش مکانیکی قرار می گیرند بسته به ساختار ملکولی و شرایط کاربرد دو نوع رفتار از خود نشان می دهند(رفتارچقرمه و رفتارشکننده)

3-4  قطر خارجی اسمی[5] ، dn

یک عدد گرد شده از قطر خارجی اسمی است که استفاده از آن بعنوان مرجع آسانتر می باشد. این روش اندازه گیری عددی در مورد تمام اجزای شبکه لوله کشی باترموپلاستیکها بجز در مورد فلنچها[6] واجزایی که با خان[7] اندازه گیری می گردند مشترک و یکسان می باشد

یادآوری- در سیستم متریک قطر اسمی خارجی، برحسب میلی متر، حداقل متوسط قطر خارجی می باشد که در استانداردهای مربوط به لوله ارائه گردیده است

3-5   قطر خارجی متوسط

اندازه محیط خارجی لوله تقسیم برعدد[8] می باشد که باتقریب 1/0 میلی متر گرد شده است

3-6   حداقل قطر خارجی متوسط

حداقل میزان قطر خارجی متوسط، برحسب میلی متر که برابر قطر خارجی اسمی، dn می باشد و در استانداردهای مربوطه به لوله ارائه گردیده است

3-7  دوپهنی[9]

تفاوت بین حداقل وحداکثر قطرهای خارجی لوله در یک سطح مقطع می باشد

3-8  ضخامت جداره در هر نقطه ،

ضخامت اندازه گیری شده در هر نقطه از محیط لوله که با تقریب 1/0 میلی متر گرد شده است

3-9  حداقل ضخامت جداره،

حداقل ضخامت جداره لوله که در محدود رواداری استاندارد تعیین شده است

3-10  حداکثر ضخامت جداره،

حداکثر ضخامت جداره لوله که در محدود رواداری استاندارد تعیین شده است

3-11  ضخامت متوسط جداره،

میانگین عددی حداقل چهار اندازه گیری بافواصل منظم در یک سطح مقطع(شامل مقادیر حداقل وحداکثر) که با تقریب 1/0 میلی متر گرد شده است

3-12  ضخامت اسمی جداره

ضخامت جداره، برحسب میلی متر که در جداول 2 تا 4 آورده شده و برابر با حداقل ضخامت جداره لوله، درهر نقطه می باشد

3-13  حداکثر فشار کاری مجاز

فشار مجاز داخل لوله، برحسب مگاپاسکال، که براساس ضریب طراحی(C) محاسبه گردیده است

3-14  فشار اسمی، PN

نوعی تقسیم بندی عددی که با توجه به خواص مکانیکی اجزای یک سیستم لوله کشی و حداکثر فشار کاری مجاز تعیین واستفاده از آن بعنوان مرجع آسانتر می باشد

3-15  حد پایین اطمینان

کمیتی از نوع تنش با واحد مگاپاسکال می باشد و بیانگر میزان تنش محیطی است که اگر نمونه لوله درآزمون هیدرواستاتیک بلند مدت دردمای 20 درجه سلسیوس و به مدت 50 سال تحت آن قرار گیرد به احتمال5/97درصد ترک نخورد

3-16  حداقل استحکام موردنیاز MRS

عبارت از تنش محیطی است که از گرد کردن حد پایین اطمینان() بدست می آید و واحد آن مگاپاسکال است

3-17  ضریب طراحی C

عددی بزرگتر از یک است که بعنوان ضریب اطمینان بسته به نوع ماده و کاربرد آن (درجه حرارت و تنشهای اضافی)تغییر می کند حداقل مقدار C برای پلی اتیلن در دمای 20 درجه سلسیوس و طول عمر 50 سال 25/1 می باشد

3-18  تنش طراحی

 عبارت است از تنش مجاز برای طراحی لوله که واحدآن برحسب مگاپاسکال بوده و از رابطه زیر بدست می آید

4- مواد اولیه

4-1  ویژگی های مواد اولیه مورد استفاده در ساخت لوله ها باید مطابق با استاندارد بند 2-8باشد

4-2  دسته بندی مواد اولیه

مواد اولیه لوله های پلی اتیلنی براساس حداقل استحکام مورد نیازدر آب با دمای 20 درجه سلسیوس و برای مدت 50 سال بصورت جدول شماره 1 دسته بندی می شوند که جدول کامل آن در استاندارد بند 2-8 ارائه گردیده است

جدول1-دسته بندی مواد اولیه

دسته بندی مواد اولیه

حداقل استحکام موردنیاز(مگاپاسکال)

PE

PE

PE

5- وضعیت ظاهری

سطح داخلی لوله ها باید صاف و فاقد شیارهای[10] با لبه تیز باشد. ناهمگونی های جزیی[11] و فرورفتگی های کم عمق در صورتیکه حداقل ضخامت جداره از مقدار استاندارد کمتر نباشد قابل صرف نظر کردن می باشد

انتهای لوله ها باید تا آنجا که ممکن است عمود برمحورلوله بریده شود، لوله باید فاقد هرگونه حباب، تاول و ناهمگونی ناشی از مواد خارجی که به عنوان نقاط آسیب پذیرعمل کرده و موجب کاهش دوام لوله می گردد باشد. رنگ لوله باید در تمام طول آن یکنواخت باشد

6- ابعاد و رواداری ابعاد لوله

6-1  ابعاد لوله

قطر خارجی اسمی وضخامت جداره اسمی در هر فشار اسمی برای PE63 ، PE80 ،PE100 به ترتیب در جدول های 2 و3و4 داده شده است. قطر خارجی و ضخامت جداره می بایست مطابق استاندارد بند 2-1 اندازه گیری شود لازم به ذکر است ضریب طراحی درجدول های 2، 3 و،4 و 25/1 می باشد

6-2  رواداری ابعاد

حد مجاز تغییرات ضخامت جداره، قطر خارجی متوسط و دو پهنی لوله در جداول 5 و6 آورده شده است

یادآوری-برای جلوگیری از دو پهن شدن لوله قطر داخلی هر کلاف باید از 24 برابر قطر اسمی لوله بیشتر باشد و در هر حال از 60سانتی متر کمتر نباشد

6-3  طول لوله

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

لایه ی ا وزون چیست در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 لایه ی ا وزون چیست در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد لایه ی ا وزون چیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي لایه ی ا وزون چیست در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن لایه ی ا وزون چیست در word :

لایه ی ا وزون چیست در word

لایه ی ا وزون چیست در word
فهرست: صفحه

لایه اوزون چیست ……………………………………………………………………. 1

لایه اوزون چه اهمیتی دارد……………………………………………………….. 1

چرا آب بخار می شود………………………………………………………………… 1

چرا غروب خورشید زیبا است……………………………………………………. 2

چرا هوای نوک کوه سردتر از پایین از کوه است………………………. 2

چگونه ستارگان تشکیل شده اند………………………………………………. 3-2

چرا ستاره دنباله دار دم دارد……………………………………………………. 3

آیا قاره ها جابه جا می شوند ………………………………………………….. 3

چرا دریا ها شورند……………………………………………………………………. 3-4

چرا ستاره های دنباله دار ناپدید می شوند…………………………….. 4

انسان روز به روز بیشتر متوجه می شود که کارهای روزانه اش میتواند بر آب و هوای کره ی زمین آب و غذای مصرفی خودش هوای تنفسی اش و بسیاری چیزهای دیگر تاثیر بگذارد.

امروزه عدهای اختیار می کنند که بسیاری از وسایلی که انسان به فضا پرتاب می کند ممکن است برای لایه خطرناک و زیان بار باشد .

لایه اوزون چه اهمیتی دارد؟

کره زمین را لایه ضخیمی از هوا به نام اتمسفر یا جو کشنده است اتمسفر زمین امکان پیدایش و ادامه حیات در روی این کره رافراهم می کند هوایی که تنفس می کنیم از همین اتمسفر است این اتمسفر ما در برابر برخی تابشهای خطرناک خورشید محفوظ می داردکره زمین را نیز در برابر گرماو سرمای شدیدحفظ می کند گذشته از اینها اتمسفر فواید بسیاری دیگر برای انسان دارد اوزون شکلی از اکسیژن است در این لایه اثری از باد نیست و هوا گرم است انچه باعث گرمی هوا می شود همین گاز اوزون است

چرا آب بخار می شود ؟

همه ما دیده ایم که هرگاه لباسهای خیس را روی طناب بیندازیم پس از مدتی خشک می شود تبخیر به عمل تبدیل یک مایع به بخار یا گاز مجاورت در هوا گفته می شود همه مایعات بایک سرعت تبخیر نمی شوند مثلا الکل دو نیرو وجود دارند که برمولکولهای تشکیل دهنده هر جسم تاثیر می گذارند یکی جاذبه مولکولی است که مولکولهارابه هم دیگر نزدیک و تشکیل قطره ها و لایه های نازک را ممکن می سازد دیگری جنبش گرمایی مولکولهاست که باعث دوری وگریختن انها از یکدیگر می شود

نوع فایل:word

سایز:8.59 KB

تعداد صفحه:12

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مولوکول ها و بررسی حالت و رنگ الکترونی آنها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مولوکول ها و بررسی حالت و رنگ الکترونی آنها در word دارای 258 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مولوکول ها و بررسی حالت و رنگ الکترونی آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
مقدمه :    
سولفوریك اسید + آنیلین    
فصل 1    
رنگ و حالت الكترونی مولكولها    
1 – رنگ    
فصل 2    
شیمی رنگ    
فصل 3    
انواع رنگدانه ها    
1- تیتانیوم دی اكسید ( Tio2  )    
حداقل درصد    
شناسایی دی اكسید تیتانیوم :    
مشخصات فنی فسفوسیلیكات سرب ( تری بازیك )    
رنگدانه های كرومات سرب:    
– طرز تهیه كروماتهای سرب و سایر نمكهای سرب:    
سیلیكو كرومات سرب بازی:    
رنگدانه مولیبدات  (MOLYBDATE):    
رنگدانه های بر مبنای كادمیم:    
سمیت رنگدانه های كادمیم :    
كرومات روی :    
-نقش كرومات روی در مقابله با خوردگی فلزات    
تتراكسی كرومات روی :    
كرومات استرانسیم :    
اكسید های آهن    
سیانامید سرب :    
اكسید كروم :    
آبی اولترامارین ( ابی لاجورد ) :    
آهن  آبی ( آبیهای پروس) :    
سمیت آهن آبی ( آبیهای پروس ) :    
سرولئان – كرولئان    
اكسید آهن سیاه:    
رنگدانه های آلومینیومی :    
رنگدانه های برنز :    
فصل 1 – رنگ و حالت الكترونی مولكولها    
1 – رنگ    
فصل 2 – شیمی رنگ    
1 – طبقه بندی مواد رنگی    
رنگها    
فصل 3 – انواع رنگدانه ها    
تیتانیوم دی اكسید ( Tio2  )    
سمی بودن دی اكسید تیتانیوم    
حداقل درصد    
شناسایی دی اكسید تیتانیوم :    
– مشخصات شیمیایی كرومات های سرب :    
طرز شناسایی كروماتهای سرب:    
5-2-3-3- رنگدانه مولیبدات  (MOLYBDATE):    
6-2-3-3- رنگدانه های بر مبنای كادمیم:    
كادمیم لیتوپون    
سمیت رنگدانه های كادمیم :    
7-2-3-3- كرومات روی :    
خواص ضد خورندگی كرومات روی در آب و محلولهای نمكی    
9-2-3-3- كرومات استرانسیم :    
ه – مشخصات فنی اكسید های آهن :‌    
سرولئان – كرولئان    
دوده چراغ یا دوده گیاهی :    
خواص ظاهری رنگدانه :    
24-2-3-3-مشخصات فنی اكسید جیوه
 
مقدمه :
        تاریخچه – امروزه از رنگهای طبیعی به ندرت استفاده می گردد زیرا به كمك روشهای سنیتك رنگهای ایده آلی از نظر كمی و كیفی تولید میشوند و چون ساختمان اصلی آنها را آروماتیكها تشكیل میدهند بنابراین ازذغال سنگ و نفت به عنوان مهمترین منابع طبیعی و اولیه برای آنها محسوب میشوند . بیش از یك قرن است كه رنگهای آلی و مصنوعی برای بشر شناخته شده است . در سال 1856 وقتی شیمیدان 18 ساله انگلیسی به نام ویلیام هندی پركین سعی میكرد كینون راسنتز نماید به جای محصول سفید رنگی كه او انتظار داشت یك ماده بد  شكل سیاه رنگ تولید نمود كه برایش قابل توجه و قابل مطالعه بود . از استخراج این ماده رنگ ارغوانی زیبایی به نام ماوین بدست آمد كه بر حسب تصادف كهنه نخی كه در كنار میز آزمایش او قرار داشت توسط آن رنگی گردید و این ماده تا آن زمان تنها ماده رنگی بود كه از واكنش شیمیایی حاصل شده و جزو رنگهای گیاهی و ظبیعی نبود و بدین سان تحول بزرگی در تهیه مواد رنگی آلی شروع گردید واكنش تهیه رنگ مزبور بصورت زیر است :

سولفوریك اسید + آنیلین
       این رنگ چنانچه بعدا خواهیم دید به دلیل وجود گروه آزین ( Azine  ) جزو این نوع شیمیایی میباشد ولی در آن زمان به دلیل تهیه اش از آنیلین رنگ آنیلین نامش نهادند .
      پرییكن رنگ بالا را در كارخانه ای نزدیك لندن از قطران ذغال سنگ در مقیاس صنعتی تهیه نمود البته قبل از آن در آزمایشگاه از اثر پتاسیم دی كرومات و سولفوریك اسید بر آنیلین ناخالص آنرا سنتز نموده بود از انجائیكه این رنگ در رنگرزی مزایای فراوانی نسبت به دیگر رنگهای طبیعی ، از نظر روشنی و ثبات داشت در اندك زمانی توجه رنگرزها را بخود جلب نمود . پریكن و دوستانش علاوه بر تهیه رنگ بالا فرایند ساده رنگرزی با تانیك اسید را نیز ابداع كردند و بالاخره بعد از مدتها تحقیق و بررسی اولین كارخانه رنگسازی توسط او تاسیس و به مرحله تولید رسید .
        از انجا كه در آغاز اغلب رنگهای مصنوعی اولیه از انیلین ساخته میشدند و انیلین در آن زمان فقط از منبع قطران ذغال سنگ تهیه میشد اینگونه رنگها به رنگهای آنیلین و رنگهای قطران ذغال سنگ معروف بودند هر چند كه بعضی از این رنگها از آنیلین نیز مشتق نشده بودند . امروزه كلمه رنگهای مصنوعی با سینتیك ترجیح داده میشوند زیرا دیگر امروزه رنگها لزوما از منابع اولیه ذغال سنگ تهیه نمیشوند . بلكه منابع نفتی ( نفت خام و گاز طبیعی ) بجای آن جایگزین شده و این تعویض عمدتا در اثر جایگزینی گاز ذغال با گاز طبیعی در كشورهای صنعتی انجام گرفت .
  

فصل 1
رنگ و حالت الكترونی مولكولها
1 – رنگ
        رنگ نمودی از تاثیر متقابل نور مرئی و ماده است و ماده به این ترتیب رنگی به نظر میرسد . خود پدییده دید نیز نتیجه جذب نور توسط شبكیه چشم میباشد . جذب نور سبب میشود كه ساختمان پروتوئینهای چشم در اثر یكسری واكنشهای شیمیایی تغییر یابد و یك ردیف پاسخهای شیمیایی داده شود و درنتیجه ، علامت دریافت شده بوسیله عصب نوری به مغز انتقال می یابد .
       تابش نور سفید به ماده بر حسب ساختمان و حالت سطحی ماده با پدیده های زیر پاسخ داده میشود :
 الف : تمامی پرتوهای تابیده شده بازتاب یا پخش میگردند بدین ترتیب ماده سفید به نظر میرسد .
ب : تمامی پرتوها جذب میشوند ، ماده سیاه به نظر میرسد .
ج : قسمتی از پرتو ها بطور انتخابی جذب میشوند ماده رنگی به نظر میرسد .
        باید تصریح كرد كه نور سفید منتشر شده توسط خورشید تابشهای الكترو مغناطیسی در ناحیه 400 تا 800 n m  را در بر میگیرد . در دو سوی طیف مرئی نور از تابشهای غیر مرئی برای چشم انسان تشكیل یافته است طول موجهای بیشتر از 800 n m  نور در ناحیه زیر قرمز (I R  ) و طول موجهای كمتر از 400 n m  در ناحیه فرا بنفش ( U V  ) قرار دارد . بنابر این رنگ هر جسم یك حالت ویژه از پدیده ای بسیار عمومی ، یعنی پدیده جذب انتخابی است .
       در داخل حوزه مرئی ، نوارهای خیلی باریك طول موجها به رنگهای كاملا معین مربوط میگردند . این رنگها نه تنها از ایجاد نوری با طول موج كاملا مشخص ناشی میشوند بلكه آنها از نور سفیدی كه توسط جذب پرتوی كه طول موج رنگ مورد نظر را در بر نداشته باشد نیز حاصل میگردند بدین ترتیب است كه بر اثر جذب « رنگهای تكمیلی » ما رنگها یاجسامی كه ما را احاطه كرده اند می بینیم جدول زیر رنگهای جذب شده و دریافت شده را نسبت به طوول موج نور جذب شده نشان میدهد .

فصل 2
شیمی رنگ
            بررسی مواد رنگی از نظر شیمیایی ،. بخش جالبی از شیمی كاربردی را تشكیل میدهد به شیمی رنگ معروف است . در این قسمت انواع تقسیم بندی مواد رنگی ، مواد اولیه ( Primaries ) مواد حد واسط (‌ Intermediates ) بررسی میگردد .
1 – طبقه بندی مواد رنگی
       علاوه بر تقسیم بندیهای قدیمی این مواد را به مصنوعی و طبیعی ، گیاهی و غیر گیاهی ، معدنی و آلی و غیره طبقه بندی میكردند در تقسیم بندی جدید كه بر اساس كاربرد رنگها متكی است این مواد بطور كلی به دو بخش عمده زییر تقسسیم بندی شده است:
I  – بیگمانها ( رنگدانه ها )‌ یا بیگمنت ها ( PIGMENTS )
II  – رنگها ( DYES )
       اغلب رنگها موارد استفاده شان در صنایع رنگرزی نساجی اهمیت دارند در صورتی كه بیگمانها در موارد غیر رنگرزی نساجی كاربرد بیشتری دارند . هر چند كه بعضی مواقع آنچنان مرز مشخص بین ایندو بخش رنگ نمیتوان تقسیم نمود .
بیگمانها ( Pigments )
        بیگمانها مواد جامد تزئینی هستند كه در شكل و اندازه های مختلف در حلالهای مربوط به حالت معلق تهیه و بكار میروند . بیگمان مشتمل بر مواد سیاه ، سفید و رنگی بوده كه موارد استعمال زیادی از جمله رویه زدن ، پوشش دادن ( Surface Coating ) ، رنگرزی انبوه ( Mass Coloration ) و دیسپرسیون در هوا میباشد . برای رویه زدن از محلواهای آبی حاوی مواد سفت كننده مثل چسب و سایر رزین ها ، روغنهای خشك كننده ( معمولا به همراه یك یا چند حلال آلی ) تركیبات نرم كننده ( Plastici zers  ) و غیره استفاده میشود . در رنگرزی انبوه مواد پلاستیكی گوناگون ، پلاستیكها و الیاف مصنوعی گوناگون را بكار میبرند .
        از آنجا كه بیگمانها به صورت دیسپرس مصرف میتواند از استكل و ابعاد ذرات آنها حائز اهمیت میباشند . اغلب بیگمانها بصورت پلی مرفیك ( یعنی برای ساختن و ظاهر كردن آنها باید از مراحل مختلف گذشت ) بوده و شرایط تهیه شان باید طوری انتخاب گردد كه فرمهای كریستالی با اندازه ذرات ( Partical size  ) كوچك حاصل شوند در غیر اینصورت اشكالاتی در فرایند رنگ زدن به وجود خواهد آمد .
        بیگمانهای اولیه و قدیمی غالبا تركیبات معدنی بوده كه منشا طبیعی داشته اند ولی چون كیفیت و خواص جالبی از خود نشان نمیدادند لذا به مرور زمان جای خود را به بیگمانهای مصنوعی و آلی دادند . نمونه هایی از بیگمانهای عمده معدنی را بصورت زیر میتوان طبقه بندی كرد :
بیگمانهای سفید : 
بیگمانهای قرمز : گل آخری ( ) سرنج ، ( pdo  ) ، شنگرف ( Hgs  ) و كرئمات بازی سرب 
بیگمانهای زرد و نارنجی : 
بیگمانهای آبی :  و اولترامارین ( لاجورد ) 
بیگمانهای سبز : مخلوط سبز  و 
موارد استفاده عمود : بیگمانهای یاد شده در بالا عبارتند از : لاكها ، رنگهای روغنی ، ورنی ، رنگهای سلولوزی ، پلاستیكی ، وكب های چاپ ، رنگرزی كاغذ ، رنگ زدن سطوح آلات و ادوات ، بنا ها ، ساختمانهای فلزی ، آهنی و وسایل نقلیه ، پلهای آهنی ، كشتی ها ، راه آهن و ماشینهای كارخانجات .
        از مهمترین بیگمانهای معدنی كه امروزه به مقادیر فراوان تهیه و مصرف میشود ، اكسید دوتبتان ( Tio2 ) است كه توسط دوروش موسوم به فرایند های كلریید و سولفات از سنگهای معدنی روتایل ( RUTied  ) ، لومینیت ( Lumenite ) كه دارای %72 Tio2 هستند تهیه میگردد .
        دراینجا مختصری در مورد رنگهایی كه  در صنایع پوشش سطوح به كار میروند اشاره میگردد
مواد خام لازم برای تهیه اینگونه رنگها عبارتند از :
       بیگمانهای معدنی و آلی ) صمغهای طبلیعی و مصنوعی ، روغنها ،. حلالها ،‌ مواد خشك كننده ( سیكاتید ) و مواد نرم كننده . ذیلا در مورد هر یك از مواد مذكور شرح كوتاهی بیان میگردد .
1-    بیگمانها ( Pigments  )
2-    صمغ ها ( Resins  ) : صمغ طبیعی جسمی بی شكل است كه از ترشحات بعضی نباتات مانند كاج و غیره به وجود میآید این صمغ در مورد ترشح مایع است ولی در مجاورت هوا بتدریج جامد میگردد واكنشهای شیمیایی مانند اكسیداسیون و حل نمیشوند صمغهای مصنوعی ( رزین ها ) مواد پلیمری مانند پلاستیكهای فنل فرمل ، پلی استر ، تركیبات پلی و نیل ، اپوكسی و غیره هستند  از مزایای این نوع رزین امكان كاربرد آنها برای منظورهای مختلف میباشد .
3-    روغنها ( oils  ) : در این موارد روغنهای بزرگ ، چوب چینی ، خشخاش و غیره استفاده مینمایند .
4-    حلالها ( Solvents  ) : مهمترین حلال ها هیدرو كربنهای حاصله از نفت مانند بنزین و آروماتیكهایی نظیر بنزین ، تولوئن ، گزیلنها و همچنین الكل ، كتونها و استرها میباشد .
5-    مواد خشك كننده ( سیكاتیو Driers  ) : این مواد را به رنگهای روغنی اضافه میكنند تا زودتر خشك شوند برای تهیه خشك كننده ها معمولا املاح بعضی از فلزات را با روغنی مثل روغن برزك مخلوط و حرارت میدهند . مثلا اگر مخلوط روغن برزك را با كربنات و یا اكسید سرب مدتی حرارت دهند روغن برزبك زودتر خشك میشود . علاوه بر تركیبات سرب از تركیبات منگنز و یا كبالت نیز میتوان استفاده كرد .
6-    مواد نرم كننده ( Plasticizer  ) از تركیبات مختلف برای این منظور استفاده میشود مانند روغن كرچك ، گلیسرین ، كافور ، دی بوتیل فتالات تركرزیل و غیره .
طرز تهیه روغنی – برای تهیه لاك میتوان یك صمغ طبیعی مانند لكوفان یا یك رزین مصنوعی را در حلال مناسبی مانند الكل ، اتر و غیره حل نمود و بعد یك ماده نرك كننده نیز بآن افزوده در اینصورت اگر این مخلوط را در روی شیئی به ضخامت كم بریزیم پس از تبخیر یك ورقه نازك ضخیم تشكیل شده كه شیئ مورد نظر را محافظت مینماید . اكنون اگر این لاك را با یك بیگمان رنگی مخلوط كنیم و بعد روی سطوح مورد نظر بریزیم رنگ مربوطه ظاهر میگردد .
رنگهای روغنی – از مخلوط كردن لاك روغنی و بیگمانها رنگ روغنی بدست میآید .
ورنی – برای تهیه ورنی ، روغن برزك را مدتی حرارت میدهند تا قسمتی از آن به لینوكسین تبدیل شود ( ماده ای كه از اكسیداسین و پلیمریزاسیون روغن برزك حاصل شده و تشكیل فیلم میدهد ، لینوكسین نامند ) . سپس مقداری خشك كننده به آن اضافه میكنند تا خشك شدن آن تسریع گردد . حال اگر به این مخلوط بیگمان نیز اضافه كنیم ورنی رنگی بدست میآید .
       در خاتمه این بحث اشاره به چند نوع رنگ دیگر نیز مفید خواهد بود :
رنگ آبی ( مخلوط با آب ) – اگو رنگهای معدنی یا آلی نامحلول را با یك ماده صمغی مخلوط كنیم میتوان این مخلوط را بكمك قلم مو به محل مورد نظر مالید .
       رنگهای اكو وارل : این رنگها معمولا رنگهای غیر سمی و معدنی مانند اكسید روی ، زرد كادمیم ، زرد كرم ، گل آخری ، شنگرف ، آبی پروس ، اولترامالین و غیره میباشند . آنها را با یك ماده وصل كننده مانند صمغ سریشم ، ژلاتین ، دكسترین و یا كتیررا یا زرین مصنوعی مخلوط كرده و بكمك فشار آن را تبدیل به دكمه یا صفحه مینمایند و یا به آنها گلیسریین افزوده و به شكل قمیه در لوله میریزند در موقع كاربرد آنرا با آب حل كرده و مصرف مینمایند .
        رنگهای مغز مداد – مغز مدادهای معمولی معمولا از كائولن و یك ماده رنگی و زرین مانند كتیرا ، میتل ، سلولوز وغیره ) تهیه میكنند سپس آنرا در مخلوطی از پیه گاو و موم ژاپنی ( یا اجسام مشابه ) ذوب شده میریزند و وسط چوب قرار میدهند  .
       رنگهای پاستل – كه در تابلو سازی مصرف میشوند از مخلوط كلسیم كربنات یا گچ آلومینیم اكسید ، ماده رنگی و صمغی مانند كتیرا تهیه میكنند باین ترتیب كه مخلوط را خمیر كرده و با فشار به شكل مورد نظر مثلا استوانه در آمده خشكك مینمایند .
       بیگمانهای آلی جدید – پیرایش بیگمانهای جدید در طول زمان به كندی انجام گرفته بود تا اینكه توسط ویلیام هندی پركین رنگهای مصنوعی در سال 1856 ابداع گردیدند . متعاقبا در اوایل قرن بیستم بیگمانهای مصنوعی و آلی تهیه و به بازار عرضه شدند این بیگمانها دارای اهمیت خاصی اند . زیرا علاوه برر موارد استعمالی كه بررای بیگمانها یمعدنی ذكر شده در رنگرزی نساجی و الیاف نیز بكار میروند .
        یكی از مهمتریین اكتشافات در مورد بیگمانهای آلی در سال 1935 توسط شیمیدانهای شركت رنگرزان اسكاتلند انجام گرفت و بدین وسیله یك سیستم كروموفوریك ( رنگزا ) جدید در شیمی مواد رنگی پدیدار گردید . اولین نوع از این بیگمانها آبی فتالوسیانین ب بوده و به علت اینكه خواص مقام خیلی خوبی در مقابل عوامل مختلف از خود نشان میداد به عنوان بیگمان با ارزش بكار برده شد . سیستم كروموفوری فتالوسیانین بر خلاف گروه ( – N = N  – ) نمیتوان طیف وسیعی از رنگها را در بر گیرد ولی در عوض مهمتریین بیگمان رنگهای آبی و سبز از این نوع میباشد . كروموفورفتالوسیانین یك سیستم كمپلكس به نظر میرسد ولی عملا ساختمان شیمیایی ساده ای داشته كه چهار بار تكرار شده است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوينت سل Ù€ Ú˜Ù„ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 Ù¾Ø§ÙˆØ±Ù¾ÙˆÙŠÙ†Øª سل Ù€ Ú˜Ù„ در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت سل Ù€ Ú˜Ù„ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوينت سل Ù€ Ú˜Ù„ در word

تعاریف
تعریف سل
خواص سلهای هیدروفوبیک
تهیه یک سل هیدروفوبیک پایدار
ژلهای شدن سلها
زمان انقباض ژلها
سل ـ ژل
پیرسازی (اجینگ)
خشک کردن
روشهای بدست آوردن ژلهای یکپارچه (بدون ترک)
فرآیند تبدیل ژل به شیشه
مزایا و معایب روش سل ـ ژل برای ساخت شیشه
اشاره به برخی کاربردهای روش سل ـ ژل
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پاورپوينت سل Ù€ Ú˜Ù„ در word

.1) Von Olphen , H . An Introduction to clay colloid chemistry second Edition

.2) schere . G .W. sol – Gel science , Academic Press – New York 

3) ZDENEK STRAND . GLASS – ceramic  materials

4) R.D. shoup , Engineered Materials Hand Book , Volum4 , ASM ,

P , 445–

5) پوشش‌دهی هیدروکسی آپاتیت ، پریسا خلدمانی ـ آرش خیفی ، علی قاسمی ، به روش سی ـ ژل مجله‌‌‌بیومواد، دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1382 ـ

شماره 1ـ صفحات 18-13

تعاریف

1- سل

2- ژل

3- سل ـ ژل

4- مزایا و معایب روش سل ـ ژل در تهیه شیشه‌ها

5- برخی کاربردهای روش سل ـ ژل

تعریف سل

سل یا محلول کلوئیدی به معنای تعلیق ذرات با ابعاد کلوئیدی در یک مایع است. سل پراکندگی یکنواختی شامل ذرات بسیار ریز است. در صورتی که این ذرات درشت باشند، پراکندگی را سوسپانسیون گوئیم

خواص سل‌های هیدروفوبیک

در یک سل هیدروفوبیک پایدار کلوئیدی مانند یک سل رس هر یک از ذرات به طور یکنواخت در ماده پراکنده هستند. این سیستم ممکن است برای مدت طولانی بدون تغییر باقی بماند. ولی تغییرات متعددی اگر چه خیلی آهسته در چنین سیستمی رخ می‌دهد و در حقیقت نشان می‌دهد که سیستم از نظر ترمودینامیکی پایدار نیست

اگر در یک سل هیدروفوبیک ذرات سنگین‌تر از مایع باشند، ممکن است به آهستگی ته‌نشین شوند و یکنواختی سل از بین برود. در یک سل پایدار، لخته شدن ذرات نسبتاً آهسته صورت گیرد

Settig ( ته نشین شدن ) : سرعت ته نشین شدن ذرات در پراکندگی‌های کلوئیدی پایدار به اندازه و شکل ذرات، اختلاف دانستیه ذرات و دانستیه مایع بستگی دارد

درسل‌های با پراکندگی به صورت‌ریز، ته نشین شدن ممکن‌است به مؤثری توسط نیروهای نفوذی‌عمل کند

aging : سطح جدایی بزرگی بین ذرات و مایع سبب پدید آمدن انرژی آزاد بین لایه‌ای می‌شود. یک سیستم تمایل به پایین آوردن انرژی آزاد خود و نیز تمایل به کاهش خود به خود سطح ذرات موجود دارد. ذرات کوچک که بیشتر از ذرات بزرگ محلول هستند، ناپدید می‌شوند و ذرات بزرگتر با جذب ذرات کوچکتر رشد می‌کنند به عبارت دیگر سل‌ها درشت می‌شوند

سطوح نامنظم هر یک از ذرات تمایل به منظم شدن دارند. آن پروسه که آن را aging گویند ممکن است اگر حلالیت جامد خیلی کم نباشد، نسبتاً سریع انجام گیرد، اما در بعضی از سیستم‌ها حلالیت خیلی کم است و بنابراین aging در این سیستم‌ها عملاً قابل اغماض می‌باشند

تهیه یک سل هیدروفوبیک پایدار

معمولاً سه مرحله در روش تولید وجود دارد

1- تهیه ذرات در اندازه کلوئیدی با استفاده از تراکم یون‌ها یا ملکول ها (متد تراکمی) یا توسط تقسیم کردن ذرات بزرگ‌تر (متد پراکندگی)

2- تولید یک بار ذره‌ای توسط اضافه کردن مقدار کمی الکترولیت peptizing  کننده

3- حذف همه مقادیر نمک از سیستم که باعث فلوکوله شدن می شود

ژله‌ای شدن سل‌ها

نتیجه افزودن الکترولیت به بعضی سل‌های با غلظت متوسط، ژل‌های شدن به جای فلوکولاسیون است. از دید انسان ژل یک سیستم یکنواخت است که بعضی از خواص همچون داشتن مقاومت و ارتجاع‌پذیری را از خود نشان می‌دهد

ژله‌ای شدن در بعضی از سل‌های سیلیکا ، آلومیلا و رسی اتفاق می‌افتد. و در ژله ذرات به صورت یک انبوه که به صورت حجم موجود توسعه می‌یابند، تجمع می‌کنند. وقتی ذرات کم و بیش کروی هستند ممکن است آنها به صورت زنجیری از دانه‌ها به هم متصل شوند و بنابراین به سیستم خاصیت داشتن مقاومت را بدهند. ذرات ظرف مانند، ممکن است به صورت ساختمان‌‌های مقاوم تجمع حاصل کنند و بالاخره ذرات میله‌ای یا سوزنی به صورت داربست ایجاد شود. مقاومت ژله بستگی به شماره و محکم بودن اتصالات ذره بستگی به ساختمان متد دارد. از چنین ژله‌ای آب را می‌توان توسط منجمد کردن ژله و تبخیر یخ تحت خلاء خارج نمود. در طول این فرآیند حجم سیستم تغییر نمی‌کند و محصول نهایی یک چارچوب خشک از ماده جامد است که هنوز دارای مقداری مقاومت می‌‌باشد

در نهایت اینکه ژله‌ای شدن یک مورد خاص از فلوکولاسیون است که در آن اتصال ذرات به صورت متفاوتی انجام می‌پذیرد

ژل‌ها : ژل حالتی از ماده است بین جامد و مایع شامل یک شبکه پلیمری با اتصالات عرضی که در محیط مایع غوطه‌ور است

مایع از جمع شدن شبکه پلیمری به صورت یک جرم متراکم جلوگیری می‌کند و شبکه پلیمری هم از جاری شدن سیال ممانعت می‌نماید

زمان انقباض ژل‌ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظریدر تجربی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظریدر تجربی) در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظریدر تجربی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظریدر تجربی) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظریدر تجربی) در word :

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظریدر تجربی) در word

بخشی از متن:

مدل براملی (Bromley)

براملی ]161[ یك مدل تجربی كه بسیار ساده بود ارائه داد. این مدل قابل اعمال تا غلظتهای حدود 6 مولال محلول الكترولیت قوی می‌باشد و این مدل تنها دارای یك پارامتر قابل تنظیم می‌باشد كه به صورت زیر است:

(4-56)

این معادله فقط یك پارامتر (B) را دارد كه وابسته به الكترولیت می‌باشد. رابطه ضریب اسموزیته هم به صورت زیر می‌باشد:

(4-57)

و و

و B یك پارامتر قابل تنظیم می‌باشد

مدل هامر (Hamer)

هامر و وو ]161[ برای ضریب فعالیت و ضریب اسموزیته معادله‌های زیر را ارائه دادند.

(4-58)

(4-59)

كه

مقادیر ثابت‌های و B و C و D برای الكترولیتهای مختلف با مقایسه ضرایب فعالیت و اسموزی تجربی با مدل به دست می‌آید.

مدل چن (Chen)

چن و همكارانش ]161[، معادله زیرین را برای اندازه‌گیری ضریب فعالیت ارائه دادند.

(4-60)

(4-61)

(4-62)

(4-63)

و معادله برای تخمین ضریب فعالیت به صورت زیر می‌باشد:

(4-64)

(4-65)

(4-66)

كه در این معادله به كسر مولی كاتیون و آنیون و حلال به ترتیب اشاره دارند. و مقادیر پارامترها برای هر الكترولیت مثل با مقایسه با تجربی برای هر الكترولیت بدست می‌آید.

مدل میسنر (Meissner)

معادله به صورت زیر برای تخمین ضریب فعالیت توسط میسنر و كوسیك (Kusik) ارائه شد ]161[:

(4-67)

(4-68)

(4-69)

(4-70)

برای معادله بالا است. پارامتر معادله هم q می‌باشد. كه با مقایسه با مقادیر تجربی بدست می‌آید. بدست آمدن یك معادله برای محاسبه ضریب اسموزیته از معادله بالا كمی مشكل می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن در word دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن در word
مقدّمه     
فصل اوّل : اطلاعات عمومی در مورد نفت    
1-1- تشكیل نفت    
1-2- تركیب نفت    
1-3- خواص فیزیكی نفت و نحوه محاسبه آنها    
فصل دوّم : كاربرد روش های ازدیاد برداشت در مخازن نفتی كشور    
1-2- تزریق گاز و آب به میادین نفتی    
2-1-1- تزریق گاز در ایران    
2-1-2- تزریق آب    
فصل سوّم : تعاریف و مفاهیم اولیه    
3-1- انواع سنگ مخزن    
3-2- درجه تخلخل    
3-3- درجه نفوذ پذیری    
3-4- رابطه بین نفوذ پذیری و درجه تخلخل    
3-5- ضریب مقاومت الكتریكی مخازن    
3-6- ضریب حجمی    
3-7- درجه پیچش    
3-8- قانون دارسی    
3-9- تحرك و نسبت تحرك ها    
3-10- درجه سیر شدن    
3-11- شرایط مخازن – تغییرات فشار و دما    
3-12- تعریف انواع مخازن    
3-13- ازدیاد برداشت نفت    
فصل چهارم : روش های اولیّه تولید از مخزن    
4-1- مكانیزم های طبیعی    
4-1-1- مكانیزم رانش آبی    
4-1-2- مكانیزم رانش توسط كلاهك گازی    
4-1-3- مكانیزم رانش گاز محلول    
4-1-4- رانش ثقلی    
4-1-5- مكانیزم رانش در اثر فشردگی مخزن    
4-1-6- مكانیزم رانش مركب    
4-2- مكانیزم های حفظ فشار مخزن    
4-2-1- تزریق آب با هدف حفظ فشار         
4-2-2- تزریق گاز با هدف حفظ فشار        
فصل پنجم : معادلات دیفرانسیل برای جریان شعاعی در محیط های متخلخل    
5-1- معادلات حاكم بر جریان سیالات در حالتهای پایا و گذرا    
5-2- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پایا    
5-3- حل معادله حركت سیال در جریان شعاعی برای حالت نیمه پایا    
5-4- تأثیر تزریق بخار آب روی شاخص بهره دهی    
5-5- جریان شعاعی گازها در حالت پایا    
فصل ششم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب    
6-1- موارد مورد توجه در پروژه سیلاب زنی    
6-2- مكانیزم رانش نفت بوسیله آب تزریقی    
6-3- فرآیند جابجایی بوكلی- لورت    
6-4- الگوی قرارگیری چاههای تزریقی آب    
6-5- راندمان جاروبی    
6-6- عملیات روی آب تزریقی    
6-7- پمپ های تزریق آب    
6-8- الگوی تزریق آب    
فصل هفتم : روشهای گرمایی ازدیاد برداشت نفت    
7-1- تزریق سیالات گرم    
7-1-1- تزریق آب داغ        
7-1-1- تزریق آب داغ    
7-1-2- تزریق بخار آب    
7-2- روشهای احتراقی    
7-3- ریزش ثقلی به كمك بخار    
7-4- گرم كردن مخزن به روش الكتریكی    
7-5- گرم كردن مخزن به روش الكترومغناطیسی    
7-6- مقایسه روشهای حرارتی :    
7-6-1- مقایسه روشهای تزریق آب داغ و بخار آب    
7-6-2- مقایسه عملیات تزریق بخار آب و احتراق درجا    
7-7- مقالات ارائه شده در خصوص تزریق بخار آب    
فصل هشتم : ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز    
8-1- تزریق گاز به روش امتزاجی    
8-1-1- تعریف امتزاج        
8-1-2- تئوری امتزاج    
8-1-3- جابجایی امتزاجی    
8-1-4- عوامل مؤثر بر راندمان جابجایی        
8-1-5- تزریق نیتروژن و گازهای تولیدی    
8-1-6- تزریق گاز هیدروكربنی    
8-1-7- تزریق گاز دی اكسید كربن    
8-2- تزریق گاز به صورت غیر امتزاجی    
8-2-1- فرآیند GAIGI    
8-3- عوامل مؤثر در راندمان تزریق گاز    
فصل نهم : روشهای دیگر ازدیاد برداشت     
9-1- تزریق آب و گاز    
9-2- روشهای شیمیایی     
9-2-1- تزریق پلیمر        
9-2-2- تزریق آكلالین        
9-2-3- تزریق فعال كننده های سطحی    
فصل دهم : معادلات ریاضی حاكم در ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب    
10-1- رابطه نفوذپذیری نسبی با میزان سیر شدن    
10-2- خاصیت تر شوندگی    
10-3- فشار موئینه    
10-4- معادله مقدار جریان جزئی نفت و آب    
10-5- محاسبه بازیابی نفت    
فصل یازدهم : بهبود بازیابی نفت    
11-1- بهبود بازیابی نفت با استفاده از تجهیزات كمكی    
11-2- انتخاب روش ازدیاد برداشت نفت     
11-3- تأثیر دراز مدّت روش های ازدیاد برداشت نفت در تولید نفت نهایی    
نتیجه گیری   

 

مقدّمه
 
علی رغم رشد صادرات محصولات غیر نفتی، نفت هنوز عمده ترین منبع درآمد ارزی و تأمین كننده بیش از 98 درصد انرژی اولیه مورد نیاز كشور است. با این حال این بخش از نظر امكان تداوم تولید در بلند مدت با مشكلات و محدودیتهایی روبه رو است كه لازم است با توجه به رشد جمعیت و نیازهای توسعه اقتصادی كشور طی سالهای آینده، در جهت رفع این محدویتها از هم اكنون اقدامهای جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز در آینده می تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین كشورهای عضو اوپك و جهان حفظ نماید. بی تردید با توجه به اهمیت نفت و گاز در اقتصاد ایران ضروری است این منابع به عنوان ثروت ملی تجدید شونده تبدیل و از بكارگیری آن برای تأمین هزینه های مصرفی و یا انجام سرمایه گذاری غیر اقتصادی پرهیز شود.
بر اساس اطلاعات و آمار موجود بعد از مرحله اول تولید نفت به روش طبیعی (Natural Drive) مقدار زیادی از نفت اولیه در مخزن باقی می ماند. این مقدار از نفت بسیار با ارزش بوده و سرمایه گذاری جهت تولید آن دارای اهمیت بسزایی است.
یك مخزن (بالاخص مخزن نفت سنگین) بعد از تولید مقداری نفت اولیه دچار افت تولید می شود با توجه به اینكه اقتصاد كشورمان در حد زیادی به نفت وابسته است ضرورت استصال بیشتر این ماده و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا احساس می شود. بنابراین وجود روشهایی كه بتوان با آن تولید را افزایش داد و یا مقداری از نفت باقیمانده در مخزن را به صورت اقتصادی تولید نمود حائز اهمیت فراوان است. برای حفظ و افزایش فشار مخزن ممكن است سیالات مختلفی به آن تزریق شود. این كار بازیابی ثانویه نام دارد . معمولاً در این حالت از تزریق آب یا تزریق گاز غیر محلول استفاده می شود.
    با تزریق سیال به مخزن، تولید نفت افزایش یافته و با ادامه عملیات نهایتاً خود ماده تزریقی از مخزن خارج می شود. لازم به ذكر است كه سیال تزریقی نمی تواند تمام نفت را جابجا كند زیرا مقدار قابل ملاحظه ای از نفت در منافذ سنگ ها به دام می افتد. بازده كلی عملیات مرحله دوم به تعداد و محل تزریق كننده ها، مشخصات مخزن، مشخصات نفت و عوامل دیگری بستگی دارد.
    درصورتی كه ادامه عملیات تولید نفت توسط بازیابی ثانویه توجیه اقتصادی نداشته باشد از روش بازیابی مرحله سوم استفاده می شود. روشهای بازیابی مرحله سوم را روش های ازدیاد برداشت نفت می نامند.
    ازدیاد برداشت نفت بوسیله كاهش ویسكوزیته نفت (روشهای گرمایی) یا به وسیله كاهش نیروهای موئینگی یا تنش سطحی (سیلابهای شیمیایی) صورت می گیرد. متوسط درصد بازیابی نفت از عملیات مرحله اول تولید طبیعی) حدود 19 درصد، عملیات مرحله دوم 32 درصد (32 درصد نفت باقی مانده از مرحله اول) و عملیات مرحله سوم 13 درصد (13 درصد نفت باقی مانده از مرحله اول و دوم) می باشد. با توجه به اطلاعات فوق درصد بازیابی متوسط به صورت زیر محاسبه می شود :
Total Recovery
    یعنی به طور متوسط 52 درصد از نفت اولیه مخزن را میتوان بازیابی كرد.
بازیافت نفت در كشورهای مختلف (مربوط به سال 1989) در جدول مقایسه شده است.

    Thermal    Gas    Chemical    Total
USA    454    191    9/11    656
Canada    8    127    2/17    2/152
Venezuela    108    11    0    119
USSR    20    90    50    160
Other    171    280    5/1    5/452
Total    761    699    6/80    6/1540
جدول : مقایسه بازیافت نفت (bbl/d 103 ) در كشورهای مختلف
    به كارگیری روشهای ازدیاد برداشت نفت در جهان رو به گسترش بوده و از این طریق میانگین بازدهی مخازن نفتی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.
    به طوری كه در حال حاضر حدود 725 هزار بشكه در روز از تولیدات نفت آمریكا بوسیله روشهای ازدیاد برداشت صورت می گیرد. به ازای هر بشكه نفت خامی كه در ایالات متحده تولید می شود، دو بشكه نفت خام در زیرزمین باقی می ماند. میانگین بازیافت نفت از ذخائر ایالات متحده حدود 32 درصد است.
    اگرچه عملاً استحصال تمامی نفت كشف شده از ذخائر ممكن نیست، اما پتانسیل موجود برای افزایش درصد بازیافت بسیار بالا می باشد.
    لازم به ذكر است ایران 9 درصد مخازن نفت و 15 درصد مخازن گاز دنیا را دارد. هدف اصلی این پایان نامه، بررسی ازدیاد برداشت نفت در مخازن مختلف (از لحاظ نوع نفت و درجه تخلخل مخزن) توسط روشهای تزریقی آب و بخار آب و تزریق گاز است.

منابع پروژه بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن در word
1- دكتر محمدرضا ریاضی، مهندسی مخازن نفت و گاز، چاپ اول، تهران ، مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، س 1374 .
2- مهندس سید علیرضا طباطبائی نژاد، خواص سیالات مخازن نفتی، چاپ اول، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، س 1373 .
3- B.C.Craft and M.F.Hawkins, petroleum reservoir Engineering, Perentice – Hall, 1959
4- M.Baviere, Basic concepts in Enhanced oil Recovery Processes, 1991
5- رضا رضایی، زمین شناسی نفت، 1380 .
6- ماهنامه نفت گاز پتروشیمی، شماره 15 اسفند 1380 .
7- ماهنامه اقتصاد انرژی، شماره 29 مهر 1380 .
8- كمال دانشیار، مختصری بر تكنولوژی اردیاد برداشت از مخازن نفتی ایران، شركت مهندسی و توسعه نفت، نشریه 104، 1380 .
9- عباس خدادای اسكی، مختصری بر تزریق دی اكسید كربن، شركت مهندسی و توسعه نفت، نشریه 101، 1380 .
10- گزارشات داخلی شركت ملّی نفت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فلزات و خواص آن ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فلزات و خواص آن ها در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فلزات و خواص آن ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فلزات و خواص آن ها در word

مقدمه  
تعریف فلز ،خواص آن و ساختمان فلزی  
عناصر اصلی  
فلزات گروه IA  
فلزات گروه IIA  
فلزات گروه IIIA  
فلزات گروه IV A  
فلزات گروه VA  
عناصر واسطه  
فلزات گروه IB  
فلزات گروه IIB  
فلزات گروه III B  
فلزات گروه IV B  
فلزات گروه V B  
فلزات گروه VI B  
فلزات گروه VII B  
فلزات گروهVIII B  
جدول تناوبی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فلزات و خواص آن ها در word

مسترتن ،اسلاونیسکی ، والفورد ، ترجمه برخود ، فروغ : شیمی پایه چاپ هفتم ،موسسه انتشارات فاطمی ، تهران

ماهان ،بروس هر برت ، ترجمه صادقی ،ناصر ، شیمی عمومی ، جلد دوم ، چاپ اول ،مرکز دانشگاهی ،تهران ،

پارسامی ، غلامعباس ،جلالی هروی ،مهدی ، سعیدی ، محمد رضا ، غیاثی ، مهران ، شیمی عمومی ( برای رشته های مهندسی ) چاپ سوم ،مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ،

مورتیمی ، چارنی ،ترجمه پور جوادی علی ،خواجه نصیر طوسی ،احمد ، عابدینی ، منصور ، منتشاری ، عبدالجلیل ، نفیسی ، موقر ،جبار ،شیمی عمومی ،جلد دوم ،چاپ دوم ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،

نوروزیان ،اصغر ،رهنما ، هادی ، دوره کامل شیمی نوین ، چاپ چهارم ، انتشارات شرکت سهامی انتشار کتب درسی

فرهنگ ،پرویز ، فرهنگ مواد ،چاپ اول ، گروه انتشارات جامعه ریخته گران ایران ،

مقدمه

پیشرفت زندگی بشر به طور عمده ،ناشی از استفاده وسیع از فلزات گوناگون بوده است

امروزه میزان کاربرد سالانه فلزات در هر کشور ،نشان دهنده توسعه و رشد اقتصادی آن جامعه است این رشد پیشرفت تکنولوژی در نتیجه هزاران سال زندگی انسان و کسب تجربه های گوناگون در چگونگی استفاده ازفلزات حاصل شده است سر آغاز راه چنین رشد عظیمی ،ساخت مصنوعات فلزی بسیار ابتدایی بوده است . شواهد نشان می دهند که انسان دست کم از پنج هزار سال پیش فلز را شناخته و آن را دستمایه زندگی خود کرده است اهمیت کشف فلز و استفاده از آن در ساخت ابزار به قدری مهم است که دوره هایی از زندگی انسان را به اسم فلزات نام گذاری کرده اند مثل عصر مس ، عصر مفرغ و عصر آهن

تعریف فلز ،خواص آن و ساختمان فلزی

فلزات گروه مهمی از عناصر را تشکیل می دهند که معمولا الکترونهای مدار آخر خود را به راحتی از دست می دهند . در کریستال بندی فلزات الکترونها به راحتی می‌توانند حرکت کنند در نتیجه فلزات هادی خوب الکتریسته هستند و ترکیبات آنها معمولا الکتروسیتهای خوبی تشکیل می دهند فلزات در مدار آخر خود کمتر از چهار الکترون دارند . بنابراین آنها در ترکیباتی که به عنوان فلز وارد می شوند ظرفیتشان چهار ویا کمتر از چهار است مانند کلرید سدیم (NaCl) کلرید کلسیم
((Cacl2 اکسید آهن ( Fe2o3) III و کلرید قلع IV که در آنها سدیم ، کلسیم ، آهن و قلع به ترتیب با ظرفیتهای یک دو سه و چهار خود وارد شده اند

فلزات گاهی در ترکیبات به صورت نافلز وارد می شوند مانند دی کرومات پتاسیم ( SnCl4) که در آن کروم به صورت نافلز وبا ظرفیت شش وارد شده است ودر اینجا دیده می شود که ظرفیت آن بیش از چهار است جالب است که فلز مشهور آلومینیوم با وجودی که در ترکیبات فقط به صورت سه ظرفیتی آن بیش از چهار است جالب است که فلز مشهور آلومینیوم با وجودی که در ترکیبات فقط به صورت سه ظرفیتی شرکت می کند ، ولی با همین ظرفیت سه به صورت نافلز دیده می شود ، مانند آلومینات سدیم  . ( NaAlO2)

تمام عناصر فلزی به جز جیوه در دمای معمولی جامد هستند جیوه دارای نقطه ذوب پایین 39 درجه سانتیگراد می باشد تنگستن بالاترین نقطه ذوب را بین فلزات دار است . ( 3400 0c)

تعداد زیادی از عناصر جدول تناوبی فلز هستند فلزات دارای جلالی مخصوص به خود هستند که بسیار زود قابل تشخیص می باشند . همچنین فلزات هادی های خوب الکتریسته و گرما می باشند

از خوّاص دیگر فلزات می توان از خاصیت چکش خواری آنها نام برد که البته کروم حالتی شکننده دارد فلزات را می توان به صورت ورقه های نازک و طویل در آورد و عملا تولید ورقهای آهنی و فولادی برای ساختن اتومبیلها و قسمت های مختلف ساختمانها ، استفاده از این خاصیت فلزات است بعضی ازفلزات مانند آهن و کروم سخت هستند . در صورتی که فلزاتی از قبیل مس و سرب نرم تری باشند فلزات قلیای بسیار نرم می باشند به طوری که می توان آنها را با چاقو برید . از اختلاط بعضی از فلزها آلیاژ ها به دست می آیند که اکثر آنها خواصی بهتر از فلزات اولیه خود دارند ،مانند مفرغ که از اختلاط مس و قلع به دست می آید و آلیاژی زنگ نزن است ویا آلیاژهای آهن که انواع فولاد سخت را تشکیل می دهند

خواص شیمیایی فلزات کاملا متغیر است بعضی از فلزات مانند طلا و پلاتین از

نظر شیمیایی غیر فعال هستند این ویژگی طلا و پلاتین همراه با کمیاب بودن آنها باعث شده است که این دو فلز بسیار گران بوده وبرای ساختن زینت آلات به کار روند از طرف دیگر تعدادی از فلزات از قبیل فلزات قلیایی به قدری فعال هستند که در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شوند

به طور کلی فلزات با غیر فلزات ترکیب شده و ترکیباتی به نام نمک تولید می کنند این ترکیبات یونی عموما سخت ودیر ذوب هستند

چگالی فلزات تغییرات وسیعی دارد از همه عناصر جامد ، سیستم پایین ترین را سهیم بالاترین چگالی را دارند با این همه اکثر فلزات در مقایسه با نافلزات جامد چگالی نسبتا بالایی دارند فلزات گروه IA وIIA  که فلزات سبک نامیده می شوند از این قاعده مستثنی هستند به طور کلی بیشتر فلزات نقاط ذوب و جوش نسبتا بالایی دارند با اینکه بعضی از آنها مانند جیوه نقطه ذوب پایینی دارند ود ردمای معمولی مایعند

عناصر اصلی

در جدول مند لیف عناصر به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند عناصر اصلی و عناصر واسطه عناصر اصلی در گروههایی تحت عنوان گروههای A مرتب شده اند گروههای IIA,IA در طرف چپ جدول و گروههای IIIA تا VIIIA در طرف راست جدول قرار دارند

عناصر واسطه درگروههایی تحت عنوان گروههای B مرتب شده اند این گروهها بین گروه IIA و IIIAدر میانه جدول قرار دارند

در این قسمت فلزات گروههای اصلی و گروههای A معرفی می شود

فلزات گروه IA

فلزات این گروه عبارتند از سدیم ، پتاسیم ، روبیدیم ، سنریم و فرانسیم

ترکیبات این فلزات به طور کلی در آب بسیار انحلال پذیرند ئیدرو اکسیدهای این فلزات خاصیت بازی شدید از خود نشان می دهند والکترولیتهای قوی هستند به همین علت این فلزات را فلزات قلیایی نیز می نامند نمکهای اسیدهای ضعیف آنها خاصیت بازی دارند مانند کربنات سدیم ( Na2Co3)

این فلزات واکنش پذیر ترین گروه فلزات راتشکیل می دهند به طوری که هیچ یک از آنها به حالت آزاد در طبیعت یافت نمی شود این فلزات به صورت ترکیبات یونی در طبیعت وجود دارند وهمه آنها به وسیله بر قکافت نمکهای خشک و مذاب تهیه می شوند فلزات قلیایی به دلیل نرمی و واکنش پذیری شیمیایی هرگز کاربرد

ساختاری ندارند

عناصر گروه IA فلزاتی نقره ای رنگ هستند و سزیم کمی به رنگ زرد طلایی است این عناصر نسبتا نرم بوده (می توان آنها را با چاقو برید ) ونقاط ذوب و جوش پایینی دارند نقطه ذوب ، نقطه جوش و سختی این فلزات با افزایش عدد اتمی کاهش می یابد . این فلزات رساناهای خوبی برای گرما و الکتریسته هستند و چگالی آنها بسیار پایین است

سدیم و پتاسیم فراوانترین اعضای این گروه هستند ترکیبات عنصر سبکتر این گروه ،یعنی سیتیم ودو عنصر سنگینتر این گروه ، یعنی روبیدیم و سزیم نسبتا کمیابند . عنصر فرانسیم در بعضی فرایندهای پرتو زای طبیعی تشکیل می گردد همه ایزوتوپهای انها پرتوزا بوده ونیم عمر کوتاه دارند واین عنصر فوق العاده کمیاب است

واکنش پذیرترین عنصر گروه IA در اکثر موارد سزیم است ولیتیم معمولا کمترین واکنش پذیری را دارد

فلزات قلیایی هرگاه درمعرض تابش قرار می گیرند ، الکترون گسیل می کنند ( اثر فوتو الکتریک ) سزیم که به آسانی الکترون بیرون می دهد در ساخت فوتوسل مصرف می شود فوتوسل علائم نوری را به علائم الکتریکی تبدیل می کند ودر نورسنجی و چشم الکتریکی به کار می رود

 

فلزات گروه IIA

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

عناصر شیمیایی کبالت و کادمیم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 عناصر شیمیایی کبالت و کادمیم در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عناصر شیمیایی کبالت و کادمیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عناصر شیمیایی کبالت و کادمیم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عناصر شیمیایی کبالت و کادمیم در word :

عناصر شیمیایی کبالت و کادمیم در word

کبالت

اطلاعات اولیه

کبالت ، عنصر شیمیایی است که با نشان Co و عدد اتمی 27 در جدول تناوبی قرار دارد.

تاریخچه

کبالت و ترکیبات آن در دوران باستان شناخته شد که برای آبی کردن رنگ شیشه از آنها استفاده می‌کردند. “George Brand” به خاطر کشف کبالت شهرت یافت. تاریخ کشف این عنصر در منابع مختلف ، متفاوت است، اما این کشف بین سالهای 1730 و 1737 اتفاق افتاده است. او موفق به اثبات این نکته شد که منبع رنگ آبی شیشه‌ها کبالت است. قبلا” بیسموت همراه کبالت را عامل رنگ آبی شیشه‌ها می‌دانستند.

در خلال قرن نوزدهم ، کبالت آبی (80 -70% کبالت جهان ) در Blaafarvaerket در نروژ ، به رهبری صنعتگر پروسی “Benjamin Wegner” تولید شد. “John Livingood” و “Glenn Seaborg” در سال 1938 کبالت 60 را کشف کردند. کلمه کبالت از واژه آلمانی kobalt یا kobold ، به معنی روح شیطان گرفته شده است. این نام را کارگران معدن به‌علت سمی و دردسرساز بودن این عنصر برای آن انتخاب کردند. ( کبالت سایر عناصر معدن را آلوده و کم عیار می‌کرد. (

پیدایش

کبالت ، بصورت فلز آزاد وجود ندارد و عموما” به‌صورت سنگ معدن یافت می‌شود. کبالت معمولا” به‌تنهایی استخراج نمی‌شود و به‌عنوان محصول جانبی فعالیتهای استخراج مس و نیکل بدست می‌آید.

سنگ معدنهای اصلی کبالت عبارتند از: کبالتیت ، اریتریت ، گلائوکودوت و اسکوترودیت. عمده‌ترین تولید کنندگان کبالت در جهان ، چین ، زامبیا ، روسیه و استرالیا هستند.

ترکیبات

به‌علت وجود حالتهای اکسیداسیون مختلف ، تعداد زیادی از ترکیبات کبالت وجود دارد. هر دو اکسید در دمای پایین ، ضدفرومغناطیس می‌باشند؛ CaO ، Co3O4 .

خصوصیات قابل توجه

کبالت ، عنصر فرومغناطیس سختی است که دارای رنگ خاکستری براقی می‌‌باشد.دمای کوری آن ، K1388 با ممنتم بور 6/1 – 7/1 در هر اتم است. این عنصر اغلب با نیکل همراه است و هر دوی آنها از اجزای مشخص فلز شهاب سنگی می‌باشند. پستانداران ، نیازمند مقدار بسیار کمی از نمکهای کبالت هستند. کبالت 60 که ایزوتوپ رادیواکتیو و مصنوعی کبالت است، یک ردیاب رادیواکتیو مهم و عامل معالج سرطان به‌شمار می‌آید. نفوذ پذیری نسبی کبالت ، دو سوم آهن است. کبالت ، فلزی عموما” دارای مخلوطی از دو ساختار شکل بلورین fcc و hcp با دمای انتقال fcc –> hcp K722 می‌باشد. حالات اکسیداسیون عادی کبالت ، شامل 2+ و3+ است، گرچه 1+ نیز دیده شده است.

کادمیم

کادمیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Cd و عدد اتمی 48 قرار گرفته است. کادمیم عنصری نسبتا” کمیاب ، نرم ، رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی می باشدکه در سنگ معدن روی وجود داشته و در باطریها به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات قابل توجه

کادمیوم عنصری فلزی نرم به رنگ سفید مایل به آبی است که براحتی با چاقو بریده می شود .این عنصر در سال 1817 توسط Fredrich Stromeyer دانشمند آلمانی کشف گردید . در بسیاری از موارد مانند روی عمل می کند. این عنصر به عنوان محصول فرعی از تسویه روی بدست می آید . کادمیوم و ترکیبات آن بسیار سمی هستند .

Stromeyer این عنصر را به صورت ناخالص از کربنات روی به دست آورد. کادمیوم در مقیاس کوچک در نهشته های روی مثل سولفات روی ZnS یافت می شود. سولفید کادمیوم تنها کانی است که کادمیوم از آن به دست می آید. بیشتر کادمیوم تولید شده از نهشته های سرب و روی و مس است. بیشتر خصوصیات این عنصر شبیه روی است. در سال 1927 کنفرانس بین المللی وزن و اندازه گیری میزان طیف خطی کادمیوم را 164.13 طول موج اعلام کرد.

کادمیوم یکی از عناصر دارای نقطه ذوب پایین در آلیاژها به شمار می رود. از این عنصر برای آبکاری الکتریکی استفاده می شود که در این روش حدود 60 درصد کادمیوم استفاده می شود. همچنین از این عنصر برای لحیم کاری و پیلهای استاندارد E.M.F، باتری های نیکل – کادمیوم و کنترل شکافت هسته ای استفاده می شود. ترکیبات کادمیوم در فسفرهای تلویزیون های رنگی و سیاه سفید و فسفرهای سبز و آبی برای تیوپهای تلویزیون رنگی کاربرد دارد. از ترکیب سولفید کادمیوم برای ساخت رنگدانه زرد استفاده می شود. کادمیوم و ترکیبات محلول آن سمی هستند.

قیمت کادمیوم با خلوص بالا در بازار 12 دلار در یک پوند است.

به علت خصوصیات سمی که این عنصر دارد کارگران معدن در معرض گاز خطرناک قرار دارند. در موقع لحیم کاری نقره به علت اینکه دارای مقداری کادمیوم است باید دقت لازم را به عمل آورد تا با پوست دست نباید برخورد داشته باشد. پرتودهی کادمیوم از 0.01 mg/m3 تجاوز نمی کند. پرتودهی گاز اکسید کادمیوم از 0.05 mg/m3 تجاوز نمی کند. و ماکزیمم غلظت آن نباید از 0.05 mg/m3 تجاوز کند.

ساختار بلوری عنصر کادیوم

اثرات کادمیوم بر روی سلامتی

کادمیوم در پوسته زمین یافت می شود و معمولا در ترکیب با روی یافت می شود. به علاوه کادمیوم در صنعت به عنوان محصول فرعی و اجتناب ناپذیر دراستخراج روی، سرب و مس می باشد. بعد از کاربرد، کادمیوم وارد محیط زیست و عمدتا زمین می شود. زیرا در کودها و آفت کشها به کار می رود.

کادمیوم عمدتا از راه غذا وارد بدن انسان می شود. غذاهایی که میزان کادمیوم موجود در آنها بالاست، باعث می شوند که غلظت کادمیوم در بدن انسان به شدت افزایش یابد. از جمله این غذاها، جگر، قارچ، صدف، صدفهای رودخانه ای، پودر کاکائو و جلبک دریایی خشک شده هستند.

نوع فایل:word

سایز:64.4 KB

تعداد صفحه:16

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه هیدرات های گازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه هیدرات های گازی در word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه هیدرات های گازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه هیدرات های گازی در word

چکیده:  
مقدمه :  
تعریف:  
تاریخچه:  
الف) گاز تقطیر زغال سنگ:  
ب) گاز فقیر یا گاز هوا :  
ج) گاز آب:  
د) گاز آب کربور شده:  
ه) گاز کوره بلند:  
و) گاز تصفیه خانه نفت:  
گاز طبیعی :  
تکنولوژی هیدرات:  
دلایل اهمیت هیدرات های گازی:  
مروری بر هیدرات های گاز:  
هیدرات ها :  
شرایط تشکیل هیدرات:  
خواص هیدرات ها:  
هیدرات های گاز نواحی یخ زده و قطبی:  
هیدراتهای گاز دریایی:  
ارزیابی منابع هیدرات گاز:  
هیدراتهای گازی جایگزینی برای نفت و گاز:  
تولید گاز از هیدراتهای گاز:  
حوادث خطوط اصلی انتقال:  
حوادث ایستگاه های تقویت فشار:  
حوادث شبکه های گازرسانی :  
نشت یابی و کنترل آن :  
(3) روش های نشت یابی:  
نشت لوله های انتقال دهنده:  
گازیاب ها :  
الف) نظارت بر لوله های روکار از لحاظ وجود نشت های احتمالی.  
گازها و مواد خطرناک تاسیسات گازی :  
هیدروژن سولفوره :  
ترکیبات گوگردی :  
1) ) اکسیدهای گوگردی:  
(2)ئیدروژن سولفوره:  
اکسیدهای کربن :  
مرکاپتان ها:  
سولفور آهن:  
تزریق گاز :  
روش مستقیم:  
روش غیر مستقیم:  
اصول ایمنی در تزریق :  
تخمین نادرست میزان ذخایر گازمخازن:  
تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به هیدراتهای گازی جهت انتقال :  
هیدراتهای گازی چگونه و کجا تشکیل می شوند :  
اثرات مخرب هیدراتهای گازی در دریاها :  
تحقیقات جهانی هیدراتهای گازی  :  
ذخائر زیر زمینی نفت و گاز :  
استخراج گاز :  
ترکیبات گاز طبیعی خام :  
مشخصات و مزیتهای گاز طبیعی :  
فرآورش گازطبیعی:  
تفکیک گاز و نفت :  
گاز همراه با نفت:  
.  
گاز محلول در نفت خام:  
(1) تفکیک مایعات گازی :  
2) ) حذف دی اکسیدکربن و سولفور :  
روش های نامعمول استخراج گاز :  
فعالیتهای پژوهشی بین المللی :  
نتیجه گیری :  
منابع:  

چکیده

ذخایر نفت و گاز یکی از مهمترین منابع تامین انرژی جهان هستند در این مقاله در ابتدا با ارائه مطالبی درباره گاز و، ضمن معرفی “هیدرات گازی” و ارایه تاریخچه‌ای در مورد آن، به بیان اهمیت و مخاطرات احتمالی آن پرداخته شده است و گذر کوتاهی بر یکی از جایگزین های احتمالی نفت و گاز یعنی هیدرات گازی داشته ایم

مقدمه

ذخایر نفت و گاز یکی از مهمترین منابع تامین انرژی جهان هستند.فراورده های پتروشیمی هم اهمیت این دو را صد چندان میکنند.ولی این ذخایر تا چه مدت دوام خواهد داشت؟ آیا روزی تمام خواهند شد؟اگر این اتفاق بیفتد  چه باید کرد؟ آیا جایگزینی برای این دو وجود دارد ؟هر روز که می گذرد شواهد بیشتری را به همراه می اورد که ما در حال روبرو شدن با یک اضطرار جهانی هستیم . اضطرار تمام شدن ذخایر نفتی جهان که مسلما” جهان را در بحران فرو خواهد برد .البته نفت به  یکباره تمام نخواهد شد بلکه تولید نفت مطابق یک منحنی زنگوله ای شکل تغییر خواهد کرد. ابتدا تولید نفت افزایش می یابد و پس از گذر از راس منحنی ( پیک) سیر کاهشی می یابد .  این مقاله گذر کوتاهی بر یکی از جایگزین های احتمالی نفت و گاز یعنی هیدراتها داشته ایم.امیدوارم این مقاله بتواند اطلاعات خوبی در زمینه ی هیدراتهای گازی دراختیار شما قرار دهد و اغاز خوبی برای مطالعات بعدی باشد

تعریف

 

هیدرات گازی یک جامد بلوری است که در آن مولکول­های گاز توسط مولکول­های آب احاطه شده­اند. جامدهای کریستالی هستند که در آن مولکولهای گازی در بین قفسه ای از پیوندهای هیدروژنی مولکولهای آب محبوس می باشند که به دلیل اختلاط آب و مولکولهای گازی در شرایط خاص فرایندی تشکیل می گردند

گازهای زیادی هستند که ساختار مناسبی برای تشکیل هیدرات دارند که از آن جمله می­توان به دی­اکسیدکربن، سولفید هیدروژن و هیدروکربن‌های با تعداد کربن کم اشاره نمود. هیدرات‌های گازی که اکثراً در بستر دریاها تشکیل می­شوند، غالباً از نوع هیدرات متان هستند. این ماده که از آن به عنوان “یخ شعله­ور” یاد می­شود، حاوی مقدار بسیار زیادی گاز متان است و مکان تشکیل آن معمولاً رسوب کف اقیانوس‌ها و مناطق قطبی دائماً منجمد می­­باشد

هیدرات گازی در دما و فشار محیط رسوبات کف اقیانوس‌ها و در مناطق با عمق بیش از 500 متر تشکیل می­شود

در این فشار و در دماهایی بالاتر از دمای پایدار یخ، هیدرات گازی کاملاً پایدار است. همچنین در مناطق دایماً منجمد قطبی، این ماده به صورت ترکیب با یخ­های محیط، به مقدار زیادی یافت می­شود

هیدرات‌های گازی حاوی مقادیر بسیار زیادی از گاز هستند، به طوریکه از آنها با عنوان “عصاره گاز” نام برده می­شود. متلاشی‌شدن یک حجم از هیدرات متان در فشار یک اتمسفر، حدود 160 حجم گاز متان تولید می­کند. یک تخمین محافظه‌کارانه، نشان می­دهد که مقدار متان موجود در هیدرات­های گازی کشف شده در جهان، حاوی حدود 100 گیگاتن کربن است که این مقدار تقریباً دو برابر مقدار کل کربن موجود در سوخت‌های فسیلی در کره زمین است

 تاریخچه

 

هیدرات گازی در سال 1811 میلادی توسط همفری دیوی، هنگام تولید حباب‌های گاز کلر در آب سرد به روش آزمایشگاهی کشف گردید. در سال 1832، مایکل فارادی اولین فرمول شیمیایی را برای هیدرات گازی ارائه کرد که در آن یک مولکول گاز توسط ده مولکول آب احاطه شده بود. در سال 1934 وقتی اولین خط لوله گاز طراحی شده و مورد بهره­برداری قرار گرفت، پدیده گرفتگی لوله به وسیله ذرات جامد هیدرات گاز توسط هایمر اشمیت در آمریکا مطرح گردید. متعاقب این پدیده، تکنیک جلوگیری از تشکیل این ماده در لوله‌های نفت و گاز و فرایندی برای نم‌گیری از جریان گاز شکل گرفت. در سال 1959 مبانی ترمودینامیکی هیدرات گازی توسط واندر والس مورد مطالعه قرار گرفت و تبیین گردید

در طول دهه­های 60 تا 90 میلادی به موازات پژوهش­های بیشمار در مورد هیدرات، تحقیقات وسیعی در زمینه کشف منابع هیدرات گازی در رسوبات کف دریا و مناطق قطبی صورت گرفت. در سال 1998 کار مشترک محققین آمریکایی، ژاپنی و کانادایی، منجر به کشف منبع عظیمی از هیدرات گازی در مناطق قطبی شمال کانادا گردید که در آن به ازای هر کیلومتر مربع از سطح منبع، حدود چهار میلیارد متر مکعب گاز ذخیره شده بود

از دهه 90 میلادی تاکنون کشورهای آمریکا، ژاپن، هندوستان و کانادا با اختصاص بودجه قابل توجهی، برنامه تحقیقاتی طولانی‌مدتی را در زمینه هیدرات­های گازی شروع کرده­اند

 گاز:

 

منشا سوختهای گازی متفاوت است. برخی به طور طبیعی وجود دارند و برخی دیگر از تغییر شکل سوختهای مایع و یا جامد تهیه می شوند. سازنده ی اصلی مفید آنها هیدروژن اکسید کربن و متان است و گاهی هیدروکربورهای سنگین تر مانند اتان و پروپان نیز در آنها وجود دارد. در گاز سوختنی همواره مقداری گاز بی اثر مانند ازت و گاز کربنیک نیز موجود است. سوختهای گازی را به دو دسته سوختهای گازی طبیعی و سوختهای گازی ساختگی تقسیم می کنند. سوختهای گازی طبیعی شامل گازهای

 (1) طبیعی که از رگه های نفتی وهمراه آنها به دست می آید

2) ) گریزو که از معادن زغال سنگ متصاعد می شود و بیشتر دارای متان است. گاهی کمی اتان و گازهای بی اثر مانند CO2 و N2 نیز در آن وجود دارد

سوختهای گازی ساختگی شامل انواع زیر است

الف) گاز تقطیر زغال سنگ

 

 

سازنده ی اصلی این گاز متان و هیدروژن است ولی مقدار کمی آن وجود دارد. قدرت گرمایی آن حدود 4200 تا 4500 کیلوکالری بر متر مکعب است. این گاز را سابقا به نام گاز روشنایی یا گاز شهر می نامیدند ولی امروزه گاز شهر محتوی گاز آب گاز فقیر گاز روغن و یا گاز طبیعی است

ب) گاز فقیر یا گاز هوا

این گاز از گاز کردن کک ویا زغال سنگ توسط هوا و یا مخلوط هوا و کمی بخار آب تهیه می شود. اگر فقط هوا بر روی سوخت جامد بدمند گاز حاصل محتوی CO است که به وسیله ی CO2 و N2 رقیق شده است و قدرت گرمایی آن نزدیک به 1000 کیلو کالری بر متر مکعب است. غالبا به هوای دمیده شده کمی بخار آب اضافه می کنند که در این صورت گاز حاصل محتوی مقداری هیدروژن نیز بوده و قدرت گرمایی آن به 1200 تا 1300 کیلوکالری بر متر مکعب می رسد. اگر به جای کک زغال سنگ قیر دار که غنی از مواد فرار است به کار برند قدرت گرمایی گاز حاصل به حدود 1500 تا 1800 کیلوکالری بر متر مکعب می رسد. در این صورت گاز دارای متان و بخارات گودرون که قابل فشرده شدن است می باشد

 

ج) گاز آب

از گاز کردن کک ویا زغال سنگ به وسیله ی بخار آب و یا مخلوط بخار آب و اکسیژن گاز آب حاصل می شود. این گاز محتوی CO H2 و کمی CO2 است و به عنوان سوخت و مخلوط با گازهای دیگر و یا به عنوان ماده ی اولیه برخی سنتز ها به کار می رود و به همین جهت آنرا گاز سنتز نیز می نامند. قدرت گرمایی آن حدود 2500 تا 2800 کیلوکالری بر متر مکعب است

 

د) گاز آب کربور شده

این گاز مخلوط گاز آب و گاز روغن است و از تبخیر مقداری از محصولات نفتی در گاز آب حاصل از گازوژن به دست می آید. محصولات نفتی در اثر حرارت تجزیه شده و مواد حاصل به گاز آب اضافه می شود. با تغییر دادن جنس مواد روغنی و شرایط کراکینگ می توان نوع محصول را کنترل کرد

ه) گاز کوره بلند

این گاز شبیه گاز فقیر است زیرا از اثر هوا بر کک در کوره ی بلند به وجود می ایدو مقدار هیدروژن آن بسیار کم است. قدرت گرمایی آن 800 تا 900 کیلوکالری بر متر مکعب است

 

و) گاز تصفیه خانه نفت

در اثر تقطیر و کراکینگ محصولات نفتی نیز گازی شبیه به گاز طبیعی به دست می اید

گاز طبیعی

گاز طبیعی غالبا همراه نفت است و نفت را از درون خاک به طرف چاه های استخراج می راند. هنگام بالا رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها گاز آن آزاد شده و مخلوط را به بالای چاه می برد. در نفتهای که از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت فشار آب قرار دارند مقدار گاز حل شده کمتر و در نفتهای فوق اشباع مقدار گاز بیشتر است. همچنین رگه هایی وجود دارد که فقط دارای گاز طبیعی است و نفت ندارد

قسمت اعظم گاز طبیعی از متان تشکیل شده و غیر از متان هیدروکربورهای گازی دیگر از C2 تا C4 با مقادیر متفاوت و همچنین هیدروکربورهای بالاتر نیز در آن وجود دارد. گاز طبیعی ممکن است خشک و یا مرطوب باشد.گازهای خشک مقداری کمتر از 13.4 سانتی متر مکعب بنزین در هر متر مکعب گاز دارا می باشند

بنزین گازهای مرطوب حدود 40.2 سانتی متر مکعب بر متر مکعب گاز است.گازهای طبیعی گاهی علاوه بر هیدروکربورها محتوی CO2 H2 S H2 O O2 N2 و He نیز می باشند. بین این ناخالصی ها H2 O H2 S و CO2 نا مطلوب هستند. مثلا آب با هیروکربورهای گازی تولید هیدراتهای متبلوری می کند که دارای ترکیب پیچیده بوده و در حین انتقال گاز به صورت بلورهایی شبیه برف ویا یخ در لوله ها و شیرها می بندد و راه عبور گاز را مسدود می کند

باید توجه داشت که بوتان نرمال و هیدروکربورهای بالاتر هیدرات جامد تشکیل نمی دهند. به همین دلیل بایستی گاز طبیعی را قبل از انتقال خشک نمایند. اگر گاز طبیعی دارای CO2 و H2 S باشد بایستی انها هم حذف شوند زیرا باعث خوردگی می شوند. خشک کردن باید به حدی باشد که نقطه ی شبنم گاز زیر پایین ترین درجه حرارت مسیر گاز باشد

عوامل خشک کننده به صورت مایع یا جامد مصرف می شوند. از بین خشک کننده های جامد اکسید الومینیوم فعال شده و یا بوکسیت فعال شده بیش از همه به کار می رودو نقطه ی شبنم را بیش از 50 درجه سانتی گراد پایین می برد. برای تصفیه ی کردن مقادیر زیاد گاز از روش پیوسته به نام هیپرسورپسیون استفاده می کنند در این روش زغال فعال از وراء یک سری ظرف پایین می رود در ظرف اول و در اولین مرحله زغال سرد می شود سپس زغال وارد منطقه ی جذب سطحی شده و مواد مضر بر روی آن جذب سطحی می شوند. زغال از مناطق دیگری می گذرد که در آنها به تدریج هیدروکربورهای جذب شده را پس می دهد و به این طریق محصولات نسبتا خالص به دست می آید

تکنولوژی هیدرات

هیدرات گازی، یک جامد بلوری است که درآن مولکول های آب مولکول های گاز را احاطه کرده اند. گازهای زیادی وجود دارند که ساختار مناسبی برای تشکیل هیدرات دارند که از آن جمله می توان به دی اکسیدکربن، سولفیدهیدروژن و هیدروکربن های با تعداد کربن کم اشاره کرد.هیدرات های گازی که بیشتر در بستر دریاها تشکیل می شوند، بیشتر از نوع هیدرات متان هستند. این ماده که از آن به عنوان «یخ شعله ور» یاد می شود، دارای مقدار بسیار زیادی گازمتان و مکان تشکیل آن معمولاً رسوب کف اقیانوس ها و مناطق قطبی همیشه منجمد است. از خاصیت هیدرات می توان برای انتقال گاز نیز سود جست. شرایط تشکیل هیدرات عبارتند از: فشار و دمای مناسب، وجود مولکول آب و وجود مولکول گاز

هیدرات گازی به طورطبیعی در دما و فشار محیط رسوبات کف اقیانوس دما و درمناطق با عمق بیش از500 متر تشکیل می شود. در این فشار و در دماهایی بالاتر از دمای پایدار یخ، هیدرات گازی کاملاً پایدار است. همچنین درمناطق همیشه منجمد قطبی، این ماده به صورت ترکیب با یخ های محیط، به مقدار زیادی یافت می شود. هیدرات گازی را درسال1811 میلادی «همسفری دیوی»، هنگام تولید حباب های گاز کلر درآب سرد به روش آزمایشگاهی کشف کرد. درسال1832، مایکل فارادی نخستین فرمول شیمیایی را برای هیدرات گازی ارائه کرد که در آن یک مولکول گاز به وسیله ده مولکول آب احاطه شده بود. درسال1943 وقتی اولین خط لوله گاز طراحی شده بهره برداری شد، پدیده گرفتگی لوله به وسیله ذرات جامد هیدرات گاز ازسوی هایمراشمیت درآمریکا مطرح شد

به دنبال این پدیده، تکنیک جلوگیری از تشکیل این ماده در لوله های نفت وگاز و فرآیندی برای نم گیری از جریان گاز شکل گرفت. درسال1951واندرووالس مبانی ترمودینامیک هیدرات گازی را مطالعه و تبیین کرد. از دهه90 میلادی تاکنون کشورهای آمریکا، ژاپن، هندوستان و کانادا با اختصاص بودجه چشمگیری، برنامه تحقیقاتی طولانی مدتی را در زمینه هیدرات های گازی آغاز کرده اند

دلایل اهمیت هیدرات های گازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گازهای نجیب ویونها و ازمایش شیمی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گازهای نجیب ویونها و ازمایش شیمی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گازهای نجیب ویونها و ازمایش شیمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گازهای نجیب ویونها و ازمایش شیمی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گازهای نجیب ویونها و ازمایش شیمی در word :

گازهای نجیب ویونها و ازمایش شیمی در word

دانشمند انگلیسی جان ویلیام استرات لرد ریلی از سال 1882 میلادی بررسی نیتروژن را با

دقت بسیاراغاز كرده بود . ریلی می خواست بداند كه وزن اتمهای نیتروژن در مقایسه با انواع

اتمهای دیگر چه قدر است . او نیتروژن مورد مطالعه خود را از دو راه تهیه كرد : یك راه با

جدا كردن تمامی اكسیژن ,بخار اب,كربن دی اكسید,غبار و مانند انها از هوا و راه دیگر از

مواد معدنی گوناگون

ریلی دریافت كه اتمهای نیتروژن حاصل از مواد معدنی ,صرف نظرازاینكه از كدام نوع ماده

معدنی به دست امده است ,همگی از وزن اتمهای حاصل از مواد معدنی است . او متوجه نشد

كه اشكال كار در چیست و وقتی كه نظر خود را در این باره بیان كنند .

تركیب

نمی شد . ایا این گاز همان گاز ناشناخته نبود كه اتمهای اندكی سنگینتر از اتمهای نیتروژن

داشت؟زیرا اتمهای نیتروژن حاصل از مواد معدنی همان نیتروژن خواهد بود ; نه چیز دیگر ,

ولی در نیتروژن حاصل از هوا ممكن است , عده ای از اتمهای سنگینتر نیز وجود داشته باشد

و در نتیجه به طور متوسط , اتمهای نیتروژن حاصل از هوا كمی سنگینتر جلوه كنند .

در این هنگام , شیمیدانان دستگاهی به نام طیفنما , در اختیار داشتند . طیفنما , وسیله ای كه برای تشخیص اتمها و مولكولها به كار می اید . هرگاه گازی را گرم كنیم , نور تایش می كند .

اتم نیتروژن

است كه یك مولكول تشكیل می دهند .

این بدان معنی است كه هوای خالص خشك مخلوطی است از 78 درصد نیتروژن , 21 درصد

اكسیژن و یك درصد آرگون . چیزهای دیگر موجود درآن ناچیز است .

در زمان رمزی ,شیمدانان اطلاعات زیادی درباره عنصرهای گوناگون به دست آورده بودند .

نوع فایل:word

سایز:19.5 KB

تعداد صفحه:10

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید