جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی در word دارای 489 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی در word :

جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی در word

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور سال 95

فصل اول : آمار توصیفی

کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:

الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان

محصولات کشاورزی و صنعتی و … .

ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.

این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم

پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمده: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی 3ــ

مشخص کنند ههای پراکندگی 4ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی میپردازیم.

مفاهیم اولیه

علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیه، دسـته بنـدی دادههـا و تجزیـه و

تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود

1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمعآوری اطلاعات، دستهبندی آنهـا و در انتهـا نمـایش

این دادهها می . باشد

2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و

تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند

جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمـان مشـخص

یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم

مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی

که از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و … همگی معرف یک

جامعه آماری میباشند.

جامعه آماری به دو دسته تقسیم می : شود

1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشود « 10» آمار و احتمال

2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته:

جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود

تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم

مثال: مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از

این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمـامی نقـاط

درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد.

نمونه: بخشی از جامعه آماری را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـهای از جامعـه آمـاری را یـک نمونـه

میگوییم. نمون ه به دو دسته تقسیم می : شود

1ـ نمونه ساده: نمونهای است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است.

2ـ نمونه تصادفی: نمونهای است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد.

تذکر: تمامی عناصریک جامعه آماری برای انتخاب شـدن بـه عنـوان عضـوی از نمونـه تصـادفی دارای شـانس یکسـانی

. میباشند

تذکر: در علم آمار نمونههای ساده فاقد ارزش میباشند و در این کتاب منظور از نمونه همان نمونههای

تصـادفی اسـت.

در صورت متناهی بودن نمونه، تعداد عناصر نمونه را اندازه یا حجم نمونه گویند و با حرف

nنمایش . میدهند

تست های آمار توصیفی

-1 میزان سود شرکت سهامی بتا در پنج سال گذشته بـر حسـب درصـد فـروش بـه ترتیـب 2 ،3 ،4 ،4 ،3

میباشد. کدام یک از کمیتهای زیر به عنوان شاخص مرکزی وضع سودآوری شرکت را بهتر نشان میدهد؟

(1/3 4 (4 3 (2/3 2 (5/2 1

-2 واریانس کدام یک از چهار مجموعهی زیر بیشتر است؟

1,2,3,4,5,6, , 7 8 4( 111 ,,,1,8,8, , 8 8 3( 11, ,1,4, , 5888 , , 2( 1,1,2,4,5788 ,,, (1

-3 با تغییر مدیریت در یک فروشگاه بزرگ، فروش در سال اول دو برابر سال قبـل، در سـال دوم سـه برابـر

سال اول و در سال سوم چهار برابر سال دوم شده است. به طور متوسط، فروش از آغاز مـدیریت چنـد برابـر

شده است؟

1) بیش از سه برابر 2) سه برابر 3) قدری کمتر از سه برابر 5/2 4) برابر

-4 حقوق پرداختی به کارمندان شرکت آلفا به طور متوسط 15 هزار تومان با انحـراف معیـار 3 هـزار تومـان

است. اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، به ترتیب میانگین و انحرافمعیـار حقـوق پرداختـی

چقدر خواهد شد؟

6/3 و 18 (4 3 و 18 (3 6/3 و 15 (3/ 2 3 و 15 (3/ 1

-5 جدول مقابل توزیع فراوانی فروش یک شرکت را نشان میدهد. میانگین و انحراف معیار فروش به ترتیـب

چقدر است؟

فروش به هزار تومان تعداد روزها

20 تا کمتر از 10 30

30 تا کمتر از 25 40

40 تاکمتر از 15 50

9 و 35 (4 7 و 36 (3 7/5 و 36 (2 6/8 و 35 1

پاسخ تشریحی تست های آمار توصیفی

-1 گزینه ( .4 ) صحیح است

چون میزان سود شرکت بر حسب درصد فروش بیان شده است، از میانگین هندسی به عنوان شـاخص مرکـزی اسـتفاده

میکنیم.

n

G n G x = x ´ x ´…´ x Þ x / = ´ ´ ´ ´ = =

5 5

1 2 3 4 4 3 2 288 3 104

-2 گزینه ( .3 ) صحیح است

چون دامنهی تغییرات (R ) در گزینهی ( 1 3) بین و 8 میباشد، پس میزان پراکندگی این متغیرها را از سایر مجموعههـا

بیشتر خواهد بود.

-3 گزینه ( .3 ) صحیح است

متوسط فروش با میانگین هندسی قابل محاسبه است.

n

G n G x = x ´ x ´…´ x Þ x / = ´ ´ = ´ = =

3 3 3

1 2 2 3 4 8 3 2 3 2 88

-4 گزینه ( .3 ) صحیح است

اگر 20% به میانگین حقوق کارمندان اضافه شود، داریم: هزار تومان 15 × %20 = 3 بنابر خواص میانگین و انحراف معیـار

x x + 3 = + 3 =15 + = 3 18 :داریم

s(x+3) x = s = 3

-5 گزینه (3) صحیح است.

جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی در word
فهرست مطالب

فصل اول : آمار …………………………………………………………………………………… ……………. 9

مفاهیم اولیه ……………………………………………………………………………………………………………….. …..9

دسته بندی دادهها و جدول توزیع فراوانی…………………………………………………………………………………… ….14

انواع فراوانی……………………………………………………………………………………………………………….. ….19

نمودارهای فراوانی و تحلیل دادهها …………………………………………………………………………………… ………. 25

مشخصکنندههای مرکزی……………………………………………………………………………………………………..32

میانگین ……………………………………………………………………………………………………………….. ……..33

1ـ میانگین حسابی ……………………………………………………………………………………………………………33

نکات مهم در ارتباط با میانگین حسابی…………………………………………………………………………………… ….. 36

2 ـ میانگین وزنی ( موزون)……………………………………………………………………………………………………..38

3ـ میانگین هندسی ………………………………………………………………………………………………………….. 40

4ـ میانگین توافقی ( هارمونیک) …………………………………………………………………………………… ………….42

5ـ میانگین درجه 45 ………………………………………………………………………………………………………….. 2

6ـ میانگین درجه 46 ……………………………………………………………………………………………………………r

میانه……………………………………………………………………………………………………………….. ………… 46

نکات مهم در ارتباط با میانه …………………………………………………………………………………… ……………..52

مد (نما) ……………………………………………………………………………………………………………….. ……..53

نکات مهم در ارتباط با مد یا نما…………………………………………………………………………………… …………. 56

مقایسه بین میانگین، میانه و مد…………………………………………………………………………………… …………..58

چندكها……………………………………………………………………………………………………………….. …….58

مشخص کنندههای پراکندگی…………………………………………………………………………………… ……………. 65

دامنه تغییرات ……………………………………………………………………………………………………………….. . 66

نکات مهم در ارتباط با دامنه تغییرات…………………………………………………………………………………… ……. 67

دامنه چاركها ……………………………………………………………………………………………………………….. . 68

انحراف چاركها ( نیم دامنه چارکی) …………………………………………………………………………………… …….. 68

انحراف از میانگین…………………………………………………………………………………………………………….. 69

نکات مهم در ارتباط با انحراف از میانگین …………………………………………………………………………………… ..71

واریانس (پراش) ……………………………………………………………………………………………………………….71

نکات مربوط به واریانس ……………………………………………………………………………………………………….73

انحراف معیار……………………………………………………………………………………………………………….. …

76

تست یها عیتوز نمونه، برآورد، آزمون فرض، یرگرس ون………………………………………………………. ……………….454

پاسخ تشریحی تستهای عیتوز نمونه، برآورد، آزمون فرض، یرگرس ون ………………………………………………………. ..477

نوع فایل:Pdf

سایز: 15.5mb

تعداد صفحه:489

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پیشینه Ùˆ مبانی نظری تغییر واحد پول، الزامات Ùˆ پیامدهای آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Ù¾ÛŒØ´ÛŒÙ†Ù‡ Ùˆ مبانی نظری تغییر واحد پول، الزامات Ùˆ پیامدهای آن در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه Ùˆ مبانی نظری تغییر واحد پول، الزامات Ùˆ پیامدهای آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پیشینه Ùˆ مبانی نظری تغییر واحد پول، الزامات Ùˆ پیامدهای آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پیشینه Ùˆ مبانی نظری تغییر واحد پول، الزامات Ùˆ پیامدهای آن در word :

پیشینه Ùˆ مبانی نظری تغییر واحد پول، الزامات Ùˆ پیامدهای آن در word

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فصل دوم: تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

2-1. مقدمه…………………………………….. 7

2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد………………… 8

2-2-1. خواص مطلوب پول……………………….. 8

2-2-2. پول و وظایف آن……………………….. 8

2-3. تاریخچه تغییر واحد پول……………………… 11

2-4. الزامات تغییر واحد پول……………………… 12

2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول………….. 13

2-6. وضعیت کنونی ریال……………………………… 21

2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران….. 23

2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش­های ریالی…… 23

عنوان صفحه

2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات………. 24

2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه………. 24

2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول……… 27

2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول……. 27

2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول……. 29

2-9. خلاصه و جمع بندی فصل………………………… 33

2-1 مقدمه

پول نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از رکود و بیکاری ایفا می کند و بدین لحاظ در سطح اقتصاد کلان حائز اهمیت ویژه ای است. با توجه به اهمیت پول در سطح داخلی و خارجی یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ ارزش پول ملی می باشد. بسیاری ازکشور هایی که با کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شدند، به اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی خود اقدام کرده اند. در این فصل ابتدا به نقش پول و وظایف آن در اقتصاد کشور ها پرداخته شده است، سپس تاریخچه تغییر واحد پول ملی والزامات اجرای سیاست تغییر واحد پول بررسی شده است. همچنین با توجه به تجربه سایرکشور ها دراجرای این سیاست به بررسی وضعیت ریال ایران در راستای تغییر واحد پول پرداخته شده است. در نهایت مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر واحد پول بیان شده است.

2-2 پول و کارکرد های آن در اقتصاد

برای پول می توان تعاریف بسیاری عنوان کرد اما به صورت کلی پول چیزی است که در تمام جوامع و بین همه افراد آن کاربرد دارد و بدین منظور ویژگی های خاصی را باید دارا باشد تا بتواند به وظایف خود عمل کند.

2-2-1 خواص مطلوب پول

پول حداقل پنج خاصیت ضروری دارد که عبارتند از(داودی و صمصامی، 1388):

– قابلیت حمل: حمل و نقل پول باید ساده باشد تا بتوان در مکان های مختلف به راحتی از آن استفاده کرد.

– دوام: پول باید دارای خاصیت دوام فیزیکی باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخیره ارزش از دست ندهد.

– بخش پذیری: پول باید به راحتی به اجزای کوچک تر تقسیم شود تا بتوان واحد های کوچکتری را مبادله کرد.

– استاندارد پذیری: برای این که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدین مفهوم که پول باید کیفیت یکسان داشته باشد و از نظر فیزیکی قابل تمیز باشد.

– قابلیت تشخیص: پول باید به آسانی تشخیص داده شود. اگر تشخیص پول به سادگی میسر نباشد، افراد برای تصمیم گیری در مبادلات خود دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.

2-2-2 پول وظایف آن

معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده­است که عبارتند از:

الف) وسیله مبادله یا داد و ستد

ب) واحد شمارش یا سنجش

ج) ذخیره ارزش یا ثروت

در تعریف پول همواره گفته می­شود پول آن چیزی است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهای مختلف اشکال گوناگونی از پول وجود داشته­است وکالاهای مختلفی نقش وسیله مبادله را به خود گرفته­اند، اما امروزه وسایل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپرده­های دیداری است که مورد اخیر با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به اینکه پول با تعریف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک می­نماید، پس یکی از دلایل و انگیزهای اساسی نگهداری پول آن است که پول به­عنوان وسیله مبادله و داد­و­ستد مورد استفاده قرار می­گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی در word :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی در word

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-1 بازارهای مالی و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-1 بازار پول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-2 بازار سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-3 ویژگی­های یک سیستم مالی کارا……………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه­گذاری و تخصیص سرمایه………………………………………………………………………………………..16

2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت­ها……………………………………………………………………………………………..15

2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک………………………………………………………………………………………….15

2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس­اندازها…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..17

عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی………………………………………………………………………………..17

2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی………………………………………………………………………………………………..18

2-2 توسعه مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-1 توسعه بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-4 مقررات و نظارت بانکی………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-5 باز بودن بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی………………………………………………………………………………………………………….22

2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی………………………………………………………………………………………………………..24

2-3-5-4 مشکلات و محدودیت­های پیش روی صادرات……………………………………………………………………………………………………..25

2-3-6 محیط نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-3-6-1 مولفه­های اصلاحات نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-3-6-1-1 حقوق مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-6-1-2 نظام قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-3-6-1-3 فساد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی……………………………………………………………………………………………….29

2-3 شاخص­های توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-1 شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی…………………………………………………………………………………………………………………..30

2-4-2 شاخص­های توسعه مالی در بخش غیر بانکی…………………………………………………………………………………………………………….31

2-4-3 شاخص­های توسعه پولی و کیفیت سیاست­گذاری پولی……………………………………………………………………………………………..32

2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی……………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی…………………………….37

2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………37

2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی……………………………………………………………………………..37

2-6 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-7-1 مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-7-2 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-8 نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

مقدمه

در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.

داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه “قواعد بازی در جامعه” و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.

با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی­زاده 1390)

در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ­های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح­های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می­شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت در word :

*مقاله امنیت شغلی و با رویکرد ایمنی و سلامت در word*

امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان

چكیده

این مقاله به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها كه عوامل كلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهكارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه كردن آن ارائه می‌شود.


1- مقدمه

یكی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری كاركنان توانمند می‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداری، مكملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات كارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه كافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأكید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كلیدی استرس در محیط كار با تمركز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است كه توجه و بكارگیری مطالب و راهكار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط كار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد كه این نیز یكی از عواملی است كه در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی1 در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یك هسته مركزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اكثر مردم برای خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. كاركنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط كاركنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند كه دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی كاركنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت كه در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده كاركنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار

  • ایمنی2: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یك موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و كمیتی نسبی می‌باشد.
  • خطر بالقوه3: شرایطی كه دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و … باشد.
  • خطر بالفعل4: واژه خطر بالفعل بیان كننده قرارگرفتن نسبی در معرض یك خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی كه یك خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یك خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
  • حادثه ناشی از كار5: حادثه یك رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است كه انجام، پیشرفت، یا ادامه كار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یك عمل یا انجام یك كار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر تركیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم در word

بحث رشد   – 1 –
چه کسی، چه مقدار،از چه چیز را به دست می آورد؟   – 2 –
توزیع مقداری درآمد   – 3 –
توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید   – 4 –
فقر مطلق:وسعت و شدت   – 4 –
تولید نا خالص ملی به عنوان شاخص غیر حقیقی توسعه و رفاه ملی   – 5 –
ایجاد شاخص وزنی فقر رفاه اجتماعی   – 7 –
ترکیب اقتصاد،رشد و توزیع   – 7 –
اقتصاد جمعیت و توسعه   – 9 –
نظریه مرحله انتقالی جمعیت   – 10 –
تله جمعیت مالتوس   – 11 –
نظریه اقتصادخودباروری   – 12 –
تقاضا برای بچه درکشورهای در حال توسعه   – 13 –
چگونه کشورهای توسعه یافته میتوانند به برنامه های گوناگون جمعیتی کشورهای در حال توسعه کمک کنند؟   – 14 –
آموزش وتوسعه   – 16 –
آموزش و منابع انسانی   – 16 –
بررسی کوتاه وضع آموزش در مناطق در حال توسعه   – 18 –
هزینه آموزش همگانی   – 18 –
سواد   – 20 –
مسائل اصلی آموزش ابتدایی ومتوسطه   – 20 –
مسائل آموزش عالی   – 21 –
عواملی که بر توانایی یادگیری اثر می گذارد:برخی علل و آثار   – 22 –
آموزش،جامعه و توسعه:برخی مسائل   – 23 –
آموزش،نابرابری و فقر   – 24 –
نتیجه :   – 25 –
منابع :   – 26 –

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم در word

توسعه اقتصادی در جهان سوم        جلد 1    و   جلد 2

 نویسنده:  مایکل تودارو  / مترجم:   دکتر غلامعلی فرجادی

بحث رشد

   دهه1970شاهد تحول قابل ملاحظه ای در آگاهی عمومی و خصوصی نسبت به ماهیت نهایی فعالیت اقتصادی بوده است.هم در کشورهای ثروتمند و هم فقیر نسبت به دنبال کردن دیوانه وار رشد به عنوان هدف اصلی اقتصادی جامعه هشیاری بوجودآمده است.به نظر میرسد که کشورهای توسعه یافته تأکید اصلی بر مسئله رشد جای خودرا به توجه بیشتر به کیفیت زندگی داده است.این توجه عمدتاٌ در جنبش مربوط به محیط زیست نمودار شد.فریاد اعتراض علیه رشد صنعتی و نتیجتاٌ آلودگی هواوآبٍ،تهی شدن منابع طبیعی و تخریب بسیاری از زیباییهای طبیعی برخاست

   بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه1960 در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخهای رشد اقتصادی نسبتاٌ بالایی داشتند بتدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان در برداشته است.سطح زندگی صدها میلیون نفر از مردم آفریقا،آسیا و آمریکای لاتین ثابت مانده ودر برخی از کشورها،برحسب شرایط واقعی،حتی کاهش یافته است.نرخ بیکاری وکم کاری درروستاها و شهرها افزایش داشته است.به نظر میرسد که اختلاف درآمد بین ثروتمندان وفقرا باگذشت هر سال بیشتر می شود.بسیاری از مردم احساس می کنند که رشد سریع اقتصادی در ریشه کن کردن و یا حتی کاهش فقر مطلق گسترده،که واقعیت زندگی اقتصادی تمام کشورهای جهان سوم است شکست خورده است.در جهان توسعه یافته و توسعه نیافته اعلام کنارگذاردن تولید ناخالص ملی به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی بطور وسیعی شنیده می شود.به جای آن توجه به مسئله فقروبرابری موضوع اصلی دهه دوم توسعه شده است

چه کسی، چه مقدار،از چه چیز را به دست می آورد؟

   یک روش ساده برای بررسی مسائل همزاد فقر و توزیع درآمد این است که مجدداٌ چهارچوب امکانات تولید را مورد استفاده قرار دهیم.درهر حال،برای نشان دادن منظورمان، تولید را در اقتصاد در حال توسعه فرضی خود به دو گروه کالا تقسیم می کنیم.اول کالاهای ضروری مانند مواد غذایی،پوشاک ساده و حداقل مسکن – کالاهایی که برای حداقل معیشت لازم است.دومین گروه کالاها، کالاهای لوکس است که از آن جمله میتوان از اتومبیل و خانه های گرانقیمت،کالاهای لوکس مصرفی،لباسهای شیک،غذاهای ویژه و غیره نام برد.با این فرض که درحال حاضر تولید در محدوده امکانات انجام می شود(یعنی تمام منابع کاملاٌ وبا حداکثر کارایی به کار گرفته می شود.)

   ارتباط بین توزیع درآمدوالگوی تقاضا را مشخص می کند.دو کشور که سطح تولید ناخالص ملی ودرآمد سرانه برابری دارند ممکن است کلاٌساخت تولید و مصرف متفاوتی داشته باشند(یعنی ممکن است برروی یک منحنی امکانات تولید در نقاط متفاوتی عمل کنند)واین امر بستگی به این دارد که آیا درآمدهای شخصی عادلانه توزیع شده است یا نه.در صورتی که سطح تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه،پایین باشد هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد،تقاضا و تولیدکل بیشتر تحت تأثیر ترجیحات مصرفی طبقه ثروتمند قرار می گیرند

توزیع مقداری درآمد

   توزیع مقداری یا شخصی درآمد متداولترین مقیا سی است که بوسیله اقتصاددانان به کاربرده میشود.این مقیاس صرفاٌبا اشخاص یا خانواده ها وکل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار دارد.طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود.آنچه مهم است این است که هر فرد چه مقدار درآمد حاصل کرده است،بدون توجه به اینکه درآمد تماماٌ از اشتغال ناشی شده است یا از منابع دیگری مانند بهره،سود،اجاره،هدیه،ارث و غیره.بعلاوه،موقعیت جغرافیایی(شهر یا روستا)ومنابع شغلی درآمد(مثلاٌکشاورزی،صنایع کارخانه ای، تجارت،خدمات)نیز نادیده گرفته می شود.اگر آقای xوآقای y هر دو درآمد سالانه شخصی برابری داشته باشند هردو در یک طبقه قرارمی گیرند،صرف نظرازاینکه آقای x ممکن است روزانه15ساعت در مزرعه اش کارکندوآقای y اصلاٌ کار نکندوصرفاٌ بهره ارثیه اش را جمع آوری کند

توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید

   دومین مقیاس معمولی توزیع درآمد،که بوسیله اقتصاددانان بکار می رود،توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید یا سهم عوامل تولید است که سعی می کند سهم کل درآمد ملی را که بوسیله هریک از عوامل تولید دریافت می شود توضیح دهد.نظریه و مقیاس توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به جای در نظر گرفتن افراد به عنوان هستیهای جداگانه درصد درآمدی را که کار در مجموع دریافت می کند با درصد کل درآمدی که به شکل اجاره، بهره و سود(یعنی بازده زمین و بازده سرمایه مالی و مادی)توزیع می شود مقایسه می کند. اگرچه برخی افراد ممکن است از تمام منابع فوق درآمد دریافت دارند لیکن این موضوع ارتباطی با نظریه توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید ندارد

بخش عمده ای از آثار نظری درباره مفهوم توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است.در این آثار سعی شده است که درآمد یک عامل تولید بوسیله سهمی که این عامل در تولید دارد توضیح داده شود

فقر مطلق:وسعت و شدت

    اکنون توجه خود را از سهم نسبی درآمد گروههای متعدد درداخل یک کشور معین به مسئله ای مهمتر یعنی وسعت و شدت فقر مطلق در کشورهای درحال توسعه معطوف میکنیم.وسعت فقر مطلق را بر حسب تعداد افرادی که پایینتر از یک سطح حداقل معین درآمد زندگی می کنند میتوان تعیین کرد.خط فقر بین المللی خیالی.چنین خطی هیچگونه مرز ملی نمی شناسد واز سطح درآمد ملی سرانه مستقل است.بنابراین،فقر مطلق همان گونه که در کلکته،قاهره،لاگوس یابوگاتا وجوددارد،در شهر نیویورک نیز وجود دارد.اگرچه مقدار آن از نظر تعداد یا درصد کل جمعیت احتمالاٌ در نیویورک بسیار کمتر است.اقتصاددانان بانک جهانی،اهلاوالیا،کارتروچنری،در یکی از مقاله های جدید خود،که برابعاد فقرجهان سوم وارتباط آن بارشد اقتصادی تمرکزدارد،نتیجه   گرفته اند که تقریباٌ40درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه در فقر مطلق زندگی می کنند و منظوراز فقر مطلق سطح درآمدی است که برای تأمین تغذیه ضروری ناکافی است.اکثریت افراد فقیر در فقیرترین کشورها هستند.در آسیای جنوبی،اندونزی و صحرای جنوبی آفریقا.این کشورها دوسوم کل جمعیت(جهان)وبیش از سه چهارم جمعیت فقیر را دربرمی گیرد.دامنه فقر در کشورهایی که پایینترین سطح تولید ناخالص ملی واقعی را دارند60درصد جمعیت را دربر         می گیردوحتی شاید از این هم وسیعتر باشد

تولید نا خالص ملی به عنوان شاخص غیر حقیقی توسعه و رفاه ملی

   ارقام تولید ناخالص ملی سرانه نشان نمی دهد که درآمد ملی بطور واقعی چگونه توزیع می شود و چه کسانی بیشتر از رشد تولید منتفع می شوند.برای مثال،دیده ایم که افزایش سطح تولید ناخالص ملی مطلق و سرانه می تواند این واقعیت را که وضع فقرا بهتر از وضع قبلیشان نشده است پنهان کند

   بسیاری از مردم(از جمله برخی از اقتصاددانان)اغلب نمی دانند که محاسبه نرخ رشد تولید ناخالص ملی در حقیقت عمدتاٌ محاسبه نرخ رشد درآمدهای40درصد بالای جمعیت است،که به نحو نامتناسبی سهم بزرگی از تولید ملی را دریافت می دارند.بنابراین،نرخ رشد تولید ناخالص ملی نباید بعنوان شاخص رفاه بیشتر بکار رود.بعنوان یک مثال افراطی،فرص کنید که یک اقتصاد فقط از 10نفر تشکیل شده است که 9نفر آنان هیچگونه درآمدی ندارند ودرآمد نفر دهم معادل 100واحد است.بنابراین،تولید ناخالص ملی این اقتصاد 100واحد و تولید ناخالص ملی سرانه آن10 واحد خواهد بود.اکنون فرض کنید که درآمد هر فرد 20درصد افزایش یابد،لذا تولید ناخالص ملی به 120 و تولید ناخالص ملی سرانه به 12 واحد افزایش می یابد.برای 9 نفری که قبلاٌ درآمدی نداشتند واکنون نیز ندارند(یعنی0=20/1 )،یک چنین افزایشی دردرآمد سرانه معنایی ندارد.دهمین فرد هنوز کل درآمد را در اختیار دارد. تولید ناخالص ملی به جای اینکه شاخص رفاه جامعه در مجموع باشد،صرفاٌ معیار سنجش رفاه یک فرد است

ایجاد شاخص وزنی فقر رفاه اجتماعی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران در word

چکیده  
مقدمه و طرح موضوع  
1- جهانی شدن اقتصاد  
2- شاخص‌های جهانی شدن  
3- شاخص‌های ترکیبی  
4- شاخص‌های غیر ترکیبی  
1-4- شاخص‌های «باز بودن تجاری»  
1-1-4- شاخص‌های وقوعی  
2-1-4- شاخص‌های پیامدی  
2-4- شاخص‌های باز بودن مالی  
5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص‌ها  
6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد  
جمع بندی وملاحظات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران در word

ادواردز، سیاستین (1378)؛ «سیاست تجاری، رشد و توزیع درآمد»، مترجم: شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13

بهکیش، محمد مهدی (1380)؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی

 بهکیش و پرهیزگار (1379)؛ «چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه‌ای و یکسان‌سازی حمایت»، مجله برنامه و بودجه، 57-

 جانسون و هولمز و پاتریک (1379)؛ شاخص اقتصادی سال 1999»، مترجم: محمد ابراهیم امین، مجله برنامه و بودجه، شماره 48

 دادگر، یداله (1379)؛ «جهانی شدن اقتصاد و موضع ما»، هفته‌نامه عصر ما، 23، 15 و 29 بهمن

 دلار، دیوید (1371)، «اقتصادهای در حال توسعه برون‌گرا واقعاً سریعتر رشد می‌کند: شواهدی از 95 کشور در حال توسعه 1976-1985»، مترجم: یداله ابراهیمی‌فر، گزیده مسائل اقتصادی- اجتماعی، شماره 130

 گیلن، مائورو (1380)؛ «جهانی شدن تمدن‌ساز، مخرب یا ناتوان»، مترجم: محمود دیبایی، ماهنامه آفتاب، شماره 12

 واترز، مالکوم (1379)؛ جهانی شدن، مترجمان: اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی.

چکیده

پدیده جهانی شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد. در این مقاله برآنیم که شاخص‌های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود


مقدمه و طرح موضوع

جهانی شدن – واژه رایج دهه 1990 میلادی – یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کرده‌اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم که آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می‌نماید. به نظر وی جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می‌کند و به نظر «مالکوم واترز» جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می‌رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می‌گردند. برخی دیگر جهانی شدن را معادل «غربی‌سازی» یا «تجدد» بویژه در شکل آمریکایی آن دانسته‌اند. در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایه‌داری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد و فرهنگی‌های قدیمی و پایبست‌های بومی نابوده می‌گردند. در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم «مک دونالد»، «هالیوود» و «سی ان ان» نام نهاده‌اند. البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می‌گردد، که در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون‌سازی مرتبط می‌دانند. «مارتین خور» معتقد است که جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم «مستعمره‌سازی» خوانده می‌شد

1- جهانی شدن اقتصاد

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده است و در سال 1997 به 400 میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه 1970 است. انتقالات پر تفوی و دیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایه‌گذاری به بیش از 2 تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریباً 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 می‌باشد متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحویل رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده‌اند و با بین‌المللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی، وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است

در این قسمت به برجسته‌ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد می‌پردازیم. درباره این مفهوم نیز همانند جهانی شدن، به تعاریف و برداشت‌های گوناگون برمی‌خوریم. اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با «بین‌المللی شدن» است که رشد مبادلات و تعاملات بین‌المللی را مد نظر قرار می‌دهد. در دومین کاربرد، جهانی شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازی[1]» ملاحظه شده است. در این نگرش، جهانی شدن به «فرآیند حذف محدودیت‌های تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتی دیگر، در این کاربرد، منظور از جهانی شدن فرآیند ادغام[2] در اقتصاد بین‌الملل می‌باشد. شواهدی از چنین جهانی شدن در دهه‌های اخیر را می‌توان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت، محدودیت‌های ارزهای خارجی، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورهای مشاهده نمود

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جهانی شدن را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریعتر تکنولوژی می‌داند. با توجه به تعاریف پیش گفته، جهانی شدن اقتصاد را می‌توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها، آسان‌تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد و نهایتاً تعریف ذیل را می‌توان تعریفی نسبتاً جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت

«جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می‌شود. از مشخصه‌های اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و خصوصی‌سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.»

2- شاخص‌های جهانی شدن


[1] Liberalization

[2] Integration

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور در word

مقدمه  
چارچوبی نظری تحقیق  
فرضیه‌ها   
روش تحقیق   
مشکلات و موانع  
اصطلاحات و واژه‌های کلیدی  
(1) فصل اول:   
1-1) توسعه و مفاهیم  
2-1) توسعه اقتصادی  
3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی  
4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376;
جداول و نمودارها  
(2) فصل دوم:   
1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران  
جداول و نمودارها  
(3) فصل سوم:   
1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی
2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی  
الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی  
A) وضعیت زناشویی و سواد   
B ) باروری و سواد  
C) سواد و تعداد فرزندان   
D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان  
ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی  
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده  
B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر
3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی  
جداول و نمودارها  
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد  
1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران   
2_4)بررسی فرضیه ها  
3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی  
فهرست منابع   

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور در word

1)جیروند،عبد الله.توسعه اقتصادی”مجموعه عقاید“.تهران:مولوی،1368

2)تودارو،مایکل.توسعه اقتصادی در جهان سوم.مترجم غلامعلی فرجادی،چاپ پنجم،جلد اول ،تهران:خوشه،1370

3)قره باغیان،مرتضی.اقتصاد رشدو توسعه.جلد اول،تهران: نشر نی 1371

4)یان گلدن وال و آلن وینترز.اقتصاد توسعه پایدار. مترجمان غلامرضا ارمکی و عبدالرضا افتخاری،تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1379

5)”کارنامه هشت ساله اقای خاتمی،مردود یا قبول؟!” . اقتصاد ایران.(اردیبهشت 138)

6)یونیسف.دختر بچه ها،سرمایه گذاری برای آینده.مترجم نیلوفر پور زنده ،تهران:یونیسف،1371

7)ساروخانی باقر و رفعت جاه مریم .”عوامل جامعه شناختی موثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان”.پژوهش زنان. دوره 2،شماره1 بهار 1383

8)کنفرانس زن،علم،صنعت و توسعه.تهران:دفتر امور زنان ریاست جمهوری،1374

9)مرکز آمار ایران.تحلیلی بر ویژگی های ازدواج در ایران،گرایش ها و روند ها.تهران: مرکز آمار ایران،دفتر انتشارات واطلاع رسانی، 1383

10)کمالی،کیومرث.بررسی تطبیقی وضعیت سواد،مقاطع تحصیلی،ازدواج و طلاق در استان اردبیل و شش استان دیگر.اردبیل:سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل،معاونت هماهنگی و برنامه ریزی،1377

 11)کار،مهرانگیز.زنان در بازار کار ایران.تهران: روشنگران،1373

 12)مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.زن،توسعه و تعدد نقش ها. تهران: برگ زیتون،1380

13)چایچی،پریچهر . بررسی موانع اشتغال زنان تحصیلکرده در تهران. تهران:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،1383

14)جزنی،نسرین.”اموزش چندگونگی نیروی کار:قبول تفاوت ها،جلوگیری از تبعیض ها”. مجموعه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.تهران:برگزیده،1384

1-1) توسعه و مفاهیم آن

هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. در حالیکه پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست و دلیل آن این است که توسعه صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست. توسعه نهایتاً باید علاوه بر جنبه مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبه‌ها را نیز در برگیرد. لذا باید به عنوان جریانی «چند بعدی» که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد  و تولید ، آشکار متضمن تغییرات بنیادی در ساخت ‌های نهادی و اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب یک چارچوب ملی تعیین می‌شود ، مع ذالک تحقق وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود. [1]

توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان  دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می‌یابد. توسعه به معنای ارتقاء‌مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. اما چه چیز زندگی خوب را تشکیل می‌دهد؟ این سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و برای درک معنای«درونی» توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این ارزش های اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف ‌های مشترکی است که بوسیله تمام افراد و جوامع دنبال می‌شود. این ارزش‌ها به نیازهای اساسی انسان مربوط می‌شود و تقریباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلی می‌سازد: معاش زندگی، قدرت تامین نیازهای اساسی را شامل می‌شود. توضیح بیشتر اینکه کلیه‌مردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آن غیرممکن خواهد بود. این نیازهای تداوم بخش زندگی بی چون و چرا شامل غذا، مسکن ، بهداشت و امنیت می‌شود. وقتی که یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد و یا عرضه آن کم باشد، حالت عقب ماندگی مطلق بوجود می‌آید. بنابراین، کارکرد اساسی تمام فعالیت‌های اقتصادی، تأمین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد، به منظور غلبه بر بیچارگی و بدبختی است، که از فقدان غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ناشی می‌شود. می توان ادعا کرد که توسعه اقتصادی  شرط لازم بهبود کیفیت زندگی است که خود همان «توسعه» است. بدون پیشرفت اقتصادی مداوم و پیوسته در سطح شخصی و اجتماعی ، تحقق توانایی بالقوه بشر امکان پذیر نخواهد بود. واضح است که شخص باید به قدر کافی داشته باشد تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد. بنابراین ، درآمدهای سرانه در حال افزایش، امحاء فقر مطلق، امکانات بیشتر اشتغال و کاهش نابرابری درآمد شرایط لازم ، اما نه کافی ، برای توسعه است

اعتماد به نفس، دومین جزء همگانی زندگی خوب است، احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصی‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممکن است به طور صحیح آن را شخصیت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهیت و شکل اعتماد به نفس ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر و یا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر یابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌های نوین ساز» کشورهای توسعه یافته، بسیاری از جوامع در کشورهای جهان سوم ، که ممکن است قبلاً احساس عمیقی نسبت به ارزش ‌های خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعی که از نظر تکنولوژی و اقتصادی پیشرفته‌اند از یک اغتشاش جدی فرهنگی رنج می‌برند و علتش این است که رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است. به دلیل اهمیتی که به ارزش‌های مادی در کشورها توسعه یافته داده می‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به کشورهایی که دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی هستند- یعنی کشورهای «توسعه یافته» داده می‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :”مسئله این است که توسعه نیافتگی گریبانگیر اکثریت جمعیت جهان است . تا زمانی که برای زمینه‌های غیر مادی ارزش قایل می شوند و بدان احترام می گذارند، امکان دارد که بدون داشتن احساس حقارت، فقیر بود. به عکس ، وقتی که رفاه مادی که یکی از عوامل ضروری زندگی بهتر تلقی می شود، کشورهایی که از نظر مادی «توسعه نیافته» هستند، مشکل می‌توانند احساس اعتبار و شخصیت کنند.” امروزه، کشورهای جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، که از جوامعی که در حالت «توسعه نیافتگی» خفت آورند زندگی می کنند دریغ می‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعیت پیدا می‌کند، زیرا که یک طریقه مهم و شاید حتی چاره ناپذیر کسب ارزش باشد

آزادی از قید بردگی، توانایی انتخاب داشتن است و آخرین ارزش همگانی که معنای توسعه را تشکیل می دهد. آزادی در اینجا به معنای آزادی سیاسی و یا ایدئولوژیکی نیست، بلکه مفهوم اساسی تر آزادی مورد نظر است که شامل رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه کننده زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل ، بدبختی و نیز انسان‌های دیگر، نهادها و باورهای جزمی شود، آزادی، دامنه انتخاب را برای جوامع و اعضای آن وسیع می‌کند و محدودیت خارجی را در راه حصول پاره‌ای هدف ‌های اجتماعی که ما آن را توسعه می نامیم به حداقل می رساند. در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و‌ آزادی از قید بردگی، به این نتیجه می رسیم که فایده رشد اقتصادی این نیست که ثروت خوشبختی را افزایش می دهد، بلکه ثروت دامنه انتخاب بشر را گسترش می دهد و ثروت انسان را قادر می سازد که کنترل بیشتری به طبیعت و محیط مادی خود به دست آورد، مثلاً از طریق تولید غذا، پوشاک و مسکن و همچنین به بشر امکان می دهد تا اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و کالاها و خدمات بیشتری داشته باشد و یا اهمیت اینگونه خواسته‌های مادی را انکار کند و زندگی معنوی را برگزیند

در مقام عملی اجتماعی، اقتصاد به مردم و اینکه چگونه به بهترین وجهی وسایل مادی آنان را فراهم کند و نیز چگونه به آنان کمک کند تا تمام نیروی بالقوه انسانی خویش را تحقق بخشند می پردازد. ولی این سؤال همیشگی که چه چیز یک زنگی خوب را تشکل می دهد، می‌رساند که اقتصاد باید با  انتخاب ارزش‌ها سر و کار داشته باشد. علاقه ما به ایجاد توسعه حاکی از یک انتخاب ارزشی ضمنی درباره خوب (توسعه) و بد (توسعه نیافتگی) است. ولی «توسعه» ممکن است برای افراد مختلف معانی بسیار مختلفی داشته باشد. بنابراین، ماهیت و خصوصیت توسعه و معنای آن باید به طور دقیق روشن شود

استراتژی‌های توسعه اقتصادی که هدفشان افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر است، در گذشته اغلب شکست خورده‌اند، زیرا اقتصاددانان و دیگر مشاورین سیاسی از بررسی اقتصاد به عنوان یک نظام اجتماعی به هم وابسته که در آن نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی گاهی در جهت تقویت یکدیگر و گاهی در جهت مخالف یکدیگر همواره بر روی هم تأثیر می گذارند غفلت کرده‌اند

می توان نتیجه گرفت که «توسعه» هم واقعیتی مادی است و هم حالتی ذهنی، که بر حسب آن جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می کند. اجزاء خاص این زندگی بهتر هر چه باشد ، توسعه در کلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیرین باشد

اول امکان دسترسی بیشتر به کالاهای تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده‌تر این گونه کالاها و دوم افزایش سطح زندگی از جمله درآمد بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی ، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک میکند، بلکه احترام به نفس شخصی و ملی بیشتری نیز ایجاد می کند و سوم گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری

تبیین پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی [2]

برای تببین پدیده توسعه یافتگی و تمیز کشورهای توسعه یافته از ممالک توسعه نیافته، برخی از اقتصاددانان دست کمک به جانب ضوابط کمی دراز کرده‌اند. زیرا از نظر این گروه، ضابطه تشخیص توسعه نیافتگی و تمیز آن از توسعه یافتگی برای هر واحد سیاسی (کشور) عبارت است از: مراجعه به وضع اقتصادی – اجتماعی هر واحد سیاسی (کشور)، بهره‌گیری از آمار و اطلاعات موجود و مقایسه‌کمیت‌های آماری مربوط به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن واحدهای سیاسی، در این رابطه است که، اقلامی نظیر درآمد ملی، درآمد سرانه، سطح تولید ناخالص ملی، اندازه‌ جمعیت، ترکیب جمعیت( از نظر سنی، جنسی و جغرافیایی)، سطح آموزش، سطح بهداشت و درمان، میزان فقر، نحوه‌توزیع درآمدها و سطح زندگی مورد ارزشیابی و مقایسه قرار می‌گیرند

به طور کلی مجموعه ایراداتی که از سوی منتقدان به معیارهای کمی برای ارائه تصویری درست از «توسعه» وارد شده است را ، به صورت زیر می‌توان خلاصه نمود:[3]

اول: فقر آمار و اطلاعات در کشورهای عقب مانده موجب می‌‌شود تا نتوان با استفاده از معیارهای کمی این گروه از کشورها را دقیقاً مشخص کرد

دوم: خود مصرفی در ممالک توسعه نیافته (که حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی را تولید کنندگان در محل و بدون مراجعه به بازار به مصرف می رسانند) مسئله‌ای است که آمار و اطلاعات را نادرست و نارسا می‌سازد. از این رو می‌توان با تکیه بر ضوابط کمی که پایه آن ها را اطلاعات غیر موثق تشکیل می دهد- با دقت و صراحت در مورد تقسیم‌بندی کشورها از نظر «درجات توسعه» به قضاوت نشست

سوم: در اغلب موارد، دشواری در مقایسه اطلاعات موجود راجع به درآمد ملی، فقر، نوع تغذیه، سطح بهداشت سطح آموزش و غیره نیست. بلکه مشکل در تبیین این مفاهیم و پدیده‌ها است

چهارم: ضوابط کمی در شرایط دینامیک و در طول زمان تغییر می‌کند. به این ترتیب که ممکن است در برهه‌ ای از زمان، کشوری با بیش از هزار دلار درآمد سرانه سالیانه، توسعه یافته محسوب شود، اما در زمانی دیگر کشوری با همان سطح درآمد سرانه سالیانه، «عقب مانده» به شمار آید

پنجم : اتکا بر ضوابط کمی جهت بیان نشانه‌های عقب ماندگی یا پیشرفت به تنهایی کافی نیست، مثل کشورهای کویت و قطر و امارات عربی متحده که دارای سطح درآمد سرانه سالیانه‌بالایی هستند، ولی آیا می توان آن‌ها را «توسعه یافته» قلمداد نمود؟

برای تشخیص ممالک توسعه نیافته و عقب مانده می توان علائمی چند، از جمله علائم زیر را برشمرد

1-   کثرت مرگ و میر به ویژه بالا بودن نرخ مرگ و میر در بین نوزادن و کودکان

2-   نرخ بالای باروری و زاد و ولد

3-   بدی وضعیت بهداشت و درمان

4-   مصرف مواد غذایی در سطح پایین یا بدی وضع تغذیه

5-   کثرت تعداد بیسوادان جامعه

6-  زیر دست بودن زنان در جامعه به ویژه از نظر اجتماعی

7-  کثرت گروه‌های اجتماعی به ویژه از این جهت که اجزای اجتماع فوق العاده زیاد است. در نتیجه رابطه کافی بین گروه‌های مختلف اجتماعی وجود ندارد

8-   به کارگیری کودکان در امر تولید به عنوان کارگر

9-   ضعف طبقه متوسط در جامعه و طبعاً ضعف طبقه‌ پایین

برای ارائه معیاری کامل، جامع و مانع در تبیین توسعه نیافتگی، باید از روزنه‌ های مختلف  به این پدیده نگریست و این چیزی نیست جز تلفیق عقاید و افکار ابراز شده و برجسته نمودن نقاط قوت این عقاید و افکار به این منظور می‌توان نتیجه گرفت که: «یک جامعه عقب افتاده، مجموعه‌ای از ویژگی‌های مختلف را در خود آورد. «ویژگی هایی که اهم آن ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد: [4]

از نظر جمعیتی: برخورداری از حجم نامتناسب جمعیت، داشتن نرخ رشد جمعیت در حد بالا، برخورداری از نرخ بالای زاد و ولد، وجود توزیع نامتناسب جمعیت از نظر سنی، جنسی، جغرافیایی

از نظر فرهنگی و آموزشی: پایین بودن سطح فرهنگ، آموزش و آگاهی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

–    از نظر اقتصادی و اجتماعی: اشتغال اکثریت نیروی انسانی موجود در جامعه در فعالیت‌های تولیدی ابتدایی و در بخش کشاورزی به معنای وسیع آن، مواجه بودن با بیکاری و به ویژه بیکاری از نوع پنهان آن ، کمبود یا محدود بودن افراد متخصص، ماهر و کارآمد، توزیع نامتناسب درآمدها، وجود فقر عمومی

–    از نظر بهداشتی و درمانی: پایین بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه، بالابودن نرخ مگر و میر  ،به ویژه مرگ و میر کودکان و نوزادان، شیوع بیماری‌های واگیر، کمبود آب آشامیدنی سالم، بدی وضع تغذیه

–         از نظر جغرافیایی، از نظر فنی و تکنیکی، از نظر پولی و مالی، از نظر سیاسی.

پس می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه علائم بر شمرده شده بهترین مشخصه‌هایی هستند که عقب ماندگی، توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی و یا «درجه توسعه» را تبین کرده و شناخت لازم را در این زمینه به دست می‌دهند

بنابراین می‌توان توسعه را به معنای عام مجموعه‌ای منسجم از توسعه فرهنگی، توسعه‌ سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه آموزشی و سایر اشکال توسعه در امور تعیین کننده وضعیت  جوامع برشمرد

2-1) توسعه اقتصادی

تعریف توسعه اقتصادی: [5]قبل از میان تعریف باید به چند نکته توجه کنیم، اول اینکه؛ «توسعه اقتصادی» معادل با «کل توسعه یک جامعه» نیست، بلکه تنها یک بخش یا یک بعد از کل توسعه یک جامعه را توسعه اقتصادی تشکیل می دهد و تنها یک بعد از توسعه‌ ملل است، دوم اینکه؛ «توسعه اقتصادی» را نباید «استقلال اقتصادی» یکی دانست، بلکه حتی نباید آن را با «استقلال سیاسی» نیز اشتباه گرفت، زیرا شاید بتوان استقلال ملی و روند تحکیم ملی را با یکپارچگی احساسی مردم یک جامعه یا یک ملت به دست آورد، اما این به معنای آن نیست که کسب این هدف های غیر اقتصادی، ضرورتاً در توسعه اقتصادی دخیل هستند و سوم اینکه: توسعه اقتصادی لزوماً با «صنعتی شدن» یکی نیست، زیرا اینکه درصد زیادی از تولید یک جامعه در بخش ابتدایی تمرکز یابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگی نیست، بلکه، پایین بودن سطح «بازدهی تولید» در بخش‌های اولیه و به ویژه در بخش کشاورزی باعث عقب ماندگی می‌شود و دلیل دیگر آن روابط متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصاد است که باعث می‌شود، سیاست های صنعتی شدن نه تنها ما را به توسعه اقتصادی نمی‌رساند، بلکه خود نیز در تنگناهای بسیاری قرار خواهد گرفت و همچنین توسعه اقتصادی پدیده‌ای بیش از کسب یک یا چند صنعت است

حال با توجه به مقدمات فوق، می تون در تعریف «توسعه اقتصادی» بیان داشت که: «توسعه اقتصادی، فرایندی است که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل‌المدت افزایش می یابد.»[6] در توضیح بیشتر باید بیان داشت که توسعه یک فرایند یا جریان است زیرا عمل نیروهای معینی را در یک حلقه علت و معلولی و به هم پیوسته و در طول زمان در بر می‌گیرد و پدیده‌ای طولانی مدت است زیرا آنچه از نظر توسعه اهمیت دارد، افزایش دائمی درآمد واقعی است نه صرفاً افزایش آن در کوتاه مدت، نظیر آنچه در یک دوره تجاری رخ می‌دهد. وقتی افزایش درآمد واقعی سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعه اقتصادی  انتخاب می کنیم، به هر حال باید از تغییرات توسعه اقتصادی به صورت افزایش رفاه اقتصادی یا به معنی پیشرفت اقتصادی یک جامعه بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه، که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عملی و فرهنگی جامعه است و دست‌یابی به غایات مطلوب نوسازی اقتصادی فراهم می آید

3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی

با توجه به مبحث مورد بررسی در این پژوهش به بررسی چند عامل کلیدی و مهم ساخت اقتصادی کشورهای جهان سوم می‌پردازیم: [7]

«منابع مادی و انسانی»

امکانات بالقوه یک کشور برای رشد اقتصادی تا حدود زیادی تابع منابع مادی ( زمین، معادل و سایر مواد خام) و منابع انسانی (تعداد افراد و سطح مهارت‌های آنان) است. نمونه کاملاً بارز موهبت منابع مادی، کشورهای نفتی خلیج فارس است و در مقابل آن کشورهایی همچون بنگلادش‌ و هائیتی قرار دارند که منابع مواد خام و منابع زیرزمینی و نیز زمین‌های قابل کشتشان تقریباً در کمترین سطح ممکن است

در زمینه منابع انسانی، نه تنها تعداد افراد جمعیت و سطح مهارت‌های آنان، بلکه دورنمایی فرهنگی  و طرز تفکر آنان در مورد کار و علاقه شان به پیشرفت و ترقی شخصی نیز اهمیت دارد. به علاوه، سطح مهارت‌های ارادی اغلب قدرت بخش دولتی را در تغییر ساخت تولید و زمان لازم برای تحقق چنین تغییری تعیین می‌کند. در اینجا با مجموع روابط متقابل بسیار پیچیده‌ بین فرهنگ، نسبت ، مذهب، اخلاق، چند پارگی یا انسجام قومی سر و کار درایم. بنابراین، ماهیت و خصوصیت منابع انسانی یک کشور عوامل تعیین کننده مهم ساخت اقتصادی آن کشور است و به نحو آشکاری از یک منطقه به منطقه‌دیگر متفاوت است. در ادامه تحقیق در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد

«ماهیت‌ ساخت صنعتی کشور»

اکثریت عظیم کشورهای در حال توسعه از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشاورزی هستند. کشاورزی، چه معیشتی و چه تجاری، فعالیت عمده‌اقتصادی را، اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در تولید ناخالص ملی، بلکه بر حسب توزیع حرفه‌ای نیروی کار، تشکیل می دهد. در زمینه اهمیت نسبی بخشی صنایع کارخانه‌ای و خدمات است که ما شاهد وسیعترین گوناگونی‌ها بین کشورهای در حال  توسعه هستیم. از حیث اندازه مصرف، هند یکی از بزرگترین بخش‌های صنعتی را در جهان سوم داراست، ولی، در هر حال این بخش در مقایسه با جمعیت بسیار بزرگ روستایی آن کوچک است، علی رغم مسائل مشترک، استراتژی‌های توسعه جهان سوم ممکن است بسته به ماهیت، ساخت و درجه وابستگی متقابل بین بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و بخش‌های تولید صنعتی و بخش‌های تجارت، مالیه، حمل و نقل و خدمات، از کشوری به کشور دیگر تغییر کند. [8]

«درجه وابستگی کشور به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خارجی»

درجه وابستگی هر کشوری به قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیگانه عمدتاً به اندازه، میزان منابع و تاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد. برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است. در برخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد. اکثر کشورهای کوچک در تجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند. تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی‌های تولید اغلب نامناسب خارجی‌اند. این امر خود به تنهایی تأثیر فوق‌العاده‌ای در خصوصیت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می‌گذارد. ولی حتی بالاتر از مظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها و تکنولوژی، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام‌های آموزشی و بهداشتی)، ارزش‌ها، الگوهای مصرف و نیز طرز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی و خودشان قرار دارد. این پدیده انتقال فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می آورد. توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود تا حدودی زیادی به درجه وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود

«آموزش و پرورش»

به عنوان آخرین تصویر سطح بسیار پایین زندگی در کشورهای جهان سوم میتوان به گسترش امکانات آموزشی توجه کرد. کوشش برای تأمین امکانات آموزشی دوره ابتدایی احتمالاً مهمترین تلاش توسعه کلیه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. در اکثر کشورها، آموزش و پرورش بزرگترین سهم را در بودجه دولت دارد . مع ذلک، علی رغم برخی پیشرفت های کمی چشمگیر در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقایسه با کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری پایین است. برای مثال، در میان کم توسعه یافته‌ ترین کشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعیت با سوادند، همین نرخ برای سایر کشورهای جهان سوم 63 درصد و برای کشورهای پیشرفته 97 درصد است، به علاوه امکانات آموزشی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند نامناسب است و اغلب هیچ گونه تناسبی با نیازهای توسعه کشور ندارد

آنچه که در مسیر آموزش و پروش جهت نیل به توسعه هرگز نباید فراموش شود افزایش زنان تحصیل‌کرده در اجتماع است که می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود. و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آؤرد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی دارد. نبود تحصیلات برای زنان دور باطلی را ایجاد می‌کنند که «محرومیت های زنانه» و «فقر زنانه» و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند . اثر تحصیلات زنان بر توسعه جنبه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد که از میان آنها می توان به بررسی ‌های آماری در کشورهایی مانند شیلی، فیلیپین، تایوان و تایلند اشاره کرد. زنان و به طور کلی والدین تحصیل کرده علیرغم افزایش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعالیت ‌های اقتصادیشان مایلند با سرمایه‌گذاری در تعداد فرزندان کمتر و تحصیل کرده‌تر که ظرفیت نهایی کسب درآمدشان بسیار بالاتر است، «کیفیت » فرزندان را جایگزین« کمیت» آنها کنند بنابراین حداقل تاثیر آموزش و پرورش و افزایش تحصیلات در کشورها توسعه انسانی با رویکرد مهارت و دانش است که مسلماً اولین و مهم‌ترین گام در جهت توسعه اقتصادی است که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382-1376

[1] – همان، ص ص. 48-36 پراکنده

[2] – مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، مترجم دکتر غلامعلی فرجادی، چاپ پنجم، جلد اول، (تهران: خوشه، 1370)، ص ص . 21-18

[3] – همان

[4] – یان گلدین وال و آلن وینترز، اقتصاد توسعه پایه‌دار، مترجم غلامرضا ارمکی، (تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1379) ص ص. 53-50

[5] – مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر نی، 1371 ) ص ص. 109-96

[6] – همان، ص ص. 37-5، پراکنده

[7] – همان، ص ص . 95-78، پراکنده

[8] – همان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟ در word دارای 83 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟ در word :

توضیحات:

فایل پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟،درحجم 83 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

کارکنان را باید به کارهائی گماشت که با توانائی های آنها بیشترین تناسب را دارد.

در بزرگسالی نمی توان افراد را زیاد و زود تغییر داد.

تاکید بر نقاط قوت به جای تمرکز بر نقاط ضعف

خلق شاهکار به جای انجام دادن کار

مدیران استعداد یاب/ نشانه های استعداد

تفاوت استعداد با دانش و مهارت

در بررسی سال 2005 توسط online recruiter job site، 67درصد از كارفرمایان گفته‌اند كه عدم تناسب شخصیت، عاملی بوده است كه عذر كاركنانشان را بخواهند. در همین تحقیق، تقریبا همین تعداد از كاركنان نیز گفته‌اند كه در جستجوی Better cultural fit كار خود را ترك می‌كنند.

و…

پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟ در word
فهرست مطالب:

مهارت‌های انتخاب و استخدام

استخدام بر مبنای قابلیت‌ها

عوامل موثر بر عملكرد كاركنان

4روش عمده برای ارزیابی و انتخاب افراد وجود دارد

وظایف مدیران اجرائی در فرآیند انتخاب / استخدام

جایگاه فرآیند استخدام در سازمان‌ها

چرا منتورینگ ؟

سه نوع مدل برای الگوبرداری

آلترناتیوهای استخدام

اثربخشی استخدام

استراتژی های استخدام

سیاست بومرنگ

نقش کارکنان موجود سازمان در فرآیند استخدام

12 عنصر یک استراتژی استخدامی کامل

این فایل با فرمت پاورپوینت در 83 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟

فایل پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟،درحجم 83 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

کارکنان را باید به کارهائی گماشت که با توانائی های آنها بیشترین تناسب را دارد.

در بزرگسالی نمی توان افراد را زیاد و زود تغییر داد.

تاکید بر نقاط قوت به جای تمرکز بر نقاط ضعف

خلق شاهکار به جای انجام دادن کار

مدیران استعداد یاب/ نشانه های استعداد

تفاوت استعداد با دانش و مهارت

در بررسی سال 2005 توسط online recruiter job site، 67درصد از كارفرمایان گفته‌اند كه عدم تناسب شخصیت، عاملی بوده است كه عذر كاركنانشان را بخواهند. در همین تحقیق، تقریبا همین تعداد از كاركنان نیز گفته‌اند كه در جستجوی Better cultural fit كار خود را ترك می‌كنند.

و…

پاورپوینت شركت‌های موفق جهان چگونه استخدام می کنند؟ در word
فهرست مطالب:

مهارت‌های انتخاب و استخدام

استخدام بر مبنای قابلیت‌ها

عوامل موثر بر عملكرد كاركنان

4روش عمده برای ارزیابی و انتخاب افراد وجود دارد

وظایف مدیران اجرائی در فرآیند انتخاب / استخدام

جایگاه فرآیند استخدام در سازمان‌ها

چرا منتورینگ ؟

سه نوع مدل برای الگوبرداری

آلترناتیوهای استخدام

اثربخشی استخدام

استراتژی های استخدام

سیاست بومرنگ

نقش کارکنان موجود سازمان در فرآیند استخدام

12 عنصر یک استراتژی استخدامی کامل

این فایل با فرمت پاورپوینت در 83 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در word :

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

چكیده:

فایل فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف كلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یك كار دانشجویی است. نوع فایل توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.

و سؤال اصلی (آغازین) این فایل این است كه:

آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای كه از این فایل گرفته شد. این بود كه از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم فایل استفاده شد و حجم نمونه را تعداد 25 نفر كه از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.

كلید واژگان:

اقتصاد، توسعه، توریست، مسجد جامع

مقدمه :

همانطور كه می دانیم صنعت گردشكری به عنوان یكی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی كشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شكی نیست كه همه كشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در كشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی كه از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

استان یزد یكی از استان های پنج گانه برتر كشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است كه با اختیار داشتن بافت اكولوژیكی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد كه در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع كبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیك به سوی خود كشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.

فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات فایل

1-1- بیان موضوع و تشریح آن:

شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مكان، متشكل از اجزاء فیزیكی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شك مسجد جامع یكی از این عناصر بوده است. اكنون با از بین رفتن این مركز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود كه می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی كه در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.

فصل دوم:

خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد

2-1- شرایط طبیعی

2-1- موقع جغرافیایی- حدود وسعت

الف) موقع ریاضی

شهر یزد با وسعت حدود 5/99 كیلومتر در مركز استان یزد در مسیر راه اصفهان و كرمان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی 31 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 23 دقیقه طول شرقی است و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا بیش از 1200 متر می باشد.

ب) موقع نسبی

استان یزد (و به تبع آن شهر یزد) چون در واحد طبیعی بیابان مركزی ایران و در حدود محدوده خشك و بیابانی دنیا قرار دارد. محدودیت های شدیدی در زمینه آب دارد. علاوه بر این یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ای كه در مركز ایران دارد در طول تاریخ همواره به دور از بحران ها و درگیری ها و تداخل فرهنگی قرار داشته است.

فاصله شهر یزد با دیگر شهرهای حاشیه ای در چهار سوی كشور

ردیف

فاصله شهر

فاصله مستقیم

1

از شمال شهر تا شمال تهران در یك جهت مستقیم

473 كیلومتری

2

از شمال شرق تا مشهد در یك جهت مستقیم

5/652 كیلومتری

3

از شرق تا زاهدان در یك جهت مستقیم

652 كیلومتری

4

از جنوب به بندرعباس در یك جهت مستقیم

5/517 كیلومتری

5

از مغرب تا اهواز در یك جهت مستقیم

450 كیلومتری

6

از جنوب غرب تا بوشهر در یك جهت مستقیم

450 كیلومتری

7

از شمال غرب تا تبریز در یك جهت مستقیم

5/967 كیلومتری

یزد كه در كمربند خشك و نیمه خشك نیمكره شمالی قرار گرفته است. با همه كمبودهای طبیعی به منزله پل ارتباطی بین مناطق شمالی و جنوبی كشور محسوب
می شود جاده معروف سنتو كه بندرعباس را به تهران متصل می كند از این استان و شهر می گذرد. …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اصلاح بودجه بندی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اصلاح بودجه بندی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصلاح بودجه بندی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اصلاح بودجه بندی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اصلاح بودجه بندی در word :

اصلاح بودجه بندی در word

موادغذایی
خشك كردن، قدیمی ترین روش برای نگه داری غذا به حساب می آ ید. ساكنان اولیه آمریكا، از جمله بلال، برش های سیب، كشمكش،انگور وگوشت را خشك می كردند. در مقایسه با سایر روش ها،خشك كردن كمی اسانتر است. در حقیقت، لوازم و تجهیزات این كار دردست دارید. غذاهای خشك شده خیلی خوب نگه داشته می شوند زیرا محتوای رطوبت آنها اینقدر پایین است كه اورگانیزم های فاسد كننده نمی توانند رشد ونمو پیدا كنند.خشك كردن هیچ گاه جای كنسرو نمودن وفریز كردن را نمی گیرد، زیرا این روش ها در نگه داری طعم، ظاهر و ارزش غذایی مواد نقش بهتری را بازی می كنند. اما خشك كردن بهترین راه برای تهیه غذاهایی است كه بتوان تنوع و تفاوتی را به خوراك اضافه نمود و یك غذا و خوراك مقوی و خوشمزه را تهیه كرد. یكی از بزرگترین مزایای غذاهای شك شده این است كه فضا وجای خیلی كمتری را نسبت به غذاهای كنسرو شده ویخ زده را اشغال می كنند. روش های توصیه شده برای كنسرو نمودن و فریز كردن به وسیله تحقیقات وتجارب گسترده ای مورد ارزیابی قرار گرفته اند.خشك نمودن خانگی مراحل آن چنان پیچیده ای ندارد.
غذا می تواند از چند طریق خشك شود.برای مثال، اگر هوا به اندازه كافی گرم وخشك بود به وسیله آفتاب، یا اگر هوا مرطوب بود به وسیله یك اجاق یا خشك كن. یا توجهی دوباره به كشت وزرع وغذاهای طبیعی و به علت هزینه بالای محصولات خشك شده تجاری، غذاهای خشك شده در خانه دوباره نزد خانواده ها محبوب گشتند. خشك كردن سخت نیست، اما وقت زیاد وتوجه خاصی را به خود جلب می كند.
گرچه روش های متفاوتی برای خشك نمودن وجود دارد، اما خط مشی های كلی یكسان و متشابه هستند. گر چه خشك نمودن خورشیدی،روشی موسوم و خیلی ارزان می باشد،اما I11ionis ،آب وهوای مناسبی برای این كار راندارد. خشك سازی خورشیدی غذاها،روشی موسوم وخیلی ارزان می باشد، اما I11ionis،آب وهوای مناسبی برای این كار را ندارد. خشك سازی خورشیدی غذاها، تقریبا 3 تا 5 روز متوالی را می طلبد ،البته با درجه حرارتی فارنهایت و رطوبتی خیلی پایین.میانگین رطوبت در Illionois مركزی در روزها فارنهایت ودرجه حرارت معمولا 86% است.
بنابراین خشك كردن خورشیدی عملی و ممكن نمی باشد. خشك كردن در اجاق آشپزخانه ،می تواند خیلی گران در آید.در یك اجاق الكتریكی، خشك كردن غذا 9 تا 12 برابر گرانتر از كنسرو نمودن آن می باشد.
خشك كننده های غذایی برای این امر خیلی ارزانتر هستند اما تنها برای چند ماه از سال مفید خواهند بود.
یك اجاق خشك كن می تواند اقتصادی ترین چاره باشد البته اگرمدلی مناسب اختیار شود. یك اجاق خشك كن كه درجه حرارت قابل كنترل كه از 120 فارنهایت شروع میشود را داشته باشد و یك ویژگی عمل كننده مداوم بیشتر از یك تایمر كه بتواند در طول ماه ها از آن استفاده گردد. كه در آخر سال می تواند به عنوان یك اجاق از بهترین غذاها مورد استفاده قرار گیرد.
برای بدست آوردن محصولی با كیفیت بالا،سبزیجات و میوه ها می بایست هر چه سریعتر بعد از برداشت برای خشك كردن آماده شوند.بایستی پوست شوند، هوا بخورند و بدون هیچ تاخیری برای خشك شدن مهیا شوند.غذاها بایستی به سرعت خشك گردند، اما به آن سرعت نه كه هوای بیرون آنقدر سخت گردد كه رطوبت داخل شانسی برای تبخیر بخار شدن نداشته باشد.خشك كردن را نبایستی با فواصل زمانی انجام داد.وقتی كه شروع به خشك كردن كه دید ،نگذارید هوای بیش از حد بخورد و بیش از حد خنك گردد تا بعدا آن را خشك كنید. كیك و اورگانیزم های فاسد كننده میتوانند بر روی غذاهای نیمه خشك شده نیز رشد یابند.
درجه حرارت
در طول اولین مرحله خشك كردن، درجه حرارت هوا می تواند تقریبا بالا باشد، 150 تا 60 درجه فارنهایت ،پس رطوبت می تواند از غذا به سرعت تبخیر گردد. به این علت كه غذا در طول تبخیر سریع، حرارت وگرما را از دست می دهد، درجه حرارت هوا بدون افزایش درجه حرارت غذا می تواند بالا باشد. اما به محض اینكه رطوبت سطحی از بین رفت و میزان تبخیر كاهش یافت، حرارت غذا بالا می رود.درجه حرارت هوا می بایست تا 140 درجه فارنهایت كاهش یابد. در انتهای مرحله خشك كردن احتمال سوختن غذا می رود، پس می بایست به دقت مراقب آن باشید. هر میوه و سبزی یك درجه حرارت مختص به خود داردكه بیش از آن حد مزه سوختگی به وجود می آید.درجه حرارت تنها باید آنقدر بالا باشد كه رطوبت را تبخیر كند اما نه آنقدر كه شما بخواهید غذایی را بپزید. پس برای تنظیم درجه حرارت ها دقت كافی را داشته باشید.
رطوبت و تهویه
خشك سازی سریع مطلوب می باشد. هر چه قدر درجه حرارت بالا باشد و رطوبت كم، میزان خشك سازی افزایش می یابد. هوای مرطوب فرایند تبخیر را كاهش می دهد. این نكته ار در نظر داشته باشید كه اگر خواستید غذایی را در روزهای داغ و مرطوب تابستان خشك كنید، مهم می باشد. اگر خشك كردن خیلی سریع انجام شود، احتمال سفت شدن و خراب شدن غذا نیز می رود.این بدین معناسبت كه سلول های خارج از تكه های غذا خیلی سریعتر از سلول های درون آن رطوبت را از دست می دهند. سطح سخت می شود و اجازه خروج رطوبت را از درون نمی دهد. رطوبت درون غذا به وسیله بخار شدن به هوا خارج می گردد. هوا با سرعتی ممكن،رطوبت را جذب میكند وخشك كردن طولی نمی كشد كه انجام می شود. به همین دلیل، از این موضوع مطمئن شوید كه تهویه دور اجاق شما یا خشك كن غذای شما مناسب و مطلوب باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید