مقاله انگلیسی غشاء ER میتوکندریایی در بیماری آلزایمر با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی غشاء ER میتوکندریایی در بیماری آلزایمر با ترجمه فارسی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی غشاء ER میتوکندریایی در بیماری آلزایمر با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی غشاء ER میتوکندریایی در بیماری آلزایمر با ترجمه فارسی در word

چکیده     
مقدمه    
دیدگاه های مختلف در مورد پاتوژنی AD     
متابولیسم کلسترول و MAM در AD     
MAM ، ساختارهای حامل چربی و فرآیند APP     
نتیجه گیری    

References

Anandatheerthavarada, H.K., Devi, L., 2007. Mitochondrial translocation of amyloid precursor protein and its cleaved products: relevance to mitochondrial dysfunction in Alzheimer’s disease. Rev. Neurosci. 18, 343–354 Ardail, D., Popa, I., Bodennec, J., Louisot, P., Schmitt, D., Portoukalian, J., 2003. The mitochondria-associated endoplasmic-reticulum subcompartment (MAM fraction) of rat liver contains highly active sphingolipid-specific glycosyltransferases. Biochem. J. 371, 1013–1019 Area-Gomez, E., de Groof, A.J., Boldogh, I., Bird, T.D., Gibson, G.E., Koehler, C.M., Yu, W.H., Duff, K.E., Yaffe, M.P., Pon, L.A., Schon, E.A., 2009. Presenilins are enriched in endoplasmic reticulum membranes associated with mitochondria. Am. J. Pathol. 175, 1810–1816 Area-Gomez, E., Lara Castillo, M.D., Tambini, M.D., de Groof, A.J.C., Madra, M., Ikenouchi, J., Umeda, M., Bird, T.D., Sturley, S.L., Schon, E.A., 2012. Increased ER-mitochondrial communication in Alzheimer disease. EMBO J. 31, 4106–4123 Astarita, G., Jung, K.M., Berchtold, N.C., Nguyen, V.Q., Gillen, D.L., Head, E., Cotman, C.W., Piomelli, D., 2010. Deficient liver biosynthesis of docosahexaenoic acid correlates with cognitive impairment in Alzheimer’s disease. PLoS One 5, e12538. Barrett, P.J., Song, Y., Van Horn, W.D., Hustedt, E.J., Schafer, J.M., Hadziselimovic, A., Beel, A.J., Sanders, C.R., 2012. The amyloid precursor protein has a flexible transmembrane domain and binds cholesterol. Science 336, 1168–1171 Baudier, J., Cole, R.D., 1987. Phosphorylation of tau proteins to a state like that in Alzheimer’s brain is catalyzed by a calcium/calmodulin-dependent kinase and modulated by phospholipids. J. Biol. Chem. 262, 17577–17583 Beel, A.J., Mobley, C.K., Kim, H.J., Tian, F., Hadziselimovic, A., Jap, B., Prestegard, J.H., Sanders, C.R., 2008. Structural studies of the transmembrane C-terminal domain of the amyloid precursor protein (APP): does APP function as a cholesterol sensor Biochemistry 47, 9428–9446 Berezovska, O., Lleo, A., Herl, L.D., Frosch, M.P., Stern, E.A., Bacskai, B.J., Hyman, B.T., 2005. Familial Alzheimer’s disease presenilin 1 mutations cause alterations in the conformation of presenilin and interactions with amyloid precursor protein. J. Neurosci. 25, 3009–3017 Berridge, M.J., 2002. The endoplasmic reticulum: a multifunctional signaling organelle. Cell Calcium 32, 235–

Mitochondria-associated ER membranes in Alzheimer disease

Eric A. Schon a,b , Estela Area-Gomez a,  a Department of Neurology, Columbia University, New York, NY, USA b Department of Genetics and Development, Columbia University, New York, NY, USA

abstract

Alzheimer disease (AD) is associated with the accumulation in the brain of extracellular neuritic plaques composed mainly of -amyloid (A) and of intracellular neurofibrillary tangles composed of hyperphosphorylated forms of the microtubule-associated protein tau. It is also associated with other features that have received less attention, including aberrant phospholipid, cholesterol, and calcium metabolism, and altered mitochondrial function and dynamics. The underlying mechanism(s) that might explain these observations are currently unknown. We recently showed that presenilin-1 (PS1), presenilin-2 (PS2), and -secretase activity, which processes the amyloid precursor protein (APP) to generate A, are located predominantly in a specialized subcompartment of the endoplasmic reticulum (ER) that is physically and biochemically connected to mitochondria, called mitochondria-associated ER membranes (MAM). MAM is an intracellular lipid raft-like structure intimately involved in cholesterol and phospholipid lipid metabolism, in calcium homeostasis, and in mitochondrial function and dynamics. The coincidence of the functions associated with MAM with the symptomatology of AD led us to speculate that presenilins play a role in maintaining MAM function. We found that, consistent with this supposition, both MAM function and ER–mitochondrial connectivity are increased significantly in AD, which may help explain many of the biochemical and morphological features of the disease. Based on these findings, we propose that AD is fundamentally a disorder of ER–mitochondrial communication (the “MAM hypothesis”). This article is part of a Special Issue entitled ‘Mitochondrial function and dysfunction in neurodegeneration’. © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved

چکیده

بیماری آلزایمر (AD) با انباشتگی پلاک‌های عصبی فراسلولی که شامل  (AB) Bamyloidو پیچیدگی‌های نوروفیبریلاری درون سلولی که شامل ساختارهای هایپرفسفری پروتئین میکرولوله‌ای است، همراه می‌باشد. همچنین شاهد مشخصه‌های دیگری هستیم که کمتر مورد توجه قرار گرفته و شامل فسفو لیپیدهای aberrant کلسترول و متابولیسم کلسیمی است که عملکرد و دینامیک میتوکندری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مکانیسم زیربنایی که چنین مشاهده‌ای را توضیح می‌دهد، چندان مشخص نمی‌باشد. ما اخیرا نشان داده‌ایم که 1- presnilin  2- y-secratwe, (PSZ) presenilin که پروتئین پیش ماده (APP) , amyloid را تحت فرآیند قرار داده تا AB تولید کنند، در قسمت‌های خاصی از رتیکلوم اندوپلاسمی (ER) قرار گرفته که از لحاظ فیزیکی و بیوشیمیایی با میتوکندری مرتبط بوده و غشای ER میتوکندریایی (MAM) نامیده می‌شوند MAM  ساختار شبیه Nap-t لی‍دری درون سلولی است که در متابولیسم چربی فسفرلیپدی و کلسترول، هومواستایس کلسیم و دینامیکرو عملکرد میتوکندری نقش دارند. عملکردهای مرتبط با MAM با علائم AD منجر به این نتیجه شد که Presenilin نقش برجسته‌ای در حفظ عملکرد MAM دارد. ما به این نتیجه رسیدیم که با توجه به چنین مشخصه‌ای عملکرد MAM و ارتباط میتوکندری ER در AP با افزایش قابل توجهی همراه است که به توضیح مشخصه‌ها بیوشیمیایی و مورفولوژیکی بیماری کمک می‌کند. با توجه به یافته‌ها، گفته می‌شود که AD اختلال ارتباط میتوکندریایی ER است (‌فرضیه MAM) مقاله حاضر بخش از عملکرد و سوء عملکرد میتوکندری در مشکلات زوال عصبی را توضیح می‌دهد

مقدمه

بیماری آلزایمر (AD) متداول ترین اختلال عصبی دوران اخیر است که با افت و زوال عصبی خصوصا در کورتکس و هی‍وکاموس روبرو می باشد. دو علامت اصلی نوروپاتولوژیکی که اخیرا برای تشخیص AD به کار می‌رود، انباشتگی پیچیدگی‌ها یا شکنج‌های نوروفیبریلاری درون سلولی است که به صورت هایبرفسفری از پروتئین میکرو لوله‌ای در فیلامنت‌های مارپیچ جفتی و ترشح پلاکت‌های عصبی فراسلولی است که مولدی مثل AB لی‍یدهای حاصل از ‍‍پروتئین پس ماده amyloid را دربر می‌گیرد. (APP , APP  )  همانطور که در اختلالات دیگر زوال عصبی مثل پارلیکنسون گفته شد ( واسکلریس جانبی آمیتروفیکن) عمده موارد AD، پراکنده می‌باشند. تقریبا 1 از بیماران، به طور وراثتی مبتلا می‌شوند ( از طریق کروموزوم غیرجنسی) که این امر ناشی از جهش در یکی از 3 ژن PSEN1 , APP  (presenilin) (pss-presenilin-z) VSENZ می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی ابداعات و توسعه اقتصادی منطقه ای با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی ابداعات و توسعه اقتصادی منطقه ای با ترجمه فارسی در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی ابداعات و توسعه اقتصادی منطقه ای با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی ابداعات و توسعه اقتصادی منطقه ای با ترجمه فارسی در word

چکیده

1ـ مقدمه

2ـ ابداعات و رشد اقتصادی

3ـ سیاست ابداعات و مناطق

4ـ تناقض بین دیدگاههای سیاسی و مفهومی

5ـ نتیجه گیری

Innovation and regional economic development: A matter of perspective

Jeremy Howells

CRIC and PREST, Institute of Innovation Research, Manchester Business School and School of Social Sciences, University of Manchester, Harold Hankins Building, Booth Street West, Manchester M13 9QH, UK Received 10 January 2005; received in revised form 24 March 2005; accepted 29 March 2005 Available online 26 July

Abstract

This paper investigates the issue of innovation policy within a regional context. It is presented that the perspective one takes is important both in how one interprets the processes and relationships involved, but also in the way one identifies barriers and problems in policy formation and how one resolves them. The paper explores a number of contrasting perspectives in relation to innovation policy and the regions and seeks to highlight the implications of this both for policy, but also in the development of our conceptual understanding about innovation and geography. © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved. Keywords: Innovation; Regions; Innovation policy; Regional policy; Regional development

 Introduction

This paper investigates the issue of innovation policy within a regional context.1 It is presented here that the perspective one takes is important both in how one interprets the processes and relationships involved, but also in the way one identifies barriers and problems in policy formation and how one resolves them. The E-mail address: jeremy.howells@manchester.ac.uk. 1 The words ‘region’ and ‘regional’ are used widely and variously here and include, for example within the UK, ‘nations’ notably Scotland and Wales, but also government regions and, in some instances, sub-regional areas. paper explores a number of contrasting perspectives in relation to innovation and the regions and seeks to highlight the implications of this both for policy, but also in the development of our conceptual understanding about innovation and geography. The intention of taking these contrasting perspectives is primarily two-fold. Firstly, to highlight the fact that by taking different perspectives one can arrive at very different notions about the objectives, role and even ‘success’ of what might be described as regional innovation policies. The second objective is related to the first, but more wide ranging in that it seeks to unravel some of the confusion and ambiguity caused by different individuals (researchers and policymakers) taking different perspectives on the 0048-7333/$ – see front matter © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved

موضوع چشم انداز

چکیده

در مقاله حاضر، مسئله سیاست ابداعات در محتوای منطقه­ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در واقع، چشم­اندازهای حاصل در چگونگی تفسیر فرآیندها و روابط موجود و نحوه تعریف موانع و مشکلات در شکل گیری سیاست­ها و حل و فصل آنها، بسیار مهم می­باشد. در این مقاله، چشم اندازهای متناقض با توجه به سیاست ابداعات و نواحی مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی در مورد سیاست و توسعه درک مفهومی ابداعات و جغرافیا مورد تأکید واقع شده است

کلید واژه­ها: ابداعات، منطقه، سیاست ابداعات، سیاست منطقه­ای، توسعه منطقه­ای

1ـ مقدمه

در مقاله حاضر سیاست ابداعات در محتوای منطقه­ای مورد بررسی قرار گرفته است. چشم اندازهایی که وجود دارد در چگونگی تفسیر فرآیند و روابط موجود و نحوه تعریف موانع و مشکلات در شکل گیری سیاست و حل و فصل آن اهمیت بالایی دارد. در این مقاله برخی از دیدگاه­های متناقض در رابطه با ابداعات و منطقه­ها بررسی شده و نکاتی در مورد سیاست در توسعه درک مفهومی ابداعات و جغرافیا مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تأکید بر دیدگاه­های متناقض، دو سویه است. اول اینکه این واقعیت با چشم انداز متفاوتی برجسته شده که در مورد اهداف، نقش و موفقیت سیاست ابداع منطقه­ای حاصل شده است و دوم اینکه این امر با گستره وسیعی مرتبط است که ابهاماتی را به خاطر حضور افراد مختلف به دنبال داشته (سیاست گذاران و محققان) چشم اندازهای متفاوتی در مورد مورد نقش و سیاست ابداعات و منطقه حاصل شده است. بنابراین یک سری از مسائل فازی که برگرفته از مباحث مربوط به سیاست ابداعی و ابعاد منطقه­ای بوده و با توجه به سیاست منطقه­ای مد نظر قرار می­گیرد باید حل و فصل شود. تأکید اولیه و کلیدی مقاله، بررسی دو دیدگاه متناقض است که دیدگاه بالا ـ پائین و دیدگاه پائین ـ بالا می­باشد و بر اساس آن روابط ابداعات و مسائل سیاست گذاری در سطح منطقه دنبال می­شود. تحلیل نشان می­دهد که چگونه دیدگاه­های متناقض در مورد ابداعات را می­توان به صورت مرتبط و یا غیر مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی منطقه­ای دید که در ضمن آن از اروپا و کشور انگلیس به عنوان مثال استفاده می­شود. پس در مقاله برخی از دیدگاه­های متناقض در مورد ابداعات و سیاست فضایی دنبال می­گردد: سرمایه گذاری خصوصی در مقایسه با سرمایه گذاری عمومی در راستای تحقیقات و ابداعات، مقایسه بهترین عملکرد و سیاست­های موجود، مقایسه چشم انداز دراز مدت و کوتاه مدت، مقایسه تقاضا و عرضه که منجر به سیاست­های ابداعی می­شود. مقاله با مباحث گسترده سیاست گذاری و چارچوب مفهومی پایان خواهد گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

Prion diseases

Edward McKintosh, Sarah J Tabrizi, and John Collinge Department of Neurodegenerative Disease/MRC Prion Unit, Institute of Neurology, University College London, London, United Kingdom

Prion diseases are incurable neurodegenerative conditions affecting both animals and humans. They may be sporadic, infectious, or inherited in origin. Human prion diseases include Creutzfeldt–Jakob desease (CJD), Gerstmann– Straussler–Scheinker disease, kuru, and fatal familial insomnia. The appearance of variant CJD, and the demonstration that is caused by strains indistinguishable from bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattle, has led to the threat of a major epidemic of human prion disease in the UK and other countries where widespread dietary exposure to bovine prions has occurred. This article reviews the history and epidemiology of these diseases, and then focuses on important areas of current research in human prion disorders. Journal of NeuroVirology (2003) 9, 183–193 Keywords: bovine spongiform encephalopathy; Creutzfeldt–Jakob disease; fatal familial insomnia; Gerstmann–Straussler–Scheinker syndrome; kuru; prion; scrapie; spongiform encephalopathy

Background

In the 18th century, sheep diseases characterized by trembling were described in French sheep (la tremblante) and as itching disease (Gnubberkrankheit) or trotting disease (Traberkrankheit) in Germany (McGowan, 1922). This disease is now generally known by the Scottish term “scrapie,” a term that describes the tendency for affected animals to relieve the presumed pruritis by scraping their fleeces against hard objects. The economic effects of this disease on the British wool industry were serious enough for the British Government to include funds for scrapie research in its first grant to the Royal Veterinary College in London in 1910. In the 1940s and 1950s, it also led to many countries banning imports of British sheep until proved scrapie-free. In 1922, Spielmeyer introduced the term “Creutzfeldt–Jakob disease” (CJD) to describe a human neurological disease that was characterized by rapidly progressive myoclonus, ataxia, and

بیماریهای پریون

این بیماری غیر قابل علاج است که حیوانات و انسانها را مبتلا می کند  ودر انسان شامل کروتزفلدت (CJD)و کورو و بیخوابی جنینی است وجود CJDدر ایجاد زنجیره انسفالو پاتوی در گوساله منجر به خطر ایجاد پریون در ایالت متحده و دیگر کشورها میشود و این مقاله تاریخچه این بیماری در نواحی رایج رابررسی میکند . در قرن 18بیماری های خوابی با لرزش مشخص میشود و بیماری پوستی در آلمان را مشخص می کند و حیوانات را تحت تاثیر قرار داده و اولین موارد در شهرداری لندن در 1910 و 1940و 1950 منجر به ممنوعیت  کالا در بریتانیا میشود

در سال 1922 واژه بیماریCJDدر توصیف بیماری عصبی آدمی و میو کلونوس و بیتعادلی و زوال عقل و توصیف شرایط گسترده به کار میرود و معیار تشخیی CJDرا برآورده میسازد .در سال 1950 استرالیا موارد بیماری رادر گردش افراد به همراه داشت و با بی تعادلی افراد مشخص شده و بیماری قابل انتقال بوده .و یافته اصلی منجر به عفونی شدن شد که منجر به کسب جایزه نوبل 1970 توسط دکتر جادوسک شد و موارد سه گانه واکوئل سازی و کاهش تکثیر با و بدون امیلو ئید است که دانیل در سال 1987 مورد پیشرفت یافته در بیماری پریون انسانی بدست آورد

ویژگی بیماری عفونی و ساخت عامل نامشخص است و ویروس منجر به توانایی عبور از فیلتر از منفذ کوچک شده ودوره انکوباسیون منجر به ویروسی کوچک شده و موارد ناعفونی راایجاد و تحت تاثیر با اسید نوکلئیک غیرفعال شده (آلپر 1966) ودر سال 1967عامل عفونی رابررسی که ممکن است پروتئین باشد و سیالو پروتئین تفکیک شده توسط  بولتن و همکاران در سال 1982 بررسی شد و پروتئین مغز عفونی شده از پریون و ذرات عفونی از ویروس رادر برو مطالعات اشعهX از پریون اسید نوکلئیک را در فنوتیپ متنوع است

اپیدیمولوژی:TSE انسانی با بافت شناسی  عفونی در حدود 5 درصد و فراگیر 85%  و غیر ارثی 15 درصد است و سرعت 5/0 تا یک در یک میلیون جمعیت سالانه است و پریون اولیه شامل جهش سوماتیک در جهش پروتون سلول نرون است . جهش پریون غیر ارثی انسانها در کروموزوم در سی پاتوژن را بررسی و رایجترین مورد در گرسمانن است ودر سه تا4 دهه ایجاد و 5 سال پش از تشخیص مرگ رخ می دهد و جهشGSS با هلسیون در سال 1989 مشخص شد و چند جهش باعث بیماری شده و ایمنی شیمی درمانی باPRPغیر نرمال انواع زوال عقل و میوکلودیوس و کره دائم الرقص و طیفTSE با توصیف بیخوابی مرضی در سال 1986 بررسی که بیماری مرضی خرابی اتونومی را ایجاد اسپونژیوز جهش در کدن 178 دارد و جهش ها باعث توصیف بیمای CJDمیشود .که غیر قابل انتقال بوده و TSE به خاطر جهش ژنتیکی و عفونی است.TSE از طریق غذا انتشار یافته و تغییرات در ذرات را ایجاد کرده و غربالگری بادهنده جسد برای اعضا و بافتها مشخص میشود و

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی کاربرد تجزیه و تحلیل پوششی داده بانک های اسلامی با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی کاربرد تجزیه و تحلیل پوششی داده بانک های اسلامی با ترجمه فارسی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی کاربرد تجزیه و تحلیل پوششی داده بانک های اسلامی با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی کاربرد تجزیه و تحلیل پوششی داده بانک های اسلامی با ترجمه فارسی در word

چکیده    
مقدمه    
1  بهره وری: مفهوم و ارائه گرافیکی    
12 مفهوم کارایی    
12 کارایی گرافیکی    
2-تحلیل پوششی داده ها    
1-2DEA  چیست؟    
2-2 ساختار نظری سیستم DEA    
2-3  شرایط DEA    
2-3-1 اموال مثبت    
2-3-2 ملک ایزوتنیسیتی:    
-3-3-2تعداد واحدهای تصمیم گیرنده    
2-3-4  DMU های همگن    
2-3-5 تجزیه و تحلیل پنجره    
2-3-6 کنترل وزن    
3-مدل پژوهش    
3-1 متغیرهای مدل    
3-1-1 ورودی ها    
3-1-2 خروجی ها    
3-2 مدل تصویب شده    
4-نتایج و بحث    
4-1 سطح بهره وری    
4-2 تجزیه و تحلیل پنجره    
4-3 بهبود سطح بهره وری    
5- نتیجه گیری    

Using Data Envelopment Analysis To Measure Cost Efficiency With an Application on  Islamic Banks

Dr. Khalid Shahooth
Khalaf Al-Delaimi*
Ahmed Hussein Battall
Al-Ani**

Abstract

This paper aims to use Data Envelopment analysis in measuring and analyzing the relative cost efficiency of 24 Islamic banking institutions. Cost efficiency considered the most important type of efficiency that firms can achieve it, by find a combination of inputs which enable them to produce the desired outputs at minimum costs. The most recent style in measuring efficiency is DEA, which is a linear program approach based on this concept. DEA measures the efficiency of Decision Making Units by doing linear program for each one as a comparison to other units
Accordingly the DMUs lie on frontier curve (which envelops the data) are efficient in choosing the optimal mixture of inputs to achieve the aimed level of outputs. whereas the DMUs that isn’t lie on the curve are considered inefficient. This paper shows that most Islamic banking institutions which are the sample of the paper are efficient and the rest is on the way of improving their efficiencies

Keywords

Cost efficiency, Data envelopment analysis, Islamic banking

چکیده

      این مقاله به منظور استفاده تجزیه و تحلیل پوششی داده در اندازه گیری و تحلیل نسبی کارایی هزینه 24 موسسه بانکداری اسلامی می باشد. کارایی هزینه در برگیرنده اهمیت انواع کارایی شرکت است که می تواند بدست بیاید، با پی بردن به ترکیبات ورودی می توان آنها را برای تولید حداقل هزینه  های خروجی مطلوب ساخت.  اکثرا سبک اخیر در اندازه گیری کارایی DEA می باشد، که یک برنامه ریزی خطی مبتنی بر این مفهوم می باشد.  اندازه های موثر واحد های تصمیم گیرنده DEA از طریق مقایسه برنامه ریزی های خطی هر یک از واحد ها با واحد های دیگر انجام می گیرد. بر این اساس DEA های مربوط به مرز منحنی در انتخاب ترکیب مطلوب ورودی سطح خروجی کارامد هستند. DEAهایی که در موقعیت منحنی قرار ندارند کارامد هستند. این مقاله نشان دهنده موسسات بانکی اسلامی می باشد که در این مقاله نمونه ای کارامد هستند و راهی برای ارتقاء و بهبود آنها می باشد

مقدمه

       بهره وری اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری را افزایش می دهد تا کاربردهای منابع کمیاب اقتصادی به خوبی شناخته شود، و تحلیل پوششی داده های اخیر برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد
این مقاله قصد دارد تا از تحلیل پوششی داده ها (DEA) در اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری هزینه نسبی استفاده کند، 24 موسسه بانکی اسلامی معین توانایی به دست آوردن داده ها برای دوره 1999-2001 را دارند. در این مقاله، رویکرد کسر مربوط به مدل CCR و محاسبه بهره وری هزینه 24 موسسه بانکداری اسلامی  به تصویب رسید. از جنبه های نظری سیستم DEA پوشش دهی توسط بیشتر پژوهش های اخیر و مطالعات انجام شده در این زمینه بود

    اهمیت این مقاله در ارائه صاف و ساده سیستم تجزیه و تحلیل پوششی داده ها می باشد که با روش ها و شرایط استفاده از آن برای اندازه گیری بهره ورسی هزینه از طریق اجرای نرم افزار موسسات بانکی اسلامی همراه می باشد. این کار باعث درک و به کار بردن آسان این روش توسط محققان می شود تا منجر به اندازه گیری بهره وری از تصمیم گیری واحد های دیگرشود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی در word

چکیده    
مقدمه    
موادی برای پوشش دهی    
پوششهای مبتنی بر پروتئین    
پششهایی بر اساس پلی ساکارید    
خواص اصلی ـ خاصیتهای بازدارندگی    
نفوذپذیری روغن، مقاومت در برابر چربی    
خواص مکانیکی    
پوششهای بیو اکتیو بر روی بستهبندی کاغذ    
نتیجه گیری    

References

Andres C. 1984. Natural edible coating has excellent moisture and grease barrier properties. Food Processing 45(13):48–9 Anker M. 1996. Edible and biodegradable films and coatings for food packaging: a literature review. Goteborg, Sweden: SIC. Appendini P, Hotchkiss JH. 1996. Immobilization of lysozyme on synthetic polymers for the application to food packages. In: IFT Annual Meeting Abstracts; 1996 June 22–26; New Orleans, La. Chicago, Ill.: Institute of Food Technologists

Arfa AB, Chakrabandhu Y, Presiozi-Belloy L, Chalier P, Gontard N. 2007a. Coating papers with soy protein isolates as inclusion matrix of carvacrol. Food Res Int 40:22–32 Arfa AB, Presiozi-Belloy L, Chalier P, Gontard N. 2007b. Antimicrobial paper based on a soy protein isolate or modified starch coating including carvacrol and cinnamaldehyde. J Agric Food Chem 55:2155–62 Arvanitoyannis I, Psomiadou E, Nakayama, A. 1996. Edible films made from sodium caseinate, starches, sugars or glycerol. Part 1. Carbohydr Polym 31:179–92 Arvanitoyannis I, Biliaderis CG, Ogawa H, Kawasaki N. 1998. Biodegradable films made from low-density polyethylene (LDPE), rice starch and potato starch for food packaging applications: part 1. Carbohydr Polym 36:89–104 Avena-Bustillos RJ, Krochta JM. 1993. Water vapor permeability of caseinate-based edible films as affected by pH, calcium crosslinking and lipid content. J Food Sci 58:904–7

Biopolymer Coatings on Paper Packaging Materials

Khaoula Khwaldia, Elmira Arab-Tehrany, and Stephane Desobry

ABSTRACT

Increased environmental concerns over the use of certain synthetic packaging and coatings in combination with consumer demands for both higher quality and longer shelf life have led to increased interest in alternative packaging materials research. Naturally renewable biopolymers can be used as barrier coatings on paper packaging materials. These biopolymer coatings may retard unwanted moisture transfer in food products, are good oxygen and oil barriers, are biodegradable, and have potential to replace current synthetic paper and paperboard coatings. Incorporation of antimicrobial agents in coatings to produce active paper packaging materials provides an attractive option for protecting food from microorganism development and spread. The barrier, mechanical, and other properties of biopolymer-coated paper are reviewed. Existing and potential applications for bioactive coatings on paper packaging materials are discussed with examples

Introduction

Paper is widely used in packaging applications and is biodegradable and therefore perfectly safe for the environment. Paper consists of a porous cellulose structure made up of microfibrils, which are composed of long-chain cellulose molecules in a crystalline state with amorphous regions regularly disrupting the crystalline structure. The hydrophilic nature of cellulose, due to the OH sites in the basic unit of cellulose (C6H10O5) and fiber network porosity, limits the water-vapor-barrier properties of paper. Paper packaging also easily absorbs water from the environment or from the food and looses its physical and mechanical strengths. Moisture migration can occur in paper by diffusion of water vapor through the void spaces as well as in condensed form through the fiber cell walls (Bandyopadthay and others 2002). Paper is often associated with other materials, such as plastic materials and aluminum, for their good barrier properties that could be advantageously combined with paper stiffness. Paper is coated with ethyl vinyl alcohol (EVOH), a polymer with excellent oxygen-barrier properties, when gas barrier properties are requested (Zhang and others 1999, 2001). However, because of the polar groups of EVOH at the origin of the hydrophilic character of the polymer at high relative humidity, an additional polymer layer based on polyolefins is used to prevent water sorption (Despond and others 2005). Polyolefins are generally chosen as paper coating materials to overcome porosity and hygroscopicity of

چکیده

افزایش نگرانی­های زیست محیطی بر استفاده از بسته­بندی­های مواد خصوصی خاص و پوشش در ترکیب با خواسته­های مصرف کننده برای هر دو کیفیت بالاتر و طول عمر طولانی­تر منجر به افزایش علاقه در تحقیقات مواد بسته­بندی جایگزین شده است. بیوپلیمرهای تجدیدپذیر به طور طبیعی می­توانند به عنوان پوشش با روکش مانع بر روی مواد بسته­بندی کاغذی استفاده شوند. این پوشش­های بیوپلیمری ممکن اتصال رطوبت ناخواسته در محصولات غذایی را کند می­کنند و مانع­های خوبی برای روغن و اکسیژن می­باشند، در محیط تجزیه پذیر هسته، با تلفیق عوامل ضدمیکروبی بر پوشش­ها، مواد بسته­بندی کاغذی ایجاد می­شوند که یک گزینه جذاب و مناسب برای محافظت از مواد غذایی از توسعه و گسترش میکرو ارگانیسم­ها، می­باشد. ویژگی­های موانع، مکانیکی و سایر ویژگی­های کاغذهای پلیمری زیستی مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه­های کاربردی موجود و بالقوه­ برای ;. زیستی فعال در مواد بسته­بندی کاغذی با مثال­هایی مورد بحث قرار گرفته است

مقدمه

کاغذ به طور گسترده­ای در برنامه­های کاربردی بسته­بندی مورد استفاده قرار می­گیرد و در محیط زیست تجزیه­پذیر هستند و بنابراین کاغذها برای محیط زیست بی­خطر می­باشند. مقاله شامل یک ساختار سلولز متخلخل ساخته شده از الیاف بسیار کوچک است که از مولکول­های سلولز با زنجیره بلند در یک حالت بلوری با مناطق غیر بلوری که به طور منظم ساختار کریستالی را بر هم می­زنند تشکیل شده­اند. ماهیت هیدروفلیک از سلولز است، با توجه به موقعیت OH در بخش اصلی سلولز (C6H10O5) و شبکه فیبری متخلخل، خواص موانع بخار آب کاغذها را محدود می­کند. بسته­بندی کاغذی نیز همچنین آب از هیدرات یا از غذا جذب می­کنند و مقاومت مکانیکی و فیزیکی را منتفی می­کند. اتصال رطوبت می­تواند در مقاله­ها با انتشار بخار آب از طریق فضاهای خالی و نیز در صورت غلیظ شدن از طریق دیواره­های سلول فیبر ایجاد شود. (Bandy Padthay و دیگران، 2002)

کاغذ اغلب با سایر مواد مانند مواد پلاستیکی و آلومینیومی برای ایجاد یک خاصیت مانع خوب که از مزایای ترکیب با کاغذهای سخت است، در ارتباط می­باشد. کاغذ با الکل وینیل اتیل (EVOH) پوشیده می­شود، که یک پلیمری با خواص مانع اکسیژن بسیار خوب است در زمانی که ویژگی مانع گازها مورد نیاز است (Zhang و دیگران، 1999 ، 2001) با این حال به دلیل گروه­های متقارن (قطبی) از EVOH در مبدأ ویژگی هیدروفیلیک (ترکیب با آب) پلیمر در رطوبت نسبی بالا، یک لایه پلیمری اضافی بر اساس پلی لیفین برای جلوگیری از جذب آب استفاده می­شود. (Detpord و دیگران، 2005) پلی لفین­ها عموماً به عنوان مواد پوششی کاغذی برای غلبه بر تخلخل نم­گیری کاغذها استفاده می­شوند. متأسفانه، مواد به دست آمده تجزیه و قابلیت­ها و ویژگی­های تجدید پذیر آن را به دلیل لایه­های پلیمری مصنوعی از دست می­دهد

پلیمرهای طبیعی می­توانند به عنوان پوشش مانع روی مواد بسته­بندی کاغذی استفاده شوند. چنین پوشش­های زیستی قابل تجدیدپذیر قابلیت این را که جایگزین پوشش­های کاغذی مصنوعی که الان استفاده می­شوند، دارند. مانند پلی اتیلن، الکل پلی ونیل، لاتکس­ها و لایه­های فلورید در برنامه­های بسته­بندی مواد غذایی. (Chen و Krochta، a2001، b2001) جایگزین­های کشاورزی به دست آمده برای پوشش­های کاغذی مصنوعی، این فرصت را فراهم می­کنند که اقتصاد کشاورزی تقویت شود و واردات نفت خام و مشتقات آن کاهش یابد. بیوپلیمرهای تجدیدپذیر در طبیعت توجه ویژه­ای را در مقالات سالیان اخیر و در تحقیق­های آتی به خود جلب کرده­اند. به دلیل علاقه در استفاده بالقوه از آنها به عنوان فیلم­های خوراکی، تجدیدپذیری و پوشش برای مواد بسته­بندی است. خواص، تکنولوژی،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA در word

چکیده    
مقدمه    
2 اساس یا پایه های تئوریکی    
21 اطلاعات حسابداری: محافظه کاری و مدیریت درآمد    
22 محافظه کاری    
23 هموارسازی درامد    
24 ارتباط بین محافظه کاری و هموارسازی درآمد و توسعه فرضیه ما    
3 روش ها    
31 انتخاب نمونه، جمع آوری اطلاعات، آنالیز داده    
32 مدلهای بکارگرفته شده    
321 مدل Eckel برای سنجش هموارسازی درامد    
322 مدل Basue برای برآورد محافظه کاری شرطی    
4 آنالیزهای نتایج    
41 آمار و ارقام توصیفی    
42 همبستگی بین متغیرها    
43 آنالیز رگرسیون    
5 ملاحظات نهایی    

References

Almeida, J. E. F. (2006). Earnings management no Brasil: estudo emprico em indstrias e grupos estratégicos. Dissertaço (Mestrado em Ciências Contbeis) – Programa de Ps-Graduaço em Ciências Contbeis, Fundaço Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE), Vitria, ES, Brasil. Almeida, J. E. F. (2010). Qualidade da informaço contbil em ambientes competitivos. Tese de Doutorado FEA- USP, Programa de PsGraduaço em Ciências Contbeis, Departamento de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade da Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Barth, M., Landsman, W., & Lang, M. H. (2008, June). International Accounting Standards and accounting quality. Journal of Accounting Research, 46 (3), 467-728. Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, Amsterdam, 24 (1), 3-37. Bens, D. A., Monahan, S. J., & Steele, L. (2008). The association between inter-segment profit smoothing and the conservatism of accounting earnings. Working Paper. Recuperado em 16 outubro, 2011, de http:// www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ center/sem/9monahan.pdf Castro, M. A. R. (2008). Anlise do alisamento de resultados contbeis nas empresas abertas brasileiras. Salvador. Dissertaço de mestrado acadêmico em Ciências Contbeis, Faculdade de Ciências Contbeis – UFBA, Salvador, Bahia, Brasil. Coelho, A. C. D. (2007). Qualidade informacional e conservadorismo nos resultados publicados no Brasil. Tese de doutorado, Programa de PsGraduaço em Ciências Contbeis, Departamento de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade da Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Coelho, A. C. D., & Lima, I. S. (2007, setembro-dezembro). Qualidade informacional e conservadorismo nos resultados contbeis publicados no Brasil. Revista de Contabilidade & Finanças, 18 (45), 38-39. Coelho, A. C. D., & Lima, I. S. (2009, setembro-dezembro). Conservadorismo condicional: requisito para a qualidade dos lucros e para a eficiência informacional da contabilidade. Revista Eletrônica de Administraço – REAd, 15 (3), 1-26. Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeny, A. P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70 (2), 193-225. Eckel, N. (1981). The income smoothing hypothesis revisited. Abacus, 17 (1), 28-40. Fvero, L. P., Belfiore, P., Silva, F. L. da, & Chan, B. L. (2009). Anlise de dados: modelagem multivariada para tomada de decises. Rio de Janeiro: Elsevier. Gassen, J., Fülbier, R. U., & Sellhorn, T. (2006). International differences in conditional conservatism: the role of unconditional conservatism and income smoothing. European Accounting Review, 15 (4), 527-564. Iiguez, R., & Poveda, F. (2004). Long-run abnormal returns and income smoothing in the spanish stock market. European Accounting Review, 13 (1), 105-130. Kothari, S. P. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 31 (1-3), 105-231. Leuz, C., Nanda, D, & Wysocki, P. D. (2003). Investor protection and earning management: an international comparison. Journal of Financial Economics, 69 (3), 505-527. Lopes, A. B. (2001). Uma contribuiço ao estudo da relevância da informaço contbil para o mercado de capitais: o Modelo de Ohlson aplicado à BOVESPA. Tese de doutorado, Departamento de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade, Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Lopes, A. B., & Walker, M. (2008). Firm-level incentives and the informativeness of accounting reports: an experiment in Brazil. Working Paper. Recuperado em 19 september, 2009, de http://ssrn. com/abstract=1095781. Lopes, A. L., & Martins, E. (2005). Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. So Paulo: Atlas. Martinez A. L. (2001).“Gerenciamento” dos resultados contbeis: estudo emprico das companhias abertas brasileiras. Tese de doutorado, Programa de Ps-Graduaço em Ciências Contbeis, Departamentos de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade da Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Martinez, A. L. (2011, July-August). The role of analysts as gatekeepers: enhancing transparency and curbing earnings management in Brazil. RAC – Revista de Administraço Contemporânea, Curitiba, 15 (4), 712-730. Martinez, A. L., & Castro, M. A. R. (2009a). Ratings, custo de capital de terceiros e alistamento de resultados no Brasil. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, SBFin, So Leopoldo, RS, Brasil, 9. Martinez, A. L., & Castro, M. A. R. (2009b, novembro-dezembro). Income smoothing, custo de capital de terceiros e estrutura de capital no Brasil. Revista de Administraço Mackenzie – RAM, So Paulo, ediço especial, 10 (6), 25-46. Martinez, A. L., & Castro M. A. R. (2011, January-March). The smoothing hypothesis, stock returns and risk in Brazil. BAR, Curitiba, 8 (1), 1-20. Martins, G. A. (2002). Estatstica geral e aplicada (2. ed.). So Paulo: Atlas. Martins, G. A., & Thephilo, C. R. (2007). Metodologia da investigaço cientfica para ciências sociais aplicadas. So Paulo: Atlas

Effects of income smoothing practices on the conservatism of public companies listed on the BM&FBOVESPA

José Elias Feres de Almeida – Brazil Ph.D. in Controllership and Accountancy from University of So Paulo, Brazil Adjunct Professor at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: joseelias@ccje.ufes.br Alfredo Sarlo Neto – Brazil Ph.D. in Controllership and Accountancy from University of So Paulo, Brazil Adjunct Professor at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: sarloneto@ccje.ufes.br Ricardo Furieri Bastianello – Brazil M.Sc. student in Accountancy at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: ricardobastianello@hotmail.com Eduardo Zandomenigue Moneque – Brazil Undergraduate student in Accountancy at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: emoneque@yahoo.com.br Received on 9.9.2011 – Accepted on 9.12.2011 – 5th. version on

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate two aspects of accounting information that may be inherently related: income smoothing practices and conditional conservatism. Theoretically, the more a firm employs income smoothing, i.e., uses accruals to reduce the variability of profits, the less possibility there is for the timely acknowledgement of future economic losses (i.e., bad economic news) in profits. Eckel’s model (1981) was used in this study to classify listed companies as smoothing or non-smoothing, and Basu’s model (1997) was used to quantify the degree of conditional conservatism present in each firm. To make the results more robust, samples were created with annual stock return data from both March and December. The results indicated that non-smoothing firms had a higher degree of conditional conservatism, i.e., more opportunity to recognize future economic losses because the market could use the stock return data to anticipate future losses contained in the information regarding profits. This research made it possible to observe theoretical relationships between properties of accounting information: i) there is a relationship between income smoothing and conditional conservatism (i.e., accounting choices); ii) the informational environment of the Brazilian capital market contributes to the market distinction between smoothing and non-smoothing firms; and iii) the improvement of the capital market provides economic operators with greater insight into economic losses that are contained in accounting results

Keywords: Conditional Conservatism. Income Smoothing. Accounting Information. Capital Markets

 Introduction

To date, the quality of accounting information cannot be measured by a single variable. When considering the various properties of the accounting information, we can highlight those that are the most researched: relevance, timeliness, conservatism, and earnings management (Lopes & Walker, 2008; Barth, Landsman, & Lang, 2008). In recent literature, several researchers using the accounting information of listed companies in Brazil sought to investigate these properties either individually or jointly. For instance, Lopes and Walker (2008) analyzed how the development of the financial market, the model of governance, and the legal structure of a country can influence the quality of financial statements. Sarlo Neto (2008) verified that ownership structure influences the informativeness of the accounting earnings that are disclosed by companies trading on the BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de So Paulo). Pimentel (2009) investigated the earnings response coefficient and found that there is a long-term relationship between profits and stock prices, that economic variables influence this relationship, and, in the short term, that the response coefficient is weak. In addition, Almeida (2010) found that the quality of accounting information that uses the metrics of relevance, timeliness, conservatism, and earnings management varies depending on the degree of competition in the environment in which firms operate. Although two properties of accounting information have been identified, namely, income smoothing practices (which is an income management metric) and conditional conservatism, there are few studies that have evaluated the relationship between them. Gassen, Fülbier, & Sellhorn (2006) conducted an international analysis on the relationship between conservatism and income smoothing that considered institutional differences in code law and common law jurisdictions. Assets, Monahan, & Steele (2008) conducted a similar analysis that considered the number of business units in firms. The conceptual approach of the present study is in accordance with Gassen et al. (2006) and Bens et al. (2008), who contend that income smoothing interferes with the accounting accruals of firms by reducing the ability of accounting to reflect the economic reality of a business and by increasing informational asymmetry in the capital market. These authors found that income smoothing also interferes with the perception of agents with regard to economic losses, which should vary based on the degree of conservatism. Additionally, the interference of executives who smooth the incomes of their firms to reduce the variability of the firms’ profits can reduce the ability of stock returns to capture future economic losses included in profits or can conceal the extent of the firm’s risk, as measured by variance in the accounting results over time (Dechow, Sloan, & Sweeny, 1995). Several studies, such as those conducted by Coelho and Lima (2007, 2009) and Barth, Landsman, & Lang (2008), suggest that these properties may be directly related and that one can affect the other. According to Castro (2008, p. 7), income smoothing is practiced in accounting to reduce the variability of the accounting results. However, executive discretion is not used only in earnings management. For Coelho and Lima (2009), the discretionary power of executives is also reflected in the degree of conservatism of firms. In essence, firms can be more or less conservative in their accounting policies, and that degree of conservatism affects their accounting results. Therefore, it is important to understand how the two practices described above can affect the quality of accounting information, as well as how the practice of smoothing results can influence conditional conservatism. Lopes (2001, p. 93) explains that conservative companies do not disclose optimistic statements. In not disclosing optimistic statements, the company reduces its current profits. However, a reduction of optimism in financial statements can also result from income smoothing practices. Excessive interference in reporting financial results deceives shareholders by misrepresenting the economic realities of the business and may even prevent increases in profits (Almeida, 2006)

چکیده

هدف این مطالعه،‌ارزیابی دو جنبه اطلاعات حسابداری بود که ممکن است بهم مرتبط باشند:‌ عملیات  درآمد و محافظه کاری شرطی. به طور نظری (تئوریکی)، بیشتر  یک شرکت هموارسازی را بکار میگیرد، برای مثال، استفاده از افزونه  ها برای کاهش تغیرپذیری سود، و احتمال کمتر برای آگاهی بموقع از زیان های اقتصادی آینده (برای مثال اخبار اقتصادی بد) در سودها . مدل Eckel در سال 1981 در این مطالعه برای طبقه بندی کمپانی های لیست شده به عنوان هموار یا غیر هموار استفاده شد و مدل Basus برای تعیین کمیت درجه محافظه کاری شرطی موجود در هر شرکت استفاده شد. برای ایجاد نتایج دقیقتر، نمونه ها با داده برگشت سهام سالانه از مارس و دسامبر شکل گرفتند. نتایج نشان داد که شرکت های غیر هموار دارای درجه بالاتر محافظه کاری شرطی بودند، برای مثال فرصت بیشتر برای تشخیص زیان های اقتصادی آینده ،بخاطر اینکه بازار میتوانست از اطلاعات برگشت سهام برای پیش بینی زیان های آتی دربرگرفته در سودهای درجه بندی اطلاعات استفاده کند

این تحیقیق برای مشاهده ارتباط های تئوریکی بین خصوصیات اطلاعات حسابداری را ممکن و عملی می سازد:‌1)‌ارتباطی بین هموارسازی درامد و محافظه کاری شرطی وجود دارد برای مثال انتخاب های حسابداری 2) محیط اطلاعاتی بازار رسمایه برزیلی در تمایز بازار بین شرکت های هموار و غیر همونقش دارد و 3) بهبود بازار سرمایه گرداننده ها و عملگران اقتصادی را با بصریت و درون بینی های بیشتر از زیان های اقتصادی آشنا می سازد که در نتایج حسابداری دربرگرفته شده اند

کلمات کلیدی: محافظه کاری شرطی،‌ هموارسازی درآمد،‌اطلاعات حسابداری ، بازارهای سرمایه

مقدمه

کیفیت اطلاعات حسابداری نمیتواند توسط یک متغیر اندازه گیری و سنجش گردد. هنگامی ملاحظه و بررسی خصوصیات مختلف اطلاعات حسابداری، ما میتوانیم اطلاعاتی را برجسته سازی نمایمم که بیشتر جستجو و درموردشان تحقیق صورت گرفته است، هم چنین اطلاعات بموقع،‌ محافظه کاری و مدیریت درامد

در نوشتجات اخیر، محققین متعددی با استفاده از اطلاعات حسابداری کمپانی های فهرست شده در جنوب برزیل برای ارزیابی این خصوصیات به طور انفرادی یا به صورت مشترک و توام مورد بررسی قرا رداده اند. برای نمونه، لوپز و والکر آنالیز کردند چگونه توسعه بازار مالی، مدل کنترل و ساختار قانونی یک کشور میتواند بر کیفیت اظهارات مالی تاثیر بگذارند. سارلو نتو (2008)‌تصدیق نمود که ساختار مالکیت بر آموزنده و آگاهی بخش بودن درآمدهای حسابداری تاثیر می گذارد که توسط تجارت کمپانی ها در BM&FBovespa آشکار شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی سندرم تومور فک – هایپر پاراتیدوئیدیسم (HPTدرJT) با ترجمه فارسی در word

چکیده     
مقدمه     
ساختارهای کلینیکی سندرم HPT-JT     
تومورهای پاراتیروئید     
تومورهای استخوانی شدن فک     
اختلالات کلیوی     
اختلالات رحمی     
سایر تومورها     
ژنتیک ملکولی سندرم HPT-JT     
شناسایی ژنی مسبب HPT-JT و موتاسیون های سبب شونده     
نبود ارتباط فنوتیپ – ژنوتیپ     
خانواده های HPT-JT بدون متاسیون های HRPT2 قابل تشخیص     
قابلیت نفوذ موتاسیون های HRPT2     
موتاسیون های HRPT2 در آدنوو کارسینومای پاراتیروئید غیر فامیلی     
غربال HPT-JT و آنالیز موتاسیون HRPT2     
عملکرد HRPT2 و پارافیبرومین     

References

11. Rubin MR, Silverberg SJ. Editorial: HRPT2 in parathyroid cancer: a piece of the puzzle. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:5505-5507. 12. Adami S, Marcocci C, Gatti D. Epidemiology of primary hyperparathyroidism in Europe. Journal of Bone and Mineral Research. 2002;17 Suppl 2:N18-23. 13. Thakker RV, Juppner H. Genetic Disorders of Calcium Homeostasis Caused by Abnormal Regulation of Parathyroid Hormone Secretion or Responsiveness. In: DeGroot LJ, Jameson JL, ed. Endocrinology. 5th ed. Philadelphia, USA: Elsevier Saunders. 2006:1511-1531. 14. Marx SJ. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. N Engl J Med. 2000;343:1863-1875. 15. Chen JD, Morrison C, Zhang C, et al. Hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome. J Intern Med. 2003;253:634-642. 16. Howell VM, Haven CJ, Kahnoski K, et al. HRPT2 mutations are associated with malignancy in sporadic parathyroid tumours. J Med Genet. 2003;40:657-663. 17. Jackson CE, Norum RA, Boyd SB, et al. Hereditary hyperparathyroidism and multiple ossifying jaw fibromas: a clinically and genetically distinct syndrome. Surgery. 1990;108:1006-1012; discussion 1012-1003. 18. Szabo J, Heath B, Hill VM, et al. Hereditary hyperparathyroidismjaw tumor syndrome: the endocrine tumor gene HRPT2 maps to chromosome 1q21-q31. Am J Hum Genet. 1995;56:944-950. 19. Teh BT, Farnebo F, Kristoffersson U, et al. Autosomal dominant primary hyperparathyroidism and jaw tumor syndrome associated

The hyperparathyroidism-jaw tumour (HPT-JT) syndrome

Summary

The hyperparathyroidsim-jaw tumour (HPT-JT) syndrome is an autosomal dominant disorder characterised by the occurence of parathyroid tumours, which may be carcinomas in approximately 15% of patients, and ossifying fibromas, that usually affect the maxilla and/or mandible. More than 15% of HPT-JT patients may also develop renal and uterine abnormalities. The gene causing HPT-JT, referred to as HRPT2, is located on chromosome 1q31.2 and consists of 17 exons that encode a 531 amino-acid protein, designated PARAFIBROMIN. PARAFIBROMIN has been shown to be associated with the human homologue of the yeast Paf1 protein complex which interacts with RNA polymerase II, and as part of this protein complex, PARAFIBROMIN may regulate post-transcriptional events and histone modification. To date 63 HRPT2 mutations have been reported and over 80% of these are nonsense or frameshift mutations that are predicted to result in a functional loss of the PARAFIBROMIN protein because of premature truncation. Moreover, loss of heterozygosity involving chromosome 1q and somatic HRPT2 mutations have been observed in some HPT-JT associated tumours and this is consistent with a tumour suppressor role for HRPT2. HRPT2 somatic mutations also frequently occur in parathyroid carcinomas but not adenomas. In addition, patients with ‘non-familial’ parathyroid carcinomas may harbour germline HRPT2 mutations. The HRPT2 mutations are scattered throughout the coding region, and there is an absence of a genotype-phenotype correlation. The results of these studies have enabled guidelines for the clinical management and genetic screening for HPT-JT kindreds and patients with parathyroid carcinoma to be proposed. KEY WORDS: tumour suppressor, PARAFIBROMIN, HRPT2 mutations, parathyroid tumours, parathyroid carcinoma

چکیده

این سندرم یک ناهنجاری اتوزومی غالب است که با ایجاد تومورهای پاراتیروئید که تقریبا در 15 درصد بیماران ایجاد کارسینوما می کند و با استخوانی شدن fibromas که معمولا استخوان آرواره و یا فک را تحت تاثیر قرار  می دهد ، مشخص می شود. بیش از 15 درصد بیماران HPT-JT ناهنجاری هایی در رحم و کلیه نیز نشان می دهند. ژن ایجاد کننده این سندرم بنام HRPT2 است که روی کروموزوم Tq31.2 قرار می گیرد و شامل 17 اگزون است که یک پروتئین با 531 اسید آمینه به نام (( پارافیبرومین )) را کد می کند. این پروتئین با کمپلکس پروتئینی PaF1 مخمر که همولوگ انسان است ، ارتباط دارد. PaF1 یا RNA پلیمراز II برهم کنش می دهد و بعنوان بخشی از این کمپلکس پروتئینی ، پارافیبرومین احتمالا رخدادهای بعد از رونوشت برداری و تغییرات هستیونی را تنظیم می کند تا کنون 63 موتاسیون HRPT2 گزارش شده است و بیش از 80 درصد آن ها ، بی معنی یا موتاسیون های تغییر قاب هستند که باعث حذف عملکرد پروتئین پارافیبرومین بدلیل برش قبل از موعد آن می شود. حذف هتروزیگوسیته شامل کروموزوم 1q و موتانسیون های HRP2 سوماتیک در بعضی از تومورهای مرتبط با HPT-JT مشاهده شده است که این با یک نقش تومور سوپرسوری HRPT2 تطابق دارد. موتاسینون های سوماتیک HRPT2 همچنین بطور فراوان در کارسینومای پاراتیروئید و نه در آدنوماها اتفاق می افتد. بعلاوه ، بیماران دچار کارسینومای پاراتیروئید
(( غیر فاصلی )) احتمالا موتاسیون های HRPT2 ار از طریق سلول های جنسی دریافت کرده اند. موتاسیون های HRPT2 در سرتاسر منطقه کد کننده پراکنده شده است و هیچ ارتباط ژنوتیپ- فنوتیپی وجود ندارد . نتایج این مطالعات راهنمایی برای مدیریت کلینیکی و ننمایش ژنتیکی وابستگی های HPT-JT و بیماران دچار کارسینومای پاراتیروئید پیشنهاد می کند

 مقدمه

هایپرتیروئیدیسم اولیه (HPT) شایع ترین دلیل هایپرکلسمیا در جمعیت عمومی است با احتمال رخداد 1 تا 3 نفر در هر 1000 نفر . تومورهای پاراتیروئید که باعث HPT اولیه می شوند در 85 درصد بیماران از نظر بافت شناسی ، آدنوما هستند و در کمتر از 15 درصد بیماران هایپرپلاستیک و در کمتر از 1 درصد بیماران کارسینوما است و این ها اکثرا بصورت (( غیر فاصلی ))sporadic  هستند یعنی با افزایش سن افزایش می یابد و یک حالت غالب مونث نشان می دهند. اگرچه که HPT اولیه احتمالا بعنوان یک اختلال ارثی در تقریبا 20 درصد بیماران اتفاق افتاده است. این اشکال ارثی ( جدول 1) احتمالا بصورت اندوکرینوپاتی های مجزا شده ای مثل هایپرتیروئیدیسم مجزا شده فامیلی (FIHP) و هایپرتیروئیدیسم اولیه شدید جنینی (NSHPT) یا بصورت بخشی از سندرم های پیچیده مثل نئوپلازیای اندوکرین متعدد نوع I ( MEN1 ) ، نئوپلازیای اندوکرین متعدد نوع 2A (MENZA ) یا سندرم تومور فک – هایپرتیروئیدیسم (HPT-JT) بوجود می آید. این اشکال ارثی HPT بطور تیپیک در سن های پایین تر دیده می شوند و با فرکانسی برابر در هر دو جنس رخ می دهند. این مقاله روی سندرم HPT-JT که با رخداد کارسینومای پاراتیروئید در تقریبا 15 درصد بیماران ارتباط دارد ، متمرکز شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی پایداری و تغییر در حسابرسی مدیریتی درطی زمان – یک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی پایداری و تغییر در حسابرسی مدیریتی درطی زمان – یک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسی در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی پایداری و تغییر در حسابرسی مدیریتی درطی زمان – یک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی پایداری و تغییر در حسابرسی مدیریتی درطی زمان – یک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسی در word

چکیده     
1-مقدمه    
2) مطالعه تغییر در اصول و روندها     
3 شیوه های تحقیق     
31 . مطالعه تغییر در چارچوب زمانی طولانی     
32 پیگیری و ارزیابی حساب های شرکتی در Guinness‌    
صحت و اعتبار     
4 حسابرسی مدیریت در شرکت Guiness     
41نتایجی در مورد روندهای کاری حسابرسی مدیریت برای کسب اطلاعات کاربردی در طی زمان     
42تغییر در اصول و روندهای کاری – برگرفته از منابع داخلی و خارجی    
5 نتیجه گیری    

Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness

Martin Quinn Dublin City University, Business School, Glasnevin, Dublin 9, Ireland

a b s t r a c t

In recent years, much has been written on the nature of management accounting change, and indeed stability. Many researchers have used concepts such as rules and routines to interpret this change and/or stability. Recent research has provided an increasingly clear picture of what rules and routines are, as well as contributing to our understanding of the processes of change and stability in management accounting. Management accounting research has mainly presented rules and routines as related phenomena, but some conceptual work has suggested they are separable and can (and possibly should) be considered independently when studying processes of change/stability within management accounting. However, empirical supportfor such work has been scarce to date. This paper uses data from the archival records of the Guinness company in an effort to establish whether rules and routines, at least in management accounting research, are best considered separable concepts or not. The archival records are artefacts of rules and routines and thus can be used to trace the interactions of rules and routines over time. Supportfor the notion that rules and routines should be considered separately is presented. The findings also portray the stable, but changing, nature of management accounting routines over time; a point worthy of further research. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

1. Introduction

Burns and Scapens wrote “whether management accounting has not changed, has changed, or should change have all been discussed” (2000, p. 3). Since their seminal work, much research has been undertaken on refining the meaning of these phenomena, and to a lesser extent on teasing out the interactions of rules and routines as presented by Burns and Scapens (2000) (see for example, Quinn, 2011; Lukka, 2007; Ribeiro and Scapens, 2006; Spraakman, 2006; Hassan, 2005; Siti-Nabiha and Scapens, 2005; Dillard et al., 2004; Soin et al., 2002). These concepts, rules and routines, were used by Burns and Scapens (2000) to understand the processes of management accounting Tel.: +353 1 7005144; fax: +353 1 7005446. E-mail address: martin.quinn@dcu.ie change (and stability) over time. They presented what is now a largely accepted conceptual framework, which details how the interactions of rules and routines can explain how management accounting remains relatively stable over time, or can change (Burns and Scapens, 2000, p. 10). One of the key tenets of the work of Burns and Scapens (2000) is that there is a process (encoding, enacting, reproduction of rules and routines) by which management accounting may evolve, change, stabilise and re-evolve over time. This process, in a holistic sense, is well accepted, but in recent times some key concepts underlying the process set out by Burns and Scapens (2000) have been explored in more detail. Quinn (2011, p. 338) addressed “some issues of definitional clarity” around the concept of management accounting routines in particular, but by association, rules as set out by Burns and Scapens (2000). Briefly here, Quinn (2011) draws on the work of Feldman

چکیده

در طی سال های اخیر ، اطلاعات زیادی در مورد تغییر حسابرسی مدیریت و پایداری آن ارائه شده است. بسیاری از محققان از اصول و ضوابطی برای تفسیر تغییرات / پایداری استفاده می کنند. تحقیقات اخیر ، تصویری از اصول و تاثیر آن بر درک فرآیند تغییر و پایداری در حسابرسی مدیریت حاصل کرده است

تحقیقات حسابرسی مدیریت نیز نشان دهنده اصول مربوط به رخدادها بوده ولی کارهای مخصوصی نیز صورت گرفته که جداگانه بوده و باید مستقل از فرآیند تغییر و پایداری در حسابرسی مدیریتی مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود حمایت تجربی اندک است. در این مقاله از داده های گزارشات آرشیو شرکت G(Guinnes) استفاده شده تا مشخص که آیا اصول حداقل در تحقیقات حسابرسی مدیریتی به عنوان مفاهیم جداگانه لحاظ گردیده است یا خیر. گزارشات آرشیو با نقص هایی نیز رو به رو است و
می توان رابطه دوسویه اصول را در طی زمان بررسی کرد. حمایت از چنین اصولی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها نیز ماهیت پایدار و متغیر حسابرسی مدیریت را در طی زمان به تصویر کشیده که حائز اهمیت می باشد

 1-مقدمه

Burn معتقد است این که حسابرسی مدیریت تغییر کرده و یا نکرده و یا باید تغییر کند مسئله ای است که باید مورد بحث قرار گیرد. با توجه به کارهایی که انجام شده ، تحقیقات زیادی برای اصلاح معانی صورت گرفته و روابط دوسویه اصول و راهکارها به وسیله burn و scapen ارائه شده است ( به طور مثال به Quinn و ; مراجعه کنید ) . چنین مفاهیم ، اصول و روندهایی به وسیله آن ها برای درک فرآیندهای تغییر حسابرسی مدیریت ( و پایداری ) در طی زمان به کار گرفته شده و آنچه اکنون تا حد زیادی به عنوان چارچوب مفهومی قابل قبول است شکل گرفته و جزئیات روابط دوسویه اصول نیز چگونگی پایداری روند حسابرسی و یا تغییر آن را نشان می دهد

یکی از اهداف اصلی کار burn و scapen اثبات این است که فرآیند ( کدگذاری ، فعال سازی ، تولید مجدد اصول ) حسابرسی مدیریتی مستعد تغییر ، تکامل ، پایدارسازی و مجددا تکامل در طی زمان
می باشد. این فرآیند به شکل کلی مورد قبول است ولی در حال حاضر مفاهیم دیگری برای آن تعریف شده که قابل پیگیری می باشد. Quinn نیز مسائلی را در مورد شفافیت تعاریف مفاهیم روند حسابرسی مدیریت ارائه کرده و بر اساس روابطی که وجود دارد ، پیگیری اصول دیگر تعریف شده است. Ruinn از کارهای Feldman و pentlan به این نتیجه رسیده که مسیرهای حسابرسی مدیریت دو بعد دارد

تظاهرنمایی و کارکردی ، Quinn نیز معتقد است که اصول رسمی و نوشته شده ای وجود دارد ولی نقص هایی نیز دیده شده است. جزئیات مربوط به اصول و خطاهایی که وجود دارد به وسیله Quinn توضیح داده شده و وضوح آنتالوژیکی ماهیت اصول می تواند به محققان حسابرسی مدیریتی کمک کند که درک کاملی از ارتباط و اصول و روندهای کاری بدست آورند. درک اصول و روندهای کاری بسیار مهم بوده و Quinn معتقد است که روندهای حسابرسی مدیریت در شرایط خاص سازمانی غالب می شود. با این وجود کارهای Quinn به خاطر چارچوب مفهومی و عدم وجود داده های تجربی که از ارتباط دو سویه اصول حسابرسی مدیریت حمایت کند ، مورد انتقاد قرار گرفته است. تمایز اصلی بین دیدگاه burn و Quinn این است که burn اصول و روندها را به صورت پیوسته در یک فرآیند تغییر حسابرسی مدیریتی مطرح کرده ولی Quinn آن را به صورت مفاهیم جداگانه مطرح کرده و معتقد است که وجود اصول ضرورتی ندارد. در این مطالعه زمینه تجربی برای مفاهیم Quinn مورد نیاز است. در این مطالعه از گزارشات و آرشیو شرکت Guinness استفاده شده تا اصول و روندهای حسابرسی به صورت گسترده بررسی شده و دیدگاه های Quinn ارزیابی گردد. جزئیات شیوه های کاربردی در غشا بعدی آمده و زیرساخت تحقیقات به دو دلیل متناسب تلقی می شود

1)     گزارشات رسمی به صورت مکتوب در گذشته ارائه شده که احتمال گسترش اصول مکتوب را زیاد می کند

2)     چارچوب توسعه یافته تحقیقات از طریق استفاده از آرشیو امکان پذیر بوده و طی اندازه بزرگتری برای بررسی روابط دوسویه اصول حسابرسی مدیریت و روندهای کاری در طی زمان ارائه شده و مشخص شده که چگونه روابط دوسویه باعث ارتقا پایداری شده و یا تغییر را پدید می آورد

ادامه مقاله به صورت ذیل است : در بخش 2 خلاصه ای از بازبینی اقتصاد نهادی و سازمانی و حسابرسی مدیریتی ارائه شده و بر مفاهیم ، ارتباط دوسویه ، اصول و روندها تاکید شده است. در بخش 3 شیوه های تحلیل داده های آرشیو ارائه شده و مزایای بالقوه مطالعات تحقیقات در زمان طولانی تر مطرح گردیده است. در بخش 4 داده های آرشیو Guiness معرفی شده و داستانی از پایداری حسابرس مدیریت در شرکت ارائه شده است. همچنین چند مثال برای تغییر حسابرسی مدیریت ارائه شده و عواملی که باعث تغییر شده و یا روابط دوسویه اصول و روندها را توضیح می دهد نیز شرح داده شده است. در بخش 5 ، مقاله کامل شده و توضیحات ، محدودیت های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده مطرح گردیده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه با ترجمه فارسی در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه با ترجمه فارسی در word

راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه    
HH1 (اولین ساعات رشد، قبل از لایه بندی، پوشش های جنینی)    
لایه های قلبی    
HH2 (7-6 ساعت، قبل از ایجاد گاسترولا، لایه بندی اولیه)    
HH3 (13-12 ساعت، آغاز ایجاد گاسترولا، لایه های میانی)    
لایه های قلب    
HH 4-5 (22-18 ساعت، ایجاد گاسترولا، لایه های معین برای فرآیند اصلی، تشکیل مزودرم های صفحات کناری)    
لایه های قلبی در مراحل HH 4    
HH 6-7 ( 26-23 ساعت، بخشهای لایه -3، تشکیل صفحات عصبی)    
لایه های قلبی در مرحله HH 6    
لوله های اولیه قلب    
HH 6 (26-29 ساعت، حلقه های  6-4 )    
سلولهای عصبی قلب    
لوله های ابتدای قلب    
HH 9 (29-33 ساعت، 7-9 حلقه)    
سلولهای عصبی قلبی    
HH 10-11 (45 – 33، 15-10 بخش)    
لوله های ابتدایی قلب    
سیستم های انتقال قلب    
حلقه زنی قلب    
سلولهای عصبی قلب    
لایه های قلب    
(بخشهای اولیه قلب)    
لایه های قلب    
(نواحی ثانویه قلب)    
HH 12-13 (45-49 ساعت، 19-16  بخش)    
حلقه زنی قلب    
سلولهای عصبی قلب    
نوارهای درونی قلب    
HH 13+ (52-50 ساعت، 21-20 قطعه)    
حلقه زنی قلبی    
سلولهای عصبی قلب    
HH 14-15 (55-50 ساعت، 27-22 بخش)    
سیستم های انتقال قلب    
سلولهای عصبی قلب    
قسمت های خارجی عضلات ( اندام های اپی کاردیا)    
HH 16 (2.1 روز، 28-26 بخش)    
جداسازی دهلیزها    
حلقه زنی قلبی    
لایه های درونی قلب    
تکثیر و رشته ای شدن میوکاردی    
HH 17-18 ( 69-52 ساعت، 25 روز، 36-29 بخش)    
قسمت خارجی عضله قلب    
تکثیر میوکاردی و ترابکول    
HH 19-20 ( 68-72 ساعت، 30 روز، 43-37 بخش)    
مرگ سلولی    
عضله های خارجی قلب    
تکثیر و ترابکول سازی میوکاردی    
جداسازی بطنی/ لایه های درونی قلب    
HH 21-23 (3.5-4 روز، 44-43 بخش)    
مرگ سلولی    
سلولهای عصبی قلب    
سلولهای ایجادکننده قلب    
لایه های درونی قلب    
بخش های خارجی عضله قلب(اپی کاردیا)    
رشد دریچه ها    
دیواره ای شدن بطن    
HH 24 (4.0 روز، همه بخشهای تشکیل شده)    
مرگ سلولی    
دیواره های بطن ها    
HH 25-26 (4.5-5  روز)    
سلولهای عصبی قلبی/ دیواره سازی مجراهای برون ریز    
سیستم های رگی اکلیلی    
لایه های داخلی قلب    
بخشهای خارجی قلب    
HH 27 (5.0  روز)    
تحریکات عصبی قلب    
تحریکات عصبی اولیه    
سلولهای عصبی قلبی/ دیواره سازی مجراهای برون ریز    
سیستم رگی اکلیلی    
قسمت خارجی قلب    
تکثیر و ترابکول سازی میوکاردی    
HH 28 (5.5 روز) سیستم انتقال قلب    
رشته های عصبی قلب/  دیواره سازی مجراهای برون ریز    
قسمت های خارجی قلب    
رشد دریچه ها    
HH 29 (6.0 روز)    
لایه های داخلی قلب    
رشد دریچه ها    
دیواره های بطن    
ترابکول سازی و تکثیر میوکاردی    
HH 30 ( 6.5 روز)    
مرگ سلولی    
سیستم رگی اکلیلی    
رشد دریچه ها    
HH 31 (7.0 روز)    
مرگ سلولی    
رشته های عصبی قلب/ دیواره های مجراهای برون ریز    
سیستم رگی اکلیلی    
رشد دریچه ها    
HH 32-33 (7.5-8 روز)    
مرگ سلولی    
سیستم رگی اکلیلی    
قسمت های خارجی عضله های قلب    
دیواره های بطنی    
HH 34 (8.0 روز)    
سیستم انتقال قلب    
سلولهای عصبی قلب/ دیواره های مجراهای برون ریز    
سیستم رگی اکلیلی    
لایه های داخلی قلب    
ترابکول سازی و تکثیر میوکاردی    
رشد دریچه    
دیواره های بطنی    
HH 35 ( 9-8 روز)    
مرگ سلولی    
تحریکات عصبی قلب    
HH 36 (10 روز)    
سیستم های انتقال قلب    
تحریکات عصبی قلب    
رشد دریچه ها    
HH 38 (12 روز)    
سیستم رگی اکلیلی    
HH 40 ( 14 روز)    
تحریکات عصبی قلب    
سیستم رگی اکلیلی    
HH 46 (21-20 روز): جوجه های با دریچه های دهلیزی جدید    
دیواره های دهلیزی    
سیستم انتقال قلب    
تکثیر و ترابکول سازی میوکاردی    

REFERENCES

Abu-Issa R, Waldo K, Kirby ML

Heart fields: one, two or more Dev Biol

272:281–285

Adelmann HB, Malpighi M. 1966. Marcello

Malpighi and the evolution of embryol-

ogy. Ithaca, NY: Cornell University

Press. 5 v. (xxiv, 2475 p)

Arguello C, Alanis J, Valenzuela B

The early development of the atrioven-

tricular node and bundle of His in the

embryonic chick heart. An electrophysi-

ological and morphological study. Devel-

opment 102:623–637

Baldwin HS. 1999. Advances in under-

standing the molecular regulation of car-

diac development. Curr Opin Pediatr

413–418

Bartelings MM, Gittenberger-de Groot AC

1989. The outflow tract of the heart: em-

bryologic and morphologic correlations

Int J Cardiol 22:289–300

Bartram U, Molin DG, Wisse LJ, Moha-

mad A, Sanford LP, Doetschman T,

Speer CP, Poelmann RE, Gitten-

berger-de Groot AC. 2001. Double-outlet

Reference Guide to the Stages of Chick Heart

Embryology

Brad J. Martinsen

Cardiac progenitors of the splanchnic mesoderm (primary and secondary heart field), cardiac neural crest,

and the proepicardium are the major embryonic contributors to chick heart development. Their

contribution to cardiac development occurs with precise timing and regulation during such processes as

primary heart tube fusion, cardiac looping and accretion, cardiac septation, and the development of the

coronary vasculature. Heart development is even more complex if one follows the development of the

cardiac innervation, cardiac pacemaking and conduction system, endocardial cushions, valves, and even

the importance of apoptosis for proper cardiac formation. This review is meant to provide a reference guide

(Table 1) on the developmental timing according to the staging of Hamburger and Hamilton (1951) (HH) of

these important topics in heart development for those individuals new to a chick heart research laboratory

Even individuals outside of the heart field, who are working on a gene that is also expressed in the heart,

will gain information on what to look for during chick heart development. This reference guide provides

complete and easy reference to the stages involved in heart development, as well as a global perspective of

how these cardiac developmental events overlap temporally and spatially, making it a good bench top

companion to the many recently written in-depth cardiac reviews of the molecular aspects of cardiac

development

Developmental Dynamics 233:1217–1237, 2005

©

2005 Wiley-Liss, Inc

Key words

heart development; chick; cardiac progenitors; secondary heart field; cardiac neural crest; cardiac septation;

cardiac looping; epicardium; cardiac innervation; cardiac conduction system; coronary vasculature; endocardial cushions;

cardiac valve; apoptosis

Received 8 December 2004; Revised 29 March 2005; Accepted 18 April

راهنمای مراحل جنین شناسی قلب جوجه

مزودرم های میان پوستی قلب، تاج های عصبی قلب و عضله های قالب، شرکت کنندگان اصلی در رشد قلب جوجه هستند. سهم آنها در رشد جوجه با یک زمانبندی دقیق و تنظیم در طول فرآیند ترکیب لوله های قلب، اتصال و حلقه زنی قلب، تقسیم دیواره ای و رشد عروق اتفاق می افتد. اگر رشد عصب های قلبی و سیستم های انتقال، پوشش های داخلی قلب، دریچه ها و یا حتی اهمیت مرگ سلولی برای تشکیلات قلب دنبال شود، رشد قلب پیچیده تر هم خواهد شد. این مقاله فراهم کننده یک مرجع راهنما پیرامون زمانبندی  رشد مطابق با مرحله بندی Hamburger و Hamilton(1951) پیرامون موضوعات مهم در رشد قلب است. حتی افراد خارج از زمینه های مرتبط با قلب، که برروی ژن کار می کنند به دنبال اطلاعاتی پیرامون رشد قلب جوجه خواهند بود. ابن مقاله مراجع آسان و کاملی برای مراحل موجود در رشد جوجه و چگونگی هم پوشانی این رویدادهای رشد فراهم می کند، که آن را تبدیل به مرجع مناسبی برای بسیاری از مقاله ها که پیرامون جنبه های مولکولی رشد قلب نوشته شده اند، می سازد

HH1 (اولین ساعات رشد، قبل از لایه بندی، پوشش های جنینی)

لایه های قلبی

اولین تعیین قبل از ایجاد گاسترولا در لایه های خارجی جنین با جداشدن آن از آندودرم روی می دهد. تشکیل اولیه لایه های خارجی و آندودرم، به علاوه آنالیز لایه های قلبی مورد بازنگری قرار می گیرند

HH2 (7-6 ساعت، قبل از ایجاد گاسترولا، لایه بندی اولیه)

لایه های قلبی

سلولهای قلبی در لایه های کناری با نسبت های متوسطی مشاهده شده اند. پیش ماده های قلب برای ایجاد گاسترولا در بین سلولهای جنینی اولیه قرار می گیرند. برخی از گوناگون سازیهای قلبی ممکن است قبل از ایجاد گاسترولا(pre-HH3)، هنگامی که سلولهای قلبی در لایه های خارجی قلب قرار دارند، رخ دهند

HH3 (13-12 ساعت، آغاز ایجاد گاسترولا، لایه های میانی)

لایه های قلب

سلولهای قلب برای دو سوم لایه های داخلی ترسیم شده اند

بخشهای انتهایی این بخش انتهای این لایه بندی است، از این رو، بنابراین این سلولها در مزانشیم سر  و اندودرم قسمت های جلویی مشارکت می کنند نه در قسمت های قلب. بنابراین سلولهای قلب در لایه های اولیه 124-750 µm  رشد می یابند. این سلولهای قلبی در غشاهای درونی، عضله قلب، مزوکاردیم و پری کاردیم دیواره ای گسترش پیدا می کنند.Wei و Mikawa(2000)، نسبت رشد لایه های ابتدایی را در مرحله HH3 که حداقل از دو بخش مجزا تشکیل می شود را نشان دادند، که نشان می دهد که این دو لایه سلولی قبل از انتقال به بافت های قلب، در داخل لایه ای اولیه از یکدیگر جدا می شوند. که این همچنین نشان می دهد که گوناگونی لایه ای قبل و در هنگام تشکبل لایه ای رخ می دهد. همچنین، هنگامی که سلولهای نانوکاردیوژنی به لایه های اولیه پیوند می خورد،  وارد قلب می شوند که اهمیت سیگنال ها را برای مشخص سازی قلبی در لایه های اولیه را نشان می دهد. نسبت لایه های اولیه در مزودرم های لایه های کناری، مزودرم های جنینی و آندودرم ها افزایش می یابد. مزودرم های قلبی در لایه های اولیه در یک زنجیره و با ترتیب مشابه با لایه های حلقه شده قرار می گیرند. قرارگرفتن زنجیره ای سلولهای قلبی در مراحل 4-8 HH برای اثرگذاری بر نتیجه آنها نشان داده شده است. از این رو، پیشنهاد شده است که  که در مراحل HH 4-6، سلولهای قلبی در یک الگوی زنجیره ای طولانی تر که مطالعات قبلی از آن پشتیبانی می کنند، قرار نمی گیرند. از این رو، Redkar و همکارانش (2001) پیشنهاد می کنند که الگوهای زنجیره ای معین مراحل HH7-8 ، به صورت مرتبط با موقعیت سلولی  جداسازی بعدی آنها شکل می گیرند، اگرچه یک هم پوشانی قابل توجه بین آنها روی می دهد

HH 4-5 (22-18 ساعت، ایجاد گاسترولا، لایه های معین برای فرآیند اصلی، تشکیل مزودرم های صفحات کناری)

لایه های قلبی در مراحل HH

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی در word

چکیده    
مقدمه     
اصول     
سیستمهای یکپارچه / سیستمهای شبکه ( ماتریسی ) اسمزی    
سیستمهای انتقال دارویی تک بدنه     
داروهای هوشیاری : ( داروهای هوشمند )    

References

[1] R.K. Verma, B. Mishra, S. Garg, Osmotically controlled oral drug delivery, Drug Dev. Ind. Pharm. 26 (2000) 695–708 [2] R.K. Verma, S. Arora, S. Garg, Osmotic pumps in drug delivery, Crit. Rev. Ther. Drug Carrier Syst. 21 (2004) 477–520 [3] V. Malaterre, J. Ogorka, N. Loggia, R. Gurny, Oral osmotically driven systems: 30 years of development and clinical use, Eur. J. Pharm. Biopharm. 73 (2009) 311–323 [4] B.P. Gupta, N. Thakur, N.P. Jain, J. Banweer, S. Jain, Osmotically controlled drug delivery system with associated drugs, J. Pharm. Pharm. Sci. 13 (2010) 571–588 [5] C.A. Babu, M.P. Rao, J.V. Ratna, Controlled-porosity osmotic pump tablets—an overview, J. Pharm. Res. Health Care 2 (2010) 114–126 [6] T. Gosh, A. Gosh, Drug delivery through osmotic systems — an overview, J. Appl. Pharm. Sci. 1 (2011) 38–49 [7] G. Santus, R.W. Baker, Osmotic drug-delivery — a review of the patent literature, J. Control. Release 35 (1995) 1–21 [8] A.M. Kaushal, S. Garg, An update on osmotic drug delivery patents, Pharm. Technol. (2003) 7 pp. [9] S. Rose, J. Nelson, A continuous long term injector, Aust. J. Exp. Biol. Med. Sci. 33 (1955) 415–421 [10] A. Grattoni, M. Merlo, M. Ferrari, Osmotic pressure beyond concentration restrictions, J. Phys. Chem. B 111 (2007) 11770–

Osmotic micropumps for drug delivery

Simon Herrlich a , Sven Spieth a , Stephan Messner a , Roland Zengerle a,b,c, a HSG-IMIT — Institut für Mikro- und Informationstechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft e.V., Wilhelm-Schickard-Str. 10, 78052 Villingen-Schwenningen, Germany b Laboratory for MEMS Applications, Department of Microsystems Engineering (IMTEK), University of Freiburg, Georges-Koehler-Allee 106, 79110 Freiburg, Germany c BIOSS — Centre for Biological Signalling Studies, University of Freiburg, Hebelstr. 25, 79104 Freiburg, Germany

abstract

This paper reviews miniaturized drug delivery systems applying osmotic principles for pumping. Osmotic micropumps require no electrical energy and consequently enable drug delivery systems of smallest size for a broad field of new applications. In contrast to common tablets, these pumps provide constant (zeroorder) drug release rates. This facilitates systems for long term use not limited by gastrointestinal transit time and first-pass metabolism. The review focuses on parenteral routes of administration targeting drug delivery either in a site-specific or systemic way. Osmotic pumps consist of three building blocks: osmotic agent, solvent, and drug. This is used to categorize pumps into (i) single compartment systems using water from body fluids as solvent and the drug itself as the osmotic agent, (ii) two compartment systems employing a separate osmotic agent, and (iii) multi-compartment architectures employing solvent, drug and osmotic agent separately. In parallel to the micropumps, relevant applications and therapies are discussed. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved

چکیده

این مقاله اصول اسمزی به کار رفته در انتقال داروی کوچک شده برای پمپ‌کردن، را مرور می‌کند. میکروپمپ‌های اسمزی به هیچ گونه انرژی الکتریکی و سیستمهای انتقال داروی توانایی و دارای سایز کوچک برای طیف وسیعی از کاربردهای جدید نیاز ندارد. بر خلاف قرص‌های معمولی این پمپ‌ها سرعت های آزاد شدن دارو ( مرتبه صفرم) را ایجاد می‌کنند. این استفاده از سیستمها را برای مدت طولانی آسان می‌کند که توسط متابولیسم اولین عبور و زمان عبور معده ای – روده ای محدود نمی‌شوند این مقاله روی مسیرهای اصلی انتقال داروهای نشان داده شده هم به شکل یک روش سیستماتیک هم مکان خاص فوکوس می‌کند

پمپ‌های اسمزی شامل سه بلوک (قطعه) ساختاری است:‌عامل اسمزی ، حلال و دارو، پمپ‌های مورد استفاده به 3 قسمت تقسیم بندی می‌شوند : (i) سیستمهای دارای بخش تک ( اتاقک دارد) که گرب به عنوان حلال از بدنه جاری می‌شود و دارو خودش به عنوان یک عامل اسنمری به شمار می‌آید

(ii) سیستم دو بدنه که عامل اسمزی جداگانه به کار می‌رود و (iii) طراحی‌های ساختاری چند بدنه ای که به کار می‌برد حلال، دارو و عامل اسمزی را به صورت جداگانه در موازات با میکروپمپ‌ها، کاربردهای مشخص و درمان‌ها نیز بحث می‌شوند

مقدمه

علاوه بر خود دارو، زمان اوردوز دارو نیز برای یک معالجه موثر، مهم است. سیستمهای آنرا کنترل سرعت باعث می‌شوند که غلظت دارو در بدن در سطح بهینه ای حفظ شوند. این اثرات خطرناک جانبی وفعالیت های درمانی ضعیف و یا حتی اثرات ناسازگار را مینیمم می‌کند

در طی سالها، دستاوردهای تکنولوژی متفاوت مربوط به این هدف، پیشرفت داده شده اند. فقط تعداد کمی از آنها در تکنولوژی‌های به کار رفته در کاربردهای درمانی چندبعدی موفق شده اند. دستاورد بسیار موفق برای سرعت کنترل شده انتقال دارو توسط میکروپمپ‌ها نشان داده شده است. این ممکن است به
کاربردهای کنترل شده انتقال دارو توسط میکروپمپ‌ها نشان داده شده است این ممکن است به کاربردهای مفهومی اساسی ترین اصول بیولوژیکی، اسمزی و وسایل تکنیکی، مرتبط باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید