بررسی زمینه‌ ها و چگونگی جنگ‌ های رِدّه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی زمینه‌ ها و چگونگی جنگ‌ های رِدّه در word دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی زمینه‌ ها و چگونگی جنگ‌ های رِدّه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
الف) اهمیت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگی در تاریخ جهان گردید که بر همگان پوشیده نیست . تازیان در پرتو این آیین توانستند شاهنشاهی بزرگ ساسانی را از گردونه تاریخ خارج سازند و سرزمینهای بزرگی را از قلمرو روم شرقی تسخیر نمایند. اعراب به نام اسلام تمدن ایرانی را لگدمال تاراج خویش کردند، هر چند پس از مدتی بر ویرانه های آن به همت ایرانیان تمدن ایرانی- اسلامی دوباره پایه ریزی گردید. از آنجائیکه سرکوب شورشهای موسوم به ارتداد سرآغاز حرکت تهاجمی اعراب مسلمان به سرزمینهای  هم جوار بود، بررسی و تحلیل آن بخصوص نقشی که نتیجه این جنگها در ایجاد وحدت در میان اعراب شبه جزیره عربستان داشت اهمیتی فراوان دارد که متاسفانه در مطالعات تاریخی صدر اسلام مورخان معمولا از آن سرسری می گذرند.
سوای از مساله فوق، شناخت اینکه با وجودیکه اعراب در زمان حیات پیامبر اسلام را پذیرفته بودند،چرا پس از مرگ او به سرعت از این آیین برگشتند، خود مبحثی مهم است که موضوعی جالب و جذاب در زمینه مطالعه جامعه شناسی تاریخی برای ما فراهم می آورد.
جایگزینی دین اسلام به جای ادیان و باورهای دیگر در جامعه عربستان و فراگیر شدن آن نیز می تواند مبحثی جالب در حیطه جامعه شناسی دین باشد که هر چند موضوع مستقیم بررسی ما نیست ، اما از آن جاییکه تضاد دینی بهانه اصلی جنگهای موسوم به “ارتداد”
می باشد بررسی تحولی که دین اسلام از این منظر ایجاد کرد و مقاومت در برابر آن،
 می تواند مقدمه لازمی برای این چالشها باشد که ما نیز به فراخور بحث نیم نگاهی بدان
داشته ایم.
همچنین تفسیر و تحلیل این نبردها و تاثیری که در تحکیم مشروعیت حکومت مدینه ایجاد کرد ماده خام خوبی است برای تبیین چگونگی استقرار نظام سیاسی خلافت و بخصوص مباحثی که در پرتو چالشهای جانشینی در حیطه معرفتی اندیشه سیاسی در عالم اسلام  نزد اندیشمندان مسلمان پس از آن پدید آمد؛ و نیز در بازخوانی مجدد این رویدادها می توان تحلیل تاریخی متفاوتی از چگونگی سیر حوادث منتهی به جنگهای رده، چگونگی انجام آنها و نیز نتایج حاصله ارایه داد که نگارنده در اینجا کوشیده است به وسع اندک خویش بدان بپردازد.
ب) پیشینه موضوع : در خصوص جنگهای ارتداد سوای از منابع عمومی تاریخ اسلام و برخی از کتابهای توصیفی که پیرامون این موضوع مورخان مسلمان نوشته اند  و ما در معرفی منابع آنها را نقل کرده ایم ، منابع متاخری نیز در این خصوص به رشته تحریر درآمده است که برخی به زبان تازی و بعضی به زبان پارسی است ، اینها عمدتا به نقل روایی رویدادها اکتفا کرده و جز چند برداشت خاص فرقه ای از حوادث، جملگی تحلیل یکسانی از چرایی حوادث ارائه نموده اند که ما آنها را در فصل ” بررسی ایده های موجود در باب ارتداد” آورده ایم، ماخذ عربی موجود در دسترس ما در خصوص جنگهای ارتداد عبارتند از ”  حروب الرده” از محمد احمد باشمیل ؛ و ” حرکه الرده ”  از علی العتوم؛ و ” حروب الرده” از زاهیه الدجانی  و نیز کتابی از محمد حسین هیکل درباره زندگی ابوبکر که در آن به جنگ های ارتداد نیز پرداخته شده است  ماخذی که در زبان فارسی بدین موضوع پرداخته اند عبارتند از ” تاریخ پیامبران دروغین در صدر اسلام” نوشته دکتر بحریه اوچ اوک که همانطور که از نامش پیداست تنها به مدعیان نبوت جنگهای ارتداد می پردازد، کتاب دیگری که در این خصوص نگاشته شده است ” جنگهای ارتداد و بحران جانشینی پیامبر (ص)” نوشته علی غلامی دهقی می باشد که علی رغم بررسی کلی جنگهای ارتداد، در مبحث تحلیلی این جنگها  جز ارایه یک دیدگاه شیعی که آن را نیز بررسی نموده ایم، تنها به ذکر ایده های عنوان شده در دیگر منابع اکتفا کرده است . پایان نامه ای تحت عنوان ” ریشه ها و ماهیت رده در یمن” در مقطع کارشناسی ارشد توسط ” محمد حسن اللهی زاده” در دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردیده که آن نیز هم همانطور که از نامش پیداست، تنها قلمرو محدود یمن را مورد مطالعه قرار داده است و در باب ارایه دیدگاهی نوین همانند منبع قبل است.
پرسشها و مفروضات ( تئوری ها): پرسش اصلی ما در این تحقیق این است که دریابیم عامل اصلی ای که موجب پیدایش جنگ های “رده” شده چه بوده است اما در کنار آن پرسشهای فرعی دیگری مانند نحوه و دلیل به خلافت رسیدن ابوبکر و عوامل تثبیت کننده قدرت او ؛ دلایل حمایت قبایل منطقه حجاز از اسلام و عدم ارتداد آنان ؛ چرایی کامیابی اولیه برخی شورشهای ارتداد و پاسخ به چرایی ناکامی نهایی این شورشها را بررسی می نماییم.
مفروضات ما در این خصوص علاوه بر ایده های موجود مانند ریشه های اقتصادی ارتداد و پرهیز از پرداخت زکات، و نیز رقابت های قبیله ای و مخالفت با سلطه قریشیان بر دو ایده اصلی ، نخست تمایل جامعه عرب به بازگشت به وضع نخستین خویش و مخالفت با سلطه یک دولت مرکزی مقتدر که سلب کننده آزادی آنان است، و نیز تمایل برخی افراد فرصت طلب در بهره جویی از قدرت کاریزمایی قدرت پیامبر و جایگزینی خویشتن با تغییر و تبدیل شکل کاریزما از قبیله و آیین پیامبر به قوم و دین خویش استوار می باشد . که تمامی اینهادر بخش ” بررسی و نقد ایده های موجود در باب ارتداد” به تفصیل آمده است

 
عنوان
منابع دست اول
–    طبری ، محمدبن جریر، تاریخ طبری یا تاریخ الرسول و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، جلد چهارم، چاپ پنجم 1375.
–    یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، 1374.
–    بلاذری، احمدبن یحیی بن جابر، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، ]بی جا[: نشر نقره، چاپ اول 1337.
–    کوفی، محمد بن علی بن اعثم، الفتوح، ترجمه محمدبن احمد مستوفی هروی، مصحح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول 1366.
–    واقدی، محمدبن عمر، مغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول 1366.
–    ولی الدین عبدالرحمن بن محمدبن خلدون، تاریخ ابن خلدون (العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم والبربر)، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، جلد چهارم، 1363.
–    ابن اثیر، عزالدین بن ابی الحسن، تاریخ کامل، برگردان محمد حسین روحانی، تهران: انتشارات اساطیر، جلد سوم، چاپ اول، 1371.
–    ابن خیاط العصفری، خلیفه، تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق مصطفی نجیب فواز و غیره، بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، 1415هـ.ق.
–    ابن سعد، ابوعبدالله محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی 1410هـ
–    المقدسی، مطهربن علی، البدأ والتاریخ، ]بی جا[، مکتبه الثقافه الدینیه، ]بی تا[.
–    واقدی، محمدبن عمر، کتاب الرده، تحقیق یحیی الجبوری، بیروت: دارالغرب الاسلامی، الطبعه الاولی 1410، هـ.ق
–    فاروق، خورشید احمد، تاریخ الرده، قاهره: دارالکتاب الاسلامی، الطبعه الثانیه، ]بی تا[.
–    ابن کثیر، اسماعیل، البدایه و النهایه، بیروت: دارالفکر، 1398 هـ.ق.
–    ابن قتیبه الدینوری، عبدالله بن مسلم، الامه و السیاسه، تحقیق علی شیری، قم: منشورات الشریف الرضی، الطبعه الاولی، 1413 هـ.ق.
–    ابن اثیر، عزالدین بن ابی الحسن، اسدالغابه فی معرفه الصحابه، بیروت: دارالفکر، 1409هـ.ق.
–    المسعودی، علی بن الحسین، التنبیه و الاشراف، تحقیق عبدالله اسماعیل الصاوی، قاهره: دارالصاوی، 1357 هـ.ق.
–    الحموی، شهاب الدین یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ]بی تا[.
–    الاصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، الأغانی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، الطبعه الاولی، 1414-1415 هـ.ق.
–    الذهبی، شمس الدین محمدبن احمد، تاریخ الاسلام، تحقیق عبدالسلام تدمری، بیروت: دارالکتاب العربی، الطبعه الاولی، 1407هـ.ق.
–    ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر: داراحیاء الکتب العربی، 1385 هـ/ 1965م.
–    النسایی، احمدبن شعیب، سنن النسایی، بشرح السیوطی، بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، 1416هـ.ق.
–    البخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر، 1414هـ.ق.
–    کتاب الاصنام، ابومنذر هشام بن محمد کلبی، ترجمه سید محمد رضا جلالی نایینی، [بی جا] ، چاپ تابان، 1348.
–    ابوالفداء اسماعیل بن علی ، المختصر فی اخبار البشر ، تحقیق محمود ایوب ، بیروت: دارالکتب علمیه الطبعه الاول ، 1417 هـ . ق.
–    ابن هشام ، ابو محمد عبد الملک بن هشام بن ایوب الحمیری، السیره النبویه ، لبنان، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی ، 1355.
–    ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم 1366.
–    ابن کلبی ، ابی منذر هشام بن محمد بن صایب ؛ جمهره النسب ، تحقیق الدکتور ناجی حسن ، بیروت : عالم الکتب 1407.
–    ابوالفداء اسماعیل بن علی ، المختصر فی اخبار البشر ، تحقیق محمود ایوب ، بیروت: دارالکتب علمیه الطبعه الاول ، 1417 هـ . ق.

 
منابع دست دوم
–    باشمیل، محمداحمد حروب الرده، ]بی جا[: دارالفکر، 1979.
–    العتوم، علی، حرکه الرده، عمان، مکتبه الرساله الحدیثه، 1987.
–    الدجانی، زاهیه، حروب الرده، بیروت: لدارالکتاب العربی، الطبعه الاولی 1417هـ 1997م.
–    هیکل، محمد حسنین، الصدیق ابوبکر، القاهره: دارالمعارف، 1990.
–    ابوالفضل ابراهیم، محمد، ایام العرب فی الاسلام، بیروت: دارالجیل، الطبعه الثالثه، 1408هـ.ق.
–    احمد، سعیدبن سلم، حروب الرده، ]بی جا[: دارالمنار، الطبعه الاولی، 1415هـ.ق.
–    زمینه تکامل اجتماعی، د.ک. میتروپولسکی و دیگران، ترجمه پرویز بابایی، تهران: مرکز نشر سپهر، چاپ پنجم 1358).
–    زمینه جامعه شناسی ، اگ برن و نیم کف، اقتباس امیر حسین آریان پور، تهران: موسسه انتشارات فرانکلین ، چاپ پنجم آذر ماه 1350.
–    جعفری، سید حسین، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه سید محمد تقی آیت الهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، آذر 1359.
–    زرگری نژاد، غلامحسین، تاریخ تحلیلی اسلام، قم:  انجمن معارف اسلامی ایران ، چاپ دوم زمستان 1381.
–    شهیدی، سیدجعفر، زندگانی فاطمه زهرا(س) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ بیست و ششم 1376.
–    غلامی، یوسف، پیشوایی فرزند ابوطالب، قم: انجمن معارف اسلامی ، چاپ اول 1381.
–    زرگری نژاد، غلامحسین، نهضت امام حسین(ع) و قیام کربلا، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ اول پاییز 1383.
–    شریعتی، علی، اسلامشناسی مشهد(مجموعه آثار 30) ، تهران: چاپخش، چاپ سوم 1371.
–    بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی ( مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی)، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ سوم 1382.
–    زرگری نژاد، غلامحسین، تاریخ صدر اسلام، تهران: انتشارات سمت ، چاپ اول 1378.
–    فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ پنجم 1372.
–    لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سید هاشم حسینی ،‌‌ ‌‌[بی جا]، کتاب فروشی اسلامیه ، [بی تا].
–    ممتحن، حسینعلی، پژوهشی در تاریخ فرهنگ اسلام و ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول 1374.
–    آرنولد، سرتوماس، تاریخ گسترش اسلام، ترجمه  ابوالفضل عزتی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، دی ماه 1358.
–    بارتولد، و.و، خلیفه و سلطان، ترجمه سیروس ایزدی، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم 1377.
–    لمیتون، آن.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سید عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول پاییز 1374.
–    روشه، گی، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی ،تهران: نشر نی،
 چاپ پانزدهم 1383.
–    غلامی، یوسف بحران جانشینی پیامبر، قم: انجمن معارف اسلامی ایران ، چاپ اول پاییز1380.
–    اوچ اوک، بحریه، تاریخ پیامبران دروغین در صدر اسلام، ترجمه دکتر وهاب ولی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 1364.
–    وبر، ماکس، اقتصاد و جامعه، مترجمین عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عماد زاده، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول ، 1374.
–    قادری، حاتم، اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، چاپ اول، بهار 1378.
–    آربری، آ.ج، تاریخ اسلام ، پژوهش دانشگاه کمبریج ، زیر نظر پی . ام . هولت و آن. ک. س لمبتون ؛ ترجمه احمد آرام ، تهران : امیر کبیر ، 1378.

 
منابع فقهی
–    الامینی، عبدالحسین احمد، الغدیر، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ]بی تا[.
–    بجنوردی، السید میرزا حسن ، القواعد الفقهیه، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم 1410 هـ ق.
–    نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم: ستاره، [بی تا]
–    ابن ادریس، ابی عبدالله محمد بن ادریس العجلی الحلی، السرائر، ]بی جا[  معارف اسلامیه، [ بی تا]
–    فخر المحققین ، ابو طالب محمد بن حسن بن یوسف بن المطهر الحلی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم: اسماعیلیان، 1363.
–    منتظری، حسینعلی، رساله توضیح المسائل، قم،]بی تا[،
–    ابن فارس، ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا؛ معجم مقاییس اللغه؛ قم: مکتبه الاعلام الاسلامی؛ 1404.
–    ابن قدامه ؛ ابن محمد عبدالله بن احمد بن محمود ، المغنی و الشرح الکبیر ، بیروت: دارالفکر، 1404.
–    سرحلی، علامه، تحریرالاحکام ،[بی جا] موسسه طوس ، [ بی تا].
–    اصفهانی راغب، ابی القاسم الحسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن، ]بی جا [ دفتر نشر کتاب ، 1404.
–    نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، تهران: اسلامیه، 1362.
–    شافعی ، ابی عبدالله محمد ادریس، الام، بیروت: دارالمعرفه،]بی تا[.
–    پاشایی، محمد، ارتداد، تهران: انتشارات لوح محفوظ، 1380.
–    شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم: بصیرتی، ]بی تا[.
–    طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی ، الخلاف، در السلسله الینابیع الفقهیه]بی تا[.
–    کاشف الغطا، شیخ جعفر،کشف الغطا عن مبهمات الشریعه الغرا، اصفهان:مهدوی،[بی تا].
–    خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، قم : اسماعیلیان[بی تا].
–    حلی، محقق، ابوالقاسم نجمدالدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،  بیروت : اعلمی، ]بی تا[.
–    عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلام، بیروت: دارالکتاب العربی، [بی تا].
–    جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی،[بی تا].
–    ولایی، عیسی، ارتداد در اسلام، تهران: نشر نی ، 1380.
–    شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد بن محمدبن جمال الدین بن تقی الدین بن صالح  بن شرف العاملی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، تهران: اسلامیه، [بی تا].
–    عاملی، محمد بن حسن الحرالعاملی،وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، [بی جا]، الاسلامیه، 1401.
–    کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی فی الفروع، تهران: الاسلامیه، [بی تا].
–    صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، من لا یحضره الفقیه، ]بی جا[، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم ]بی تا[.
–    شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی العاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم: جامعه مدرسین، 1414،
–    حلی ، علامه، تحریرالحکام، [بی جا] موسسه طوس، [بی تا].
–    اردبیلی، سید عبدالکریم، موسوی فقه الحدودو التعزیرات، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1413.
–    با سر حسنی، شمس الدین، المبسوط، بیروت: دارالکتاب العلمیه، 1408.
–    خوئی، سید ابوالقاسم،مبانی تکلمه المنهاج،نجف اشرف: الآداب، 1976.

–    دائره المعارف و نشریات
–    اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 13.
–    مجله حوزه، ش 41 ، 1369 ش.
–    دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه،ته
فهرست مطالب
عنوان    صفحه 
سپاس‌نامه     ث
مقدمه     1
معرفی منابع     5
بخش یكم: مبحث فقهی ارتداد     9
ـ بررسی مفاهیم و انواع ارتداد و احكام مربوط به آنها     9
ـ تعریف ارتداد     9
ـ انواع ارتداد     10
ـ شرایط احراز ارتداد     13
ـ سیر تاریخی ارتداد در اسلام     14
ـ ارتداد در قرآن     17
ـ ارتداد در حدیث     19
ـ راههای اثبات ارتداد     21
ـ موجبات ارتداد     22
ـ مجازاتهای ارتداد     24
بخش دوم: تحولات جامعه عربستان از پیش از اسلام تا مرگ پیامبر
ـ موقعیت جغرافیایی مناطق درگیر در نبرد     30
ـ وضعیت سیاسی جامعه عربستان در آستانه ظهور اسلام     31
ـ وضعیت اقتصادی جامعه عربستان در آستانه ظهور اسلام     34
ـ بافت فرهنگی و دینی جامعه عربستان در آستانه ظهور اسلام     36
ـ نتیجه تحلیلی تحولات جامعه عربستان در آستانه‌ی ظهور پیامبر(ص)    42
جامعه عربستان در آستانه مرگ پیامبر
ـ وضعیت جامعه عربستان در آستانه مرگ پیامبر     45
ـ چگونگی ایمان اعراب و گسترش اسلام در شبه‌جزیره عربی     47
ـ اشرافیت قریش و آیین اسلام     49
بخش سوم: مساله جانشینی و وضعیت دولت اسلامی پس از مرگ پیامبر
ـ بررسی و نقد دیدگاههای مختلف درباره جانشینی پیامبر     54
ـ زمینه‌های ذهنی به قدرت رسیدن ابوبكر     59
زمینه‌های عینی به قدرت رسیدن ابوبكر     60
ـ تدبیرها و ترفندهای ابوبكر در كسب و تحكیم قدرت     65
ـ نتیجه‌گیری
بخش چهارم: ایده‌های انگیزه های ایجاد جنگ های ارتداد
ـ بررسی و نقد ایده‌های موجود در باب  دلیل جنگ های رده     68
ـ ماهیت جنگ‌های ارتداد در پرتو الگوی نظری     72
بخش پنجم : جنگ‌های رده در نجد ، بحرین و عمان
ـ هجوم قبایل پیرامون مدینه     84
ـ طلیحه     86
ـ عقاید و تعالیم طلیحه     89
ـ شورش‌های پراكنده پس از سركوب طلیحه    92
ـ سركوب قبایل بنی عامر     92
ـ نبرد جواء و سركوب بنی سلیم     93
ـ نبرد ظفر     94
ـ مسیلمه     95
ـ عقاید و تعالیم مسیلمه     100
ـ سجاح     103
ـ جدایی مالك بن نویر از سجاع و كشته‌شدنش به دستور خالد     108
ـ نبرد دباء و سركوب ارتداد عمان     112
ـ ارتداد بحرین     113
بخش ششم: جنگ‌های رده در یمن
ـ چگونگی قیام اسود عنسی و فرجام كار او     117
ـ تعالیم و آموزه‌های دینی اسود عنسی    120
ـ شورش قبس بن عبدیغوث بر سر امارت     122
ـ برگشت مردم حضر موت و كنده از آیین اسلام     124
نتیجه نهایی     131
فهرست منابع     134

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی راز موفقیت حافظ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی راز موفقیت حافظ در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی راز موفقیت حافظ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

حمد خدایی را كه دوستی او مؤمنان را ذخیره سعادات ابدی و نصرت او وسیله سیادات سرمدی است. خدایی كه شقه بارگاه كبریایش از هر گمان كه دوایر وهم و خیال محیط آن است منزه و دامن سرادقات جلالش از دسترسی عقل و اندیشه مقدس و متعالی است. خدایی كه اظهار محاسن هر جمیلی از عوارف لطف اوست و ستر معایب هر قبیحی از ذوارف كرم او.
درود خدا بر نخستین تجلی و آخرین پیامبر، كه خاك نشینان بادیه امكان و گمگشتگان بیداری حرمان را به روضه امان هدایت و به دولت ایمان، سعادت بخشید.
از كجا باید آغاز كرد؟
در كنار دانستن هدف و شناختن راهی كه به آن ختم می گردد، از كجا آغاز كردن قطعاً و حتماً در دست یافتن به مقصود و وصول به مطلوب بسیار مؤثر و قابل اعتنا می‌باشد. زیرا همانطور كه اگر معمار نخستین خشت هر بنایی را كج بر زمین نهد تا ثریا دیوار كج می رود، ندانستن و نشناختن موضوع شروع تحقیق، انسان جستجوگر را به بیراهه های تاریخ می كشاند، تركستان خیال به جای كعبه‌مقصد و مقصود و روی به سراب دارد. نتیجتاً نه تنها به آرزویش نمی رسد بلكه آنچه به بشر پیشكش می‌كند غیر واقعیت هایی می باشدكه در مسیر «گم كرد، راه مقصود» بدست آورده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مفهوم جهانی شدن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مفهوم جهانی شدن در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مفهوم جهانی شدن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
    از  اواخر هزاره دوم میلادی و شروع هزاره سوم ، بشر در آستانه دوره تاریخی جدیدی قرار گرفته است . گویا جهانی نو در حال شكل گیری است و رویدادهایی در شرف وقوع است كه حوزه های مختلف زیست بشری را متأثر ساخته اند . در پی این رویدادها ، صورت بندیهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف دستخوش تغییرات عمده ای گشته اند . نیروی چالش گر این تحولات ، نظم موجود در جهان را بر هم زده و درصدد ایجاد نظم نوینی در جهان است . وسعت این تحولات در جهان وتأثیر گذاری انكار ناپذیر آن بر جنبه های مختلف حیات بشری موجب جلب توجه نظریه پردازان علوم گوناگون برای تحلیل و تشریح این تحولات شده است . به این ترتیب دهه های پایانی سده بیستم و سالهای ابتدایی سده بیست و یكم سرشار از بحثهای متنوع پیرامون فرایندجهانی شدن بوده است . به نحوی كه امروزه امكان گریز از بحث درباره این پدیده وجود ندارد . گفت و گو در باب جهانی شدن به موضوعی عادی در میان اندیشمندان ، پژوهشگران ، سیاستمداران ، مدیران ، روزنامه نگاران و حتی مردم عادی در سراسر دنیا تبدیل شده است .
    اصطلاحات مرتبط با جهانی شدن تقریباً وارد همه زبانهای اصلی دنیا شده است . در سطح زندگی روزمره به طور روزافزونی از عبارتهای سیاست  جهانی ، امنیت جهانی ، اقتصاد جهانی ، بازارهای جهانی ، سرمایه جهانی و . . . استفاده می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگینامه و آثار اخوان ثالث در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگینامه و آثار اخوان ثالث در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگینامه و آثار اخوان ثالث در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیش گفتار
طبق علاقه‌ای كه به تاریخ ادبیات داشتم، تحقیقی را شروع كردم. موضوع مورد بررسی و مطالعه، شاعر معاصر «مهدی اخوان ثالث» بود.
در اینجا لازم می‌بینم از آقای «زاور» كه زمینه‌ی این مطالعه را فراهم نمودند، تشكر و قدردانی كنم.
 
مقدمه
موضوع مورد تحقی «مهدی اخوان ثالث» (م.امید) بود. شاعری كه در عنفوان جوانی یكی از برجستگان ادب فارسی بود. او شاعری نوپرداز بود. ولی به قول خودش «سوار بر مركب شهر كهن» بود. سبك او سبك خراسانی بود. نسبت به شعر كلاسیك اهمیّت ویژه‌ای قائل بود.
آثاری به نظم و نثر از این شاعر به جا مانده است. مثل «زمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا …» و آثاری به نثر مثل كتاب قدمایی قوالب دیگر و …» این شاعر بزرگ معاصر در شهریور 1369 دار فانی را وداع گفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با شاعران ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با شاعران ایران در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با شاعران ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست:

فردوسی     4
نظم داستانهای حماسی     7
عطار نیشابوری     20
آثار عطار     25
منظومه‌ها     25
فوت عطار     26

فردوسی
از آغاز بــایــد كـه دانـی درست         سرمـــایــه گوهران از نخست
كـــه یــزدان ز ناچیز چیز آفرید         بـــدان تـــا توانایی آرد پدید
سـرمـایه گــوهران این چــــهار         بـرآورده بی‌رنج و بی‌روزگار
یــــكی آتشی بــر شده تـابناك         میان آب و باد از بر تیره خاك
نخستین كه آتش به جنبش دمـید         زگرمیش پس خشكی آمد پدید
وزان پـس ز آرام سردی نــــمود         ز سردی همان بــازتر می‌فزود
چو این چار گوهر بــه جای آمدند         ز بــــهر سپنجی سرای آمدند
گــــهرها یــك انــدر دگر ساخته         ز هــــر گونه گردن برافراخته
پـــدیـــد آمـد این گــنبد تـیزرو         شگفتی نــماینده نــو بـه نـو
ابـر ده و دو هفت شد كـــدخــدای         گـــرفتند هر یـك سزاوار جای
در بـ‌ــخشش و دادن آمـــد پدیــد         بـبخشید دانا چنان چون سزید
فلكـها یــك انــدر دگــر بسته شد         بـجنبید چون كار پیوسته شـد
چودریاوچون‌كوه‌وچون‌دشت‌وراغ         زمین شد به كردار روشن چراغ
ابوالقاسم فردوسی از لحاظ زنده كردن تاریخ و داستان ملی و از جهت نفس تازه دمیدن به زبان فارسی بی شبهه بزرگترین شاعر ایران زمین است. و دیگر سرایندگان و گویندگان ما در این هنر به پایه او نمی‌رسند استادی به بزرگی تاریخ كه دریچه‌ای به جهان ادبیات گشود هم او بود كه پارسی را زنده كرد و با شیوایی سخن، ادبیات را ماندگار كرد. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كرانها پیچید.
فردوسی یكی از ستارگان درخشان آسمان ادب فارسی و از مفاخر نام‌آور ملت ایران است و به سبب همین عظمت مقاوم و مرتبت، زندگی او مانند سایر بزرگان درجه اول ایرانی با افسانه‌ها و روایات مختلف آمیخته شده است.
دریغا شخصی بدین بزرگی و مقام، شرح حال و تاریخ زندگی‌اش ناقص و مجهول است و آنچه بر ما معلوم است اندكی از بسیار است. تولد او در سال 329 در قریه باژ از ناحیه طبران طوس بوده یعنی همان جا كه امروزه آرامگاه اوست. فردوسی مردی وطن‌پرست و در میهن پرستی استوار بود. این مطلب را می‌توان در جای جای شاهنامه و خصوصاً از شور و عشقی كه فردوسی در ستایش ایران و نژاد ایرانی دارد به خوبی دریافت. وی سی و پنج سال برای سرودن شاهنامه رنج برد و تمام دارایی خود را از دست داد و در پایان عمر تهیدست شد چرا كه عشق به ایران و ایرانی تا آنجا در وجودش رسوخ كرده بود كه بر آن شد تاریخ میهن خود و افتخارات گذشته آن را كه در خطر نیستی و فراموشی می‌دید احیا كند و بتواند از بلاغت و فصاحت معجزه‌آسا و شیوایی سخن خود بهره‌مند شود و آن را از زوال و فراموشی برهاند. و باید گفت كه در این راه خدایی كرد. تا آنجا كه حتی در مرگ پسرش از ادامه كار باز نایستاد تا شاهنامه را همانگونه كه از نامش بر می‌آید جاودان نماید، برای ایرانی كه می‌خواست جاودان بماند. زبان از گفتن هر آنچه در این 35 سال بر او گذشته، قاصر است. باشد كه پاسش «بداریم این دردانه تاریخ را».
فردوسی از تاریخ نیاكان خود و از داستانها و افسانه‌ها و تاریخ ایران اطلاع و یا به داشتن آنها شوق و علاقه داشت و تربیت خانوادگی وی را بر این داشت كه بدون مشوق و محرك، خود به این كار عظیم دست زند. در حالی كه تذكره‌نویسان در شرح حال فردوسی نوشته‌اند كه او به تشویق سلطان محمود به نظم شاهنامه پرداخت و علت این اشتباه آن است كه نام محمود را در نسخ موجود شاهنامه،‌ كه دومین نسخه شاهنامه فردوسی است خود شاعر گنجانیده است.
نسخه اول شاهنامه كه منحصر بود به منظوم ساختن متن شاهنامه ابومنصوری، هنگامی آغاز شد كه 19 سال از عمر دولت سامانی باقی بود و اگر فردوسی تقدیم منظومه خود را به پادشاهی لازم می‌شمرد ناگزیر به درگاه آل سامان كه خریدار اینگونه آثار بود، روی می‌نمود و به هر حال نمی‌توانست در آن تاریخ به درگاه سلطانی كه هنوز روی كار نیامده بود بشتابد. محمود،‌ ترك زاد غزنوی نه تنها در شاهنامه‌ی استاد طوس تأثیری نداشت، بلكه تنها كار او قصد قتل گوینده آن به گناه دوست داشتن نژاد ایرانی و اعتقاد به تشیع بوده است و بس.
نظم داستانهای حماسی:
فردوسی ظاهراً در اوان قتل دقیقی حدود (369-376) به نظم داستانهایی مشغول بوده كه بعضی از داستانهای منفرد مانند «بیژن و گرازان» را باید در رأس همه قرار داد. داستان بیژن و گرازان یا رزم بیژن و گرازان و یا داستان منیژه و بیژن از داستانهای مشهور قدیم بود كه غیر از فردوسی برخی دیگر شعرای عهد غزنوی نیز اشاراتی بدان كرده‌اند. این ابیات منوچهری یكی از آن اشارات است:
شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریك     چـــو بــیـژن در میان چـاه او من
ثــــریـــا چون منیژه بر سر چاه     دو چشم من بر او چون چشم بیژن
و در یك قطعه منسوب به فردوسی نیز اشاراتی به داستان بیژن می‌بینیم:
در ایـوان‌ها نقش بـیـژن هــنوز     بــه زنــدان افــراسیاب انـدر است
و این بیت اخیر از شهرت فراوان داستان بیژن و منیژه حكایت می‌كند تا بدانجا كه تصاویر آنها را در ایوان‌ها و بر دیوار خانه‌ها نیز نقش می‌كرده‌اند. فردوسی بنابر آنچه از تحقیق در سبك كلام وی در داستان بیژن و گرازان بر می‌آید، این داستان را در ایام جوانی سروده بود.
یكی از دلایل این مدعا استعمال الفهای اطلاقی فراوانی است كه زیاد از حد در این داستانها دیده می‌شود. دلیل این امر آن است كه فردوسی چنانكه در دیگر موارد شاهنامه دیده می‌شود، هنوز به نهایت پختگی و استادی و مهارت نرسیده بود. برای مثال در میان نود بیت از یك قسمت این داستان ابیات زیر دارای الفهای اطلاقیست:
بپیچید بــر خــویشتن بیژنا         كـه چون رزم سازم برهنه تنا
زتـــورانیان من بدین خنجرا         بـبـرم فـراوان سـران را سـرا
به پیمان جدا كرد از او خنجرا         به چربی كشیدش به بند اندرا
چو آمد بــه نزدیك شاه اندرا         گــو دست بسته بــرهنه سرا
یـكی دست بسته بـرهنه تنا         یــكی را زپــــولاد پـیراهنـا
نبینی كه ایـن بدكنش دیمنا         فزونی سگالد هــمی بــرهنـا
یعنی ده درصد ابیات قافیه‌هایی با الف زائد دارند. نظیر چنین مواردی در اشعار فردوسی كمتر مشهود است. تاریخ شروع نظم شاهنامه دقیقاً معلوم نیست ولی از چند اشاره فردوسی می‌توان تاریخ تقریبی آن را معین كرد. شروع كار فردوسی حدود سال‌های 375-371 هجری است.
فردوسی از امرای نزدیك، كسی را لایق آن نمی‌دانست كه اثر عظیم و جاودان خود را بدو تقدیم كند و همواره در پی بزرگی می‌گشت كه سزاوار آن اثر بدیع باشد و سرانجام محمود غزنوی بزرگترین پادشاه عصر خود را یافت.
من این نامه فرخ گرفتم به فــال         همی رنـج بردم به بسیار سال
نــدیــدم سرافراز و بخشیده‌یی     پـــگـاه كیان بــر درخشنده‌ای
همه این سخن بر دل آسان نبود         جز از خامشی هیچ درمان نبود
بــه جایی نبود هیچ پیدا درش         جز از نـام شاهی نبود افسرش
كـه انــدر خــور باغ بایستمی         اگــر نـیـك بـودی بشایستمی
سخن را نگه داشتم سال بیست         بدان تا سزاوار این گنج كیست
جـهانـدار محمود بــا فر وجود         كه او را كند ماه و كیوان سجود
بــیامد نشست از بـر تخت داد         جـــهاندار چــون او ندارد بیاد
از این ابیات بخوبی ثابت می‌شود كه فردوسی همواره در فكر آشنایی با پادشاهی بزرگ بوده كه شاهنامه خود را بنام وی كند و آخر كار قرعه به نام محمود زد. گویا این امر در شصت و پنج یا شصت و شش سالگی شاعر حدود سال 394 یا 395 اتفاق افتاد. در این روزگار فقر و تهیدستی او به نهایت رسیده و ضیاع و عقار موروث خود را در راه نظم حماسه ملی ایران از دست داده بود.
نخستین نسخه منظوم شاهنامه شهرت بسیار یافت و طالبان از آن نسخه‌ها برداشتند، با آن كه پدید آورنده آن شاهكار به پیری گراییده بود و تهیدستی بر او نهیب می‌زد، هیچیك از بزرگان و آزادگان با دانشور كه از منظومه زیبای او بهره‌مند می‌شدند در اندیشه پاداشی برای آن آزاد مرد بزرگوار نبودند در حالی كه او نیازمند یاری آنان بود و می‌گفت:
 
چو بگذشت سال از برم شصت‌وپنج         فزون كردم اندیشه درد و رنج
بــه تــاریــخ شاهان نیـــاز آمدم         بــه پیش اختر دیر ساز آمدم
بــزرگــان و بـــا دانش آزادگــان         نبشتند یـكسر سخن رایــگان
نشسته نــظاره مــن از دورشــان         تو گفتی بدم پیش مزدورشان
جـــز احسنت ازیشان نبد بــهره‌ام         بگفت اندر احسنتشان زهره‌ام
ســـر بـــدره‌های كهن بــسته شد              وزان بند روشن دل خسته شد
در چنین حالی بود كه دلالان تبلیغاتی محمود ترك زاد به اندیشه استفاده از شهرت دهقان‌زاده بزرگوار طوس افتادند. و او را به صلات جزیل محمود، كه برای گستردن نام و آوازه خود به شاعر می‌داد، امیدوار كردند و بر آن داشتند كه شاهنامه خود را كه تا آن هنگام بنام هیچكس نبود به اسم او درآورد. او نیز پذیرفت و بدین ترتیب یكی از ظلمهای فراموش ناشدنی تاریخ انجام یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی زندگینامه و آثار پیکاسو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی زندگینامه و آثار پیکاسو در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی زندگینامه و آثار پیکاسو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
بیوگرافی و زندگی‌نامه پیكاسو     1
5
فصل دوم
دوره نقاشی های پیكاسو     46
    دوره آبی     47
    دوره صورتی     51
    كوبیسم تحلیلی    54
    كوبیسم تركیبی     56
فصل سوم
مراحل تكامل كار پیكاسو     60
فصل چهارم
تحلیلی بر كوبیسم     70
    سالشمار زندگی پیكاسو     82
    چكیده     88
    فهرست منابع و مآخذ     91

مقدمه
هنر این سخنگوی روح انسانی از بدو تولد انسان تا آخرین دم اسرار درونی و عواطف واحساسات ما را بیان می كند . بشر از همان ابتدای خلقت در پی آفرینش وخلق زیبائی بوده چرا كه خداوند در قرآن كریم می فرماید: « از روح خود در انسان دمیدیم » و این روح آفرینش وزیبا آفرینی خداوند است كه در ضمیر همه انسانها وجود داشته وانسان را از همان ابتدای كودكی به آفرینش زیبایی رهنمون می سازد از آنجا كه خداوند انسانها را از یك جنس ولی متفاوت از هم آفریده این حس زیبایی آفرینی در برخی بیشتر ودر برخی كمتر، و گاهی به صورت موسیقی و شعر وگاهی به صورت نقاشی وتصویر بروزمی كند .
نقاشی یكی از اولین هنرهایی بود كه انسان به آن گرایش پیدا كرد . آنچه عوام از نقاشی می دانیم كشیدن تصاویری است كه دید انسانی از مناظر دارد وهر چند این تصویر واقعی تر وبه اصل نزدیكتر باشد نقاش چیره دست تر و متبهر تر به نظر می رسد . سالها تفكر مردم از نقاشی چنین بود شاید هنوز هم بسیاری با این فكر زندگی می كنند اما در سال 1881 هنرمندی به دنیا آمد كه تمام بافته های ذهن انسانها ودنیای غرب را از نقاشی تغییر داد . او كه با نقاشی وهنر به دنیا آمد و پایه گذار بزرگترین انقلاب در عرصه هنر جهان شد كسی نبرد جز پابلو پیكاسو .
پیكاسو نمونه كامل وبارز یك انسان خلاق و نو آور بود . او شاید یكی از غیر منتظره ترین وغیر قابل پیش بینی ترین هنرمندان عرصه گیتی بود . او با عرضه كبویسم به دنیای نقاشی به حكومت سرد و طولانی رنسانس بر این هنر پایان داد . رنسانسی كه نقاش ، محكوم و مجبور به كشیدن توهمات دید انسانی می كرد و نقاش مانند دوربین عكاسی فقط به ثبت مناظر مانند آنچه می دید می كرد . اما پیكاسو با نو آوری خود این آزادی را به نقاشی داد تا مانند شاعر تر اوشات ذهن و روح خود را بر بوم طراحی كند واز آنچه خداوند در نها د او گذاشته واز عشقی كه در وجودش دارد با بیننده سخن بگوید این بهترین وعالیترین مرحله پیشرفت در نقاشی از ابتدای خلقت این هنر زیبا بود .
شاید هیچ هنرمندی به اندازه پیكاسو با این همه رسانه متنوع كار نكرده باشد از نقاشی رنگ روغن گرفته تا طراحی ، مجسمه سازی ، گرافیك ، سرامیك واز آنجا كار با ابزارهایی چون گرایش ، پاستل ، مداد رنگی و آفریدن لیتو گرافی‌ها ، چوبكاری ها ، پیكره هایی از كچ و چوب ، ساختواره هایی از آهن و مفتول ، چوب یا ورقه های فلزی ، عكسها و طرحهایی برای لباس و پرده های پیش صحنه و پس صحنه تاتر و باله وسرانجام شعرونمایش نامه نویسی .
هیچ هنرمندی با این همه سبك و شیوه گوناگون وگاه متضاد كا رنكرده است . از امپرسیونیسم مانه بزرگ تا اكسپرسیونیسم ون گوك ، از غرابت نمادین گوگن تا شاد گونگی امپرسیونیسی تولوز لوترك ، از منریسم الگور كوك وهنرمندان بادوك تا كلاسی سیم استادان قدیم ، از سورژنالیسم و كانتراكتیویسم وهنر سیاه واره تاكوبیسم كه خود بنیان گزارش بود .
به تحقیق درباره هیچ هنرمندی ، دست كم در زمان حیاتش به اندازه پابلو پیكاسو مقاله ، كتاب ، رساله ، تغییر نقد و یاد داشت نوشته نشده است . شمار كتابها و نوشتارهایی كه درباره پیكاسو انتشار یافته سر به صدها می زند و سیل انتشار این نوشته ها همچنان ادامه دارد .
این رساله نیز تلاشی در جهت معرفی و آشنایی بیشتر با این هنرمند بزرگ و نقد وبررسی آثارش می باشد . نظر من در این پایان نامه بیشتر بر بیوگرافی وزندگی نامه پیكاسو بوده ودر ادامه به بررسی دوره های نقاشی در كار او و سپس مراحل تكامل آثار وی پرداخته ام ودر نهایت مروری كوتاه بر كوبیسم وتجزیه و تحلیل این سبك كه پیكاسو بنیان گزار آن بود پرداخته‌ام. امید است با وجود ، كاستی ها و ایرادات موجود گاهی كوچك در جهت آشنایی خوانندگان عزیز با این هنرمند ودوره زندگی و آثار او برداشته باشم .
الهه گنجی
فصل اول
بیوگرافی و زندگی‌نامه پیكاسو 
 
در ساعت نه وسی دقیقه ، شب بیست و پنجم اكتبر سال 1881 در خانه شماره سی و شش در میدان مرسد ، در شهر مالاگا كودكی به دنیا آمد كه بعدها از بزرگترین هنرمندان تاریخ جهان شد . این كودك را پابلوپیكاسو نامیدند . وی نخستین فرزند پدر ومادرش بود . پدرش خوزه روئیز بلاسكو از نسل كاستیلی های جدید بود . او استاد طراحی در مدرسه ایالتی حرفه و فن و معلم هنر در مدرسه سان تلمو در مالاگا بود . مادرش ماریا پیكاسو از نژاد اندلسی ها بود و خون عربی در رگهای خود داشت . آنها كودك را در كلیسای مجاور منزلشان نامگذاری كردند واو را پابلو ، دیه گوما خوزی سافرانسیسكو، دپاال ، خوان ، نپرموسنو ، كریسپیانودلانستیسما ترینیداد نامیدند . اما پسر جوان چنانچه در میان اسپانیاییها رسم است هم نام پدر وهم نام مادر را پذیرفت وتابلوهای خود روئیز پیكاسو ، وبعدها با اسم پیكاسو امضاء می كرد . بسیاری از نیاكان وی هم از طرف پدری وهم از طرف مادری استعداد هنری داشتند . انگار تمام استعداد ومهارتهای هنری خانواده ذخیره شده بود تا سرانجام پسردون خوزه بیانی نیرومند ومتمركز را بدان بخشد . دون خوزه علاوه بر پابلو پیكاسو دارای دو فرزند دیگر نیز بود یكی لولا ودیگری كونچیتا.
پیكاسو كودكی خود را بندری مدیترانه ای مالاگا ، در شهری كه به آن شهر آفتاب سوزان وسایه های زمهریر معروف بود گذراند . وی از همان كودكی به دنیا آ‎مده بود تا نقاشی كند درست مثل موتزارت كه برای موسیقی به دنیا آمده بود . او مستقیم به سمت هدف خود می رفت حتی نقل است كه دركودكی كه هنوز بدرستی توان سخن گفتن نداشت كلمه ( پیر ) رامرتب به زبان می آورد این كلمه در زبان اسپانیایی به معنی قلمو می باشد . او ابتدا به نقاشی از كبوترها و مگسها توجه می كرد وكمتر به درس ومشق می پرداخت وهمه چیز را با دقت وتوجه می نگریست ونقاشی می كرد .
در سال 1891 او به همراه خانواده اش به شهر كورونا مسافرت كرد . در كورونا آنها زندگی سختی را شروع كردند چرا كه پابلو وپدرش كه در مالاگا سرشناس بوده وهمیشه به مسابقات گاوبازی می رفتند در كورونانه دوستی داشتند . نه خبری از گاو وگاو بازی بود به همین دلیل پدر كم كم افسرده و بی‌رمق شد ؛ طوری كه حتی نمی توانست تصویر كبوتری را در ذهن تصور كرده ونقاشی كند ، به همین دلیل بعد از چند سال پابلو استعداد خود را بروز داد ونخستین پرده رنگ روغن خود را درنه سالگی ترسیم كرد ومهم آنكه این یك تصویر از صحنه گاو بازی را نشان می داد وبعد از آن تشویقهای والدینش او را به سمت نقاشی سوق داد . او تكالیف مدرسه را به زور انجام می داد . بعد از آن در سال 1894 پدرش تخته رنگ وقلموهایش را به پابلو داد وفهمیده بود كه بعد از پدر مسئولیت سنگینی را بر دوش دارد . در این زمان او 14 سال داشت در ژوئیه 1895 آنها به مالاگا بازگشتند تا تعطیلات را در وطن بگذرانند . در پایان سپتامبر آنها به بارسلون رفتند . در آنجا دون خوزه به معلمی هنر در مدرسه هنری « لالونخا » گماشته شد اما باز هم لذتی از كار نمی‌برد . تك چهره هایی كه پابلوی جوان از او كشیده تنها این نكته را به وضوح نشان می دهد كه این مرد هیچ سرسازگاری با جهان ندارد .
پابلو برای ورود به لولانخابه رقابت پرداخت ، او تكلیفی را كه برای امتحان ورودی باید ظرف یك ماه انجام می داد یك روزه تمام كرد وباعث شگفتی معلم ها شد . به این ترتیب او در سال 1896 وارد مدرسه لولانخاشد . در تابلویی كه وی برای امتحان ورودی كشید یك مرد برهنه دیده می شد كه پابلو بدون آنكه هیچ تغییری در آن بدهد دقیقاً همان تصویری را كه دیده بود كشید . در همان سالها پابلو تصویر آبرنگی از پدر را كشید كه او را در حالی كه سرش را به دست را ستش تكیه داده بود نشان می داد . همچنین تصویر دیگری در موزه شهر مالاگا وجود دارد كه با آبزنگ در 1895 توسط وی ترسیم شده در این تصویر نیز نیم رخ از دون خوزه در حالی كه پتوئی به خود كشیده وشب كلاهی بر سر گذاشته دیده می شود .
در همان سال پسر جوان با پاستل به نیم رخی از مادرش پرداخت كه مادر ، در آن بلوز سفید پوشیده است و پدرش كار گاهی شامل یك اطاقی زیر شیروانی در كوچه لاپلاتا برای پیكاسوی 15 ساله اجاره كرد .
تصویر علم ونیكوكاری در همین جا نقاشی شد واین عنوان را پدر بر روی تابلوی پابكو گذاشت . این تصویر پزشك وراحبه‌ای را در كنار یك بیمار علیل نشان می دهد . پابلو با این تصویر نخستین شناسائی همگانی را بدست آورد ودر نمایشگاه هنرهای زیبای مادرید در 1897 نشان شایسته ای دریافت كرد . درهمان سال درماه اكتبر او به تنهایی به مادرید مسافرت كرد . و چیزی نگذشت كه در آكادمی سلطنتی سن فرناندو پذیرفته شد . اما چیزی نگذشت كه از آكادمی و آموزشهای خشك و ملال آور آنجا خسته شد او بیشتر وقتها به موزه پراد و می رفت او پس از چندی به علت بیماری به نزد خانواده بازگشت. او كه پیش از این مزه آزادی را چشیده بود ، كوشش خانواده برای جا انداختن فكر ازدواج با دختر عمویی به سن وسال خود او بی ثمر ماند . پابلو چندان در بارسلون نماند وبه همراه بادوستش پالارس به ارتاد سن خوان در كاتولونیا رفت و بار دیگر سلامتی خود را باز یافت .
در آوریل سال 1898 پیكاسو به بارسلون بازگشت . در آنجا شور و شوق تاثیرهای نو را جذب كرد و بعد در 15 سالگی به مطالعه بر روی سنتها و نقاشی های كشورهای مختلف پرداخت پیكاسو هر سفارش را بی درنگ قبول می كرد وتصویر گیری مجلات را به عهده داشت ونخستین طرحهایش در سال 1900 در نشریه Javentut به چاپ رسید .
او در سال 1904 دوره آبی را به وجود آورد در این سال به پاریس سفر كرد . بعد از سفر خود با سباستیان خونیر هم سفر بود وهمین سفر به ماندگاری همیشگی پیكاسو در پاریس انجامید .
پیكاسو در پاریس به كارگاهی در خیابان راوین یون كه بعداً به میدان امل گودوشهرت یافت نقل امكان كرد این كارگاه كه همه چیز آن زهوار دررفته ونخ نما بود ، قبلاً در اختیار پاكودوریو بود او در آن منزل با فرناند والویه آشنا شد كه بعدها از او در نقاشیهایش استفاده كرد و كارهای خود را در نمایشگاهها به فروش می رساند ، سپس با ماكس ژاكوب ، آشنا شد .
پیكاسو در دوره آبیش از گوگن تاثیر گرفته و بعد از آثار گوگن در سالن پائیز وهمچنین كارهای سزان  در سال 1904 وكارهای ماتیس ودرن بهره فراوان برده وشیوه نقاشی خود را اصلاح كرد .
پیكاسو در سال 1904 با تغییری در كارهای خود مواجه شد كه بعد از آن در همین سال با پرده دوشیزگان آوینیون توسعه ای بیشتری به این تغییر داد.
در اواخر 1906 وی پرده دوشیزگان آوینیون را كه از اهمیت خاصی در آثار روی برخوردار است به تصویر كشید . اهمیت عمده این اثر در انحراف وتفاوت كلی وشدید آن نسبت به نقاشی آن زمان است . پیكاسو با ساده سازیهای خود وبا رفتار های كاملاً تازه اش بافضا كه بدون منطق پرسپكتیوی یا رنگی القاء می شد حتی از سزان وگوگن هم فراتر رفت . در اینجا پیكاسو برای نخستین بار نمایش عینی   را رها كرده وبه نمایش ذهنی روی آورد . او در این سالها با براك ، گوگن وماتیس آشنا شد براك وپیكاسو هم گام ودوش به دوش هم كار می كردن ، ولی وقتی كه براك تابلوی دوشیزگان آوینیون را دید روی خوشی نشان نداد ودر نقاشیهای خود به مناظر رو كرد وهمچنین به ساده كردن تصویر اجسام پرداخت به طور مثال : یكی از كارهای او به نام « خانه ها در لوستاك » می باشد ، كه در این كارخانه ها از همه جزئیات حتی درها وپنجره ها پاك شده ، تنه درختان به شكل استوانه های ساده و شاخ وبرگها از سطوح بند وصافی تشكیل شده ودرجنب خانه ها سطوح خنثی ومحو هستند .
در سال 1908 ضیافت مشهور پیكاسو به افتخار دنیا بر پاشید . در سال 1909 او به كارگاه جدیدی نقل مكان كرد. در این سال نخستین نمایشگاه او در آلمان درگالری تا ون ها ورز در شهرمونیخ برگزار شد .
درسال 1910 پیكاسو تك چهره های كوبستی كن وایلر  اودوولار را نقاشی كرد . به گفته خود پیكاسو در زمینه كوبیسم می گوید : كوبیسم همواره در درون مرزهای نقاشی باقی می ماند . طراحی با كمپوزسیون ورنگ در كوبیسم به همان معنا وشیوه ای دریافته شده اند كه در هر مكتب نقاشی دیگر آمده و كوبیسم یك نوع هنر انتقالی و آزمونی است كه وقتی به بلوغ رسید نتایج متفاوتی به بار آورد و كوبیسم نه یك بذر ونه یك جنین بلكه پیش از هر چیز هنری است كه بافرم سروكار دارد و همین كه فرم آفریده شد آنگاه دیگر هستی دارد و باسستی خود زندگی می كند .
پیكاسو در 1909 و 1910 را با فرناند در اسپانیا گذراند .
در سال 1911 اولین نمایشگاه خود را در ایالت متحده آمریكا در گالری فتوسی سشن در نیویورك بر گذار كرد . او در سال 1912 با مارسل امبرت (‌كه بعدها به نام اوا معروف شد ) آشنا شد .آمبرت دوست فرناند وهم دم ماركوسیس مجسمه ساز بود . پیكاسو در همان نخستین نگاه به او دل باخت ودر موقعیتهای مختلف با آوردن حروف نام اوا گنجاندن عبارت JoaimEva‌  در تابلوهای نقاشی خود را ابراز كرد .
( در سال 1912-1911 پیكاسو به همراه براك دو اثر را ابداع كرد واین تصاویر را هر كدام از پدرانشان به ارث برده بودند كه پدربراك از نقاشان تزئینی خانه ها بود واز این روبراك كه نزد پدرفنون نقاشی به شیوه چشم‌فریب  از روی سطوح مرمر ، چوب تراش خورده با پارچه آموخته بود اكنون از این شیوه در كار خود فرا گرفته بود . پیكاسو از تقلید های نقاشی شده براك میان برزد وطرز كاری را پیش گرفت كه از پدر خود فرا گرفته بود. دون خوزه اقدام موقتی بریده های كاغذ را روی یك پرده نقاشی در حال كار چسباند تا جلوه های تركیبات گوناگون رنگ وفرم را بیازماید . پیكاسو نیز بریده ها را بر نمی داشت .
بلكه می گذاشت تا به عنوان اجزای لاینفك كار باقی بماند . بعد از آن به سرعت فكر استفاده از روزنامه كاغذ دیواری یا هر ماده حاضر و ‎آماده كه می توانست در خدمت هدف دو گانه تبدیل شدن به جزیی از كمپوزسیون وافزودن واقعیت خاص خود به تصویر به كار آید پیدا شد . در دوره رنسان نقاشان لعاب هایی را كه در سده های میانه بر نقش برجسته های زراند ور كشیده می شد ترك گفته وبر وحدت مواد در سراسر تصویر پای فشرده بودند تكنیك جدید چسب وكاغذ  ثابت كرد كه كشف مهمی است این شكرد به پیكاسو مدد كرد تا با سرعت بسیار بیشتری كار كند ، گاه تكه هایی از كاغذ‌های رنگی یا طرح دار به كارهایش می چسباند وهر طور كه دلش می‌خواست جای آنها را عوض می كرد در موضوع طبیعت بی جان صندلی حصیری در سالهای 1912 – 1911 نخستین تصویری است كه پیكاسو این شگرد تازه را در آن به كار گرفت . )
در سال 1913 جلوه های تك رنگ كوبیسم آغازین به كناری نهاده شد و رنگ وظیفه تازه ای بر عهده گرفت رنگ در مناطق تخت به طور یكنواخت پخش شده وبه روشنی مشخص شده و می‌درخشید ورابطه ای با امپرسیونیستی نداشت . در خلال سالهای آغازین كوبیسم پیكاسو خود را یكسره وقف كشفیاتی كرد كه به انتزاع انجامید اما در 1915 از نوع طرحها ونقاشیهای ابداع كرد كه در آ‎نها بار دیگر استعداد خود را برای بازنهایی قرار دادی نشان داد . در همان زمان آهسته ، آهسته كوبیسم هواخواهانی پیدا كرد از جمله گریس كه او هم در زمینه نقاشی مهارت پیدا كرد و آثاری از خود به جا گذاشت ، كه او بی چون وچرا به جنبش كوبیستی پیوست ودر تكوین وسامان بخشی به كوبیسم تركیبی همراه با پیكاسو وبراك بود .
تابستان 1912 در زندگی پیكاسو به معنی یك چرخشگاه بزرگ بود كه تغییرات مهمی را در زندگی وی وارد كرد او از كارگاهش در مونمارتر به كارگاه جدیدی در مونپارناس نقل مكان كرد واز فرناند دو رشد وبه گفته خودش ( زیبائی فوق العاده فرناند من را به سوی او می كشید ، ولی رفتارش موجب بیزاریم می شد )  . پیكاسو دلباخته مارسل اومبرت بود واین عشق را در دور تابلو در سال 1912 با قرار دادن كلمه JamEva ابراز كرده بود . در دورانی كه او با مارسل زندگی كرد مجموعه ای از تابلوهای زیبا با كمپزیسیون هماهنگ خلق كرد كه همگی كلمات majolie ( خوشگل من ) را با خود دارند ونشانگر خوشبختی نقاش هستند .
پیكاسو ناگهان از زندگی آزاد و آ‎سوده بوهمی وار احساس بیزاری كرد دلش هوای تنهایی كرده بود و می خواست با زنی كه دوست می داشت خلوت كند دوستانش بسیار كم اورا می دیدند . به همین دلیل به آوینیون رفتند اما آنجا نیزراحت نبود این شد كه به سوی سرت رفتند كه براك در آنجا نقاشی می كرد . براك آرام وكم حرف بود . پیكاسو یك ماهی را آنجا ماند و آنگاه به سرك سور لدوز رفتند وتا اكتبر در آنجا ماندند . در بازگشت به پاریس به منزل جدیدی رفتند . یكسال در آنجا ماندند وتصاویر خاكی رنگی نقاشی كرد كه در آنها تكه پاره هایی از مواد به كار گرفت . بیشتر وقتها شن یا خاك اره را با رنگ در می آمیخت تا به یك بافت تجسمی خشن دست یابد ، او بعدها به فرم های خود استحكام بیشتری بخشید . همچنین در طول این مدت پیكاسو تجربه كسب می كرد وبه جستجوی راههای تازه وفرمهای بیانی نو بر می آمد به همین دلیل شیوه نقاشی وی در آن سالها بارها و بارها تغییر كرد .
تا اینجا شیوه های سبك مندانه پیكاسو توالی منطقی پیموده بود ومسیر پیشرفت او روشن بود اما ناگهان كه تك چهره های رئالیستی از ماكس ژاكوب و آمبرو از دلار را در 1915 در میانه آزمون گریهای كوبیستی خود نقاشی كرد – آن هم درست اندكی پس از آن كه همان مضمون ها را به شیوه هندسی ناب كشیده بود حتی هواخواهان سینه چاك كوبیستی خود را نیز به وحشت انداخت.
او پس از نخستین نمایشگاههایش در آمریكا (نیویورك 1911 ) و انگلستان (لندن 1912) توجه همه را بر انگیخته بود در بهار 1914 پرده اكروبات بازی‌های اودر حراجگاه مشهور پاریس (هتل دروا) به مبلغ هنگفت 11500 فرانك به فروش رفت وبه این ترتیب پیكاسو در 33 سالگی نقاشی مشهور پولساز بود . بسیاری از نقاشان بعدها كوبیسم را كنار گذاشتند ، اما پیكاسو ، براك وگریس یا به كارگیری صورت تركیب كوبیسم را تكامل داده وبا بهره جویی دم افزون از رنگهای روشن ومتنوع به جای تك رنگهای پیشین ، كوبیسم را وارد مرحله تازه ای كردند .
از سال 1913 دوره ای در زندگی پیكاسو آغاز شد كه دوره رنجهای پیكاسو نامیده شد وبا مرگ پدرش در همان سال آغاز شد سپس در دوم اوت 1914 جنگ جهانی اول در گرفت وبا شروع جنگ حلقه بنیان گذاران كوبیسم متلاشی شد بسیاری از دوستانش پراكنده شدند . از همه بدتر اینكه در زمستان 1915 اوا كه زن مورد علاقه پیكاسو بود وبه او عشق می ورزید به بستر بیماری افتاد و در گذشت وپیكاسو شاید به این امید كه جایی بیابد كه او را از خاطرات دردناكش برهاند ، آپارتمان مونپارناس را كه با اوا شریك بود ترك گفت وبه خانه كوچكی در مو نروژ در سه مایلی جنوب پاریس نقل مكان كرد . در همان سالها پیكاسو كه تنها ودرمانده بود شبها به كافه های مونپارناس می رفت ودر بازگشت تا دیروقت در خیابانها پرسه می زد او در این پرسه های شبانه با اریك ساتی آشنا شد . او آهنگساز بود وبرای گذران زندگی در یك كاباره پیانو می زد پیكاسو آهنگها وروحیه ساتی را با خود هماهنگ می دید به همین ترتیب واز طریق ساتی او با ژان كوكتو آشنا شد او جوانی 27 ساله ، شوخ طبع ونكته بین بود وقریحه ای خاص برای نوشتن گفت وشنودهای درخشان داشت وپیكاسو اورا نیز مانند ساتی هم ذوق وسلیقه خود می دانست . لوكتو چندی بعد پیكاسو را برای طراحی صحنه ولباسهای باله نو برانگیخت تا با گروهش همكاری كند وبا این كار باردیگر پیروان كوبیسم را بر آشفتند چرا كه كار كردن یك نقاش برای تاتر كاری ناشایست بود اما پیكاسو مثل همیشه وارسته از عقاید دیگران به طراحی نخستین پیش طرح آغا زكرد ودر فوریه 1917 همراه با كوكتو وساتی به رم رفت . در رم پیكاسو از طرفی به تحسین بازمانده بناهای قدیمی رم می پرداخت وازطرفی جهان باله را پرجلوه وهیجان انگیز یافت وگذشته از دیاگلیف پویا وپر جنب وجوش وطراح رقص باله ، لئونید مانیسن با ایگوراستراوینسكی آهنگساز نیز آشنا شد . او برای رهبری دو باله ای كه براساس موسیقی انقلابی خود او تنظیم شده بود در رم به سر می برد . پیكاسو واستراوینسكی در رشته هنری خود انگیزه های نو ، پرجنب وجوش وزنده عصر خود را به نمایش می‌گذاشتند . پیكاسو پس از گذشت یك تا دو سال وهمكاری با گروه باله واجرای نمایش جنجالی معركه برای اولین باربا الكا كوكلوا یكی از رقصنده های گروه آشنا شد اولگارقصنده خوبی نبود اما اصیل وتربیت یافته بود. او دختر یك ژنرال روسی ، زیبا ، بلند پرواز ، خوش فكر ، مبادی آداب وآشنا به سنتهای زمانه بود .
در ژوئیه 1918 اولگا وپیكاسو ازدواج كردند . مراسم در كلیسا انجام شد و دوستانش ماكس ژاكوب وگیوم اپو لینروژان كوكتر به عنوان شاهد در مراسم شركت كردند . همكاری پیكاسو با باله روسی تا 1924 به درازا كشید این همكاری وازدواج بااولگا شیوه زندگی اورا دگرگون كرد مرگ آپولینر دگرگونی را ژفتر كرد چرا كه فقدان آپولینر پیكاسو را از یكی از بهترین دوستی هایش محروم كرد از طرفی ژاكوب هم دست از یهودیت برداشت وبه خدمت صومعه پیوست براك هم با زخم بزرگی در سر ونابینائی موقتی از جنگ برگشته بود و پیكاسو را به علت وقت گذرانی با تاتر واشرافیت ریشخند می كرد . همه اینها باعث شد تا محفل قدیمی آنها از هم بپاشند .
در 1920 پیش از همكاری با استراوینسكی در باله پولسینلا، پیكاسو سر خوشی از دینایی كه سرانجام روی صلح را دیده بود دست به نقاشی از عشق دیرینه خود دلقك ، وعشق تازه خود رقصنده زد . در همان سال كار او ثمره گردشهای ژرف نگرانه در ویرانه های رم باستان را در سه سال قبل نشان داد . نئوكلاسیسمی آشكار و روشن از بسیاری نقاشی های او از جمله زن نشسته (1920) .
در سال 1921 سبك كوبیستی پیكاسو با دو نقاشی بزرگ وهر دو نام سه موسیقی دان به اوج رسید . هر دو اثر شش فوت بلندی دارند و پیكاسو در نهایت قدرت و چیره دستی هر دو اثر رادر طی تابستان با هم نقاشی كرد .
در فوریه 1921 پیكاسو واولگا صاحب پسری شدند كه نام او را پائو لو گذاشتند . پیكاسو با همه بچه ها مهربان بود او از این رو تولد نخستین فرزندش او را بسیار شاد كرد . پیكاسو با بچه ها بازی می كرد و ناگزیر ، بچه به صورت مضمونی دلخواه برای نقاشی وطراحی در آمد . پیكاسو پسرش را در حال غذا خوردن یا در آغوش مادرش ووقتی بزرگتر شد در هیات یك دلقك نشان می دهد صفا و آرامش این تصاویر تضاد جالب توجهی با تنهایی و نا امیدی مادرانه ودوره آبی و صورتی دارد .
در سراسر این سالها پیكاسو تابستان را در كپ آنتیب (1923) ، ژو آن له پن (26-1924) ، كن (1927) ودینار (1928) گذراند . یك سلسله طبیعت بی‌جان عالی (میزهایی انباشته از چیزهایی در برابر یك پنجره باز ) ، پرده هایی سرشار از شهر دیگری ، ظرافت وتكاپو آفرید كه صحنه آرایی برای باله مركور (1924) را نیز باید بر آن افزود . پس از آن پیكاسو حال وهواهای گوناگونی را از سر گذراند در تصاویر بزرگ در سال 1925 و 1924 به برخی از پیروزیهای بزرگ خود دست یافت . در این تصاویر شگردهای كوبیستی به شیوه ای استادانه به كار گرفته نشده به طوری كه اشیاء وسایه هایش در كومپوزسیون های هماهنگ بزرگ به هم گره خورده اند واز نظر رنگ وابداع شاعرانه درخشانتر تصویر مشهور سه نوازنده كه تكه های هندسی آن می‌تواند یكی از مشخص  ترین آثار دوره كوبستی شمرده شود در سال 1921 به وجود آمد . بعد در سال 1923 به نظر رسید كه پیكاسو ناگهان پیكره های دوره آبی خود را به یاد آورده در این دوره دلقكهایی را نقاشی كرد كه به حالت نشسته كلاههایی پهن سه گوش بر سر داشتند .او استحاله های خشن اما منظم دوره كوبیستی را یكباره كنار گذاشت وبه جای كمپوزیسیون هایی كه به دقت تمام با سطوح رنگین ساخته می شد و پیكاسو در همان زمان آن را به عنوان راه حلی مطمئن پیشنهاد كرده بود اكنون تصاویرش با طراحی فشرده وموجر شناخته می شد ، او به ناگاه نقاشی تصاویری را آغاز كرد كه یاد آور حال وهوای نخستین سالهای كار خود وشگرد های ناتورالیستی بود از میان این كارها دلباختگان (1923) نمونه خوبی است . پیكاسو در همان شیوه با تاكید مشخص بر طراحی از روی یك عكس تصویر پسرش پائولو را نقاشی كرد ، در این تصویر رنگ فقط حكم تزئین را دارد اما تنها اندك زمانی پیش از این تصویرهایی چون قرائت (پاستل ) (1921) ، مادرو بچه (رنگ روغن) ، 1921 سه زن در چشمه ( رنگ روغن ) بهار (رنگ روغن) ودو زن در ساحل ( گواش روی چوب ) پیش طرح از پرده صحنه نمایش قطار آبی را كشید . همه این تصاویر به شیوه كلاسیك ودقیقاً در سازگاری با قواعد رنسانس تركیب بندی شده بودند .
در ژوئیه 1925 مجله لارو لوسیون سوررئالیست ( انقلاب سوررئالیستی ) به ویراستادی آندره برتون تصویر چند اثر از كارهای پیكاسو را همراه با نقدی پر شور و حرارت به چاپ رساند یكی از این تصاویر تابلوی سه رقصنده یكی از آخرین آثار پیكاسو در آن زمان بود . سه رقصنده سر مشق و تمرینی به اندیشه جوان سوررئالیسم عرضه كرد . در نقاشی هایی كه از سال 1929 به بعد انجام شد هیچ اثری از رویگردانی از خشونت شریرانه تصویرهای سوررئالیستی خود به دست نمی دهد . شكلهای در هم غریب كه در همان سالیان پدیدار شد ورنگهای درخشان و پرجلوه آنها نشانه تداوم آن تشنج و تداوم روحی است كه نخستین بار در سال 1927 خود را نشان داد .
زندگی با اولگاوپائولو از نظر رفاه مادی با كمتر مشكلی همراه بود . پیكاسو در كنار همسر خوشبوش خود چهره ای آ‎شنا د رشبهای اول نمایشگاهها ، او پراها ، تاترها و مجلسهای رقص خیال انگیز و مجلل بود .
چنانكه پیش بینی می شد تازه ترین كاوشگریهای پیكاسو در فرم او را به زمینه مجسمه رهنمود می كرد دردوره نخستین خیزش سبك كوبیسم پیكاسو بار دیگر دستی در مجسمه سازی آموزیده بود یكی از مجسمه های آن زمان یك سردیس زن برنزی (1909) بود كه در آن سطوح با شدت وحدت به برهای كوچك شكسته وخورده شده بودند .
در زمستان 1931 چهره وطرح صورت هوس انگیز زن جوان ناشناسی ناگهان از پرده های نقاشی پیكاسو بر آورد . مدل جدید ونیز معشوقه او دختر آلمانی 21 ساله ای به نام ماری ترزوالتر بود ، او به كلی با اولگا تفاوت داشت. ورود ماری ترز به صحنه الهام بخش یك رشته كامل از نقاشیهایی شد كه ماری ترز موضوع آن بود همه رنگ ، طرح ونقاشی در این تابلو ها به ستایش بی پرده از موی بور ، پوست روشن واندازه درشت بدن ماری ترز می‌پردازند. تابلوی مورد علاقه پیكاسو ، دختر در برابر آینه می باشد ، كه سرشار از پیچیده گیهای ظریف است . بالاخره او در سال 1935 با ماری ترز ازدواج كرده واز او صاحب دختری شد به نام مایا .
پیكاسو تابستان 1932 را در كارگاههای قلعه بو آژلوكه اتاقهای سقف بلند آن به صورت كارگاههای مجسمه سازی در آمده بود سخت كار كرد وماری ترز را به همه سه بعدی تنومند وگوشت آلودش مجسم كرد . چند قالب گچی از بدن ، سر وسینه وسر به تنهایی گرفت – بسیاری از سرها كارهای حجیمی كه برخی از آنها شش فوت بلندی داشت – بعداً در برنز قالب ریزی شد . سرهای بعدی با پیشانی پس نشسته با بینی بر آمده وگران كشیده با سادگی كمتر اجرا شدند وتا حدی دگر دیسه اند در برخی ا زسرها چشمها چنان بیرون زده اند كه گوئی بعداً به آنها اضافه شده اند در برخی دیگر چشمها چنان فرور رفته اند كه شكل شكاف مانند دارند . با این همه بزرگترین سریگانه عشق پیكاسو به مارترزیك رشته اچینگ به نام كارگاه مجسمه ساز پدیدار شد.
سالها بود كه پیكاسو باولار قرار داد بسته بود كه برای او تصویر كتاب بكشد ، ولاراز مدتها پیش علاوه بر سوداگرانه آثار هنری به انتشار كتاب نیز می پرداخت . در یك دوره ده ساله كه در سال 1937 پایان گرفت ، پیكاسو صد گراور ، واچینگ برای ولار فراهم آورد ، كه برخی تك كار وبرخی مجموعه بودند وهمه بر روی هم امروزه به «مجموعه ولار » مشهور است . چالشهای خاص تكنیك اچینگ از دیگرهای پیش پیكاسو را برانگیخته بود . چابكی وخطی كه اچینگ می طلبید از جوانی او را مشغول می داشت . ودر گذشته گاه گاهی به تجربه گری در این ابزار بیان پرداخته بود . یك بار نیز در دوره صورتی یك مجموعه چهارده تایی اچینگ از دلقكها ودیگر شخصیتهای سیرك پرداخت . این كار بیشتر برای چند فرانك پول انجام شده بود . اما حال در كمال كار هنری خود بر آن شد تا هنر ورابطه با ماری ترز را در یك رشته واحد تمثیلی تصویر كند وبرای این منظور روشنی وسادگی خط اچینگی را به كار گرفت ، چیزی نگذشت كه پیكاسو بر پایه همین دستمایه اچنیگ بزرگ نامعمولی – به ابعاد 5/19 در 4/271 اینچ – به نام Minotouromachy « نبرد مینوتورها » ساخت .
در تابستان 1935 پیكاسو در پاریس اقامت گرفت در عرض 30 سال اخیر نخستین بار بود كه چنین كرد . او هفده سال نیز با او لگا زندگی كرده بود واز این روبحث وجدل درباره جدائی دشوار نمی نمود .
دادخواست طلاقی تنظیم شد اما حكم هیچگاه به طور قطعی اجرا نشد . پیكاسو در سال 1935 برای همیشه اولگا را ترك گفت .اولگا هم پسرش پائولو را برداشت واو را در خانه ای در كوچه یواسی تنها گذاشت .
پیكاسو كه درتلخ ترین وبدترین مرحله زندگی قرار گرفته بود به نوشتن شعر پرداخت ، شاید با این كار میخواست به جستجوی شكل تازه ای از بیان بپردازد تا به تلاطمی كه در زندگی اش پیش آمده بود پاسخ دهد ، از این رو دفترچه كوچكی كه در جیب خود داشت به سورودن اشعار سوررئالیستی پرداخت پیكاسو به طور تحمل ناپذیری تنها بود این شد كه سرانجام به سابارتس نامه نوشت وا زاو خواست تا به پاریس آید . سابارتس نه تنها آمد بلكه سالیان دراز در كنار پیكاسو زیست و ، با وفاداری تمام چون منشی ، نگهبان ، همراه ومتعهد او خدمت كرد .
پیكاسو شعرهایش رابه سارباتس نشان داد وبه تشویق او برای دیگران نیز خواند در میان شنوندگان سوررئالیستها بیش از همه او را تعید كردند . شعر پیكاسو خوداندیخته وخود آگاهانه ازبند قواعد دستور زبان وشكل آزاد بود با این حال سرشار را از خیال پرتازیهای اصیل بود یكی از شعرها چنین آغاز می شد :
رخمی بزن وبكش ، من راهم را می گشایم ، بوسه ای سوزان می زنم و  سبك بال از آغوشت گذر می كنم وبنگر كه زنگها را با چه طنین بلندی به صدا در می آورم .
چند تایی از شعرهای پیكاسو در زمستان 1936- 1935 در مجله پورنفوذ « دفترهای هنر »1در آمد در چنین وضعیتی نیز پیكاسو مشكلات خصوصی خانواده خود را فراموش نكرده وهر كاری كه انجام می داد او را از مشكلات دور نمی كرد وحتی چیزی غریب بردو سال از رنگ وقلمو خبری نبود ، ماحتی به كار گاهش نیز نمی رفت تا اینكه با پل الوار شاعر سوررئالیست آشنا شد .
پیكاسو مثل هر موقع دیگر كه با كسی دوستی صمیمانه به هم می زد به رسم ستایش به تك چهره ای از او می پرداخت او به تك چهره ای از الوار پرداخت در این تابلو با مداد خطوطی باریك رسم كرد كه به شیوه رئالیستی پیشانی بلند ونگاه فكورانه شاعر را توصیف می كرد چند ماه بعد نیز برای كتاب شعری از الوار چند اچینگ طرح زد . الوارنیز به سهم خود یاور پیكاسو بود و مانند اپولینر شاعر دامنه ستایش از هنر پیكاسو را به همه جا گسترد در بهار 1936 گروهی موسوم به «دوستاران هنرهای نو »1 نمایشگاهی به عنوان مرور بر آثار پیكاسو بر گزار كردند . پس از نخستین نمایشگاه كوچكی كه از آثار او در سال 1901 در بار سلون برگزار گردید . این دومین نمایشگاهی بود كه در سرزمین مادریش بر پا شد .
یك روز هنگامی كه نزدیك سن تروپر در جنوب با یكی از دوستانش مشغول خوردن غذا بود به دختر سیاه مو و چشم سبزی برخورد ، كه چند ماه پیش ، الوار به او معرفی كرده بود . دختر دورامار نام داشت . پدرش كه آرشیتكتی اهل یوگوسلاوی بود و خانواده اش را به آراژانتین برده بود . از این رو دختر می توانست به زبان خود پیكاسو سخن بگوید . پس از نهار پیكاسو مدتی با او در سن تروپه قدم زد وبه این ترتیب دوراسوگلی تازه زندگی پیكاسو شد . نخستین حضور دورا مار در كار پیكاسو د رطرحی لطیفه وار دست و آشكار را یك جور بازی در مورد تفاوت شی آن دو است . تا یك دهه بعد نقش دو را بر تصویرهای او مسلط شد ، چنانكه پشتیبان او چنین كرده بودند .
پس از آشنایی با دورا هنر پیكاسو شگفتی وبا روری تازه یافت البته اگر هم مسائل خصوصی زندگی او بهبود یافته بود ، باری حوادث غم انگیز در بیرون از خانه روی می داد . در سال 1936 اسپانیا گرفتار جنگ داخلی می شد وپیكاسو سپس از سی سال دوری از اسپانیا هنوز سخت بر آن دل بسته ونمی توانست آرام بنشیند .
در سال 1931 جمهوری دوم به كمك پیشه وران  و مردم طبقه متوسط موفق به براندازی سلطنت دیرینه اسپانیا شد . اما پایه های قدرت جمهوری همچنان سست بود وكشور اساساً فئودالی باقی مانده بود ومردم همچنان از اجزاء تغییرات بنیادی در مانده بودند نارضایتیها 5 سالی اوج گرفت انتخابات فوریه 1936 سبب روی كار آمدن جبهه خلق شد درماه ژوئیه عمده اسپانیا دستخوش 1300 اعتصاب بود در 13 ژوئیه یكی از اعضای محافظ پارلمان به قتل رسید وشورش  در تمام پادگانهای اسپانیا گسترش یافت ونیروهای پلیس وارتش نیز به شورش پیوستند سرانجام طی چند روز جنگ داخلی سراسر اسپانیا را فرا گرفت .
انجمن دوستاران هنر نو كه از قدرت ومنزلت هنری پیكاسو خبر داشت . دولت جمهوری را كه در مادرید به محاصره افتاده بود ترقیب كرد تا پیكاسو را قیاباً به مدیریت موزه بزرگ پراد و بگارد . گرچه این كا رحركتی آشكارا تبلیغاتی بود پیكاسو برای تاكید برای حمایت خود آن را پذیرفت . اما جنگ وستیز شهر را به جهنمی جدل كرد واز این شاهكارهای موزه پراد و را به جای امنی منتقل كردند وپیكاسو به تلخی گفت : به این ترتیب من مدیر موزه خالی هستم .
پیكاسو خود را وقف آرمان جمهوری كرده بود چند تابلواش را فروخت و پول آن را صرف آزادی اسپانیا كرد او مبالغ هنگفتی را برای رفع نیاز گرسنگان وكمك به قشرهای گوناگون به خصوص روشن فكران پرداخت كرد.
در اوایل ژانویه 1937 ، دولت جمهوری اسپانیا از پا بلو پیكاسو خواست كه با یك تابلوی بزرگ  و بایك پرده دیواری بزرگ برای غرفه اسپانیا در نمایشگاه پاریس كه در اواخر بهار گشایش می یافت بكشد . در 8 ژانویه پیكاسو حكاكی وطراحی چند وجهی كه مشتمل بر یك صفحه تقسیم شده به 9 مستطیل بود ارائه كرد كه نشانده داستان یا افسانه ای بود كه او ( رویا وكذب فرانكو ) می نامید و آشكارا كاریكاتوری بیش نبود . او در این طراحی همه چیز را به صورت مسخره آمیزی طراحی كرده وفقط سه صورت را به باده تمسخر نگرفته بود .  تمسال و پیكره جمهوری ، گاو ، اسب بالدار پیكاسو همان روز كار بر روی صفحه دوم كه آن هم دارای 9 مستطیل بود شروع كرد وفقط یكی را كامل ودو تایی دیگر را روز بعد تكمیل نموده بود. ادامه 6 قطعه دیگر او بعد از ترسیم گرنیكا یا هم زمان با تكمیل با آن در این صفحه نیز مانند صفحات قبل ته و وسط تابلو اندام گاوی بود.
ژانویه فوریه ، مارس و بیشتر آوریل سپری شده بود وهنوز پیكاسو ماموریت خود را انجام نداده بود به نظر می آمد كه موضوع مناسبی برای پرده خود پیدا كند . سرانجام در تاریخ 26 آوریل 1937 بود كه بمب افكنهای نازی به دستور ژنرال فرانكو ، شهر گرنیكا در ایالات باسك را بمباران كرده و امولیل بمباران یكپارچه تاریخ را به نام خود ثبت كردند .
پیكاسو روزاول ماه مه اولین طرحها وترسیمات تاریخ دار بر روی موضوع را خلق كرد . بمباران گرنیكا نمایش وقیحانه ور سوایی ارتش قوی در مقابل مردم غیر نظامی وبالطبع بی دفاع بود واكنش پیكاسو در مقابل این واقعه واكنشی اخلاقی بود .
در تاریخ بسیار نزدیك به گرنیكا تابلوی بازی دختر در كنار دریا ( فوریه 1937) كشیده شد دراین تابلو اوج جریانی كه از چند سال پیش از آن آغاز گردید ونشان دهنده انسانی با ساختمان استخوانی بود نمایش داده می شود با دقت این تابلو وبلوغ كامل آن می توان آن را نتیجه تلفیق كوبیسم با سوررئالیسم دانست .
یكی از مشكلاتی كه پیكاسو در موقع كشیدن پرده گرنیكا با آ‎ن مواجه بود، محو نشانه هایی بود كه در قبل از آن اساس وبنیان زبان هنری اورا تشكیل می داد . این عمل به خاطر دستیابی مستقیم تر وساده تر به طبیعت ورهایی از قید وبندهای گذشته برای تصویر ومواجهه با تراژدیی كه او می‌خواست به نمایش بگذرد ، لازم وضروری بود گرنیكانشانگر مسئله تعهد هنری وهنر متعهد اصیلی است كه جستجو برای آن ، در جایی دیگربیهوده است . برداشت پیكاسو از این بمباران و تابلوی آن ، هر دو پاسخ مناسب ودرستی به این مسئله می باشند .
كاملاً واضح است كه اگر مراحل تكاملی گذشته پیكاسو وجود نداشته واگر آنها ثمره آزادی مطلق نبودند ، هرگز گرنیكا به بار نمی نشست . نه تنها آزادی وهنر متعهد ناقص یكدیگر نمی باشند . بلكه آنها مكمل ومبین یكدیگرند .
بنابراین پیكاسو بامهارتی شایان كه تنها در حد شایستگی جادوگران وشبیه خدایان می باشد ، موفق شد كه درخلق گرنیكا از بیان دوشیوه رئالیستی وعوامل دوره آبی و آخرین تجربیاتش درمكتب سوررئالیزم وسبك ساده استفاده نماید . استفاده از شیوه كوبیسم ونقاشی عادی از پرسپكتو دو عاملی هستند كه به این اثر وحدت یكپارچگی كامل می بخشند .
از آنجا كه گرنیكا بدون شك حاصل گذشته پیكاسو به عنوان هنرمند است، شیوه های مختلف ونقاشی دوره های كه او را در این اثر كه نمایش می‌گذارد ، گویای این نظرند كه سبك های متجانس ومختلف می توانند در كنار یكدیگر قرا رگرفته وبه یكدیگر شكل داده وتكامل بخشید .بنابراین گرنیكا فقط تصویری از جنگ نیست بلكه تصویری است كه زندگی انسانها تبلیغ می كند وبا توجه به روند ایجاد این اثر ، پیام آن این است كه زندگی مشترك نیاز به قدرت وعلاقه ای دارد كه پیكاسو از طریق آنها توانست چنین كار هنری هماهنگ ویك دستی را خلق كند . اسم این علاقه عشق است ، چرا كه عشق به رنجیدگان و آنهایی كه چنین بی ترحم وسنگردانه از بین رفته بودند محرك وانگیزه پیكاسو برای خلق جاودانه ترین اثر زندگیش بود .
در عرض 2 سال جنگ جدید وحشتهای گرنیكا را به پایه های تخمیل ناپذیر افزایش داد ونخست اروپا وسپس سراسر جهان را در نوردید در این مدت هنر پیكاسو نیز جریان متناوب ترس وامید را بازتاب می كند برخی از شادترین وبرخی غم انگیزترین آثار او محصول همین سالهاست . اعتبار پیكاسو هر دم اوج می گرفت . پس از بر چیدن ارزه گاه جهانی پاریس ، گرنیكا راهی سفری دراز به نروز ، لندن ، ولیورپول شد ، واز راه اقیانوس اطلس به نیویورك رفت . در آمد های حاصل از نمایشهای متعدد گرنیكا صرف آرمانهای جمهوری اسپانیا می شد اما آثار دیگر او مبالغ هنگفت‌تری را به بار آورد . از این كارهای پیكاسو در این دوره كه گفتیم …

 

فهرست منابع وماخذ
زندگی وهنر پیكاسو – نوشته لوتاوبوخ هایم –ترجمه علی اكبر معصوم بیكی –موسسه انتشارات نگاه – سال 1379
 تاریخ كوبیسم – نوشته دوگلاس كوپر – ترجمه محسن كرامتی – انتشارات سعدی (با همكاری انتشارات نگاه ) سال 1366
پیكاسو سخن می گوید – نوشته دراشتن – ترجمه محسن كرامتی – موسسه انتشارت نگاه – سال 1363
CD: microsoft encarta encyclopedia deluxe 2001
آدرسهای اینترنتی
www.Abc gallery. Com
www.Artprints-posters .com
www.Boston. com
www.All posters .com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگینامه تیمور لنگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگینامه تیمور لنگ در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگینامه تیمور لنگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

زندگینامه
تیمور گورکان{807 -771 ق / 1405- 1369 م }
تیمور در خانواده‏اى از قبایل ترک ماوراءالنهر و در شهر ” کش ” – از توابع سمرقند در ترکستان ( آسیای مرکزی فعلی )- در 736 ق / 1335 م دیده به جهان گشود و خیلی زود در سوارکاری و تیر اندازی مهارت یافت.. پدرش تراغاى، از جنگجویان ایل برلاس بود که طایفه‏اش در این نواحى از قدرت و نفوذ محلى برخوردار بودند. در 761 ق / 1360 م، فردى به نام تغلق تیمور، از نوادگان جغتاى ، از ترکستان به ماوراءالنهر لشکر کشید. حاجى برلاس که دفاع از شهر کش – بعدها شهر سبز خوانده شد – را در مقابل این مهاجم دشوار یافت ، دفاع از ولایت را به پسر تراغاى – تیمور گورکان – سپرد. تیمور که در چنین آشوبى قدم به صحنه حوادث گذاشت در آن هنگام 25 سال داشت. تیمور توانست با زیرکى و سیاست، از همان آغاز کار، و با اظهار طاعت نسبت به مهاجمان، شهر کش را از قتل و غارت نجات دهد. سپس با امیر حسین – نواده قزغن در کابل – بناى دوستى گذاشت و بالاخره خواهر او – اولجاى ترکان – را به عقد ازدواج خود درآورد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی دوران خوارزم شاهیان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی دوران خوارزم شاهیان در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی دوران خوارزم شاهیان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

فهرست مطالب

خوارزمشاهیان     1
سلطان محمد خوارزمشاه     6
مغولان و نحوه به قدرت رسیدن     10
وضعیت كلشو خان بعد از جدایی از چنگیز     12
وضعیت چنگیزخان و همپیمانانش     12
قصد سلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه در ناحیه عراق در سال 614 هـ     14
رفتن سلطان محمد به عراق     16
رها شدن اتابك از دام های سلطان محمد خوارزمشاه     17
قصد سلطان محمد خوارزمشاه بعد از تصرف بغداد و بازگشت از نیمه راه     18
سرانجام برهان الدین محمد     20
اشتباهات سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل چنگیز     22
حركت سلطان از كیلف بعد از تصرف بخارا توسط چنگیز    23
حوادثی كه سلطان محمد خوارزمشاه قبل از مرگ با آن مواجه شد    25
مختصری راجع به اوضاع خراسان بعد از مرگ سلطان    29
ولیعهدی جلال الدین و خلع ازلغ شاه    31
بازگشت جلال الدین با ازلغ شاه به خوارزم و جدایی آنها از یكدیگر    31
رسیدن جلال الدین به نیشابور به قصد رفتن به غزنه    33
بازگشت سلطان جلال الدین به غزنه در سال 618    34
جنگ میان سلطان جلال الدین خوارزمشاه و چنگیز خان د ركنار رود سند    35
سلطان جلال الدین و دوستی و دشمنی قباچه    36
سلطان جلال الدین و شمس الدین ایل تتمش و خروج از هند    38
وقایع خوارزم در زمان حمله مغولان    40
حركت جلال الدین از هند به كرمان    41
حركت سلطان جلالدین به طرف خوزستان    44
تصرف آذربایجان    45
ازدواج سلطان با دختر طغرل    46
بازگشت سلطان به گرجستان و فتح تفلیس    47
حركت سلطان جلال الدین به كرمان برای محاصره براق حاجب و بازگشت او    48
اتفاقاتی كه در غیبت سلطان جلال الدین به وقوع پیوست    49
سفر سلطان جلال الدین به عراق در سال 624 و ملاقات او با مغولان در اصفهان    52
اختلاف بین سلطان جلال الدین خوارزمشاه و برادرش غیاث الدین و عاقبت كار غیاث الدین بعد از جدائی از برادرش    57
اقامت سلطان جلال الدین در آذربایجان در فصل زمستان و اطلاع یافتن از رازهای شرف الملك و خشم گرفتن بر او    62
رفتن سلطان جلال الدین خوارزمشاه به روم و جنگ با سلطان علاءالدین كیقباد سلجوقی و شكست خوردن از او    63
رفتن ملك اشرف به خلاط ونامه نگاری او با سلطان جلال الدین در مورد مذاكره برای صلح    66
محاصره شدن سلطان جلال الدین در قلعه شیركبوت    68
اخلاق و اعمال شرف الملك    70
سالشمار وقایع دوره خوارزمشاهیان    72

 

خوارزمشاهیان :
جد بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی ترك نژاد به نام نوشتكین بود. او نه فرزند داشت و پسر ارشد او قطب الدین محمد نام داشت. در سال 491 قطب الدین محمد از طرف سلطان سنجر سلجوقی، حاكم خوارزم شد و لقب خوارزمشاه گرفت و مدت سی سال به همین منوال گذشت تا اینكه وفات كرد و بعد از او پسرش اتسز جانشین وی شد.
این واقعه در سال 521 هجری قمری رخ داد. او در كنار سلطان سنجر در جنگ ها شركت میكرد و حتی او را یكبار از مرگ نجات داده بود، قدر و ممنزلتش در نظر وی فزونی یافت. در این میا بزرگان و امراء كشور چون توجه سلطان را به استز می دیدند، منتظر بودند كه او را از بین ببرند و همین امر باعث شد كه از سلطان اجازه بگیرد تا به خوارزم بازگردد. سلطان با رفتن او موافقت كرد و هنگامی كه اتسز پایتخت را ترك می كرد، سلطان سنجر در حضور نزدیكان گفت ((پشتی است كه باز روی آن نتوان دید)) وقتی جماعت از امیر پرسیدند با این حال چرا با رفتن او موافقت كردی، در جواب گفت : او بر گردن ما حق زیادی دارد. در این اوضاع، اتسز به خوارزم برگشت و دشمنی و تمرد خود از سلطان سلجوقی را اعلام كرد به گونه ای كه سلطان صف‌آرایی كرد اما چون دید كه نمی تواند مقاومت كند،‌از جنگ روی گردان شد و گریخت. ولی پسرش آتلیغ به دست سنجر دستگیر شده و به قتل رسید. با فرار اتسز سلطان سنجر برادرزاده خود رسلیمان ب محمد را به عنوان حاكم خوارزم تعیین كرد و خود را به خراسان مراجعت نمود. پس از مراجعت سنجر، مجدداً اتسز به خوارزم آمده، عامل سنجررا اخراج نمود و چون سلطان سنجر در سال 536 از قراختائیان شكست خورد، یاغی گری را اتسز بیشتر شد و شرایطی پدید آورد كه سلطا قصد سركوبی او را نمود. بار دیگر اتسز با هدایا و تملق گویی به خدمت رسید و مورد عفو قرارگرفت،‌ولی همچنان به حیله ها و خودسری خود ادامه می داد و دست از اعمال سابق خود برنمی داشت و حتی ادیب صابر شاعر معروف و نماینده سلطان سنجر كه در نزد اتسز بود متوجه شد كه او قصد دارد به وسیله دو نفر از فدائیان اسماعیلی،‌سلطان سنجر را به قتل برساند لذا طی پیامی، مطالب را برای سلطان فرستاد و سلطان آن دو نفر را دستگیر كرده و اعلام نمود. وقتی اتسز، جریان را مطلع شد، دستور داد صابر را در آب جیحون غرق كردند.
سنجر در سال 546 به طرف خوارزم حركت كرد و قلعه هزار اسب را گرفت و پس از 2 ماه كه آنجا را محاصره كرد، خوارزم را نیز گرفت. اتسز با تقدیم هدایای خود و اظهار ندامت و پیشمانی از سلطان عفو خواست و سلطان هم پذیرفت.
درسال 547 سلطان سنجر به دست غزه ها اسیر شد و اسارتش به طول انجامید. اتسز به بهانه كمك به سلطان سنجر و در اصل جهت تسخیر خراسان با سپاهیانش حركت نمود. او قصد داشت قلعه آمویه را تصرف كند اما با مقاومت قلعه دار /انجا مواجه شد. لذا كسی را نزد سلطان سنجر فرستاد و تقاضا كرد آن ناحیه را به او واگذار نماید. سلطان پیام داد در صورتی كه ایل ارسلان را جهت كمك به او روانه كند،‌با آن خواسته موافقت خواهد نمود.
اتسز با خواهر زاده سلطان سنجر موسوم به ركن الدین محموود هم دست شد، زیرا دسیسه هایی در سر داشت. ولی سنجر از اسارت خلاص شد و نقشه آنها برملا شد و سرانجام در سال 551 اتسز در حدود نساء درگذشت.
ایل ارسلان در زمان پدرش به پایتخت رسید، متوجه شد برادرش سلیمان شاه قصد دارد علیه او عصیان نماید. لذا او را زندانیكرد و در سوم رجب 551 رسماً بر تخت سلطانت نشست.
در این زمان عده ای از بزرگان قرلق به نزد ایل ارسلان آمده و از ترس جلال الدین علی بن حسین مشهور به كوك ساغر خان تقاضای كمك نمودند. از این رو در جمادی الاخر سال 551 به قصد سركوبی كوك ساغر خان عازم ماوراالنهر شد.
كوك ساغر خان، قراختائیان و ایلك تركمان را به كمك خود طلبید و طرفین در مقابل هم آرایش جنگی دادند. اما عده ای از بزرگان و علما نزد خوارزمشاه آمده و تقاضای صلح تركان قرلق دوباره به قلمرو خود بازگشتند.
در سال 560 ختائیان در ماوراالنهر علیه او شوریدند و لذا خوارزمشاه درصدد مقابله با آنها برآمد و در ابتدای امر، عده ای را به عنوان سپاه پیشقراول، روانه منطقه جنگ نمود. بی تدبیری سردار آنها عیار مكل، باعث درگیری میان سپاه ناچیز او و ختائیان شد كه شكست سختی را به دنبال داشت. ایل ارسلان كه به قصد جبران این واقعه به راه افتاد، در بین راه دچار بیماری شد و از همان بیماری نیز در سال 565 هـ . ق درگذشت.

 

منابع :
1- سرگذشت خوارزمشاهیان .
2- هجوم اردوی مغول به ایران .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خیلی از افراد فروغ را فقط شاعر می‌پندارند در صورتیكه او در كنار شعرسرودن به كارهای هنری دیگری از قبیل فیلم‌سازی، بازی در تئاتر و فیلم، طراحی، و نقاشی می‌پرداخت.
امید است موجب شناخت بیشتر نسبت به این شاعر توانمند شود. در پایان آرامش روح بزرگ آن شاعر گرانقدر را از خداوند متعال خواستارم.
 
پانویسها
1-    سهراب سپهری –  هشت كتاب – حجم سبز شعر«دوست» كه مرثیه‌ای است در سوك فروغ.
2-    حرفهایی با فروغ فرخزاد ( تهران – انتشارات مروارید ، 1356 ) ص 12
3-    سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه‌ی كیهان ، 21 بهمن 1350
4-    همانجا
5-    پوران فرخزاد، هفته نامه‌ی بامشاد آبان 1347
6-    فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی سال نهم
7-    همانجا
8-    ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( تهران: انتشارات مروارید، 1354 ) شعر« بعد از تو» ص 46 و 47 .
9- تولدی دیگر( تهران : انتشارات مروارید: 1356)شعر « آن روزها» ص 12-10
10 و 11- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه كیهان، 21 بهمن 1350 .
12- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان، 24 بهمن 1350
13- حرفهایی با فروغ ص 27 و 28
14- مجله زن روز اسفند 1345
15- پوران فرخزاد – هفته نامه بامشاد شهریور 1347
16- همانجا
17- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
18- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
19- طوسی حایری . هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
20- همانجا
21- پوران فرخزاد . هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
22- طوسی حایری ، هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
23 – سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
24- پوران فرخزاد هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
25- حرفهایی با فروغ ص 27-29
26- حرفهایی با فروغ ص 48
27- همانجا
28 – حرفهایی با فروغ ص 70
29 – همانجا ص 7-8
30- همانجا ص 70
31- فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا مجله‌ی فردوسی سال نهم
32- همانجا
33 – همانجا
34- طوسی حایری هفته نامه‌ی بامشاد 12 شهریور 1347
35- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ – مجله ی سپیدو سیاه اسفند 1345
36- حرفهایی با فروغ ص 29
37- همانجا، ص 25-23
38- همانجا، ص 28
39- همانجا، ص 6
40- همانجا، ص 32
41- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه، نوروز 1346
42- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی فرودسی ، 27 مرداد 1347
43- حرفهایی با فروغ ص 48
44- م، آزاد، هفته‌نامه‌ی بامشاد 19 شهریور 1347
45- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ص 92-93
46- مصاحبه با فروغ مجله‌ی روشنفكر ، سال 11، اسفند 1342
47- به نقل از مجله زن روز 16 اسفند ماه 1345 و حمید شجاعی: نام‌آوران سینما در ایران ( تهران ‌بینا، 1356)
48- نامه‌ی فروغ، آرش شماره‌ی 13 اسفند 1345
49- نامه‌ی ت-فرخزاد مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347
50- هفته‌نامه بامشاد 30 مهر 1347
51- حرفهایی با فروغ : ص 39- 42
52- مصاحبه‌ی با اصغر ضرابی با احمد شاملو مجله‌ی فرودسی فروردین 1345
53- نامه‌ی فروغ دفترهای زمانه بهمن 1346 ص 28
54- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ. مجله‌ی سپید وسیاه اسفند 1345
55- حرفهایی با فروغ ص 21-22
56- همانجا ، صفحات : 8،57،47،48.
57- مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
58- تولدی دیگر، شعر« گذران» ص 18
59- همانجا ص 31
60- پوران فرخزاد،هفته‌نامه بامشاد، آبان 1347
61- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13، اسفند 1345
62- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
63- نامه‌ی فروغ.مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
64- ف- فرخزاد مجله‌ی فرودسی بهمن 1348
65- سخنان امیرمسعود فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
66- سخنان ف. فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
67- م. آزاد،هفته‌نامه‌ی بامشاد 19شهریور 1347
68- مجله زن روز 16 اسفند 1345
69- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه نوروز 1346
70- تولدی دیگر شعر « آن روزها» ص 15، 16
71- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم…» ص 23 .
72- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13 ،ا سفند 1345
73- تولدی دیگر، شعر« وهم سبز» ص 121و 122.
74- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، « ایمان بیاوریم…» ص 28 و 29.
75- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347 .
76- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
77- همانجا
78- سخنان محمد فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
79- خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی، سال نهم.
80- دختر شورانگیز شعر، نوشته‌ی مسعود بهنود مجله‌ی روشنفكر اسفند 1345 .
81- تولدی دیگر شعر« وهم سبز» ص 119
82- پرویز لوشانی،مجله‌ی سپیدوسیاه اسفند 1345
83- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم … » ، ص 42.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر تمدن مدرن غرب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر تمدن مدرن غرب در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر تمدن مدرن غرب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
مقدمه    2
فصل اول    12
مبانی فرهنگ و تمدن اسلام و مسیحیت    12
در قرون وسطی    12
الف: تعریف فرهنگ و تمدن    13
فصل اول    24
2- منابع و كانونهای خارجی:    27
الف: مراكز علمی یونانی و سریانی زبان    27
نهضت ترجمه در اسلام    34
جنگ‌های صلیبی    43
ب- نتایج جنگهای صلیبی :    55
الف: نتایج مذهبی :    56
ج) نتایج اجتماعی :    63
د – نتایج نظامی    65
هـ – نتایج علمی ـ فرهنگی    68
و – نتایج اقتصادی    70
دانشگاهها و مراكز علمی    74
الف: تأسیس دانشگاه در سرزمین های اسلامی    75
تأسیس نخستین دانشگاه‌های اروپا و ارتباط با دانشگاه‌های اسلامی    83
فلسفه    99
ریاضیات    123
تأثیر ریاضیدانهای مسلمان بر ریاضیدانان اروپا    126
علم طبابت اسلامی و استقلال آن به اروپا    130
انتقال طب اسلامی به اروپا    135
نتیجه گیری    140
بسمه تعالی
طرح تحقیقاتی

 

عنوان :
تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب

 

مقدمه
بر اساس كشفیات باستان شناسی و مطالعات تاریخی، جامعه شرقی و به ویژه منطقه بین النهرین محل ظهور نخستین تمدن بشری و كانون تجمع انسانی است. به همین دلیل و به منظور انتظام بخشیدن به روابط اجتماعی و تهذیب اخلاقی، دین كانون مظهر ادیان الهی و حتی مذاهب غیر آسمانی است جذابیت‌های اقتصادی، دینی، جغرافیایی و بخصوص شرایط شبه جزیره بودن این منطقه از آغاز شكل گیری ؟ نیست موجب گردید كه هر قدمی برای دستیابی به این جذابیت‌ها منطقه را مورد هجوم قرار دهد. این تهاجم موجب گردید كه خاورمیانه منطقه‌ای از نژادها – مذاهب زبانها و خلاصه مجموعه فرهنگی تفكیك ناپذیر شود. اما از میان تهاجم فرهنگ‌های مهاجم آنچه كه خاصیت اثر گذاری و تاثیر پذیری بیشتری درشت فرهنگ غربی بود. آشنایی اروپا با منطقه خاور نسبت (گر چه این یك اصطلاح قرن نوزدهمی است) و تاثیر متقابل فرهنگی ناشی از دلایل بسیاری است در جمله قرابت جغرافیایی – منافع مشترك تجاری با محوریت دریای سیاه دریای مدیترانه و خلیج فارس  – ؟ ادیان ابراهیمی یهودیت  و مسیحیت – تشكیل نخستین كلوینهای یونانی در قرن ششم ق – م در دهانه نیل – نخستین برخورد نظامی میان ایران و یونان و سپس روم – تشابه نژادی میان اروپا و ایران (اروپاییان معتقدند كه ما شرق را بازرتشت ؟ ایران شناختیم) تمام این دلایل قطعاً به دنبال برخوردهای نظامی – روابط تجاری و تأثیرات مذهبی موجب كنش‌های فرهنگی میان شرق و غرب و به ویژه پس از ظهور اسلام باعث تأثیر و تأثیرات مذهبی موجب كنش‌های فرهنگی میان شرق و غرب و به ویژه پس از ظهور اسلام باعث تأثیر و تأثر فرهنگی بین اسلام و مسیحیت شد. بنابراین منطقه ما از دوره سومریان با اقلام حاشیه ؟ مدیترانه ارتباط داشته، اما از دوره یونانیان این ارتباط بیشتر در قالب نظامی – تجاری – سیاسی و مذهبی بوده است.
نخستین و پربارترین مرحله مقابل و تقابل فرهنگی، با غرب، مربوط به حمله اسكندر به این منطقه است. این حمله گرچه در مضافه نظامی صورت گرفت. ولی اثرات فرهنگی و علمی آن بسیار چشمگیر بود. ظهور اسكندر و حاكمیت تفكر ؟ او به دوران طلا    پی علم و فلسفه یونانی پایان داد. اسكندر با كوله‌ باری از اندوخته‌های علم و فلسفه یونانی راهی شرق شد و به ویژه فرهنگ ما را به شدت متأثر كرد. با توجه به این كه زیر رخت فرهنگ و تمدن این منطقه دینی بوده و هست، بنابراین به اسكندر آموخته بودند كه برای سهل لوصول بودن شرق بایستی با چهره و القاب دینی وارد شود. به همین دلیل بود كه قبل از حركت به سمت ؟ مادرش او را «فرزند خدا» نامید.
اسكندر كه در ذهنیت نوجوان خویش ایجاد یك امپراطوری جهانی را طرح ریزی كرده بود. به خوبی دریافت كه این آرزو عملی نمی‌شود مگر با رعایت محترمات دینی مردم منطقه و در سایه شبیه سازی فرهنگی و ایجاد یك فرهنگ مشترك بین شرق و غرب. او به خوبی دریافته بود كه در شرق دین بیش از هر عامل وحدت بخش مؤثر است.
لذا در مسعبه آمون Amon در لباس كاهنان به عبارت برخاست و مصریان نیز به چشم خدایی به او نگریستند. مصر بیش از هر سرزمین دیگر تسلیم اسكند شد. همین آسان تر پذیرفتن اسكندر باعث شد تا وی بندرت اسكندریه را بنا كند. هدف اولیه از تأسیس این شهر سهولت تجارت میان یونان و مصر بود، ولی بعداً پس از سقوط اسكندر و تأسیس حكومت بطلمیوسیان در مصر و بروز بحران در آتن علماء و فلاسفه یونانی به مصر مهاجرت كردند و با ایجاد كتابخانه و موزه معتبری، اسكندریه به آتن شرق شهرت یافت و اسكندریه قرنها كانون تعاملات فرهنگی میان شرق و غرب شد. نكته جالب این كه در اسكندریه برای نخستین بار علم دستخوش انشعاب شد . تا زمان ارسطو علم یك كلیت انفكاك ناپذیر بود. در حالی كه در اسكندریه بطلمیوس، جالینوس ، اقلیدوس و ارشمیدوس هر كدام تحقیقات در زمینه علم واحدی را دنبال كردند.
اسكندریه موقعیت حساس خود را به عنوان برجسته ترین مركز علم جهان آنروز همچنان تا ظهور دیانت اسلام حفظ كرد به گفته بسیاری از علماء غربی اسلام نیز عامل مؤثری در حراست و حفاظت علوم یونانی بود. بعد از ظهور اسلام نه تنها اسكندریه بلكه مراكز متعددی در سراسر امپراتوری اسلام بوجود آمد و متفكران اسلامی با بهره گیری از علوم یونان موجبات احیاء این علوم را فراهم آوردند.
در قرون اولیه هجری و از زمان نخستین خلفای عباسی به ویژه در زمان هارون الرشید و فرزندان او «نهضت ترجمه» به همت آنان راه اندازی شد و دربار بغداد هیأتهایی را برای جمع آوری و خرید كتب علوم قدیمه یونانی به امپراتوری روم شرقی (بیزانس) و روم غربی (ایتالیا) اعزام شدند و مراكز ترجمه در بسیاری از شهرهای معتبر مثل جندی شاپور و بغداد به كار ترجمه اسناد یونانی پرداختند.
در قرون اولیه و به ویژه در مكتب امام صادق (ع) بدون هیچگونه تعصب دینی ، علماء اسلامی – یهودی و مسیحی در جهت اعتلای علم با یكدیگر تشریك مساعی می كردند . خلفا و سلاطین نیز همین اغماض مذهبی را رعایت می كردند و هیچگونه تفاوتی میان ابن سینا (مسلمان9 و ابن بخشیشو و ابن میمون (یهودی) وجود نداشت . علماء اسلامی از تمام كانونهای علمی از جمله هند – ایران – چین – بلخ و مرو و دانشمندان مسیحی و یهودی بهره می بردند.
در امپراتوری اسلامی، علوم وفلسفه اسلامی همچنان به باروری خود ادامه می داد . این وضع در ایران تا اواخر عصر سامانیان كه ایرانی بودند ادامه یافت، تا این كه با ورود عنصر ترك به منطقه ونهایتاً تسلط غزنویان به عنوان نخستین سلسله ترك نژاد برابر این متأسفانه محیط آرام علمی – فلسفی و حتی ادبی ایران به كانون تشنج های سیاسی و تعصبات دینی تبدیل شد. از این میان عصبیت دینی بر لطافت دینی غالب شد و احكام دین در تأویل مستشرعین درباری به صورت ابزار اعمال قدرت حاكمان سیاسی درآمد. هر روز اسلام به فرقه های مذهبی متعارض تقسیم می شد و نزاع میان این فرق فضا را برای اندیشه ورزی علمی و به ویژه فلسفی در جهت استحكام مبانی تمدن اسلام محدودتر و خشن تر می كرد و استنتاجات فرقه ای بر استدلالات علمی مسلط شد. در همین دوره (حدوداً قرن یازدهم) اروپای قرون وسطی نیز دستخوش تعارض مذهبی شده بود و احتمالاً جنگ های صلیبی (1296-1095) نقطه اوج این تعارضات بود. جنبش اصلاحات دینی در قرن شانزدهم سطح عصبیت كاتولیكی و تعارض های فرقه ای را كاهش داد و زمینه تكثرگرایی مذهبی را ببار آورد و نهایتاً فضای آنتی میان دین و فلسفه مهیا شد. در اسلام گرچه فارابی به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی تلاش كرد میان علم و ایمان – فلسفه و دین آشتی برقرار كند، اما غزالی این اندیشه را تكفیر كرد و «تهاخت الفلسفه» را در مورد این چنین عقایدی نوشت.
از زمانی كه سرزمین های اسلامی دستخوش تشنجات فرقه ای شد علم و فلسفه از این منطقه رخت بربست و ازطریق سبیل واندلس راهی اروپا شد. جنگهای صلیبی به هجرت علم و فلسفه اسلامی به اروپا كمك كرد.
اگرچه مسلمانان در پایان جنگ های دویست ساله صلیبی بر مسیحیان پیروز نظامی شدند. ولی در واقع این مسیحیان اروپایی بودند كه با دستیابی به منابع و مأخذ علمی – فلسفی – تاریخی و… و انتقال آنها به اروپا زمینه و بستر نهضت رنسانس را فراهم كردند. در انتقال علوم و فلسفه اسلامی به اروپا یهودیان نقش برجسته ای داشتند زیرا اینان در كاخ سلطاین – دربار خلفاء – كتابخانه ها و بیت الحكمه آمد و رفت داشتند و به صورت پنهانی این منابع را از سرزمین های اسلامی خارج كردند و در سیپل واندلس به خریداران اروپایی می فروختند. به این ترتیب علم و فلسفه یونان كه پس از حمله اسكندر به شرق پناه آورده بود و از شهر اسكندریه از طریق بیت الحكمه بغداد و نهضت ترجمه به جهان اسلام آورده شد و به همت علماء و فلسفه اسلامی بر آنها شرح و تفصیلی نوشته شد و زمینه ابداع و اكتشاف علوم دیگر را توسط عملاء اسلامی فراهم كرد در ؟ آشوبهای سیاسی و تنگ نظریهای مذهبی و به بهانه جنگ‌های صلیبی بار دیگر به اروپا رفت و بنیاد انسانی را در آنجا پی ریزی كرد. به این صورت انسانی به عنوان مبدأ بیداری اروپا و منشأ تمدن جدید غرب مرهون اندوخته ها علمی و فلسفی علماء اسلامی بوده است. این ادعایی است كه مورخین امروزی اروپایی نیز به آن اعتراف می كنند. «راك لو گف مورخ مشهود و قرون وسطی شناس مورخ فرانسه در مقدمه كتاب «جنبش روشنفكری در قرون وسطی» معتقد است كه تمدن رنسانس از بقایای تمدن بین‌النهرین و سرزمین های اسلامی ساخته شد.»
از قرن دوازدهم نهضت ترجمه منابع اسلامی در اروپا آغاز شد. علماء مسیحی آثار علوم یونانی را كه غالباً به زبان عربی و ؟ بود به زبان لاتین كه زبان مقدم كلیسا بود ترجمه كردند و بزودی ترجمه به زبانهای محلی و ملی رواج یافت. در پاریس – لندن – مادرید مدارس اسنه شرقی برپا شد تا ترجمه كتب سریعتر انجام گردد.
خلاصه این كه مسیر اشتغال علوم و فلسفه از یونان به شرق و از شرق به اروپا نشان داد كه علم از محیط متشنج بیزار است. زیرا به مجرد این كه یونان نظامی شد و جامعه شرقی دچار مبارزات سیاسی و اختلافات دینی گردید، علم از این منطقه نیز به جای آرامتر كه طالبان علم وجود داشتند مهاجرت كرد.
از جمله منابع مهم دیگری كه حكایت از این نقل و انتقال می كند، كتاب «انتقال علوم یونانی به عالم اسلام» اثر دیسی اولیری است كه توسط مرحوم احمد آرام به زیبایی ترجمه شده است.
مهمترین سئوال طرح تحقیق این است كه اولاً چگونه و چرا علم و فلسفه یونان به شرق منتقل شد ثانیاً در شرق اسلامی چه برداشت ها و تفاسیر روی علوم یونانی صورت گرفت و چگونه شد كه این علوم نتوانست جامعه ما را طرز خفتگی بیدار كند ثالثاً چه عواملی اروپای قرون وسطی را از حالت ركورد و تحجر دینی خلاص كرد و حیاتی دوباره (رنسانس) به او داد و مسلمانان چه اندازه تأثیر در احیاء تمدن اروپا داشته اند.
این طرح تحقیق دارای چهار فصل است:
فصل اول كه مدخل و مقدمه ای برای فصول بعدی است. دورنمایی از موقعیت جهانی اسلام و مسیحیت در قرون وسطی را از جنبه های مختلفی علمی – فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ترسیم می نماید. (اصطلاح و دوره هزار ساله قرون وسطی خاص تاریخ اروپاست و قابل نقل برای تمدنهای دیگر نیست). مفاهیم فرهنگ و تمدن، «چگونگی شكل گیری تمدن اسلامی و عناصر داخلی و خارجی موثر در آن و نظام فئودالی را مورد توجه قرار می‌دهد.
فصل دوم تحت عنوان كانونهای تأثیرگذار و پل های ارتباطی شرق و غرب نام گرفته است كه به سه موضوع ؟؟ – اندلس و جنگهای صلیبی پرداخته است. این فصل به دلیل اهمیت مفصل تر از فصول دیگر است.
فصل سوم به روابط فرهنگی، فكری مسلمانان و مسیحیان در قرون وسطی پرداخته شده و اثرات آن تا رنسانس ادامه یافته است. توسط دانشگاهی اسلامی و نقش آن در تأثیر دانشگاههای اروپایی، چگونگی سیر انتقال اندیشه‌های علمی – فلسفی از جهان اسلام به اروپا – نقل ادبیات – تصوف و عرفان اسلامی و آداب و رسوم و خلق و خوی مسلمانان در اروپا مهمترین مباحثی هستند كه در این قسمت به آنها پرداخته شده است.
فصل چهارم به تحقیق و تفحص در علوم تجربی و ریاضی و نقش دانشمندان اسلامی در بسط و تكامل آن علوم و همچنین به راههای نفوذ آثار متفكران اسلامی در غرب پرداخته ایم.
در پایان پس از نتیجه گیری منابع و مآخذ فارسی – عربی و لاتین آورده شده است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید