فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیک در word دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

«فهرست مطالب»
فلوتاسیون فلوئورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك

چكیده                                                 1
مقدمه                                                3
فصل اول: فلوئورین
1-1- مقدمه                                            5
1-2- مشخصات عمومی و كلی فلورین                                 10
1-2-1- مشخصات عمومی فلورین                            10
1-2-2- مشخصات كلی فلورین                                12
1-3- زمین شناسی فلورین                                    18
    1-3-1- انواع كانسارهای فلورین                                18
    1-3-2- زمین شناسی و پراكندگی كانه در ایران                         21
    1-3-3- شرایط تشكیل وژنز فلورین                            25
    1-3-4- مطالعات اكتشافی                                28
1-4- روش های اكتشاف و استخراج و فرآوری فلورین                        31
    1-4-1- روش های عمده اكتشاف فلورین                            31
1-5- بررسی وضعیت فلورین در جهان                                 36
    1-5-1- كشورهای عمده تولید كننده فلورین                        36
    1-5-2- میزان صادرات فلورین در جهان                            37
1-6- بیولوژی و تاثیرات زیست محیطی فلوئورین                            40
1-7- صنایع مصرف كننده فلوئورین در جهان                            40
فصل دوم: فرآوری فلوئورین با روش فلوتاسیون
2-1- مقدمه                                            43
2-2- عملیات آزمایشی                                        45
2-2-1- نمونه سنگ معدن                                 45
2-2-2- معرفها (مواد شیمیایی مورد مصرف)                        46
2-2-2-1-Gj                                      46
2-2-2-2- سولفات مس نمكی                            47
2-2-2-3- سایر معرفها                                 48
2-2-3- فلوشیت فلوتاسیون                                 48
2-3- نتایج و بحثها                                         50
فصل سوم: رفتار پیچیده اسید چرب در فلوتاسیون فلورین
3-1- مقدمه                                            57
3-2- مواد و روشها                                         58
3-3- نتایج آزمایشات                                        61
3-3-1- محلولهای اسید پالمتیك مایع                             61
3-3-2- بالقوگی زتای – zeta رسوبات پالمیتات                         64
3-3-3- تاثیر اسید پالمیتیك روی بالقوگی زتای فلوئورین                    66
3-3-4- جذب سطحی پالمیتات در فلوئوریت                        69
3-3-5- نوعهای پالمیتات و زاویه تماس فلوئوریت                         70
3-3-6- شناوری فلوئوریت با وصول كننده پالمیتات                     72
فصل چهارم: فلوتاسیون فلوئورین با عیار بالا در فلوتاسیون ستونی
4-1- مقدمه                                             77
4-2- مواد و روشها                                        78
4-2-1- ماده معدنی                                    78
4-3- نتایج و بحث                                         83
فصل پنجم: تأثیر دی اولئات كلسیم بر روی سطح كلسیم و فلوئورین
5-1- مقدمه                                             90
5-2- آزمایشات                                            95
5-2-1- اندازه گیری نیروی فعل و انفعالی توسط میكروسكوپ اتمی (AFM)         95
5-2-2- محاسبه عددی از طریق شبیه سازی دینامیك مولكولی                 97
5-3- نتایج و بحث                                        103
5-3-1- نیروهای فعل و انفعالی میان سطحی اندازه گیری شده توسط میكروسكوپ اتمی (AFM)   103
5-3-2- آنالیز نیروهای فعل و انفعالی با استفاده از نظریه های: DLVO  و DLVO ارتقاء یافته     104
5-3-3- ساختار میان سطحی آب در سطوح كلسیت و فلوئوریت                110
5-3-4- بحث و نتیجه گیری                                114
فصل ششم: بهبود فلوتاسیون فلورین با استفاده از پروسه پراكندگی ذرات
6-1- مقدمه                                             118
6-2- فرایند آزمایشی                                        120
6-2-1- مواد                                        120
6-2-2- روشهای آزمایشی                                121
6-2-2-1- آنالیز دانه سنجی                            121
6-2-2-2- آنالیز دیدن از طریق میكروسكوپ الكترونیكی (S6M)            122
6-2-2-3- تست فلوتاسیون                             122
6-3- نتایج و بحثها                                         123
فصل هفتم: نتایج و پیشنهادات
نتایج و پیشنهادات                                        135
منابع مورد استفاده                                        138

 

چكیده:
فلوئوریت (CaF2) یك ماده فلورینی مهمی می باشد كه بیشتر جهت تولید اسید هیدروفلوئوریك و در صنعت فولاد بكار می رود در این بخش خلاصه مطالبی در مورد روشهای فلوتاسیون فلوئورین، نفتنات سدیم، تأثیر دی اولئات كلسیم بر روی سطح كلسیم و فلوئورین، و رفتار شناور گونه عنصر فلورایت [دارای اسید چرب] ارائه می شود در استخراج فلوئورین از سنگ آهن در چین از نفتنات سدیم غنی شده بعنوان عامل وصولی و سولفات مس نمكی مس بعنوان كندساز مواد معدنی فسفاتی مورد مطالعه قرار می گیرد اسید پالمتیك [یك وصول كننده تركیب كربوكسیلات] و نمكهای پالمیتات كلسیم و اثر آنها را روی رفتار شناورگونه فلوئوریت را دقیقاً تشریح می نماید برای بررسی تأثیر دی اولئات كلسیم بر روی سطح كلسیم و فلوئورین باید نیروهای كششی متقابل كلكتورها با سطوح كلسیت و فلوئوریت مورد استفاده می باشد نیروهای جاذب AFM بین دی اولئات كلسیم كروی و سطح فلوئوریت بسیار قوی می باشد نیروی دافعه AFM بین دی اولئات كلسیم كروی و سطوح فلوئوریت همگون با روند پیش بینی DVLO نمی باشد. فعل و انفعالات عاری از DVLO اینطور در نظر است كه توسط ساختارهای آبی میان سطحی مختلفی در فلوئوریت – واسطه های كلسیت – آب همانطور كه توسط آزمایشات محاسبه عددی با استفاده شبیه سازی پویای مولكولی آشكار گردیده است توجیه می شود در مورد فلوتاسیون فلوئورین در یك ستون كوتاه با استفاده از یك ستون كوتاه [ناحیه جمع آوری كننده خارج و حدود 8 متر] طول دارد و تحت گرایش منفی شدت جریان مواد زائد كمتر از جریان تغذیه می باشد و بدون استفاده از آب شستشو ارائه می نماید در مورد فلوتاسیون فلوئورین با استفاده از پروسه پراكندگی ذرات با بكارگیری عامل CMC بعنوان تجزیه كننده توانسته است بصورت مؤثری در ارتقاء كار فلوتاسیون فلوئوریت تأثیرگذار باشد و باعث افزایش كیفی فلوئوریت از 72% به 5/78% در همان گرید تغلیظی 98% CaF2 می گردد.

 

مقدمه:
فرآوری مواد معدنی یكی از مهمترین بخشهای صنعت معدنكاری و در واقع بوسیله آن مواد خام وارد چرخه صنعت شده و در بخشهای گوناگون بعنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد نظر به اهمیت فرآوری و علاقمندی به بخش فرآوری این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فصل اول
معرفی فلوئورین
فصل اول كلیات:
1-1- مقدمه
این كانی به فرمول CaF2 بلورهای بسیار درشت و غالبا مكعبی دارد و گاهی تركیب این فرم با سطوح اكتائدری و همچنین سطوح دود كائدر و رمبوئیدال و تتراهگزائدر (310) و سایر فرمها دیده می‌شود.
به ندرت بصورت اكتائدر و یا دود كائدر رمبوئیدال ساده تشكیل می‌شود. نوع پوشش بلور سنگی به حرارت تشكیل آن دارد، مثلا فرم اكتائدری آن از منشاء پنوماتولیتیك است.
ماكلهای تداخلی مكعب‌های آن در جهت (111) بسیار زیاد است و بصورت ریز و یا درشت بلور تا متراكم و اكثر رنگی است. بصورت ساقه‌ای و حتی خوشه‌ای نیز تشكیل می‌شود.
رخ آن در جهت (111)، سختی آن 4 و وزن مخصوص آن 1/3 تا 2/3 و ضریب انكسار آن 434/1 است. دارای جلای شیشه‌ای، بی‌رنگ شفاف تاملون و كدر است. رنگ آن مخصوصاً در فلورین‌‌های تیره رنگ شاید مربوط به تشعشعات رادیو اكتیو باشد.
نمونه‌های تیره ‌رنگ آن یك نوع فلوئورسانس قوی نشان می‌دهند. در مقابل نور وارده به رنگ آبی و در نوری كه از آنها می‌گذرد به رنگ سبز دیده می‌شود. بعد از گرم كردن غالبا فسفر سانس نشان می‌دهد. این كانی هادی الكتریسته و درجه ذوب آن 1402 درجه است. با اسید سولفوریك تولید HF می‌كند. فلورین بدبو، به نوعی فلورین تیره رنگ اطلاق می‌شود كه در اثر ضربه، بوی مخصوص فلوئور از آن استشمام می‌شود. این كانی مانند سایر فلورین‌ها غالباً با مقدار بسیار كمی از كانیهای اورانیوم همراه است.
فلورین كانی بسیار فراوان است. بصورت فرعی در سنگهای درونی اسید و در فضاهای غده‌ای آنها و به طور فراوان در گماتیت‌ها و سنگهای دگرگونی مجاورتی و همراه سولفیدها دیده می‌شوند. قسمتی از این رگه‌ها غالبا از فلورین خالص تشكیل می‌شود و به صورت بلورهای منظم بی‌رنگ یا رنگی، گاهی بصورت كانی اشباعی هیدروترمال در ماسه سنگها تشكیل می‌‌گردد. مصرف فلورین 80 درصد بصورت ماده فلوئوردار در صنایع تهیه مواد مختلف (اسید فلوئوریدریك و سایر تركیبات فلوئور) اهمیت دارد. فلورین‌های بیرنگ در صنایع اپتیك برای تهیه منشورها و عدسی‌ها به كار برده می‌شود. فلورین از نظر ساختن عدسی‌های شیئی اهمیت خاصی دارد.
به مقدار زیاد و با خلوص بالا یافت می‌شود.
اسید سولفوریك 98 درصد از دیگر مواد مورد نیاز است كه آن هم به راحتی قابل دسترسی است.
همانطور كه از موارد فوق برداشت می‌شود اجرای طرح تولید كریولیت منوط به تولید AlF3 و NaF است كه هر دو بستگی به تولید HF دارند.
عنصر فلورین در كانی آپاتیت و به میزان بسیار كم در آمفیبول، میكا، اسفن و پیروكسن وجود دارد.
كانی اصلی فلورین ، فلوئوریت با فرمول شیمیایی CaF2 می باشد . به رنگ های زرد ، سبز ، آبی ، بنفش ، بی رنگ و گاهی تا ارغوانی بوده و در سیستم کوبیک متبلور می شود . وزن مخصوص این کانی 18/3 و سختی آن 4 می باشد . این کانی معمولاً فضای خالی بین سایر کانی ها را پر کرده و در طبیعت به صورت رگه ای مشاهده می شود و همراه با کانی های کلسیت – کوارتز – باریت- سلستین و سولفید های گوناگون همراه است . فلوئوریت در صورت خالص بودن 7/48 % فلوئور و 3/51 % کلسیم دارد.
دیگر كانی‌هایی فلوئور كه كمتر رایج هستند، عبارتند از:
•كریولیت (Na3AlF6)
•اسلایت (MgF2)
•توپاز
•ویلیومیت
•باستناسیت
•فلوئورآپاتیت
 فلورین از 1/51 درصد كلسیم و 9/48 درصد فلوئور تشكیل شده است. سختی این كانی 4 و وزن مخصوص آن 2/3 – 3 می‌باشد. جلای آن شیشه‌ای و به رنگهای مختلف، بی‌رنگ، زرد، سبز، آبی، بنفش، قرمز و قهوه‌ای دیده می‌شود. ناخالصی‌هایی در فلورین به صورت گاز، مایع و جامد وجود دارد كه شامل آب، مواد نفتی، پیریت، ماركاسیت، كالكوپیریت و سایر سولفیدهای فلزی می‌باشد. سریوم و ایتریوم نیز به مقدار كم در بعضی از كانسارها، فلورین را همراهی می‌‌كند. در فلورین‌های تجارتی ناخالصی‌ها بیشتر كلسیت، كوارتز، باریتین، سلستین و سولفیدهای مختلفی است كه به شكل كانیهای گانگ ظاهر می‌شوند.
علت كمیابی فلوئور به شكل آزاد میل تركیبی شدید آن با سایر عناصر است. در حال حاضر فلورین مهمترین منبع تأمین كننده فلوئور در جهان است ولی در سنگهای فسفاته نیز مقدار زیادی فلوئور وجود دارد كه می‌تواند به عنوان یكی از منابع تولید كننده فلوئور در آینده به حساب آید.
امروزه فلورین در تهیه اسید فلوریدریك و مشتقات آن و همچنین در صنایع فولاد، سرامیك، ریخته‌گری، تهیه فروآلیاژها و … معرفی می‌گردد. اسید فلوئوریدریك در تهیه كریولیت مصنوعی كاربرد وسیعی دارد. اسید فلوئوریدریك به عنوان كاتالیست در تهیه سوختهای اكتان بالا، خورنده و صیقل دهنده شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فلورین موجود در خاك ، بیشتر از سنگ های مادر تأمین می شود ولیکن فعالیت های آتشفشانی در یك منطقه نیز موجب افزایش این عنصر در خاك می شوند.
عادی ترین شكل این عنصر در آب در pH پایین تر از 5/3 به صورت فلورین آزاد است. در صورتی كه میزان بالایی از یون كلسیم در آب ها وجود نداشته باشد، تمركز فلورین در آب بالا خواهد بود. این مسئله به دلیل میل تركیبی زیاد فلورین با كلسیم و تشكیل فلورایت در محیط است.
بنابراین تمركز فلورین‏، احتمالاَ در آب های زیرزمینی كه میزان كلسیم در آنها بسیار پایین است و با سنگ های دارای بیوتیت و كانی های غنی از فلورین در تماسند‏‏، بالاست. آب چشمه های گرم، فلورین بالایی دارند. شیمی آب مانند شیمی خاك‏، در بهداشت انسان تأثیر زیادی دارد. شاید بهترین مثال مستند رابطه مثبت بین عناصر نادر در آب و بهداشت‏، در تأثیر فلورین در كاهش بیماری های دندان به ویژه پوسیدگی دندان باشد.
طبقه‌بندی ژئوشیمیائی عناصر، عنصر فلوئور گرایش به گروه لیتوفیل دارد كه این مسئله ناشی از وضعیت آرایش الكترونی اتمها و محل قرارگرفتن آن در جدول تناوبی دارد. عناصر لیتوفیل هستند كه به آسانی با هشت الكترون بیرونی‌ترین پوسته اتم خود تشكیل یون می‌‌دهند.
عنصر (F) به همراه Hg, Bi, B, As, Sb, Se و Te كه از فرارترین عناصر می‌باشند، در تشخیص قابلیت تحرك عناصر و در مطالعه فرآیندهای هیپوژنی كه باعث تغییراتی در تركیب كانی شناسی سنگ دیواره و پیدایش پاراژنزهای حاصل می‌شود از اهمیت فراوانی برخوردارند.
همچنین فلوئور به همراه كلر و اشكال مختلف یون كربنات كه به آسانی مهاجرت می‌كنند، از جمله تشكیل دهنده‌های محلول هیدروترمال و فوق بحرانی هستند. این تشكیل دهنده‌ها برحسب خواص شیمیائی شان به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
– عنصر بازی قوی مانند K , Na و Ca
– عناصر آمفوتر و كمپلكس ساز مانند Sh و Al
– عناصر اسیدی مانند Cl , F و S
به هر حال قابلیت تحرك نسبی عنصر F در محیط‌های ثانویه (سوپرژن) به این ترتیب است كه این عنصر در هر شرایط از قبیل اكسید كننده، اسید، خنثی تا قلیائی و احیاء كننده از قابلیت تحرك نسبی بالای برخوردار است.
تمركز فلوئور خصوصاً در سنگهای قلیائی، كربناتیت‌ها و در نهشته‌های فلوریت – هلویت دیده می‌شود و در صورت عدم تمركز كانی‌های خود فلوئور این عنصر در میكاهاو هورنبلند تمركز می‌یابد.
فلوئور همچنین به عنوان عنصر معرف و ردیاب برای نهشته‌های كانساری طلا و نقره به كار می‌رود. توانایی ردیابی این عنصر برای كانسارهای غنی از فلوئور در محیط‌های خاكی در حد خوب است.
فلورین موجود در خاك ، بیشتر از سنگ های مادر تأمین می شود ولیکن فعالیت های آتشفشانی در یك منطقه نیز موجب افزایش این عنصر در خاك می شوند.
عادی ترین شكل این عنصر در آب در pH پایین تر از 5/3 به صورت فلورین آزاد است. در صورتی كه میزان بالایی از یون كلسیم در آب ها وجود نداشته باشد، تمركز فلورین در آب بالا خواهد بود. این مسئله به دلیل میل تركیبی زیاد فلورین با كلسیم و تشكیل فلورایت در محیط است.
بنابراین تمركز فلورین‏، احتمالاَ در آب های زیرزمینی كه میزان كلسیم در آنها بسیار پایین است و با سنگ های دارای بیوتیت و كانی های غنی از فلورین در تماسند‏‏، بالاست. آب چشمه های گرم، فلورین بالایی دارند.
شیمی آب مانند شیمی خاك‏، در بهداشت انسان تأثیر زیادی دارد. شاید بهترین مثال مستند رابطه مثبت بین عناصر نادر در آب و بهداشت‏، در تأثیر فلورین در كاهش بیماری های دندان به ویژه پوسیدگی دندان باشد.

1-2- مشخصات عمومی و كلی فلورین
1-2-1- مشخصات عمومی فلورین
نام فلوئورین فلورین Fluorine و فلوئوراسپار Fluorspar از واژه لاتین Fluere به معنای جریان یا فلاكس گرفته شده است. فلوئورین یكی از عناصر كمیاب و نادری است كه در سنگ های پوسته زمین یافت می شود. فلوئورین هجدهمین عنصر فراوان در پوسته زمین است و میانگین آن در پوسته زمین در حدود 300 (p.p.m) است.
فلوئورین یک هالوژن گازی است به رنگ زرد متمایل به خاکستری با نماد F ، عدد اتمی 9 ، وزن اتمی 9984/18 ، وزن مخصوص 696/1 گرم بر سانتی متر مکعب ، نقطه جوش 05/188- درجه سانتی گراد و نقطه ذوب 52/219- درجه سانتی گراد . فلورین در گروه 17(VA) جدول تناوبی به عنوان هالوژن بوده و در دوره 2 قرار دارد.
فلورین مهمترین منبع تأمین فلوئور در طبیعت است. این كانی در سیستم مكعبی متبلور می‌شود و می‌تواند عناصر نادر را در شبكه خود جای دهد. فلوئور در طیف وسیعی از شرایط زمین شناسی بوجود می‌آید و در تمام شرایط رسوبی، آذرین و دگرگونی می‌توان یافت شود. این كانی معمولاً با نهشته‌های مهم سرب، روی و باریت همراه است و از این جهت اهمیت خاصی دارد. چرا كه پی چویی و اكتشاف آن می‌تواند به كشف نهشته‌های مذكور نیز منجر شود. همچنین ضمن استخراج و پرعیار كردن این كانی و كانی‌های همراه نیز قابل استحصال است و این خود موجب با ارزش‌تر شدن نهشته‌های فلورین می‌شود. گاهی نیز وجود فلورین، خود موجب ارزشمندتر شدن نهشته‌های دیگر كانی‌ها می‌شود. از این رو بایستی در بررسیهای فنی – اقتصادی نهشته‌های سرب، روی، باریت و فلورین به كانیهای همراه توجه خاصی مبذول داشت. زیرا این كانی‌ها ممكن است در اقتصادی شدن یك كانسار، تاثیر بسیاری داشته باشند.
فلوئور موجود در طبیعت، جز در مقادیری ناچیز در موارد رادیواكتیو، به صورت آزاد وجود ندارد. اما به صورت تركیب با دیگر عناصر به فراوانی دیده می‌‌شود. مقدار این عنصر در پوسته زمین 065/0 درصد و در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی در حدود 200 تا 1000 گرم بر تن است، علت كمیابی فلوئور به صورت آزاد میل تركیبی شدید آن با دیگر عناصر است به عبارت دیگر به علت نزدیكی شعاعهای یونی یون فلوئور (136/0 نانومتر)، یون هیدروكسید (14/0 نانومتر) و یون اكسید (4/0 نانومتر) امكان جایگزینی آنها با هم در كانیهای گوناگون وجود دارد.
درحال حاضر در میان انبوه كانیهای فلوئوری فلوئورین، مهمترین منبع تأمین كننده فلوئور جهان است. اما مقادیر بسیار زیادی فلوئور را نیز می‌توان از سنگهای فسفاته بدست آورد. تحقیقات نشان می‌دهد كه به عنوان منابع آتی فلوئور می‌توان از توپاز، با ستنزیت و محصولات جانبی استخراج كانیهای سولفیدی و باریت استفاده نمود.
1-2-2- مشخصات كلی فلورین
فلوئور الكترونگاتیوترین عنصر جدول تناوبی است و می‌تواند با سایر عناصر تركیب شود. این ماده در انرژی اتمی و صنایع پیشرفته كاربرد زیادی دارد. یكی از مهمترین منابع عنصر فلوئور كانی فلوئوراسپار بوده كه از تركیب این كانی با اسید سولفوریك، فلورید هیدروژن تولید می‌شود كه ماده اولیه برای تولید تركیبات فلوئور است.
مهمترین تركیبات فلوئور، آلومینیوم‌تری فلوئورین و كریولیت می‌باشند كه در صنایع آلومینیوم سازی از اهمیت خاصی برخوردارند. آلومینیوم‌تری فلوراید، كریستال سفید رنگی است كه به عنوان مكمل الكترولیت در صنایع تولید آلومینیوم مصرف فراوانی دارد.
اسم فلورین و فلوئور اسپار از كلمه لاتین Fluere به معنی جریان یا فلاكس می‌باشد. در سال 1525 استفاده از فلوئور اسپار به عنوان فلاكس مطرح گردد. از سال 1546 به بعد معادن فلورین در حد اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. قبل از این تاریخ تنها بلورهای درشت فلورین به عنوان زینت و برای ساختن ظروف و مجسمه در برخی از كشورها معمول بوده است.
در سال 1670 حكاكی بر روی شیشه بوسیله فلوئور اسپار تركیب شده با اسید گزارش شد. مصرف هیدروژن فلوراید در تولید كلر و فلوئور و كربن‌ها به عنوان سرد كننده و نیز آلومینیوم فلوراید و كریولیت به عنوان كمك ذوب از سالهای 1930 شروع گردید. جنگ جهانی دوم باعث تحولات عظیمی در زمینه تولید و مصرف هیدروژن در آلكیلاسیون و تولید سوخت هواپیما و در تولید اورانیوم هگزا فلوراید به عنوان تغلیظ كننده اورانیوم گردید.
آ . ای . فرسمان دانشمند روسی این عنصر را «همه چیز خور» خوانده است و بی‌شك تعداد بسیار كمی از اجسام، چه طبیعی و چه ساخته دست انسان، وجود دارند كه بتوانند در برابر اثر فلوئور مقاومت كنند. سرگذشت فلوئور خود حاكی از این خصوصیت آن است. به استثنای گازهای نادر، فلوئور آخرین غیرفلزی بود كه به صورت آزاد تهیه شد. یكصد سال از تاریخ پیشگویی وجود چنین عنصری گذشت تا آنكه دانشمندان قادر به تولید آن به صورت گازی شدند. شیمیدانان در طی این دوره پانزده بار دست به تهیه آن زدند ولی هر بار كوشش‌هایشان بی‌ثمر ماند و در موارد متعددی حتی جان خود را از دست دادند. در عین حال كانی طبیعی معروف فلوئور یعنی فلورین از زمانهای بسیار دور برای هر كلكسیونر سنگی آشنا بوده است. نام این كانی بی‌ضرر در دست نوشته‌های مربوط به قرن شانزدهم هم ذكر شده است. اما وقتی برای اولین بار اسید فلوئوریدیك را ساخت. تنها چیزی كه می‌دانیم این است كه در سال 1670 میلادی صنعتگر نومبرگی اشتوانهارد اثر خورنده آن را بر شیشه مشاهده كرد.
اشوانهارد و بسیاری دیگر پس از وی معتقد بودند كه اچینگ شیشه به خاطر اسید سیلیسیك است، در حالیكه اكنون همه می دانیم این اسید فلوئوریدریك است كه بر شیشه اثر می‌كند.
یك قرن گذشت تا آنكه شیله آزمایشاتی بر روی فلورین انجام داد. او دو نوع فلوئورین سبز و سفید را مورد مطالعه قرار داد. این دانشمند نمونه‌ای پودر شده را همراه با اسید سولفوریك حرارت داد و متوجه شد كه سطح داخلی شیشه ظرف آزمایش مات شد و رسوب سفید رنگی بر كف آن نشست. او چنین فرض كرد كه فلورین خاك آهك داری اشباع از یك اسید نامعلوم است و با افزودن آب آهك به این اسید فلوئورینی مصنوعی، مشابه با كانی طبیعی ساخت.
سال 1771 میلادی، یعنی سال جداسازی اسید فلوئوریدریك را تاریخ كشف فلوئور در نظر می‌گیرند، گرچه این تاریخ به ندرت مورد تصدیق همگان است. ماهیت اسیدی كه شیله به دست آورد و در آن زمان آن را اسید سوئدی خواند نامشخص ماند. بر سر این موضوع یعنی كشف اسیدفلوئوریدریك توسط شیله در محافل علمی جنجال بود اما هر سال كه می‌گذشت درستی ادعای او بیشتر آشكار می‌شد. به این ترتیب اسید فلوئوریدریك وارد طبقه‌بندی تركیبات شیمیائی شد و دانشمندان به تدریج متقاعد شدند كه این تركیب حاوی یك عنصر شیمیائی جدید است. لاووازیه این اندیشه را وقت بخشید و رادیكال اسید فلوئوریدریك را به عنوان یك جسم ساده وارد «جدول اجسام ساده» كرد. البته لاووازیه به اشتباه فكر می‌كرد كه این اسید حاوی اكسیژن است و این اشتباه البته قابل درك است چون در آن زمان شیمیدانان بر این باور بودند كه اكسیژن جزء لاینفك همه اسیدهاست.
خلوص اسید به دست آمده به روش شیله همچنان به عنوان یك مسئله برجای ماند تا آنكه در سال 1809 میلادی، گی‌لوساك و تنار اسید فلوئوریدریكی نسبتاً خالص به دست آوردند. روش كار آنها این بود كه فلورین را با اسید سولفوریك در یك ظرف تقطیر سربی حرارت دادند. هر دوی این دانشمندان در طی آزمایشات خود چندین بار مسموم شدند. یك سال بعد حادثه‌ای مهم در تاریخ كودكی فلوئور روی داد. دو دانشمند معروف، دیوی انگلیسی و آ. آمپر فرانسوی هر یك مستقلاً تركیب اسید فلوئوریدریك را عاری از اكسیژن دانستند. آنها مصرانه می‌‌‌اندیشیدند كه این اسید تركیبی مشابه با اسید كلریدریك یعنی تركیبی شامل هیدروژن و یك عنصر ناشناخته است. دیوی اولین كسی بود كه سعی در به دست آوردن فلوئور خالص كرد، اما نتوانست فلوئور را به صورت آزاد تهیه كند. وی در مدت دو سال (1813 و1814 م.) تلاش دو روش را به كار برد. روش الكتروشیمیائی كه تا آن زمان موجب تهیه سدیم، پتاسیم، كلسیم و منیزیم شده بود و روش اثر كلر بر فلوئوریدها. الكترولیز اسید فلوئوریدریك بی‌نتیجه بود و روش دوم نیز سودی نداشت و بیماری سختی كه حاصل كار با تركیبات فلوئور بود. دیوی را واداشت تا آزمایشهایش را متوقف كند. با همه اینها او از جمله اولین كسانی بود كه با تركیبات فلوئور بود. دیوی را واداشت تا آزمایشهایش را متوقف كند. با همه اینها او از جمله اولین كسانی بود كه جرم اتمی فلوئور را تعیین كرد. (عددی كه او گزارش كرد 06/19 بود). آزمایشات بی‌ثمر دیوی و بیماری او هشدار و اعلام خطری به دیگر دانشمندان بود و تقریباً به مدت بیست سال هیچ كس در جهت تهیه فلوئور آزاد تلاشی نكرد. تنها شاگرد و دستیار معروف دیوی، فارادی در سال 1834 م. (یعنی پس از مرگ دیوی) كوشید تا معمای تهیه فلوئور آزاد را حل كند اما او حتی با الكترولیز فلوئوریدهای مذاب هم نتوانست به نتیجه‌ای برسد.
در مورد نام فلوئور هم باید گفت كه آمپر كلمه یونانی فتورس به معنی مخرب را به خاطر فعالیت شیمیائی شدید فلوئور انتخاب كرد. اما دیوی كلمه فلوئوراین را مشابهت با كلمه «كلراین، پیشنهاد كرد كه البته ما در فارسی به جای این دو، معادل فرانسه آنها یعنی فلوئور و كلر را به كار می‌بریم.
در سال 1836 میلادی برادران ناكس ایرلندی به قصد حل این مشكل به میدان آمدند. آنها در طی پنج سال آزمایشات خطرناكی انجام دادند كه هیچ یك به نتیجه‌ای نرسید. این دو برادر در طول كار به شدت مسموم شدند. و ر.ناكس، یكی از آنها، جان خود را از دست داد. در سال 1846 میلادی پ. لایت، دانشمند بلژیكی و سپس دانشمند فرانسوی د. نیكلس، نیز به سرنوشت برادران ناكس دچار شدند. سرانجام در سالهای 1856-1854 میلادی ای. فرمی استاد» اكول پلی تكنیك پاریس ظاهراًدر تهیه فلوئور آزاد موفق شد. او فلوئور كلسیم مذاب بی‌آب را تجزیه الكتریكی كرد و در نتیجه كلسیم فلزی بر روی كاتد رسوب كرد در حالی كه در آند گازی آزاد شد كه چیزی جز فلوئور نمی‌توانست باشد. اما دیدن چند حباب كافی نبود. در هر حال ای. فرمی یكی از كاشفان فلوئور است و حق او كمتر از شیله نیست. در سال 1869 میلادی دانشمند انگلیسی جی. گور مقادیر كمی فلوئور آزاد كرد كه بلافاصله با هیدروژن واكنش انفجار آمیزی نشان داد. به همین ترتیب ده محقق دیگر به امید تهیه فلوئور آزاد دست به كار شدند كه نام آنها در تاریخ ثبت شده است.
سرانجام لحظه‌ای فرا رسد كه ا. مواسان سرنوشت فلوئور را در دستهای خود گرفت. او ابتدا خطاهای پیشینیان خود را تحلیل كرد و به روشنی دریافت كه كوششهای فارادی، ای. فرمی و جی. گور به این خاطر به شكست انجامیده است كه آنها نمی‌توانسته‌اند بر میل تركیبی شدید فلوئور كه باعث تركیب شدید و آنی فلوئور با هر چیزی، از جمله مصالح مصرفی در ساخت ابزار آزمایشگاه، می‌شود فائق آیند. مواسان همچنین بر اشتباه آن دسته از محققین كه سعی در جدا كردن فلوئور به وسیله اثر كلر بر فلوئوریدها داشتند واقف بود و می‌دانست كه كلر باید اكسید كننده ضعیف‌تری در مقایسه با فلوئور باشد.
مواسان مشكل جدا كردن فلوئور را با استفاده از ظرفی یو شكل حل كرد. او ابتدا از ظرفی پلاتینی استفاده كرد اما بعد به این نتیجه رسید كه ظرف مسی باید بسیار مناسب‌تر باشد زیرا نه فلوئور می‌تواند بر فلوئورید مس تشكیل شده بر سطح مس اثر كند و نه فلوئوریدها با آن تركیب می‌شوند. مواسان این ظرف U شكل مسی را از اسید فلوئوریدریك بی‌آب پر كرد و مقدار كمی بی‌فلوئورید پتاسیم به آن افزود تا محلول هدایت الكتریكی پیدا كند. این ظرف را در یك مخلوط سرد كننده در دمایC°25-  قرار داد و الكترودهای پلاتینی را از درون درپوشهای فلوئورید كلسیم به ظرف وارد كرد. در اثر الكترولیز هیدروژن در كاتد و فلوئور در آند آزاد شد و او فلوئور را در لوله‌های مسی جمع‌آوری كرد.
در روز 26 ژوئن 1886 میلادی ”مواسان“ اولین آزمایش موفقت آمیز خود را كه ضمن آن در اثر واكنش فلوئور با سیلسیم شعله‌ای مشاهده كرد انجام داد. پس از آن گزارش محترمانه‌ای به آكادمی علوم پاریس فرستاد و در آن نظرات مختلفی كه در مورد ماهیت این كار امكان داشت مطرح شود درج كرد.
ساده ترین این نظرات این بود كه این كار ممكن است پر و فلوئورید هیدروژن و یا حتی مخلوطی از فلوئورید هیدروژن و ازن باشد. میزان فعالیت این مخلوط آنقدر زیاد بود كه اثر شدید آن بر اسید سیلیسیك بلوری را توجیه می‌كرد.
به این ترتیب پس از انجام موفقیت‌آمیز آزمایش در حضور اعضای اكادمی پاریس همگی گواهی بر موفقیت او دادند و سال 1886 میلادی یعنی سال تهیه فلوئور آزاد سالی تاریخی، مهمتر از روزها و سالهای تاریخی دیگر، در بیوگرافی فلوئور شد.

1-3- زمین شناسی فلورین
1-3-1- انواع كانسارهای فلورین
كانسارهای مهم فلوئوریت (CaF2) عبارتند از:
1- نوع رگه ای:
رگه های حاوی فلوئورین در سنگهای آذرین اسیدی- حد واسط، دگرگونی و رسوبی گزارش شده است. رگه های فلوئورین بیشتر همراه كوارتز، كلسیت، باریت، گالن و اسفالریت هستند. عرض رگه ها متغیر ( كمتر از 1 متر تا حداكثر 10 متر ) و طول آنها 50 متر تا چند كیلومتر است. عیار اقتصادی رگه ها متغیر و در محدوده 25 تا 65 درصد است.
2- نوع استراتی فرم:
ذخایر فلوئورین نوع استراتی فرم در سنگ های كربناته تشكیل می شوند. در محدوده ذخایر فلوئورین ایالت الینویز (امریكا) سنگهای آذرین گزارش نشده اند، در صورتی كه در ذخایر فلوئورین مكزیك كه در سنگهای كربناته تشكیل شده اند توده های گرانیت پورفیری نفوذ نموده اند. كانیهای همراه فلوئورین عبارتند از : كلسیت، دولومیت، كوارتز، گالن، باریت و سلستیت. عیار فلوئورین حداقل 15 درصد است.
3- نوع جانشینی:
كانسارهای فلوئورین نوع جانشینی در سنگهای كربناته مجاور توده های اسیدی، از مكزیك گزارش شده اند. بزرگترین و غنی ترین ذخایر فلوئورین در این كشور وجود دارد.
4- نوع استوك ورك:
ذخایر فلوریت نوع استوك ورك در ارتباط با توده های نفوذی نوع گرانیتی بوده و در نیومكزیكو و كلرادو (امریكا) و افریقای جنوبی كشف شده اند. گسترش یكی از این ذخایر 70 تا 200 متر و عمق آن تا 900 متر است. عیار فلوئورین 14 درصد است.
5- فلوئورین همراه با كمپلكس های آلكالن- كربناتیتها:
عنصر فلوئور به لحاظ ژئوشیمیایی ارتباط نزدیك به ماگمای آلكالن و كربناتیت دارد. محلولهای ماگمایی غنی از فلوئور از سنگهای آلكالن، فوق آلكالن و كربناتیت منشأ می گیرند. كانسارهای فلوئورین غالباً در ریفتهای داخل قاره ها واقع می شوند. كانی سازی فلوئورین در این كمپلكس ها یافت می شوند اما آنهایی كه ارزش اقتصادی دارند با فاصله از توده های نفوذی تشكیل شده اند.
6- نوع برش نفوذی:
محلولهای ماگمایی در شرایط ویژه منجر به تشكیل برش نفوذی می شوند. چنانچه این محلول، غنی از فلوئور باشد موجب تشكیل ذخیره می شود.
7- فلوئورین برجای مانده:
فلوئورین موجود در سنگهای گرانیتی، كربناته و یا رگه ها تحت تأثیر هوازدگی آزاد شده در محل بر جای می ماند و دیگر كانیها به دلیل هوازدگی غالباً تغییر كرده وحمل می شوند.
8- فلوئورین همراه با پگماتیتها:
بعضی از پگماتیتها حاوی فلوریتند. در صورت تمركز فلوئورین ذخیره مناسب تشكیل می شود.
كانی سازی فلورین در طبیعت بصورت‌های مختلفی بشرح زیر گزارش شده است:
1- فلورین
2- جیوه – آنتیموان – فلورین
3- كمپلكس فلزی، فلورین
4- فلز كمیاب – فلورین
5- برلیم – فلورین
6- فلز نادر خاكی – فلورین
تیپ پنجم و ششم در نواحی فعال ماگمایی – تكتونیكی، تیپ اول و دوم و چهارم در مناطق فعال ماگمایی تكتونیكی و ژئوسنكینال و تیپ سوم در هر سه گسترش پوسته‌ای دیده شده است.
فلورین یك كانی مهم اقتصادی است و اغلب همراه كانی‌های با اهمیتی از قبیل اسفالریت، گالن، باریت و … دیده می‌شود.
از آنجا كه فلورین در محیط‌های مختلف زمین شناسی دیده شده است، لذا می‌توان نتیجه گرفت كه این كانی می‌تواند در شرایط غیرفیزیكی و شیمیائی مختلف رسوب كند. این كانی از یك طرف به عنوان یك كانیب فرعی در گرانیت‌ها و سنگ های آذرین وجود دارد و از طرف دیگر به صورت بلور در ژئودها و به شكل خوشه‌ای در غارهای آهكی دیده می‌شود.
از نقطه نظر تشكیل كانسار در مناطق زیر می‌توان فلورین را جستجو نمود.
•رگه‌های شكافی در انواع سنگها از قبیل آذرین، دگرگونی و رسوبی
•نهته‌های جانشینی لایه‌ای شكل در سنگهای كربناته
•نهشته‌های جانشینی در سنگهای كربناته در همبری با توده‌های نفوذی آذرین اسیدی
•نهشته‌های داربستی و پرشدگی‌ها در نواحی خرد شده
•نهشته‌های موجود در حاشیه كمپلكس سنگهای آلكالن و كربناتیت
•تمركزهای بر جا ناشی از هوازدگی نهشته‌های اولیه
•محصول فرعی قابل بازیابی در نهشته‌های فلزی
فلورین همچنین در محیط‌های پگماتیتی، پرشدگی در فضاهای باز، پرشدگی در تنوره‌های برشی و رسوبات دریاچه‌ای دیده شده است.

1-3-2- زمین شناسی و پراكندگی كانه در ایران
در طیف وسیعی از محیط‌های زمین شناسی دیده می‌‌‌شود كه این نشانه تشكیل كه این كانی در شرایط فیزیكی شیمیائی گوناگونی است. از یك طرف بعنوان كانی فرعی در گرانیتها و سنگهای آذرین وجودارد و از طرف دیگر بصورت بلور در ژئودها و بصور خوشه‌ای در غارهای آهكی دیده می شود. از نقطه نظر اقتصادی مهمترین شكلهای پیدایش این كانی عبارتند از:
الف – رگه‌های شكافی در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی
این رگه‌ها كه معمولا در طول سنگها یا نواحی برشی بوجود می‌آیند ساده‌تر از هر نهشته دیگر فلوئورین، قابل شناسایی هستند. كانیهای شاخص همراه با این قبیل نهشته‌ها، كوارتز، كلسیت یا دیگر كربناتها، سولفیدهای‌ آهن، سرب و روی است. در بعضی از نهشته‌های رگه‌‌ای مانند نهشته‌های ناحیه روز یكلارك به نظر می‌رسد فلوئورین جانشین یك رگه كلسیتی شده باشد. در طول برخی رگه‌های موجود در سنگهای كربناته در محل برخورد سنگ دیواره با لایه‌های مناسب فلوئورین جایگزین سنگ دیواره شده و نهشته‌های قابل استخراج وسیعی را بوجود آورده است. اگرچه ساختهای رگه‌ای به‌طور چشمگیری تداوم دارند اما فلوئورین موجود در این ساختها معمولاً به صورت عدسیها و یا بخشهای پرعیاری است كه توسط بخشهای كانی سازی نشده یا كم عیار جدا شده‌اند.
عیار فلوئورین در بخشهای قابل استخراج رگه‌ها معمولاً بین 25 تا 80 درصد است. عیارهای بالاتر از 90 درصد نیز در مناطق محدودی مشاهده شده است.
ب – نهشته‌های جانشینی لایه‌ای شكل در سنگهای كربناته
این نهشته‌ها بصورت لایه‌ای در سنگهای كربناته بوجود می‌آیند. بعضی از لایه‌های فلورین در طول یا در مجاورت شكستگیهای ساختمانی مانند درزها یا سنگها جانشین می‌شود. این ارتباط با عارضه‌های ساختی در بعضی نهشته‌ها بسیار واضح اما در بعضی دیگر مبهم است. گاه رسوباتی از ماسه سنگها، شیل یا رس نیز بر روی نهشته‌ها وجود دارد. نهشته‌های لایه‌ای ویژگیهای بافتی سنگ مادر از جمله خصوصیت موازی بودن را بطور معمول حفظ می‌كنند. گاه همراه با كانه لایه لایه شده، شكل بلوری بزرگی از كانه دیده می‌شود كه بنظر می‌رسد فضاهای خالی حاصل از انحلال سنگهای آهكی را كه تحت تأثیر محلول‌های حاوی كانه یا محلول‌های مادر بوده است پركرده باشد. كانیهای همراه با فلوئورین در نهشته‌های لایه‌ای، كلیست، دولومیت، كواتز، گالن، اسفالریت، پیریت، ماركاسیت و سلستین هستند. حداقل عیار قابل قبول در این نهشته‌ها 15درصد میباشد.
ج- نهشته‌های جانشینی در سنگهای كربناته
نهشته‌های جانشینی در نقط تماس با توده‌های نفوذی ریولیتی در مناطقی از مكزیك بخوبی گسترش یافته‌‌اند. بعضی از بزرگترین و پرعیار ترین نهشته‌های فلوئورین دنیا از این نوع هستند. فلوئورین موجود در این نهشته‌ها در ابتدا در تماس با ناحیه دگرگونی نبوده است بلكه در تبعیت از ناحیه تماس بعنوان جایگزین سنگ آهك خروجی از محدوده تماس یا به صورت توده‌ای و یا به صورت موضعی در تماس با ناحیه دگرگونی قرار گرفته است.
د- نهشته‌های داربستی
فلوئورین اغلب بصورت داربستی و پرشدگیها در نواحی بِرشی و بُرشی دیده می‌شود. بیشتر نهشته‌های غرب آمریكا از این نوع می‌باشند و گرچه وسعت آنها زیاد ولی عیار آنها معمولا كم است. نمونه‌ای از این نهشته‌ها در نیومكزیكو و كلرادو قرار دارد.
در ناحیه‌ای در بخش ترانسوال آفریقای جنوبی نیز سه منطقه برشی عمودی وجود دارد كه دارای رگه‌های فلوئورین – كربنات در یك امتداد شرقی – غربی می‌باشد. بزرگترین ناحیه این نهشته‌ها، سطحی حدود 12000 مترمربع و 1000 متر عمق دارد و عیار فلوئورین در آن حدود 14 درصد می‌باشد.
هشته‌های موجود در حاشیه كمپلكس سنگهای آلكالن و كربناتیت
فلوئورین در كمپلكس‌های سنگ آلكالن و كربناتیت، متداول و معمولی است اما میزان فراوانی آن بندرت به حد اقتصادی می‌رسد. نمونه‌ای از این نهشته‌ها در آفریقای جنوبی قرار دارد. در این نهشته‌ها فلوئورین در سنگ آهكها و كوارتزیت‌ها یافت شده است كه تحت نفوذ سنگ آذرین آلكالن شامل سینیت قرار گرفته و دگرگونی شده است. فلوئورین در اینجا جایگزین سنگ آهن، مرمر و كوارتزیت برشی و لایه‌ای شده است. آپاتیت و كوارتز كانیهای فرعی هستند كه به فراوانی همراه با این نهشته‌ها یافت می‌شود.
و- تمركز‌های برجا ناشی از هوازدگی نهشته‌های اولیه
تمركزهایی از فلوئورین در بقایای رسی و ماسه‌ای حاصل از هوازدگی سطحی رگه‌ای در برخی نقاط منابع عمده فلوئورین متالوژیكی به وجود آورده است. این نوع نهشته‌ها هم شامل نهشته‌هایی آواری است كه بالای رگه‌ها را پوشش می‌دهد و هم بخشهای فوقانی رگه‌ها را كه به شدت هوازده‌اند و تا عمق 30 متری یا بیشتر گسترش دارند. در بر می‌گیرد.
نمونه‌هایی از هوازدگی عمقی كانه را در انگلستان، تایلند، ناحیه آستوریاس در اسپانیای شمالی می‌توان مشاهده كرد.
ز- محصول فرعی قابل در نهشته‌های فلزی
فلوئورین بعنوان كانی فرعی عمده در رگه‌های سرب و روی در نقاط مختلف جهان یافت می‌شود. در برخی از این نهشته‌ها عیار متوسط فلوئورین به 10 تا 20 درصد می‌رسد كه از نظر اقتصادی قابل استخراج است. بعنوان مثال در یك كارخانه سرب و روی در مكزیك، با استفاده از مواد باطله كارخانه در مقیاس وسیع فلوئورین تولید می‌شود.
1-3-3- شرایط تشكیل وژنز فلورین
فلوئورین در محدوده وسیعی از شرایط زمین شناسی تشکیل و مشاهده می شود . همچنین به صورت رگه های کوارتز فلوئوریت دار در سنگ های آذرین ، رسوبی و دگرگونه ، جانشینی در اسکارن ها ، در مرکز بخش حاشیه ای کربناتیت ها ، در باطله های کانسنگ های فلزات پایه و سنگ معدن باریت ، جانشینی در سنگ های آهکی ، رگه های پگماتیتی و تنوره های برشی دیده می شود .
بدین ترتیب به صورت فرعی ، کانی های اصلی خانواده گرانیت و سنگ های نزدیک این خانواده را همراهی می کند و به صورت کامل در گرهک ها و آهک های داخل غارها یافت می شود.
بطور كلی نهشته‌های فلوئورین را می‌توان از لحاظ منشأ به دو دسته نهشته‌های برونزاد و نهشته‌های درونزاد تقسیم نمود:
الف) نهشته‌های برونزاد
این نهشته‌ها بطور عمده به طریق شیمیائی تشكیل می‌شوند و در رسوبات حاصل از خشك شدن حوضه‌های رسوبی و یا چشمه‌های آب معدنی كربناتی (چشمه‌های تراورتنی) شكل می‌گیرند. آب و هوای خشك نقش مهمی در تجمع فلوئورین در رسوبات دارد. مطالعه در مورد این كانی در مناطق خشك، شرایط تشكیل این كانی را مشابه با شرایط تشكیل كانی‌های هالیت، ژیپس و انیدریت ذكر كرده‌اند. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی چگونگی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی چگونگی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی چگونگی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:
دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آورند. در غیر این صورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست روبرو خواهند شد.
در دهه های گذشته تعاریف جدیدی از توسعه یافتگی و پایداری در فرایند توسعه در کتب و محافل علمی و سیاسی مشاهده می شود . یکی از نگرش های جدید توسعه یافتگی و یکی از ارکان مهم توسعهً پایدار در کشورهای مدعی ، برخورد با آثار سوء مسایل زیست محیطی می باشد که پیگیری جدی در جهت جلوگیری از بروز آن، به فرهنگ و نگرش دولت ها در خصوص ارزش نهادن به فرهنگ والای انسانی بستگی دارد
در دو دههً گذشته در کشور عزیز ما ، ایران نیز به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن توجه زیادی شده است . ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان متعهد گردیده که درجهت حفظ محیط زیست به طور جدی تلاش و این کره خاکی را برای نسل های آینده حفظ نماید.
از جملهً این تعهدات حفظ منابع آبی و احداث تصفیه خانه فاضلاب برای تصفیه آبهای آلوده می باشد. آلودگی آب علاوه براینکه باعث نشر بسیاری از بیماری های مختلف می شود، سلامت و کیفیت منابع محدود آب تمیز را نیز تحت تاًثیر قرار داده ودر بلند مدت صدمات زیادی را بر پیکره توسعهً اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می سازد. از این جهت بازیافت فاضلابها و پسآبهای صنعتی ، بخصوص در کشورهایی که دچار کم آبی یا بی آبی هستند ، اهمیت خاصی پیدا نموده واین روش در حال حاضر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از صنایع کشور در بازیافت پسابهای صنعتی به منظور افزایش تولید وایجاد شرایط و فضای توسعه اقدام می نمایند.
تصفیه بیولوژیکی پسآب های صنعتی نیز یکی از روش های استاندارد و قابل قبول در سطح جهان است که در جهت استفاده مجدد و بازیافت آب در کارخانجات صنعتی از آن استفاده می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر هر یک از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه ، پلی استر با پیگمنت ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر هر یک از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه ، پلی استر با پیگمنت ها در word دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر هر یک از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه ، پلی استر با پیگمنت ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
عملیات تكمیل مقدماتی پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- پلی‌استر:
منظور از عملیات تكمیل مقدماتی، عملیاتی است كه كالای خام را برای رنگرزی و چاپ و یا عرضه به صورت سفید آماده می‌سازد. این عملیات ممكن است با توجه به كاربرد و خواص مطلوب در مراحل مختلف تولید مثل: الیاف باز، فتیله، نخ و پارچه انجام گیرد.
در مقابل این عملیات، تكمیل مكانیكی و یا تكمیل عالی قرار دارد كه عملیاتی است كه جهت بخشیدن بعضی از خواص مثل افزایش خاصیت ایزولاسیون گرمایی، ضد چروك، ضدآب و غیره به كالای سفید و یا رنگی می‌باشد كه ممكن است به صورت شیمیایی و یا مكانیكی انجام شود. در حالت كلی واژه تكمیل شامل مقدمات، تكمیل مكانیكی و تكمیل عالی است.
انجام عملیات تكمیل مقدماتی یكنواخت، تضمین كننده گرفتن نتیجه یكنواخت در عملیات رنگرزی و چاپ می‌باشد. از این رو از نقطه نظر كالا، انجام یكنواخت و موثر این عملیات اهمیت فراوانی را دارا می‌باشد.
به علت بالا بودن مصرف پارچه‌های پنبه‌ای و به ویژه مخلوط پنبه- پلی‌استر، مقدمات آنها مورد توجه بوده و از آنجائیكه این نوع پارچه‌ها به علت كاربرد خود نمی‌توانند قیمت چندان بالایی داشته باشند نكات زیر كمك زیادی به پائین‌ آوردن هزینه تكمیلی آنها نموده است:
1- مداوم كردن عملیات
2- انجام عملیات مختلف در یك مرحله
3- استفاده از روشهایی كه انجام عملیات را بدون استفاده از انرژی گرمایی ممكن می‌سازد و هزینه كل را با صرفه‌جویی در مصرف گرما پائین می‌آورد.

فهرست مطالب

مقدمه     1
عوامل موثر در عملیات تكمیل    3
پرزسوزی    5
آهارگیری    7
آهارگیری با اسید    7
آهارگیری با روش تخمیر    8
آهارگیری با مواد اكسید كننده    8
آهارگیری با آنزیم    9
آهارگیری آهارهای محلول در آب    14
– پخت    15
– سفیدگری    18
سفیدگری كالای سلولزی با آب اكسیژنه    19
عمل سفید كنندگی آب اكسیژنه، تجزیه و تركیب آن با سلولز    21
تجزیه و فعال شدن آب اكسیژنه بوسیله قلیا    22
تجزیه و فعال شدن آب اكسیژنه بوسیله فلزات سنگین    23
تجزیه و فعال شدن آب اكسیژنه با تبدیل آن به مشتقاتی با فعالیت بالاتر    24
اثر سیلیكات سدیم روی پایداری محلول پراكسیدها    24
– مرسریزاسیون    25
اثر قلیا بر روی الیاف سلولزی    27
اثر مرسریزاسیون بر روی ساختمان و خواص لیف    28
الف- اثر مرسریزاسیون روی ساختمان لیف پنبه    30
ب- اثر مرسریزاسیون روی خواص لیف    30
– عوامل موثر در عملیات مرسریزاسیون    31
الف- اثر دما    32
ب- اثر زمان    33
ج- اثر غلظت    34
د- نوع قلیا    34
هـ- نیروی كشش    35
و- اثر مواد مرطوب كننده    36
– چاپ    37
مقدمه    37
چاپ با رنگدانه ها (پیگمنت)    38
غلظت دهنده های مناسب برای رنگدانه ها    40
الف- غلظت دهنده امولسیون    40
ب- غلظت دهنده نیم امولسیون    40
ج- غلظت دهنده مصنوعی    41
– عملیات تكمیل مقدماتی پارچه های بافته شده پنبه- پلی استر    41
پخت پارچه های پنبه- پلی استر    43
سفیدگری پارچه های پنبه- پلی استر    45
– انجام عملیات آزمایشگاهی با توجه به دستورالعملها ونسخه‌های موجود روی
مخلوط پنبه – پلی استر    45
الف- عملیات آهارگیری روی مخلوط پنبه- پلی استر    47
ب- عملیات پخت روی مخلوط پنبه- پلی استر    48
ج- عملیات سفیدگری مخلوط پنبه- پلی استر توسط آب اكسیژنه    50
د- عملیات مرسریزاسیون روی مخلوط پنبه- پلی استر    51
– چاپ نمونه های تكمیل شده توسط پیگمنتها    54
نحوه تهیه غلظت دهنده امولسیون    55
نقش اوره در خمیر چاپ    56
نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ    57
– نتایج به دست آمده بعد از چاپ نمونه های تكمیل شده    61

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

ماهیان به كمك دستگاه شنوایی – خط جانبی، صدا، ارتعاشات و سایر جابجایی های آب در محیط اطرافشان را احساس می‌كنند. این دستگاه دارای دو جزء اصلی، شامل گوش داخلی، دستگاه نوروماست خط جانبی است. گوش داخلی ماهیان، علاوه بردریافت صدا، جهت‌ یابی یا تعادل فضای سه بعدی را نیز بر عهده دارد. این اندام،‌ احساس جهت‌یابی در برابر جاذبه زمین را، حتی وقتی كه ماهی در محیط های تاریك و پلاژیك به حالت معلق به سرمی‌برد، امكان پذیر می‌‌سازد. دراین ترجمه سعی بر این است كه مطالبی را در مورد شنوایی ماهیان استخوانی به تفصیل و در مورد ماهیان غضروفی به طورخلاصه ذكر گردد. بدیهی است كه گستردگی مطالب پیش از این سمینار است. مثلاً در مورد مكانیسم تولید الكتریسیته و گیرنده های الكتریكی فقط به صورت خلاصه در ارتباط با خط جانبی مورد بحث قرارگرفته اند.
 

منابع فارسی
 
1-    ابن رضا، سید حسین. 1365 ، قم از نظر اجتماعی و اقتصادی.
2-    حبیبی، طلعت. 1373 . جانور شناسی عمومی، جلد دوم وسوم، انتشارات دانشگاه تهران.
3-    دبیران جغرافیایی استان قم. 1373 . جغرافیای استان قم.
4-    ماهنامه آبزیان . 1374 . شماره 4.
5-    وضعیت منابع آب كشور. شماره 14، اردیبهشت 1376 ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مركز تحقیقات منابع آب.
6-    وضعیت منابع آب كشور. شماره 9، مهرماه 1373 ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مركز تحقیقات منابع آب.
7-    وثوقی، غ و مستجیر، ب. 1373. ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران.
8-    وثوقی، غ و 1365. ماهی شناسی عمومی، پلی كپی، دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
9-    وثوقی، غ- 1365. شناسایی ماهیان حوزه دریاچه هامون، نامه دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران.
10- وثوقی،غ.1361. شناسایی ماهیان دریاچه پریشان چشمه ها و رودخانه های اطراف كازرون و محسنی، نامه دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران.
11- یدا ….، افشین. 1373 . رودخانه های مهم ایران.

منابع انگلیسی
 
1.Banarescu،p.1984.the Fresh Water Fishes of Europe Cyprinidae .
2.Kaesteer ، A. 1985 . Lehrbuch  der  speziellen Zoologie . Band . 1. 2. 3. Gustav  Fischer Verlay Stuttgart.
3 . Lagler، K.F.etal.،1962 . I Chthyology . John  Wiley 8  Sons ، Inc . USA.
4. Nikolski، G.W.1957.Die  Fische  Tadshikistans USSR.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با دستگاه ها و ماشین های تزریق پلاستیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با دستگاه ها و ماشین های تزریق پلاستیک در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با دستگاه ها و ماشین های تزریق پلاستیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ماشین های تزریقی
وظایف ماشین های تزریق:
–    آماده سازی مواد قابل استفاده و فشارهای مورد نیاز مرحله تزریق
–    پر كردن محفظه قالب ماشین تزریق با مواد و هدایت حركات باز كردن قالب، بیرون انداختن قطعه ریختگی و همچنین بستن و نگهداشتن قالب.
در مورد اول به عهده واحد تزریق بوده، در صورتی كه مورد سوم بهوسیله واحد بستن انجام می شود .
واحد تزریق:
واحد تزریق وظیفه دارد، مواد قالب را كه بیشتر به صورت گرانول است به جلو رانده، ذوب، هموژنیزه و همچنین خمیری كرده و بالاخره به درون قالب فشار دهد .
به این منظور در یك اسكترودر حلزونی پیستونی ، یك حلزون سه ناحیه ای در داخل یك سیلندر می چرخد. مواد گرانول ناحیه مكش، تراكم و رانش را طی كرده تا در محفظه جلویی حلزون به عنوان یك مذاب قابل انجام كار آماده شود.
پس از مرحله خمیری شدن، حلزونی متوقف می شود، تا اینكه به وسیله یك سیلندر هیدرولیكی با یك حركت محوری سریع تا ناحیه 1000 mm/s، مذاب به محفظه قالب فشرده شود .
كمیتهای تنظیم
تعداد دور حلزونی علاوه بر قطر حلزون به اندازه سرعت محیطی كه از ظرف شركت های سازنده مواد داده می شود بستگی دارد (جدول 1).
جدول 1: كمیت های تنظیم برای خمیر كردن
مواد قالب   
PVC    PMMA   
150… 180    200 … 250    دمای مواد T به 
0, 08 … 0,1    0, 3    سرعت محیطی Vmax به m/s
40 …. 80    80 … 120    فشار ایست P به Bar
مقدار مقاوت مواد درنوك حلزونی در مرحله تزریق تحت واژه فشار ایست بیان می شود. این فشار فشاری است كه درون مواد تجمعی در محفظه جلویی حلزونی ایجاد می شود. این فشار باغث می شود كه حلزونی در حین خمیر كردن مواد به سمت عقب رانده شود. حركت حلزونی به سمت عقب موقعی پایان می یابد كه مقدار مواد تجمی در محفظه جلویی حلزون به حدی برسد كه محفظه قالب را پر كند (شكل3). مقدار تنظیمی فشار ایست، تحت شرایطی به ویسكوزیته و مقدار حسایست حرارتی مواد بستگی دارد (جدول 1).
نقاط و ناحیه ای كه دمای سیلندر می تواند تنظیم شود، د جدول 2 با بیان یك مثال از مواد PVC، نشان داده شده است.
جدول 2: دماهای سیلندر برای PVC به C0
محدوده قیف تغذیه    MH1    MH2    MH3    DH
30..4    14…160    160…17    16…10    170..210
MH: گرمكن پوششی، DH: گرمكن نازل دار
واحد بستن
واحد بستن، نیمه های قالب را كه به صفحات روبند متحرك و ثابت مرتبط هستند  در بر می گیرد. باز كردن بستن و نگهداشتن قالب به وسیله یك سیستم اهرم مفصلی یا با یك سیستم محركه تمام هیدرولیك انجام می شود.
نیروی بستن- نیروی نگهداری
نیروی بستن عبارت است از نیرویی كه میلهای راهنما پس از مرحله بستن تحت تنش قرار می گیرند، میل راهنما به همان اندازه كه قالب فشرده می شود دچار افزایش طول می شود . موقع تزریق مواد یك نیروی باز كننده (FA = pw:A) FA به واسطه وجود فشار داخلی میلهای راهنما را سبب می شود. مجموع نیروهایی كه موقع عمل تزریق به میلهای راهنما وارد می شوند، تحت نام نیروی نگهداری عنوان می شوند. این نیور همیشه ازنیروی بستن بیشتر است.
اگر نیروی باز كندنه از نیروی نگهدرای بیشتر باشد تجهیزات بین دو نیمه قالب بلند شده و مذاب از درز قالب ها بیرون زده كه منجر به ایجاد پلیسه یا تشكیل پوسته های شناور می شود.این پدیده را اضافه تزریق یا اضافه برریزی می نامند.
با وجود این باید برای جلوگیری از یك شكم دادگی صفحات حامل نیمه های قالب، مقدار نیروی نگهداری حتی الامكان در حد كم تنظیم شود. این شكم دادگی به این ترتیب ایجاد می شود كه فشار داخلی قالب را موقع تزریق سعی بر این دارد كه نیمه های قالب را در محدوده محفظه از یكدیگر جدا كند. در صورتی كه نیروهای نگهداری فقط در محدوده انتقال مستقیم نیرو موثر است . مقدار این شكم دادگی به ویژه در صفحات با صلبیت پایین و در محدوده مقابل دهانه مركزی قالب مربوطه به بخش نازل و قبل از همه در نقطه مفقابل سیستم پران، زیاد است . پدیده  شكم دادگی باعث تشكیل پلیسه و نیز سبب می شود كه فشار تزریق در حد بیشترین مقدار خود نتواند انتخاب شود.
 یكی از روش های رفع عیب این است كه غلتكهای تكیه گاهی با اضافه اندازه 0,03 mm تا 0.05 mm در مقابل تكیه گاه های خارجی طراحی شود (شكل 4).
همچنین برای تخلیه هوای محفظه قالب موقع تزریق از طریق سطوح تماش نیمه  های قالب، نیروی بستن باید حتی الامكان كم باشد.
تلرانسهای اندازه در محله تزریق
تلرانس های قالب دستیابی، بیشتر به انقباض، مواد تزریق و نوع اندازه ها بستگی داشته كه در این ارتباط كیفیت ماشین تزریق و قالب نیز نقش دارند.
مثلا رعایت تلرانس های كوچكتر در مواد آمورف نسبت به مواد نیمه كریستال آسانتر است. همچنین اندازه های وابسته به قالب دقیقتر می توان ایجاد كرد تا اندازه هایی كه به قالب وابسته نبود و باید موقع بسته بودن، بین اجزای متحرك قالب به وجود آید.
DIN 16091 در تعیین تلرانس های ابتدا گروه های تلرانس را در ارتباط با مواد تزریق و ضریب انقباض (به جداول و استاندارد ر.ك) تشیكل می شده، آنگاه متناسب با این گروه های تلرانسی و نوع اندازه تعیین می شده انحرافات مجاز و محدوده های مختلف اندازه نامی مرتب می شوند. جدول 1 نشان می دهد كه چگونه می توان تلرانسی عمومی برای اندازه مربوط به قالب a كه باید 35 mm باشد، به دست آورد.
جدول 1: بدست آوردن تلرانس عمومی
گروه تلراسن 150    پلی اتیلن
رقم مشخصه 3    اندازه وابسته به قالب
30mm…40mm    محدوده اندازه نامی
+ 0,39 mm    تلرانس عمومی
اصول طراحی قطعات تزریقی
•    ضخامت دیوارها باید به اندازه كافی زیاد باشد تا قبل از اینكه مواد شدیداً خنك یا پخته شوند، بتوانند محفظه قالب را با اطمینان پر كنند. بنابراین باید ضخامت حداقل دیواره متناسب با طول مسیر جریان در قالب و قابلیت جریان مواد تزریق انتخاب.
•    ضخامت دیواره قطعات تزریقی باید همه جا یكسان باشد. مقدار این ضخامت در حالت معمولی 1mm –3mm و در قطعات بزرگ 3mm-4mm است. ضخامت های زیر 0,4mm و بالای  mm 8 فقط در شرایط كاری ویژه ای قابل تولید هستند .
باید از هرگونه تجمع موضعی مواد و تغییر مقطع ناگهانی پرهیز شود. زیرا این پدیده می تواند روی سطوح قطعه كار منجر به نقاط تو رفته و در داخل قطعه كار منجر به تشكیل مك شود . علاوه بر این در ضخامت های نامساوی دیواره ها درنتیجه خنك شدن غیر یكنواخت، تنش های داخلی در آن ایجاد شده كه می تواند در گوشه های تند و لبه ها به تشكیل ترك هایی منجر شود. اگر یك قطعه تزریقی باید پایداری بالاتری داشته باشد، می توان به وسیله پره های تقویت آن را عملی كرد (شكل c3).
•    برای اینكه بتوان قطعه تزریقی را به سادگی و سریع از قالب خارج كرد، تمام سطوح قطعه كار كه در جهت باز دشن قالب قرار دارند، باید شیب جزئی داشته باشند. علاوه بر این بایستی اطمینان حاصل شود كه قطعه تزریقی موقع باز شدن قالب روی نیمه مربوط به واحد بستن نشسته و به وسیله تجهیزات پران خارج شود .
مقادیر شیب در جدول 1 فقط به عنوان  مقادیر تقریبی هستند، زیرا این مقادیر نه فقط به ارتفاع قطعه تزریقی، بلكه به شكل و قطر آن، مقدار انقباض و مرحله خروج قطعه كار از قالب نیز بستگی دارد.
انقباض
در تعیین محفظه قالب باید انقباض و انقباض نهایی احتمالی مورد توجه آن قرار گیرد.
تغییر اندازه قطعات در اثر جمع شدن مواد موقع خنك شدن را انقباض گویند. در تعیین انقباض (با جدول 1 مقایسه شود) این مشكل نیز به آن اضافه می شود كه باید اختلاف انقباض و نیز انقباض نهایی مورد توجه قرار گیرد.
اختلاف انقباضی هنگامی بروز می كند كه انقباضات در جهت جریان و به طور عمود بر ان برابر نباشند. اختلاف انقباض عبارت است از اختلاف طولی و عرضی انقباض.
تفاوت اندازه یك قطعه تزریقی كه تا دمای محیط خنك شده، از اندازه ای كه همان قطعه تحت یك دم.ای معین قرار گیرد، را انقباض نهایی می گویند. ابعاد قطعه تمام شده در اثر انقباض نهایی باز هم كوچكتر می شوند.
تعیین مقدار عددی انقباض خیلی مشكل است، زیرا چند عامل موثر به طور همزمان در این رابطه تاثیر دارند.
به عنوان مثال ترموپلاستهای آمورف (مثلا پلیستیرول) تقریبا بدون وابستگی به شرایط خارجی، انقباض كمتری دارند. مواد مصنوعی نیمه كریستال (مثلا پلی اتیلن) بالعكس محدوده انقباض بزرگتری دارند (جدول 1). فشارهای تزریق و نهایی بیشترین اثر را بر پدیده انقباض دارند. هر چقدر این فشارها بزرگتر باشند به همان نسبت هم انقباض كمتر می شود.
دمای قالب عامل موثر دیگری بر انقباض به شمار می رود. هر قدر اندازه این دما بالاتر باشد، به همان نسبت هم تشكیل كریستال مناسبتر، ولی انقباض حاصله بیشتر می شود.
جدول 1: مقادیر مهم برای شرایط فرایند كاری تزریق
شیب به %    انقباض به %    دمای قالب 
دمای مواد 
فشار نهایی pN به bar    فشار تزریق ps به bar    مواد تزریق
1,5    Ca. 0,45    10…5    150…280    (0,3..0,6).Ps    1000…1500    پلیستیرول
—-    0,4 …0,7    50….85    180-240    (0,3..0,6).Ps    1200…1500    ABS
0,2…2    1,5…2    20….60    140-350    (0,3..0,6).Ps    1200…1500    پلی اتیلن
1,5    1,2…2,2    20…60    150-260    (0,4..0,6).Ps    1200…1800    پروپایلن
1    0,7…0,8    58…120    230…320    (0,4..0,6).Ps    1300…1500    پلی كربنات
1,5    0,5…0,7    20…60    140…210    (0,3..0,6).Ps    800…1600    پلی‌ونیل كلراید
ساختمان قالب های تزریق
قالبهای تزریق  از نظر ساختمان مانند قالبهای دیاكاست می باشند. این قالبها اساساً از نیمه های متحرك و ثابت، ماهیچه ها، كشوییها، سیستم راهگاهی، تجهیزات بیرون انداز و نیز سیستم خنك كن قالب تشكیل شده است.
نازلها
وظیفه ارتباط سیلندر تزریق و قالب به عهده نازلها است. نازلها طوری محكم به بوش راهگاه فشار داده می شوند كه بتوانند افزون بر این نقش در یك ماده آب بندی هم داشته باشند. علاوه بر این نازلها باید مذاب آماده را حتی الامكان بدون اتلاف فشار و دما به محفظه قالب هدایت كنند.
در اثر تماس نازل با قالب خنك،مقدار زیادی گرما از بدنه نازل و در نتیجه از مذاب گرفته شود. استفاده از نازل حرارتی و همچنین بلند كردن نازل و قالب پس از اتمام زمان اعمال فشار نهایی اقدام موثری در این رابطه است .
نازل بار
اگر چقرمگی مذاب اجازه دهد، بیشتر از نازل بار استفاده می كنند.  به دلیل كانالهای صاف، اتلاف فشار و دما خیلی پایین است. همچنین نازل باز به سادگی قابل تمیز شدن و شستشو است. خطر اینكه آیا مذاب از نازل می تواند خارج شود، با كوچكتر شدن سوراخ نازل (تقریباً 3 mm تا 8 mm) پیوسته كاهش می یابد.
اگر مذاب خیلی رقیق است، باید نازل های قفلی، مثلاً نازلهای قفلی كشویی یا نازل یا نازلهای قفلی سوزنی، پیش بینی شوند. این نازلها طوری طراحی شده، كه سوراخ نازل پس از هر مرحله تزریق بسته شده و به این ترتیب از خروج مذاب جلوگیری می شود.
راهگاه
راهگاه یك سیستم متشكل از مسیرهای جریان است كه درآنها مواد قابل جریان از نازل به محفظه قالب راه می یابد.
این سیستم از مخروط راهگاه، كانالهای توزیع و گلویی تزریق تشكیل می شود . در حالات ساده تر، این مسیر های جریان می تواند مثلاً یك سوراخ مخروطی كه مستقیماً به محفظه قالب منتهی می شود خلاصه گردد. نقطه اتصال راهگاه به محفظه قالب را گلویی تزریق می نامند.
شكل راهگاه باید طوری باشد كه توده مذاب از كوتاهترین مسیر ممكن و یا حداقل اتلاف گرما و فشار به محفظه قالب راه یابد. سطح مقطع مسرهای جریان باید طوری اندازه گیری شده بانشد كه پر شدن راهگاه و همچنین محفظه قالب یكنواخت انجام شود.
شكل راهگاه ها
شكل راهگاه ها باید طوری انتخاب شود كه برای حالت ویژه، خواسته مطرح شده برآورد شود. همچنین باید به دیگر عوامل موثر نظیر اجزای فالب، مواد قالب  و نوع قالب تزریق نیز توجه شود.
راهگاه ستونی یا مخروطی
راه گاه های ستونی یا مخروطی بیشتر برای قطعات ریختگی دورانی متقارن و سنگین استفاده می شوند. این راهگاه به جهت اینكه بعداً بریده می شوند، نباید روی سطوح ظاهری ایجاد شوند.
قطر D  باید طوری انتخاب شود كه راهگاه همیشه از قطعه تزریقی آهسته تر خنك شود. بدین ترتیب می توان به این نكته دست یافت كه هنوز مقدار مذاب كافی دیگر می تواند با اعمال فشار نهایی وارد شود.
راهگاه نقطه ای
موقع خروج قطعه كار از قالب، راهگار نقطه ای از محل كوچكترین سطح مقطع برش و به صورت یك نافی كوچك روی قطعه تزریقی . باقی می ماند. به این صورت نیاز به ماشینكاری بعدی نبوده و سطحی كاری به ظاهر نامناسبی نظیر راهگاه ستونی به وجود نخواهد آمد. علاوه بر این باید راهگاه مواد را از پیش محفظه نیز نباید خارج كند.
راهگاه نقطه ای به ویژه برای قطعات كوچك و سری كاری در قالب های یك پارچه و چند پارچه و همچنین برای راهگاه های چند تایی در یك قطعه تزریقی بزرگتر در نظر گرفته می شود. 
هر قدر سوراخ راهگاه نقطه ای كوچكتر باشد، به همان نسبت هم قطع شدن آن ساده تر است. در اینجا باید علاوه بر ضخامت دیواره به چقرمگی (ویسكوزیته) مذاب و همچنین دما دقت شود.
اگر محفظه قالب از طریق راهگاه نقطه ای كوچك، نتواند دیگر با سرعت كافی پر شود، مذاب در پیش محفظه زودتر خنك شده، طوری كه تحت شرایطی باید با دست خارج شود.
به این ترتیب پیش محفظه كمی بزرگتر می شود، طوری كه مواد خنك شده چسبیده به جدار داخلی به عنوان یك لایه عایق عمل می كند  . هسته مذاب (به اصطلاح بستر خمیری) در محدوده راهگاه بهصورت مایع باقی می ماند. اما تاخری زمانی مذاب در پیش محفظه نباید طولانی باشد. حداقل چهار تا پنج تزریق در دقیقه برای عملگرد این سیستم لازم است.
در جایی كه این توالی تزریق امكان پذیر نیست، یك كلگی مسی سوراخ شده در پیش محفظه گذاشته می شود. فضای بنی كلگی مسی و جداره داخلی پیش محفظه با مواد خنك شده پر و به عنوان عایق پیش محفظه با مواد خنك شده پر و به عنوان عایق عمل می كند. كلگی مسی ا زطریق نازل، گرمای كافی دریافت كرده تا مواد میانی را به صورت مذاب نگهدارد .
اقدام ممكن بعدی برای جلوگیری از خنك شدن مواد قالب این است كه پیش محفظه به وسیله چند فشنگی حرارتی گرم شود  .
راهگاه بشقابی با پولكی
راهگاه های بشقابی با پولكی برای قطعات تزریقی حلقوی پیش بینی می شوند. اگر در اینجا از یك یا دو راهگاه نقطه ای استفاده می شد یك درز اتصال یا درز جریان به وجود می آمد. دو جریان مواد به دلیل خنك شدن زودتر، دیگر به نحو مطلوب به یكدیگر جوش نمی خورند و این درز اتصال به وجود می آید. هر قدر جریان مواد برخورد كننده سردتر باشد، به همان نسبت درزهای اتصال بهتر دیده می شود. استحكام درز اتصال كمتر است.
اگر جریان های مواد بر روی یك ماهیچه باید تقسیم و دوباره به یكدیگر مرتبط شوند، باز هم درز های اتصال به وجود می آید.
راهگاه چتری
راهگاه های چتری برای قطعات تزریقی كوتاه بوش مانند به كار می روند .
راهگاه حلقوی
در قطعات تزریقی كه ماهیچه از هر دو طرف مهار می شود باید از یك راهگاه حلقوی استفاده كرد
به این طریق می توان قطعات تزریقی بوش مانند نسبتاً بلند با دیوارهای یكنواخت و هم ضخامت را تولید كرد.
راهگاه فیلمی
بهتر است كه قطعات تخت از طریق یك نوار جانبی یا مركزی، اصطلاحاً راهگاه فیلمی قطع شوند. به این طریق از رفتارهای نامناسب جریان در راهگاه تك نقطه یا از به وجود آمدن درزهای اتصال در راهگاه های چند نقطه جلوگیری می شود .
راهگاه تونلی
در راهگاه تونلی، قطعه تزریقی به طریق جانبی تزریق و موقع باز شدن نیمه های قالب به صورت خودكار از سیستم راهگاه جدا می شود .
كانال توزیع در طول سطح جدایش مستقیماً وارد محفظه قالب نشده، بكله كمی جلوتر به صورت مایع نظیر یك تونل باریك شونده از طریق نیمه قالب سمت نازل وارد حفره می شود. اگر نیمه قالب سمت بستن عقب كشیده شود، بدین ترتیب قطعه تزریقی و سیستم راهگاه باید همراه برده شوند. در اینجا راهگاه تونلی در محل گلویی تزریق قیچی می شود . بالاخره قطعه تزریقی و سیستم راهگاه توسط بیرون انداز از قالب خارج می شوند.
اگر یك راهگاه تونلی پیش بینی شود، باید توجه شود كه كانال های توزیع موقع باز شدن نیمه های قالب باید خمیده شوند. باری اینكه كانالهای توزیع شكسته نشوند، باید مواد قالب چقرمه الاستیك بوده و یا مواد قالب پس از خروج از قالب هنوز منجمد نشده باشند فقط در این صورت سیستم بدون عیب كار می كند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه ها در word دارای 350 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده مطالب
در بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو كه بیشتر یك كارخانه تولیدی محسوب می شود،نتایج زیر بدست آمد:
1-    در شروع دوره كارآموزی به مدت یك هفته كامل از تمامی قسمتها به همراه كارشناس مسئوول ایمنی و بهداشت شركت بازدید به عمل آمد و به ترتیب و به طور مرحله به مرحله با تمامی پروسه های تولیدی آشنا شده و در همان قدم اول مشاهده می شد كه تقریبا تمامی كارگاهها با توجه به طبیعت صنعت مشكلات بهداشتی نیز زیاد می باشد.
2-    در خصوص اندازه گیری و ارزیابی تراز فشار صوت، نتایج بدست آمده گویای بالا بودن صدا در سالن كه محل اصلی تولید و دستگاه های برش لوله های بلیکا می باشد  و پیشنهاداتی جهت كنترل آن داده شده است.
3-در خصوص روشنایی محیط كار ، اندازه گیری شدت روشنایی در واحدهای انبار ،توزین وبارگیری(روش غیر منظم) صورت پذیرفته است.
 4-درخوص ارزیابی ارتعاش ، اندازه گیری ارتعاش صنعتی ناشی از ماشین آلات به عمل آمده است.
5-در خصوص بررسی عوامل شیمیایی نیز بررسی مواد شیمیایی و تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) دراین شركت صورت پذیرفته و مواد شیمیایی مربوطه به روشهای گوناگون و براساس اهداف متنوع موجود طبقه بندی گردیده اند. 6- دربررسی مسائل مهندسی فاكتورهای انسانی نیز آنتروپومتری 10 كارگر،طراحی كار ایستاده-نشسته، میزكار معمولی و نیز كامپیوتر انجام شده و تعیین A.L(Action Limit) ، تعیین انواع كارهای سبك،متوسط و سنگین و طراحی ابزار كار صورت پذیرفته است. همچنین دربررسی پوسچرهای كاری از روش OWAS استفاده شده است.
11- در برسی اصول ایمنی در محیط كار كه شامل ایمنی عمومی،ماشین آلات،ساختمان،برق،حریق و ایمنی فردی می باشد، نیز به نقش رنگها در صنعت،برنامه آموزش ایمنی،نقش مدیریت ایمنی ، تعیین و معرفی وسایل حفاظت فردی و انبار مواد اولیه وتولیدی صورت پذیرفته است.
12- در مورد بهسازی محیط كار نیز آزمایشات فیزیكو شیمیایی و باكتریولوژیكی از آب آشامیدنی این شركت به عمل آمده است و روشهای تعیین سختی كل و موقت، كلسیم،قلیائیت،PH و میزان كلر باقیمانده به همراه محاسبات لازم آورده شده است . همچنین در خصوص وضعیت دوشها،حمامها،توالتها و آب سرد كنها پرداخته شده است.
مقدمه:
انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات ، به كار و كوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است . امروزه به علت رشد روزافزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و برپایی صنایع بزرگ ، استفاده از انواع ماشین آلات ، تجهیزات ، فرآیندها ، موادشیمیایی و . . . امری گریزناپذیر شده است . صنعتی شدن و تولید فزاینده ، مخاطراتی گوناگون را برای نیروی كار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی كار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد ، عواملی كه جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی كار را تهدید می كنند .
نیروی كار هر كشور ، بویژه كشورهای در حال توسعه ، بخشی پراهمیت از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می شود . ازاین رو ، حفاظت از تندرستی نیروی كار و بهسازی محیط كار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است . بی گمان ، اقتصادی شكوفا و صنعتی خودكفا بدون داشتن نیروی كار سالم و تندرست امكان پذیر نخواهد بود .
مفهوم كارورزی عبارت از پروراندن و تعلیم است و هدف آن ایجاد مهارت در كار می باشد . باتوجه به اینكه اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد براساس نیازهای كاری است , كارورزی‌به عنوان یك فاكتور تكمیل كننده از اهمیت بسزایی در رسیدن به این هدف برخوردار می‌باشد.
 از جمله مواردی كه در كارورزی , فرد كارورز به آنها آگاهی پیدا می كند عبارت است از :
– ایجاد مهارت تخصصی
– آشنایی با معیارهای سازمانی
– برانگیختن حس خلاقیت
– آشنایی با محیط كار
– آماده شدن جهت پذیرش مسئولیت
باتوجه به این مسئله اهمیت موضوع كارورزی بیشتر نمایان می شود . پیداست كه رسیدن به موارد ذكرشده فوق در گرو تلاش و همت شخص كارورز می باشد .

بهداشت حرفه ای و اهمیت آن :
بی شك نیروی انسانی به عنوان یكی از اركان اصلی تولید نقش مهمی در پیشرفت صنعت و اقتصاد هر جامعه ایفا می كند . دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به این عامل ممكن نخواهد بود
از سوی دیگر در دنیای امروز صنایع و تولید كنندگان برای ورود به بازار جهانی نیازمند دریافت استانداردهای مختلفی می باشند كه حراست از نیروی انسانی از اركان اصلی آنهاست . در این میان بهداشت حرفه ای وظیفه صیانت از این سرمایه بزرگ را عهده دار است .
با نگاهی کوتاه به گذشته ای نچندان دور و مقایسه آن با وضعیت فعلی می توان به اهمیت بهداشت حرفه ای در دنیای امروز بیشتر پی برد :  
در نیمه اول قرن بیستم کارگران معدن آرسنیک و کبالت در اروپای مرکزی بعلت وجود مواد رادیو اکتیو در این معادن در اثر سرطان ریه در جوانی می مردند . در سال 1929 جمعا در این منطقه 323 نفر کارگر معدن وجود داشته که از هر دو نفر یک نفر از سرطان ریه ، از هر سه نفر یک نفر از سل و از هر ده نفر یک نفر از سیلیکوز مرده اند . وضع سایر کارگران در دنیا از این معدنچیان بهتر نبود ، در انگلستان از هر ده نفر که با آسبست کار می کردند بعد از ده سال تنها یک نفر زنده می ماند و همگی آنها قبل‌از سی سالگی فوت شده اند . البته امروزه در سایه خدمات بهداشت حرفه ای این دورانهای سیاه سر آمده است، بااینحال‌هنوزبرای رسیدن به شرایط ایده آل در محیط های کاری تلاش زیادی نیازاست.
طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان  ) 04/2003HSE: ) به طور متوسط سالیانه 6000 نفر در اثر سرطانهای ناشی از کار جان خود را از دست می دهند . در طی سالهای 2001-2003 در انگلستان سالیانه بالغ بر 23000 نفر بعلت بیماریهای ناشی از کار به پزشک متخصص مراجعه کرده اند که از این تعداد 8000 نفر مشمول دریافت غرامت شده اند . همچنین در طی سال 2002 حدود 2.3 میلیون نفر از بیماریهایی رنج می بردند که گمان می رود از شرایط  کاری گذشته آنها ناشی می شود .
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت كار آمریكا در سال 1998 در كل صنایع خصوصی امریكا در حدود 104 میلیون نفر مشغول به كار بوده ند كه میزان شدت حادثه بین آنها 2/6 بوده (به ازاء هر 100 نفر كارگر ) در روزهای كاری از دست رفته 9/2 می باشد.
همچنین بر طبق گزارش انجمن ملی ایمنی در امریكا در سال 1990 از حوادث شغلی 10400 مورد و تعداد یك میلیون و هفتصد هزار صدمه ناشی از حوادث شغلی منتهی به ناتوانی و بالغ بر 75 میلیون روز كاری از دست رفته اتفاق افتاده است. هزینه های مربوط به اینگونه حوادث كه شامل دستمزد و مراقبت‌های پزشكی،‌بازتوانی، بیمه  و سایر هزینه های غیر مستقیم و مستقیم بوده است بالغ بر 9/4 میلیارد دلار می باشد. بر طبق آمار سال 1375 (فروردین لغایت دی ماه) از كل حوادث ثبت شده، تعداد 138 مورد فوت ناشی از كار و 168 مورد از كارافتادگی ناشی از كار اتفاق افتاده است و همچنین سرانه غرامت نقص عضو در سال 1370 در كشور بالغ بر 247441 ریال و در سال 1375 این میزان 897226 ریال افزایش یافته است كه در نرخ رشد 62/3 درصد برخوردار بوده است. قطعا هزینه پیشگیری از حوادث بسیار کمتر از هزینه های مواجهه با آنهاست .

 

منابع و مأخذ
1- محمد فام ، ایرج ، مهندسی ایمنی ، نشر فن‌آورن ، همدان ، 1380
2- محمد فام، ایرج ، تكنیكهای ایمنی (آنالیز ایمنی شغلی JSA) ، نشر فن‌آورن ، همدان ، 1384
4- حاجی قاسمخان،علیرضا،مبانی بهداشت حرفه‌ای، چاپ اول،انتشارات برای فردا،تهران، 1383
5- تیرگر.آرام/كوهپایی،علیرضا/الهیاری،تیمور/علیمحمدی،ایرج،بهداشت حرفه‌ای،چاپ اول، مؤسسه انتشاراتی اندیشه رفیع ، 1384
6- مجله پیام ایمنی ، شماره 2 ، تهران ، 1382
7- مجله پیام ایمنی ، شماره 3 ، تهران ، 1382
8.Dave Heberle , Construction Safety Manual , Mc Graw Company , 1998
9.Dennis Ryno , Job Hazard Analysis Program , safety & Health Specialist , Corpsof Engineers , U.Sarmy , 2000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه ها در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خلاصه:
طراحی یك سیستم گرمایش و ذوب برف در فرودگاه GolenioW در كشور لهستان هدف این مقا له می‌باشد. سیستم بر اساس كار كرد و استفاده  از انرژی زمین گرمایی در منطقه  Sziciecin نزدیك به شهر Goleniow طراحی شده است. در این منطقه آب زمین گرمایی در محدوده دمایی 40 تا 90 درجه سانتیگراد یافت می‌شود. مبنای طراحی سیستم استفاده از هیت پمپ هایی می‌باشد كه گرما را از آب گرم 40 تا 60 درجه سانتیگراد جذب می‌كنند. برای درك عملكرد چیدمان پمپ حرارتی مختلف در یك سیستم گرمایی برای سیال زمین گرمایی  40 oc مقایسه هایی به عمل آمده است. برای منطقه مورد نظر محاسبات جریان سیال و محاسبات گرمایش موجود می‌باشد.
سیستم دیواره های پخش گرما شامل یك دبی سنج مبدل حرارتی زمین گرمایی و پمپ حرارتی (كه به طور الكتریكی كار می‌كند) می‌باشد. اگر سیستم با یك اوپراتور كه مستقیماً بعد از مبدل حرارتی زمین گرمایی نصب شده است كار کند سیم نوع  I  و اگر با اوپراتوری كه بطور غیرمستقیم روی شبكه برگشت آب نصب شده است كار كند سیتم نوع  I I و اگر شامل یك منبع حرارتی معمولی با یك دیگ گازی (كه می‌توانند با هم با یك مبدل حرارتی زمین گرمایی كار كنند) سیستم نوع  I I I  می‌باشد.
منطقه گرمایش توسط یك سیستم توزیع (شامل اتصالات موازی) گرما را بین مصرف كنندگان با احتیاجات مختلف توزیع می‌كند.در اولین مصرف کننده (سیستم گرمایش با رادیاتور دما پایین) محاسبات در دو حالت كاری متفاوت انجام می‌شود. در اولین حالت دمای آب خروجی و ورودی تابعی از دمای هوای بیرون می‌باشد. در دومین حالت دمای آب خروجی و ورودی به دمای بیرون بستگی ندارد و ثابت فرض می‌شود. دومین مصرف کننده یك سیستم تهویه وآب گرم مصرفی است كه آب شبكه را با دمای ثابت در طول سال به حركت در می‌آورد. نوع سوم استفاده یك سیستم ذوب برف است.
كه در محدوده دمایی  3oc تا– 16 oc  با تأمین گرماهای متفاوت در دو حالت ذوب برف و در جا كاركردن، عمل می‌كند.گرمای ناشی از زمین در این سیستم توسط مبدل حرارتی تامین می‌شود.
هر یك  از سه سیستم فوق الذكردر این مقاله مورد نظر می‌باشند و توسط دیاگرام شماتیكی مربوطه  كاربرد انرژی زمین گرمایی، الكتریكی و انرژی كسب شده توسط دیگ گازی را شرح می‌دهد معرفی می‌شوند.
در  سیستم های گرمایی، هیت پمپ مستقیم از هیت پمپ غیر مستقیم اقتصـــادی تر و موثرتر می‌باشد. با كنترل هدفمند وبا استفاده از یك حسگر برف در یك سیستم ذوب برف مقدار آب گرم و هزینه عملیات كاهش می‌یابد.
معرفی
متاسفانه اخیراً  همه احتیاجات سوخت لهستان برای گرمایش از سوزاندن زغال سنگ   قهوه ای تأمین می‌شود. مهمترین نتیجه سوزاندن چنین سوختهای فسیلی تخریب محیط زیست است.
برای مهار رشد سریع آلودگی محیط زیست، صاحب نظران تمایل زیادی بسمت جایگزینی منابع انرژی (بازگشت پذیر) كه در میان آنها انرژی زمین گرمایی نقش مؤثری ایفاء می‌كند دارند. لهستان یك كشور غنی در منابع آب زمین گرمایی با آنتالپی متوسط می‌باشد. حجمی از این آبهای گرمایشی ، در حدود تقریباً  6500 Km3 (در سوكولوسكی) دمایی بین 30 تا 120 درجه سانتیگراد دارند.آب در محدوده دمایی  50 oc  تا  90 oc از میان سوراخهایی با عمق km 1.5 تا  3km به سطح زمین آورده می‌شوند.
كم و بیش منابع زمین گرمایی بطور یكنواخت در قسمت هایی از لهستان در حوزه یا زیر حوزه های زمین گرمایی مخصوصی كه به مناطق و ایالات زمین گرمایی خاصی تعلق دارد توزیع شده اند. بهترین شرایط مناسب و دلخواه زمین گرمایی در  Podhale and  Studety, Polish Low land  می‌تواند یافت شود.با وجود چنین انرژی با پتانسیل بالا در منابع زمین گرمایی، بهره برداری گسترده از یك دهه پیش شروع شده است.
تا این زمان، آب زمین گرمایی فقط برای منظورهای استحمام درمانی مورد استفاده بوده است.  مثال هایی از ، مراكز مهمی كه آب زمین گرمایی را برای درمان بیماری به كار می‌بردند Spas:
 Ladek zdroj , cieplice , ciechocink  هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی صنعت نساجی در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی صنعت نساجی در ایران در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی صنعت نساجی در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و كاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ كشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی كرده است. در زمان اشكانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش كرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند كه اكثریت ابریشم های تولید چین را از آن كشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می كردند.
شكوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در كاشان و یزد در دوره اشكانیان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشكوه صنعت نساجی ایران است كه صنعتگر ایرانی را قانع نكرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است.
اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید.
در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین كننده ای در كشور ایفا نموده است. اولین كارخانه نساجی در ایران در سال 1281 شمسی دقیقاً یكصد یك سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین كارخانه در سال 1288 توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سالهای 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دوكارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار كارخانجات در ایران افزوده شد و جمعاً در این دوره 40 كارخانه نساجی دائر كردید كه قسمتی از احتیاجات مملكت را تامین نمود.
در طی سالهای 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و كاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجی داخلی شد. صاحبان صنایع نساجی كشور به منظور استفاده حداكثر از این شرایط، بی آن كه به مسائل نگهداری و استهلاك ماشین آلات توجه نمایند و به تولید خود با ظرفیت بالا ولی با كیفیت پایین ادامه دادند كه حاصل این بی توجهی در طی سال های بعد نیز موجب ركود صنایع نساجی گردید.
صنعت نساجی در طی سالهای اخیر دچار مشكلات و مسائل بسیاری بوده و روزهای سختی را می گذراند تا حدی كه اصطلاح بحران برای این مشكلات رایج شده و در اذهان عمومی و حتی اذهان مدیران و مسئولین و دست اندركاران جا افتاده است. اطلاق كلمه بحران به وضعیت موجود به طور اتوماتیك اذهان را از انجام تلاش ها باز می دارد. مشكلاتی كه در حال حاضر گریبانگیر این صنعت می باشند از دیدگاه های مختلف قابل طبقه بندی و بررسی می باشند.
یكی از دیدگاه ها نگرش مدیریتی به مسائل و مشكلات است. به عبارت دیگر از دیدگاه مدیریتی چه تعدادی از این مشكلات را می توان با اعمال مدیریت صحیح و كارآ منتفی نمود یعنی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آیند و چه تعدادی را می توان بحران نامید كه می توان با اتخاذ روش ها و سیاست های مناسب مدیریتی حداقل نقش آنها را كم رنگ و كم اثر تر نمود.

فهرست مطلب:
1-    مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشكلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران    6
1-1-    تاریخچه صنعت نساجی در ایران                        7
1-2-    مشكلات و بحران در صنعت نساجی                    9
1-3-    علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران                11
1-4-    لزوم بهبود وضعیت موجود                    12
1-4-1- تقاضا (بررسی بازار)                        12
1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی كشور                15
1-4-3- واردات پارچه ثبت شده                        16
1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی                17
1-4-5- عرضه                                18
1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران                    19
1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری                        20
1-5-    مشكلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت 21
1-6-    طبقه بندی مشكلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری22
1-7-    بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری
1-7-1- ورود قاچاق پاچه به كشور                    23
1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها            23
1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مكرر                27
1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض                    27
1-7-5- پرسنل مازاد                            27
1-7-6- قیمت گران مواد اولیه                        28
1-8-    بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تكنولوژیكی            28
1-8-1- كهنگی و قدمت ماشن آلات                    28
1-8-2- عدم توان رقابت با كالاهای خارجی                29
1-8-3- عدم تناسب تكنولوژی كارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی 29
1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی كارآ                30
2-    تجهیزات و ماشین آلات نساجی                    31
2-1-    نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان                32
2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-1992    32
 میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به كشورهای مختلف جهان
2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف        36
 در سال 2001 میلادی
2-1-3- آكار ماشین آلات كشباف تخت حمل شده در سال            40
2001 میلادی به نقاط مختلف جهان
2-2-    نتیجه گیری                            44
3-    مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی        46
3-1-    یكنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی                47
3-1-1- تعریف                            48
3-1-2- اهمیت یكنواختی                        48
3-1-3- دسته بندی نایكنواختی                    51
3-1-3-1- عیوب متناوب                        52
3-1-3-2- عیوب نامتناوب                        52
3-1-4- تاثیرات نایكنواختی                        53
3-1-4-1- اثرات نایكنواختی بر خواص نخ                53
3-1-4-2- تاثیر یكنواختی بر عملكرد پروسه تبدیل نخ به پارچه        54
3-1-4-2-1- بوبین پیچی                        54
3-1-4-2-2- چله كشی                        54
3-1-4-2-3- آهار                            55
3-1-4-2-4- بافندگی                            55
3-1-4-3- تاثیر یكنواختی بر كیفیت پارچه                56
3-1-5- عوامل ایجاد كننده نایكنواختی                    57
3-1-5-1- مواد اولیه                            57
3-1-5-2- مراحل ریسندگی                        57
3-2-    مشكلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی        60
3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟!    60
3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران                    63
3-2-3- بررسی موانع و مشكلات و چالشهای وضع موجود        67
3-2-3-1- شواهدی از مشكلات كشت پنبه                68
3-2-3-2- علل بروز مشكلات كشت پنبه در كشور            73
3-2-3-2-1- علل اقتصادی                        73
3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی        73
3-2-3-2-3- واردات پنیه و الیاف پنبه ای                75
3-2-3-2-4- كوچك شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان 75
3-2-3-2-5- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی            76
3-2-3-2-6- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط كارگر        76
3-3-    بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای 1380-1376    77
3-4-    آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران            80
منابع                                91

 

منابع:
1-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 118
2-    متن سخنرانی مهندس احمد صمیعی در سمپوزیوم تخصصی سولزرتكستیل-بنینگر مورخه 17 مهرماه 1381 از ماهنامه صنعت نساجی شماره 121
3-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 124
4-    Asian Textile Business, Oct.2002
5-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 126
6-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 128
7-    آمار و اطلاعات مربوط به پشم از آرشیو وزارت صنایع و معادن
8-    آمار مواد اولیه وارداتی صنعت نساجی از آرشیو وزارت صنایع و معادن
9-    دیسكت اطلاعات مربوط به تولید مواد اولیه صنعت نساجی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انواع نانوکامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع نانوکامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع نانوکامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
رشته مواد نانو کامپوزیت توجه دانشمندان و مهندسان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. نتایج بررسی استفاده از بلوکهای ساختمانی در ابعاد نانو, طراحی و ایجاد مواد جدید با انعطاف پذیری و پیشرفتهای زیاد در خواص فیزیکی آنها را ممکن می سازد. قابلیت ارتقاء کامپوزیت ها با استفاده از بلوکهای ساختمانی با گونه های شیمیایی ناهمگن در رشته ها و بخش های مختلف علمی مطرح گردیده است. ساده ترین مثالها از چنین طراحی هایی, به صورت طبیعی در استخوان اتفاق
می افتد که یک نانوکامپوزیت ساخته شده از قرص های سرامیکی و چسبهای آلی می باشد. بدلیل این که اجزاء سازنده یک نانو کامپوزیت دارای ساختارها و ترکیبات مختلف و خواص مربوط به آنها
 می باشد، کاربردهای زیادی را ارائه می دهند. از اینرو موادی که از آنها تولید می شوند, می توانند چند کاره باشند. با الگو گرفتن از طبیعت و براساس نیازهای تکنولوژی های پدید آمده در تولید مواد جدید با کاربردهای مختلف در آن واحد برای مصارف گوناگون, دانشمندان استراتژی های ترکیبی زیادی را برای تولید نانو کامپوزیت ها بکار برده اند. این استراتژی ها دارای مزایای آشکاری در تولید مواد دانه درشت مشابه می باشند. نیروی محرکه در تولید نانو کامپوزیت ها, این واقعیت است که آنها خواص جدیدی در مقایسه با مواد رایج ارائه  می دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

آرمانی ترین هدف در كنترل فوران ، كشتن چاه و تحت كنترل در آوردن آن می باشد . در این راستا روشهای كنترل چاه اعضای گروه حفاری را قادر می سازد تا :
1ـ سیال جریان یافته را از چاه خارج كنند .
2ـ چاه را از سیال جدید با وزن متناسب با گرادیان فشار سازند پر كنند.
مهمترین روشهای كنترل چاه :
1ـ روش حفار  Driller’s   Method
2ـ روش انتظار و وزن  Wait – and – Weight method
3ـ روش تلفیقی    Concurrent Method
4ـ روش حجم سنجی   Volumetric Method
5ـ روش كشتن از بالا   Top – kill   Method
6 ـ روش چوك بسته   Low choke Method
می باشند كه از سه روش اول بیشتر استفاده می شود.
با وجود اختلاف در سه روش فوق از چندین لحاظ به هم شبیه هستند بعنوان مثال در هر سه روش باید مقدار فشار روی ته چاه در خلال عملیات ثابت بماند. ثابت نگه داشتن فشار ته چاه توسط تغییر در كاهنده انجام می شود. در هر سه روش پس از خاموش كردن پمپ باید چوك را كاملا” باز كرده و وضعیت چاه را مورد بررسی قرار داد و در هر سه مورد فشار نهایی گردش كل پس از جابجایی كامل كل برابر خواهند بود.
در هر سه روش فوق پس از بستن چاه فشار های بسته لوله حفاری و جداری را پس از تثبیت خوانده و ثبت می نمایند. KRP نیز پس از شروع به پمپ كردن كل و كاهش فشار، یادداشت می شود.
پس از وقوع فوران، فشار بسته لوله های حفاری با فشار جریان كشتن چاه KRP جمع شده و مقدار فشار گردش اولیه بدست می آید. در خلال كشتن چاه مقدار فشار روی ته چاه توسط ثابت نگه داشتن پمپاژ و نیز استفاده از چوك بدون تغییر خواهد ماند . برگه های كشتن چاه Well-Control Worksheet برای كلیه روشها جهت داشتن اطلاعاتی نظیر ، KRP, SICP, SIDPP ، عمق چاه ، وضعیت جداری و سایر اطلاعات مورد نیاز مفید است.
اساسی ترین اختلاف بین سه روش بالا زمان راندن گل جدید به درون ساق حفاری است. در روش حفار گل بریده توسط گل اولیه بیرون ریخته شده و سپس گل جدید (وزن بیشتر ) به درون چاه پمپ می شود (دو روش ). در روش انتظار و وزن گل بریده شده توسط گل جدید جابجا می شود (یك گردش گل ) و در روش تلفیقی ابتدا گل قیمتی رانده شده و هر لحظه ای كه گل جدید آماده شده آن را پمپ می كنند. ( مرحله به مرحله )
روش حفاری Driller’s   Method 
روش حفار پایه واساس كنترل چاه در بسیاری از عملیات حفاری است . چون فن آوری بكار رفته در آن در سایر روشهای كنترل چاه مشترك می باشد.
مراحل روش حفار
موارد زیر مراحل پله به پله روش حفار را در كنترل چاه نشان می دهند.
1ـ پس از وقوع جریان چاه توسط افراد مسئول بسته می شود.
2ـ مقدار Sidpp و Sickp و افزایش سطح مخازن را یادداشت كنید.
3ـ برگه كشتن چاه را در صورت نیاز پر كنید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید