بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

ماهیان به كمك دستگاه شنوایی – خط جانبی، صدا، ارتعاشات و سایر جابجایی های آب در محیط اطرافشان را احساس می‌كنند. این دستگاه دارای دو جزء اصلی، شامل گوش داخلی، دستگاه نوروماست خط جانبی است. گوش داخلی ماهیان، علاوه بردریافت صدا، جهت‌ یابی یا تعادل فضای سه بعدی را نیز بر عهده دارد. این اندام،‌ احساس جهت‌یابی در برابر جاذبه زمین را، حتی وقتی كه ماهی در محیط های تاریك و پلاژیك به حالت معلق به سرمی‌برد، امكان پذیر می‌‌سازد. دراین ترجمه سعی بر این است كه مطالبی را در مورد شنوایی ماهیان استخوانی به تفصیل و در مورد ماهیان غضروفی به طورخلاصه ذكر گردد. بدیهی است كه گستردگی مطالب پیش از این سمینار است. مثلاً در مورد مكانیسم تولید الكتریسیته و گیرنده های الكتریكی فقط به صورت خلاصه در ارتباط با خط جانبی مورد بحث قرارگرفته اند.
 

منابع فارسی
 
1-    ابن رضا، سید حسین. 1365 ، قم از نظر اجتماعی و اقتصادی.
2-    حبیبی، طلعت. 1373 . جانور شناسی عمومی، جلد دوم وسوم، انتشارات دانشگاه تهران.
3-    دبیران جغرافیایی استان قم. 1373 . جغرافیای استان قم.
4-    ماهنامه آبزیان . 1374 . شماره 4.
5-    وضعیت منابع آب كشور. شماره 14، اردیبهشت 1376 ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مركز تحقیقات منابع آب.
6-    وضعیت منابع آب كشور. شماره 9، مهرماه 1373 ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مركز تحقیقات منابع آب.
7-    وثوقی، غ و مستجیر، ب. 1373. ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران.
8-    وثوقی، غ و 1365. ماهی شناسی عمومی، پلی كپی، دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
9-    وثوقی، غ- 1365. شناسایی ماهیان حوزه دریاچه هامون، نامه دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران.
10- وثوقی،غ.1361. شناسایی ماهیان دریاچه پریشان چشمه ها و رودخانه های اطراف كازرون و محسنی، نامه دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران.
11- یدا ….، افشین. 1373 . رودخانه های مهم ایران.

منابع انگلیسی
 
1.Banarescu،p.1984.the Fresh Water Fishes of Europe Cyprinidae .
2.Kaesteer ، A. 1985 . Lehrbuch  der  speziellen Zoologie . Band . 1. 2. 3. Gustav  Fischer Verlay Stuttgart.
3 . Lagler، K.F.etal.،1962 . I Chthyology . John  Wiley 8  Sons ، Inc . USA.
4. Nikolski، G.W.1957.Die  Fische  Tadshikistans USSR.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با دستگاه ها و ماشین های تزریق پلاستیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با دستگاه ها و ماشین های تزریق پلاستیک در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با دستگاه ها و ماشین های تزریق پلاستیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ماشین های تزریقی
وظایف ماشین های تزریق:
–    آماده سازی مواد قابل استفاده و فشارهای مورد نیاز مرحله تزریق
–    پر كردن محفظه قالب ماشین تزریق با مواد و هدایت حركات باز كردن قالب، بیرون انداختن قطعه ریختگی و همچنین بستن و نگهداشتن قالب.
در مورد اول به عهده واحد تزریق بوده، در صورتی كه مورد سوم بهوسیله واحد بستن انجام می شود .
واحد تزریق:
واحد تزریق وظیفه دارد، مواد قالب را كه بیشتر به صورت گرانول است به جلو رانده، ذوب، هموژنیزه و همچنین خمیری كرده و بالاخره به درون قالب فشار دهد .
به این منظور در یك اسكترودر حلزونی پیستونی ، یك حلزون سه ناحیه ای در داخل یك سیلندر می چرخد. مواد گرانول ناحیه مكش، تراكم و رانش را طی كرده تا در محفظه جلویی حلزون به عنوان یك مذاب قابل انجام كار آماده شود.
پس از مرحله خمیری شدن، حلزونی متوقف می شود، تا اینكه به وسیله یك سیلندر هیدرولیكی با یك حركت محوری سریع تا ناحیه 1000 mm/s، مذاب به محفظه قالب فشرده شود .
كمیتهای تنظیم
تعداد دور حلزونی علاوه بر قطر حلزون به اندازه سرعت محیطی كه از ظرف شركت های سازنده مواد داده می شود بستگی دارد (جدول 1).
جدول 1: كمیت های تنظیم برای خمیر كردن
مواد قالب   
PVC    PMMA   
150… 180    200 … 250    دمای مواد T به 
0, 08 … 0,1    0, 3    سرعت محیطی Vmax به m/s
40 …. 80    80 … 120    فشار ایست P به Bar
مقدار مقاوت مواد درنوك حلزونی در مرحله تزریق تحت واژه فشار ایست بیان می شود. این فشار فشاری است كه درون مواد تجمعی در محفظه جلویی حلزونی ایجاد می شود. این فشار باغث می شود كه حلزونی در حین خمیر كردن مواد به سمت عقب رانده شود. حركت حلزونی به سمت عقب موقعی پایان می یابد كه مقدار مواد تجمی در محفظه جلویی حلزون به حدی برسد كه محفظه قالب را پر كند (شكل3). مقدار تنظیمی فشار ایست، تحت شرایطی به ویسكوزیته و مقدار حسایست حرارتی مواد بستگی دارد (جدول 1).
نقاط و ناحیه ای كه دمای سیلندر می تواند تنظیم شود، د جدول 2 با بیان یك مثال از مواد PVC، نشان داده شده است.
جدول 2: دماهای سیلندر برای PVC به C0
محدوده قیف تغذیه    MH1    MH2    MH3    DH
30..4    14…160    160…17    16…10    170..210
MH: گرمكن پوششی، DH: گرمكن نازل دار
واحد بستن
واحد بستن، نیمه های قالب را كه به صفحات روبند متحرك و ثابت مرتبط هستند  در بر می گیرد. باز كردن بستن و نگهداشتن قالب به وسیله یك سیستم اهرم مفصلی یا با یك سیستم محركه تمام هیدرولیك انجام می شود.
نیروی بستن- نیروی نگهداری
نیروی بستن عبارت است از نیرویی كه میلهای راهنما پس از مرحله بستن تحت تنش قرار می گیرند، میل راهنما به همان اندازه كه قالب فشرده می شود دچار افزایش طول می شود . موقع تزریق مواد یك نیروی باز كننده (FA = pw:A) FA به واسطه وجود فشار داخلی میلهای راهنما را سبب می شود. مجموع نیروهایی كه موقع عمل تزریق به میلهای راهنما وارد می شوند، تحت نام نیروی نگهداری عنوان می شوند. این نیور همیشه ازنیروی بستن بیشتر است.
اگر نیروی باز كندنه از نیروی نگهدرای بیشتر باشد تجهیزات بین دو نیمه قالب بلند شده و مذاب از درز قالب ها بیرون زده كه منجر به ایجاد پلیسه یا تشكیل پوسته های شناور می شود.این پدیده را اضافه تزریق یا اضافه برریزی می نامند.
با وجود این باید برای جلوگیری از یك شكم دادگی صفحات حامل نیمه های قالب، مقدار نیروی نگهداری حتی الامكان در حد كم تنظیم شود. این شكم دادگی به این ترتیب ایجاد می شود كه فشار داخلی قالب را موقع تزریق سعی بر این دارد كه نیمه های قالب را در محدوده محفظه از یكدیگر جدا كند. در صورتی كه نیروهای نگهداری فقط در محدوده انتقال مستقیم نیرو موثر است . مقدار این شكم دادگی به ویژه در صفحات با صلبیت پایین و در محدوده مقابل دهانه مركزی قالب مربوطه به بخش نازل و قبل از همه در نقطه مفقابل سیستم پران، زیاد است . پدیده  شكم دادگی باعث تشكیل پلیسه و نیز سبب می شود كه فشار تزریق در حد بیشترین مقدار خود نتواند انتخاب شود.
 یكی از روش های رفع عیب این است كه غلتكهای تكیه گاهی با اضافه اندازه 0,03 mm تا 0.05 mm در مقابل تكیه گاه های خارجی طراحی شود (شكل 4).
همچنین برای تخلیه هوای محفظه قالب موقع تزریق از طریق سطوح تماش نیمه  های قالب، نیروی بستن باید حتی الامكان كم باشد.
تلرانسهای اندازه در محله تزریق
تلرانس های قالب دستیابی، بیشتر به انقباض، مواد تزریق و نوع اندازه ها بستگی داشته كه در این ارتباط كیفیت ماشین تزریق و قالب نیز نقش دارند.
مثلا رعایت تلرانس های كوچكتر در مواد آمورف نسبت به مواد نیمه كریستال آسانتر است. همچنین اندازه های وابسته به قالب دقیقتر می توان ایجاد كرد تا اندازه هایی كه به قالب وابسته نبود و باید موقع بسته بودن، بین اجزای متحرك قالب به وجود آید.
DIN 16091 در تعیین تلرانس های ابتدا گروه های تلرانس را در ارتباط با مواد تزریق و ضریب انقباض (به جداول و استاندارد ر.ك) تشیكل می شده، آنگاه متناسب با این گروه های تلرانسی و نوع اندازه تعیین می شده انحرافات مجاز و محدوده های مختلف اندازه نامی مرتب می شوند. جدول 1 نشان می دهد كه چگونه می توان تلرانسی عمومی برای اندازه مربوط به قالب a كه باید 35 mm باشد، به دست آورد.
جدول 1: بدست آوردن تلرانس عمومی
گروه تلراسن 150    پلی اتیلن
رقم مشخصه 3    اندازه وابسته به قالب
30mm…40mm    محدوده اندازه نامی
+ 0,39 mm    تلرانس عمومی
اصول طراحی قطعات تزریقی
•    ضخامت دیوارها باید به اندازه كافی زیاد باشد تا قبل از اینكه مواد شدیداً خنك یا پخته شوند، بتوانند محفظه قالب را با اطمینان پر كنند. بنابراین باید ضخامت حداقل دیواره متناسب با طول مسیر جریان در قالب و قابلیت جریان مواد تزریق انتخاب.
•    ضخامت دیواره قطعات تزریقی باید همه جا یكسان باشد. مقدار این ضخامت در حالت معمولی 1mm –3mm و در قطعات بزرگ 3mm-4mm است. ضخامت های زیر 0,4mm و بالای  mm 8 فقط در شرایط كاری ویژه ای قابل تولید هستند .
باید از هرگونه تجمع موضعی مواد و تغییر مقطع ناگهانی پرهیز شود. زیرا این پدیده می تواند روی سطوح قطعه كار منجر به نقاط تو رفته و در داخل قطعه كار منجر به تشكیل مك شود . علاوه بر این در ضخامت های نامساوی دیواره ها درنتیجه خنك شدن غیر یكنواخت، تنش های داخلی در آن ایجاد شده كه می تواند در گوشه های تند و لبه ها به تشكیل ترك هایی منجر شود. اگر یك قطعه تزریقی باید پایداری بالاتری داشته باشد، می توان به وسیله پره های تقویت آن را عملی كرد (شكل c3).
•    برای اینكه بتوان قطعه تزریقی را به سادگی و سریع از قالب خارج كرد، تمام سطوح قطعه كار كه در جهت باز دشن قالب قرار دارند، باید شیب جزئی داشته باشند. علاوه بر این بایستی اطمینان حاصل شود كه قطعه تزریقی موقع باز شدن قالب روی نیمه مربوط به واحد بستن نشسته و به وسیله تجهیزات پران خارج شود .
مقادیر شیب در جدول 1 فقط به عنوان  مقادیر تقریبی هستند، زیرا این مقادیر نه فقط به ارتفاع قطعه تزریقی، بلكه به شكل و قطر آن، مقدار انقباض و مرحله خروج قطعه كار از قالب نیز بستگی دارد.
انقباض
در تعیین محفظه قالب باید انقباض و انقباض نهایی احتمالی مورد توجه آن قرار گیرد.
تغییر اندازه قطعات در اثر جمع شدن مواد موقع خنك شدن را انقباض گویند. در تعیین انقباض (با جدول 1 مقایسه شود) این مشكل نیز به آن اضافه می شود كه باید اختلاف انقباض و نیز انقباض نهایی مورد توجه قرار گیرد.
اختلاف انقباضی هنگامی بروز می كند كه انقباضات در جهت جریان و به طور عمود بر ان برابر نباشند. اختلاف انقباض عبارت است از اختلاف طولی و عرضی انقباض.
تفاوت اندازه یك قطعه تزریقی كه تا دمای محیط خنك شده، از اندازه ای كه همان قطعه تحت یك دم.ای معین قرار گیرد، را انقباض نهایی می گویند. ابعاد قطعه تمام شده در اثر انقباض نهایی باز هم كوچكتر می شوند.
تعیین مقدار عددی انقباض خیلی مشكل است، زیرا چند عامل موثر به طور همزمان در این رابطه تاثیر دارند.
به عنوان مثال ترموپلاستهای آمورف (مثلا پلیستیرول) تقریبا بدون وابستگی به شرایط خارجی، انقباض كمتری دارند. مواد مصنوعی نیمه كریستال (مثلا پلی اتیلن) بالعكس محدوده انقباض بزرگتری دارند (جدول 1). فشارهای تزریق و نهایی بیشترین اثر را بر پدیده انقباض دارند. هر چقدر این فشارها بزرگتر باشند به همان نسبت هم انقباض كمتر می شود.
دمای قالب عامل موثر دیگری بر انقباض به شمار می رود. هر قدر اندازه این دما بالاتر باشد، به همان نسبت هم تشكیل كریستال مناسبتر، ولی انقباض حاصله بیشتر می شود.
جدول 1: مقادیر مهم برای شرایط فرایند كاری تزریق
شیب به %    انقباض به %    دمای قالب 
دمای مواد 
فشار نهایی pN به bar    فشار تزریق ps به bar    مواد تزریق
1,5    Ca. 0,45    10…5    150…280    (0,3..0,6).Ps    1000…1500    پلیستیرول
—-    0,4 …0,7    50….85    180-240    (0,3..0,6).Ps    1200…1500    ABS
0,2…2    1,5…2    20….60    140-350    (0,3..0,6).Ps    1200…1500    پلی اتیلن
1,5    1,2…2,2    20…60    150-260    (0,4..0,6).Ps    1200…1800    پروپایلن
1    0,7…0,8    58…120    230…320    (0,4..0,6).Ps    1300…1500    پلی كربنات
1,5    0,5…0,7    20…60    140…210    (0,3..0,6).Ps    800…1600    پلی‌ونیل كلراید
ساختمان قالب های تزریق
قالبهای تزریق  از نظر ساختمان مانند قالبهای دیاكاست می باشند. این قالبها اساساً از نیمه های متحرك و ثابت، ماهیچه ها، كشوییها، سیستم راهگاهی، تجهیزات بیرون انداز و نیز سیستم خنك كن قالب تشكیل شده است.
نازلها
وظیفه ارتباط سیلندر تزریق و قالب به عهده نازلها است. نازلها طوری محكم به بوش راهگاه فشار داده می شوند كه بتوانند افزون بر این نقش در یك ماده آب بندی هم داشته باشند. علاوه بر این نازلها باید مذاب آماده را حتی الامكان بدون اتلاف فشار و دما به محفظه قالب هدایت كنند.
در اثر تماس نازل با قالب خنك،مقدار زیادی گرما از بدنه نازل و در نتیجه از مذاب گرفته شود. استفاده از نازل حرارتی و همچنین بلند كردن نازل و قالب پس از اتمام زمان اعمال فشار نهایی اقدام موثری در این رابطه است .
نازل بار
اگر چقرمگی مذاب اجازه دهد، بیشتر از نازل بار استفاده می كنند.  به دلیل كانالهای صاف، اتلاف فشار و دما خیلی پایین است. همچنین نازل باز به سادگی قابل تمیز شدن و شستشو است. خطر اینكه آیا مذاب از نازل می تواند خارج شود، با كوچكتر شدن سوراخ نازل (تقریباً 3 mm تا 8 mm) پیوسته كاهش می یابد.
اگر مذاب خیلی رقیق است، باید نازل های قفلی، مثلاً نازلهای قفلی كشویی یا نازل یا نازلهای قفلی سوزنی، پیش بینی شوند. این نازلها طوری طراحی شده، كه سوراخ نازل پس از هر مرحله تزریق بسته شده و به این ترتیب از خروج مذاب جلوگیری می شود.
راهگاه
راهگاه یك سیستم متشكل از مسیرهای جریان است كه درآنها مواد قابل جریان از نازل به محفظه قالب راه می یابد.
این سیستم از مخروط راهگاه، كانالهای توزیع و گلویی تزریق تشكیل می شود . در حالات ساده تر، این مسیر های جریان می تواند مثلاً یك سوراخ مخروطی كه مستقیماً به محفظه قالب منتهی می شود خلاصه گردد. نقطه اتصال راهگاه به محفظه قالب را گلویی تزریق می نامند.
شكل راهگاه باید طوری باشد كه توده مذاب از كوتاهترین مسیر ممكن و یا حداقل اتلاف گرما و فشار به محفظه قالب راه یابد. سطح مقطع مسرهای جریان باید طوری اندازه گیری شده بانشد كه پر شدن راهگاه و همچنین محفظه قالب یكنواخت انجام شود.
شكل راهگاه ها
شكل راهگاه ها باید طوری انتخاب شود كه برای حالت ویژه، خواسته مطرح شده برآورد شود. همچنین باید به دیگر عوامل موثر نظیر اجزای فالب، مواد قالب  و نوع قالب تزریق نیز توجه شود.
راهگاه ستونی یا مخروطی
راه گاه های ستونی یا مخروطی بیشتر برای قطعات ریختگی دورانی متقارن و سنگین استفاده می شوند. این راهگاه به جهت اینكه بعداً بریده می شوند، نباید روی سطوح ظاهری ایجاد شوند.
قطر D  باید طوری انتخاب شود كه راهگاه همیشه از قطعه تزریقی آهسته تر خنك شود. بدین ترتیب می توان به این نكته دست یافت كه هنوز مقدار مذاب كافی دیگر می تواند با اعمال فشار نهایی وارد شود.
راهگاه نقطه ای
موقع خروج قطعه كار از قالب، راهگار نقطه ای از محل كوچكترین سطح مقطع برش و به صورت یك نافی كوچك روی قطعه تزریقی . باقی می ماند. به این صورت نیاز به ماشینكاری بعدی نبوده و سطحی كاری به ظاهر نامناسبی نظیر راهگاه ستونی به وجود نخواهد آمد. علاوه بر این باید راهگاه مواد را از پیش محفظه نیز نباید خارج كند.
راهگاه نقطه ای به ویژه برای قطعات كوچك و سری كاری در قالب های یك پارچه و چند پارچه و همچنین برای راهگاه های چند تایی در یك قطعه تزریقی بزرگتر در نظر گرفته می شود. 
هر قدر سوراخ راهگاه نقطه ای كوچكتر باشد، به همان نسبت هم قطع شدن آن ساده تر است. در اینجا باید علاوه بر ضخامت دیواره به چقرمگی (ویسكوزیته) مذاب و همچنین دما دقت شود.
اگر محفظه قالب از طریق راهگاه نقطه ای كوچك، نتواند دیگر با سرعت كافی پر شود، مذاب در پیش محفظه زودتر خنك شده، طوری كه تحت شرایطی باید با دست خارج شود.
به این ترتیب پیش محفظه كمی بزرگتر می شود، طوری كه مواد خنك شده چسبیده به جدار داخلی به عنوان یك لایه عایق عمل می كند  . هسته مذاب (به اصطلاح بستر خمیری) در محدوده راهگاه بهصورت مایع باقی می ماند. اما تاخری زمانی مذاب در پیش محفظه نباید طولانی باشد. حداقل چهار تا پنج تزریق در دقیقه برای عملگرد این سیستم لازم است.
در جایی كه این توالی تزریق امكان پذیر نیست، یك كلگی مسی سوراخ شده در پیش محفظه گذاشته می شود. فضای بنی كلگی مسی و جداره داخلی پیش محفظه با مواد خنك شده پر و به عنوان عایق پیش محفظه با مواد خنك شده پر و به عنوان عایق عمل می كند. كلگی مسی ا زطریق نازل، گرمای كافی دریافت كرده تا مواد میانی را به صورت مذاب نگهدارد .
اقدام ممكن بعدی برای جلوگیری از خنك شدن مواد قالب این است كه پیش محفظه به وسیله چند فشنگی حرارتی گرم شود  .
راهگاه بشقابی با پولكی
راهگاه های بشقابی با پولكی برای قطعات تزریقی حلقوی پیش بینی می شوند. اگر در اینجا از یك یا دو راهگاه نقطه ای استفاده می شد یك درز اتصال یا درز جریان به وجود می آمد. دو جریان مواد به دلیل خنك شدن زودتر، دیگر به نحو مطلوب به یكدیگر جوش نمی خورند و این درز اتصال به وجود می آید. هر قدر جریان مواد برخورد كننده سردتر باشد، به همان نسبت درزهای اتصال بهتر دیده می شود. استحكام درز اتصال كمتر است.
اگر جریان های مواد بر روی یك ماهیچه باید تقسیم و دوباره به یكدیگر مرتبط شوند، باز هم درز های اتصال به وجود می آید.
راهگاه چتری
راهگاه های چتری برای قطعات تزریقی كوتاه بوش مانند به كار می روند .
راهگاه حلقوی
در قطعات تزریقی كه ماهیچه از هر دو طرف مهار می شود باید از یك راهگاه حلقوی استفاده كرد
به این طریق می توان قطعات تزریقی بوش مانند نسبتاً بلند با دیوارهای یكنواخت و هم ضخامت را تولید كرد.
راهگاه فیلمی
بهتر است كه قطعات تخت از طریق یك نوار جانبی یا مركزی، اصطلاحاً راهگاه فیلمی قطع شوند. به این طریق از رفتارهای نامناسب جریان در راهگاه تك نقطه یا از به وجود آمدن درزهای اتصال در راهگاه های چند نقطه جلوگیری می شود .
راهگاه تونلی
در راهگاه تونلی، قطعه تزریقی به طریق جانبی تزریق و موقع باز شدن نیمه های قالب به صورت خودكار از سیستم راهگاه جدا می شود .
كانال توزیع در طول سطح جدایش مستقیماً وارد محفظه قالب نشده، بكله كمی جلوتر به صورت مایع نظیر یك تونل باریك شونده از طریق نیمه قالب سمت نازل وارد حفره می شود. اگر نیمه قالب سمت بستن عقب كشیده شود، بدین ترتیب قطعه تزریقی و سیستم راهگاه باید همراه برده شوند. در اینجا راهگاه تونلی در محل گلویی تزریق قیچی می شود . بالاخره قطعه تزریقی و سیستم راهگاه توسط بیرون انداز از قالب خارج می شوند.
اگر یك راهگاه تونلی پیش بینی شود، باید توجه شود كه كانال های توزیع موقع باز شدن نیمه های قالب باید خمیده شوند. باری اینكه كانالهای توزیع شكسته نشوند، باید مواد قالب چقرمه الاستیك بوده و یا مواد قالب پس از خروج از قالب هنوز منجمد نشده باشند فقط در این صورت سیستم بدون عیب كار می كند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه ها در word دارای 350 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده مطالب
در بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو كه بیشتر یك كارخانه تولیدی محسوب می شود،نتایج زیر بدست آمد:
1-    در شروع دوره كارآموزی به مدت یك هفته كامل از تمامی قسمتها به همراه كارشناس مسئوول ایمنی و بهداشت شركت بازدید به عمل آمد و به ترتیب و به طور مرحله به مرحله با تمامی پروسه های تولیدی آشنا شده و در همان قدم اول مشاهده می شد كه تقریبا تمامی كارگاهها با توجه به طبیعت صنعت مشكلات بهداشتی نیز زیاد می باشد.
2-    در خصوص اندازه گیری و ارزیابی تراز فشار صوت، نتایج بدست آمده گویای بالا بودن صدا در سالن كه محل اصلی تولید و دستگاه های برش لوله های بلیکا می باشد  و پیشنهاداتی جهت كنترل آن داده شده است.
3-در خصوص روشنایی محیط كار ، اندازه گیری شدت روشنایی در واحدهای انبار ،توزین وبارگیری(روش غیر منظم) صورت پذیرفته است.
 4-درخوص ارزیابی ارتعاش ، اندازه گیری ارتعاش صنعتی ناشی از ماشین آلات به عمل آمده است.
5-در خصوص بررسی عوامل شیمیایی نیز بررسی مواد شیمیایی و تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) دراین شركت صورت پذیرفته و مواد شیمیایی مربوطه به روشهای گوناگون و براساس اهداف متنوع موجود طبقه بندی گردیده اند. 6- دربررسی مسائل مهندسی فاكتورهای انسانی نیز آنتروپومتری 10 كارگر،طراحی كار ایستاده-نشسته، میزكار معمولی و نیز كامپیوتر انجام شده و تعیین A.L(Action Limit) ، تعیین انواع كارهای سبك،متوسط و سنگین و طراحی ابزار كار صورت پذیرفته است. همچنین دربررسی پوسچرهای كاری از روش OWAS استفاده شده است.
11- در برسی اصول ایمنی در محیط كار كه شامل ایمنی عمومی،ماشین آلات،ساختمان،برق،حریق و ایمنی فردی می باشد، نیز به نقش رنگها در صنعت،برنامه آموزش ایمنی،نقش مدیریت ایمنی ، تعیین و معرفی وسایل حفاظت فردی و انبار مواد اولیه وتولیدی صورت پذیرفته است.
12- در مورد بهسازی محیط كار نیز آزمایشات فیزیكو شیمیایی و باكتریولوژیكی از آب آشامیدنی این شركت به عمل آمده است و روشهای تعیین سختی كل و موقت، كلسیم،قلیائیت،PH و میزان كلر باقیمانده به همراه محاسبات لازم آورده شده است . همچنین در خصوص وضعیت دوشها،حمامها،توالتها و آب سرد كنها پرداخته شده است.
مقدمه:
انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات ، به كار و كوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است . امروزه به علت رشد روزافزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و برپایی صنایع بزرگ ، استفاده از انواع ماشین آلات ، تجهیزات ، فرآیندها ، موادشیمیایی و . . . امری گریزناپذیر شده است . صنعتی شدن و تولید فزاینده ، مخاطراتی گوناگون را برای نیروی كار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی كار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد ، عواملی كه جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی كار را تهدید می كنند .
نیروی كار هر كشور ، بویژه كشورهای در حال توسعه ، بخشی پراهمیت از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می شود . ازاین رو ، حفاظت از تندرستی نیروی كار و بهسازی محیط كار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است . بی گمان ، اقتصادی شكوفا و صنعتی خودكفا بدون داشتن نیروی كار سالم و تندرست امكان پذیر نخواهد بود .
مفهوم كارورزی عبارت از پروراندن و تعلیم است و هدف آن ایجاد مهارت در كار می باشد . باتوجه به اینكه اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد براساس نیازهای كاری است , كارورزی‌به عنوان یك فاكتور تكمیل كننده از اهمیت بسزایی در رسیدن به این هدف برخوردار می‌باشد.
 از جمله مواردی كه در كارورزی , فرد كارورز به آنها آگاهی پیدا می كند عبارت است از :
– ایجاد مهارت تخصصی
– آشنایی با معیارهای سازمانی
– برانگیختن حس خلاقیت
– آشنایی با محیط كار
– آماده شدن جهت پذیرش مسئولیت
باتوجه به این مسئله اهمیت موضوع كارورزی بیشتر نمایان می شود . پیداست كه رسیدن به موارد ذكرشده فوق در گرو تلاش و همت شخص كارورز می باشد .

بهداشت حرفه ای و اهمیت آن :
بی شك نیروی انسانی به عنوان یكی از اركان اصلی تولید نقش مهمی در پیشرفت صنعت و اقتصاد هر جامعه ایفا می كند . دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به این عامل ممكن نخواهد بود
از سوی دیگر در دنیای امروز صنایع و تولید كنندگان برای ورود به بازار جهانی نیازمند دریافت استانداردهای مختلفی می باشند كه حراست از نیروی انسانی از اركان اصلی آنهاست . در این میان بهداشت حرفه ای وظیفه صیانت از این سرمایه بزرگ را عهده دار است .
با نگاهی کوتاه به گذشته ای نچندان دور و مقایسه آن با وضعیت فعلی می توان به اهمیت بهداشت حرفه ای در دنیای امروز بیشتر پی برد :  
در نیمه اول قرن بیستم کارگران معدن آرسنیک و کبالت در اروپای مرکزی بعلت وجود مواد رادیو اکتیو در این معادن در اثر سرطان ریه در جوانی می مردند . در سال 1929 جمعا در این منطقه 323 نفر کارگر معدن وجود داشته که از هر دو نفر یک نفر از سرطان ریه ، از هر سه نفر یک نفر از سل و از هر ده نفر یک نفر از سیلیکوز مرده اند . وضع سایر کارگران در دنیا از این معدنچیان بهتر نبود ، در انگلستان از هر ده نفر که با آسبست کار می کردند بعد از ده سال تنها یک نفر زنده می ماند و همگی آنها قبل‌از سی سالگی فوت شده اند . البته امروزه در سایه خدمات بهداشت حرفه ای این دورانهای سیاه سر آمده است، بااینحال‌هنوزبرای رسیدن به شرایط ایده آل در محیط های کاری تلاش زیادی نیازاست.
طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان  ) 04/2003HSE: ) به طور متوسط سالیانه 6000 نفر در اثر سرطانهای ناشی از کار جان خود را از دست می دهند . در طی سالهای 2001-2003 در انگلستان سالیانه بالغ بر 23000 نفر بعلت بیماریهای ناشی از کار به پزشک متخصص مراجعه کرده اند که از این تعداد 8000 نفر مشمول دریافت غرامت شده اند . همچنین در طی سال 2002 حدود 2.3 میلیون نفر از بیماریهایی رنج می بردند که گمان می رود از شرایط  کاری گذشته آنها ناشی می شود .
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت كار آمریكا در سال 1998 در كل صنایع خصوصی امریكا در حدود 104 میلیون نفر مشغول به كار بوده ند كه میزان شدت حادثه بین آنها 2/6 بوده (به ازاء هر 100 نفر كارگر ) در روزهای كاری از دست رفته 9/2 می باشد.
همچنین بر طبق گزارش انجمن ملی ایمنی در امریكا در سال 1990 از حوادث شغلی 10400 مورد و تعداد یك میلیون و هفتصد هزار صدمه ناشی از حوادث شغلی منتهی به ناتوانی و بالغ بر 75 میلیون روز كاری از دست رفته اتفاق افتاده است. هزینه های مربوط به اینگونه حوادث كه شامل دستمزد و مراقبت‌های پزشكی،‌بازتوانی، بیمه  و سایر هزینه های غیر مستقیم و مستقیم بوده است بالغ بر 9/4 میلیارد دلار می باشد. بر طبق آمار سال 1375 (فروردین لغایت دی ماه) از كل حوادث ثبت شده، تعداد 138 مورد فوت ناشی از كار و 168 مورد از كارافتادگی ناشی از كار اتفاق افتاده است و همچنین سرانه غرامت نقص عضو در سال 1370 در كشور بالغ بر 247441 ریال و در سال 1375 این میزان 897226 ریال افزایش یافته است كه در نرخ رشد 62/3 درصد برخوردار بوده است. قطعا هزینه پیشگیری از حوادث بسیار کمتر از هزینه های مواجهه با آنهاست .

 

منابع و مأخذ
1- محمد فام ، ایرج ، مهندسی ایمنی ، نشر فن‌آورن ، همدان ، 1380
2- محمد فام، ایرج ، تكنیكهای ایمنی (آنالیز ایمنی شغلی JSA) ، نشر فن‌آورن ، همدان ، 1384
4- حاجی قاسمخان،علیرضا،مبانی بهداشت حرفه‌ای، چاپ اول،انتشارات برای فردا،تهران، 1383
5- تیرگر.آرام/كوهپایی،علیرضا/الهیاری،تیمور/علیمحمدی،ایرج،بهداشت حرفه‌ای،چاپ اول، مؤسسه انتشاراتی اندیشه رفیع ، 1384
6- مجله پیام ایمنی ، شماره 2 ، تهران ، 1382
7- مجله پیام ایمنی ، شماره 3 ، تهران ، 1382
8.Dave Heberle , Construction Safety Manual , Mc Graw Company , 1998
9.Dennis Ryno , Job Hazard Analysis Program , safety & Health Specialist , Corpsof Engineers , U.Sarmy , 2000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه ها در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خلاصه:
طراحی یك سیستم گرمایش و ذوب برف در فرودگاه GolenioW در كشور لهستان هدف این مقا له می‌باشد. سیستم بر اساس كار كرد و استفاده  از انرژی زمین گرمایی در منطقه  Sziciecin نزدیك به شهر Goleniow طراحی شده است. در این منطقه آب زمین گرمایی در محدوده دمایی 40 تا 90 درجه سانتیگراد یافت می‌شود. مبنای طراحی سیستم استفاده از هیت پمپ هایی می‌باشد كه گرما را از آب گرم 40 تا 60 درجه سانتیگراد جذب می‌كنند. برای درك عملكرد چیدمان پمپ حرارتی مختلف در یك سیستم گرمایی برای سیال زمین گرمایی  40 oc مقایسه هایی به عمل آمده است. برای منطقه مورد نظر محاسبات جریان سیال و محاسبات گرمایش موجود می‌باشد.
سیستم دیواره های پخش گرما شامل یك دبی سنج مبدل حرارتی زمین گرمایی و پمپ حرارتی (كه به طور الكتریكی كار می‌كند) می‌باشد. اگر سیستم با یك اوپراتور كه مستقیماً بعد از مبدل حرارتی زمین گرمایی نصب شده است كار کند سیم نوع  I  و اگر با اوپراتوری كه بطور غیرمستقیم روی شبكه برگشت آب نصب شده است كار كند سیتم نوع  I I و اگر شامل یك منبع حرارتی معمولی با یك دیگ گازی (كه می‌توانند با هم با یك مبدل حرارتی زمین گرمایی كار كنند) سیستم نوع  I I I  می‌باشد.
منطقه گرمایش توسط یك سیستم توزیع (شامل اتصالات موازی) گرما را بین مصرف كنندگان با احتیاجات مختلف توزیع می‌كند.در اولین مصرف کننده (سیستم گرمایش با رادیاتور دما پایین) محاسبات در دو حالت كاری متفاوت انجام می‌شود. در اولین حالت دمای آب خروجی و ورودی تابعی از دمای هوای بیرون می‌باشد. در دومین حالت دمای آب خروجی و ورودی به دمای بیرون بستگی ندارد و ثابت فرض می‌شود. دومین مصرف کننده یك سیستم تهویه وآب گرم مصرفی است كه آب شبكه را با دمای ثابت در طول سال به حركت در می‌آورد. نوع سوم استفاده یك سیستم ذوب برف است.
كه در محدوده دمایی  3oc تا– 16 oc  با تأمین گرماهای متفاوت در دو حالت ذوب برف و در جا كاركردن، عمل می‌كند.گرمای ناشی از زمین در این سیستم توسط مبدل حرارتی تامین می‌شود.
هر یك  از سه سیستم فوق الذكردر این مقاله مورد نظر می‌باشند و توسط دیاگرام شماتیكی مربوطه  كاربرد انرژی زمین گرمایی، الكتریكی و انرژی كسب شده توسط دیگ گازی را شرح می‌دهد معرفی می‌شوند.
در  سیستم های گرمایی، هیت پمپ مستقیم از هیت پمپ غیر مستقیم اقتصـــادی تر و موثرتر می‌باشد. با كنترل هدفمند وبا استفاده از یك حسگر برف در یك سیستم ذوب برف مقدار آب گرم و هزینه عملیات كاهش می‌یابد.
معرفی
متاسفانه اخیراً  همه احتیاجات سوخت لهستان برای گرمایش از سوزاندن زغال سنگ   قهوه ای تأمین می‌شود. مهمترین نتیجه سوزاندن چنین سوختهای فسیلی تخریب محیط زیست است.
برای مهار رشد سریع آلودگی محیط زیست، صاحب نظران تمایل زیادی بسمت جایگزینی منابع انرژی (بازگشت پذیر) كه در میان آنها انرژی زمین گرمایی نقش مؤثری ایفاء می‌كند دارند. لهستان یك كشور غنی در منابع آب زمین گرمایی با آنتالپی متوسط می‌باشد. حجمی از این آبهای گرمایشی ، در حدود تقریباً  6500 Km3 (در سوكولوسكی) دمایی بین 30 تا 120 درجه سانتیگراد دارند.آب در محدوده دمایی  50 oc  تا  90 oc از میان سوراخهایی با عمق km 1.5 تا  3km به سطح زمین آورده می‌شوند.
كم و بیش منابع زمین گرمایی بطور یكنواخت در قسمت هایی از لهستان در حوزه یا زیر حوزه های زمین گرمایی مخصوصی كه به مناطق و ایالات زمین گرمایی خاصی تعلق دارد توزیع شده اند. بهترین شرایط مناسب و دلخواه زمین گرمایی در  Podhale and  Studety, Polish Low land  می‌تواند یافت شود.با وجود چنین انرژی با پتانسیل بالا در منابع زمین گرمایی، بهره برداری گسترده از یك دهه پیش شروع شده است.
تا این زمان، آب زمین گرمایی فقط برای منظورهای استحمام درمانی مورد استفاده بوده است.  مثال هایی از ، مراكز مهمی كه آب زمین گرمایی را برای درمان بیماری به كار می‌بردند Spas:
 Ladek zdroj , cieplice , ciechocink  هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی صنعت نساجی در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی صنعت نساجی در ایران در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی صنعت نساجی در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و كاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ كشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی كرده است. در زمان اشكانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش كرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند كه اكثریت ابریشم های تولید چین را از آن كشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می كردند.
شكوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در كاشان و یزد در دوره اشكانیان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشكوه صنعت نساجی ایران است كه صنعتگر ایرانی را قانع نكرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است.
اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید.
در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین كننده ای در كشور ایفا نموده است. اولین كارخانه نساجی در ایران در سال 1281 شمسی دقیقاً یكصد یك سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین كارخانه در سال 1288 توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سالهای 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دوكارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار كارخانجات در ایران افزوده شد و جمعاً در این دوره 40 كارخانه نساجی دائر كردید كه قسمتی از احتیاجات مملكت را تامین نمود.
در طی سالهای 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و كاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجی داخلی شد. صاحبان صنایع نساجی كشور به منظور استفاده حداكثر از این شرایط، بی آن كه به مسائل نگهداری و استهلاك ماشین آلات توجه نمایند و به تولید خود با ظرفیت بالا ولی با كیفیت پایین ادامه دادند كه حاصل این بی توجهی در طی سال های بعد نیز موجب ركود صنایع نساجی گردید.
صنعت نساجی در طی سالهای اخیر دچار مشكلات و مسائل بسیاری بوده و روزهای سختی را می گذراند تا حدی كه اصطلاح بحران برای این مشكلات رایج شده و در اذهان عمومی و حتی اذهان مدیران و مسئولین و دست اندركاران جا افتاده است. اطلاق كلمه بحران به وضعیت موجود به طور اتوماتیك اذهان را از انجام تلاش ها باز می دارد. مشكلاتی كه در حال حاضر گریبانگیر این صنعت می باشند از دیدگاه های مختلف قابل طبقه بندی و بررسی می باشند.
یكی از دیدگاه ها نگرش مدیریتی به مسائل و مشكلات است. به عبارت دیگر از دیدگاه مدیریتی چه تعدادی از این مشكلات را می توان با اعمال مدیریت صحیح و كارآ منتفی نمود یعنی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آیند و چه تعدادی را می توان بحران نامید كه می توان با اتخاذ روش ها و سیاست های مناسب مدیریتی حداقل نقش آنها را كم رنگ و كم اثر تر نمود.

فهرست مطلب:
1-    مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشكلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران    6
1-1-    تاریخچه صنعت نساجی در ایران                        7
1-2-    مشكلات و بحران در صنعت نساجی                    9
1-3-    علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران                11
1-4-    لزوم بهبود وضعیت موجود                    12
1-4-1- تقاضا (بررسی بازار)                        12
1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی كشور                15
1-4-3- واردات پارچه ثبت شده                        16
1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی                17
1-4-5- عرضه                                18
1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران                    19
1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری                        20
1-5-    مشكلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت 21
1-6-    طبقه بندی مشكلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری22
1-7-    بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری
1-7-1- ورود قاچاق پاچه به كشور                    23
1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها            23
1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مكرر                27
1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض                    27
1-7-5- پرسنل مازاد                            27
1-7-6- قیمت گران مواد اولیه                        28
1-8-    بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تكنولوژیكی            28
1-8-1- كهنگی و قدمت ماشن آلات                    28
1-8-2- عدم توان رقابت با كالاهای خارجی                29
1-8-3- عدم تناسب تكنولوژی كارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی 29
1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی كارآ                30
2-    تجهیزات و ماشین آلات نساجی                    31
2-1-    نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان                32
2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-1992    32
 میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به كشورهای مختلف جهان
2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف        36
 در سال 2001 میلادی
2-1-3- آكار ماشین آلات كشباف تخت حمل شده در سال            40
2001 میلادی به نقاط مختلف جهان
2-2-    نتیجه گیری                            44
3-    مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی        46
3-1-    یكنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی                47
3-1-1- تعریف                            48
3-1-2- اهمیت یكنواختی                        48
3-1-3- دسته بندی نایكنواختی                    51
3-1-3-1- عیوب متناوب                        52
3-1-3-2- عیوب نامتناوب                        52
3-1-4- تاثیرات نایكنواختی                        53
3-1-4-1- اثرات نایكنواختی بر خواص نخ                53
3-1-4-2- تاثیر یكنواختی بر عملكرد پروسه تبدیل نخ به پارچه        54
3-1-4-2-1- بوبین پیچی                        54
3-1-4-2-2- چله كشی                        54
3-1-4-2-3- آهار                            55
3-1-4-2-4- بافندگی                            55
3-1-4-3- تاثیر یكنواختی بر كیفیت پارچه                56
3-1-5- عوامل ایجاد كننده نایكنواختی                    57
3-1-5-1- مواد اولیه                            57
3-1-5-2- مراحل ریسندگی                        57
3-2-    مشكلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی        60
3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟!    60
3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران                    63
3-2-3- بررسی موانع و مشكلات و چالشهای وضع موجود        67
3-2-3-1- شواهدی از مشكلات كشت پنبه                68
3-2-3-2- علل بروز مشكلات كشت پنبه در كشور            73
3-2-3-2-1- علل اقتصادی                        73
3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی        73
3-2-3-2-3- واردات پنیه و الیاف پنبه ای                75
3-2-3-2-4- كوچك شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان 75
3-2-3-2-5- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی            76
3-2-3-2-6- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط كارگر        76
3-3-    بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای 1380-1376    77
3-4-    آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران            80
منابع                                91

 

منابع:
1-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 118
2-    متن سخنرانی مهندس احمد صمیعی در سمپوزیوم تخصصی سولزرتكستیل-بنینگر مورخه 17 مهرماه 1381 از ماهنامه صنعت نساجی شماره 121
3-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 124
4-    Asian Textile Business, Oct.2002
5-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 126
6-    ماهنامه صنعت نساجی شماره 128
7-    آمار و اطلاعات مربوط به پشم از آرشیو وزارت صنایع و معادن
8-    آمار مواد اولیه وارداتی صنعت نساجی از آرشیو وزارت صنایع و معادن
9-    دیسكت اطلاعات مربوط به تولید مواد اولیه صنعت نساجی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انواع نانوکامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع نانوکامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع نانوکامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
رشته مواد نانو کامپوزیت توجه دانشمندان و مهندسان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. نتایج بررسی استفاده از بلوکهای ساختمانی در ابعاد نانو, طراحی و ایجاد مواد جدید با انعطاف پذیری و پیشرفتهای زیاد در خواص فیزیکی آنها را ممکن می سازد. قابلیت ارتقاء کامپوزیت ها با استفاده از بلوکهای ساختمانی با گونه های شیمیایی ناهمگن در رشته ها و بخش های مختلف علمی مطرح گردیده است. ساده ترین مثالها از چنین طراحی هایی, به صورت طبیعی در استخوان اتفاق
می افتد که یک نانوکامپوزیت ساخته شده از قرص های سرامیکی و چسبهای آلی می باشد. بدلیل این که اجزاء سازنده یک نانو کامپوزیت دارای ساختارها و ترکیبات مختلف و خواص مربوط به آنها
 می باشد، کاربردهای زیادی را ارائه می دهند. از اینرو موادی که از آنها تولید می شوند, می توانند چند کاره باشند. با الگو گرفتن از طبیعت و براساس نیازهای تکنولوژی های پدید آمده در تولید مواد جدید با کاربردهای مختلف در آن واحد برای مصارف گوناگون, دانشمندان استراتژی های ترکیبی زیادی را برای تولید نانو کامپوزیت ها بکار برده اند. این استراتژی ها دارای مزایای آشکاری در تولید مواد دانه درشت مشابه می باشند. نیروی محرکه در تولید نانو کامپوزیت ها, این واقعیت است که آنها خواص جدیدی در مقایسه با مواد رایج ارائه  می دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع روش های كنتـرل فوران چاه نفت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

آرمانی ترین هدف در كنترل فوران ، كشتن چاه و تحت كنترل در آوردن آن می باشد . در این راستا روشهای كنترل چاه اعضای گروه حفاری را قادر می سازد تا :
1ـ سیال جریان یافته را از چاه خارج كنند .
2ـ چاه را از سیال جدید با وزن متناسب با گرادیان فشار سازند پر كنند.
مهمترین روشهای كنترل چاه :
1ـ روش حفار  Driller’s   Method
2ـ روش انتظار و وزن  Wait – and – Weight method
3ـ روش تلفیقی    Concurrent Method
4ـ روش حجم سنجی   Volumetric Method
5ـ روش كشتن از بالا   Top – kill   Method
6 ـ روش چوك بسته   Low choke Method
می باشند كه از سه روش اول بیشتر استفاده می شود.
با وجود اختلاف در سه روش فوق از چندین لحاظ به هم شبیه هستند بعنوان مثال در هر سه روش باید مقدار فشار روی ته چاه در خلال عملیات ثابت بماند. ثابت نگه داشتن فشار ته چاه توسط تغییر در كاهنده انجام می شود. در هر سه روش پس از خاموش كردن پمپ باید چوك را كاملا” باز كرده و وضعیت چاه را مورد بررسی قرار داد و در هر سه مورد فشار نهایی گردش كل پس از جابجایی كامل كل برابر خواهند بود.
در هر سه روش فوق پس از بستن چاه فشار های بسته لوله حفاری و جداری را پس از تثبیت خوانده و ثبت می نمایند. KRP نیز پس از شروع به پمپ كردن كل و كاهش فشار، یادداشت می شود.
پس از وقوع فوران، فشار بسته لوله های حفاری با فشار جریان كشتن چاه KRP جمع شده و مقدار فشار گردش اولیه بدست می آید. در خلال كشتن چاه مقدار فشار روی ته چاه توسط ثابت نگه داشتن پمپاژ و نیز استفاده از چوك بدون تغییر خواهد ماند . برگه های كشتن چاه Well-Control Worksheet برای كلیه روشها جهت داشتن اطلاعاتی نظیر ، KRP, SICP, SIDPP ، عمق چاه ، وضعیت جداری و سایر اطلاعات مورد نیاز مفید است.
اساسی ترین اختلاف بین سه روش بالا زمان راندن گل جدید به درون ساق حفاری است. در روش حفار گل بریده توسط گل اولیه بیرون ریخته شده و سپس گل جدید (وزن بیشتر ) به درون چاه پمپ می شود (دو روش ). در روش انتظار و وزن گل بریده شده توسط گل جدید جابجا می شود (یك گردش گل ) و در روش تلفیقی ابتدا گل قیمتی رانده شده و هر لحظه ای كه گل جدید آماده شده آن را پمپ می كنند. ( مرحله به مرحله )
روش حفاری Driller’s   Method 
روش حفار پایه واساس كنترل چاه در بسیاری از عملیات حفاری است . چون فن آوری بكار رفته در آن در سایر روشهای كنترل چاه مشترك می باشد.
مراحل روش حفار
موارد زیر مراحل پله به پله روش حفار را در كنترل چاه نشان می دهند.
1ـ پس از وقوع جریان چاه توسط افراد مسئول بسته می شود.
2ـ مقدار Sidpp و Sickp و افزایش سطح مخازن را یادداشت كنید.
3ـ برگه كشتن چاه را در صورت نیاز پر كنید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل و بررسی بازار بورس فلزات تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحلیل و بررسی بازار بورس فلزات تهران در word دارای 173 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل و بررسی بازار بورس فلزات تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

در سالهای گذشته، فقدان بورس فلزات در ایران موجبات بروز مشکلات عدیده در معاملات انجام یافته در این بخش و در نتیجه بی ثباتی و ناپایداری بازار مربوطه را فراهم آورده بود که مهمترین مشکلات را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
 1- نوسانات کاذب ومخل بازار فلزات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
2- فقدان یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله، بخصوص تعهدات مربوط به فروشندگان که عمدتا” واحدهای تولیدی می باشند.
 3- نبود یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
4- فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات و صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
5- عدم هماهنگی میان بخشهای تولیدی و بازرگانی در قسمت واردات و بازار مصرف
6- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فلزات
ارتباط تنگاتنگ میان عرضه و تقاضا و تأثیر بسزای آن بر اقتصاد تولید ومصرف، اهمیت و لزوم تشكیل یك نظام قانونمند و حاكم بر این ارتباط را مشخص ساخته است.
این نظام قانونمند با تعریف و ایجاد شرایط حسن ارتباط میان فروشنده بعنوان عامل عرضه وخریدار بعنوان عامل تقاضا و نظارت مستقیم بر آن ، از طریق مكانیزمهای قانونی و اجرائی مناسب و نیز با ایجاد یك سیستم اطلاع رسانی، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار در جهت آگاه سازی فروشنده و خریدار از پیشینه و آینده معاملات مختلف، باعث به حداقل رسانیدن نوسانات كاذب و مخل بازارمی‎گردد. حسن انجام تعهدات طرفین معامله و در نتیجه حفظ منافع فروشنده و خریداردركلان باعث سلامت سیستم تولید، توزیع، اقتصاد تولید، بازرگانی و مصرف خواهد شد.
 

فهرست مطالب

پیشگفتار     ج
1- مقدمه     1
2- سابقه     3
3- اهداف و اثرات    6
4- اساسنامه     7
1-4 – كلیات اساسنامه     7
2-4- عضویت    10
3-4- مقررات مختلف    17
4-4- اركان سازمان    19
5- فلزات قابل معامله در بورس فلزات تهران    31
6- تعاریف و اصطلاحات    32
7- فرایند داد و ستد در بورس فلزات    48
8- تالار معاملات و نظارت    50
9- آئین‌نامه اجرائی شورای بورس فلزات     54
1-9- آئین‌نامه شرایط نمایندگان كارگزاری    56
2-9- آئین‌نامه اجرایی هیئت پذیرش بورس فلزات    59
3-9- آئین‌نامه هیئت داوری بورس فلزات     65
10- پیوست‌های قانون تأسیس بورس    70
1-10- انواع تذكرات مجازاتها مربوط به كارگزاران بورس    70
2-10- تخلفات مجازاتها    75
3-10- انواع تعاریف     80
11- روند قانونی تأسیس بورس فلزات     94
12- نتایج و اهداف آتی    100
13- ایجاد بورس فلزات پاسخ به یك نگرانی    106
14-  خلاصه    111
15- تصاویر    112
16- مراجع     113

 
پیشگفتار           
در طی 4 سالی كه در دوره كارشناسی مشغول به تحصیل بودم، متوجه این نكته شدم كه دانشجویان رشته متالوژی صنعتی در طی این دوره (كارشناسی) صرفاً مشغول به مطالعه در زمینه تخصصی خود هستند و از پرداختن به اصول اقتصادی كه یكی از مهمترین ملزومات رشته‌های فنی و مهندسی می‌باشد غافلند. بنابراین تصمیم گرفتم كه پایان نامه كارشناسی خود را در مورد نقطه تلاقی علم فلزات و علم اقتصاد یعنی بورس فلزات انتخاب كنم.
پس از این انتخاب و در زمان جمع آوری مطالب متوجه كمبود شدید مراجع و اطلاع رسانی بسیار محدود و ضعیف در این زمینه شدم نكته‌ای كه آقای شهبازی مدیر اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، آن را به گردن جوان بودن این بورس انداختند.
این پروژه مجموعاً 6 ماه به طول انجامید. در این راستا بیشترین مطالب جمع‌آوری شده از طریق سایتهای مختلف اینترنتی بود. مجموعاً 11 دفعه به بورس تهران مراجعه و با آقایان نعمت ا… شهبازی و آقای ناصر و همكاران ایشان ملاقاتهای متفاوت انجام شد.
در پایان لازم می‌دانم از دكتر محمد تلافی نوغانی، استاد راهنما بجهت زحمات فراوان و راهنماییهای ارزشمندشان،‌ آقای جلال فتوحی اردكانی، قائم مقام روزنامه اقتصادی آسیا بجهت همكاریهای بیدریغشان و آقای ناصر تشكر كنم.

مراجع

1- سایت رسمی بورس فلزات تهران  www.tme.ir
2- تدلاف تن، قراردادهای آتی، شركت كارگزاری بانك صنعت و معدن 1383
3- ویژه نامه افتتاح رسمی بورس فلزات تهران
4- مجید اسماعیل پور، راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس، شركت چاپ و نشر بازرگانی 1377
5- غلامحسین دوانی، سهام نحوه قیمت گذاری سهام، نشر نخستین 1381

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

قسمت اول

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته 1
خلاصه 2

فصل اول
1 . معرفی3

فصل دوم
2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ6
1 – 2 .  مقدمه6
2 – 2 . آنالیز سینماتیك6
3 – 2 . آنالیز تعادل محدود7
1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی8
2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی9
3 –  3 – 2 . تحلیل چرخشی11
 4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ16

فصل سوم
3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ19
1 – 3 . روش پیوسته20
2 – 3 . روش غیرپیوسته23
1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته24
2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی32
3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره33
3 – 3 . روش هیبریدی36

فصل چهارم
4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه37
فصل پنجم
5 . پیشرفتهای آینده42

 قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز44
خلاصه45

 فصل اول
1 . مقدمه46
1 – 1 . پیش زمینه46
2- 1 . احتیاجات کاربر46
3 – 1 .  روش‌های ممکن46
1 – 3 – 1 .  نمایشگر زمین لرزه47
 2 – 3 – 1 .  رادار47
3 – 3 – 1 .  لیزر48
4 – 3- 1 . عکس برداری48
4 – 1 .  انگیزه برای استفاده از رادار49
5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار49
6 – 1 .  شیب و محدودیت‌ها50

فصل دوم
2 . رادار با فرکانس مدرج51
1 – 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج51
2 – 2 .  پارامترهای رادار51
3 – 2 .  راه اندازی رادار53
4 – 2 .  بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری53

فصل سوم
3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن56
1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب56
1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح56
2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس57
3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا58
4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله58
2 – 3 .  روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس59
1 – 2 – 3 .  لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه
                      برای افزایش رزولوشن تصویر59
2 – 2 – 3 .  حذف زواید (بزرگنمایی) برای
                      پایین آوردن سطوح لبه فرعی59
3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز60
3 – 3 .  تعیین تغییر در فاصله61
1 – 3 – 3 .  انتقال به محدوده زمانی61
2 – 3 – 3 .  پیوستگی فازی62
3 – 3 – 3 .  اختلاف فاز64
4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی65
5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر65
6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های  در مقایر فاز66
7 – 3 – 3 .  محاسبه شیفت در دامنه66
 4 – 3 .  نتایج شبیه سازی68
5 -3 .  نتیجه گیری70

فصل چهارم
4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد71
1 – 4 .  پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها71
 2 – 4 .  اصطلاحات برای الگوریتم 73
1 – 2 – 4 .  جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود 73
2 – 2 – 4 .  انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا73
 3 – 2 – 4 .  تغییر در پهنای باند بالای حذف
                      خطاهای موجود در شیفت بزرگ 76
3 – 4.  نتایج قرائت‌های تجربی 76
1 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت کوچک77
2 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت بزرگ77
 4 – 4 . نتیجه گیری 78

فصل پنجم
5 . شبیه سازی کل اسکن79
1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب79
1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره79
2 – 1 – 5 .  مدل سازی شیفت در دامنه 79
2 – 5 .  نتایج شبیه سازی  انتقال جرم 81
1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک82
2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ82
3 – 5 . نتیجه‌گیری 84

فصل ششم
6 . عدم ارتباط موقتی85
1 – 6 .  تعریف عدم ارتباط موقتی 85
2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز 86
3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه 87
1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه 87
2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه87
 3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه 87
4 – 6  . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی91
1 – 4 – 6 .  مدلسازی شیفت موضعی 91
2 – 4 – 6 .  شیفت میانگین کل سلول 91
3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی92
 4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی93
 5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای 94
1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای 95
2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای 95
6 – 6 . نتیجه‌گیری 96
1 – 6 – 6  . خلاصه نتایج شبیه سازی97
2 – 6 – 6 .  مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری 98
3 – 6 – 6 .  تغییر در روش برای کاهش
                        عدم ارتباط موقتی 98

فصل هفتم
7 . تغییرات اتمسفری100
1 – 7 .  اثر تغییرات اتمسفری100
2 – 7 .  شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای 101
3 – 7 .  شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری 101
1 – 3 – 7 .  تغییر در دما 102
2 – 3 – 7 – تغییر در فشار102
 3 – 3 – 7 .  تغییر در فشار جزئی بخار آب 104
4 – 7 .  تغییر اثرات اتمسفری با دامنه 106
5 – 7 .  الگوریتم ارتقاء یافته107
6 – 7 .  نتایج برای شبیه سازی 107
7 – 7 . نتیجه گیری 108

فصل هشتم
8 . نتایج110
1 – 8 . مرور فرضیه110
2 – 8 . خلاصه نتایج112
 3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک 112
4 – 8 .  روش اسکن توصیه شده 113
منابع و ماخذ 115

 

قسمت اول
تحلیل پایداری شیب با بهره گیری از
تکنیکهای عددی پیشرفته
  خلاصه :
علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته ، خاکریزه ها خسارات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در هر صورت بطور افزاینده ای کارشناسان برای تحلیل و پیش بینی پایداری شیب ، تعیین ریسک آن ، مکانیزمهای شکست پتانسیلی و سرعتهای آن مناطق پر خطر حاضر شده و برای تعیین اندازه های چاره ساز ممکن فراخوانده می شوند.
این مقاله به معرفی موضوع تحلیل پایداری شیب سنگ و هدفی که این تحلیل در بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه شیب دنبال میکند ، می پردازد . سپس به بحث در مورد پیشرفتهایی که در تحول تکنیکهای آنالیز شیب بر پایه کامپیوتر به نسبت روشهای معمولی مورد استفاده ، می پردازد . همچنین تعیین امکان اجرای سینماتیک برای مدهای معمول متفاوت به اضافه راه حلهای تحلیلی و تعادلی محدود برای فاکتورهای ایمنی در برابر ریزش شیب ارایه شده است .
قسمت دوم به معرفی روشهای مدلسازی عددی و کاربردهای آنها در تحلیل پایداری شیب سنگ می پردازد . بحث روی پیشرفتهای استفاده از کدهای مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته متمرکز می شود . همچنین مشارکت و نفوذ فشارهای تخلخل و بارگذاری دینامیک ارایه شده اند . مراحلی که در تحلیل عددی اجرا می شوند با تاکید بر اهمیت یک تمرین خوب مدلسازی بازنگری می شوند .
مدلسازی عددی وقتی که به درستی بکار رود ، میتواند بطور مشخص در فرایند طراحی با تهیه کردن بینش های کلیدی به مسایل پایداری پتانسیل و مکانیزمهای شکست ، استفاده گردد . در عین حال تاکید می کنیم که مدلسازی عددی یک ابزار است نه جایگزین برای قضاوت بحرانی است . همینطور ، مدلسازی عددی وقتی توسط یک کاربر با تجربه و کنجکاو بکار رود بسیار موثر خواهد بود .
  1 .  معرفی
تحلیل پایداری شیب سنگ بطور معمول به سمت و سوی طراحی بنیادی و ایمن شیبهای حفر شده ( مانند حفاری گودال باز ، برشهای جاده ای و غیره ) و با شرایط تعادلی شیبهای طبیعی جهت داده می شود . تکنیک تحلیل انتخابی به هر دو ، شرایط سایت و حالت ریزش بالقوه با ملاحظات دقیقی که به قدرتهای متغیر ، ضعفها و محدودیتهایی که در هر روشی وجود دارد ، بستگی دارد .
بطور کل ، موضوعات ابتدایی آنالیز پایداری شیب صخره عبارتند از :
•    تعیین شرایط پایداری شیب صخره ؛
•    بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه ؛
•    تعیین حساسیت آسیب پذیری شیبها به مکانیزمهای تریگرینگ متفاوت ؛
•    آزمایش و مقایسه حمایتهای متفاوت و گزینه های مستحکم کردن ،
•    طراحی شیبهای حفر شده بهینه از نقطه نظرهای ایمنی ، معتبر بودن و اقتصادی ؛
مطالعات بررسی سایت باید شامل هرگونه مطالعات پایداری و شامل المانهای زمین شناسی و نقشه برداری ناپیوسته برای تهیه داده های ورودی لازم برای آنالیز پایداری باشد . مجموعه داده ها بصورت ایده آل شامل توصیف جرم سنگ و نمونه برداری مواد سنگ برای آنالیز آزمایشگاهی ( یعنی قدرت و رفتار متشکله ) ، مشاهدات میدانی و اندازه گیری های درجا باشد . نمایش فضایی درجا و تغییرات موقتی در فشارهای تخلخل ، نابجایی های شیب ، فشارها و تغییر شکل جرم زیر سطحی سنگ ، داده های ارزشمندی را برای ارزشگذاری آنالیز پایداری تهیه می کند .
برای مدیریت مناسب اینطور بررسی ها و آنالیز و ارزشگذار مواقع خطرساز بالقوه که به سنگهای ناپایدار مربوط می شود ، درک فرایندها و مکانیزم های ناپایداری ضروری می باشد . حرکتهای خاکریز بعنوان های ریزش ، واژگون شدن ، ریختن ، پراکنده شدن یا جریان یافتن تلقی می شود و در برخی موارد شامل ترکیبات مختلفی از مدهای شکست متعدد ( ارجاع شود به خاکریزهای کامپوزیتی ) ، می شود . این مکانیزم ها اغلب پیچیده اند و در عمق عمل می کنند و بررسی ها و  توصیف عوامل تشکیل دهنده را دچار مشکل می کنند . همانطوری که شک و تردید در مورد تکنیک تحلیل بکار گرفته شده و اینکه چه داده ورودی ای لازم است ، بالا می رود ؛ این در مرحله تحلیل مشکل ایجاد می کند .
امروزه محدوده وسیعی از ابزارهای آنالیز پایداری شیب برای هر دو نوع سنگ و مخلوط سنگ و خاک وجود دارد . این ابزارها محدوده شان از شیب نامحدود ساده و تکنیکهای تعادلی در ریزش تا کدهای المان محدود دوتایی است . به یاد داشته باشیم که تنها 25 سال از وقتی که بیشترین محاسبات پایداری شیب بصورت گرافیکی یا با استفاده از ماشین حساب دستی انجام می شد ، بجز یک استثنای آنالیز پیشرفته که شامل روشهای جستجوی سطح بحرانی که در یک پردازشگر مرکزی و یا کارتهای فورترن اجرا می شد . سیل عظیمی از برنامه های آنالیز استحکام با نرم افزار کوچکی که بصورت تجاری در دسترس است ، در خانه انجام می شد . امروزه هر مهندس زمین شناس با یک کامپیوتر شخصی می تواند ، آنالیز عددی نسبتا پیچیده شیب سنگ را بر عهده بگیرد .
امروزه از آنجایی که افق وسیعی از کاربردهای دسترس عددی روشن شده ، درک تغییر استحکام و محدودیت های هر یک از این روشها برای شاغلین ضروری است . برای مثال ، روشهای تعادلی محدود هنوز جزء معمول ترین راه حلهای سازگار در مهندسی شیب صخره باقی مانده ، ولو اینکه بیشتر سرازیری ها شامل تغییر شکل داخلی و شکافهایی که شباهت کمی دارند با فرضیات بلوک صلب دو بعدی که برای آنالیز تعادلی محدود معکوس لازم است ، می شوند .
مکانیزم های راه اندازی یا شروع ممکن است ، شامل حرکتهای اسلایدینگ که به عنوان یک مسأله تعادلی محدود می تواند تحلیل شود ، باشد ولی بعد از آن وارفتگی ، تغییر شکل تصاعدی و شکستگی وسیع داخلی جرم صخره بوجود خواهد آمد . فاکتورهایی که باعث ریزش احتمالی می شوند معمولا پیچیده اند و بسادگی در تحلیل استاتیک ساده وارد نمی شوند . در ادامه توضیحات بالا ، آنالیز تعادلی محدود ممکن است وابستگی شدیدی به ریزش ساده بلوک در طول ناپیوستگی ها داشته باشد . در نتیجه در جایی کارآیی دارد ، که برای ماکزیمم کردن فواید هر دوی آنها ، تکنیکهای تعادلی محدود باید در عطف مدلسازی عددی بکار رود .
در این مفاهیم ، شاغلین امروز باید از خود پشتکار نشان دهند و ثابت کنند که از هر دو ابزار ارایه شده در دسترس و از همه مهمتر ، از ابزارهای درست استفاده کنند . چن ( 2000 ) در مشاهدات خود روی استفاده از تمام تکنیکهای تحلیل در پایداری شیب مربوطه در طراحی یا تحلیل معکوس تاکید کرده است .
 ” در روزگار قدیم ، ریزش شیب بعنوان قضابلا بشمار می رفت . امروزه ، حقوقدانان همیشه می توانند کسی را برای تقصیر کار شمردن یا کسی را برای پرداخت خسارت ، مخصوصا در هنگامی که خرابی شامل تلفات جانی یا مالی باشند ، پیدا کنند .”
طراحی شیب با استفاده از تنها آنالیز تعادلی محدود ، احتمالا ناکافی خواهد بود ؛ اگر شیب با مکانیزم های پیچیده ریزش کند ( بعنوان مثال ، لغزشهای تصاعدی ، تغییر شکل داخلی و شکافهای شکننده ، آبدار شدن لایه های ضعیفتر خاک و غیره ) . بعلاوه در حین تحلیل و طراحی مهندسی شیب ، بیشترین استفاده مربوط به مفاهیم ارزیابی مخاطرات و ریسکهاست . تخمین و برآورد خطرپذیری باید شامل هر دوی پیامد ریزش شیب و خطرات یا احتمال ریزش باشد . هر دو نیاز به درک مکانیزم ریزش دارند ، برای اینکه احتمالات موقتی و سه بعدی بتوانند در نظر گرفته شوند .
در قسمتهای بعدی ، به دوره تکنیکهای آنالیز پایداری شیب با تمرکز بر توسعه روشهای مدلسازی عددی می پردازیم . بعد از این قسمتها یک بازنگری روی روشهای قراردادی تحلیل پایداری برای مشخص کردن توسعه اخیر در تعادل محدود بر پایه برنامه های کامپیوتر که برای افزایش تجسم مسایل پایداری شیب طراحی شده اند ، انجام خواهیم داد .
 2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ
 1 – 2 .  مقدمه
روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ بطور کلی به دو دسته سینماتیک و تکنیکهای تعادلی محدود تقسیم می شوند . بعلاوه روشهای تحلیلی بر پایه کامپیوتر ، برای تحلیل ریزشهای بحرانی سنگ ( معمولا به نام شبیه سازی ریزش سنگ ارجاع داده می شوند ) نیز توسعه یافته اند .
 2 – 2 . آنالیز سینماتیك
روشهای سینماتیك روی امكان پذیری ریزش های انتقالی بعلت تغییر لبه ها یا ضخامت ” روز روشن ” متمركز می باشد . همچنین ، این روشها به استناد ارزیابی دقیق ساختار جرمی سنگ و هندسه دسته های ناپیوسته موجود كه ممكن است در ناپایداری سنگ شركت داشته باشند ، معتبر است . این مشاركت توسط نمودارهای استریونیت و یا كدهای مخصوص كه به تشكیل سطح و لبه می پردازد ، انجام می شود . برای مثال ، برنامه DIPS ( راك سا ینس 2001 الف ) تجسم و تعریف امكانپذیری سینماتیك ویژگیهای گسسته را دارد . ( شكل 1 )
ضروری است كه كاربران آگاه باشند كه چنین دیدگاههایی صرفا ، ریزشهای ذخیره ای كه شامل ناپیوستگی های منفرد یا فصل مشتركهای ناپیوستگی ، را تشخیص می دهند و ریزشهایی كه شامل اتصالات یا سری اتصال یا تغییر شكل داخلی و شكاف داخلی می شود را پوشش نمی دهند . هر چند ، داده های ناپیوستگی و فصل مشتركهای سری اتصالات در برنامه DIPS ، می تواند برای مشاركت در عامل ایمنی ضد ریزش لبه  برای همكاری با كدهای تعادلی محدود ( بطور مثال ، SWEDGE راك ساینس ب ) وارد شود . این برنامه ها اغلب دارای ابزارهای احتمالی كه در آنها گوناگونی ویژگیهای سری اتصالات و اندازه های پشتیبان اضافه
شده ، بخاطر تاثیرشان روی عامل ایمنی ، شركت دارند ؛ می باشد.

شكل 1 ) امكان سنجی سینماتیك سطحی ( چپ ) و واژگون ( راست ) و آنالیز پایداری با استفاده از ساختارهای استریوگرافیك .
آنالیز امكان پذیری از هم جداكردن ، بر پایه كامپیوتر می تواند بر اساس فرضیه بلوك كلیدی ( گودمن و شای 1985 ) اجرا شود . پایداری این بلوكهای كلیدی با استفاده از روشهای تعادلی محدود مثل برنامه SAFE X ( ویندسور و تامپسون 1993 ) و KBSLOPE ( پنتكنیكا 2001 ) بررسی می شود .

 3 – 2 . آنالیز تعادل محدود
تكنیكهای تعادلی محدود بطور معمول در تحلیل زمین لغزه ها ، جایی كه جابجایی های انتقالی یا چرخشی بر روی سطوح ریزش جدا از هم اتفاق می افتد ، بكار می روند . این تحلیل ها آماده كردن فاكتور ایمنی و یك محدوده پارامترهای استحكام برشی در ریزش در حین تحلیل معكوس را بر عهده دارند . بطور کلی این روشها معمولیترین روش راه حلی پذیرفته شده در مهندسی مكانیك سنگ می باشند ولو اینكه بسیاری از ریزشها دارای تغییر شكل و شكافهای داخلی پیچیده باشند كه مقاومت كمی در مقابل فرضیات بلوك صلب دو بعدی كه با تحلیلهای تعادلی محدود مورد نیاز است ، دارد . اگرچه ، تحلیلهای تعادلی محدود می تواند ربط زیادی به ریزش بلوكی ساده در طول ناپیوستگی ها یا شیب صخره كه به سختی شكاف بر داشته اند یا هوازده شده اند ، داشته باشد . ( یعنی مثل یك رشته خاك رفتار كردن )
تمام تكنیكهای تعادل محدود ، یك دیدگاه مشترك بر پایه مقایسه نیروها یا گشتاور مقاومت و نیروها یا گشتاور مخرب ، دارند . روشها می توانند به نسبت مكانیزم ریزش شیب مورد بحث ( مثلا لغزش انتقالی یا چرخشی ) ، و فرضیات پذیرفته شده برای رسیدن به یك راه حل مشخص ، تغییر كنند . در سالهای اخیر ، پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در رابطه با كدهای كامپیوتری تعادل محدود در دسترس تجاری ، صورت گرفته است ؛ كه شامل موارد زیر می باشند :
•    مجموع كدهای تعادلی محدود دو بعدی با جریان آب زیرزمینی المان محدود و تحلیل های فشار ( بطور مثال SIGMA/W ژیواسلوپ و SEEP/W و SLOPE/W ژیواسلوپ 2000 ) .
•    توسعه تكنیكهای تعادلی محدود احتمالی ( مثلا SWEDGE – راك ساینس 2001 ب ؛ ROCPLANE – راك ساینس 2001 س ) .
•    توسعه روشهای تعادلی محدود سه بعدی ( مثلا هانگر و همكاران 1989 ؛ لم و فردلاند 1993 ) .
•    توانایی پذیرفتن حمایتها و استحكامات تقویتی گوناگون .
•    تلفیق معیارهای استحكام برشی خاك اشباع نشده .
•    از لحاظ تصویری و گرافیكهای پیش و پس از پردازش ، بطور چشمگیری بهبود یافته .
1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی
راه حلهای تعادلی محدود و ریزشهای سطح . شكافی بصورت گسترده ای برای تعیین ناپایداری های شیب سنگ كه ناپیوستگی هایش كنترل شده ، بكار می رود . در این تكنیكها كه بر پایه راه حلهایی كه توسط هوك و بری ( 1991 ) معرفی شد ؛ می باشد ، لغزش انتقالی جسم صلب در طول یك صفحه یا در طول فصل مشترك دو صفحه در مورد شكاف فرض می شود . از آنجاییكه ؛ بلوك لغزنده دستخوش هیچ چرخش جسم صلب نمی شود ، تمام نیروها از مركز ثقل جسم می گذرند . بعلاوه ؛ مانند تمام راه حلهای تعادل محدود ، فرض می شود كه تمام نقاط در طول صفحه لغزش ، در حاشیه ریزش قرار دارند .
با این فرضیات مساله بصورت استاتیك مشخص می شود و محاسبات نسبت نیروهای مقاومت كننده و نیروهای محرك ( یعنی عامل ایمنی ) ساده می شوند . نیروهای مقاومت كننده از نیروی برشی سطح لغزنده ( مثلا چسبندگی و اصطكاك ) بدست می ایند و نیروهای محركه بطور كلی شامل جزء جرمی بلوك لغزنده در هنگام سرپایینی و فشار آب در مرزهای بلوك می باشد . در شكل 2 و 3 ، این نیروها و فرمولاسیون فاكتور ایمنی مربوطه ، برای مسایل پایداری صفحه ای و شكافی به تصویر كشیده شده اند . راه حلهایی كه در رابطه با ضخامت با تركهای كشش غیر عمودی و سطوح غیر افقی فوقانی شیب ( شارما و همكاران 1995 ) ، سطوح لغزش پله دار ( كواری و فریتز 1984 ) و شكافهای با نیروی چسبندگی و فشارهای آبی ( هوك و بری 1991 ) هستند ، با راه حلهای فوق الذكر سازگاری دارند .
برنامه های كامپیوتری بر پایه این راه حلها ، مانند SWEDGE ( راك ساینس 2001 ب ) ، یك سیستم ورودی داده و پاسخ سریع را برای ارزیابی هندسه و پایداری شكافهای سطحی تعریف شده توسط دو سطح گسسته متقاطع و یك صفحه شیب فراهم می كند ؛ برنامه های مشابهی برای تحلیل صفحه ای نیز وجود دارند ( مثل ROCPLANE راك ساینس 2001 س ) . یك فریت دیگر كه راه حلهای پایه كامپیوتری كاربرد دارد ، این است كه آنها اغلب ابزارهای احتمالی كه گوناگونی در ویژگیهای اتصال در آنها و حمایت پیچی سنگ برای تاثیر آنها در فاكتور ایمنی می تواند مشخص شود ، دارند ( شكل 4 ) . بطور مشابه روال منطقی طراحی شده برای مدیریت ابهامات در پارامترهای ورودی می تواند جا داده شود.
2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی
همچنین ابزارهایی برای حالتهای واژگونی مستقیم ریزش وجود دارند ، ( بطور مشابه ، راه حلهایی برای واژگونی در پیچ وجود دارند ولی از آنجایی كه این ریزشها دارای تغییر شكلهای داخلی بلوك هستند ، خیلی كم از تكنیكهای تعادل محدود برایشان استفاده می شود ) . واژگونی مستقیم هنگامی رخ میدهد كه مركز گرانشی بلوك متمایز ، بیرون خط بیرونی بستر بلوك قرار گیرد ؛ با این نتیجه كه گشتاور بحرانی واژگونی گسترش یابد . ملاحظات دیگر شامل امكان لغزش بلوك یا همزمانی هر دوی واژگونی و لغزش با هم می باشد . ( شكل 5 )
( شكل 2 )
( شكل 3 )
شكل 4 ) تحلیل شكافی تعادل محدود احتمالی . فركانس نسبی به تعداد شكافهای معتبر تشكیل شده توسط نمونه برداری داده های ورودی فونت كارلو بر می گردد .
تحلیل تعادل محدود ریزش واژگونی در نتیجه باید هر دوی امكان واژگونی و یا لغزش را در نظر بگیرد . ( شكل 6 )
نیروهای عمل و شرایط تعادل محدود برای واژگونی و لغزش بلوك دو بعدی در پایه پله ای نشان داده شده اند . روند راه حل مانند آنچه كه توسط هوك و بری ( 1991 ) بیان شد ؛ برای در نظر گرفتن شرایط تعادلی كل سیستم بلوكها توسعه یافته اند . اینها یك دسته از بلوكهای لغزنده در منطقه تیو را نشان میدهند . بلوكهای پایدار در بالا و یك دسته بلوكهای واژگون در میانه . این معادلات به سادگی برنامه ریزی شده اند و همینطور محاسبات كامپیوتری سریع و تصویر پتانسیل لغزش و واژگونی را فراهم می كنند . ( شكل 7 )
3 –  3 – 2 . تحلیل چرخشی
در سنگ بسیار ضعیف جایی كه مقاومت مواد سالم حاصل از مقدار مشابه تنشهای اعمال شده باشد ، زمین شناسی ساختاری نمی تواند حالتهای ثبات و گسیختگی را كنترل نماید ؛ از جمله حالتهایی كه ممكن است در خاكها رخ دهد . معمولا این حالتها بعنوان گسیختگیهای دایره ای ؛ چرخشی یا لغزشهای دارای انحنای خطی نامیده می شوند .

                                                                    ( شكل 5 )
( شكل 6 )
 شكل 7 ) تحلیل تعادل مرزی پتانسیل لغزشلی و واژگون در شیبهای سنگها بر اساس كامپیوتر
در تحلیل پتانسیل گسیختگی باید به موقعیت سطح لغزشی اصلی و تعیین ضریب ایمنی آن توجه نمود . از راهكارهای تكراری استفاده می گردد ، كه هر كدام مستلزم انتخاب یك جرم لغزشی دارای پتانسیل عدم ثبات ، تجزیه جرم به قطعات ( از جمله شیوه قطعات ) و توجه به تعادل نیرو و گشتاور اعمال شده بر هر قطعه می باشند . ( شكل 8 )
شكل 8 ) راه حل تعادل مرزی مربوط به گسیختگی دایره ای ( بر گرفته از هادسون و هاریسون 1997 )
•    در شكل 8 :
SF                             = ضریب ایمنی                                       W = وزن قطعه
 = خم اصلی قطعه             S = مقاومت برشی موثر                               a                                 
                                  H = نیروی رانشی هیدرواستاتیكی حاصل از ترك خوردگی كششی
Z                              =  عمق ترك خوردگی كششی ( نسبت به o )
R                              = طول بازوی گشتاور
چندین شیوه وجود دارد كه هر كدام بر حسب فرضیات زیر ساختاری اتخاذ شده برای تعیین مساله ، متفاوت هستند . در جدول 1 این روشها بطور خلاصه ارایه شده اند .
تحلیل مشروح بر اساس این شیوه ها را میتوان به سرعت و بطور موثر با استفاده از محاسبات کامپیوتری انجام داد . چنین تحلیل هایی باعث تحقیقهای درستی در زمینه سطح لغزش اصلی می گردد ( شکل 9 )
چنین روشی اگر بطور دستی انجام شود بسیار وقت گیر می باشد . برنامه های تعادل مرزی از جمله برنامه های دو بعدی SLIDE ( راک ساینس 2001 د ) و SLOPE/W ( ژیو اسلوپ 2000 ) و برنامه سه بعدی CLARA ( هانگر 1992 ) این توانایی را دارند با رفتارهای ناهمگون نوع خاک و ژیومتری های سطح لغزش و استریوگرافیهای پیچیده و شرایط متغیر فشار آب منفذی را مدل سازی کنند .
                 شکل 9 )  تحلیل تعادل مرزی یک شیب سنگ که با استفاده از تحقیق سطح اصلی انجام می گیرد .
جدول 1 ) مشخصات و فرصیات بر گرفته از شیوه های متداول كاربردی در تحلیل مرزی گسیختگی های لغزشی چرخشی ( بر گرفته از دانكان 1996 )
________________________________________
       شیوه                                                               محدودیتها ، فرصیات و شرایط تعادلی رضایت بخش
________________________________________
شیوه معمولی قطعات              ضرایب ایمنی پایین ، در شیبهای سطح دارای فشار منفذی بالای بسیار نادرست است ،
( فلنیوس 1927 )                 فقط مناسب طرح لغزش دایره ای است ، فرض می شود كه نیروی نرمال اعمال شده بر قاعده                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                       هر قطعه بصورت W Cos ( a ) است ؛ یك معادله ( تعادل گشتاوری جرم كلی ) یك      
                                       مجهول ( ضریب ایمنی )
________________________________________
شیوه اصلاح شده بیشاب        شیوه ای دقیق ، فقط مخصوص سطوح لغزشی دایره ای است ؛ تعادل عمودی و تعادل گشتاور
( بیشاب 1955 )                 كلی را فراهم می كند ؛ با این فرض كه نیروهای جانبی قطعات افقی هستند ؛
                                           معادلات و مجهولات N + 1 ؛
________________________________________
شیوه های تعادل نیرو           تعادل نیروی کاربردی را برای هر شکلی از سطح لغزش برآورده می سازد ، با این فرض که شیبهای نیروی
                                     جانبی ممکن است در همه قطعات مشابه باشند یا اینکه در هر قطعه متفاوت باشند ، شیبهای جزیی نیروی                                      جانبی باعث می شوند که مقدار نیرو کمتر از شیوه های کاربردی محاسبه شده ای باشند که همه شرایط                                         تعادل را برآورده می سازند ،  ________________________________________
شیوه ساده شده                شیوه تعادل نیرو که برای هر شکل از سطح لغزشی بکار میرود با این فرض که نیروهای جانبی افقی هستند ؛
جان بو (1968 )               ( برای همه قطعات مشابه می باشند ) ، ضرایب ایمنی معمولا بطور قابل توجهی پایین تر از شیوه های
                                    کاربردی محاسبه شده ای است که همه شرایط تعادلی را برآورده می سازد ، ________________________________________
 شیوه اصلاح شده             شیوه تعادل نیرو که برای هر شکل از سطح لغزشی بکار میرود با این فرض که شیبهای نیروی جانبی معادل
( نیروهای مهندسی           با شیب سطح شیبدار هستند ؛ ( برای همه قطعات مشابه می باشند ) ضرایب ایمنی اغلب بطور قابل توجهی
ارتش آمریکا در 1970 )                   بالاتر از شیوه های کاربردی محاسبه شده ای است که همه شرایط را برآورده می سازند ؛
________________________________________
شیوه لوو و کارافیاث       معمولا دقیقترین شیوه تعادل نیرو است که برای هر شکل از سطح لغزشی بکار می رود با این فرض که شیبهای
در 1960                     سطح جانبی بصورت میانگین سطح شیب و سطح لغزش می باشند ( در هر قطعه متفاوت هستند ) ، تعادل
                                 نیروی افقی و عمودی را فراهم می سازد ؛ ________________________________________
شیوه اسپنسر 1967     همه شرایط تعادل را برآورده میسازد برای هر شکل از سطح لغزشی بکار میرود با این فرض که شیبهای نیروهای
                              جانبی در هر فطعه مشابه هستند ؛ شیبهای نیروهای جانبی در فرایند راه حل بگونه ای محاسبه میشوند که همه                                شرایط تعادل برآورده گردد ؛ شیوه ای دقیق است ؛
________________________________________
شیوه مورجنستن          همه شرایط تعادل را برآورده می سازد برای هر شکل از سطح لغزش بکار میرود ؛ با این فرض که شیبهای         و پرایس در 1965      نیروهای جانبی تابع یک الگوی معین هستند ؛ شیبهای نیروهای جانبی میتوانند مشابه باشند و یا هر قطعه                                     متفاوت باشد ؛ شیبهای نیروی جانبی در پروسه راه حل بگونه ای محاسبه میشوند که همه شرایط تعادل فراهم
                              گردد ؛ شیوه ای دقیق است ؛ ________________________________________ 
 4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ
هدف از تحلیل ثبات شیب سنگ ارایه تدابیر اصلاحی است تا از حرکات سنگ جلوگیری گردد . در مورد ریزش سنگ ، عموما محکم حفظ کردن همه قطعات غیر ممکن است و در نتیجه باید به طراحی تدابیر حفاظتی نزدیک یا اطراف سازه ای که در معرض خطر سقوط است ، توجه نمود . بنابراین مساله فعالیت برای محافظت در برابر ریزش سنگ عمدتا مستلزم تعیین مسیرهای عبور و مسیرهای قطعات ناپایدار است که از یک نمای شیب سنگ جدا شده اند .
در راه حلهای تحلیلی که هانگر و ایوانز ( 1988 ) شرح داده اند ، قطعه سنگ بعنوان نقطه ای دارای جرم و سرعت در نظر گرفته می شود که زمانیکه در معرض هوا است ، طی مسیری به صورت بالیستیک حرکت می کند و زمانیکه در تماس با سطح شیبدار است بطور پرشی ، چرخشی یا لغزشی حرکت می کند . این کار از طریق معکوس سازی و کاهش مولفه های عادی و تانژانتی سرعت در تماس با ضرایب برگشت نرمال و تانژانتی انجام می گیرد . دو ضرایب بازگشت بعنوان مقادیر حجمی همه خصوصیات ضربه ای ، فعالیت تغییر شکل مربوطه ، لغزش تماسی و انتقال از اندازه حرکت چرخشی انتقالی و بالعکس در نظر گرفته می شوند . در نتیجه باید ضریب به شکل قطعه ، سختی سطح شیب ، اندازه حرکت و خصوصیات تغییر شکل و در وسعت بیشتر به فرصت بروز شرایط خاص در یک تماس معین بستگی داشته باشد .
کاربرد این راه حلها در برنامه های کامپیوتری ، آنچه که شبیه سازهای ریزش سنگ نامیده می شوند ، ایجاد نماید . برنامه هایی از قبیل ROCFALL ( راک ساینس 2001 ی ) به تحلیل مسیر ریزش قطعات بر اساس تغییر در سرعت می پردازند ، همانطور که قطعات سنگی در مصالح مختلفی که شیب را تشکیل می دهند ؛ می چرخند ، می لغزند و بحالت پرشی فرو می ریزند . سایر فاکتورهایی که در راه حل کاربرد دارند ، شامل سرعت قطعه ، ارتفاع پرش و فاصله نقطه پایانی می باشند که می توان آنها را بطور آماری طی تعدادی شبیه سازی تکراری تجزیه و تحلیل نمود ؛ تا به ارزیابی خطر کمک گردد . ( شکل 10 ) شبیه سازهای ریزش سنگ همچنین در تعیین مقادیر اصلاحی مفید هستند و این کار را با محاسبه انرژی جنبشی و موقعیت تماس در یک مانع انجام می دهند که در ابتدا بر حسب ظرفیت ، اندازه و موقعیت تعیین میگردد .
پیشرفتهای اخیر در زمینه شبیه سازهای ریزش سنگ شامل کاربرد مولفه های سنگی در اشکال مختلف و در وسعت سه بعدی بوده است . در مورد اخیر مدلها می توانند در برگیرنده تپوگرافی سه بعدی بر اساس مدلهی دیجیتالی ارتفاع ( شکل 11 ) ویژگیهای ژیومکانیکی مواد مربوطه ( زمین شناسی قطعات ، لیتولوژی و زراعت در زمین ) چندین قانون عمومی فیزیکی ( منحنی های تغییر شکل تنش ، اصطکاک هیدرولیکی ، اصطکاک کلمب ) و ژیومتری واقعی قطعات می باشند .
شکل 10 ) تحلیل ریزش سنگ بر اساس دادن مسیر برای 40 ریزش سنگی شبیه سازی شده و فواصل نهایی مربوطه
          سرعتها و ارتفاع های پرش .
بعلاوه تعادل بین چندین قطعه ، تماس با ساختمانها و سایر سازه ها و شرایط اولیه تصادفی را در بر میگیرد تا به محدود ساختن محدوده های خطر کمک گردد . در کد DAN هانگر ( 1995 ) به سایر تنوعات مربوط به قطعات سنگی خراب شده و لغزشهای سریع باقیمانده های مصالح ساختمانی توجه شده است که ابزار تحلیل پویایی را برای پیشبینی جریان و واکنش اجرایی مطرح می سازد . 
شکل 11 ) شبیه سازیهای سه بعدی ریزش سنگ
  3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ
اشکال متداول تحلیل ، به مسایل ساده ای در حیطه کاربردیشان ، مواجهه با ژیومتری های ساده شیب و شرایط اصلی بارگذاری محدود می ساشند ؛ و در چنین مواردی دیدگاه اندکی درباره مکانیزمهای گسیختگی
شیب ارایه می گردد . اکثر مسایل ثبات شیب سنگ مستلزم پیچیدگیهای مرتبط با ژیومتری ؛ ناهمسانی مصالح ؛ واکنش غیر خطی ، تنشهای مربوطه و بروز چندین فرایند مرتبط می باشند ( از جمله فشارهای منفذی ، بارگذاری زلزله ای و غیره ) .
به منظور توجه به این محدودیتها ؛ چندین شیوه مدلسازی عددی انجام شده است تا راه حلهای تقریبی مربوط به مسایل را فراهم کنند که در غیر این صورت امکان حل مسایل با استفاده از شیوه های متداول وجود نخواهد داشت . پیشرفتها در محاسبه قدرت و در دسترس بودن کدهای مدلسازی عددی تجاری و کم هزینه ، بدین مفهوم است که شبیه سازی مکانیزم های بالقوه گسیختگی شیب سنگ در اکثر موارد مولفه ای استاندارد را در بررسی شیب سنگ تشکیل می دهد .
شیوه های عددی تحلیل که در تحقیقات ثبات شیب سنگ بکار می روند ؛ به سه دسته تقسیم می شوند :
  *  مدلسازی پیوسته  
   *  مدلسازی غیز پیوسته
  *  مدلسازی هیبریدی
مدلسازی پیشرفته در مورد تحلیل شیبهایی که مشتمل بر سنگهای سالم و بزرگ ، سنگهای ضعیف و جرمهای سنگی اتصالی سنگین یا جاکی سکل هستند ، بسیار مناسب می باشد . مدلسازی غیر پیوسته در شیبهایی مناسب است که با رفتار نامناسب کنترل می گردند . شکل 12 کاربرد این دو روش را در یک مسأله ثبات شیب سنگی مشابه شرح میدهد ( که از گسیختگی کمانش پیچیده در راستای شیب معدن روباز زغال سنگ بر گرفته شده است ) ، کدهای هیبریدی نیازمند کوپل شدن این دو روش هستند ( پیوسته و غیر پیوسته ) تا مزایای اصلی آنها به حداکثر برسد .
شکل 12 ) روشهای مدلسازی پیوسته ( تصویر بالا ) و غیرپیوسته ( تصویر پایین ) بکار رفته در تحلیل گسیختگی های                کمانش درشیبهای سطحی معدن زغال سنگ ( برگرفته از استید و ابرهاردت 1997 ) .
 1 – 3 . روش پیوسته
روشهای پیوسته در تحلیل ثبات شیب بکار می روند و در بر گیرنده شیوه های اجزاء محدود می باشند . در هر دو روش حیطه مسأله به مجموعه ای از مولفه ها یا حیطه های فرعی تقسیم می گردد ( شکل 13 ) ، بنابراین روش راه حل بر اساس تقریبهای عددی معادله های اصلی از جمله معادله های دیفرانسیلی تعادل ، روابط کرنش – جابجایی و معادله های تنش – کرنش همانند شیوه تفاوت ( FDM ) محدود می باشد . از اینروممکن است در این روش ، تقریبهای ارتباط مولفه ها ، تداوم جابجایی ها و تنشها بین المان ها همانند شیوه اجزاء محدود ( FEM ) بکار روند . مزایا و محدودیتهای برجسته هر دو روش توسط هوک و همکارانش ( 1993 ) مورد بحث قرار گرفت و در تحلبل ثبات شیب ، هر دو مورد ( مزایا و محدودیتها ) بطور گسترده هی بکارگرفته شدند . 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی معدن آهک چمبودک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی معدن آهک چمبودک در word دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معدن آهک چمبودک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه    6
7
بخش 1ـ زمین‌شناسی و مطالعات اكتشافی ذخایر   
1ـ زمین شناسی عمومی منطقه    13
2ـ شرح عملیات اكتشافی    15
1ـ2ـ سازندلار    16
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه    16
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهای لاركوه حوضك    16
3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهك لار در ارتفاعات    21
شمال غرب مجتمع (بلوك3)   
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوك3    22
2ـ3ـ1ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج    24
2ـ2ـ سازندالیكا    26
1ـ2ـ2ـ بلوك1    27
1ـ1ـ2ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج    28
2ـ1ـ2ـ2ـ آزمایشات پخت    32
3ـ1ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك1)    37
2ـ2ـ2ـ بلوك2    40
1ـ2ـ2ـ2ـ كیفیت    41
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك2)    41
 بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداری بلوكهای شماره 1 و 2
مقدمه    45
1ـ بلوك1    48
1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج    48
2ـ1ـ روش استخراج    49
الف ـ مرحله آماده‌سازی و استخراج توأم سنگ    49
1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازی و استخراج    53
ب ـ مرحله اصلی استخراج سنگ از پله‌های آماده    53
3ـ1ـ راه دستیابی    54
2ـ بلوك2    55
1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج    55
2ـ2ـ روش استخراج    55
الف ـ مرحله آماده‌سازی    57
ب ـ مرحله اصلی استخراج از بلوك2 معدنی    61
بخش3ـ شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل
5ـ عملیات حفاری و آتشباری    64
5ـ1ـ آرایش چالهای انفجاری    64
5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B    65
5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله ردیفی چالها    67
5ـ4ـ پرامتر T یا Stemming (گل‌گذاری)    68
5ـ5ـ پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری)    69
5ـ6ـ هندسه الگوی حفاری    74
5ـ7ـ طول چال    75
5ـ8ـ پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 75
6ـ جداول مشخصات حفاری و آتشباری    77
7ـ طراحی آتشباری در پله‌های كم ارتفاع    87
8ـ1ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 63 میلی‌متری    92
8ـ2ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 76 میلی‌متری    93
8ـ3ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 102 میلی‌متری    94
9ـ آتشباری ثانویه    95
10ـ مراحل مختلف استخراجی    98
الف ـ مرحله آماده‌سازی    98
ب ـ مرحله استخراج برشهای آماده    101
11ـ مشخصات پله‌های استخراجی و شكل معدن پس از استخراج    102
12ـ حداقل عرض پله استخراجی    104
13ـ حداقل طول جبهه كارهای آماده    109
14ـ شرح عملیات چال‌زنی در مرحله استخراج اصلی    111
15ـ بارگیری    113
16ـ باربری    115
بخش4ـ محاسبات اقتصادی طرح
1ـ1ـ مقدمه    117
2ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات    118
3ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری تأسیسات    119
4ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت    120
1ـ2ـ محاسبه هزینه‌های جاری    121
2ـ2ـ محاسبه هزینه سوخت    121
3ـ2ـ محاسبه هزینه قطعات یدكی و لوازم مصرفی ماشین
آلات و تعمیرات و نگهداری    122
4ـ1ـ محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی    123
5ـ2ـ هزینه مواد ناریه    123
6ـ2ـ هزینه‌های پرسنلی    125
7ـ2ـ جمع هزینه‌های جاری سالیانه    126
3ـ سرمایه در گردش    127
4ـ هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه    127
5ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه    127
6ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه    127
7ـ قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شكن كارخانه    127
ـ جدول استهلاك    129
ـ جدولD.c.F    13

منایع و ماخذ

 

مقدمه:
معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در كیلومتر 85 اتوبان كرج قزوین با تولید فرآورده‌هائی شامل: سیپوركس، ایتونگ آجر ماسه آهكی، آهك پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه آهك صنعتی مجتمع، كه تأمین كننده آهك پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهكی ایتونگ و سیپوركس، آهك پخته و همچنین تأمین كننده سنگ مورد نیاز بالاست آهكی می‌باشد. كلیه ذخایر سنگ آهك موجود در محدوده مجتمع در سال 1367 مورد بررسی‌های اكتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت‌های پروانه‌ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی كوه حوضك كه در فاصله یك كیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ‌های مختلف سنگ آهك از این كوه نیز استخراج و به خط تولید كارخانه فرستاده شد.
كیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه كارهای احداثی، اشكالاتی در پروسه تولید آهك پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از كیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوكهای با كیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امكان احداث، جاده دستیابی) نیز امكان‌پذیر نبود.
بنابراین ادامه عملیات استخراجی در سینه كارهای سنگ آهك كوه حوضك متوقف گردیده و انجام پی‌جوئی‌های مجدد جهت دستیابی به ذخایر سنگ آهك مناسب‌تر الزامی گردید. این عملیات در پائیز سال 71 انجام پذیرفت. طی این عملیات كلیه بیرون ‌زدگی‌های سنگ آهك در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادی جهت حمل سنگ به سنگ‌شكن اولیه كارخانه) مورد پی‌جوئی‌های اكتشافی قرار گرفته و نمونه‌برداریهای سیستماتیك بر روی آنها انجام پذیرفت.
این بررسیها منجر به كشف سه بلوك معدنی قابل بهره‌برداری مناسب از نظر كیفیت، فاصله و شرایط استخراج گردید (این ذخایر در پی‌جوئی‌های انجام شده در سال 67 شناسائی نشده بود) موقعیت این سه بلوك معدنی در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.
نظر به اهمیت این ذخایر آهكی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز این مجتمع تولیدی طی عمر مفید آن، در نظر است جهت بهره‌برداری كامل و اصولی از این سه بلوك، طرح جامعی تنظیم گردد بطوریكه نهایت سعی مبذول تا بتوان با صحیح‌ترین روش استخراج و طبق یك برنامه‌ریزی دقیق و مشخص از این ذخایر بهره‌برداری بعمل آورده و از هر گونه اقدامی كه منجر به تخریب معدن و پیچیدگی عملیات استخراجی شود اجتناب كرد.
لذا برای جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت طراحی استخراج و چگونگی بهره‌برداری از این ذخایر یك برنامه اكتشافی شامل انجام عملیات نقشه‌برداری توپوگرافی بزرگ مقیاس، انجام عملیات برداشتهای زمین‌شناسی معدنی و تهیه پروفیل‌های زمین‌شناسی معدنی و نمونه‌برداریهای سیستماتیك به اجرا در آمده است.
نظر به اینكه جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه، بهره‌برداری هر چه سریعتر از ذخایر در برنامه شركت فرآورده‌های ساختمانی قرار داشت لذا بلوك معدنی شماره 1 كه از نظر امكانات دستیابی و شرایط استخراج در موقعیت مناسبتری نسبت به دو بلوك دیگر قرار داشت جهت شروع عملیات بهره‌برداری در اولویت قرار گرفته و طرح استخراج اولیه برای بهره‌برداری از این بلوك معدنی در سال 71 ارائه گردیده است و بر مبنای این طرح، بهره‌برداری از این بلوك معدنی آغاز گردید، بعد از اتمام عملیات اكتشافات تفصیلی و بدست آمدن نتایج و بر مبنای تجربیات بدست آمده طی 4 سال بهره‌برداری از بلوك شماره 1، طرح جامع استخراج از ذخایر معدنی تهیه گردید.
تولید اسمی دو كوره آهك‌پزی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی مجموعاً 350 تن آهك پخته در روز می‌باشد كه جهت این میزان تولید روزانه حداقل 620 سنگ دانه‌بندی شده می‌بایست به كوره‌ها شارژ گردد (دانه‌های 3 تا 7 میلی‌متر جهت كوره Soft burn 150 تن و دانه‌های 7 تا 12 میلی‌متر جهت كوره high burn 200 تن).
برای حدود 330 روز كاری جهت كوره‌های آهك‌پزی جمعاً سالیانه 200 هزار تن سنگ دانه‌بندی شده مورد نیاز است و با در نظر گرفتن حدود 30 درصد پرت دانه‌بندی (20 درصد پرت جهت سنگ شكن اولیه و 10 درصد پرت جهت سنگ شكن‌های ثانویه) و 5 درصد پرت استخراج و بارگیری و حمل میزان سنگ استخراجی جهت شارژ كوره‌های آهك‌پزی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی حداقل می‌بایست 270 هزار تن در سال باشد.
نظر به اینكه احتمال دارد در بعضی از مواقع شركت برحسب سفارشات خریداران مقادیری نیز بالاست آهكی تولید و ظرفیت تولید بالاست تأسیسات شركت می‌تواند حدود 250 هزار تن در سال باشد با در نظر گرفتن حدود 33% پرت دانه‌بندی و استخراج بارگیری و حمل و غیره جهت تولید بالاست نیز می‌بایست 330 هزار تن سنگ استخراج گردد. در صورتیكه در مقاطعی سفارشات تولید بالاست به شركت داده نشود این میزان سنگ استخراجی را می‌توان بعنوان دپوی ذخیره در محل مناسبی دپو نمود.
لذا طرح موجود بر مبنای حداكثر نیاز مجتمع به سنگ استخراجی سنگ آهك یعنی مجموعاً 600 هزار تن سنگ در سال یا روزانه 2000 تن سنگ استخراجی جهت 300 روز كاری تدوین و ارائه گردد.
بخش1
زمین‌شناسی و مطالعات اكتشافی ذخایر
1ـ زمین‌شناسی عمومی منطقه:
منطقه مورد مطالعه كه در شمال شرق شهرستان آبیك و در كیلومتر 85 اتوبان تهران قزوین قرار گرفته از نظر زمین‌شناسی مربوط به زون البرز ایران است.
قدیمی‌ترین سازند بیرون زده در این منطقه سازند لالون (كامبرین) است كه ارتفاعات شمال غرب محل احداث كارخانه را تشكیل می‌دهند این سازند از ماسه سنگهای قرمز رنگ متوسط لایه تا ضخیم لایه تشكیل یافته كه لایه‌های كم ضخامت شیل نیز بصورت بین لایه‌ای در بین لایه‌های ماسه سنگی دیده می‌شود. روند عمومی لایه‌ها شمالی ـ جنوبی است كه به طرف غرب شیب دارند. ذخایر سنگ سیلیس مورد بهره‌برداری شركت فرآورده‌های ساختمانی كه تأمین‌كننده سیلیس مورد نیاز مجتمع می‌باشند مربوط به این سازند است كه در حال حاضر در چهارچوب طرح جامع دیگری كه تهیه گردیده است در حال بهره‌برداری می‌باشد.
واحد ماسه سنگ كوارتزیتی سفید رنگ بالائی (TopQ) در قله این ارتفاعات گسترش داشته كه دولومیت‌های سازند میلا (اردویسین) بصورت لایه‌های متوسط لایه دولومیت بصورت هم شیب بر روی واحد كوارتزیت فوقانی قرار گرفته و بطرف غرب گسترش دارند.
سازند الیكا (تریاس) كلیه ارتفاعات بلند شمال دره محل احداث كارخانه (دره چمبورك) را تشكیل داده است كه با روند عمومی شرقی ـ غربی بطرف جنوب شیب دارند.
سازند الیكا در این منطقه بصورت سنگ آهكهای ضخیم لایه برنگ خاكستری روشن می‌باشند كه در اغلب مناطق، این سازند در امتداد شكستگی‌ها و گسلهای اصلی و فرعی بطور ثانویه دولومیت آلتره و در بعضی مناطق سیلیسفیه شده است.
دولومیتیزاسیون و آلتراسیون آهكهای الیكا در این نقطه كاملاً در ارتباط به شكستگی‌ها و درزه‌های موجود در این سنگ است بطوریكه در مناطقی كه تكتونیك بر روی این سازند تأثیر بیشتری داشته است، مناطق دولومیتیزه یا آلتره بصورت زون‌های زرد مایل به قهوه‌ای روشن گسترش و تراكم بیشتری داشته و در مناطق كه شكستگی‌ها با تراكم كمتری بر روی سازند گسترش دارند سنگ آهكها بصورت بلوكهای نسبتاً خاص‌تر دیده می‌شوند.
عملیات پی‌جوئی جهت یافتن مناطقی از این سازند كه پدیده آلتراسیون یا دولومیتیزاسیون در آن حداقل می‌باشد، منجر به مشخص شده دو بلوك سنگ آهك قابل بهره‌برداری جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه گردید. در این دو بلوك (بلوكهای معدنی1 و 2) پدیده دولومیتیزاسیون و آلتراسیون و سیلیسیفیكاسیون نسبت به سایر مناطق گسترش سازند الیكا حداقل بوده و می‌توان با رعایت تمهیدات استخراجی، سنگ آهك نسبتاً خالص از این دو بلوك آهكی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه، تأمین نمود.
سازندهای مربوط به ژوراستیك شامل شیل‌های ذغال‌دار شمشك كلیه تپه ماهورهای دامنه‌های ارتفاعات شمالی منطقه را تشكیل داده‌اند كه بصورت هم‌شیب با روند عمومی شرقی غربی بر روی سازند الیكا قرار گرفته كه لایه‌های ذغال‌دار این سازند در حال حاضر توسط بهره‌برداران خصوصی مورد بهره‌برداری می‌باشند.
ژوراسیك فوقانی بصورت سازند لار متشكل از سنگ آهكهای ماسیو خاكستری تیره دارای عناصر چرت و در بخشهای دولومیتیزه ارتفاعات آهكی شرق منطقه (كوه حوضك) و تپه‌های منفرد غرب كارخانه را تشكیل داده‌اند. از این آهكها در پوزه غربی كوه حوضك بصورت چند سینه كار استخراجی قبلاً بهره‌برداری گردیده است كه در حال حاضر این سینه كارها تعطیل گردیده است.
بلندترین ارتفاعات شمال غرب مجتمع فرآورده‌های ساختمانی نیز از سنگ آهكهای سازند لار تشكیل یافته است كه بلوك معدنی شماره 3 بر روی این واحد سنگی مشخص گردیده و در آینده جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
شرح كامل عملیات اكتشافی انجام شده بر روی سه بلوك معدنی سنگ آهك كارخانه، بلوكهای 1 و 2 مربوط به سازند الیكا و بلوك 3 مربوط به سازند لار، در بخش مربوطه ارائه خواهد شد.
سنگ آهكهای كرتاسه (سازند تیزكوه) بخشهای جنوبی ارتفاعات حوضك را تشكیل داده‌اند كه این آهكها در حال حاضر توسط كارخانه سیمان آبیك مورد بهره‌برداری می‌باشند.
جوانترین سازند، بیرون زده در این منطقه مربوط به توفهای سبز البرز (ائوسن) می‌باشد كه بصورت تپه منفردی در جنوب اتوبان و در جنوب غربی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی تظاهر دارد. از این توفها بعنوان پوزولان توسط كارخانه سیمان آبیك بهره‌برداری می‌گردد.
2ـ شرح عملیات اكتشافی
با در نظر گرفتن فاصله مناسب و اقتصادی و شرایط استخراج و بهره‌برداری و كیفیت، جهت یافتن مناسبترین ذخایر سنگ آهك منطقه برای تأمین سنگ مورد نیاز 50 ساله مجتمع فرآورده‌های ساختمانی سازندهای آهكی لار و الكیا كه گسترش وسیعی در منطقه مورد مطالعه دارند، مورد پی‌جوئی و بررسی‌های اكتشافی قرار گرفت.

1ـ2ـ سازند لار
سازند لار در منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات كوه حوضك واقع در شمال شرق مجتمع فرآورده‌های ساختمانی گسترش وسیعی دارند. بعلاوه این سازند بصورت تپه ماهورهای نسبتاً كم ارتفاع (آهكهای سه‌تپه) ارتفاعات غرب مجتمع را نیز تشكیل داده است.
جهت مشخص شدن امكان بهره‌برداری از این سازند در مناطق مورد بحث، مطالعات پی‌جوئی و نمونه‌برداری در بلوكهای قابل بهره‌برداری بعمل آمد.
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه:
 بدلیل مشرف بودن به كارخانه و قرار گذاشتن چاه آب تأمین كننده آب مورد نیاز كارخانه در دامنه جنوب غربی این تپه‌ها و اشكالات استخراجی و بعلاوه وجود عناصر چرت (سیلیس آموف‌سخت) بصورت قطعات پراكنده در سنگ كه در پروسه خردایش اشكالاتی ایجاد می‌نماید از برنامه مطالعات و اكتشافات معدنی حذف گردد.
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهای لار واقع در كوه حوضك:
 برای بررسی امكان بهره‌برداری از این ذخایر جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز مجتمع مورد بررسیهای اكتشافی قرار گرفت.
ذخایر سنگ آهك كوه حوضك از دو بخش تشكیل یافته است.
ـ بخش تحتانی كه از لایه‌های نازك لایه یا متوسط لایه سنگ آهك مارنی خاكستری تیره تشكیل یافته است از این بخش از ذخایر دو نمونه تحت شماره T3.7 و T3.8 بصورت نمونه‌برداری نقطه‌ای گرفته شده است كه آنالیز شیمیایی آن بصورت ذیل است.

MgO    CaO    Sio2    شماره نمونه‌گیری
0.20    53.00    3.76    T3-7
0.20    56.02    4.48    T3-7
وجود درصد بالای sio2 در این لایه‌های آهكی امكان بهره‌برداری از این بخش از سازند لار در كوه حوضك را كاملاً منتفی می‌سازد گو اینكه قبلاً در پوزه غربی كوه حوضك از این تیپ سنگ آهك‌ها، مقادیری سنگ استخراج گردیده و در كوره آهك كارخانه بدلیل درصد بالای سیلیس آن ایجاد اشكالاتی نیز نموده است.
ـ از بخش فوقانی سازند در ضخامت بیرون زده آن كه از سنگ آهك ماسیو خاكستری تیره تشكیل یافته و در متن سنگ نیز عناصر پراكنده چرت دیده می‌شود جمعاً 7 نمونه گرفته شده است T3-20 تا T3-26.
بررسی آنالیز شیمیائی این نمونه‌ها نشان می‌دهد، این بخش از ذخایر نیز بدلیل بالا بودن نسبی درصد sio2 و وجود لایه‌های دولومیتی در آنها از كیفیت مناسبی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كوره‌های كارخانه برخوردار نمی‌باشند

MgO    CaO    SiO2    شماره نمونه
3.01    51.14    0.86    T3-20
4.62    49.73    1.50    T3-21
1.40    51.12    4.47    T3-22
4.83    49.58    1.77    T3-23
2.81    51.20    1.57    T3-24
1.81    52.03    1.76    T3-25
1.21    53.13    2.27    T3-26
از بیرون زنگیهای سنگ آهك كوه حوضك در بخش جنوبی آن نیز در امتداد یك پروفیل نمونه‌برداری گردید. نمونه‌های T3-19 تا T3-9 وجود لایه‌های دولومیتی در این بخش از ذخایر كوه حوضك امكان بهره‌برداری از این ذخایر را منتفی می‌سازد.

موقعیت پروفیل‌های نمونه‌برداری كوه حوضك در پروفیل (كروكی) ضمیمه مشخص گردیده است.
MgO    CaO    SiO2    شماره نمونه
17.23    34.85    1.27    T3-9
11.44    40.51    1.33    T3-10
1.79    53.36    1.28    T3-11
7.23    46.13    1.36    T3-12
7.40    45.94    1.06    T3-13
11.47    36.76    3.42    T3-14
13.45    38.85    1.19    T3-15
8.04    44.21    2.65    T3-16
15.45    36.87    1.56    T3-17
11.66    41.41    0.97    T3-18
11.67    41.45    1.23    T3-19
عدم یكنواختی كیفی، وجود درصد نسبتاً بالای سیلیس و وجود لایه‌های دولومیتی در ذخایر كوه حوضك و بعلاوه شرایط استخراج نامناسب و دشوار (حالت پرتگاهی و شیب زیاد توپوگرافی) دلایل كافی برای نفی كامل این ذخایر جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه گردید.
3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهك لار در ارتفاعات شمال غرب مجتمع (بلوك3)
سازند لار بصورت ارتفاعات نسبتاً مرتفعی در شمال غرب محل مجتمع فرآورده‌های ساختمانی گسترش دارند. در این ناحیه بدلیل عملكرد شدید تكتونیك سنگ آهك و بلوكهای آهك دولومیتی با موقعیت زمین‌سناسی نامنظمی در كنار هم قرار گرفته‌اند. مجموعه منطقه جهت یافتن بلوكهای آهك خالص قابل بهره‌برداری، مورد شناسائی‌های پی‌جوئی قرار گرفت كه این بررسی منجر به مشخص شدن یك بلوك آهكی در فاصله 5/1 كیلومتری شمال غرب انتهای معدن سیلیس كارخانه گردید. كه بنام بلوك شماره3 نامگذاری گردید. موقعیت این بلوك معدنی در نقشه شماره1 مشخص گردیده است عملكرد گسل‌های متعدد باعث گردیده كه این ذخیره بصورت یك بلوك معدنی با شرایط استخراج ایده‌آل بیرون زدگی یابد.
جهت مشخص شدن كیفیت این بلوك معدنی یك پروفیل نمونه‌برداری سرتاسری در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها و در كل ضخامت بلوك زده شده است.
موقعیت زمین‌شناسی معدنی بلوك شماره3 ذخایر سنگ آهك در مقطع شماتیك ذیل (شكل شماره1) و موقعیت استراتی‌گرافی نمونه‌های اخذ شده (Sampling interval) از این بلوك مشخص گردیده است.
روش نمونه‌گیری، بصورت نمونه‌گیری نقطه‌ای (Chip Sampling) بوده است بطوریكه در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها از هر 10 تا 20 سانتی‌متر ضخامت لایه سنگ آهك یك قطعه كوچك نمونه گرفته شده و نمونه‌های مربوط به هر 10 متر ضخامت لایه‌ها در یك كیسه و تحت یك شماره ریخته شده است (Sampling interval=10 m) در مرحله آماده‌سازی نمونه‌ها، كل حجم هر كیسه نمونه از سنگ‌شكن فكی آزمایشگاهی عبور داده شده و تا قطر زیر دو میلیمتر خرد شده‌اند. سپس با روشهای استاندارد متوسط‌گیری (كارتاژ) از كل حجم نمونه حدود 50 گرم نمونه متوسط گرفته شده و سپس كل 50 گرم، توسط آسیاب آزمایشگاهی به پودر 200 مش تبدیل گردیده و از آن جهت انجام آنالیز شیمیایی به میزان مورد نیاز نمونه توزین گردیده است. نتیجه آنالیز شیمیایی نمونه‌های اخذ شده از این بلوك در جداول آنالیز نمونه‌ها ارائه گردیده است. (نمونه‌های T1-1 تا T1-14).
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوك3:
سطح مقطع بلوك قابل بهره‌برداری در پروفیل زمین‌شناسی معدنی شكل1 مشخص گردیده است كه برابر: S =800 m2
طول بلوك با سطح مقطعی كم و بیش شبیه آنچه در پروفیل ارائه شده است حدوداً برابر: L = 150m
لذا ذخیره تقریبی قابل بهره‌برداری این بلوك برابر:
میلیون تن 3=5/2*150*8000 M=v.d =s*L*d=
ذخیره دقیق قابل بهره‌برداری این بلوك بعد از تهیه نقشه‌های پتوگرافی و زمین‌شناسی معدنی و پروفیل‌های زمین‌شناسی معدنی و مشخص شدن روش استخراج مشخص خواهد شد.
MgO    CaO    SiO2    شماره نمونه
0.45    55.56    0.23    T1-1
0.30    55.21    0.51    T1-2
0.85    55.14    0.08    T1-3
0.80    55.26    0.23    T1-4
0.40    55.15    0.70    T1-5
0.40    55.35    0.31    T1-6
0.45    55.28    0.08    T1-7
0.55    55.29    0.08    T1-8
0.40    54.91    0.08    T1-9
0.30    55.51    0.31    T1-10
0.20    55.24    0.59    T1-11
0.60    54.61    0.58    T1-12
0.80    54.03    1.17    T1-13
0.60    54.60    0.54    T1-14
2ـ3ـ1ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج:
كیفیت متوسط سنگ آهك در این بلوك بصورت ذیل می‌باشد.
SiO2=0.35     CaO=55.0     MgO=0.5
كیفیت بسیار مناسب و یكنواختی كیفی در كل لایه‌های تشكیل دهنده بلوك معدنی و شرایط استخراج آسان و ایده‌آل از مزایای این بلوك معدنی است و در صورتیكه در پروسه پخت كلیه تمهیدات تكنولوژیكی جهت پخت كامل و ایده‌آل آن رعایت گردد می‌توان از این ذخایر جهت تولید آهك صنعتی با اكتیویته بالاتر از 95 درصد و آهك هیدراته با كیفیت بسیار خوب كه دارای ارزش بسیار بالاتری نسبت به آهك ساختمانی است تهیه نمود. از نقاط ضعف این بلوك معدنی عدم وجود راه دستیابی به آن است و جهت دستیابی به اولین سینه كار استخراجی آن می‌بایست اقدام به احداث راه دستیابی به طول حداقل 3 كیلومتر نمود (عملیات كوه‌بری) كه 5/1 كیلومتر آن مربوط به راه دستیابی به افقهای بالائی معادن در دست بهره‌برداری سیلیس شركت می‌باشد. و 5/1 كیلومتر بعدی راه اختصاص جهت رسیدن به بلوك آهكی خواهد بود كه در ادامه احداث راه دستیابی معدن سیلیس می‌بایست احداث گردد.
با تعویض متد استخراج ذخایر سیلیس شركت فراسا كه به دلیل افزایش میزان بهره‌برداری و حفظ ذخایر، انجام آن در دست اقدام است، یك راه دستیابی به طول حدود 5/1 كیلومتر به بالاترین افقهای بلوك معدنی سیلیس در دست اجرا می‌باشد كه بعد از احداث این راه و ادامه آن تا 5/1 كیلومتر دیگر، می‌توان به بلوك معدنی شماره3 سنگ آهك دست یافت. لذا بهره‌برداری از این ذخایر بعد از احداث راه معدن سیلیس و تكمیل آن تا محل بلوك3 امكان‌پذیر بوده و استخراج از این ذخایر در برنامه آتی شركت می‌باشد. بدلیل عدم اولویت، تهیه نقشه‌های تپوگرافی و زمین‌شناسی معدنی و تهیه طرح جامع استخراج از این بلوك معدنی به بعد موكول گردیده است.

2ـ2ـ سازند الیكا
كلیه ارتفاعات شمال دره محل احداث مجتمع فرآورده‌های ساختمانی (دره مسكول) از آهكهای خاكستری رنگ سازند الیكا مربوط به ترپاس تشكیل یافته است كه با روند عمومی شرقی غربی به طرف جنوب شیب دارند. تپه ماهورهای دامنه این ارتفاعات از شیل‌های ژوراسیك تشكیل یافته كه بصورت هم‌شیب بر روی این آهكها گسترش یافته‌اند.
مشخصه بارز این سنگ آهكها وجود پدیده آلتراسیون و سیلیسیفیكاسیون در اغلب نقاط آنهاست كه این پدیده در امتداد شكستگی‌ها و درز و شكافهای موجود در سنگ اتفاق افتاده است بطوریكه آلتراسیون بصورت رگه‌ها یا زون‌های برنگ زرد مایل به قهوه‌ای روشن با وسعت‌های مختلف در متن توده سنگ آهك قابل رؤیت می‌باشند. سیلیسیفیكاسیون نیز باعث ایجاد عدسی‌هائی از سیلیس در بعضی از مناطق گسترش ای آهكها گردیده است وجود رگچه‌ها و رگه‌هائی از باریت در امتداد شكستگی‌های اصلی موجود در این سازند (آثار باریت در منطقه دیده می‌شود) نشان‌دهنده این است كه محلولهای گرما بی عامل ایجاد پدیده آلتراسیون و سیلیسیفیكاسیون و تزریق باریت در امتداد شكستگی‌های موجود در این سنگ آهكها شده است.
جهت یافتن مناطقی از این سازند كه میزان شكستگی‌ها و در نتیجه زون‌های آلتره و سیلیسفیه در آن حداقل بوده و بلوكهای قابل استخراج سنگ آهك مناسب جهت پخت در كوره آهك‌پزی را تشكیل داده باشند، عملیات پی‌جوئی در سرتاسر گستره این سازند در منطقه مورد مطالعه انجام پذیرفت.
این عملیات منجر به كشف دو بلوك معدنی سنگ آهك گردید كه به نامهای بلوكهای 1 و 2 نامگذاری شد. موقعیت این بلوكها نسبت به بلوك شماره 3 و سنگ‌شكن كارخانه در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.
1ـ2ـ2ـ بلوك1
فاصله متوسط بلوك تا محل سنگ‌شكن اولیه كارخانه 2 كیلومتر است این ذخایر معدنی مربوط به بخش فوقانی سازند الكیا می‌باشند كه بصورت یك بلوك معدنی قابل استخراج بر دامنه ارتفاعات آهكی سازند الیكا در شمال منطقه قرار گرفته است. در حال حاضر برمبنای طرح موجود از این بلوك آهكی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز مجتمع استخراج و بهره‌برداری می‌گردد این ذخایر از طبقات ضخیم لایه تا ماسیو تشكیل یافته كه با امتداد عمومی شمال غربی ـ جنوب شرقی با حدود 27 درجه بطرف جنوب غربی شیب دارند.
جهت مشخص شدن موقعیت زمین‌شناسی معدنی این بلوك و همچنین فراهم آوردن امكان تهیه یك طرح دقیق استخراج و بهره‌برداری بر روی این بلوك و محاسبه دقیق ذخیره قابل بهره‌برداری آن اقدام به تهیه نقشه تپوگرافی و زمین‌شناسی معدنی به مقیاس 1:1000 در محدوده این بلوك گردید و بمنظور مشخص شدن شكل بلوك معدنی در بعد سوم نیز اقدام به تهیه 5 پروفیل زمین‌شناسی معدنی در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها گردید (نقشه2).
در این نقشه‌ها محدوده بلوك قابل بهره‌برداری در پلان و در عمق مشخص گردیده است.
محدوده شمالی بلوك گسله بوده كه بدلیل مشخص نبودن شیب دقیق گسلها، محدوده شمالی بلوك در پروفیل‌ها یا شكل دیواره نهایی كارگاه استخراجی دقیقاً مشخص گردیده است.
جهت طراحی پله‌های استخراجی و رامپهای ارتباطی در محدوده این بلوك معدنی اقدام به تهیه یك نقشه 1:500 معدنی گردید (نقشه3).
بر روی این نقشه علاوه بر مشخص نمودن پله‌های استخراجی و رامپهای ارتباطی و مشخصات عمومی معدن، شكل معدن در زمان ارائه این گزارش نیز مشخص گردیده است.
1ـ1ـ2ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج:
جهت مشخص شدن كیفیت این بلوك معدنی در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها یك پروفیل نمونه‌برداری زده شده است كه روش نمونه‌برداری و آماده‌سازی نمونه‌ها همان روش مربوط به بلوك3 است، نمونه‌های T2-1 تا T2-18.
توجه به نتایج آنالیز شیمیایی انجام شده بر روی نمونه‌ها نشان می‌دهد كه ذخایر سنگ آهك بلوك1 (مربوط به بخش بالائی آهكهای سازند الیكا) دارای كیفیت مناسب از نظر پخت و تولید آهك پخته می‌باشد.
1.00    53.84    1.22    T2-1
0.40    55.391    0.19    T2-2
0.35    54.61    0.46    T2-3
0.40    54.37    1.62    T2-4
0.50    54.61    0.76    T2-5
0.40    54.42    1.29    T2-6
0.20    52.64    3.89    T2-7
0.45    52.49    4.08    T2-8
0.40    53.43    2.56    T2-9
0.40    53.07    3.08    T2-10
0.25    54.89    1.29    T2-11
0.30    54.95    0.70    T2-12
0.30    54.82    0.68    T2-13
0.40    55.05    0.35    T2-14
0.55    54.01    0.43    T2-15
0.35    54.63    1.23    T2-16
0.30    54.68    1.23    T2-17
0.20    53.78    2.67    T2-18
البته در بعضی نمونه‌ها درصد سیلیس از حد قابل قبول فراتر رفته است كه این مسئله مربوط به وجود زون‌های آهك چرت‌دار به شكل عدسی‌های پراكنده‌ای در متن توده سنگ بلوك معدنی است.
زون‌های سنگ آهك چرت‌دار (وجود قطعات سیلیس بسیار سخت و متراكم با اندازه‌ها و شكل خارجی نامنظم در متن سنگ آهك) در صورتیكه گسترش زیاد یا از تراكم زیاد قطعات چرت در متن سنگ برخوردار باشند، بدلیل رنگ و وضعیت ظاهری در سطح كوه و در دیواره و كف پله‌های استخراجی قابل تشخیص بوده و لذا می‌توان در هنگام استخراج این زون‌های آهكی چرت‌دار را شناسایی و بصورت استخراج انتخابی (seleclive Exploitation) آنها را بصورت باطله استخراج نموده و از كارگاه خارج نمود و با دقت در عملیات استخراجی از مخلوط شدن آنها با محصول استخراج كه باعث افزایش درصد سیلیس در سنگ استخراجی (نمونه‌های T2-7 و T2-8 و T2-9 و T2-10) شده و بعلاوه در پروسه خدایش نیز بدلیل سختی بسیار زیاد قطعات چرت ایجاد اشكالات و خوردگی قطعات خواهد نمود جلوگیری بعمل آورد.
علاوه بر زون‌های چرت‌دار، در متن سنگ آهكهای این بلوك معدنی در بعضی مناطق و بدون قانونمندی زمین‌شناسی رگه‌ها و زون‌هائی از سنگ آهك آلتره زرد تا قهوه‌ای روشن با تركیب شیمیایی ذیل دیده می‌شود.
Total    L.O.I    Fe203+Al203    MgO    CaO    SiO2
11/100    89/41    40/19    6/0    24/37    97/0
در صورتیكه ضخامت گسترش این زون‌ها و درصد آنها در متن سنگ از یك حد معین افزایش یابد باعث پائین آمدن كیفیت محصول استخراجی یعنی كم شدن درصد خلوص می‌شود كه در این صورت محصول استخراجی، از محدوده قابل قبول در كوره‌ها جهت پخت خارج می‌گردد. لذا در مناطقی كه درصد و ضخامت این‌گونه رگه‌ها و زون‌ها زیاد می‌شود باید این مناطق را (ابعاد رگه‌ها و محدوده زون‌های آلتره بدلیل رنگ مشخص در سطح كوه و در كف دیواره پله‌ها قابل تشخیص‌اند). بعنوان باطله در نظر گرفته و در حین استخراج از مخلوط شدن این‌گونه سنگها به محصول استخراج جلوگیری بعمل آورد.
بهرحال به دلیل شرایط خاص كیفی در بلوك معدنی1 كه شرح آن رفت در صورتیكه با رعایت تمهیدات استخراجی از مخلوط شدن عوامل مزاحم چون زون‌های دارای قطعات چرت و زون‌های آهك آلتره در محصول استخراجی جلوگیری بعمل آید، (بر مبنای تجربیات بدست آمده از استخراج در كارگاه استخراجی كه بر روی این بلوك احداث گردیده است) می‌توان سنگ آهكی با كیفیت ذیل براحتی تحویل سنگ‌شكن كارخانه نمود.
SiO2    MgO    CaO
0.72    0.40    54.5
 2ـ1ـ2ـ2 آزمایشات پخت
بررسی پخت نمونه‌های سنگ آهك معدن
برای بررسی شوك‌های حرارتی و درجه پخت بهینه نمونه‌های سنگ آهك بلوك 1 قبل از شروع بهره‌برداری یكسری آزمایشات انجام گرفته است. كه نتایج آنها در ذیل آورده شده است.
سنگ آهك معادن بلوك 1 و 2 از نظر بافت كریستالی كلاً به 4 نوع تقسیم می‌شوند:
1ـ كریستال ریز
2ـ كریستال كمی ریز
3ـ كریستال متوسط
4ـ كریستال درشت
برای بررسی عكس‌العمل این نمونه‌ها در برابر شوك‌های حرارتی كه در كوره به سنگ وارد می‌شود این نمونه‌ها را به ترتیب زیر در كوره آزمایشگاه قرار داده و نتایج زیر بدست آمده است:
نتایج آزمایش شماره یك طبق گزارش آزمایشگاه كارخانه شركت فرآورده‌های ساختمانی (گزارش شماره، 455 مورخ 2/8/72). جدول ذیل.
            درصد افت حرارتی    ملاحظات
اندیس نمونه    دمای پخت    زمان پخت    نمونه ریز متبلور    نمونه متوسط متبلور    نمونه درشت متبلور   
1    300    30 دقیقه    052/0    0    03/0   
2    600    30 دقیقه    199/0    154/0    48/2   
3    800    60 دقیقه    384/2    91/2    63/2   
4    900    60 دقیقه    614/9    870/7    48/11   
5    1000    60 دقیقه    190/38    071/26    69/32   
6    1050    60 دقیقه    60/43    70/43    30/39   
توضیحات آزمایش
1ـ از هر نمونه 6 عدد 1/0 ابعاد 5 سانتی‌متر انتخاب شده است.
2ـ افت ماكزیمم طبق معادله شیمیایی كلسیناسیون ماكزیمم 44 درصد است.
3ـ زمان بالا رفتن دما و رسیدن به دمای موردنظر به حساب نیامده و در آنها زمان باقی ماندن در دمای موردنظر حساب شده است.
4ـ تاثیر ابعاد دانه‌ها و خلوص آنها در این آزمایش‌ها درنظر گرفته شده است.
نتایج 1:
چنانچه در جدول صفحه قبل ملاحظه می‌گردد نمونه كریستال ریز (1) در دمای 1050 درجه بیشتر از نمونه كریستال درشت (4) پخته شده است و افت بالاتری را نشان میدهد.
2ـ Cao فعال موجود اندازه‌گیری شده در دو نمونه دیگر در 1000 درجه سانتیگراد برای دانه‌ریز عدد 91 درصد و برای دانه درشت 93/87% را نشان میدهد.
آزمایش شماره 2
هدف آزمایش
این آزمایش برای بدست آوردن دمای بهینه انجام شده است.
توضیحات:
برای رسیدن به این هدف از نمونه شماره 1 و نمونه شماره 4 هر كدام سه نمونه انتخاب شده است و این نمونه‌ها در حرارتهای 900، 950 و 1000، درجه در زمان‌های متفاوت قرار داده شده است و افت حرارتی نمونه‌های در زمان‌های متفاوت اندازه‌گیری شده است، كه نتایج در ذیل آورده شده است.
دمای پخت    زمان پخت    افت نمونه ریز    افت نمونه درشت4
900    4 ساعت    26%    62/26%
950    5 ساعت    92/41%    89/39%
1000    6 ساعت    26/43%    36/43%
فعال Cao    در 1000 درجه    95/90%    63/87%
توضیحات:
1ـ افت ماكزیمم طبق معادله شیمیایی C2Co3=Co2+Cao، 44% است.
2ـ زمان بالا رفتن دما و رسیدن به دمای موردنظر به حساب نیامده است.
3ـ در پخت سری‌های مختلف با كریستالهای مختلف نتیجه نشان میدهد كه كریستال درشت، نسبت به كریستال ریز نیاز به دما و در نتیجه انرژی بیشتری دارد.
4ـ تأثیر ابعاد دانه‌ها و خلوص آنها در این آزمایشها در نظر گرفته شده است.
5ـ Cao فعال كریستال دانه ریز 95/90% و دانه درشت 63/87% پخته شده در 1000 به مدت 6 ساعت.
نتایج
توجه به آزمایش شماره 2، بنظر میرسد كه دمای 1000 درجه دمای بهینه برای پخت آهك بلوك شماره 1 و 2 باشد.
آزمایش شماره 2
موضوع: آنالیز پودر سنگ آهك معدن بلوك 1
توضیحات:
در معدن در نقاطی بخصوصی دریل واگن برای حفاری با مشكل مواجه میشدند بدینگونه كه سرعت آن بشدت گاهی می‌یافت برای بررسی علل این نقصان سرعت حفاری نمونه از چالهایی كه این شكل را داشتند جمع‌آوری شده است كه نتایج آن به شرح زیر ارائه می‌گردد.
Cao=50.4%
Mgo=0.6%
Sio2=5.82%
Fe203=0.36%
Al203=0.3%
LO.I-1050=41.75%
Total=99.23%
CaCo3=90%
MgCo3=1.5%
پیش‌بینی بعد از پخت
Cao=87.68%
Mgo=1.04%
Sio2=10.12%
نتایج:
طبق این آزمایشات مشخص شد كه سنگ آهك در این مناطق دارای، حدود 6 درصد سیلیس است، (وجود قطعات چرت در متن سنگ) و وجود همین قطعات چرت باعث كاهش شدید سرعت حفاری شده است.
بهمین دلیل درنظر است در مواقع استخراج با مشخص كردن محدوده زون‌های دارای قطعات چرت در سینه كارهای استخراجی آنها بصورت انتخاب بعنوان باطله استخراج گردند.
3ـ1ـ2ـ2 ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك 1)
جدول محاسبات ذخیره در بلوك 1 بر روی نقشه شماره 2 ارائه گردیده است:
محاسبه ذخیره بر مبنای روش مقاطع متوالی انجام شده است بدین صورت كه سطح مقطع بلوك قابل بهره‌برداری در هر پروفیل اندازه‌گیری گردیده و حجم سنگ قابل استخراج محصور بین دو مقطع متوالی با استفاده از فرمول ذیل (حجم هرم ناقص) محاسبه گردیده و از مجموع حجم‌های محصور بین مقاطع متوالی، كلی ذخیره قابل بهره‌برداری مشخص گردیده است.
 
M=V*d
كه در آن حجم برحسب مترمكعب V=
فاصله دو مقطع متوالی از یكدیگر برحسب متر h=
وزن مخصوص سنگ آهك برحسب متر مكعب بر تن d=
كل ذخیره قابل بهره‌برداری ـ تن M=
در بلوك 1 سنگ آهك بدلیل اینكه شیب دقیق گسل حد شمالی بلوك مشخص نمی‌باشد (برمبنای مشاهدات سطحی شیب این گسل قابل تشخیص نیست.
لذا اندازه سطح مقطع بلوك قابل بهره‌برداری در پروفیل‌ها ممكنست با واقعیت قدری متفاوت بوده و در نتیجه عدد ذخیره قابل بهره‌بردای در عمل تغییر نماید. بهرحال برمبنای شیب تقریبی گسل (موقعیت تقریبی حد نهایی بلوك قابل بهره‌برداری در یال شمالی آن) میزان ذخیره قابل بهره‌برداری از این بلوك معدنی طبق جدول ارائه شده در نقطه شماره 2 برابر 56/3 میلیون تن برآورد شده است.

2ـ2ـ2 بلوك 2
فاصله متوسط بلوك تا محل سنگ‌شكن اولیه كارخانه 2 كیلومتر است این ذخیره معدنی نیز مربوط به بخش فوقانی آهكهای سازند الیكا (تریاس) میباشند. وضعیت توپوگرافی و عمل كرد گسل‌ها باعث شده است كه این بلوك معدنی بصورت یك كلاهك (Cap) قله یك كوه نسبتاً مرتفع را تشكیل می‌دهد.
این ذخایر از طبقات سنگ آهك ضخیم لایه تاماسیو تشكیل یافته كه با امتداد عمومی شمال شرقی جنوبی غربی با حدود 15 تا 20 درجه بطرف غرب شیب دارند جهت مشخص شدن موقعیت زمین‌شناسی معدنی این بلوك و همچنین فراهم آوردن امكان تهیه یك طرح دقیق استخراج و بهره‌برداری بر روی این بلوك و محاسبه دقیق ذخیره قابل بهره‌برداری بر مبنای طرح استخراج آن، اقدام به تهیه نقشه تپوگرافی و زمین‌شناسی معدنی به مقیاس 1000:1 در محدوده این بلوك گردید. (نقشه 4) همچنین بمنظور مشخص شدن شكل بلوك قابل استخراج در بعد سوم و نمایش برشهای استخراجی و حد نهایی معدن و محاسبات ذخیره و غیره اقدام به تهیه 5 پروفیل زمین‌شناسی معدنی بر روی این بلوك گردید (نقشه 5).

1ـ2ـ2ـ2ـ كیفیت:
بدلیل شباهت كامل این بلوك معدنی با بلوك شماره 1 از نظر موقعیت استراتیگرافی از كل ضخامت بلوك یك نمونه بصورت نقطه‌ای (Chip Sample) تحت شماره 11 گرفته شده است.
Mgo    Cao    Sio2    Ssmple.NO.   
0.70    53.57    1087    11   
وجود درصد نسبتاً بالای سیلیس در این نمونه بدلیل وارد شدن قطعات چرت  در نونه می‌باشد. ولی همانگونه كه در شرح مربوط به بلوك 1 توضیح داده شد در صورتیكه تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مخلوط شدن زون‌های دارای چرت در حین عملیات استخراجی رعایت گردد می‌توان سنگ آهك با خلوص بهتر حتی با درصد Sio2 كمتر از یك درصد استخراج و به سنگ‌شكن كارخانه تحویل نمود.
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك 2)
جدول محاسبات ذخیره در بلوك 2 بر روی نقشه شماره 5 ارائه گردیده است روش محاسبات ذخیره همان روشی است كه در بخش مربوط به بلوك 1 توضیح داده شده است.
به دلیل شرایط استخراج خاص و نحوه بهره‌برداری كه در بخش طرح استخراج و بهره‌برداری مربوط به این بلوك توضیح داده خواهد شد، ذخیره قابل بهره‌برداری این بلوك به سه فاز بهره‌برداری تقسیم شده است كه ذخیره هر فاز بطور جداگانه محاسبه گردیده است.
كل ذخیره قابل بهره‌برداری در بلوك 2 برابر 2/19 میلیون تن محاسبه گردیده است.
مجموع ذخایر سنگ آهك مجتمع فرآورده‌های ساختمانی ایران شامل سه بلوك 1 و 2 و 3 برمبنای محاسبات ارائه شده در این گزارش برابر با:
میلیون تن    76/25=3+2/19+56/2
برآورد گردیده است.
در صورتیكه استخراج سالیانه سنگ آهك از معادن شركت را در طول عمر كارخانه همواره بطور متوسط 600000 تن در نظر بگیریم این میزان ذخیره جهت 40 سال كارخانه كافی است.
بخش 2
طرح استخراج و بهره‌برداری بلوك‌های شماره 1 و 2
ـ مقدمه
جهت شروع عملیات استخراجی و تأمین سنگ آهك مورد نیاز كوره‌های پخت آهك، مجتمع كارخانجات شركت فراسا از بین سه بلوك معدنی مورد نظر كه شرح آنها در بخش 1 ارائه گردیده، بلوك معدنی شماره 1 بدلیل امكان دستیابی سریع به آن (وجود راه دستیابی تا پای بلوك) و شرایط استخراج ایده‌آل و نزدیكی به سنگ‌شكن اولیه كارخانه (حدود 2 كیلومتر) بعنوان اولویت اول انتخاب كرده است.
برای انجام استخراج آزمایش و بدست آوردن پارامترهای استخراجی جهت طراحی و همچنین پخت آزمایشی این سنگ آهك در كوره‌های پخت شركت، در مرحله اول با اخذ مجوز اداره كل معادن و فلزات استان تهران اقدام به آماده‌سازی معدن و استخراج حدود 1000 تن سنگ از این بلوك گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید