پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایداری شیب در معادن سطحی و روش های اندازه گیری آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

قسمت اول

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته 1
خلاصه 2

فصل اول
1 . معرفی3

فصل دوم
2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ6
1 – 2 .  مقدمه6
2 – 2 . آنالیز سینماتیك6
3 – 2 . آنالیز تعادل محدود7
1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی8
2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی9
3 –  3 – 2 . تحلیل چرخشی11
 4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ16

فصل سوم
3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ19
1 – 3 . روش پیوسته20
2 – 3 . روش غیرپیوسته23
1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته24
2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی32
3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره33
3 – 3 . روش هیبریدی36

فصل چهارم
4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه37
فصل پنجم
5 . پیشرفتهای آینده42

 قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز44
خلاصه45

 فصل اول
1 . مقدمه46
1 – 1 . پیش زمینه46
2- 1 . احتیاجات کاربر46
3 – 1 .  روش‌های ممکن46
1 – 3 – 1 .  نمایشگر زمین لرزه47
 2 – 3 – 1 .  رادار47
3 – 3 – 1 .  لیزر48
4 – 3- 1 . عکس برداری48
4 – 1 .  انگیزه برای استفاده از رادار49
5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار49
6 – 1 .  شیب و محدودیت‌ها50

فصل دوم
2 . رادار با فرکانس مدرج51
1 – 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج51
2 – 2 .  پارامترهای رادار51
3 – 2 .  راه اندازی رادار53
4 – 2 .  بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری53

فصل سوم
3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن56
1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب56
1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح56
2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس57
3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا58
4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله58
2 – 3 .  روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس59
1 – 2 – 3 .  لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه
                      برای افزایش رزولوشن تصویر59
2 – 2 – 3 .  حذف زواید (بزرگنمایی) برای
                      پایین آوردن سطوح لبه فرعی59
3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز60
3 – 3 .  تعیین تغییر در فاصله61
1 – 3 – 3 .  انتقال به محدوده زمانی61
2 – 3 – 3 .  پیوستگی فازی62
3 – 3 – 3 .  اختلاف فاز64
4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی65
5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر65
6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های  در مقایر فاز66
7 – 3 – 3 .  محاسبه شیفت در دامنه66
 4 – 3 .  نتایج شبیه سازی68
5 -3 .  نتیجه گیری70

فصل چهارم
4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد71
1 – 4 .  پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها71
 2 – 4 .  اصطلاحات برای الگوریتم 73
1 – 2 – 4 .  جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود 73
2 – 2 – 4 .  انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا73
 3 – 2 – 4 .  تغییر در پهنای باند بالای حذف
                      خطاهای موجود در شیفت بزرگ 76
3 – 4.  نتایج قرائت‌های تجربی 76
1 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت کوچک77
2 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت بزرگ77
 4 – 4 . نتیجه گیری 78

فصل پنجم
5 . شبیه سازی کل اسکن79
1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب79
1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره79
2 – 1 – 5 .  مدل سازی شیفت در دامنه 79
2 – 5 .  نتایج شبیه سازی  انتقال جرم 81
1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک82
2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ82
3 – 5 . نتیجه‌گیری 84

فصل ششم
6 . عدم ارتباط موقتی85
1 – 6 .  تعریف عدم ارتباط موقتی 85
2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز 86
3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه 87
1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه 87
2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه87
 3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه 87
4 – 6  . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی91
1 – 4 – 6 .  مدلسازی شیفت موضعی 91
2 – 4 – 6 .  شیفت میانگین کل سلول 91
3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی92
 4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی93
 5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای 94
1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای 95
2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای 95
6 – 6 . نتیجه‌گیری 96
1 – 6 – 6  . خلاصه نتایج شبیه سازی97
2 – 6 – 6 .  مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری 98
3 – 6 – 6 .  تغییر در روش برای کاهش
                        عدم ارتباط موقتی 98

فصل هفتم
7 . تغییرات اتمسفری100
1 – 7 .  اثر تغییرات اتمسفری100
2 – 7 .  شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای 101
3 – 7 .  شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری 101
1 – 3 – 7 .  تغییر در دما 102
2 – 3 – 7 – تغییر در فشار102
 3 – 3 – 7 .  تغییر در فشار جزئی بخار آب 104
4 – 7 .  تغییر اثرات اتمسفری با دامنه 106
5 – 7 .  الگوریتم ارتقاء یافته107
6 – 7 .  نتایج برای شبیه سازی 107
7 – 7 . نتیجه گیری 108

فصل هشتم
8 . نتایج110
1 – 8 . مرور فرضیه110
2 – 8 . خلاصه نتایج112
 3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک 112
4 – 8 .  روش اسکن توصیه شده 113
منابع و ماخذ 115

 

قسمت اول
تحلیل پایداری شیب با بهره گیری از
تکنیکهای عددی پیشرفته
  خلاصه :
علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته ، خاکریزه ها خسارات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در هر صورت بطور افزاینده ای کارشناسان برای تحلیل و پیش بینی پایداری شیب ، تعیین ریسک آن ، مکانیزمهای شکست پتانسیلی و سرعتهای آن مناطق پر خطر حاضر شده و برای تعیین اندازه های چاره ساز ممکن فراخوانده می شوند.
این مقاله به معرفی موضوع تحلیل پایداری شیب سنگ و هدفی که این تحلیل در بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه شیب دنبال میکند ، می پردازد . سپس به بحث در مورد پیشرفتهایی که در تحول تکنیکهای آنالیز شیب بر پایه کامپیوتر به نسبت روشهای معمولی مورد استفاده ، می پردازد . همچنین تعیین امکان اجرای سینماتیک برای مدهای معمول متفاوت به اضافه راه حلهای تحلیلی و تعادلی محدود برای فاکتورهای ایمنی در برابر ریزش شیب ارایه شده است .
قسمت دوم به معرفی روشهای مدلسازی عددی و کاربردهای آنها در تحلیل پایداری شیب سنگ می پردازد . بحث روی پیشرفتهای استفاده از کدهای مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته متمرکز می شود . همچنین مشارکت و نفوذ فشارهای تخلخل و بارگذاری دینامیک ارایه شده اند . مراحلی که در تحلیل عددی اجرا می شوند با تاکید بر اهمیت یک تمرین خوب مدلسازی بازنگری می شوند .
مدلسازی عددی وقتی که به درستی بکار رود ، میتواند بطور مشخص در فرایند طراحی با تهیه کردن بینش های کلیدی به مسایل پایداری پتانسیل و مکانیزمهای شکست ، استفاده گردد . در عین حال تاکید می کنیم که مدلسازی عددی یک ابزار است نه جایگزین برای قضاوت بحرانی است . همینطور ، مدلسازی عددی وقتی توسط یک کاربر با تجربه و کنجکاو بکار رود بسیار موثر خواهد بود .
  1 .  معرفی
تحلیل پایداری شیب سنگ بطور معمول به سمت و سوی طراحی بنیادی و ایمن شیبهای حفر شده ( مانند حفاری گودال باز ، برشهای جاده ای و غیره ) و با شرایط تعادلی شیبهای طبیعی جهت داده می شود . تکنیک تحلیل انتخابی به هر دو ، شرایط سایت و حالت ریزش بالقوه با ملاحظات دقیقی که به قدرتهای متغیر ، ضعفها و محدودیتهایی که در هر روشی وجود دارد ، بستگی دارد .
بطور کل ، موضوعات ابتدایی آنالیز پایداری شیب صخره عبارتند از :
•    تعیین شرایط پایداری شیب صخره ؛
•    بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه ؛
•    تعیین حساسیت آسیب پذیری شیبها به مکانیزمهای تریگرینگ متفاوت ؛
•    آزمایش و مقایسه حمایتهای متفاوت و گزینه های مستحکم کردن ،
•    طراحی شیبهای حفر شده بهینه از نقطه نظرهای ایمنی ، معتبر بودن و اقتصادی ؛
مطالعات بررسی سایت باید شامل هرگونه مطالعات پایداری و شامل المانهای زمین شناسی و نقشه برداری ناپیوسته برای تهیه داده های ورودی لازم برای آنالیز پایداری باشد . مجموعه داده ها بصورت ایده آل شامل توصیف جرم سنگ و نمونه برداری مواد سنگ برای آنالیز آزمایشگاهی ( یعنی قدرت و رفتار متشکله ) ، مشاهدات میدانی و اندازه گیری های درجا باشد . نمایش فضایی درجا و تغییرات موقتی در فشارهای تخلخل ، نابجایی های شیب ، فشارها و تغییر شکل جرم زیر سطحی سنگ ، داده های ارزشمندی را برای ارزشگذاری آنالیز پایداری تهیه می کند .
برای مدیریت مناسب اینطور بررسی ها و آنالیز و ارزشگذار مواقع خطرساز بالقوه که به سنگهای ناپایدار مربوط می شود ، درک فرایندها و مکانیزم های ناپایداری ضروری می باشد . حرکتهای خاکریز بعنوان های ریزش ، واژگون شدن ، ریختن ، پراکنده شدن یا جریان یافتن تلقی می شود و در برخی موارد شامل ترکیبات مختلفی از مدهای شکست متعدد ( ارجاع شود به خاکریزهای کامپوزیتی ) ، می شود . این مکانیزم ها اغلب پیچیده اند و در عمق عمل می کنند و بررسی ها و  توصیف عوامل تشکیل دهنده را دچار مشکل می کنند . همانطوری که شک و تردید در مورد تکنیک تحلیل بکار گرفته شده و اینکه چه داده ورودی ای لازم است ، بالا می رود ؛ این در مرحله تحلیل مشکل ایجاد می کند .
امروزه محدوده وسیعی از ابزارهای آنالیز پایداری شیب برای هر دو نوع سنگ و مخلوط سنگ و خاک وجود دارد . این ابزارها محدوده شان از شیب نامحدود ساده و تکنیکهای تعادلی در ریزش تا کدهای المان محدود دوتایی است . به یاد داشته باشیم که تنها 25 سال از وقتی که بیشترین محاسبات پایداری شیب بصورت گرافیکی یا با استفاده از ماشین حساب دستی انجام می شد ، بجز یک استثنای آنالیز پیشرفته که شامل روشهای جستجوی سطح بحرانی که در یک پردازشگر مرکزی و یا کارتهای فورترن اجرا می شد . سیل عظیمی از برنامه های آنالیز استحکام با نرم افزار کوچکی که بصورت تجاری در دسترس است ، در خانه انجام می شد . امروزه هر مهندس زمین شناس با یک کامپیوتر شخصی می تواند ، آنالیز عددی نسبتا پیچیده شیب سنگ را بر عهده بگیرد .
امروزه از آنجایی که افق وسیعی از کاربردهای دسترس عددی روشن شده ، درک تغییر استحکام و محدودیت های هر یک از این روشها برای شاغلین ضروری است . برای مثال ، روشهای تعادلی محدود هنوز جزء معمول ترین راه حلهای سازگار در مهندسی شیب صخره باقی مانده ، ولو اینکه بیشتر سرازیری ها شامل تغییر شکل داخلی و شکافهایی که شباهت کمی دارند با فرضیات بلوک صلب دو بعدی که برای آنالیز تعادلی محدود معکوس لازم است ، می شوند .
مکانیزم های راه اندازی یا شروع ممکن است ، شامل حرکتهای اسلایدینگ که به عنوان یک مسأله تعادلی محدود می تواند تحلیل شود ، باشد ولی بعد از آن وارفتگی ، تغییر شکل تصاعدی و شکستگی وسیع داخلی جرم صخره بوجود خواهد آمد . فاکتورهایی که باعث ریزش احتمالی می شوند معمولا پیچیده اند و بسادگی در تحلیل استاتیک ساده وارد نمی شوند . در ادامه توضیحات بالا ، آنالیز تعادلی محدود ممکن است وابستگی شدیدی به ریزش ساده بلوک در طول ناپیوستگی ها داشته باشد . در نتیجه در جایی کارآیی دارد ، که برای ماکزیمم کردن فواید هر دوی آنها ، تکنیکهای تعادلی محدود باید در عطف مدلسازی عددی بکار رود .
در این مفاهیم ، شاغلین امروز باید از خود پشتکار نشان دهند و ثابت کنند که از هر دو ابزار ارایه شده در دسترس و از همه مهمتر ، از ابزارهای درست استفاده کنند . چن ( 2000 ) در مشاهدات خود روی استفاده از تمام تکنیکهای تحلیل در پایداری شیب مربوطه در طراحی یا تحلیل معکوس تاکید کرده است .
 ” در روزگار قدیم ، ریزش شیب بعنوان قضابلا بشمار می رفت . امروزه ، حقوقدانان همیشه می توانند کسی را برای تقصیر کار شمردن یا کسی را برای پرداخت خسارت ، مخصوصا در هنگامی که خرابی شامل تلفات جانی یا مالی باشند ، پیدا کنند .”
طراحی شیب با استفاده از تنها آنالیز تعادلی محدود ، احتمالا ناکافی خواهد بود ؛ اگر شیب با مکانیزم های پیچیده ریزش کند ( بعنوان مثال ، لغزشهای تصاعدی ، تغییر شکل داخلی و شکافهای شکننده ، آبدار شدن لایه های ضعیفتر خاک و غیره ) . بعلاوه در حین تحلیل و طراحی مهندسی شیب ، بیشترین استفاده مربوط به مفاهیم ارزیابی مخاطرات و ریسکهاست . تخمین و برآورد خطرپذیری باید شامل هر دوی پیامد ریزش شیب و خطرات یا احتمال ریزش باشد . هر دو نیاز به درک مکانیزم ریزش دارند ، برای اینکه احتمالات موقتی و سه بعدی بتوانند در نظر گرفته شوند .
در قسمتهای بعدی ، به دوره تکنیکهای آنالیز پایداری شیب با تمرکز بر توسعه روشهای مدلسازی عددی می پردازیم . بعد از این قسمتها یک بازنگری روی روشهای قراردادی تحلیل پایداری برای مشخص کردن توسعه اخیر در تعادل محدود بر پایه برنامه های کامپیوتر که برای افزایش تجسم مسایل پایداری شیب طراحی شده اند ، انجام خواهیم داد .
 2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ
 1 – 2 .  مقدمه
روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ بطور کلی به دو دسته سینماتیک و تکنیکهای تعادلی محدود تقسیم می شوند . بعلاوه روشهای تحلیلی بر پایه کامپیوتر ، برای تحلیل ریزشهای بحرانی سنگ ( معمولا به نام شبیه سازی ریزش سنگ ارجاع داده می شوند ) نیز توسعه یافته اند .
 2 – 2 . آنالیز سینماتیك
روشهای سینماتیك روی امكان پذیری ریزش های انتقالی بعلت تغییر لبه ها یا ضخامت ” روز روشن ” متمركز می باشد . همچنین ، این روشها به استناد ارزیابی دقیق ساختار جرمی سنگ و هندسه دسته های ناپیوسته موجود كه ممكن است در ناپایداری سنگ شركت داشته باشند ، معتبر است . این مشاركت توسط نمودارهای استریونیت و یا كدهای مخصوص كه به تشكیل سطح و لبه می پردازد ، انجام می شود . برای مثال ، برنامه DIPS ( راك سا ینس 2001 الف ) تجسم و تعریف امكانپذیری سینماتیك ویژگیهای گسسته را دارد . ( شكل 1 )
ضروری است كه كاربران آگاه باشند كه چنین دیدگاههایی صرفا ، ریزشهای ذخیره ای كه شامل ناپیوستگی های منفرد یا فصل مشتركهای ناپیوستگی ، را تشخیص می دهند و ریزشهایی كه شامل اتصالات یا سری اتصال یا تغییر شكل داخلی و شكاف داخلی می شود را پوشش نمی دهند . هر چند ، داده های ناپیوستگی و فصل مشتركهای سری اتصالات در برنامه DIPS ، می تواند برای مشاركت در عامل ایمنی ضد ریزش لبه  برای همكاری با كدهای تعادلی محدود ( بطور مثال ، SWEDGE راك ساینس ب ) وارد شود . این برنامه ها اغلب دارای ابزارهای احتمالی كه در آنها گوناگونی ویژگیهای سری اتصالات و اندازه های پشتیبان اضافه
شده ، بخاطر تاثیرشان روی عامل ایمنی ، شركت دارند ؛ می باشد.

شكل 1 ) امكان سنجی سینماتیك سطحی ( چپ ) و واژگون ( راست ) و آنالیز پایداری با استفاده از ساختارهای استریوگرافیك .
آنالیز امكان پذیری از هم جداكردن ، بر پایه كامپیوتر می تواند بر اساس فرضیه بلوك كلیدی ( گودمن و شای 1985 ) اجرا شود . پایداری این بلوكهای كلیدی با استفاده از روشهای تعادلی محدود مثل برنامه SAFE X ( ویندسور و تامپسون 1993 ) و KBSLOPE ( پنتكنیكا 2001 ) بررسی می شود .

 3 – 2 . آنالیز تعادل محدود
تكنیكهای تعادلی محدود بطور معمول در تحلیل زمین لغزه ها ، جایی كه جابجایی های انتقالی یا چرخشی بر روی سطوح ریزش جدا از هم اتفاق می افتد ، بكار می روند . این تحلیل ها آماده كردن فاكتور ایمنی و یك محدوده پارامترهای استحكام برشی در ریزش در حین تحلیل معكوس را بر عهده دارند . بطور کلی این روشها معمولیترین روش راه حلی پذیرفته شده در مهندسی مكانیك سنگ می باشند ولو اینكه بسیاری از ریزشها دارای تغییر شكل و شكافهای داخلی پیچیده باشند كه مقاومت كمی در مقابل فرضیات بلوك صلب دو بعدی كه با تحلیلهای تعادلی محدود مورد نیاز است ، دارد . اگرچه ، تحلیلهای تعادلی محدود می تواند ربط زیادی به ریزش بلوكی ساده در طول ناپیوستگی ها یا شیب صخره كه به سختی شكاف بر داشته اند یا هوازده شده اند ، داشته باشد . ( یعنی مثل یك رشته خاك رفتار كردن )
تمام تكنیكهای تعادل محدود ، یك دیدگاه مشترك بر پایه مقایسه نیروها یا گشتاور مقاومت و نیروها یا گشتاور مخرب ، دارند . روشها می توانند به نسبت مكانیزم ریزش شیب مورد بحث ( مثلا لغزش انتقالی یا چرخشی ) ، و فرضیات پذیرفته شده برای رسیدن به یك راه حل مشخص ، تغییر كنند . در سالهای اخیر ، پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در رابطه با كدهای كامپیوتری تعادل محدود در دسترس تجاری ، صورت گرفته است ؛ كه شامل موارد زیر می باشند :
•    مجموع كدهای تعادلی محدود دو بعدی با جریان آب زیرزمینی المان محدود و تحلیل های فشار ( بطور مثال SIGMA/W ژیواسلوپ و SEEP/W و SLOPE/W ژیواسلوپ 2000 ) .
•    توسعه تكنیكهای تعادلی محدود احتمالی ( مثلا SWEDGE – راك ساینس 2001 ب ؛ ROCPLANE – راك ساینس 2001 س ) .
•    توسعه روشهای تعادلی محدود سه بعدی ( مثلا هانگر و همكاران 1989 ؛ لم و فردلاند 1993 ) .
•    توانایی پذیرفتن حمایتها و استحكامات تقویتی گوناگون .
•    تلفیق معیارهای استحكام برشی خاك اشباع نشده .
•    از لحاظ تصویری و گرافیكهای پیش و پس از پردازش ، بطور چشمگیری بهبود یافته .
1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی
راه حلهای تعادلی محدود و ریزشهای سطح . شكافی بصورت گسترده ای برای تعیین ناپایداری های شیب سنگ كه ناپیوستگی هایش كنترل شده ، بكار می رود . در این تكنیكها كه بر پایه راه حلهایی كه توسط هوك و بری ( 1991 ) معرفی شد ؛ می باشد ، لغزش انتقالی جسم صلب در طول یك صفحه یا در طول فصل مشترك دو صفحه در مورد شكاف فرض می شود . از آنجاییكه ؛ بلوك لغزنده دستخوش هیچ چرخش جسم صلب نمی شود ، تمام نیروها از مركز ثقل جسم می گذرند . بعلاوه ؛ مانند تمام راه حلهای تعادل محدود ، فرض می شود كه تمام نقاط در طول صفحه لغزش ، در حاشیه ریزش قرار دارند .
با این فرضیات مساله بصورت استاتیك مشخص می شود و محاسبات نسبت نیروهای مقاومت كننده و نیروهای محرك ( یعنی عامل ایمنی ) ساده می شوند . نیروهای مقاومت كننده از نیروی برشی سطح لغزنده ( مثلا چسبندگی و اصطكاك ) بدست می ایند و نیروهای محركه بطور كلی شامل جزء جرمی بلوك لغزنده در هنگام سرپایینی و فشار آب در مرزهای بلوك می باشد . در شكل 2 و 3 ، این نیروها و فرمولاسیون فاكتور ایمنی مربوطه ، برای مسایل پایداری صفحه ای و شكافی به تصویر كشیده شده اند . راه حلهایی كه در رابطه با ضخامت با تركهای كشش غیر عمودی و سطوح غیر افقی فوقانی شیب ( شارما و همكاران 1995 ) ، سطوح لغزش پله دار ( كواری و فریتز 1984 ) و شكافهای با نیروی چسبندگی و فشارهای آبی ( هوك و بری 1991 ) هستند ، با راه حلهای فوق الذكر سازگاری دارند .
برنامه های كامپیوتری بر پایه این راه حلها ، مانند SWEDGE ( راك ساینس 2001 ب ) ، یك سیستم ورودی داده و پاسخ سریع را برای ارزیابی هندسه و پایداری شكافهای سطحی تعریف شده توسط دو سطح گسسته متقاطع و یك صفحه شیب فراهم می كند ؛ برنامه های مشابهی برای تحلیل صفحه ای نیز وجود دارند ( مثل ROCPLANE راك ساینس 2001 س ) . یك فریت دیگر كه راه حلهای پایه كامپیوتری كاربرد دارد ، این است كه آنها اغلب ابزارهای احتمالی كه گوناگونی در ویژگیهای اتصال در آنها و حمایت پیچی سنگ برای تاثیر آنها در فاكتور ایمنی می تواند مشخص شود ، دارند ( شكل 4 ) . بطور مشابه روال منطقی طراحی شده برای مدیریت ابهامات در پارامترهای ورودی می تواند جا داده شود.
2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی
همچنین ابزارهایی برای حالتهای واژگونی مستقیم ریزش وجود دارند ، ( بطور مشابه ، راه حلهایی برای واژگونی در پیچ وجود دارند ولی از آنجایی كه این ریزشها دارای تغییر شكلهای داخلی بلوك هستند ، خیلی كم از تكنیكهای تعادل محدود برایشان استفاده می شود ) . واژگونی مستقیم هنگامی رخ میدهد كه مركز گرانشی بلوك متمایز ، بیرون خط بیرونی بستر بلوك قرار گیرد ؛ با این نتیجه كه گشتاور بحرانی واژگونی گسترش یابد . ملاحظات دیگر شامل امكان لغزش بلوك یا همزمانی هر دوی واژگونی و لغزش با هم می باشد . ( شكل 5 )
( شكل 2 )
( شكل 3 )
شكل 4 ) تحلیل شكافی تعادل محدود احتمالی . فركانس نسبی به تعداد شكافهای معتبر تشكیل شده توسط نمونه برداری داده های ورودی فونت كارلو بر می گردد .
تحلیل تعادل محدود ریزش واژگونی در نتیجه باید هر دوی امكان واژگونی و یا لغزش را در نظر بگیرد . ( شكل 6 )
نیروهای عمل و شرایط تعادل محدود برای واژگونی و لغزش بلوك دو بعدی در پایه پله ای نشان داده شده اند . روند راه حل مانند آنچه كه توسط هوك و بری ( 1991 ) بیان شد ؛ برای در نظر گرفتن شرایط تعادلی كل سیستم بلوكها توسعه یافته اند . اینها یك دسته از بلوكهای لغزنده در منطقه تیو را نشان میدهند . بلوكهای پایدار در بالا و یك دسته بلوكهای واژگون در میانه . این معادلات به سادگی برنامه ریزی شده اند و همینطور محاسبات كامپیوتری سریع و تصویر پتانسیل لغزش و واژگونی را فراهم می كنند . ( شكل 7 )
3 –  3 – 2 . تحلیل چرخشی
در سنگ بسیار ضعیف جایی كه مقاومت مواد سالم حاصل از مقدار مشابه تنشهای اعمال شده باشد ، زمین شناسی ساختاری نمی تواند حالتهای ثبات و گسیختگی را كنترل نماید ؛ از جمله حالتهایی كه ممكن است در خاكها رخ دهد . معمولا این حالتها بعنوان گسیختگیهای دایره ای ؛ چرخشی یا لغزشهای دارای انحنای خطی نامیده می شوند .

                                                                    ( شكل 5 )
( شكل 6 )
 شكل 7 ) تحلیل تعادل مرزی پتانسیل لغزشلی و واژگون در شیبهای سنگها بر اساس كامپیوتر
در تحلیل پتانسیل گسیختگی باید به موقعیت سطح لغزشی اصلی و تعیین ضریب ایمنی آن توجه نمود . از راهكارهای تكراری استفاده می گردد ، كه هر كدام مستلزم انتخاب یك جرم لغزشی دارای پتانسیل عدم ثبات ، تجزیه جرم به قطعات ( از جمله شیوه قطعات ) و توجه به تعادل نیرو و گشتاور اعمال شده بر هر قطعه می باشند . ( شكل 8 )
شكل 8 ) راه حل تعادل مرزی مربوط به گسیختگی دایره ای ( بر گرفته از هادسون و هاریسون 1997 )
•    در شكل 8 :
SF                             = ضریب ایمنی                                       W = وزن قطعه
 = خم اصلی قطعه             S = مقاومت برشی موثر                               a                                 
                                  H = نیروی رانشی هیدرواستاتیكی حاصل از ترك خوردگی كششی
Z                              =  عمق ترك خوردگی كششی ( نسبت به o )
R                              = طول بازوی گشتاور
چندین شیوه وجود دارد كه هر كدام بر حسب فرضیات زیر ساختاری اتخاذ شده برای تعیین مساله ، متفاوت هستند . در جدول 1 این روشها بطور خلاصه ارایه شده اند .
تحلیل مشروح بر اساس این شیوه ها را میتوان به سرعت و بطور موثر با استفاده از محاسبات کامپیوتری انجام داد . چنین تحلیل هایی باعث تحقیقهای درستی در زمینه سطح لغزش اصلی می گردد ( شکل 9 )
چنین روشی اگر بطور دستی انجام شود بسیار وقت گیر می باشد . برنامه های تعادل مرزی از جمله برنامه های دو بعدی SLIDE ( راک ساینس 2001 د ) و SLOPE/W ( ژیو اسلوپ 2000 ) و برنامه سه بعدی CLARA ( هانگر 1992 ) این توانایی را دارند با رفتارهای ناهمگون نوع خاک و ژیومتری های سطح لغزش و استریوگرافیهای پیچیده و شرایط متغیر فشار آب منفذی را مدل سازی کنند .
                 شکل 9 )  تحلیل تعادل مرزی یک شیب سنگ که با استفاده از تحقیق سطح اصلی انجام می گیرد .
جدول 1 ) مشخصات و فرصیات بر گرفته از شیوه های متداول كاربردی در تحلیل مرزی گسیختگی های لغزشی چرخشی ( بر گرفته از دانكان 1996 )
________________________________________
       شیوه                                                               محدودیتها ، فرصیات و شرایط تعادلی رضایت بخش
________________________________________
شیوه معمولی قطعات              ضرایب ایمنی پایین ، در شیبهای سطح دارای فشار منفذی بالای بسیار نادرست است ،
( فلنیوس 1927 )                 فقط مناسب طرح لغزش دایره ای است ، فرض می شود كه نیروی نرمال اعمال شده بر قاعده                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                       هر قطعه بصورت W Cos ( a ) است ؛ یك معادله ( تعادل گشتاوری جرم كلی ) یك      
                                       مجهول ( ضریب ایمنی )
________________________________________
شیوه اصلاح شده بیشاب        شیوه ای دقیق ، فقط مخصوص سطوح لغزشی دایره ای است ؛ تعادل عمودی و تعادل گشتاور
( بیشاب 1955 )                 كلی را فراهم می كند ؛ با این فرض كه نیروهای جانبی قطعات افقی هستند ؛
                                           معادلات و مجهولات N + 1 ؛
________________________________________
شیوه های تعادل نیرو           تعادل نیروی کاربردی را برای هر شکلی از سطح لغزش برآورده می سازد ، با این فرض که شیبهای نیروی
                                     جانبی ممکن است در همه قطعات مشابه باشند یا اینکه در هر قطعه متفاوت باشند ، شیبهای جزیی نیروی                                      جانبی باعث می شوند که مقدار نیرو کمتر از شیوه های کاربردی محاسبه شده ای باشند که همه شرایط                                         تعادل را برآورده می سازند ،  ________________________________________
شیوه ساده شده                شیوه تعادل نیرو که برای هر شکل از سطح لغزشی بکار میرود با این فرض که نیروهای جانبی افقی هستند ؛
جان بو (1968 )               ( برای همه قطعات مشابه می باشند ) ، ضرایب ایمنی معمولا بطور قابل توجهی پایین تر از شیوه های
                                    کاربردی محاسبه شده ای است که همه شرایط تعادلی را برآورده می سازد ، ________________________________________
 شیوه اصلاح شده             شیوه تعادل نیرو که برای هر شکل از سطح لغزشی بکار میرود با این فرض که شیبهای نیروی جانبی معادل
( نیروهای مهندسی           با شیب سطح شیبدار هستند ؛ ( برای همه قطعات مشابه می باشند ) ضرایب ایمنی اغلب بطور قابل توجهی
ارتش آمریکا در 1970 )                   بالاتر از شیوه های کاربردی محاسبه شده ای است که همه شرایط را برآورده می سازند ؛
________________________________________
شیوه لوو و کارافیاث       معمولا دقیقترین شیوه تعادل نیرو است که برای هر شکل از سطح لغزشی بکار می رود با این فرض که شیبهای
در 1960                     سطح جانبی بصورت میانگین سطح شیب و سطح لغزش می باشند ( در هر قطعه متفاوت هستند ) ، تعادل
                                 نیروی افقی و عمودی را فراهم می سازد ؛ ________________________________________
شیوه اسپنسر 1967     همه شرایط تعادل را برآورده میسازد برای هر شکل از سطح لغزشی بکار میرود با این فرض که شیبهای نیروهای
                              جانبی در هر فطعه مشابه هستند ؛ شیبهای نیروهای جانبی در فرایند راه حل بگونه ای محاسبه میشوند که همه                                شرایط تعادل برآورده گردد ؛ شیوه ای دقیق است ؛
________________________________________
شیوه مورجنستن          همه شرایط تعادل را برآورده می سازد برای هر شکل از سطح لغزش بکار میرود ؛ با این فرض که شیبهای         و پرایس در 1965      نیروهای جانبی تابع یک الگوی معین هستند ؛ شیبهای نیروهای جانبی میتوانند مشابه باشند و یا هر قطعه                                     متفاوت باشد ؛ شیبهای نیروی جانبی در پروسه راه حل بگونه ای محاسبه میشوند که همه شرایط تعادل فراهم
                              گردد ؛ شیوه ای دقیق است ؛ ________________________________________ 
 4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ
هدف از تحلیل ثبات شیب سنگ ارایه تدابیر اصلاحی است تا از حرکات سنگ جلوگیری گردد . در مورد ریزش سنگ ، عموما محکم حفظ کردن همه قطعات غیر ممکن است و در نتیجه باید به طراحی تدابیر حفاظتی نزدیک یا اطراف سازه ای که در معرض خطر سقوط است ، توجه نمود . بنابراین مساله فعالیت برای محافظت در برابر ریزش سنگ عمدتا مستلزم تعیین مسیرهای عبور و مسیرهای قطعات ناپایدار است که از یک نمای شیب سنگ جدا شده اند .
در راه حلهای تحلیلی که هانگر و ایوانز ( 1988 ) شرح داده اند ، قطعه سنگ بعنوان نقطه ای دارای جرم و سرعت در نظر گرفته می شود که زمانیکه در معرض هوا است ، طی مسیری به صورت بالیستیک حرکت می کند و زمانیکه در تماس با سطح شیبدار است بطور پرشی ، چرخشی یا لغزشی حرکت می کند . این کار از طریق معکوس سازی و کاهش مولفه های عادی و تانژانتی سرعت در تماس با ضرایب برگشت نرمال و تانژانتی انجام می گیرد . دو ضرایب بازگشت بعنوان مقادیر حجمی همه خصوصیات ضربه ای ، فعالیت تغییر شکل مربوطه ، لغزش تماسی و انتقال از اندازه حرکت چرخشی انتقالی و بالعکس در نظر گرفته می شوند . در نتیجه باید ضریب به شکل قطعه ، سختی سطح شیب ، اندازه حرکت و خصوصیات تغییر شکل و در وسعت بیشتر به فرصت بروز شرایط خاص در یک تماس معین بستگی داشته باشد .
کاربرد این راه حلها در برنامه های کامپیوتری ، آنچه که شبیه سازهای ریزش سنگ نامیده می شوند ، ایجاد نماید . برنامه هایی از قبیل ROCFALL ( راک ساینس 2001 ی ) به تحلیل مسیر ریزش قطعات بر اساس تغییر در سرعت می پردازند ، همانطور که قطعات سنگی در مصالح مختلفی که شیب را تشکیل می دهند ؛ می چرخند ، می لغزند و بحالت پرشی فرو می ریزند . سایر فاکتورهایی که در راه حل کاربرد دارند ، شامل سرعت قطعه ، ارتفاع پرش و فاصله نقطه پایانی می باشند که می توان آنها را بطور آماری طی تعدادی شبیه سازی تکراری تجزیه و تحلیل نمود ؛ تا به ارزیابی خطر کمک گردد . ( شکل 10 ) شبیه سازهای ریزش سنگ همچنین در تعیین مقادیر اصلاحی مفید هستند و این کار را با محاسبه انرژی جنبشی و موقعیت تماس در یک مانع انجام می دهند که در ابتدا بر حسب ظرفیت ، اندازه و موقعیت تعیین میگردد .
پیشرفتهای اخیر در زمینه شبیه سازهای ریزش سنگ شامل کاربرد مولفه های سنگی در اشکال مختلف و در وسعت سه بعدی بوده است . در مورد اخیر مدلها می توانند در برگیرنده تپوگرافی سه بعدی بر اساس مدلهی دیجیتالی ارتفاع ( شکل 11 ) ویژگیهای ژیومکانیکی مواد مربوطه ( زمین شناسی قطعات ، لیتولوژی و زراعت در زمین ) چندین قانون عمومی فیزیکی ( منحنی های تغییر شکل تنش ، اصطکاک هیدرولیکی ، اصطکاک کلمب ) و ژیومتری واقعی قطعات می باشند .
شکل 10 ) تحلیل ریزش سنگ بر اساس دادن مسیر برای 40 ریزش سنگی شبیه سازی شده و فواصل نهایی مربوطه
          سرعتها و ارتفاع های پرش .
بعلاوه تعادل بین چندین قطعه ، تماس با ساختمانها و سایر سازه ها و شرایط اولیه تصادفی را در بر میگیرد تا به محدود ساختن محدوده های خطر کمک گردد . در کد DAN هانگر ( 1995 ) به سایر تنوعات مربوط به قطعات سنگی خراب شده و لغزشهای سریع باقیمانده های مصالح ساختمانی توجه شده است که ابزار تحلیل پویایی را برای پیشبینی جریان و واکنش اجرایی مطرح می سازد . 
شکل 11 ) شبیه سازیهای سه بعدی ریزش سنگ
  3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ
اشکال متداول تحلیل ، به مسایل ساده ای در حیطه کاربردیشان ، مواجهه با ژیومتری های ساده شیب و شرایط اصلی بارگذاری محدود می ساشند ؛ و در چنین مواردی دیدگاه اندکی درباره مکانیزمهای گسیختگی
شیب ارایه می گردد . اکثر مسایل ثبات شیب سنگ مستلزم پیچیدگیهای مرتبط با ژیومتری ؛ ناهمسانی مصالح ؛ واکنش غیر خطی ، تنشهای مربوطه و بروز چندین فرایند مرتبط می باشند ( از جمله فشارهای منفذی ، بارگذاری زلزله ای و غیره ) .
به منظور توجه به این محدودیتها ؛ چندین شیوه مدلسازی عددی انجام شده است تا راه حلهای تقریبی مربوط به مسایل را فراهم کنند که در غیر این صورت امکان حل مسایل با استفاده از شیوه های متداول وجود نخواهد داشت . پیشرفتها در محاسبه قدرت و در دسترس بودن کدهای مدلسازی عددی تجاری و کم هزینه ، بدین مفهوم است که شبیه سازی مکانیزم های بالقوه گسیختگی شیب سنگ در اکثر موارد مولفه ای استاندارد را در بررسی شیب سنگ تشکیل می دهد .
شیوه های عددی تحلیل که در تحقیقات ثبات شیب سنگ بکار می روند ؛ به سه دسته تقسیم می شوند :
  *  مدلسازی پیوسته  
   *  مدلسازی غیز پیوسته
  *  مدلسازی هیبریدی
مدلسازی پیشرفته در مورد تحلیل شیبهایی که مشتمل بر سنگهای سالم و بزرگ ، سنگهای ضعیف و جرمهای سنگی اتصالی سنگین یا جاکی سکل هستند ، بسیار مناسب می باشد . مدلسازی غیر پیوسته در شیبهایی مناسب است که با رفتار نامناسب کنترل می گردند . شکل 12 کاربرد این دو روش را در یک مسأله ثبات شیب سنگی مشابه شرح میدهد ( که از گسیختگی کمانش پیچیده در راستای شیب معدن روباز زغال سنگ بر گرفته شده است ) ، کدهای هیبریدی نیازمند کوپل شدن این دو روش هستند ( پیوسته و غیر پیوسته ) تا مزایای اصلی آنها به حداکثر برسد .
شکل 12 ) روشهای مدلسازی پیوسته ( تصویر بالا ) و غیرپیوسته ( تصویر پایین ) بکار رفته در تحلیل گسیختگی های                کمانش درشیبهای سطحی معدن زغال سنگ ( برگرفته از استید و ابرهاردت 1997 ) .
 1 – 3 . روش پیوسته
روشهای پیوسته در تحلیل ثبات شیب بکار می روند و در بر گیرنده شیوه های اجزاء محدود می باشند . در هر دو روش حیطه مسأله به مجموعه ای از مولفه ها یا حیطه های فرعی تقسیم می گردد ( شکل 13 ) ، بنابراین روش راه حل بر اساس تقریبهای عددی معادله های اصلی از جمله معادله های دیفرانسیلی تعادل ، روابط کرنش – جابجایی و معادله های تنش – کرنش همانند شیوه تفاوت ( FDM ) محدود می باشد . از اینروممکن است در این روش ، تقریبهای ارتباط مولفه ها ، تداوم جابجایی ها و تنشها بین المان ها همانند شیوه اجزاء محدود ( FEM ) بکار روند . مزایا و محدودیتهای برجسته هر دو روش توسط هوک و همکارانش ( 1993 ) مورد بحث قرار گرفت و در تحلبل ثبات شیب ، هر دو مورد ( مزایا و محدودیتها ) بطور گسترده هی بکارگرفته شدند . 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی معدن آهک چمبودک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی معدن آهک چمبودک در word دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معدن آهک چمبودک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه    6
7
بخش 1ـ زمین‌شناسی و مطالعات اكتشافی ذخایر   
1ـ زمین شناسی عمومی منطقه    13
2ـ شرح عملیات اكتشافی    15
1ـ2ـ سازندلار    16
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه    16
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهای لاركوه حوضك    16
3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهك لار در ارتفاعات    21
شمال غرب مجتمع (بلوك3)   
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوك3    22
2ـ3ـ1ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج    24
2ـ2ـ سازندالیكا    26
1ـ2ـ2ـ بلوك1    27
1ـ1ـ2ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج    28
2ـ1ـ2ـ2ـ آزمایشات پخت    32
3ـ1ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك1)    37
2ـ2ـ2ـ بلوك2    40
1ـ2ـ2ـ2ـ كیفیت    41
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك2)    41
 بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداری بلوكهای شماره 1 و 2
مقدمه    45
1ـ بلوك1    48
1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج    48
2ـ1ـ روش استخراج    49
الف ـ مرحله آماده‌سازی و استخراج توأم سنگ    49
1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازی و استخراج    53
ب ـ مرحله اصلی استخراج سنگ از پله‌های آماده    53
3ـ1ـ راه دستیابی    54
2ـ بلوك2    55
1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج    55
2ـ2ـ روش استخراج    55
الف ـ مرحله آماده‌سازی    57
ب ـ مرحله اصلی استخراج از بلوك2 معدنی    61
بخش3ـ شرح عملیات حفاری، آتشباری، بارگیری و حمل
5ـ عملیات حفاری و آتشباری    64
5ـ1ـ آرایش چالهای انفجاری    64
5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B    65
5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله ردیفی چالها    67
5ـ4ـ پرامتر T یا Stemming (گل‌گذاری)    68
5ـ5ـ پرامتر J یا Subdrilling (اضافه حفاری)    69
5ـ6ـ هندسه الگوی حفاری    74
5ـ7ـ طول چال    75
5ـ8ـ پرامتر تأخیر زمان انفجار بین ردیف چالهای حفاری = =Tr 75
6ـ جداول مشخصات حفاری و آتشباری    77
7ـ طراحی آتشباری در پله‌های كم ارتفاع    87
8ـ1ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 63 میلی‌متری    92
8ـ2ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 76 میلی‌متری    93
8ـ3ـ الگوی مشخصات خرج‌گذاری جهت چالهای 102 میلی‌متری    94
9ـ آتشباری ثانویه    95
10ـ مراحل مختلف استخراجی    98
الف ـ مرحله آماده‌سازی    98
ب ـ مرحله استخراج برشهای آماده    101
11ـ مشخصات پله‌های استخراجی و شكل معدن پس از استخراج    102
12ـ حداقل عرض پله استخراجی    104
13ـ حداقل طول جبهه كارهای آماده    109
14ـ شرح عملیات چال‌زنی در مرحله استخراج اصلی    111
15ـ بارگیری    113
16ـ باربری    115
بخش4ـ محاسبات اقتصادی طرح
1ـ1ـ مقدمه    117
2ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات    118
3ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری تأسیسات    119
4ـ1ـ هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت    120
1ـ2ـ محاسبه هزینه‌های جاری    121
2ـ2ـ محاسبه هزینه سوخت    121
3ـ2ـ محاسبه هزینه قطعات یدكی و لوازم مصرفی ماشین
آلات و تعمیرات و نگهداری    122
4ـ1ـ محاسبه هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی    123
5ـ2ـ هزینه مواد ناریه    123
6ـ2ـ هزینه‌های پرسنلی    125
7ـ2ـ جمع هزینه‌های جاری سالیانه    126
3ـ سرمایه در گردش    127
4ـ هزینه پرداخت قیمت پایه سالیانه    127
5ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه    127
6ـ هزینه استهلاك متوسط سالیانه    127
7ـ قیمت تمام شده هر تن سنگ تحویلی به سنگ شكن كارخانه    127
ـ جدول استهلاك    129
ـ جدولD.c.F    13

منایع و ماخذ

 

مقدمه:
معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌های ساختمانی ایران (فراسا) واقع در كیلومتر 85 اتوبان كرج قزوین با تولید فرآورده‌هائی شامل: سیپوركس، ایتونگ آجر ماسه آهكی، آهك پخته، تیرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه آهك صنعتی مجتمع، كه تأمین كننده آهك پخته مورد نیاز بخش تولید آجر ماسه آهكی ایتونگ و سیپوركس، آهك پخته و همچنین تأمین كننده سنگ مورد نیاز بالاست آهكی می‌باشد. كلیه ذخایر سنگ آهك موجود در محدوده مجتمع در سال 1367 مورد بررسی‌های اكتشافی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدودیت‌های پروانه‌ای و شرایط استخراج، در نهایت ذخایر سنگ پوزه غربی كوه حوضك كه در فاصله یك كیلومتری شمال شرقی مجتمع قرار دارد، انتخاب گردیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مقادیر متنابهی از تیپ‌های مختلف سنگ آهك از این كوه نیز استخراج و به خط تولید كارخانه فرستاده شد.
كیفیت نامناسب این ذخایر در محل سینه كارهای احداثی، اشكالاتی در پروسه تولید آهك پخته ایجاد نموده و ضمناً محصول تولیدی نیز از كیفیت مناسبی برخوردار نبود بعلاوه ادامه عملیات استخراجی در بلوكهای با كیفیت نسبتاً مناسبتر نیز بدلیل شرایط استخراج بسیار نامناسب (حالت پرتگاهی و ارتفاع زیاد و عدم امكان احداث، جاده دستیابی) نیز امكان‌پذیر نبود.
بنابراین ادامه عملیات استخراجی در سینه كارهای سنگ آهك كوه حوضك متوقف گردیده و انجام پی‌جوئی‌های مجدد جهت دستیابی به ذخایر سنگ آهك مناسب‌تر الزامی گردید. این عملیات در پائیز سال 71 انجام پذیرفت. طی این عملیات كلیه بیرون ‌زدگی‌های سنگ آهك در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادی جهت حمل سنگ به سنگ‌شكن اولیه كارخانه) مورد پی‌جوئی‌های اكتشافی قرار گرفته و نمونه‌برداریهای سیستماتیك بر روی آنها انجام پذیرفت.
این بررسیها منجر به كشف سه بلوك معدنی قابل بهره‌برداری مناسب از نظر كیفیت، فاصله و شرایط استخراج گردید (این ذخایر در پی‌جوئی‌های انجام شده در سال 67 شناسائی نشده بود) موقعیت این سه بلوك معدنی در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.
نظر به اهمیت این ذخایر آهكی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز این مجتمع تولیدی طی عمر مفید آن، در نظر است جهت بهره‌برداری كامل و اصولی از این سه بلوك، طرح جامعی تنظیم گردد بطوریكه نهایت سعی مبذول تا بتوان با صحیح‌ترین روش استخراج و طبق یك برنامه‌ریزی دقیق و مشخص از این ذخایر بهره‌برداری بعمل آورده و از هر گونه اقدامی كه منجر به تخریب معدن و پیچیدگی عملیات استخراجی شود اجتناب كرد.
لذا برای جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت طراحی استخراج و چگونگی بهره‌برداری از این ذخایر یك برنامه اكتشافی شامل انجام عملیات نقشه‌برداری توپوگرافی بزرگ مقیاس، انجام عملیات برداشتهای زمین‌شناسی معدنی و تهیه پروفیل‌های زمین‌شناسی معدنی و نمونه‌برداریهای سیستماتیك به اجرا در آمده است.
نظر به اینكه جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه، بهره‌برداری هر چه سریعتر از ذخایر در برنامه شركت فرآورده‌های ساختمانی قرار داشت لذا بلوك معدنی شماره 1 كه از نظر امكانات دستیابی و شرایط استخراج در موقعیت مناسبتری نسبت به دو بلوك دیگر قرار داشت جهت شروع عملیات بهره‌برداری در اولویت قرار گرفته و طرح استخراج اولیه برای بهره‌برداری از این بلوك معدنی در سال 71 ارائه گردیده است و بر مبنای این طرح، بهره‌برداری از این بلوك معدنی آغاز گردید، بعد از اتمام عملیات اكتشافات تفصیلی و بدست آمدن نتایج و بر مبنای تجربیات بدست آمده طی 4 سال بهره‌برداری از بلوك شماره 1، طرح جامع استخراج از ذخایر معدنی تهیه گردید.
تولید اسمی دو كوره آهك‌پزی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی مجموعاً 350 تن آهك پخته در روز می‌باشد كه جهت این میزان تولید روزانه حداقل 620 سنگ دانه‌بندی شده می‌بایست به كوره‌ها شارژ گردد (دانه‌های 3 تا 7 میلی‌متر جهت كوره Soft burn 150 تن و دانه‌های 7 تا 12 میلی‌متر جهت كوره high burn 200 تن).
برای حدود 330 روز كاری جهت كوره‌های آهك‌پزی جمعاً سالیانه 200 هزار تن سنگ دانه‌بندی شده مورد نیاز است و با در نظر گرفتن حدود 30 درصد پرت دانه‌بندی (20 درصد پرت جهت سنگ شكن اولیه و 10 درصد پرت جهت سنگ شكن‌های ثانویه) و 5 درصد پرت استخراج و بارگیری و حمل میزان سنگ استخراجی جهت شارژ كوره‌های آهك‌پزی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی حداقل می‌بایست 270 هزار تن در سال باشد.
نظر به اینكه احتمال دارد در بعضی از مواقع شركت برحسب سفارشات خریداران مقادیری نیز بالاست آهكی تولید و ظرفیت تولید بالاست تأسیسات شركت می‌تواند حدود 250 هزار تن در سال باشد با در نظر گرفتن حدود 33% پرت دانه‌بندی و استخراج بارگیری و حمل و غیره جهت تولید بالاست نیز می‌بایست 330 هزار تن سنگ استخراج گردد. در صورتیكه در مقاطعی سفارشات تولید بالاست به شركت داده نشود این میزان سنگ استخراجی را می‌توان بعنوان دپوی ذخیره در محل مناسبی دپو نمود.
لذا طرح موجود بر مبنای حداكثر نیاز مجتمع به سنگ استخراجی سنگ آهك یعنی مجموعاً 600 هزار تن سنگ در سال یا روزانه 2000 تن سنگ استخراجی جهت 300 روز كاری تدوین و ارائه گردد.
بخش1
زمین‌شناسی و مطالعات اكتشافی ذخایر
1ـ زمین‌شناسی عمومی منطقه:
منطقه مورد مطالعه كه در شمال شرق شهرستان آبیك و در كیلومتر 85 اتوبان تهران قزوین قرار گرفته از نظر زمین‌شناسی مربوط به زون البرز ایران است.
قدیمی‌ترین سازند بیرون زده در این منطقه سازند لالون (كامبرین) است كه ارتفاعات شمال غرب محل احداث كارخانه را تشكیل می‌دهند این سازند از ماسه سنگهای قرمز رنگ متوسط لایه تا ضخیم لایه تشكیل یافته كه لایه‌های كم ضخامت شیل نیز بصورت بین لایه‌ای در بین لایه‌های ماسه سنگی دیده می‌شود. روند عمومی لایه‌ها شمالی ـ جنوبی است كه به طرف غرب شیب دارند. ذخایر سنگ سیلیس مورد بهره‌برداری شركت فرآورده‌های ساختمانی كه تأمین‌كننده سیلیس مورد نیاز مجتمع می‌باشند مربوط به این سازند است كه در حال حاضر در چهارچوب طرح جامع دیگری كه تهیه گردیده است در حال بهره‌برداری می‌باشد.
واحد ماسه سنگ كوارتزیتی سفید رنگ بالائی (TopQ) در قله این ارتفاعات گسترش داشته كه دولومیت‌های سازند میلا (اردویسین) بصورت لایه‌های متوسط لایه دولومیت بصورت هم شیب بر روی واحد كوارتزیت فوقانی قرار گرفته و بطرف غرب گسترش دارند.
سازند الیكا (تریاس) كلیه ارتفاعات بلند شمال دره محل احداث كارخانه (دره چمبورك) را تشكیل داده است كه با روند عمومی شرقی ـ غربی بطرف جنوب شیب دارند.
سازند الیكا در این منطقه بصورت سنگ آهكهای ضخیم لایه برنگ خاكستری روشن می‌باشند كه در اغلب مناطق، این سازند در امتداد شكستگی‌ها و گسلهای اصلی و فرعی بطور ثانویه دولومیت آلتره و در بعضی مناطق سیلیسفیه شده است.
دولومیتیزاسیون و آلتراسیون آهكهای الیكا در این نقطه كاملاً در ارتباط به شكستگی‌ها و درزه‌های موجود در این سنگ است بطوریكه در مناطقی كه تكتونیك بر روی این سازند تأثیر بیشتری داشته است، مناطق دولومیتیزه یا آلتره بصورت زون‌های زرد مایل به قهوه‌ای روشن گسترش و تراكم بیشتری داشته و در مناطق كه شكستگی‌ها با تراكم كمتری بر روی سازند گسترش دارند سنگ آهكها بصورت بلوكهای نسبتاً خاص‌تر دیده می‌شوند.
عملیات پی‌جوئی جهت یافتن مناطقی از این سازند كه پدیده آلتراسیون یا دولومیتیزاسیون در آن حداقل می‌باشد، منجر به مشخص شده دو بلوك سنگ آهك قابل بهره‌برداری جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه گردید. در این دو بلوك (بلوكهای معدنی1 و 2) پدیده دولومیتیزاسیون و آلتراسیون و سیلیسیفیكاسیون نسبت به سایر مناطق گسترش سازند الیكا حداقل بوده و می‌توان با رعایت تمهیدات استخراجی، سنگ آهك نسبتاً خالص از این دو بلوك آهكی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه، تأمین نمود.
سازندهای مربوط به ژوراستیك شامل شیل‌های ذغال‌دار شمشك كلیه تپه ماهورهای دامنه‌های ارتفاعات شمالی منطقه را تشكیل داده‌اند كه بصورت هم‌شیب با روند عمومی شرقی غربی بر روی سازند الیكا قرار گرفته كه لایه‌های ذغال‌دار این سازند در حال حاضر توسط بهره‌برداران خصوصی مورد بهره‌برداری می‌باشند.
ژوراسیك فوقانی بصورت سازند لار متشكل از سنگ آهكهای ماسیو خاكستری تیره دارای عناصر چرت و در بخشهای دولومیتیزه ارتفاعات آهكی شرق منطقه (كوه حوضك) و تپه‌های منفرد غرب كارخانه را تشكیل داده‌اند. از این آهكها در پوزه غربی كوه حوضك بصورت چند سینه كار استخراجی قبلاً بهره‌برداری گردیده است كه در حال حاضر این سینه كارها تعطیل گردیده است.
بلندترین ارتفاعات شمال غرب مجتمع فرآورده‌های ساختمانی نیز از سنگ آهكهای سازند لار تشكیل یافته است كه بلوك معدنی شماره 3 بر روی این واحد سنگی مشخص گردیده و در آینده جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
شرح كامل عملیات اكتشافی انجام شده بر روی سه بلوك معدنی سنگ آهك كارخانه، بلوكهای 1 و 2 مربوط به سازند الیكا و بلوك 3 مربوط به سازند لار، در بخش مربوطه ارائه خواهد شد.
سنگ آهكهای كرتاسه (سازند تیزكوه) بخشهای جنوبی ارتفاعات حوضك را تشكیل داده‌اند كه این آهكها در حال حاضر توسط كارخانه سیمان آبیك مورد بهره‌برداری می‌باشند.
جوانترین سازند، بیرون زده در این منطقه مربوط به توفهای سبز البرز (ائوسن) می‌باشد كه بصورت تپه منفردی در جنوب اتوبان و در جنوب غربی مجتمع فرآورده‌های ساختمانی تظاهر دارد. از این توفها بعنوان پوزولان توسط كارخانه سیمان آبیك بهره‌برداری می‌گردد.
2ـ شرح عملیات اكتشافی
با در نظر گرفتن فاصله مناسب و اقتصادی و شرایط استخراج و بهره‌برداری و كیفیت، جهت یافتن مناسبترین ذخایر سنگ آهك منطقه برای تأمین سنگ مورد نیاز 50 ساله مجتمع فرآورده‌های ساختمانی سازندهای آهكی لار و الكیا كه گسترش وسیعی در منطقه مورد مطالعه دارند، مورد پی‌جوئی و بررسی‌های اكتشافی قرار گرفت.

1ـ2ـ سازند لار
سازند لار در منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات كوه حوضك واقع در شمال شرق مجتمع فرآورده‌های ساختمانی گسترش وسیعی دارند. بعلاوه این سازند بصورت تپه ماهورهای نسبتاً كم ارتفاع (آهكهای سه‌تپه) ارتفاعات غرب مجتمع را نیز تشكیل داده است.
جهت مشخص شدن امكان بهره‌برداری از این سازند در مناطق مورد بحث، مطالعات پی‌جوئی و نمونه‌برداری در بلوكهای قابل بهره‌برداری بعمل آمد.
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه:
 بدلیل مشرف بودن به كارخانه و قرار گذاشتن چاه آب تأمین كننده آب مورد نیاز كارخانه در دامنه جنوب غربی این تپه‌ها و اشكالات استخراجی و بعلاوه وجود عناصر چرت (سیلیس آموف‌سخت) بصورت قطعات پراكنده در سنگ كه در پروسه خردایش اشكالاتی ایجاد می‌نماید از برنامه مطالعات و اكتشافات معدنی حذف گردد.
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهای لار واقع در كوه حوضك:
 برای بررسی امكان بهره‌برداری از این ذخایر جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز مجتمع مورد بررسیهای اكتشافی قرار گرفت.
ذخایر سنگ آهك كوه حوضك از دو بخش تشكیل یافته است.
ـ بخش تحتانی كه از لایه‌های نازك لایه یا متوسط لایه سنگ آهك مارنی خاكستری تیره تشكیل یافته است از این بخش از ذخایر دو نمونه تحت شماره T3.7 و T3.8 بصورت نمونه‌برداری نقطه‌ای گرفته شده است كه آنالیز شیمیایی آن بصورت ذیل است.

MgO    CaO    Sio2    شماره نمونه‌گیری
0.20    53.00    3.76    T3-7
0.20    56.02    4.48    T3-7
وجود درصد بالای sio2 در این لایه‌های آهكی امكان بهره‌برداری از این بخش از سازند لار در كوه حوضك را كاملاً منتفی می‌سازد گو اینكه قبلاً در پوزه غربی كوه حوضك از این تیپ سنگ آهك‌ها، مقادیری سنگ استخراج گردیده و در كوره آهك كارخانه بدلیل درصد بالای سیلیس آن ایجاد اشكالاتی نیز نموده است.
ـ از بخش فوقانی سازند در ضخامت بیرون زده آن كه از سنگ آهك ماسیو خاكستری تیره تشكیل یافته و در متن سنگ نیز عناصر پراكنده چرت دیده می‌شود جمعاً 7 نمونه گرفته شده است T3-20 تا T3-26.
بررسی آنالیز شیمیائی این نمونه‌ها نشان می‌دهد، این بخش از ذخایر نیز بدلیل بالا بودن نسبی درصد sio2 و وجود لایه‌های دولومیتی در آنها از كیفیت مناسبی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كوره‌های كارخانه برخوردار نمی‌باشند

MgO    CaO    SiO2    شماره نمونه
3.01    51.14    0.86    T3-20
4.62    49.73    1.50    T3-21
1.40    51.12    4.47    T3-22
4.83    49.58    1.77    T3-23
2.81    51.20    1.57    T3-24
1.81    52.03    1.76    T3-25
1.21    53.13    2.27    T3-26
از بیرون زنگیهای سنگ آهك كوه حوضك در بخش جنوبی آن نیز در امتداد یك پروفیل نمونه‌برداری گردید. نمونه‌های T3-19 تا T3-9 وجود لایه‌های دولومیتی در این بخش از ذخایر كوه حوضك امكان بهره‌برداری از این ذخایر را منتفی می‌سازد.

موقعیت پروفیل‌های نمونه‌برداری كوه حوضك در پروفیل (كروكی) ضمیمه مشخص گردیده است.
MgO    CaO    SiO2    شماره نمونه
17.23    34.85    1.27    T3-9
11.44    40.51    1.33    T3-10
1.79    53.36    1.28    T3-11
7.23    46.13    1.36    T3-12
7.40    45.94    1.06    T3-13
11.47    36.76    3.42    T3-14
13.45    38.85    1.19    T3-15
8.04    44.21    2.65    T3-16
15.45    36.87    1.56    T3-17
11.66    41.41    0.97    T3-18
11.67    41.45    1.23    T3-19
عدم یكنواختی كیفی، وجود درصد نسبتاً بالای سیلیس و وجود لایه‌های دولومیتی در ذخایر كوه حوضك و بعلاوه شرایط استخراج نامناسب و دشوار (حالت پرتگاهی و شیب زیاد توپوگرافی) دلایل كافی برای نفی كامل این ذخایر جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز كارخانه گردید.
3ـ1ـ2ـ ذخایر سنگ آهك لار در ارتفاعات شمال غرب مجتمع (بلوك3)
سازند لار بصورت ارتفاعات نسبتاً مرتفعی در شمال غرب محل مجتمع فرآورده‌های ساختمانی گسترش دارند. در این ناحیه بدلیل عملكرد شدید تكتونیك سنگ آهك و بلوكهای آهك دولومیتی با موقعیت زمین‌سناسی نامنظمی در كنار هم قرار گرفته‌اند. مجموعه منطقه جهت یافتن بلوكهای آهك خالص قابل بهره‌برداری، مورد شناسائی‌های پی‌جوئی قرار گرفت كه این بررسی منجر به مشخص شدن یك بلوك آهكی در فاصله 5/1 كیلومتری شمال غرب انتهای معدن سیلیس كارخانه گردید. كه بنام بلوك شماره3 نامگذاری گردید. موقعیت این بلوك معدنی در نقشه شماره1 مشخص گردیده است عملكرد گسل‌های متعدد باعث گردیده كه این ذخیره بصورت یك بلوك معدنی با شرایط استخراج ایده‌آل بیرون زدگی یابد.
جهت مشخص شدن كیفیت این بلوك معدنی یك پروفیل نمونه‌برداری سرتاسری در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها و در كل ضخامت بلوك زده شده است.
موقعیت زمین‌شناسی معدنی بلوك شماره3 ذخایر سنگ آهك در مقطع شماتیك ذیل (شكل شماره1) و موقعیت استراتی‌گرافی نمونه‌های اخذ شده (Sampling interval) از این بلوك مشخص گردیده است.
روش نمونه‌گیری، بصورت نمونه‌گیری نقطه‌ای (Chip Sampling) بوده است بطوریكه در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها از هر 10 تا 20 سانتی‌متر ضخامت لایه سنگ آهك یك قطعه كوچك نمونه گرفته شده و نمونه‌های مربوط به هر 10 متر ضخامت لایه‌ها در یك كیسه و تحت یك شماره ریخته شده است (Sampling interval=10 m) در مرحله آماده‌سازی نمونه‌ها، كل حجم هر كیسه نمونه از سنگ‌شكن فكی آزمایشگاهی عبور داده شده و تا قطر زیر دو میلیمتر خرد شده‌اند. سپس با روشهای استاندارد متوسط‌گیری (كارتاژ) از كل حجم نمونه حدود 50 گرم نمونه متوسط گرفته شده و سپس كل 50 گرم، توسط آسیاب آزمایشگاهی به پودر 200 مش تبدیل گردیده و از آن جهت انجام آنالیز شیمیایی به میزان مورد نیاز نمونه توزین گردیده است. نتیجه آنالیز شیمیایی نمونه‌های اخذ شده از این بلوك در جداول آنالیز نمونه‌ها ارائه گردیده است. (نمونه‌های T1-1 تا T1-14).
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری بلوك3:
سطح مقطع بلوك قابل بهره‌برداری در پروفیل زمین‌شناسی معدنی شكل1 مشخص گردیده است كه برابر: S =800 m2
طول بلوك با سطح مقطعی كم و بیش شبیه آنچه در پروفیل ارائه شده است حدوداً برابر: L = 150m
لذا ذخیره تقریبی قابل بهره‌برداری این بلوك برابر:
میلیون تن 3=5/2*150*8000 M=v.d =s*L*d=
ذخیره دقیق قابل بهره‌برداری این بلوك بعد از تهیه نقشه‌های پتوگرافی و زمین‌شناسی معدنی و پروفیل‌های زمین‌شناسی معدنی و مشخص شدن روش استخراج مشخص خواهد شد.
MgO    CaO    SiO2    شماره نمونه
0.45    55.56    0.23    T1-1
0.30    55.21    0.51    T1-2
0.85    55.14    0.08    T1-3
0.80    55.26    0.23    T1-4
0.40    55.15    0.70    T1-5
0.40    55.35    0.31    T1-6
0.45    55.28    0.08    T1-7
0.55    55.29    0.08    T1-8
0.40    54.91    0.08    T1-9
0.30    55.51    0.31    T1-10
0.20    55.24    0.59    T1-11
0.60    54.61    0.58    T1-12
0.80    54.03    1.17    T1-13
0.60    54.60    0.54    T1-14
2ـ3ـ1ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج:
كیفیت متوسط سنگ آهك در این بلوك بصورت ذیل می‌باشد.
SiO2=0.35     CaO=55.0     MgO=0.5
كیفیت بسیار مناسب و یكنواختی كیفی در كل لایه‌های تشكیل دهنده بلوك معدنی و شرایط استخراج آسان و ایده‌آل از مزایای این بلوك معدنی است و در صورتیكه در پروسه پخت كلیه تمهیدات تكنولوژیكی جهت پخت كامل و ایده‌آل آن رعایت گردد می‌توان از این ذخایر جهت تولید آهك صنعتی با اكتیویته بالاتر از 95 درصد و آهك هیدراته با كیفیت بسیار خوب كه دارای ارزش بسیار بالاتری نسبت به آهك ساختمانی است تهیه نمود. از نقاط ضعف این بلوك معدنی عدم وجود راه دستیابی به آن است و جهت دستیابی به اولین سینه كار استخراجی آن می‌بایست اقدام به احداث راه دستیابی به طول حداقل 3 كیلومتر نمود (عملیات كوه‌بری) كه 5/1 كیلومتر آن مربوط به راه دستیابی به افقهای بالائی معادن در دست بهره‌برداری سیلیس شركت می‌باشد. و 5/1 كیلومتر بعدی راه اختصاص جهت رسیدن به بلوك آهكی خواهد بود كه در ادامه احداث راه دستیابی معدن سیلیس می‌بایست احداث گردد.
با تعویض متد استخراج ذخایر سیلیس شركت فراسا كه به دلیل افزایش میزان بهره‌برداری و حفظ ذخایر، انجام آن در دست اقدام است، یك راه دستیابی به طول حدود 5/1 كیلومتر به بالاترین افقهای بلوك معدنی سیلیس در دست اجرا می‌باشد كه بعد از احداث این راه و ادامه آن تا 5/1 كیلومتر دیگر، می‌توان به بلوك معدنی شماره3 سنگ آهك دست یافت. لذا بهره‌برداری از این ذخایر بعد از احداث راه معدن سیلیس و تكمیل آن تا محل بلوك3 امكان‌پذیر بوده و استخراج از این ذخایر در برنامه آتی شركت می‌باشد. بدلیل عدم اولویت، تهیه نقشه‌های تپوگرافی و زمین‌شناسی معدنی و تهیه طرح جامع استخراج از این بلوك معدنی به بعد موكول گردیده است.

2ـ2ـ سازند الیكا
كلیه ارتفاعات شمال دره محل احداث مجتمع فرآورده‌های ساختمانی (دره مسكول) از آهكهای خاكستری رنگ سازند الیكا مربوط به ترپاس تشكیل یافته است كه با روند عمومی شرقی غربی به طرف جنوب شیب دارند. تپه ماهورهای دامنه این ارتفاعات از شیل‌های ژوراسیك تشكیل یافته كه بصورت هم‌شیب بر روی این آهكها گسترش یافته‌اند.
مشخصه بارز این سنگ آهكها وجود پدیده آلتراسیون و سیلیسیفیكاسیون در اغلب نقاط آنهاست كه این پدیده در امتداد شكستگی‌ها و درز و شكافهای موجود در سنگ اتفاق افتاده است بطوریكه آلتراسیون بصورت رگه‌ها یا زون‌های برنگ زرد مایل به قهوه‌ای روشن با وسعت‌های مختلف در متن توده سنگ آهك قابل رؤیت می‌باشند. سیلیسیفیكاسیون نیز باعث ایجاد عدسی‌هائی از سیلیس در بعضی از مناطق گسترش ای آهكها گردیده است وجود رگچه‌ها و رگه‌هائی از باریت در امتداد شكستگی‌های اصلی موجود در این سازند (آثار باریت در منطقه دیده می‌شود) نشان‌دهنده این است كه محلولهای گرما بی عامل ایجاد پدیده آلتراسیون و سیلیسیفیكاسیون و تزریق باریت در امتداد شكستگی‌های موجود در این سنگ آهكها شده است.
جهت یافتن مناطقی از این سازند كه میزان شكستگی‌ها و در نتیجه زون‌های آلتره و سیلیسفیه در آن حداقل بوده و بلوكهای قابل استخراج سنگ آهك مناسب جهت پخت در كوره آهك‌پزی را تشكیل داده باشند، عملیات پی‌جوئی در سرتاسر گستره این سازند در منطقه مورد مطالعه انجام پذیرفت.
این عملیات منجر به كشف دو بلوك معدنی سنگ آهك گردید كه به نامهای بلوكهای 1 و 2 نامگذاری شد. موقعیت این بلوكها نسبت به بلوك شماره 3 و سنگ‌شكن كارخانه در نقشه شماره 1 مشخص گردیده است.
1ـ2ـ2ـ بلوك1
فاصله متوسط بلوك تا محل سنگ‌شكن اولیه كارخانه 2 كیلومتر است این ذخایر معدنی مربوط به بخش فوقانی سازند الكیا می‌باشند كه بصورت یك بلوك معدنی قابل استخراج بر دامنه ارتفاعات آهكی سازند الیكا در شمال منطقه قرار گرفته است. در حال حاضر برمبنای طرح موجود از این بلوك آهكی جهت تأمین سنگ آهك مورد نیاز مجتمع استخراج و بهره‌برداری می‌گردد این ذخایر از طبقات ضخیم لایه تا ماسیو تشكیل یافته كه با امتداد عمومی شمال غربی ـ جنوب شرقی با حدود 27 درجه بطرف جنوب غربی شیب دارند.
جهت مشخص شدن موقعیت زمین‌شناسی معدنی این بلوك و همچنین فراهم آوردن امكان تهیه یك طرح دقیق استخراج و بهره‌برداری بر روی این بلوك و محاسبه دقیق ذخیره قابل بهره‌برداری آن اقدام به تهیه نقشه تپوگرافی و زمین‌شناسی معدنی به مقیاس 1:1000 در محدوده این بلوك گردید و بمنظور مشخص شدن شكل بلوك معدنی در بعد سوم نیز اقدام به تهیه 5 پروفیل زمین‌شناسی معدنی در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها گردید (نقشه2).
در این نقشه‌ها محدوده بلوك قابل بهره‌برداری در پلان و در عمق مشخص گردیده است.
محدوده شمالی بلوك گسله بوده كه بدلیل مشخص نبودن شیب دقیق گسلها، محدوده شمالی بلوك در پروفیل‌ها یا شكل دیواره نهایی كارگاه استخراجی دقیقاً مشخص گردیده است.
جهت طراحی پله‌های استخراجی و رامپهای ارتباطی در محدوده این بلوك معدنی اقدام به تهیه یك نقشه 1:500 معدنی گردید (نقشه3).
بر روی این نقشه علاوه بر مشخص نمودن پله‌های استخراجی و رامپهای ارتباطی و مشخصات عمومی معدن، شكل معدن در زمان ارائه این گزارش نیز مشخص گردیده است.
1ـ1ـ2ـ2ـ كیفیت و شرایط استخراج:
جهت مشخص شدن كیفیت این بلوك معدنی در امتداد عمود بر روند عمومی لایه‌ها یك پروفیل نمونه‌برداری زده شده است كه روش نمونه‌برداری و آماده‌سازی نمونه‌ها همان روش مربوط به بلوك3 است، نمونه‌های T2-1 تا T2-18.
توجه به نتایج آنالیز شیمیایی انجام شده بر روی نمونه‌ها نشان می‌دهد كه ذخایر سنگ آهك بلوك1 (مربوط به بخش بالائی آهكهای سازند الیكا) دارای كیفیت مناسب از نظر پخت و تولید آهك پخته می‌باشد.
1.00    53.84    1.22    T2-1
0.40    55.391    0.19    T2-2
0.35    54.61    0.46    T2-3
0.40    54.37    1.62    T2-4
0.50    54.61    0.76    T2-5
0.40    54.42    1.29    T2-6
0.20    52.64    3.89    T2-7
0.45    52.49    4.08    T2-8
0.40    53.43    2.56    T2-9
0.40    53.07    3.08    T2-10
0.25    54.89    1.29    T2-11
0.30    54.95    0.70    T2-12
0.30    54.82    0.68    T2-13
0.40    55.05    0.35    T2-14
0.55    54.01    0.43    T2-15
0.35    54.63    1.23    T2-16
0.30    54.68    1.23    T2-17
0.20    53.78    2.67    T2-18
البته در بعضی نمونه‌ها درصد سیلیس از حد قابل قبول فراتر رفته است كه این مسئله مربوط به وجود زون‌های آهك چرت‌دار به شكل عدسی‌های پراكنده‌ای در متن توده سنگ بلوك معدنی است.
زون‌های سنگ آهك چرت‌دار (وجود قطعات سیلیس بسیار سخت و متراكم با اندازه‌ها و شكل خارجی نامنظم در متن سنگ آهك) در صورتیكه گسترش زیاد یا از تراكم زیاد قطعات چرت در متن سنگ برخوردار باشند، بدلیل رنگ و وضعیت ظاهری در سطح كوه و در دیواره و كف پله‌های استخراجی قابل تشخیص بوده و لذا می‌توان در هنگام استخراج این زون‌های آهكی چرت‌دار را شناسایی و بصورت استخراج انتخابی (seleclive Exploitation) آنها را بصورت باطله استخراج نموده و از كارگاه خارج نمود و با دقت در عملیات استخراجی از مخلوط شدن آنها با محصول استخراج كه باعث افزایش درصد سیلیس در سنگ استخراجی (نمونه‌های T2-7 و T2-8 و T2-9 و T2-10) شده و بعلاوه در پروسه خدایش نیز بدلیل سختی بسیار زیاد قطعات چرت ایجاد اشكالات و خوردگی قطعات خواهد نمود جلوگیری بعمل آورد.
علاوه بر زون‌های چرت‌دار، در متن سنگ آهكهای این بلوك معدنی در بعضی مناطق و بدون قانونمندی زمین‌شناسی رگه‌ها و زون‌هائی از سنگ آهك آلتره زرد تا قهوه‌ای روشن با تركیب شیمیایی ذیل دیده می‌شود.
Total    L.O.I    Fe203+Al203    MgO    CaO    SiO2
11/100    89/41    40/19    6/0    24/37    97/0
در صورتیكه ضخامت گسترش این زون‌ها و درصد آنها در متن سنگ از یك حد معین افزایش یابد باعث پائین آمدن كیفیت محصول استخراجی یعنی كم شدن درصد خلوص می‌شود كه در این صورت محصول استخراجی، از محدوده قابل قبول در كوره‌ها جهت پخت خارج می‌گردد. لذا در مناطقی كه درصد و ضخامت این‌گونه رگه‌ها و زون‌ها زیاد می‌شود باید این مناطق را (ابعاد رگه‌ها و محدوده زون‌های آلتره بدلیل رنگ مشخص در سطح كوه و در كف دیواره پله‌ها قابل تشخیص‌اند). بعنوان باطله در نظر گرفته و در حین استخراج از مخلوط شدن این‌گونه سنگها به محصول استخراج جلوگیری بعمل آورد.
بهرحال به دلیل شرایط خاص كیفی در بلوك معدنی1 كه شرح آن رفت در صورتیكه با رعایت تمهیدات استخراجی از مخلوط شدن عوامل مزاحم چون زون‌های دارای قطعات چرت و زون‌های آهك آلتره در محصول استخراجی جلوگیری بعمل آید، (بر مبنای تجربیات بدست آمده از استخراج در كارگاه استخراجی كه بر روی این بلوك احداث گردیده است) می‌توان سنگ آهكی با كیفیت ذیل براحتی تحویل سنگ‌شكن كارخانه نمود.
SiO2    MgO    CaO
0.72    0.40    54.5
 2ـ1ـ2ـ2 آزمایشات پخت
بررسی پخت نمونه‌های سنگ آهك معدن
برای بررسی شوك‌های حرارتی و درجه پخت بهینه نمونه‌های سنگ آهك بلوك 1 قبل از شروع بهره‌برداری یكسری آزمایشات انجام گرفته است. كه نتایج آنها در ذیل آورده شده است.
سنگ آهك معادن بلوك 1 و 2 از نظر بافت كریستالی كلاً به 4 نوع تقسیم می‌شوند:
1ـ كریستال ریز
2ـ كریستال كمی ریز
3ـ كریستال متوسط
4ـ كریستال درشت
برای بررسی عكس‌العمل این نمونه‌ها در برابر شوك‌های حرارتی كه در كوره به سنگ وارد می‌شود این نمونه‌ها را به ترتیب زیر در كوره آزمایشگاه قرار داده و نتایج زیر بدست آمده است:
نتایج آزمایش شماره یك طبق گزارش آزمایشگاه كارخانه شركت فرآورده‌های ساختمانی (گزارش شماره، 455 مورخ 2/8/72). جدول ذیل.
            درصد افت حرارتی    ملاحظات
اندیس نمونه    دمای پخت    زمان پخت    نمونه ریز متبلور    نمونه متوسط متبلور    نمونه درشت متبلور   
1    300    30 دقیقه    052/0    0    03/0   
2    600    30 دقیقه    199/0    154/0    48/2   
3    800    60 دقیقه    384/2    91/2    63/2   
4    900    60 دقیقه    614/9    870/7    48/11   
5    1000    60 دقیقه    190/38    071/26    69/32   
6    1050    60 دقیقه    60/43    70/43    30/39   
توضیحات آزمایش
1ـ از هر نمونه 6 عدد 1/0 ابعاد 5 سانتی‌متر انتخاب شده است.
2ـ افت ماكزیمم طبق معادله شیمیایی كلسیناسیون ماكزیمم 44 درصد است.
3ـ زمان بالا رفتن دما و رسیدن به دمای موردنظر به حساب نیامده و در آنها زمان باقی ماندن در دمای موردنظر حساب شده است.
4ـ تاثیر ابعاد دانه‌ها و خلوص آنها در این آزمایش‌ها درنظر گرفته شده است.
نتایج 1:
چنانچه در جدول صفحه قبل ملاحظه می‌گردد نمونه كریستال ریز (1) در دمای 1050 درجه بیشتر از نمونه كریستال درشت (4) پخته شده است و افت بالاتری را نشان میدهد.
2ـ Cao فعال موجود اندازه‌گیری شده در دو نمونه دیگر در 1000 درجه سانتیگراد برای دانه‌ریز عدد 91 درصد و برای دانه درشت 93/87% را نشان میدهد.
آزمایش شماره 2
هدف آزمایش
این آزمایش برای بدست آوردن دمای بهینه انجام شده است.
توضیحات:
برای رسیدن به این هدف از نمونه شماره 1 و نمونه شماره 4 هر كدام سه نمونه انتخاب شده است و این نمونه‌ها در حرارتهای 900، 950 و 1000، درجه در زمان‌های متفاوت قرار داده شده است و افت حرارتی نمونه‌های در زمان‌های متفاوت اندازه‌گیری شده است، كه نتایج در ذیل آورده شده است.
دمای پخت    زمان پخت    افت نمونه ریز    افت نمونه درشت4
900    4 ساعت    26%    62/26%
950    5 ساعت    92/41%    89/39%
1000    6 ساعت    26/43%    36/43%
فعال Cao    در 1000 درجه    95/90%    63/87%
توضیحات:
1ـ افت ماكزیمم طبق معادله شیمیایی C2Co3=Co2+Cao، 44% است.
2ـ زمان بالا رفتن دما و رسیدن به دمای موردنظر به حساب نیامده است.
3ـ در پخت سری‌های مختلف با كریستالهای مختلف نتیجه نشان میدهد كه كریستال درشت، نسبت به كریستال ریز نیاز به دما و در نتیجه انرژی بیشتری دارد.
4ـ تأثیر ابعاد دانه‌ها و خلوص آنها در این آزمایشها در نظر گرفته شده است.
5ـ Cao فعال كریستال دانه ریز 95/90% و دانه درشت 63/87% پخته شده در 1000 به مدت 6 ساعت.
نتایج
توجه به آزمایش شماره 2، بنظر میرسد كه دمای 1000 درجه دمای بهینه برای پخت آهك بلوك شماره 1 و 2 باشد.
آزمایش شماره 2
موضوع: آنالیز پودر سنگ آهك معدن بلوك 1
توضیحات:
در معدن در نقاطی بخصوصی دریل واگن برای حفاری با مشكل مواجه میشدند بدینگونه كه سرعت آن بشدت گاهی می‌یافت برای بررسی علل این نقصان سرعت حفاری نمونه از چالهایی كه این شكل را داشتند جمع‌آوری شده است كه نتایج آن به شرح زیر ارائه می‌گردد.
Cao=50.4%
Mgo=0.6%
Sio2=5.82%
Fe203=0.36%
Al203=0.3%
LO.I-1050=41.75%
Total=99.23%
CaCo3=90%
MgCo3=1.5%
پیش‌بینی بعد از پخت
Cao=87.68%
Mgo=1.04%
Sio2=10.12%
نتایج:
طبق این آزمایشات مشخص شد كه سنگ آهك در این مناطق دارای، حدود 6 درصد سیلیس است، (وجود قطعات چرت در متن سنگ) و وجود همین قطعات چرت باعث كاهش شدید سرعت حفاری شده است.
بهمین دلیل درنظر است در مواقع استخراج با مشخص كردن محدوده زون‌های دارای قطعات چرت در سینه كارهای استخراجی آنها بصورت انتخاب بعنوان باطله استخراج گردند.
3ـ1ـ2ـ2 ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك 1)
جدول محاسبات ذخیره در بلوك 1 بر روی نقشه شماره 2 ارائه گردیده است:
محاسبه ذخیره بر مبنای روش مقاطع متوالی انجام شده است بدین صورت كه سطح مقطع بلوك قابل بهره‌برداری در هر پروفیل اندازه‌گیری گردیده و حجم سنگ قابل استخراج محصور بین دو مقطع متوالی با استفاده از فرمول ذیل (حجم هرم ناقص) محاسبه گردیده و از مجموع حجم‌های محصور بین مقاطع متوالی، كلی ذخیره قابل بهره‌برداری مشخص گردیده است.
 
M=V*d
كه در آن حجم برحسب مترمكعب V=
فاصله دو مقطع متوالی از یكدیگر برحسب متر h=
وزن مخصوص سنگ آهك برحسب متر مكعب بر تن d=
كل ذخیره قابل بهره‌برداری ـ تن M=
در بلوك 1 سنگ آهك بدلیل اینكه شیب دقیق گسل حد شمالی بلوك مشخص نمی‌باشد (برمبنای مشاهدات سطحی شیب این گسل قابل تشخیص نیست.
لذا اندازه سطح مقطع بلوك قابل بهره‌برداری در پروفیل‌ها ممكنست با واقعیت قدری متفاوت بوده و در نتیجه عدد ذخیره قابل بهره‌بردای در عمل تغییر نماید. بهرحال برمبنای شیب تقریبی گسل (موقعیت تقریبی حد نهایی بلوك قابل بهره‌برداری در یال شمالی آن) میزان ذخیره قابل بهره‌برداری از این بلوك معدنی طبق جدول ارائه شده در نقطه شماره 2 برابر 56/3 میلیون تن برآورد شده است.

2ـ2ـ2 بلوك 2
فاصله متوسط بلوك تا محل سنگ‌شكن اولیه كارخانه 2 كیلومتر است این ذخیره معدنی نیز مربوط به بخش فوقانی آهكهای سازند الیكا (تریاس) میباشند. وضعیت توپوگرافی و عمل كرد گسل‌ها باعث شده است كه این بلوك معدنی بصورت یك كلاهك (Cap) قله یك كوه نسبتاً مرتفع را تشكیل می‌دهد.
این ذخایر از طبقات سنگ آهك ضخیم لایه تاماسیو تشكیل یافته كه با امتداد عمومی شمال شرقی جنوبی غربی با حدود 15 تا 20 درجه بطرف غرب شیب دارند جهت مشخص شدن موقعیت زمین‌شناسی معدنی این بلوك و همچنین فراهم آوردن امكان تهیه یك طرح دقیق استخراج و بهره‌برداری بر روی این بلوك و محاسبه دقیق ذخیره قابل بهره‌برداری بر مبنای طرح استخراج آن، اقدام به تهیه نقشه تپوگرافی و زمین‌شناسی معدنی به مقیاس 1000:1 در محدوده این بلوك گردید. (نقشه 4) همچنین بمنظور مشخص شدن شكل بلوك قابل استخراج در بعد سوم و نمایش برشهای استخراجی و حد نهایی معدن و محاسبات ذخیره و غیره اقدام به تهیه 5 پروفیل زمین‌شناسی معدنی بر روی این بلوك گردید (نقشه 5).

1ـ2ـ2ـ2ـ كیفیت:
بدلیل شباهت كامل این بلوك معدنی با بلوك شماره 1 از نظر موقعیت استراتیگرافی از كل ضخامت بلوك یك نمونه بصورت نقطه‌ای (Chip Sample) تحت شماره 11 گرفته شده است.
Mgo    Cao    Sio2    Ssmple.NO.   
0.70    53.57    1087    11   
وجود درصد نسبتاً بالای سیلیس در این نمونه بدلیل وارد شدن قطعات چرت  در نونه می‌باشد. ولی همانگونه كه در شرح مربوط به بلوك 1 توضیح داده شد در صورتیكه تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مخلوط شدن زون‌های دارای چرت در حین عملیات استخراجی رعایت گردد می‌توان سنگ آهك با خلوص بهتر حتی با درصد Sio2 كمتر از یك درصد استخراج و به سنگ‌شكن كارخانه تحویل نمود.
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخیره قابل بهره‌برداری (بلوك 2)
جدول محاسبات ذخیره در بلوك 2 بر روی نقشه شماره 5 ارائه گردیده است روش محاسبات ذخیره همان روشی است كه در بخش مربوط به بلوك 1 توضیح داده شده است.
به دلیل شرایط استخراج خاص و نحوه بهره‌برداری كه در بخش طرح استخراج و بهره‌برداری مربوط به این بلوك توضیح داده خواهد شد، ذخیره قابل بهره‌برداری این بلوك به سه فاز بهره‌برداری تقسیم شده است كه ذخیره هر فاز بطور جداگانه محاسبه گردیده است.
كل ذخیره قابل بهره‌برداری در بلوك 2 برابر 2/19 میلیون تن محاسبه گردیده است.
مجموع ذخایر سنگ آهك مجتمع فرآورده‌های ساختمانی ایران شامل سه بلوك 1 و 2 و 3 برمبنای محاسبات ارائه شده در این گزارش برابر با:
میلیون تن    76/25=3+2/19+56/2
برآورد گردیده است.
در صورتیكه استخراج سالیانه سنگ آهك از معادن شركت را در طول عمر كارخانه همواره بطور متوسط 600000 تن در نظر بگیریم این میزان ذخیره جهت 40 سال كارخانه كافی است.
بخش 2
طرح استخراج و بهره‌برداری بلوك‌های شماره 1 و 2
ـ مقدمه
جهت شروع عملیات استخراجی و تأمین سنگ آهك مورد نیاز كوره‌های پخت آهك، مجتمع كارخانجات شركت فراسا از بین سه بلوك معدنی مورد نظر كه شرح آنها در بخش 1 ارائه گردیده، بلوك معدنی شماره 1 بدلیل امكان دستیابی سریع به آن (وجود راه دستیابی تا پای بلوك) و شرایط استخراج ایده‌آل و نزدیكی به سنگ‌شكن اولیه كارخانه (حدود 2 كیلومتر) بعنوان اولویت اول انتخاب كرده است.
برای انجام استخراج آزمایش و بدست آوردن پارامترهای استخراجی جهت طراحی و همچنین پخت آزمایشی این سنگ آهك در كوره‌های پخت شركت، در مرحله اول با اخذ مجوز اداره كل معادن و فلزات استان تهران اقدام به آماده‌سازی معدن و استخراج حدود 1000 تن سنگ از این بلوك گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت تصفیه دیافیلتریشن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت تصفیه دیافیلتریشن در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت تصفیه دیافیلتریشن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

                                                                                             
 
مقدمه:
   روش نمك زدایی آب مدت مدیدی است كه توسط كشورهای مختلف در سراسر جهان برای تولید یا افزایش ذخایر آب آشامیدنی مورد بهره برداری قرار گرفته است.
از كل آب های كره زمین، 94 درصد آن آبهای شور اقیانوسها و دریاها می باشد و تنها 6 درصد آن آب خالص است كه از این میزان آب خالص هم 27 درصد آن به صورت كوه یخ است و تنها 73 درصد آن آبهای زیر زمین قابل استفاده می باشد، كه با این تفاسیر روش های نمك زدایی از اهمیت بسیاری در تامین آب مورد نیاز را دارا می باشند. روشهای تجاری قابل دسترسی نمك زدایی به صورت زیر می باشند:

               روشهای گرمایی
1- روش های اصلی:
              روشهای غشایی

2- روشهای فرعی:

كه در این روشها، روش اسمز معكوس با 42 درصد و تقطیر سریع چند مرحله ای با 44 درصد بیشترین درصد نمك زدایی آبها را در جهان در بر می گیرد.

برای نمك زدایی نمونه های بیولوژیكی معمولا روش های دیگری را به كار می برند كه یكی از این روش ها كه بسیار مهم و كارآمد می باشد روش دیافیلتریشن می باشد، كه روشی سریع و موثر برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی است  (یا فیلتریشن روشی است كه غشاهای فراپالایش (پالایش از لابه لای صافی ای كه قادر به گذراندن ذرات بسیار ریز میكروسكوپی باشد). را برای تغییر، جابجایی یا كم كردن غلظت نمك یا مواد حل شده در محلول شامل پروتئین ها، پپتدیها، نوكلئیك اسید و مولكول های دیگر می باشد مورد استفاده قرار می دهد.
    در این حال با انتخاب صافی های غشاء نفوذپذیر (تراوا) برای جداسازی اجزاء محلول بسته به اندازه مولكول به كار برده می شود. یك غشاء با فراپالایش مولكول هایی را كه بزرگتر از منافذ غشایء هستند را در خود نگه می دارد. در حالی كه مولكول های كوچكتر مثل نمك و مواد محلول در آب كه قابلیت نفوذ پذیری 100 درصد دارند، به راحتی از غشاء عبور می دهد.
دو روش برای این نوع تصفیه (یا فیلتریشن) وجود دارد:
1- تصفیه ناپیوسته- رقیق سازی مداوم:
   در این روش نخست نمونه را با آب یا بافر دیگر، به حجم از پیش تعیین شده رقیق می كنند، سپس نمونه رقیق شده با فراپالایش، غلیظ شده و به حجم اصلی اش بر می گردد. این مرحله آنقدر تكرار می شود تا زمانی كه نمك، مواد حلال در محلول یا مولكول های كوچكتر خارج شوند. با هر مرحله رقیق سازی مداوم، مولكول های كوچك بیشتری خارج می شوند. این نمونه معمولا با یك حجم مشخص از بافر رقیق می شود.
شكل 2

2- تصفیه پیوسته:
روش تصفیه (كه به تصفیه حجم ثابت هم معروف است) شامل شستشوی نمك های بافر اصلی (با انواع مولكول های كم وزن تر) در نمونه ابقاء كه با اضافه كردن آب یا بافر جدید به محلول ابقاء كه با همان میزان صافی تولید شده است می باشد. در نتیجه، حجم محلول ابقاء و غلظت تولید شده در طول مراحل تصفیه تغییر نمی كند. اگر آب برای تصفیه به كار رود، نمك ها شسته شده و قدرت رسانایی كاهش می یابد. میزان نمك خارج شده، متناسب با حجم محلول ابقاء به حجم تصفیه تولید شده مربوط می شود حجم تصفیه همان حجم محلول ابقا در زمان شروع تصفیه است. با استفاده از روش تصفیه پیوسته، بیش از %5/99 از %100 محلول نفوذپذیر می تواند با شستشو از بین 6 حجم محلول ابقاء خارج شود.
جدول 1

سیر تحولی تصفیه و تخلیص سرمهای درمانی
  در میان سرم های درمانی كه توسط پادزهر اسب تهیه می شود به صورت خام به مصرف می رسید یعنی پس از تزریق آزهای معینی از زهر به بدن حیوان و خون گیری از حیوان، خونهای گرفته شده توسط وزنه های سربی، خونابه خارج شده و سرم جدا می گشت و پس از افزایش فنل به آن برای مدت مدیدی در سردخانه نگهداری می شد.
مشكل این روش این بود كه استفاده از سرم اسبی برای بار دوم معمولا با عوارض و آلرژی توام بود به دلیل این كه سرم دارای آلبومین ها و پروتئین های غیر اختصاصی سرم اسب بود و بدن بیمار به تمامی پروتئین های موجود در سرم اسب حساس می شد. از این رو مسأله تصفیه سرم و تخلیص آن از اهمیت زیادی برخوردار گردید.
از میان تكنیك های متعدد تصفیه و تخلیص پروتئین ها روش های رسوبی متداولترین و با سابقه ترین روش جداسازی پروتئین پلاسما محسوب می شود كه روش های متعددی را شامل می شود كه عبارتند از: رسوب دادن با تغییر PH، رسوب دادن توسط كاهش قدرت یونی و رسوب دادن توسط افزایش قدرت یونی.
پدیده Salting out شالوده تعدادی از تكنیك های مهم جداسازی و تخلیص هاست كه با ایجاد غلظت بالایی از نمك خنثی در محلول پروتئینی و رسوب دادن بخشی از پروتئین ها موجب تفكیك و خالص سازی و تغلیظ آنها می گردد. مشخص گردیده كه بین حلالیت نمك و تاثیر آن در رسوب پروتئین ها رابطه مستقیمی وجود دارد.
 یون های نمك اكثر مولكول های قطبی محیط (حلال) را به طرف خود جذب كرده و اطراف مولكول های پروتئین از آنها خالی می گردد. و متعاقباً به دنبال برخوردهای تصادفی و مولكول های پروتئین با یكدیگر تجمع مولكولی ایجاد و رسوب تشكیل می شود.
و متعاقباً بدنبال برخورد های تصادفی مولكول های پروتئین با یكدیگر تجمع مولكولی ایجاد و رسوب تشكیل می شود.
 هرگاه نمك به محیط اضافه شود مولكول های حلال قطبی از اطراف پروتئین به طرف یون های نمك جذب می شود و مولكول های پروتئین به طور تصادفی در مجاورت یكدیگر قرار می گیرند. در حالی كه لایه آب به شكل موثر وجود ندارند تا مانع جذب آنها به یكدیگر شود، در نتیجه تجمع یافته و تشكیل رسوب می دهند. پروتئین های بزرگتر كه سطح بیشتری دارند با مقادیر كمتر نمك رسوب می دهند و مولكول های كوچكتر كه گروه های غیر قطبی كمتری دارند در غلظت های زیادتر نمك رسوب می كنند.
 
S = حلالیت         = قدرت یونی محلول
 = عرض از مبدأ     = شیب خط یا salting out come
میزان تاثیر نمك در پدیده مورد بحث به طبیعت آنیون و كاتیون، حاصل از تفكیك یونی نمك خصوصاً به آنیون آن مربوط می شود. موثرترین آنیونها، آنیونهای چند ظرفیتی و موثرترین كاتیونها، انواع یك ظرفیتی آنها می باشند.
Anion:  
Ration:  
نمك های كه در این تكنیك ها استفاده می شود باید حتی المقدور خالص بوده و از حلالیت بالایی برخوردار باشند. كه   سولفات آمونیوم به دلیل ارزافی و حلالیت مناسب بیسش از سایر نمك ها به كار گرفته می شود.
در موسسه واكسن و سرم سازی رازی از سولفات آمونیوم برای رسوب پروتئین ها و تهیه سرم استفاده می شود، بدین صورت كه در مراحل مختلف تصفیه درصدهای متفاوتی از سولفات آمونیوم را به سرم اضافه كرده و رسوبات را جدا كرده و عمل تصفیه و تخلیص انجام می شود. پس از تصفیه آزمون های مختلفی بر روی این سرم ها انجام می شود تا شرایط خوب سرمها تایید شود كه این آزمون ها به دو صورت می باشد. یكی آزمون های فیزیكو شیمیایی كه شامل؛ اندازه گیری PH، وزن خشك، نیتروژن پروتئین (به دو روش كجدال و بیوره) و … می باشد. و آزمون های بیولوژیكی كه شامل: آزمون پیروژنی، پوتنسی، سلامت و ایمنی و …. می باشد كه فقط آزمون های فیزیكوشیمیایی در این مقاله توضیح داده می شود و از آزمون های بیولوژیكی هم فقط پوتنسی شرح داده می شود. غلظت یون هیدروژن یا PH: كه توسط دستگاه PH متر الكترونیكی اندازه گیری می گردد و برای سرم ها از 2/7-4-6 باید باشد.
وزن خشك: حدود ml1 از سرم را در شرایط خلاء درون آن در دمای 7 37 برای مدت 24 ساعت قرار می دهیم و سپس توزین می نماییم.

نیتروژن پروتئین به روش كجلدال:
   این روش برای تعیین نیتروژن مواد آلی به كار می رود كه با ضرب در عددی ثابت می توان میزان پروتئین را به دست آورد (25/6 برای گوشتها، 38/6 برای لبنیات، 7/5 برای حبوبات) كه در اینجا در 25/6 ضرب كرده و میزان پروتئین به صورت زیر به دست می آید:
 

T= میزان شاهد است (هر سانتی متر مكعب   با حدود 0.2 ازت تركیب می شود.
X = میزان اسید مصرفی   در زمان تیتراسیون
 
Total Protein = N.P * 6.25
نیتروژن پروتئین به روش بیوره:
اساس این روش بر این واقعیت است كه در یك محیط قلیایی املاح مس دو ظرفیتی (2+ Cu) می توانند با بیوره كمپلكس رنگی ایجاد كند. چنین واكنشی با كلیه مواد پروتئینی كه حداقل دارای دو پیوند پپتیدی هستند نیز قابل اجرا است.
این محلول عبارت است از محلول سولفات مس در یك قلیای قوی، كه رنگی آبی- ارغوانی این محلول به اطلاعاتی در مورد عدد كئوردیناسیون كمپلكس بستگی دارد. بین Cu2+ و چهار اتم نیتروژن دو پپتید یك همسایگی و مجاورت بوجود می آید.
در شش لوله آزمایش، شش محلول ساخته و یك محلول استاندارد و یك محلول بلانك هم درست كرده كه با محلول بلانك دستگاه اسپكتوفتومتر را صفر كرده و با محلول استاندارد جذب را اندازه گرفته و با شش محلول دیگر هم اعدادی به دست می اوریم كه دستگاه یك خط راست را نشان می دهد و بعد محلول مورد آزمایش را طوری رقیق كرده كه جذب آن درون این خط راست قرار گیرد و در نهایت جدب به دست آمده را در رفت ضرب كرده و میزان پروتئین به دست می آید.
پتونسی:
این آزمایش به منظور تعیین قدرت سرم های درمانی ضد سم در خنثی سازی سم صورت می گیرد. هنگامی كه مقدار معینی سم استاندارد، با رقتهای مختلف سرم ضد سم مخلوط می شود و به حیوان تزریق می شود واكنش بدن حیوان در برابر سم با بعضی رقتهای ضد سم سركوب می شود. بدین ترتیب حداقل مقدار سرم ضد سم برای خنثی كردن اثر سم تعیین می شود.
 
دیالیز توسط دستگاه یون زدا
حال به بررسی روش پیشنهادی برای دیالیز نمونه ها می پردازیم، دستگاهی كه توسط دكتر زارع میرك ابادی طراحی و ساخته شده است توانایی دیالیز نمونه ها را در زمانی بسیار كوتاهتر نسبت به روش دیالیز سنتی (كیسه دیالیز) دارا می باشد و همچنین از نظر مصرف آب هم بسیار  مقرون به صرفه است و آب كمتری مصرف می كند.
اساس كار دستگاهی بدین صورت است كه پس از مراحل نخست تصفیه و رسوب گیری هنگام خارج كردن نمك اضافی از نمونه ها به جای قرار دادن در كیسه های سلفونی و گذاشتن درون آب برای مدت 4 تا 5 روز می توان از دستگاه یون زدا برای دیالیز استفاده كرد.
دستگاه یون زدای آزمایشگاهی از اجزاء زیر ساخته شده است.
1-    یك ظرف شیشه ای بزرگ به گنجایش 10 لیتر جهت ریختن آب دیونیزه
2-    یك ظرف شیشه ای كوچك به گنجایش 5 لیتر جهت ریختن محلول سرم
3-    صافی دیالیز (جهت تصفیه سرم از طریق انتقال یون)
4-    دو عدد پمپ الكتریكی (جهت انتقال آب و سرم به درون صافی دیالیز)
5-    شیرهای خروجی محلول سرم و آب
   اساس كار بدین صورت است كه نمونه سرم را كه به صورت جامد می باشد با قدری آب مخلوط كرده و به صورت مایع درون ظرف محتوی سرم ریخته و درون ظرف بزرگتر هم آب دیونیزه می ریزیم.
سپس پمپ ها را روشن كرده و جریان سرم از درون لایه های فیبری (فیلترها) عبور كرده و جریان آب هم از غشاء خارجی حركت می نماید و فیلتر مربوطه اجازه عبور ذرات بسیار ریز را می دهد ونمك و املاح از آن خارج شده و به درون آب دیونیزه منتقل می شود و ذرات بزرگتر مثل پروتئین ها از غشاء مربوطه عبور نمی نماید و با این روش پس از چندین بار تعویض آب می توان محلول سرم را از وجود املاح و نمك ها عاری كرد.
حال به بررسی ومقایسه روش سنتی (كیسه دیالیز) با روش دستگاهی (دستگاه یون زدا) می پردازیم و نتایج را توسط داده های آماری مورد بررسی قرار می دهیم.
مدت زمان دیالیز:
مدت زمان دیالیز توسط دستگاه یون زدا در حدود 4-3 ساعت است و توسط كیسه دیالیز در حدود 120-99 ساعت می باشد.
میزان مصرف آب:

مصرف آب توسط دستگاه یون زدا در حدود 80 لیتر است در حالی كه توسط كیسه دیالیز در حدود 2000 لیتر می باشد. وزن خشك میزان پروتئین به روش كجدال، میزان پروتئین به روش بیوره هم در جدول زیر آمده است.

Reference:

1-    Robert K. Scopes- 1977 – Protein Purification.
2-    Trevor Palmer – 1980- Enzymes, Biochemistry, Biochemistry, Biotechnology, Clinical Chemistry.
3-    D.S. Bendall – 1976 – Protein Electron Transfer.
4-    World Health organization- Geneva, 1986 – AMMONIA.
5-    Robert F. Allen, … -2001- ANNUAL Book of ASTM STANDARDS General methods and Instrumentation.
6-    U.S. Pharmacopoeia National Formulary – 2000.
7-    Internet: Ultrafree PF-60 concentrator – Device:
Millipore.com / publication. nsf/docs/pf412
8-    Internet: Desalting: A treatment process.
9-    Internet: O.K. Burros- The ABCs of Desalting
10-internet: Larry Schwartz – Diafiltration . Pall life Sciences
E- mail at lab @ Pall.com or lab-UK @ pall.com
Visit on the web at www.pall.com  
11- John.K.Hanry- 1986- Protein Determination Methodology- 23-27.
12- Designation, ASTM: E 258 – 67 standard Test Method for Total Nitrogen in organic Materials by modified kjeldah/ Method.
13. Internet : www. Membranes- amta. Org.
14. Internet : www. Electrodialyses. Com
15.Smith. A- the Enzyme Purification Laboratory- 1999- P.16-22
16. Aucott, W.R- Desalting and purification- 2001- P.135- 140
17. JohnH.Hash- 1975-Methods in Enzymology- P.535- 537
18. J.C. BAILAR- 1953- INORGANIC Syntheses- P. 149-162
19. Joseph NORDMANN- 1980- Qualitative testing and Inorganic chemistry. P.435- 441.
20. Z. Vasilyera- A. Granovskaya- A.Taperara- 1974- laboratory- Manual for General and Inorganic chemistry.
21. C.B. ANFINSEN, JR- M.L. ANSON- 1966- Asvances in Protein chemistry. Vol: 21-p.130- 133.
22-DoDD Robinson- 1975- chemical Analysis- Vol:5-P.34-53.
23. ROGER ASAMS – 1996- ORGANIC Reaction- Vol: 6-P.121-127.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با انواع كفپوش‌ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با انواع كفپوش‌ها در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با انواع كفپوش‌ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار

این سند معادل استاندارد 1009 D41  شركت رنو می‌باشد و بدون مشورت قبلی با بخش تدوین استاندارد این گروه نباید هیچگونه تغییری نماید. این استاندارد مطابق توافق حاصله فی‌مابین گروه‌های رنو و psa در تاریخ ژانویه 1999 می‌باشد.
1.موضوع و زمینه كاربرد
موضوع این روش آزمایش، تعیین مشخصات مربوط به كشش ورقهای پلاستیكی می‌باشد. این روش آزمایش شامل ورقهای پلاستیكی، نواری پلاستیكی و نوارهای پالستیكی چسب می‌باشد تعیین مدول در كشش بر اساس روش آزمایش 1004     D41  انجام می‌شود.
2. روش
اندازه‌گیری نیروی لازم در گسستگی یك نمونه ورق و ازدیاد طول ورق مذكور در زمان گسستگی این اندازه‌گیری و تعیین، دررابطه با كلیه نقاط ویژه منحنی كشش مانند آستانه و حد جریان ( اولین الزام ) انجام می‌شود.
3.تجهیزات
3.1ماشین كشش مطابق شرایط زیر:
•    دستگاه ثبت منجنی شارژ ـ ازدیاد طول
•    نیروهای كشش مشخص شده، و ثبت شده با حداكثر خطای مرتبط    1%
•    ازدیاد طول مشخص شده و ثبت شده با حداكثر خطای مرتبط     1%
•    مقیاس نیروهای انتخاب شده به ترتیبی كه اندازه‌گیری‌ها بین    20%  تا 80% حداكثر مقیاس مورد استفاده قابل اعمال باشند.
•    سرعت جابه‌جایی فك متحرك كه به طور ثابت معادل   و یا سرعت پیش‌بینی شده در مدارك مربوطه می‌باشد.
•    تغییر دهانه از نظر شكل و ابعاد بطوریكه ایجاد خرابی نكرده و اجازه حركت به نمونه مورد نظر در طی آزمایش ندهد. عرض دهانه مذكور باید بیشتر از عرض نمونه‌های مورد آزمایش باشد.
3.2 محفظه مخصوص آزمایش كه دارای شرایط دمای زیر می‌باشد:
 و  رطوبت
3.3 ابزار برش
تیغه تراش دارای خط كش، گازانبر و قیچی بدون دندانه
4. آماده سازی نمونه‌ها
•    بیش از 5cm از لبه‌های قطعه مورد آزمایش نمونه‌برداری نمایید، نمونه‌ها باید دارای طول حداقل 150mm و عرض   باشند. این برش به كمك یك ابزار برش (3.3 ) صورت می‌گیرد.
لبه‌های مذكور بایدعاری از هر گونه شكاف یا بریدگی كه موجب گسستگی زودرس می‌شود باشند.
•    در مورد نوارهایی كه دارای عرض كمتر از    25mm می‌باشند، عرض نمونه‌ همان عرض نوار خواهد بود.
•    برای هر آزمایش، تعداد 5 نمونه را در جهت طولی و 5 نمونه را در جهت عرضی برش دهید.
•    دو علامت با فاصله    بر روی نمونه به كمك روشی كه موجب خرابی نمونه نشود ایجاد نمایید.
•    نمونه‌ها را در محفظه آزمایش (3.2 ) به مدت   تحت شرایط مذكور قرار دهید.
5. روش عملكرد
•    آزمایشات را در محفظه مخصوص آزمایش ( 3.2 ) انجام دهید.
•    مقیاس مربوط به نیرو، ازدیاد طول و سرعت جابه‌جایی فك متحرك را تنظیم نمایید.
•    دو دهانه را با فاصله 100mm  از یكدیگر قرار دهید.
•    یك انتهاء نمونه را بصورت هم سطح با علامت در دهانه فوقانی ثابت كرده و با احتیاط كامل تحت فشار قراردهیدتا اینكه از ایجاد خرابی در سطح دهانه جلوگیری گردد.
•    قسمت تحتانی نمونه را بصورت هم سطح با علامت، دردهانه تحتانی حركت دهید. دهانه را با احتیاط كامل فشار دهید. محور نمونه باید با محور ماشین كشش بصورت یكسان باشند ( هم محوری قطعه نمونه و ماشین كشش ).
•    ماشین را به كار انداخته و منحنی كشش را ثبت نمایید. ( مراجعه به ضمیمه )
•    پس از گسستگی قطعه نمونه، ماشین را متوقف نمایید.
•    نیروی لازم را جهت ایجاد گسستگی قطعه نمونه مورد آزمایش و همچنین ازدیاد طول مربوط مشخص نمایید.
•    در صورت شكستن و یا خراب شدن نمونه مورد آزمایش در سطح دهانه‌ها، قطعه را حذف نموده و آزمایش را مجدداً انجام دهید. نتیجه آزمایش معیوب و ناقص نباید در محاسبات مودر نظر قرار گیرد.
•    كلیه نیروها و موارد ازدیاد طول را در همه نقاط ویژه منحنی یادداشت نمایید، برای مثال: حد جریان ( اولین نیرو ) یا نیرو لازم جهت ازدیاد طول     20% ، 50%  ، 100% ( مراجعه به ضمیمه )
6.بیان نتایج
نیروی مربوط به گسستگی و یا نیروی لازم در ازدیاد طول داده شده با میانگین 5 مقدار موجود ( N ) در هر جهت برای خواهد بود. ازدیاد طول در گسستگی با میانگین 5 مقدار موجود در هر جهت برابر خواهد بود و بر حسب درصد طول اولیه ارائه می ‌گردد. مقاومت در برابر گسستگی با تقسیم نیرو گسستگی (  N  ) بر عرض نمونه مورد آزمایش ( mm ) محاسبه می‌گردد ( عرض قطعه N /mm )
7.گزارش آزمایش
علاوه بر نتایج به دست آمده، پرونده آزمایش باید موارد زیر را مشخص نماید:
•    رفرنسهای مربوط به این روش آزمایش
•    رفرنسهای مربوط به مواد، تاریخ ساخت، عرض نمونه‌های آزمایش چنانچه متفاوت با عرض استاندارد باشند.
•    شرایط ویژه آزمایش، تاریخ، مدت قرارگیری در شرایط آزمایش،
•    نیروها و موارد مربوط به ازدیاد طول گسستگی و در كلیه نقاط ویژه،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی کارخانه تولید لوازم خانگی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی کارخانه تولید لوازم خانگی در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کارخانه تولید لوازم خانگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:
صنعت لوازم خانگی یكی از بزرگترین و پرقدمت ترین زیرشاخه ترین صنایع می‎باشد. این صنعت با پیدایش زندگی شهرنشینی بوجود آمد و با رشد و توسعه شهرها و فرهنگ شهر نشینی نیز توسعه یافت. به عبارت دیگر این صنعت مانند اكثر صنایع در رفاه و آسایش و همچنین بهتر زیستن بشر به طور مستقیم نقش دارد.
در ایران نیز صنعت لوازم خانگی بعد از گذشت چندین سال از ورود این محصولات به كشورمان، به صورت كارخانه های مونتاژ بوجود آمد. با سعی و تلاش چندین ساله این شركتها به خودكفایی رسیدند و به تولید زیر مونتاژها پرداختند تا امروز كه اكثر شركتهای تولید لوازم خانگی در كشورمان كوچك و كسب تجربه و دانش فنی لازم پا به عرصه تولید لوازم خانگی گذاشتند. از جمله این شركت ها شركت آبسال است كه در سال 1335 با نام «شركت سهامی لعاب ایران» تاسیس گردید و شروع به تولید محصولات لعابی نظیر بشقاب و كاسه و قوری لعابی نمود. تولید این محصولات تا سال 1343 ادامه یافت و به دنبال طرح توسعه كارخانه و تغییر ساخت تولید ظروف آشپزخانه، از این سال به بعد با تولید اجاق گاز رومیزی و سپس اجاز گاز فردار در زمینه لوازم خانگی به رقابت با دیگر شركتهای داخلی تولید كننده پرداخت. پس از آن اضافه شدن ظرفیت تولید و اجرا طرحهای توسعه، هر ساله بر تنوع محصولات كارخانه افزوده شد و با تولید محصولاتی نظیر بخاری گاز سوز، آبگرمكنهای گازی، اجاق گاز ، كولر آبی و بخاری های نفتی دودكش دار و تشعشتی مادون قرمز و درسالهای اخیر با تولید ماشینهای لباسشویی و كولر پرتابل تمام پلاستیكی در زمره بهترین و معتبرترین شركتهای تولیدی لوازم خانگی ایران قرار گرفت.
به دنبال موفقیتهای چشم گیر شركت درزمینه تولید محصولات خانگی كه بسیاری از آنها به دریافت مهر استاندارد نیز نائل آمدند و همچنین افزایش سرمایه وتولید در سال 1345 به «شركت انیورسال (سهامی خاص) » تغییر نام داد كه د رسال 1355 به «شركت انیورسال (سهامی عام)» و در سال 1362 به نام فعلی یعنی «شركت آبسال (سهامی عام)» تغییر نام یافت.
حال شركت با 500 نفر پرسنل حدود چهار دهه است كه به فعالیت خود ادامه می‎دهد. نكته بازی كه به چشم می خورد این است كه در طی سالیان درازی كه از فعالیت شركت می گذرد، محصولات آن همواره از نظر كیفیت در حد استاندارد عرضه شده است و در سطح كشور به عنوان پیشرو در استاندارد كردن محصولات شناخته شده است. به طوری كه درسالهای اخیر این شركت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9002 گردیده و در شرف اخذ گواهینامه CE برای صادرات اروپا می‎باشد. بخشی از محصولات شركت به كشورهای حوزه خلیج فارس، تركیه و كشورهای افریقایی صادرمی شود كه این بازاریابی از طریق شركت در نمایشگاههای منطقه ای انجام پذیرفته است و چندین بار به عنوان شرمت نمونه در بین تولید كنندگان لوازم خانگی شناخته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عملکرد EAREND Value در كنترل پروژه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عملکرد EAREND Value در كنترل پروژه در word دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عملکرد EAREND Value در كنترل پروژه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست:

مقدمه     1
مفاهیم پروژه     4
محدودیت‌های مدیریت پروژه    14
برنامه ریزی كلان ، تفصیلی و عملیاتی پروژه    29
مراحل یك پروژه     37
محاسبه زمان پروژه    38
شبكه‌های پرت و سیستم تخمین زمان    45
گام‌های اجرای پروژه و انواع ساختار پروژه     49
معرفی تكنیك EARNED VALUE    55
مقایسه روشهای پیش‌بینی شده دوره طرح متفاوت با استفاده از متریك ارزش كسب شده     68
دودیدگاه در باره EARNED VALUE     87
تفاوت MSP و PrimAvera    94
پروژه طرح افزایش ظرفیت و توسعه سیمان مازندران     101
توضیحات پروژه سیمان مازندران     103
چارت پروژه     104
اجزای تشكیل دهنده پروژه و بررسی پروژه     105
توضیحات،Mazandaran Cement MSP     108
نقش Value engineering  در اجرا پروژه    119
فرم ارزیابی پیمانكار     158
مشكلات شركت صنایع آذراب     161
منابع     163
ضمیمه     164
اجزای تشکیل دهنده پروژه و بررسی پروژه
پروژه MAZNDARAN CEMENT LOESHE ROWMILL   به طور کلی شامل موارد زیر
می باشد.
1.    Feed System
2.    Mill System
3.    Dedusting System
4.    Hut  Gus System

که ازموارد بالا فقط مورد Mill System  برای ساخت تحویل شرکت آذرآب شده است . خود Mill System که سیستم آسیاب مواد می باشد خود به طورکلی شامل دوبخش زیر است :
الف ) Loeshe MILL           
 ب )Classifier  
هنوز نقشه های بخش Classifier  تحویل شرکت داده نشده است اما نقشه های  Loeshe  mill تحویل شرکت شده و کار برروی آنها در حال انجام می باشد . اما Loesh Mill  به معنای بدنه اصلی آسیاب خود شامل موارد زیر است :
1.    ( پایه آسیاب ) Mill Stand
2.    ( بدنه آسیاب )Mill Body
3.    Mill Platform
4.    ( جداره های داخل کوره ) Lining Cpl
5.    Seal Air Piping
6.    ( تقویت کننده های مجاری هوایی ) Gus Dnct Snpport
7.    Lever Sealing
8.    Lm Drive

اما پروژه هایی که اینجانب مورد کنترل قرار دادم همان Mill Stand  پایه های آسیاب می باشد که  شامل موارد زیر است :
1- Pedstal  – Cpl : به تعداد 9 عدد هرکدام با وزن 17.697.664 kg  که ورودی و خروجی مواد سیمان را بر عهده داشته که همواره این مقادیر خروجی ثابت می باشد منظور از ثابت بودن یعنی حرکت مواد سیمان بدون فشار زیرا مواد سیمان همراه با فشار ( گرما ) حالت خورندگی بسیار زیاد دارد .
2- Foundation Frame : که دقیقا بر روی پایه هایی که از زمین بیرون آمده است قرار می گیرد و  سایر قطعات بر روی این قطعه قرار می گیرد و وظیفه آن گردش کار آسیاب و انتقال انرژی موتور به آسیاب می باشد وزن این قطعه 15.623.248 kg  می باشد .
3- GUS DNCT : مجرای هوای گرم می باشد به تعداد دو عدد هرکدام به وزن 3.029.600 kg  که دقیقا دو طرف Mill Stund قرار می گیرد و وظیفه یکی از آنها هدایت هوای گرم از کوره وارد محیط آسیاب و دیگری خروج هوای آلوده از  محیط آسیاب می باشد .
4- RING DUCT  : رینگهای نگهدارنده راکتها هستند که فضای خالی بین مجموعه راکامل می کنند و در عین حال شامل 4 دریچه می باشند که دقیقا این دریچه ها با Pedestal فیت می شود وزن این مجموعه 8.101.721 kg می باشد .

5- Bridge : به تعداد 4 عدد دقیقا کنار4  pedestal قرار می گیرد یعنی کنار هر Pedestal یک bridge قرار می گیرد و راه عبور ی بین Pedestal  می باشد وزن هر مجموعه 2,010,000fg ,bridge  است .
 موارد تشریح شده همگی یک Mill Stand  را تشکیل می دهد . حال به تشریح قسمتهای دیگر واحد  Loeshe  Mill می پردازیم :
1-    Mill Bady : که بدنه آسیاب مواد سیمان است و محفظه ای است که آسیاب سیمان در آن قرار می گیرد .
2-    Mill platform : یک محافظ پله کانی اطراف Mill Stand  است که برای سرکشی به قسمتهای مختلف واحدها از آن استفاده می شود .
3-    Lining : جداره های داخلی کوره هستند که برای افزایش سطح جذب گرما از آنها استفاده می شود و حالت plate  تسمه ای دارند .
4-    Seal Air Piping  : لوله هایی هستند که هوای مورد نیاز برای شبکه را از بیرون به داخل وارد می کنند .
5-    Gus duct Support :  تقویت کننده Gas Duct   هایی هستند که در مورد آنها توضیح داده شد .
6-    Lever Sealing  و Lm Drive  در مورد این دو مجموعه هیچ گونه بازدیدی صوت نگرفته و هیچ توضیحاتی از طرف کارفرما داده نشده است و از طرفی چون نقشه های آنها کامل نیست لذا درک درست و شفافی از آنها در دست هیج یک از کارشناسان شرکت نمی باشد .
موارد تشریح شد همراه با برنامه ریزی MSP  به وضوح در صفحات بعد مشاهده میشود.
مقدمه :
کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند . وظایف و مسئولیت کسانیکه در قسمتهای طرح و برنامه سازمانها کار می کنند عموما در رابطه مستقیم با برنامه ریزی وکنترل پروژه ها می باشد . وکسانیکه در مراکز صنعتی و تولیدی کار می کنند نیز در طول خدمت خود با پروژه های صنعتی از قبیل تولید یک محصول جدید، احداث یک واحد تولید مدرن ویا تعمیرات اساسی ماشین آلات سروکار پیدا می کنند وهم چنین افرادی که در سازمانهای غیر دولتی بکار مشغولند نیز در مواقعی خود را با لزوم برنامه ریزی ادارات جدید ، تغییر مکان مراکز کاری که در نوع خود یک پروژه محسوب می شود روبرومی بینند .
برنامه ریزی آموزش واعزام نیروها ی مسلح به جبهه ، تدارک مهمات و تجهیزات و مهمتراز همه برنامه ریزی عملیات نظامی از نمونه های بارز برنامه ریزی یک پروژه پیچیده می باشد که بیشترین وقت مسئولین مربوطه را به خود اختصاص می دهد .

اهداف پروژه :
هر پروژه ای خواه تاسیس یک ساختمان جدید باشد ویا تهیه ماشین آلات وتولید یک محصول تازه ، متضمن صرف هزینه وسرمایه گذاری قابل توجهی میگردد. بازده این سرمایه گذاری واهداف پروژه باید کاملا روشن ومنطقی باشند.کسانیکه مسئولیت تخصیص بودجه وتصویب اجرای یک پروژه را بر عهده دارند باید بطور دقیق از چگونگی صرف پول واهداف پروژه آگاه باشند ، این اهداف بطور کلی در سه گروه به شرح زیر خلاصه می شوند :
1-    کیفیت ومشخصات فنی کار تمام شده که در مورد پروژه های ساختمانی مشخصات بنا ومقاومت لازم قسمتهای مختلف ساختمان ودر مورد طرحهای صنعتی ، میزان بازدهی ماشین آلات وحدود دقت قطعات ماشین شده اهداف فنی کار را مشخص می نمایند .
2-    بودجه ای که در چهار چوب آن کار باید انجام گیرد .
3-    مدت زمان اجرای کار .

معمولا با افزایش وطولانی تر شدن مدت یک پروژه از زمان برنامه ریزی شده آن هزینه های آنهم افزایش می یابد . این افزایش از طرفی بخاطر وجود تورم واز بین رفتن قدرت خرید بودجه اختصاصی طرح واز طرف دیگر بخاطر معطل نگهداشتن نیروی انسانی و تجهیزات بیش از مدت لازم وعدم استفاده از آنها درانجام پروژه های دیگر بوجود می آید . این رابطه روشن ومستقیم بین هزینه وزمان و توجه به اثرات زیانبار عدم اتمام بموقع پروژه، لزوم استفاده از روشهای علمی برنامه ریزی وکنترل پروژه را بیش از پیش آشکار می سازد .

مشخصات یک برنامه ریزی خوب و قابل اجرا:
اکنون که لزوم برنامه ریزی پروژه تا اندازه ای روشن شد بهتر است قبل از پرداختن به یک روش خاص برنامه ریزی، مشخصات یک برنامه موثر و قابل اجرا بررسی گردد و ملاکهای ارزیابی یک برنامه ریزی موفق بدست آید .
بطور کلی یک برنامه موثر وقابل اجرا باید دارای موارد ذیل باشد :
1-    از نظر فنی امکان پذیر باشد .
2-    بر برآوردها ی قابل اطمینان استوار باشد .
3-    متناسب با منابع موجود و قابل دسترس باشد .
4-    در صورت استفاده مشترک از منابع یک پروژه دیگر با برنامه آن پروژه هماهنگ باشد .
5-    در مقابل لزوم ایجاد تغییراتی در مشخصات و ترتیب اجزای کارهای پروژه انعطاف پذیر باشد .
6-    فعالیتهای بحرانی را بخوبی مشخص ومتمایز سازد .
علاوه بر رعایت نکات فوق ، برای اجرای موفقیت آمیز یک پروژه ، ایجاد یک سازمان اجرایی منسجم و تعیین یک مدیر کاردان و با اختیارات کافی که برای وی خطوط ارتباطاتی موثری در نظر گرفته شده باشد ضروری می باشد .
7-    فعالیتهای بحرانی را بخوبی مشخص و متمایز سازد . علاوه بر رعایت نکات فوق ، برای اجراء موفقیت آمیز یک پروژه ، ایجاد یک سازمان اجرائی منسجم و تعیین یک مدیر کاردان و با اختیارات کافی که برای وی خطوط ارتباطاتی موثری در نظر گرفته شده باشد ضروری می باشد .
نقش  value engineering در اجرای پروژه
مقدمه : 
میزان موفقیت  بنگاههای اقتصادی در یک بازار رقابتی به تلاش آنها در جهت شناخت نیازهای مشتریان
( مصرف کنندگان ) و پاسخگویی به این نیازها بستگی دارد. مشخصات محصولات و خدماتی که بنگاه به بازار عرضه می کند باید رضایت مشتری را جلب نماید . این رضایت ممکن است از طریق قیمت مناسب، کیفیت مطلوب ، تحویل به موقع ، خدمات مناسب پس از فروش و … و یا ترکیبی از آنها حاصل شود. محدودیت منابع امکان پاسخگویی به تمام خواسته های مشتریان را سلب می کند . این مساله ایجاب می کند تا بنگاهها مشخصاتی از محصول /خدمت را که نزد مشتری دارای ارزش بیشتری هستند، شناسایی کرده و بهترین راه حل (از نظر هزینه و کیفیت ) را برای دستیابی به آن مشخصات تعیین کنند. مهندسی ارزش مجموعه ای از تکنیکها و روشهاست که با نگرش سیستمی ، کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول /خدمت را شناسایی کرده و ارزش هر کارکرد را نزد مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . همچنین به عنوان یک ابزار مدیریتی در تعیین بهترین روش ایجاد این کاردکرد ، به تصمیم گیر (تصمیم گیران ) کمک می کند .
مطالعه بر روی موضوع مهندسی ارزش در طول جنگ جهانی دوم در اثر کمبود مواد اولیه و برای اولین بار در اواخر 1960 توسط ” لارنس دی مایلز” مخترع آنالیز ارزش در شرکت جنرال الکتریک آغاز شد .
مهندسی ارزش یکی از ابزارهای لازم برای نشان دادن ارزش محصول در رابطه با کارکرد آن می باشد. در شرایط فعلی که بین تولید کنندگان رقابت سنگینی وجود دارد ، تولید کننده موفق کسی است که با توجه به نیاز مشتریان و با کیفیت و هزینه مناسب به عرضه تولید یا ارائه خدمت بپردازد . مهندسی ارزش می تواند از طریق شناخت نیازها و خواسته های مشتریان این موفقیت را فراهم سازد . هدف این مقاله معرفی مفهوم مهندسی ارزش و روشهای توسعه داده شده در این زمینه است.
مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی  که هزینه شده است می باشد ، در حالی که کیفیت ، ایمنی ، قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد .
مهندسی ارزش فرآیندی است که به یک تیم پروژه کمک می کند تا در یک زمان کوتاه به بررسی و ارزیابی اهداف و عملکردهای پروژه و راه حل های گوناگونی در یک زمان محدود بپردازد.

موسسه FAR در بند 52.248 این گونه بیان می کند .
” مهندسی ارزش یک کوشش سازمان یافته برای تحلیل عملکرد سیستم ها ، تجهیزات ، خدمات و موسسات به منظور رسیدن به عملکرد واقعی با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیفیت و ایمنی مورد نظر است.
مهندسی ارزش از جمله تکنیک های مطرح و موفق در زمینه تخصیص بهینه بودجه و صرفه جویی در هزینه طرح ها در طول عمر پروژه می باشد . مهندسی ارزش یک تکنیک بسیار کارا و مهم برای مصرف بهینه بودجه تخصیص یافته است. این روش در واقع تکنیکی برای افزایش ارزش یک پروژه ، ارضای نیاز مصرف کننده با حداقل  هزینه و نیز اجرای پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن و با حفظ کیفیت و مطلوبیت مورد نظر است . هدف اصلی بهینه سازی ارزش یک پروژه در مرحله طراحی از طریق راه کارهای عملی و انتخاب بهترین راه حل برای رسیدن به اهداف پروژه با حداقل هزینه در طول عمر پروژه  است .
مهندسی ارزش به عنوان شیوه ای کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه های غیرضرور و کوتاه سازی زمان اجرا و بهینه سازی یافته برای اصلاح ، بازنگری و نوآوری در فرآیند اجرای پروژه هاست.
بهترین زمان برای شروع مهندسی ارزش در یک پروژه تقریبا زمانی است که 35-25 درصد طراحی انجام شده باشد . در این نقطه سیستم های اصلی انتخاب و تعریف شده اند و روی میز قرار دارند .
از نکات کلیدی که برنامه کاری مهندسی ارزش را از دیگر روش ها برای حل مسائل عادی مهندسی جدا می سازد، می توان به موارد زیر اشاره کرد .
1.    تجزیه و تحلیل عملکرد ؛
2.    تلاشی خلاق برای به وجود آوردن طرح های جایگزین بیشتر؛
3.    تنزیل ندادن عملیات اجرایی مورد تقاضا؛
4.    اختصاص هزینه ها برای اجرای هر کدام از عملکردها ؛
در میان روش های گوناگون مورد استفاده برای حل مسائل ، فقط مهندسی ارزش است که ما را به سوی استفاده از روش های فکری خلاق برای آنالیز عملکرد سوق می دهد . جزئیات مراحل اجرایی مهندسی ارزش در شکل 2 ارائه شده است . بطوری که ملاحظه می شود ، هر یک از فازها شامل فعالیتهای گوناگونی است.
از قابلیت های مهندسی ارزش تجمع فعالیت ها و روشها به صورت منسجم و هماهنگ همراه با بهترین شیوه بکارگیری می باشد .
این موضوع از طریق برنامه کاری کنترل می شود . مراحل اجرایی مهندسی ارزش ، فرآیند اجرایی و نمودار جریان کاری این مراحل در شکل 2 نشان داده شده است.
آنچه که مهندسی ارزش را موثر می سازد ،استفاده از روش های خلاق در زمان های مناسب است . مهندسی ارزش صرفا مهندسی خوب، و یا یک برنامه پیشنهادی یا برنامه کاری تکراری و روزمره نیست ،بلکه یک رویکرد مستقل و هدفمند برای برخورد با پروژه هاست .  از این رو باید توجه داشت که انجام مطالعات مهندسی ارزش خود نیز دارای هزینه است و باید نسبت به میزان صرفه جویی که در هزینه ها به وجود می آورد قابل توجیه باشد . در اغلب گزارش ها مشاهده می شود که هزینه های اجرایی مهندسی ارزش کمتر از 10 درصد کل هزینه های صرفه جویی ناشی از بکارگیری نتایج حاصل از مهندسی ارزش بوده است.
این موضوع که در فرآیند بکارگیری مهندسی ارزش ، با بکارگیری نظریه های نو و ایجاد فضای خلاقیت و هم اندیشی گزینه های جایگزین ایجاد و مورد ارزیابی قرار می گیرد ، باعث شده است که سوء تفاهم هایی در دیگر مهندسان به ویژه طراحان و مشاوران بوجود آید . آنچه آنها مطرح می کنند این است که آیا روش های مهندسی و طراحی که تا کنون بکار رفته اشتباه بوده است و در نهایت به کارایی و درست بودن رویکرد مهندسی ارزش اشکال و تردید دارند . در این مقاله ضمن ارائه  اصول و مفاهیم مرتبط با مهندسی ارزش ، ضرورت اجرایی مهندسی ارزش و نیز ضرورت توجه به ارزش های پنهان اما مهم و هزینه های پنهان اما گزاف مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه ، تفاوت های اساسی و مهم بین ” لحاظ کردن ارزش در مهندسی و طراحی ” و “بکارگیری مهندسی ارزش ” مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد .

ارزش کالا / خدمت :
پیش از پاسخ به این سوال که مهندسی ارزش چیست ؟ لازم است تا مفهوم “ارزش ” مورد بررسی قرار بگیرد . نظر به اینکه در ارتباط با کارکرد تعریف می شود لذا تشریح مفهوم ” کارکرد ” نیز ضروری به نظر می رسد .
ارزش کالا/ خدمت ، متناسب با توجهی که مردم  به آن نشان می دهند و مقدار بهایی که برای دستیابی به آن می پردازند ، تعیین می شود . به عبارت دیگر ، تولید کنندگان همواره باید از دیگاه مشتری در مورد ارزش تولیدات خود قضاوت کنند . هنگامی که مشتری بتواند کارکردهای مورد نیاز خود
 ( کارکردهای محصول خریداری شده ) را به پایین ترین قیمت ممکن بخرد ، بیشترین احساس رضایت را خواهد داشت، این در حالی است که محصول / خدمت  خریداری شده لیاقت وجه پرداخت شده را داشته باشد.
V  : شاخص ارزش
F : ارزش کارکرد های مورد نیاز
C  : هزینه کل ( پرداخت واقعی )
V = F / C
شاخص ارزش ،یک عدد بدون بعد است . معمولا وقتی شاخص ارزش بزرگتر از یک باشد . نشان دهنده ارزش خوبی است و شاخص کوچکتر از یک وظیفه یا قطعه ای را نشان می دهد که نیازمند توجه و بهبود می باشد.
کارکرد:
کارکرد آن چیزی است که از یک محصول / خدمت انتظار داریم . کارکردهای محصول/ خدمت می تواند در دو دسته کارکرد های اساسی و کارکردهای فرعی مورد توجه قرار گیرد.
1- کارکرد اساسی ( پایه ) :
چیزی است که باید انجام شود تا نیاز مصرف کننده را ارضا کند . یک کارکرد اساسی ، مهمترین دلیل وجود محصول می باشد . یک سوال خوب برای تعیین کارکرد اساسی ، عبارتست از اینکه : ” اگر این کارکرد را از محصول بگیریم آیا هنوز هدف محصول برآورده می شود ؟ ” .
2- کارکرد فرعی :
کارکرد هایی که باعث جذب مشتری به محصول / خدمت می شوند ، ولی در زمره کارکردهای اصلی قرار نمی گیرند . این کارکردها فراتر از کارهای اساسی بوده و از آنها پشتیبانی می کنند . راحتی ، قابلیت اطمینان و جذابیت (زیبایی ) از جمله کارکرد های فرعی یک محصول / خدمت به شمار می روند . در اکثر مواقع ، برخی از این کارکردها مطلوب و دلخواه هستند ، ولی در برخی مواقع وجود آن کارکرد در محصول / خدمت در نزد مشتری دارای ارزش زیادی نیست . این کارکردها بهترین انتخاب ها برای حذف شدن و یا بهبود یافتن می باشند .
هدف مهندسی ارزش در درجه اول تعیین کارکردهای مورد نیاز یک محصول / خدمت است و در مرحله بعد تعیین اینکه چه چیزی می تواند آن کارکرد را به بهترین نحو انجام دهد.
” لارنس دی مایلز ” در این مورد چنین می گوید : ” تحلیل ارزش یک روش خلاق و سازمان یافته است که هدفش شناسایی هزینه های غیر ضروری است . هزینه هایی که نه کیفیت یا کارایی یا طول عمر محصول را افزایش می دهند ، نه به چشم می آیند و نه مورد علاقه مشتری هستند” .
تعریف انجمن مهندسی ارزش آمریکا (SAVE) بدین صورت است که :
مهندسی ارزش مجموعه تکنیک های نظام مند و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک
محصول /خدمت و تولید (انجام ) آن کارکرد ها با حداقل هزینه می باشد.
“مهندسی ارزش  مجموعه تکنیک های نظام مند و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک
محصول / خدمت و تولید آن کارکردها با حداقل هزینه می باشد ” .
در فرهنگ مدیریت آمده است: ” مهندسی ارزش، فنی برای تعیین فعالیتهای تولید یک کالا ، ارزش گذاری برای آن فعالیتها و سرانجام تعیین فعالیتهاییی است که کمترین هزینه را در بر داشته باشد” .
بینابراین مهندسی ارزش یک رویکرد سیستمی و مبتنی بر کارکرد است که هر مرحله ای از خلق ایده طراحی مواد فرآیند  ها ، عملیات ساخت محصول و بازاریابی آن را ارزیابی می کند تا تمام کارکردهای مرتبط با آن در حداقل هزینه مناسب انجام گیرد . این روش ، دامنه وسیعی را در بر می گیرد . باید توجه داشت که تاکید مهندسی ارزش فقط بر روی کاهش هزینه نیست ، بنابراین :
 ” نباید مهندسی ارزش را با روش های مدرن یا سنتی کاهش هزینه ، اشتباه گرفت؛ زیرا این روش ، روش بسیار جامعی است که بر پایه تحلیل وظیفه ( کارکرد ) بنا شده است و به دنبال بهبود در ارزش ، بدون قربانی کردن کیفیت یا اعتبار یا طول عمر محصول است”.
فرآیند مهندسی ارزش :
فرایند مهندسی ارزش به پنج فاز تقسیم شده و هر فاز دارای چند مرحله می باشد :
1- فاز مبدا:
 شامل سازماندهی ، انتخاب پروژه ، تعیین تیم مهندسی ارزش ، تعریف ماموریت تحقیق ، تعریف و مستند سازی محصول می باشد .

2- فاز اطلاعات :
تحلیل  کیفی ارزش (تحلیل کارکرد )
تحلیل کارکرد ( وظیفه ) عبارتست از تکنیک های ساختاری و تعریفی که معنای روشنی از کارکرد را بیان می کند. در این مرحله محصول و کلیه اجزایش برای تعیین کارکرد هایشان ( اهدافشان) مورد مطالعه قرار می گیرند . در رابطه با انواع کارکرد ها نیز بیش از این بحث گردید . قوانین تشریح کارکرد ها به صورت ذیل می باشد:
1.    باید تعیین کننده انتظار مصرف کننده یا مشتری از محصول یا سرویس باشد .
2.    یک فعل و یک اسم برای تشریح کارکرد به کار برده می شود . فعل برای جواب سوال ” چه می کند ؟ ” و اسم برای پاسخ به ” چه چیزی را ؟” به کار می رود .
3.    از بکار بردن افعال مجهول و یا غیر مستقیم مثل تهیه می شود و مجهز می شود و … خود داری می گردد . زیرا اطلاعات کمی در اختیار قرار می دهند .
4.    از به کار بردن کلماتی مانند بهبود دادن ، حداقل ( حداکثر) کردن و جلوگیری کردن ، جلوگیری می شود .
5.    ترجیحا از ترکیبات دو حرفی برای بیان کارکرد استفاده می شود.
مثال :
الف ) لامپ : انتشار نور
ب) فنجان : نگهداشتن مایع
– تحلیل اجبار: یعنی دلیل استفاده و به کارگیری هر محصول / خدمت چه می باشد ؟ و آیا این دلیل هنوز هم معتبر است ؟
– تحلیل کمی ارزش : پس از تکمیل تحلیل کارکرد باید هزینه کارکردها و ارزش  اهمیت آنها تعیین شود.
هزینه ها دو نوع هستند :
الف ) هزینه های واقعی یا سخت مانند هزینه مواد و نیروی انسانی
ب) هزینه های ذهنی یا نرم مانند سختی کار و ریسک شکست
وقتیکه هزینه های واقعی در دسترس نباشند از هزینه های نرم استفاده می شود .
–  تکنیک های اندازه گیری ارزش :
–  اندازه گیری ارزش عنصر فعلی و جایگزین آن
 
3- فاز نو آوری ( تغییر ) :
این فاز در واقع ، فاز بهبود ارزش می باشد که از طریق به کارگیری تکنیک های خلاق و ذهنی ، طراحی قطعات و اولین قرم جهت باز طراحی فرآیند در این فاز صورت می گیرد . هدف این فاز ،تغییر یا حذف کارکردهای فرعی کم ارزش و پاسخ به سوالات ذیل می باشد :
الف ) چه عنصری می تواند این کار را انجام دهد ؟
ب) چگونه می توانیم کارکردهای فرعی را حذف نماییم در حالی که کارکردهای اساسی هنوز اجرا می شوند ؟
از تکنیک های مورد استفاده ( توصیه شده ) در این زمینه می توان از طوفان فکری ، فن گروه اسمی (NGT) و دلفی نام برد که بنیانگذاران مهندسی ارزش  روش NGT را توصیه می کنند .

4- فاز ارزش  یابی :
–  تحلیل کیفی ارزش
–  تحلیل کمی ارزش

5- فاز اجرا :
حوزه های کاربردی مهندسی ارزش :
در آغاز ، این روش فقط در محیطهای سخت افزاری بکار گرفته شد و توسعه یافت . ولی در سالهای اخیر ، این روش در بسیاری از محیطهای جدید و غیر سخت افزاری نیز بکار می رود . مهندسی ارزش در حوزه های مختلف و در ارتباط با محصولات/خدمت گوناگون قابل استفاده است ( به عنوان مثال می توان کارکرد های یک برنامه ، پروژه ، سیستم ، محصول ، نوع تجهیزات، خدمات ، تسهیلات ،ساختمان سازی ، دوره آموزشی  ، مدیریت سیستم ها و روش ها ، تحلیل خرید ، تخصیص منابع ، بازاریابی  و … را از طریق مهندسی ارزش مورد تجزیه و تحلیل قرار داد)
بینابراین روش مهندسی ارزش را می توان در همه جا به کار برد ؛ ولی دامنه کاربرد این روش معمولا توسط ذهنیت کاربران ، محدود می گردد.
ضرورت پرداختن به مهندسی ارزش :
اصولا درجه ی موفقیت سازمان ها در یک بازار رقابتی بر شناخت آنها از نیاز مشتریان ( مصرف کنندگان) و تلاش در جهت برآورده کردن این نیاز استوار است .
عرضه محصولات / خدمت باید رضایت مشتری را جلب کرده و قابلیت عرضه به بازار و رقابت را داشته و از کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار باشد . همچنین حفظ زمان تولید ، تحویل به موقع ، انجام خدمات پس از فروش و رعایت کامل قوانین اقتصادی و زیست محیطی نیز از شرایط اصلی موسسات برای موفقیت بیشتر به خصوص در یک بازار رقابتی هستند .
سازمان ها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود با محدودیت منایع روبرو هستند . بنابراین هر موسسه ای می تواند فرایند و روشهای مقرون به صرفه ( کاهش دهنده هزینه ) را به کمک مهندسی ارزش شناسایی کرده و از این طریق تامین خواست مشتریان را با صرف حداقل هزینه محقق سازد . به طور کلی مهندسی ارزش به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند منجر به نتایج ذیل شود :
1.    پایین آوردن هزینه تولید
2.    به حداقل رساندن پیچیدگی های تولید
3.     کم کردن زمان تولید
4.    استفاده از اندیشه ها و خلاقیتها
5.    تامین کامل نیازها ی مشتری و افزایش رضایت آنها
6.    افزایش رضایت و انگیزه همکاران به واسطه افزایش سطح عملکرد آنها
7.    بهینه کردن فرایند های کاری
8.    کاهش مخارج سرمایه گذاری
9.    ارتقاء یا ثبات کیفیت ( نه کاهش هزینه به قیمت کاهش کیفیت )
10.    افزایش سهم بازار و حصول اطمینان برای سود آوری
11.    افزایش توان رقابت در بازار.

اصول مهندسی ارزش:
مهندسی ارزش دارای سه جنبه مهم می باشد که عبارتند از :
1.    استفاده از تیم های چندکاره
2.    روش سیستماتیک ارزیابی ارزش و کارکرد محصول
ارزش کالایا خدمت ، متناسب با توجهی که مردم به آن نشان می دهند و مقدار بهایی که برای دستیابی به آن می پردازند ، تعیین می شود . کارکرد نیز آن چیزی است که از یک کالا یا خدمت انتظار داریم ، که می تواند در دو دسته کارکردهای اساسی و کارکردهای فرعی مورد توجه قرار گیرد.
3.    تمرکز بر روی ساده سازی محصول
ارنست بوی رئیس انجمن مهندسین ارزش آمریکا معتقد است : ” مهندسی ارزش  اولویتی برای عنصر خاصی قایل نیست بلکه فقط روش است برای فکر کردن . آن تعدادی روش یا تکنیک را به منظور به کار گیری در مراحل عمل خود به خدمت می گیرد ” .
اصول مهندسی ارزش شامل وظایف ، تکنیک ها و سوالات کلیدی است که به دنبال کسب اهداف طرح کار مهندسی ارزش استفاده شده و هدف آن ” دستیابی به طراحی عالی ” می باشد ، به طوری که می تواند توسط هر فرد یا سازمانی به کار گرفته شود . این اصول از نظر تصمیم گیری و حل مساله دارای اهمیت ویژه ای بوده و شامل موارد ذیل می باشد :
1.    از کار تیمی استفاده کنید ؛
2.    بر موانع غلبه کنید ؛
3.    روابط انسانی خوبی داشته باشید ؛
4.    شنونده خوبی باشید ؛
5.    از سوالات کلیدی استفاده کنید ؛
6.    از چک لیست استفاده کنید ؛
7.    همه چیز را ثبت کنید ؛
8.    خوب قضاوت کنید ؛
9.    دارای تفکر بهبود کیفیت (QI) باشید .
بنابراین موضوعی که برای مطالعه مهندسی ارزش مورد استفاده قرار می گیرد باید دارای دو خصوصیت باشد :
الف) دارای هزینه بالا باشد تا امکان صرفه جویی به اندازه ای شود که مطالعه روی آن ارزشمند گردد.
ب ) دارای ارزش پایین یا عملکرد ضعیف باشد تا بتواند برای بررسی روش های جایگزین ، توجیه پذیر گردد…

 

منابع
1. كتاب مدیریت پروژه / مهندس حمید آلاد پوش
2. كتاب كنترل پروژه ( 3) / مهندس علی خورشیدی
3. كتاب كنترل تولید / خسرو امینی حاج باشی
4. كتاب  برنامه ریزی و كنترل پروژه با primavera  / مهندس حسین عوض خواه
5. جزوه برنامه ریزی و كنترل پروژه با نرم افزار Microsoft project 2002 / گروه نرم افزاری دانشگاه علم وصنعت
6. جزوه درسی كنترل پروژه / دكتر روغنیان
7. جزوه درسی كنترل پروژه / دكترعیدی
8. سایت iranpm.com www.
9. مقاله:

acomparsion of different project duration forcasting methods using earned value

metrics                                                                             
10. كتاب مهندسی ارزش جلد آبی / محمد سعید جبل آملی و علیرضا میر محمد صادقی
11. كتاب مهندسی ارزش جلد مشكی / محمد سعید جبل آملی و علیرضا میر محمد صادقی

12.نشریه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات در word دارای 236 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

ATMA و NIFT سازمانهایی كه حمایت مالی این سمینار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناریویی كه صنایع پوشاك و نساجی هند احتمالاً در هزاره بعدی با آن روبرو می شوند، اشاره كرده اند. آماده سازی صنایع پوشاك و نساجی هند برای هزاره بعدی ، موضوع اصلی این سمینار است. این بروشور با توصیف سناریوی احتمالی كه صنایع پوشاك و نساجی هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار می كند كه :
هزاره بعدی ، برای صنایع پوشاك و نساجی یك رقابت شدید جهانی را نوید می دهد. رقابت قریب الوقوع پیش از این سایه فكنی كرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجی را تحت تأثیر قرار داده است.
موضوع مورد بحث در این سمینار، وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات است. با این وجود، تمایل داریم توجه بیشتر را بر صنایع پوششی و خرده فروشی معطوف داریم تا بر منسوجات. این بدین دلیل است كه بخشهای پوشاك و خرده فروشی فی نفسه، ارزش بیشتری به زنجیره عرضه نساجی می افزایند، و نیز بدلیل اینكه این بخشها گرایشهای بازار را هدایت می كنند. دوم اینكه تمایل داریم توجه خود را بر جهان متمركز كنیم تا صرفاً بر هند، چرا كه صنعت هند بر مبنای صادرات هدایت می شود و نیاز به درك درست سناریوی جهانی دارد و نیز بدین جهت كه پیشرفت ها در هند مهمترین روال كار جهانی را دنبال خواهند كرد.
مصرف كنندگان نهایی در تمام دنیا، دیگر پارچه ها را به عنوان یك محصول خریداری نمی كنند. صنعت نساجی هند نیز باید بداند كه محصولات به سرعت در حال از دست دادن ماهیت خود به عنوان محصولات مصرفی هستند. آنها به طور روز افزون تبدیل به محصولات صنعتی می شوند كه هدف آنها صنایع پوشاك است و باید نیازهای این صنایع را برآورده سازند. بنابراین ، درك ماهیت رقابتی كه صنایع پوشاك در سالهای نزدیك با آن مواجه خواهند شد و ایجاد راهبردهایی مطابق با آن، برای مدیریت صنعت نساجی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ایجاد پیش زمینه ایست كه به مدیریت عالی رتبه هر دو صنعت كمك می كند در مورد موضع استراتژیك خود جهت رویارویی با رقابت شدید، تصمیم گیری كنند. در بخش 2-3 ، در خصوص ماهیت رقابتی كه صنایع پوشاك و نساجی در سالهای نزدیك با آن روبرو خواهند بود، بحث می كنیم. مشخصات مهمی كه موضع استراتژیك این صنایع باید در بر داشته باشد، موضوع بحث بخش 3-3 است.
2-3- ماهیت رقابت در صنایع پوشاك و نساجی
1-2-3- جابجایی قدرت خریدار در صنعت پوشاك
جهت درك ماهیت رقابت، باید قدرت چانه زنی خریداران را دریابیم، چرا كه عنصر مهمی است كه به ماهیت رقابت، شكل می دهد. در سطح جهانی ، قدرت خریدار، از عاملان توزیع به خرده فروش ها و كانال آفرین های امروزی ، انتقال یافته است.
كانال آفرین ها ، آن دسته از سازمانهایی هستند كه با مصرف كنندگان سر و كار دارند، مارك هایی را كه مصرف كننده توسط آن شناسایی می كند را در اختیار دارند، و الزاماً دارای تجهیزات تولید، جهت تولید آنچه كه معامله می كنند، نیستند. آنها به هنگام برخورد با مصرف كنندگان، منحنی نوآوری را شرح می دهند، به نیازهای مصرف كننده پی می برند و خرسندی و رضایت را انتقال می دهند، آنها طراحان ، مدیران تولید،‌معامله گران، و بازاریاب ها هستند. آنها محصولات را در سطح جهانی از كارآمدترین منابع تهیه می كنند. آنها در سطح بین المللی خریداری می كنند و در سطح بین المللی می فروشند و راهبردهای جهانی را جهت بازاریابی علائم تجاری خود، به كار می گیرند. چنین كانال آفرین هایی شامل سازمانهایی از قبیل رالف لورن، تومی هیل فیگر، گپ، لوی استراس ، هوگوباس و وال مارت هستند.
جابجایی در قدرت خرید از اوایل دهه 1990 تاكنون، در شكل 1-3 نشان داده شده است.

منابع:
 
1- ویلیام. سی. كپاسینو، مدیریت زنجیره عرضه، اصول اولیه و ماورا، (ویرجینیا APICS:USA 1997) ، ص 10.
2- دیوید ریگبی، «مدیریت زنجیره عرضه نساجی: مشكلات جدید، راه‌حل‌های جدید»، مقالات ارائه شده در كنفرانس بین‌المللی جامعه رنگرزها در باكستون، دربی‌شایر، انگلستان، در اول اكتبر 1992. انتقال داده شده از وب سایت اعضای پیوسته دیویدریگبی.
3- همانجا.
4- ای.پی سینگلتری و ساموئل سی وینچتر، Jr ، فراسوی تولید انبوه: مدلهای مدیریت استراتژیك برای تغییر و دگرگونی تولید رقابت جویانه در صنعت نساجی آمریكا، مجله انجمن نساجی، جلد 89، قسمت 2، شماره 1 (1998).
5- هیكی متیلا، «تغییرات محتمل در خرده‌فروشی پوشاك اروپا و تاثیر آنها بر تولید پوشاك و نساجی»، مجله نساجی جلد 25، شماره 2، (1996) صص 24-20.
6- سری رام خانا، تاریخچه صنعت نساجی هند، Textile outlook International، جلد 54، (جولای، 1994)، ص 69.
7- بخش 2 مراجعه كنید.
8- به بخشهای 9 و 10 رجوع كنید.
9- جین آر. تیندال- مشاوره‌ای با ارنست و یانگ در دفتر آن واقع در واشنگتن دی سی.
10- یورام گوتگلد و دامون بیر، آیا از مد خارج می‌شوید؟ The Mckinsey Quartenly شماره 3، (1995)، صص 65-55.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با كارخانه ریخته گری آلومینیوم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با كارخانه ریخته گری آلومینیوم در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با كارخانه ریخته گری آلومینیوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

هدف این بخش تولید سیلندر و سر سیلندر و پوسته كلاج پژو می باشد. در این قسمت ریخته گری سیلندر از نوع تحت فشار كه از دستگاه  High Pressure  با قدرت
2500 HP  كه یك دستگاه ژاپنی است استفاده می شود و پوسته كلاج و سرسیلندر با دو دستگاه Low Pressure  با قدرت 1600 HP كه دستگاه ایتالیایی است تولید می شود البته قبلاً در این واحد دستگاه ریژه ریزی نیز موجود بود كه با توجه به طرح انتقال بخش ریخته گری به شهرستان ابهر این دستگاه جمع آوری و به ابهر منتقل شد.
در قسمت تولید ذوب از 5 كوره استفاده می شود كه این كوره ها شعله ای بوده و دمای حداكثر آنها در حدود    می باشد. سه كوره آن برای تامین ذوب قسمت سیلندر با ظرفیت سه تن و سرعت تولید یك تن در ساعت بكار می رود دمای ذوب هنگامی كه درون با قبل ریخته می شود حدود 750- 730 درجه سانتگراد می باشد كه توسط لیفتراك به قسمت ریخته گری سیلندر حمل می شوند. درجه حرارت مذاب هنگام تحویل در قیمت ریخته گری سیلندر به   می رسد كه در كوره نگهدارنده، موجود می باشد و دو كوره دیگر هر كدام با ظرفیت ذوب 500 كیلوگرم و سرعت تولید 150 كیلوگرم در ساعت موجود می باشند و برای قسمت سر سیلندر بكار می روند.
در مورد گاز زدایی در این كوره  ها باید گفت با توجه به ویژگی فلز آلومینیوم و اینكه گازها كمتر از حالت انحلال خارج می شوند در قسمت سیلندر نیازی به گاز زدایی نمی باشد اما برای سر سیلندر از گاز آرگون كه توسط دستگاهی به كوره متصل است استفاده می شود. مهمترین مشخصات گاز زدایی مذاب سر سیلندر عبارتند از :
سرعت دوران دهنده گاز 400-450 RPM
زمان گاز زدایی 15-12 دقیقه
درجه حرارت شروع گاز زدایی  
نوع گاز مصرفی : آرگون
فشار گاز ورودی : 5/2 اتمسفر
درصد خلوص گاز مصرفی 99/99%
در حدود چهار دقیقه پایانی گاز زدایی مواد :
AL:Sr10%
AL:Mg50%
به منظور اصلاح ساختار و جوانه زنی و آلیاژ سازی در چهار دقیقه پایانی     
 AL-Sr10% و AL-Mg50% افزوده و دوباره گاز زدایی می كنیم همچنین از فلاكس Coveral11  كه یكی تركیب فلوئوریدی می باشد استفاده می كنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
پس از انجام مطالعات مفصل کتابخانه ای برای دست یابی به دیدگاه مدیران سطح بالای شرکت پرس ایران پرسش نامه ای با 8 سوال تدوین و در اختیار این افراد قرار گرفت .
براساس نتایج حاصل از این پرسش نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده شد و مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با تصمیمات قیمت گذاری شامل کمبود یا برد سیستم اطلاعاتی مناسب جهت شناسایی و به کارگیری عوامل موثر در تصمیمات قیمت گذاری ، عدم استفاده از اطلاعات موجود در تصمیمات قیمت گذاری ، خلا وجود سازمان مناسب برای قیمت گذاری سفارشات و تاکید صرف بر بهای تمام شده در محاسبه قیمت فروش معین گردید براساس عوامل اصلی تاثیر گذار مدلی برای قیمت گذاری تدوین شد که در آن ابتدا با کمک اطلاعات موجود در شرکت که در بخشهای مختلف تهیه می گردند یک قیمت پایه مبنا قرار می گیرد و سپس با توجه به ارزیابی هایی که از عوامل تاثیر گذار صورت خواهد گرفت و وزن دهی مناسب به عوامل فوق ، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ، درصدی به قیمت پایه اضافه یا کاسته می شود و قیمت پیشنهادی استخراج می گردد .
تفاوت اصلی این مدل با روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد در این است که تقریباً تمام عوامل داخلی و خارجی شرکت در قیمت گذاری از جمله ماهیت بازار و تقاضا ، شرایط رقبا ، ویژگی های محصول ، شرایط اقتصادی جامعه و تاثیر آنان در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است .
در یافته های این تحقیق ، اهمیت وجود یک واحد سازمانی قوی که بتواند با همکاری سایر بخشها ، اطلاعات دقیق و به روز از شرایط داخلی شرکت و محیط خارجی فراهم نموده و به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته و نتایج را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهد به روشی آشکار گردید .

 فمرست منابع و ماخذ :
1-    آگاه منوچهر : قیمت ، تهخران ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1349 ص 15
2-    اصغر پور ، محمد جواد ، تصمیم گیریهای چند معیاره ، انتشاغرات دانشگاه تهران ص 207تا 213
3-    رحیمیان نظام الدین آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت ، فصلنامه حسابرسی شماره 3، ص36یا37
4-    روستا ، احمد ، ونوس داور و ابراهیهی عبد الحمید مدیریت بازار یابی ( تهران ) انتشارات سمت 1375 ص246 ص247
5-     رندی حقیقی ، مخنوچهر ، تئوری قیمت و تولید ، تهران
6-    عسگری علی ، قیمت و قیمت گذاری ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1369 ص 3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مندرجات
چکیده
فصل اول
کامپوزیت
1-1مقدمه7
1-2 کامپوزیت های زمینه فلزی9
فصل دوم
جوشکاری اصطکاکی کامپوزیتهای زمینه فلزی
2-1 دسته بندی روشهای اتصال کامپوزیتها
2-2 جوشکاری اصطکاکی
2-3 نتایج و بحث
فصل سوم
3-1 نتایج
منابع

چکیده:
کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از 2 تا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند.
این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده خود دارا می باشد. هر کامپوزیت عموماً 2 ناحیه متمایز یعنی فاز پیوسته و فاز ناپیوسته وجود دارند. روش های اتصال کامپوزیت ها به 3 صورت پروسه ذوبی، پروسه حالت جامد و دیگر انواع است. یکی از این روش ها جوشکاری اصطکاکی چرخشی می باشد.
این روش، روشی نسبتاً جدید و مناسب برای اتصال کامپوزیت های زمینه فلزی است . در این روش 2 قطعه نسبت به یکدیگر ثابت بوده و به یک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص این روش، اتصال بین 2 کامپوزیت صورت می گیرد.
در این روش، ناحیه اتصال بسیاری از عیوب میکروساختاری موجود در روش های معمول اتصال مانند قوس الکتریکی ندارند. 
فصل اول
کامپوزیت های زمینه فلزی
مقدمه
كامپوزیت ها (مواد چند سازه ای یا کاهگل های عصر جدید )رده ای از مواد پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب موادساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است.اجزای تشکیل دهنده ویژگی خود را حفظ کرده در یکدیگر حل نشده و با هم ممزوج نمی شوند.استفاده از این مواد در طول تاریخ نیز مرسوم بوده است .از اولین کامپوزیت‌ها یا همان چندسازه‌های ساخت بشر می‌توان به کاه گل وآجرهای گلی که در ساخت آنها از تقویت کننده کاه استفاده می شده است اشاره کرد..هنگامی که این دو باهم مخلوط بشوند در نهایت آجرپخته بدست می آید که بسیار ماندگار تر و مقاوم تر از هر دو ماده اولیه یعنی گل و کاه است.قایق‌هایی که سرخ‌پوست‌ها با قیر و بامبو می‌ساختند و تنورهایی که از گل، پودر شیشه و پشم بز ساخته می‌شدند و در نواحی مختلف کشورمان یافت شده است،نیز از کامپوزیت‌های نخستین هستند. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی ، راکتورسازی، الکترونیکی و غیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتی از آن نیازها، می‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها یا کامپوزیت‌ها برآورده گردد.
تعریف کامپوزیت
معمولا یک ماده کامپوزیت را به صورت یک مخلوط فیزیکی در مقیاس ماکروسکوپیک ازدو یا چند ماده مختلف تعریف می کنند که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خودرا حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند.این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هریک از اجزای تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد.در کامپوزیت عموما دو ناحیه متمایز وجود دارد.
?- فاز پیوسته (ماتریس)
2-فاز ناپیوسته(تقویت کننده)
در یک کامپوزیت به طور کلی الیاف،عضو بار پذیر اصلی سازه هستند در حالیکه ماتریس آنها رادر محل وآرایش مطلوب نگاه داشته وبعنوان یک محیط منتقل کننده بار بین الیاف عمل می کند،به علاوه آنهارااز صدمات محیطی دراثربالارفتن دما ورطوبت حفظ می کند.
تقسیم بندی مواد کامپوزیت
1) کامپوزیت های زمینه سرامیکی ( CMC )
2) کامپوزیت های زمینه فلزی ( MMC)
3) کامپوزیت های زمینه پلیمری ( PMC ) : که رایجترین دسته کامپوزیت هستند و بیش از 90 درصد مصرف جهانی کامپوزیت را به خود اختصاص داده اند.
نقاط قوت کامپوزیتها
•         وزن کم این مواد در عین بالا بودن نسبت مقاومت به وزن آنها (حتی تا 15 برابر برخی از فولادها ).
•         مقاومت بالا نسبت به خوردگی.
•         وجود روش های مختلف ساخت و امکان تولید اشکال پیچیده و متنوع
مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت
سابقه استفاده از کامپوزیت‌های پیشرفته به دهه‌ 1940 باز می‌گردد. در آن زمان ارتشهای آمریکا و شوروی سابق در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر ، موفق به ساخت کامپوزیت پایه پلیمری الیاف بور – رزین اپوکسی برای  استفاده در صنعت هوا فضا شدند. 20 تا 30 سال پس از آن ، کامپوزیت‌های پایه پلیمری بطور گسترده‌ای به سوی صنایع شهری از جمله ساختمان و حمل و نقل روی آوردند. بطور مثال امروزه خودروهایی ساخته می‌شود که تماماْْ کامپوزیتی هستند. استفاده از کامپوزیت‌ها در این کاربرد به علت ویژگیهایی چون وزن کمتر، در نتیجه سوخت کمتر و عمر طولانی‌تر آنهاست.
مواد کامپوزیت تقویت شده با الیاف ،ترکیبی از مقاومت کششی ومدول بهتر نسبت به مواد فلزی را دارند وبعلت پایین بودن وزن مخصوص نسبت به وزن (مقاومت کششی ویژه) نسبت مدول به وزن (مدول ویژه)، مواد کامپوزیت به طور مشخص بهتراز موادفلزی هستند ودر بسیاری از کاربردهایی که کاهش وزن سازه از اهمیت برخوردار است میتواندد جایگزین فلزات شوند.
با توجه به پایداری بسیار زیاد کامپوزیت‌های پایه پلیمری و مقاومت بسیار خوب آنها در محیط‌های  خورنده،  این کامپوزیت‌ها، کاربردهای وسیعی در صنایع دریایی پیدا کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به ساخت  بدنه قایقها و کشتیها و تاسیسات فراساحلی اشاره داشت. استفاده از کامپوزیت‌ها در این صنعت، حدود 60% صرفه‌جویی اقتصادی داشته است که علت اصلی آن مربوط به پایداری این مواد است. صنعت ساختمان وصنایع مرتبط باآن پرمصرف‌ترین صنعت برای مواد کامپوزیتی است که در فصل 3 با برخی از آنها بیشتر آشنا میشویم. ساخت بدنه هواپیما.ساخت پره های توربین بادی و پره های هلی کوپتر وپوشش رادار هواپیمااز کاربردهای کامپوزیت در صنعت هوافضا است. این مواد در صنعت نفت وگاز نیز به منظور ترمیم  وتقویت  سازه های فرسوده و ترمیم لوله های فرسوده  نفت و گاز . عایق توربین به کار میروند..(کامپوزیت ها با توجه به ساختار شبکه ای و طولی ای که دارند گرما را فقط در جهت طولی منتقل می کنند و نه عرضی بنا بر این به عنوان عایق گرما برای دیواره  توربین ها  مناسب می باشند. – نقل قول  از دکتر مظاهری رئیس گروه آیرودینامیک وپیشرانش دانشکده هوا-فضای شریف.)
مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور
مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور یک دهم سرانه مصرف در کشورهای پیشرفته است و  سالانه بیش از6 میلیون تن مواد کامپوزیتی به ارزش 145 میلیارد دلار در صنایع مختلف جهان مصرف می‌شود. به گفته دکتر مهرداد  شکریه، رئیس موسسه کامپوزیت ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت:“ سرانه مصرف کامپوزیت  در کشورهای  پیشرفته  جهان 3 کیلوگرم  است در حالی که این سرانه در کشور ماتنها 3/0کیلوگرم است ولی درعین حال ایران از نظر سرانه مصرف مواد کامپوزیتی، همرده کشورهای آسیایی قرار دارد. علت پایین بودن سرانه مصرف مواد کامپوزیتی در این قاره وسعت این قاره و نیز وجود کشورهای فقیردر این منطقه است، در عین حال کشور ژاپن با سرانه 5/4 کیلوگرم در سال به عنوان نمونه‌ای از یک کشور آسیایی پیشرفته با مصرف سرانه مواد کامپوزیتی است“
کامپوزیت های زمینه فلزی
كامپوزیت های زمینه فلزی را می توان به طرق مختلف دسته بندی كرد. یك دسته بندی بر اساس نوع و میزان اجزای تقویت كننده ی موجود و ذرات، لایه ها و رشته ها و نیز مواد مركب نفوذی صورت می گیرد (شكل3-1) مواد كامپوزیتی رشته ای خود می توانند به حالاتی چون مواد كامپوزیتی رشته ای پیوسته (تك یا چند رشته ای) و رشته های زیر یا مواد كامپوزیتی طره ای (مودار) تقسیم شوند. (شكل 4-1)…

منابع:
1.luri Borome Friction Stir Welding Of Aluminium Based
Composites Reinforced With Al2O3
Particles: Effects On Microstructure
And Charpy Impact Energy
 2. Karl Ulrich kainer, Basics of metal matrix composites
3. Terry Khaled, An Outsider Looks at friction stir welding

4.H. Persson ,Guidelines for joining of
Metal matrix composites

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید