پایان نامه پمپ های سانتریفوژ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه پمپ های سانتریفوژ در word دارای 277 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه پمپ های سانتریفوژ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه پمپ های سانتریفوژ در word

مقدمه               a
چکیده               b
فصل اول (اصل اساسی و طبقه بندی پمپهای سانتریفوژ)     
1-1 اصل اساسی             ;
2-1 ولوت یا مارپیچ          ;;
3-1 اصطلاحات و طبق بندی پمپهای سانتریفوژ        ;
4-1 تقسیم بندی اصلی               ;;
a-4-1 پمپ یک مرحله ای              
b-4-1 پمپ چند مرحله ای              
5-1 اصول کار پمپهای سانتریفوژ (تعریف)           ;
6-1 قسمتهای اصلی یک پمپ سانتریفوژ     
a-6-1 پروانه                
b-6-1 پوسته             ;;
c-6-1 پروانه‌و رینگ آب بندی           
d-6-1 تعداد طبقات در پمپهای سانتریفوژ           ;;
e-6-1 شافتها و بوش شافتها            ;
f-6-1 کاسه نمدها و آب‌بندها            ;
g-6-1 یاتاقانها             ;
h-6-1 کوپلینگها            
i-6-1 نیروی پیشرانه محوری           
j-6-1 مواد ساختمانی پمپهای سانتریفوژ      
فصل دوم (تئوری شکل گیری پمپهای سانتریفوژ)       
1-2 تعریف                ;
2-2 معادله اساسی پمپهای سانتریفوژ      ;
3-2 مشخصه‌ پمپ نظری – درجه واکنش      
4-2 پروانه با تعداد پره های محدود        
5-2 اتلافات هیدرولیکی               ;;
6-2 راندمان پمپ            
7-2 فرمول های تشابه          
8-2 سرعت ویژه و بستگی آن به ابعاد هندسی پروانه    
9-2 رابطه بین راندمان و سرعت ویژه      ;
10-2 جریان             ;;
فصل سوم (مشخصه و منحنی مشخصه پمپهای سانتریفوژ)       ;
1-3 مشخصه پمپ          ;
2-3 منحنی مشخصات پمپ            ;
3-3 منحنی مشخصات لوله کشی (مشخصات سیستم)          ;;
4-3 نقطه کار پمپ بر روی منحنی        
5-3 مشخصات مکش پمپ            ;;
a-5-3 NPSH لازم          ;
b-5-3 NPSH موجود               ;;
6-3 تغییر مشخصات پمپ            ;;
a-6-3 سرعت  دورانی               ;
b-6-3 تغییر دادن سرعت دورانی        
c-6-3 کم کردن قطر پروانه (تراش پروانه)          
d-6-3 پمپاژ مایعات با ویسکوزیته زیاد      
e-6-3 روش استفاده از تسمه و پولی برای تغییر مشخصات       ;
7-3 ترکیب پمپها             
a-7-3 ترکیب موازی          
b-7-3 ترکیب سری         
فصل چهارم (انتخاب و کاربرد پمپهای سانتریفوژ)     ;
1-4 دبی پمپ             ;
2-4 ظرفیت یا اندازه پمپ              
3-4 ارتفاع پمپ            
4-4 تعیین اتلاف ارتفاع در خطوط لوله ، شیرآلات و اتصالات      
a-4-4 اتلافات ارتفاع در لوله ها         ;
b-4-4 قطر اقتصادی در لوله ها         ;
c-4-4 اتلافات‌ارتفاع‌ناشی از انبساط تدریجی مقطع لوله (تبدیل افزایشی)
d-4-4 اتلافات ارتفاع ناشی از انقباض ناگهانی مقطع لوله ها       ;
e-4-4 افت فشار مایعات با ویسکوزیته زیاد در لوله های مستقیم    ;
f-4-4 اتلاف ارتفاع ناشی از زانوئی 90 درجه        ;
g-4-4 اتلاف ارتفاع در شیرآلات و اتصالات           
h-4-4 اتلاف ارتفاع در صافی           
5-4 تنظیم پمپهای سانتریفوژ           
a-6-4 توان لازم برای پمپاژ            ;
b-6-4 محاسبه توان مصرفی پمپ        
c-6-4 محاسبه قدرت موتور            ;
d-6-4 موتور محرک پمپ های سانتریفوژ           ;
e-6-4 روش محاسبه و انتخاب کلید ، فیوز و کابل     ;
7-4 انتخاب در طراحی پمپ            ;
8-4 مصالهای نمونه در مورد انتخاب پمپ           ;
9-4 برگه سفارش پمپ               ;
فصل پنجم (تجهیزات پمپ)            ;;
1-5  صافی و شیر پایاب              
2-5  لوله مکش با اتصالات            ;
3-5 شیر تنظیم            
4-5 لوله رانش با اتصالات            ;;
5-5 واسطه انتقال          ;
6-5 محور (شافت) انتقال              
a-6-5 انتقال مستقیم          
b-6-5 انتقال با شافت کوتاه            ;
c-6-5 انتقال با میل گاردان            ;
d-6-5 شافت بلند          ;
e-6-5 محاسبه قطر شافت            ;;
f-6-5 سرعت بحرانی شافت            ;
7-5 محاسبه پوسته         
8-5 محاسبه اندازه و ابعاد حوضچه مکش پمپ       
9-5 روش کارگذاری و اندازه های مربوط به لوله مکش          ;
فصل ششم (نصب و نگهداری و رفع عیوب)          
1-6 نصب پمپهای سانتریفوژ
2-6 راه اندازی پمپهای سانتریفوژ        
a-3-6 کاویتاسیون یا حفرگی در پمپهای سانتریفوژ    
b-3-6 شرایط حفرگی در پمپهای سانتریفوژ           
4-6 ضربه قوچ در پمپهای سانتریفوژ      ;
5-6 نگهداری ضمن بهره برداری         ;
6-6 عیب یابی پمپهای سانتریفوژ         ;
فهرست منابع             ;

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه پمپ های سانتریفوژ در word

1Dr.Jagdish Lal , Hydraulic Machines , Metropolitan Book Co. , Delhi-6,

2.Harold . Babbitt , Plumbing , McGraw-Hill Book Co. ,

3.Carrier air conditioning Co.,Handbook of air conditioning system design , McGraw – Hill Book Co.,

4.Ernest W.Steel , Water Supply and sewerage , McGraw – Hill Book Co

5.A.K. Chatterjee , Water Supply and Sanitary Engineering , Khanna Publishers , Delhi-6 ,

6.A.Chernov,N.Bessere Brennikov , Fundamentals of Heat Engineering and Hydraulics , Mir Publishers Moscow

7.B.Nekrasov , Hydraulics , Mir Publishers Moscow

8.Igor J.Karassik (edited by) , Pump Handbook , McGraw-Hill Book Co. ,

9.Theodors Baumeister , Editor , Standard Handbook for Mechanical Engineers vols . 1&2.McGraw Hill Book Co. ,

10.R.Kinasoshuivli, Strength of Materials , Mir Publishers Moscow ,

11.V.DoBrovolsky and Others , Machine Elements , Mir Publishers , Moscow ,

12.Tyler G.Hicks and Theodore W. Edwards , Pump Application Eng . , McGraw – Hill ,

13-حرارت مرکزی و تهویه مطلوع ، تبرید . دکتر بهمن خستو ، دانشکده صنعتی پلی تکنیک

14-جزوه کارهای آبی ، دکتر منزوی ، دانشکده فنی تبریز ،

15-جزوه ماشین های آبی ، مهندس هاشمی نژاد ، دانشکده فنی تبریز ، 1353

16-روش انتخاب موتور پمپ در چاههای آب ، محمد حسین رشیدی ، پرویز بیرقی ، غلامعلی خلخالی ، وزارت نیرو ، امور‌ آب ،

17-طراحی آبرسانی شهری ، مهندس جلال آشفته ، ناشر سید ابوالفضل حسینیان ، تاریخ انتشار ،

مقدمه :

نیاز انسان در درجه اول به آب و در درجات بعدی به سیالات دیگر که او را در تولید ، حرکت و ادامه حیات یاری می کنند ، وی را بر آن داشته که حرکت و انتقال بخش مورد نیاز سیالات را در دست گیرد و هر جا که نیاز به حرکت سیال از سطح پائین تر به بالاتر یا از محیط کم فشار به محیط پرفشار احساس می شود ، وجود یک پمپ الزامی است . این نیاز گسترده موجب گستردگی سطح تنوع پمپها چه از لحاظ اساس عملکرد و چه از لحاظ حجم سیالی که می توانند جابجا کنند ، گردیده است

نوعی از پمپها که بر اساس نیروی گریز از مرکز سیال در حال گردش طراحی شده ، پمپ سانتریفوژ است

این نوع پمپ دارای کاربردهای فراوانی از قبیل استفاده در آبرسانی ، آبیاری ، دفع فاضلاب ، کنترل و تغییر مسیر سیلابها ، صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی و اطفاء حریق می باشد

به دلیل اهمیت این نوع از پمپها ، به شیوه طراحی و اصول محاسبات آنها در کاربردهای مختلف خواهیم پرداخت

چکیده :

اصل اساسی و تعاریف ابتدایی پمپهای سانتریفوژ ، انواع تقسیم بندی ، اصول کار ، معرفی قطعات ، نیروهای مؤثر و مواد ساختمانی قطعات این نوع پمپها عناوینی است که در فصل اول به آنها خواهیم پرداخت

پس از آشنایی اولیه با پمپهای سانتریفوژ تئوری شکل گیری آنها و معادله اساسی پمپهای سانتریفوژ را در فصل دوم بررسی می کنیم . سپس مشخصه پمپ نظری که یک پمپ ایده‌آل با پره های نامحدود است را بدست آورده و با محدود کردن تعداد پره ها مشخصه پمپ با پره های محدود که انواع واقعی پمپها هستند را بدست خواهیم آورد

پس از آن راندمان پمپها را با توجه به اتلافات هیدرولیکی در آنها بررسی می‌کنیم . سرعتهای ویژه و بستگی آن به ابعاد هندسی پروانه ، رابطه بین راندمان و سرعت ویژه و جریان مباحث دیگری است که در فصل دوم خواهند آمد

در فصل سوم اصول ترسیم منحنی مشخصه پمپها ، منحنی مشخصات لوله‌کشی ، بدست آوردن نقطه کار پمپ روی منحنی مشخصه پمپ ، مشخصات مکش پمپ و روشهای تغییر مشخصات پمپ را از نظر خواهیم گذراند . ترکیب پمپها نیز بخشی است که در فصل سوم به آن اشاره گردیده است

برای آنکه بدانیم یک پمپ برای چه کاربردی مناسب است باید مواردی از قبیل دبی و ظرفیت پمپ را بدانیم و بتوانیم با توجه به مدار گردشی سیالی که پمپ موردنظر را شامل می شود ، اتلافات ارتفاع و افت فشار سیال را در مسیری که می پیماید محاسبه نمائیم . همچنین باید توان مصرفی پمپ را بدانیم تا موتوری که پمپ را به گردش در خواهد آورد بتوانیم انتخاب کنیم

دبی ، ظرفیت ، ارتفاع پمپ و اتلافات آن ، محاسبه توان مصرفی پمپ و محاسبه قدرت موتور مورد نیاز ، عناوینی است که در فصل چهارم به بررسی آنها می پردازیم . همچنین در این فصل مثالهای نمونه در مورد انتخاب پمپ و برگه سفارش پمپ آورده شده اند

در فصل پنجم به معرفی تجهیزات مورد نیاز پمپ جهت انتقال سیال و نیز انتقال نیرو از موتور به پمپ می پردازیم . همچنین روشهای مختلف انتقال نیرو از موتور به پمپ و محاسبه‌ قطر شافت از طریق نیروهایی که از موتور و سیال جاری پمپ به آن وارد می شود در این فصل خواهد آمد ، از دیگر عناوین آمده در این فصل می توان به محاسبه اندازه و ابعاد حوضچه مکش ، روش کارگذاری و اندازه های مربوط به لوله مکش اشاره نمود

نصب ، راه اندازی ، مشکل کاویتاسیون و ضربه قوچ در پمپهای سانتریفوژ ، نگهداری ضمن بهره برداری ، عیب یابی و رفع عیوب پمپهای سانتریفوژ را در فصل ششم مطالعه خواهیم کرد . جهت کمک به درک مفاهیم آمده در فصلهای مختلف ، جداول و نمودارهایی در بخش ضمائم آمده که می توان در انتخاب این مجلد به آن مراجعه نمود

جهت مطالعه گسترده تر علاقمندان در مورد پمپهای سانتریفوژ و انواع دیگر پمپها ، نام و منابع و مآخذ مورد استفاده در آخرین صفحات این پایان نامه آمده است

-1- اصل اساسی :

قطعه دواری که در داخل پوسته پمپ وجود دارد با حرکت سریع خود موجب گردش آب می گردد . در نتیجه این عمل ، آب تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می گردد . در نتیجه ایجاد خلاء نسبی ، فشار آتمسفر باعث دخول آب به بدنه پمپ می گردد . تا زمانی که آب در داخل پمپ وجود داشته و پره آن به حرکت دورانی خود ادامه دهد مراحل فوق الذکر نیز تکرار می گردند . قطعه دواری که در داخل پمپ های گریز از مرکز قرار دارد پره نامیده می شود . پره مذکور در داخل بدنه پمپ گردش می‌کند . مجرای ورود یا مکش آب در مرکز پره قرار داشته و سوراخ خروجی در پیرامون بدنه واقع شده است . در موقع کار ، آب از مجرای ورودی مکیده شده و پس از اینکه تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز قرار گرفت از طریق مجرای خارج می گردد

2-1-ولوت یا مارپیچ

ولوت یا مارپیچ منحنی است که گرد یک نقطه دوران کرده و فاصله آن بطور ثابتی از مرکز دور می شود ، البته در مقایسه با یک مخروط مارپیچی باید توجه داشت که در اینجا مارپیچ موردنظر ما در یک صفحه واقع است . در حقیقت ولوت یا مارپیچ نامی است که به فرم قسمت داخلی پوسته یک پمپ گریز از مرکز مارپیچی که پروانه آن را احاطه می کند داده شده است . پوسته‌های مارپیچی مجرای منبسط شونده جالبی را ایجاد می کند که پروانه دوار پمپ ، آب را براحتی در آن تخلیه می کند . به این ترتیب مجرای شکل مزبور آب خارج شده از پروانه را جمع آوری کرده و آن را به طرف دریچه خروجی هدایت می کند . بدنه مارپیچی پمپ را طوری می سازند که سرعت جریان آب در سراسر محیط یکسان بوده و سرعت جریان آبی که از طرف پروانه بطرف مجرای خروجی جریان دارد ، قدری کاهش یابد

بهرحال غرض کلی از این کار این است که سرعت آب خروجی به فشار تبدیل شود

انحنای تیغه های پروانه

اگر بخواهیم انحنای پره ها را طوری در نظر بگیریم که دقیقاً با اصول ریاضی منطبق باشند ، با هر تغییر در شرایط کار ، به یک پره متفاوت دیگر نیاز پیدا می کنیم . هر چند انجام این عمل میسر نیست زیرا در اینصورت به پره های بسیار زیادی احتیاج خواهیم داشت . در شکل (3-1) نحوه طراحی پره های بزرگی که ارتفاع آب خروجی پمپ مربوطه ، 60 فوت یا بیشتر باشدنمایش داده شده است

برای تعقیب نحوه طراحی بشرح زیر عمل کنید

1-دایره ای رسم کرده و برای مثال آن را به شش قسمت تقسیم کنید

2-شعاعها را رسم کرده و هر کدام را نصف کنید

3-نقطه ای مانند نقطه B را مرکز فرض کرده و قوس BC و قوسهای مشابه را رسم کنید

هر کدام از قوسهای حاصل نمایش دهنده یکی از تیغه های پروانه پمپ هستند. از نظر ریاضی باید توجه داشت که رابطه زیر همواره صادق است

 3-1-اصطلاحات وطبقه بندی پمپ های سانتریفوژ

قسمتهای مهم پمپ های سانتریفوژعبارتند از

الف – قطعات متحرک ، شامل شافت وپروانه

ب – قطعات ثابت شامل پوسته ،کاسه نمدها ویا تاقانها

ج – قطعات دیگر نظیر رینگ های آب بندی کاسه نمد ها ویاتاقانها

برای عملکرد بهتر واقتصادی ترماشین در شرایط مختلف پیش بینی می شود

نامگذاری قطعات پمپ های سانتریوفوژبر طبق پیشنهاد انستیتو هیدرولیک آمریکا در جدول(1-1) براساس شکلهای(cوbوa4-1) داده شده است

دریک پمپ سانتریفوژسیال با فشار هوای آزاد یا هر فشار دیگری وارد تعدادی پره در حال چرخش که تشکیل پروانه را می دهند می شود. پروانه در اثر نیروی گریز از مرکز سیال را در فشار وسرعت بالاتری به محیط خود و به داخل پوسته تخلیه می نماید. سپس قسمت زیادی از انرژی جنبشی ناشی از سرعت سیال بوسیله پوسته حلزونی یا یک سری پره افشان ثابت در اطراف پروانه بنام پره‌های راهنما به انرژی فشاری تبدیل می گردد. پمپ های با پوسته حلزونی را پمپ حلزونی وپمپ های دارای پره های افشان را پمپ افشان می نامند. طرح پمپ افشان از توربین فرانسیس اقتباس گردیده است. بدین دلیل به آنها پمپ توربینی نیز می گویند. عبارت پمپ توربینی امروزه بیشتر به پمپ سانتریفوژ افشان چاه عمیق اطلاق می شود

طرح مکانیکی پوسته ممکن است بصورت یک تکه ای استوانه ای ، دوتکه ای با برش افقی برش قائم وبرش اریب باشد

پمپ های سانتریفوژ را از نقطه نظرهای دیگری نیز مورد تقسیم بندی قرار می‌دهند. برخی از این تقسیم بندی ها به حالت های پروانه مربوط است. در وهله اول پروانه ها برطبق جهت جریان سیال نسبت به محور دوران تقسیم بندی می‌شوند. پمپ های سانتریفوژ ممکن است دارای پروانه هائی با جریان

الف – شعاعی ،  ب- محوری و ج – مختلط باشند

بعلاوه پروانه ها برحسب جهت ورود سیال به آن بصورت

الف – یک طرفه با ورود یک جانبه از یک طرف و  ب- دو طرفه که در آن سیال بطور قرینه از دو طرف پروانه وارد می شود. وبر حسب ساختمان مکانیکی آنها بصورت :   الف – پروانه بسته که در آن پره ها را دو صفحه یا لفافه از دو طرف در بر می گیرد     ب- پروانه باز بدون لفافه های جانبی   ج ـ پروانه های نیمه باز تقسیم می شوند

از نظر وضعیت قرار گرفتن محور پمپ های سانتریفوژ بصورت های

الف ـ پمپ های افقی   ب ـ پمپ های قائم وگاهی پمپ های کج تقسیم می‌شوند

پمپ های سانتریفوژ افقی را بر حسب وضعیت دهنه مکش آنها به

1- مکش انتهائی ،  2- مکش جانبی ،  3- مکش پائینی و ، 4- مکش بالائی تقسیم می کنند

بعضی از پمپ ها را باید حتما از مایع پایاب بیرون نصب کرد وبه وسیله لوله رابطی آنرا به مایع پایاب مربوط نمود. پمپ های دیگر ( معمولا پمپ های قائم) را می توان در داخل آب فرو برد. بنابراین از این نقطه نظر پمپ ها را می‌توان بصورت پمپ خشک وپمپ شناور شناخت. امروزه پمپ شناور بیشتر به پمپ‌های توربینی قائمی که با موتور الکتریکی سرهم می شوند وکل دستگاه در داخل آب قرار می گیرد اطلاق می گردد

تمام انواع پمپ های سانتریفوژ پیش گفته ممکن است یک طبقه و یا چند طبقه باشند. هرگاه یک پروانه روی محور پمپ قرار گیرد پمپ یک طبقه واگر چند پروانه روی یک محور بطور متوالی سوار شوند پمپ چند طبقه است. شکل (5-1) طبقه بندی پمپ‌های سانتریفوژ را نشان می دهد

4-1-تقسیم بندی اصلی

طرحهای اساسی پمپ های گریز از مرکز به اصول مختلف عمل کرد آنها بستگی دارد بطور عموم پمپ های گریز از مرکز را نسبت به موارد زیر طراحی می کنند

1-وضعیت مجرای ورودی مثل یک راهه یا دوراهه

2-وضعیت مراحل از قبیل یک مرحله ای و چند مرحله ای

3-وضعیت خروجی از نظر میزان سیال خارج شده مثل پمپ با خروجی زیاد ، متوسط و یا کم

4-وضعیت پروانه مانند نوع پره ها ، تعداد تیغه ها و وضعیت بدنه پمپ

a-4-1-پمپ یک مرحله ای

این پمپ ها بیشتر برای مواردی که ارتفاع خروجی کم یا متوسطی مورد نظر است ساخته می شوند . ارتفاع خروجی یک پمپ تک پرواه ای تابعی از سرعت

مماسی آن است

 در عمل با استفاده از یک پمپ یک مرحله ای می توان به ارتفاع خروجی در حدود 1000 فوت دست پیدا کرد در حالیکه عملاً وقتی ارتفاع بیش از 250 تا 300 فوت مورد نظر باشد بهره گیری از پمپ های چند مرحله ای عاقلانه تر است . بطوریکه در شکل (6-1) هم نمایش داده شده است پمپ های یک راهه یا دو راهه در انواع یک یا چند مرحله ای ساخته می شوند

مهمترین اشکال پمپ های یک راهه این است که ارتفاعی که آب را بوسیله آنها می توان تا آن حد پمپاژ نمود ، محدود است . البته با استفاده از پمپ های دوراهه یک مرحله ای براحتی می توان مقادیر زیادی از آب را تا ارتفاع بیشتری پمپاژ نمود . یک مزیت دیگر پمپ های دو راهه این است که پروانه در امتدادمحور خود از تعادل هیدرولیکی مناسبی برخوردار است زیرا نیروی محوری ناشی از ورود سیال از یک طرف با نیروی وارد شده از مجرای مقابل خنثی می گردد

b-4-1- پمپ چند مرحله ای

این پمپ ها قادرند آب را تا ارتفاع نسبتاً زیادی پمپاژ نموده و فشار قابل توجهی را نیز در اختیار بگذارند . بسته به اندازه ارتفاع پمپاژ ، آنها را بصورت دو یا چند مرحله ای طراحی می کنند . با وجودی که همه پروانه ها به یک محور واحد متصل بوده و در داخل یک بدنه واقع شده اند ، هر مرحله را می‌توان عمل یک پمپ مجزا فرض کرد . برای مثال در داخل یک بدنه واحد می‌توان از 8 مرحله متفاوت استفاده نمود . در اولین مرحله آب منبع موردنظر، مستقیماً از طریق مجرای ورودی تحویل گرفته شده و فشار آن به اندازه فشار ناشی از یک پمپ تک مرحله ای افزایش می یابد و به مرحله بعدی ارجاع می شود . در هر مرحله ، فشار ، کمی زیاد می شود تا جائی که فشار و حجم آب خروجی به میزانی که موردنظر است برسد و مراحل خاتمه یابد . نحوه عبور آب از داخل پروانه های یک یا دو راهه یک پمپ چند مرحله ای در شکل (7-1) نشان داده شده است

پمپ های یک مرحله ای را در انواع مختلفی ساخته و از آنها هم بصورت ثابت و هم بصورت قابل حمل و نقل استفاده می کنند . پمپ های پرتابل را با استفاده از موتورهای هوائی ، برقی و گازوئیلی یا بنزینی بحرکت در می‌آورند. بسیاری از شرکت های ساختمانی و مقاطعه کاری از این نوع پمپ‌ها استفاده می کنند


و اما مرسوم ترین موارد استفاده پمپ های یک مرحله ای ثابت بهره گیری از آنها در چاه های عمیق منازل جهت تامین آب آشامیدنی مورد نیاز اهالی می‌باشد

یک نمونه دیگر از موارد استفاده پمپ های یک مرحله ای ثابت ، استفاده از آنها در تامین ماده مبرد لازم جهت خنک کاری افزار برنده در ماشین های افزار است

وقتی حجم و فشار آب مورد نیاز در صنعت یا موارد استفاده خانگی زیاد باشد از پمپ های چند مرحله ای استفاده می کنند

 

5-1-اصول کار پمپ های سانتریفوژ

تعریف :

پمپ سانتریفوژ وسیله ای است که با ایجاد فشار لازم به کمک عمل گریز از مرکز برای انتقال سیالات از نقطه ای به نقطه دیگر بکار می رود بطور کلی می توان از آن بعنوان ماشینی نام برد که با افزایش انرژی فشاری سیال افت انرژی اصطکاکی در خطوط لوله وتجهیزات مربوطه را جبران نموده وانرژی پتانسیل بین نقاط هندسی بالا وپائین تاسیسات را تامین می کند

6-1-قسمتهای اصلی یک پمپ سانتریفوژ عبارت است از :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کولرها ، چیلرها ، دیگ ها، کمپرسورها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کولرها ، چیلرها ، دیگ ها، کمپرسورها در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کولرها ، چیلرها ، دیگ ها، کمپرسورها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کولرها ، چیلرها ، دیگ ها، کمپرسورها در word

کولر گازی  
ساختمان کولرهای گازی   
قسمتهای الکتریکی کولرهای گازی   
بخش مکانیکی کولرهای گازی   
اصول سرماسازی در کولرهای گازی   
چگونگی نشت یابی در کولرهای گازی   
عمل تخلیه یا دشارژ در کولرهای گازی   
چگونگی شارژ گاز در کولرهای گازی   
عیب یابی کولرهای گازی   
چیلر ها   
کاربرد چیلر ها   
انواع چیلر ها  
روش های انتخاب  
تعیین ظرفیت   
چیلرهای جذبی   
ساختمان و طرز کار چیلرهای جذبی   
تفاوت سیکل های رفت و برگشتی و تراکمی با سیکل های جذبی   
اجزاء و توضیحات چیلر جذبی  
دیگ ها      
طبقه بندی دیگ ها   
طبقه بندی براساس فشارودرجه حرارت کار   
طبقه بندی براساس نوع سوخت مصرفی   
طبقه بندی براساس جنس دیگ   
انتخاب دیگ موردنیاز  
کمپرسورها   
انواع کمپرسورها  
کمپرسور رفت و برگشتی  
کمپرسورهای دوار  
کمپرسورهای گریز از مرکز  

کولر گازی

پس از ساخت کوارهای آبی و یخچالهای خانگی و مطالعه عملکرد آنها، باب مطالعه جدیدی برای طراحی و ساخت کولرهای گازی بین ندیشمندان صنعت تهویه و تبرید پدید آمد. در تحقق این هدف بود که کولرهای گازی طراحی و ساخته شدند

کولرهای گازی از نظر کیفیت و راندمان کار بالا و از نقطه نظرهای پزشکی نیز نسبت به کولرهای آبی دارای امتیازات بیشتری هستند

ساختمان و اصول کار کولرهای گازی از یک نگاه تقریباً شبیه یخچالها است. در پشت اواپراتور(خنک کننده) این گونه کولرها که تقریباً شبیه کندانسور یخچالهای ویترینی و رادیاتور اتومبیل می باشد، پروانه ای قرار دارد که این پروانه سرمای ایجاد شده در اواپراتور را از طریق کانالهای خروجی به محل مورد نظر هدایت می کند. از محاسن عمده این گونه کولرها، کنترل میزان سردی هوا و عدم ایجاد رطوبت را می توان یاد کرد

ساختمان کولرهای گازی :

ساختمان کولرهای گازی را دو قسمت عمده زیر تشکیل می دهد

1-   قسمتهای الکتریکی

2-   قسمتهای مکانیکی

قسمتهای الکتریکی کولرهای گازی عبارتند از:

1-   سیمهای رابط

2-   موتور الکتریکی (کمپرسور)

3-   خازن یا کاپاسیتور

4-   اورلود یا فیوز حرارتی اتوماتیک

5-   ترموستات

6-    کلید چند وضعیتی یا سلکتور

7-   الکتروموتور پروانه ها (موتورفن)

8-   کلید قطع و وصل جریان برق

9-   تابلوی برق

سیمهای رابط کولرهای گازی :

رسانیدن انرژی الکتریکی به محلهای مصرف، که عمدتاً موتور الکتریکی (کمپرسور) و الکتروموتور پروانه است، به عهده سیمهای رابط می باشد

از آنجایی که موتور الکتریکی (کمپرسور) کولرهای گازی در قدرت های زیاد مورد استفاده قرار می گیرند، بر این اساس چون جریان الکتریکی زیادی از سیم پیچهای آنها عبور می کند، قطر سیمهای رابط مصرفی در آنها معمولاً بالا است

چنانچه در بکار گیری آنها نسبت به توان مصرفی، سایز مناسب انتخاب نشود، گذشته از خسارت احتمالی، سیمها گرم شده و خواهند سوخت

موتور الکتریکی (کمپرسور) :

موتور الکتریکی کولرهای گازی، معمولاً با کمپرسور در یک پوسته آهنی قرار داشته و دارای قدرت زیادی می باشد

این موتورها نیز سیم پیچهای اصلی و راه انداز(راه انداز و کمکی) دارند که مشترکاً در هسته مخصوص قرار می گیرند

خازن یا کاپاسیتور:

در کولرهای گازی معمولاً از دو خازن (دوبل خازن) که در یک محفظه قرار دارند استفاده می کنند. هدف از بکار گیری خازنها عمدتاً افزایش گشتاور در مرحله راه اندازی می باشد

اورلود یا فیوز حرارتی اتوماتیک :

برای حفاظت موتور در مقابل نوسانات برق و سایر پیشامدهای ناخواسته الکتریکی از فیوزهای اتوماتیک حرارتی استفاده می نمایند

این فیوز گاهی در خارج از پوسته آهنی موتور و کمپرسور، و گاهی در داخل آن قرار می گیرد

ترموستات کولرهای گازی :

ترموستات کولرهای گازی، وسیله ای است که برای تنظیم میزان سردی محیط مورد استفاده قرار می گیرد

در کولرهای گازی درجه دمای عمل حدوداً بین 10 تا 20 درجه بالای صفر است

لوله بلوترموستات کولرهای گازی، معمولاً در مقابل اواپراتور قرار دارد. وقتی سرمای محیط به حد مطلوب رسید، طبعاً سرمای اواپراتور نیز با کمی اختلاف افزایش یافته و سرمای آن از طریق لوله بلو به گاز محتوی فانوسک آن منتقل می شود و گاز را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این حالت در اثر کم و زیاد شدن فشار گاز، فانوسک فنری نیز منقبض و منبسط شده و بدین ترتیب کلید ترموستات را قطع و وصل می نماید

کلید چند وضعیتی یا سلکتور :

به کمک این کلید می توان هریک از دورهای کند و تند موتور پروانه ها (فن) را به کار انداخت. این کلید دارای یک گیره مشترک و چند گیره قطع و وصل استکه هر یک از آنها به دورهای مختلف موتور پروانه ها وصل می شود. وقتی کلید در هر یک از وضعیتهای انتخاب شده قرار می گیرد، جریان از آن طریق در سیم پیچهای حالت انتخاب شده برقرار شده، و آن قسمت موتور (دور انتخاب شده) بکار می افتد

چنانچه وضعیت کلید را به دلخواه تغییر دهیم، به همین ترتیب جریان برق از سیم پیچهای دور انتخاب شده اول قطع، و در سیم پیچهای دور انتخاب شده جدید برقرار می شود و آن قسمت از موتور که به فرض دورتند است، بکار می افتد

معمولاً یک گیره از گیره های کلید خالی است و به عنوان حالت خاموش از آن استفاده می کنند

الکتروموتور پروانه ها (موتورفن) :

اصول کار این الکتروموتورها شبیه الکتروموتورهای معمولی است. از این الکتروموتور معمولاً سه سیم خارج می شود، یکی از سیمهای آن گیره مشترک دورهای تند و کند استو دو سر دیگر، گیره های دورهای کند و تند موتور می باشندکه به کلید چند وضعیتی یا سلکتور وصل می شوند. جای ذکر است که گاهی الکتروموتورهای فن مورد استفاده در کولرها، چند حالته می باشند که در این صورت گذشته از سیم مشترک، برای هر حالت دیگر نیز یک سر از آنها خارج می شود

آرمیچر این نوع الکتروموتورها دارای دو محور خروجی است که به یک سر آنها پروانه اواپراتور و به سر دیگر آن پروانه کندانسور وصل می شود. از این الکتروموتور برای تحقق دو هدف زیر استفاده می کنند

1-   هدایت سرمای ایجاد شده در اواپراتور به محلهای مورد نظر، توسط کانالها

2-   سرد کردن کندانسور

کلید قطع و وصل:

در اغلب کولرها کلید قطع و وصل روی کلید سلکتور یا کلید چند وضعیتی تعبیه شده است و گاهی مستقلاً از کلیدهای مخصوصی که می توانند جریان زیادی را تحمل کنند استفاده می نمایند. از این کلید، خواه روی کلید سلکتور در نظر گرفته شود و یا مستقل باشد، برای قطع و وصل جریان برق کل کولر استفاده می کنند و معمولاً آن را در مسیر قطب فاز قرار می دهند. در تعویض این کلید حتماً باید به شدت جریانی که می تواند از آنعبور کند، توجه کرد، در غیر این صورت کلید خواهد سوخت

تابلو برق :

ترموستات، کلید چند وضعیتی (سلکتور) و کلید قطع و وصل مجموعاً به یک صفحه که در دسترس مصرف کنندگان است، وصل می شوند، و اتصالات لازم در پشت صفحه که گاهی جعبه پلاستیکی نیز آنها را حفاظت می کند، انجام می گسرد که به این مجموعه تابلوی برق کولر می گویند

بخش مکانیکی کولرهای گازی :

1-   کمپرسور

2-   کندانسور یا رادیاتور

3-   اواپراتور یا خنک کننده

4-   فیلتر یا درایر

5-   صداگیر

6-    پروانه کندانسور

7-   جعبه پروانه کندانسور

8-   پروانه اواپراتور

9-   جعبه و پروانه اواپراتور

10-          لوله کاپیلاری یا لوله مویی

11-          سینی زیر

12-          پنجره خروج هوا یا دریچه هوا

 

کمپرسور کولرهای گازی:

در کولرهای گازی معمولاً از دو نوع کمپرسور استفاده می کنند

1-   کمپرسورهای پیستونی (ضربه ای)

2-   کمپرسورهای روتاری (دورانی)

 

کمپرسورهای پیستونی (ضربه ای) :

بعضی از این نوع کمپرسورها دارای دو پیستون می باشند که به کمک آن دو فشار لازم و زیاد مورد نیاز دستگاه تهیه می شود

کمپرسورهای روتاری (دورانی) :

ساختمان و اصول کار کمپرسورهای روتاری (دورانی) با نوع پیستونی کاملاً متفاوت است. این نوع کمپرسورها با گردش 360 درجه ای، عمل مکش و کمپرس را انجام می دهند

اصول کار این نوع کمپرسورها به این ترتیب است که وقتی گاز از دریچه ورودی وارد کمپرسور می شود، در اثر چرخش پروانه و برخورد قسمت مخصوص آن با گاز، گاز با فشار به طرف لوله خروجی رانده می شود، تا مراحل بعدی انجام گیرد

در ناحیه خروجی بعضی از کمپرسورها، انباره ای می نمایند، که به کمک انباره، فشار گاز تنظیم می شود

کندانسور یا رادیاتور کولرهای گازی :

کندانسور کولرهای گازی نیز صرفنظر از ابعاد آن شبیه کندانسور یخچالهای ویترینی است. از کندانسور کولرهای گازی برای خنک کردن گاز خروجی از کمپرسور که در اثر فشرده شدن آن گرم می شود، استفاده می نمایند. طول و عرض کندانسور، همچنین طول لوله مسی و قطر آن نسبت به قدرت کمپرسور کولر انتخاب می شود

اواپراتور یا خنک کننده :

از اواپراتور کولرهای گازی جهت انتقال سرمای ایجاد شده در لوله ها به محلهای مورد نضر استفاده می کنند

این اواپراتورها در قدرتهای پایین و متوسط تا حدود 18000 بی تی یو (BTU) معمولاً دارای دو لوله ورودی و خروجی و در قدرتهای زیاد بین 4 الی 6 لوله می باشند که دوبدو، اواپراتور را به دو یا سه قسمت مجزا تقسیم میکنند

 در اواپراتورای چهار لوله ای، که در واقع در حکم دو اواپراتور جدا می باشند، از دو لوله مویی استفاده می کنند که هر دو از خروجی درایر جدا گشته و به ورودیهای اواپراتور وصل می شوند

به این ترتیب اگر اواپراتور دارای 6 لوله باشد، طبعاً به 3 قسمت تقسیم شده است. در این صورت معمولاً از 3 لوله مویی استفاده می کنند که هر سه آنها مشترکاً از خروجی درایر جدا شده و به ترتیب به هر یک از ورودیهای سه گانه اواپراتور وصل می شوند

در تمام حالتهای یاد شده، خروجیهای اواپراتور به هم پیوسته و در نهایت به لوله برگشت کمپرسور وصل می شوند

فیلتر یا درایر :

از فیلتر یا درایر کولرهای گازی نیز جهت رطوبت گیری و گرفتن رسوبات احتمالی داخل لوله ها، که احتمالاً همراه گاز می باشند، استفاده می کنند

در کولرهای گازی نیز اندازه درایر، نسبت به قدرت کمپرسور فرق می کند و به هنگام تعویض آن، قدرت کمپرسور را باید مدنظر داشت

صداگیر:

با توجه به اینکه هنگام کار پروانه ها لرزشی وجود خواهد داشت، و این لرزش باعث ایجاد صداهای ناهنجار در لوله و درایر خواهد شد، به کمک صداگیر که به صورت نوار تسمه کم عرض آهنی  و اغلب با لاستیک همراه است، درایر و لوله ها را به بدنه یا پوسته آهنی کمپرسور محکم می کنند، تا صداهای ناهنجار ایجاد نشود

پروانه کندانسور:

به وسیله این پروانه هوا روی لوله ها و پروه های نازک آلومینیومی کندانسور جریان می یابد و گاز گرم را که با فشار معین از لوله های آن می گذرد، سرد می کند

پروانه اواپراتور یا خنک کننده :

به وسیله این پروانه، هوا در اواپراتور خنک کننده جریان یافته و در اثر تبادل سریع دما سرد شده و هوای سرد، با فشاری که از طریق پروانه به آن اعمال می شود، به کانالها و سپس به محلهای موردنظر هدایت می شود

لوله کاپیلاری یا مویی :

وظیفه لوله کاپیلاری کولرهای گازیتبدیل گاز مایع به مایع و افزایش آن جهت انجام عملیات سرماسازی است که در اثر فوران آن که در ناحیه ورودی اواپراتور انجام می گیرد، می باشد

این لوله از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و چنانچه اصول استفاده، طول و قطر داخلی آن در قدرتهای مختلف رعایت نشود، میزان سرمای تولید شده، مطلوب نخواهد بود

در بعضی از کولرها به دلیل تقسیم بندی اواپراتور، برای افزایش راندمامن کار، با رعایت اصول استفاده نسبت به هر تقسیم بندی، از لوله کاپیلاری مجزایی استفاده می کنند که این عمل خللی در تولید سرما ایجاد نمی نماید. در چنین حالتی مثلاً برای قدرت 18000 بی تی یو (BTU) از دو لوله مخصوص 9000 بی تی یو و یا برای 27000 بی تی یو از سه لوله مخصوص 9000 بی تی یو استفاده می کنند که در اصل تفاوتی با استفاده از یک لوله مخصوص 18000 بی تی یو در مثال اول و 27000 بی تی یو در مثال دوم ندارد

هنگام برش دهانه لوله مویی (کاپیلاری) باید خیلی توجه کنید تا اندازه قطر داخلی لوله در اثر فشار لوله بر کوچک نشود. برای جلوگیری از تنگی دهانه، معمولاً با موکت بر حدود نیم یا یک سانتی متری دهانه لوله خط انداخته و سپس با انبردست آن قسمت لوله را با احتیاط تا نموده و می شکنند تا تمامی قطر داخلی لوله ظاهر شود

سینی زیر کولرهای گازی :

گاهی ترموستات کولرهای گازی تنظیم نمی شود و در اثر کار زیاد، اواپراتور یا قسمتی از لوله برگشت آن، برفک می زند و در هنگام عمل اتوماتیک این برفکها ذوب شده و آب حاصله از آنها به قسمت زیر کولر می ریزد

برای اینکهاین آب ناخواسته از گوشه و کنار کولر بیرون نریزد و یا سبب خرابی وسایل مکانیکی یا الکتریکی کولر نشود، قسمت زیر کولر را به صورت تشتک (سینی) می شازند تا آب در آن جمع شده و به طریق اصولی به بیرون هدایت شود

برای هدایت آب جمع شده در سینی معمولاً لوله و دریچه ای در جای مناسب آن تعبیه می کنند و سر لوله آن را به شیلنگی وصل می نمایند تا آب از آن طریق به بیرون هدایت شود

پنجره خروج هوا یا دریچه هوا :

از این پنجره که دارای اهرم قابل تنظیم و متحرک می باشد برای از بین بردن تلفات سرما و کنترل سمت جریان هوای خنک استفاده می کنند

جعبه پروانه کندانسور و جعبه پروانه اواپراتور :

برای جلوگیری از تلفات فشار هوا و هدایت صحیح آن به محلهای لازم از جعبه پروانه ها استفاده می کنند

فیلتر خروجی هوا :

از این فیلتر که در بعضی از کولرها از آن استفاده می کنند برای جذب گرد و غبار هوای خنک که در اثر مکش هوا از بیرون حاصل می شود، استفاده می نمایند

اصول سرماسازی در کولرهای گازی :

وقتی کمپرسور کولرگازی کار می کند، گاز از طریق لوله ورودی (مکش) در اثر پائین آمدن پیستون، مکیده شده و فضای خالی سیلندر را پر می کند

آنگاه که پیستون در عکس حالت، به حرکت خود در داخل سیلندر، ادامه می دهد، در اثر فشرده شدن گاز، حجم آن در حد معینی کم شده و فشارش بیشتر می شود و بدین ترتیب گاز با فشار زیاد و گرمای قابل توجهی که در اثر کم شدن حجم و افزایش فشار آن پدید آمده است، وارد کندانسور کولر می شود

وقتی گاز گرم با فشار زیاد از لوله مارپیچی کندانسور عبور می کند، گرمای آن  از طریق لوله به پرده های نازک آلومینیومی، که لوله مارپیچی را حفاظت می کنند، انتقال می یابد و در اثر جریان هوا که توسط پروانه فن در شیارهای پرده های نازک آلومینیومی، که مماس بر لوله مارپیچی هستند، به بیرون هدایت می شود، تبادل دما بین هوا، لوله و پرده های نازک آلومینیومی انجام می گیرد و گرمای گاز تا حد مورد نیاز از بین رفته و به حد نرمال  می رسد. گاز فریون 22، پس از پشت سر گذاشتن این مرحله، وارد درایر شده و توسط آن رطوبت و رسوبات احتمالی همراه آن گرفته می شود و گاز خشک از خروجی درایر به ورودی لوله یا لوله های کاپیلاری (مویی) هدایت می شود

در این هنگام چون حجم گاز به یک باره در حد زیادی کم می شود، علاوه بر این که فشار آن افزایش می یابد، گاز به مایع تبدیل شده و از طریق لوله یا لوله های کاپیلاری روانه اواپراتور می شود. وقتی مایع با فشار زیاد از لوله باریک، وارد لوله گشاد ورودی اواپراتور می گردد. یک مرتبه حجم آن چند برابر شده و فوران می زند. در این هنگام اصل سرماسازی تحقق می یابد و سرماسازی در لوله های اواپراتور شروع می شود

از آنجایی که گاز به واسطه کمپرسور در لوله ها در حال حرکت است، سرمای آن تمام قسمتهای داخلی لوله اواپراتور را سرد می نماید

سرمای داخلی لوله، از طریق لوله به پرده های نازک آلومینیومی که مماس به لوله می باشند، و در نهایت کل اواپراتور را در حد معین سرد می کند. برای هدایت سرمای ایجاد شده در اواپراتور به محلهای موردنظر، از فن استفاده می کنند، که پروانه آن در پشت اواپراتور کار میکند

در اثر کار فن و چرخش پروانه، هوا بافشار زیاد در شیارهای بین پرده های نازک آلومینیومی مماس به لوله مارپیچی اواپراتور جریان یافته، و در اثر تبادل دما سرد شده و هوای خنک شده از طریق پنجره یا پنجره های خروجی هوا وارد محل مورد نظر می شود، و در آنجا نیز در اثر تبادل دما بین هوای خنک وارد شده، با هوای گرم محیط، گرمای محیط بتدریج خنثی شده و محیط خنک می شود

چگونگی نشت یابی در کولرهای گازی :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مسئله اهمیت انرژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه مسئله اهمیت انرژی در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه مسئله اهمیت انرژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه مسئله اهمیت انرژی در word

مقدمه :  
فصل اول  
اهمیت انرژی و کاهش مصرف آن  
اهمیت انرژی و کاهش مصرف آن  
فصل دوم  
معرفی  انواع روشهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان  
مقدمه :  
درصد اتلاف حرارت از اجزاء ساختمان  
اقدامات  بهینه در معماری ساختمانهای نوساز  
فصل سوم  
بررسی شرایط آب و هوایی خوزستان  
مقدمه :  
1- ویژگیهای اقلیم منطقه  
الف ـ مشخصات  آب و هوایی  
گرما و سرما  
رطوبت  
یخبندان  
باد و باران  
تابش خورشید  
2-ویژگیهای معماری بومی منطقه  
الف ـ کلیات  
جهت ساختمان  
فرم ساختمان  
نحوه استقرار ساختمان  
رابطه ی فضاهای پر و خالی  
ب ـ ویژگیهای فضاهای باز  
ویژگی پشت بام  
ج ـ ویژگیهای فضاهای نیمه باز  
د ـ ‌ویژگیهای فضاهای بسته  
تحوه استقرار فضاهای بسته  
ابعاد و تناسبات فضاهای بسته  
هـ ) ویژگیهای جداره ها  
جدازه ها باز  
جداره های بسته  
فصل چهارم  
بررسی تأسیسات  و سیستم تهویه مطبوع دانشکده مهندسی  
مقدمه  
آشنایی  با سیستم تأسیسات دانشکده مهندسی  
الف ـ سیستم گرمایشی  
ب ـ سیتسم سرمایشی  
اشکالات واحد تأسیسات  و پیشنهادات  
هزینه برآورد شده عایق کردن لوله ها  
فصل پنجم  
روشهای اجرائی برای صرفه جویی انرژی در دانشکده مهندسی  
مقدمه :  
الف- مزایای صرفه جویی  در میزان هزینه و مصرف انرژی  
صرفه جویی در انرژی سرمایشی  
صرفه جویی در انرژی گرمایشی  
ب- هزینه های  پایین تر تهویه مطبوع  
ج- بالا رفتن و بهبود آسایش  
آسایش در زمستان از نقطه نظر دمایی  
آسایش  حرارتی در تابستان  
د- میعان کمتر  
هـ – بیشتر شدن  نور و دید  
و- کاهش رنگ پریدگی  اشیاء  
برآوری  قیمت  شیشه دو جداره  
استفاده از  دو در اتوماتیک  متوالی  برای فضای  ورودی  و خروجی  
مزایای حاصل از اجرای این طرح  
مقدمه  
نحوه  عملکرد و مشخصات سیستم  
مزایای استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه مسئله اهمیت انرژی در word

1-   مجموعه  مقالات سومین همایش بین المللی بهینه سازی  مصرف سوخت در ساختمان – بهمن

2-   جزئیات عایقکاری حرارت ساختمان ـ  سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

3-  مقررات ملی ساختمان – مبحث 19 صرفه جویی درمصرف انرژی تهیه شده  در دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

4-   محاسبه تأسیسات ساختمان ـ مهندس طباطبایی – انتشارات روبهان

5-    مجموعه مقالات کاربردی تأسیسات  ـ مهندس طباطبایی – انتشارات روزبهان

6-   مجموعه کاتولوگهای منتشر شده  توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

7-   اطلاعات انرژی  کشور ـ سال 81 ـ سازمان بهینه سازی  مصرف سوخت کشور

8-   فهرست بهای سال 84 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مقدمه :

مسأله  انرژی به دلیل مصرف بی رویه سوخت در بخش خانگی و تجاری ، در حال تبدیل شدن به یک بحران در کشوراست . و برخلاف توسعه میادین نفتی در سالهای گذشته، اگرجلوی رشد غیر اصولی مصرف سوخت گرفته نشود ،در آینده ای نه چندان دور ، نه تنها صادر کننده نفت نخواهیم بود  بلکه باید آنرا وارد کنیم

مصرف بی رویه  این فراورده ها ضمن زیان اقتصادی ، محیط زیست را نیز در معرض خطر قرار داده است

مصرف انرژی  دربخش ساختمان با رشد معادل 4/7 درصد  در دهه ی گذشته و سهم حدود 38%  که ارزش آن بر اساس قیمت های جهانی بالغ بر6 میلیارد دلار می شود بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است . لذا یافتن راه کارهایی برای صرفه جویی درمصرف انرژی در ساختمان های مسکونی  ، اداری و خدماتی از اهمیت          ویژه ای برخوردار است

مزایای حاصل از انجام اقدامات بهینه سازی برای  سال آینده در کل کشور بر مبنای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان حدوداً معادل 42 میلیارد دلار خواهد بود

 

اهمیت انرژی و کاهش مصرف آن

ایرانیان در سال 1379 ، معادل 20میلیارد دلار انرژی مصرف کرده اند که در ده سال آتی به 35 الی 37 میلیارد دلارخواهد رسیدو باتوجه به سقف ثابت تولیدنفت ایران در اوپک، تداوم مصرف بی رویه انرژی می تواند تداوم صادرات نفتی را بامانع جدی مواجه سازد، بطوریکه طبق آمار رسمی ،میزان مصرفی اولیه انرژی  درکشور در سال 1999 از میزان صادرات پیشی می گیرد

عرضه سرانه انرژی اولیه طی سالهای 1348 تا 1378 ، از سه بشکه معادل نفت خام به 5/13  بشکه معادل نفت خام افزایش  یافته و سرانه مصرف نهایی انرژی طی این مدت از 4/2 به 3/10  بشکه معادل نفت خام افزایش  یافته است  در حالیکه  طی این مدت تولیدناخالص داخلی کشور ، به قیمتهای ثابت ، تنها ، 7/3 درصد رشد داشته است یعنی افزایش مصرف انرژی  تماماً صرف بهبود وضعیت زندگی و افزایش رفاه جامعه نگردیده بلکه استفاده نادرست و بی رویه  و اتلاف انرژی درفرآیندهای تولیدی و یا  سایر بخش های اقتصادی شده است . از طرف دیگر مطابق آمار سالنامه ی آماری سازمان  ملل در سال 1995 ، با ازاء مصرف یک تن معادل نفت خام ، ارزش افزوده کشورها به ترتیب زیر بوده است. (جدول )

دقت در ارقام فوق به وضوح  نشان می دهدکه چگونه این باور نادرست که بعلت دارا بودن ذخایر غنی انرژی  باید انرژی  رادر ارزانترین قیمت ممکن مصرف کنیم . باعث اتلاف این سرمایه های غیر قابل  احیاء و غیر اقتصادی شدن فعالیت های تولیدی ایران در مقایسه با بازارهای جهانی گردیده است

 از طرف دیگر ، بررسی ها نشان می دهدمجموع ارزش واقعی  انرژی مصرفی سالانه کشور، بیش از 15 میلیارددلار است و با اعمال سیاستهای بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی می توان حداقل 20 درصد  انرژی مصرفی کشور را صرفه جویی کرد بدون آنکه به رفاه عمومی و تولید لطمه ای وارد شود .  یعنی به میزان حداقل 3 میلیارددلار در سال ، که نزدیک به درآمدحاصل از کل صادرات غیر نفتی کشور است . علاوه بر این، از آنجائیکه در سازمان  اوپک سقف و سر جمع تولیدنفت خام هرکشور تعیین میشود . از اینرو هرگونه مصرف بی رویه داخلی ، به کاهش توان صادراتی نفت خام آن کشور منجرگردیده و درنهایت می تواند همان کشور تولید کننده را به وارد کننده نفت خام تبدیل کند . بطوریکه درکشور ما ، در صورت حفظ روند سابق سیاست های تولید و مصرف انرژی ، در 20 سال آتی ، امکان صادرات نفت خام ، کاملاً از بین رفته و تولیدداخلی انرژی در ایران ، صرفاً می تواند میزان مصرف داخلی درکشور باشد

واقعیت این است  که رشد قیمت انرژی در سال 1353 تاکنون کمتر ازمیانگین تورم سالانه قیمت کالاها بوده است یعنی  انرژی  درمقایسه با سایر اقلام مصرفی ارزانتر شده و طبیعی است  که مردم و مصرف کنندگان صنعتی ، نسبت به نحوه ی مصرف بی تفاوت تر شده باشند از این رو پیش بینی می شود که در آینده  نزدیک ، اقتصاد کشور با حرکات شوک مانندی به سمت افزایش قیمت انرژی  پیش خواهد رفت

چرا که قیمت انرژی در ایران از کشورهایی همچون عربستان نیز به نسبت ارزانتر بوده و مصرف آن بی رویه تر است . حال آنکه ارقام کلانی از بودجه کشور که به صورت یارانه ی مستقیم و غیر مستقیم به تأمین انرژی مصرفی کشور ، اختصاص  می یابد در حالیکه می تواند با بهینه سازی مصرف انرژی منبع مالی سرمایه گذاری جدید باشد . نکته ای اساسی  در این بین بایدموردتوجه قرار بگیرد و آن اینکه این متعادل سازی قیمت انرژی حتماً باید  همراه با افزایش تکنولوژی محصولات صنعتی در جهت کم مصرف بودن کالا باشد ،  چرا که  بدون افزایش تکنولوژی مصرف کننده ی داخلی مورد ظلم مضاعفی قرار گرفته ومجبور است علاوه بر تحمل هزینه افزایش قیمت حامل های انرژی ، مصرف بی رویه انرژی توسط محصولات کم بازده صنایع داخلی را نیز متحمل شود . در این راستا جهت گیری مناسب بخش صنعت ساختمان بطوریکه بتواند با بهبود ساختارها ، صرفه جویی انرژی را مورد توجه قرار دهند ، اولویتی اساسی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است و الزام به تأسیس مدیریرت های بهینه سازی مصرف انرژی  در مؤسسات انبوه سازی  و شرکت های ساختمانی و  آموزش مهندسان و حمایت از شرکتهای مشاوره ای بهینه سازی مصرف انرژی  به همین منظور صورت می گیرد . مقدار و ارزش انرژی مصرفی  در بخشهای مختلف در سال

 

مقدمه :

هدف از این بخش یکی ارائه راهکارهایی برای کاهش  مصرف انرژی  با پیشنهادات و تغییرات کلی در طراحی نقشه ها و کیفیت اجراء و مصالح بکار رفته در ساختمانهای نمونه با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و دیگری ارائه راهکارهایی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی با بکار بردن تمهیداتی در جهت بهبود شرایط و نحوه ی بهره برداری از تأسیسات  تولید گرما و سرما  که می تواند در مصرف انرژی   و هزینه صرفه جویی نماید

درصد اتلاف حرارت از اجزاء ساختمان

شیشه 44%

دیوار 27%

سقف 18%

محیط 5%

در4%

کف2%

انجام اقدامات بهینه سازی در ساختمانها با اهداف زیر انجام می گیرد

1-   کاهش مصرف سوخت

2-   کاهش هزینه های پرداخت شده برای سوخت مصرفی

3-   ایجاد شرایط مطلوب ساختمان به دلیل بالا رفتن کیفیت ساخت بناها

4-   کاهش آلودگی محیط زیست ناشی ازمصرف سوختهای فسیلی

اقدامات  بهینه در معماری ساختمانهای نوساز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ماشین کاری با جت آب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ماشین کاری با جت آب در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماشین کاری با جت آب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ماشین کاری با جت آب در word

ماشین کاری با جت آب (water get machining – whm)  
تاریخچه برش با آب  
مزایای برش با آب  
جت آب( wjc):  
تجهیزات  
سیستم پمپاژ:  
خطوط انتقال سیال :  
شیر روشن – خاموش  
مجموعه نازل:  
کارش تبدیل مایع به جت با سرعت بالاست . برای جلوگیری از سایش  
جمع کننده آب :  
6-فیلتر :  
پارامترهای کنترلی  
قابلیتهای این روش (wjc)  
ماشین‌کاری با جت آب و ذرات ساینده:  
محدودیت‌های موجود در مورد نازل‌های مربوط به جت مواد ساینده  
مزایای ماشین‌کاری با جت مواد ساینده :  
عدم آسیب‌رسانی به محیط :  
افسانه‌ها و موهومات معمول در مورد جت مواد ساینده :  
!   عمر نازل برش‌کاری :  
مدت کارکرد مفید تیوب مخلوط‌کننده چقدر است؟  
تلرانس‌ها و دقت‌های قابل دستیابی :  
د.  جنس قطعه کار :  
ضخامت قطعه کار :  
دقت میزکار :  
استحکام و پایداری میزکار:  
کنترل جت مواد ساینده :  
ماشینکاری جریان ساینده (AFM) Abrasive flow machining  
منابع :  

ماشین کاری با جت آب (water get machining – whm)

از آب برای برش استفاده می شود. آب با فشار زیاد در حدود 4000-2000 بار در یک مسیر پیوسته وارد منطقه ماشینکاری می شود که در اینجا عمل براده برداری توسط کار مکانیکی است زیرا آب بطور مکانیکی بیرون می آید. آب به عنوان ابزار برش استفاده می گردد. آب بعنوان ابزار برش در مسیر پیوسته و کنترل شده ای از نازل با مجرای ریز با سرعت معادل سه برابر سرعت صوت و فشار 2000 تا 4000 بار خارج می شود و به قطعه کار وارد می شود

فرایند برش با آب خالص برای مواد با استحکام کم مثل کاغذ فایبر گلاس و مقوا بکار می رود به این روش ماشینکاری هیدرودینامیک یا برش با ماایع گفته می شود

موقعی ک نیروی موضعی ذره ای سیال از مقاومت پیوندهای ریز ساختار ماده بیشتر باشد باعث جدائی اتمها مولکولهای ماده گردیده و سایندگی یا برش تحقق می یابد

جت آب قادر به شکست پیوندهای فلزات ،پلاستیکها ،چرم فگرافیت ،فایبر گلاس ،تیتانیم و مواد مرکب کامپوزیت می باشد . جت آب برای مواد نرم و محکم بکار برده می شود و مانند edm محدودیت ندارد . عمل برش با سرعت بسیار بالایی صورت می گیرد و به هیچ وجه ماده خیس نمی شود حتی کاغذ و یا گوجه فرنگی و یا کیک با این روش براده برداری می شوند یعنی عرض براده برداری خیلی کوچک است

جنس نازل یاقوت است زیرا نسبت به سایش خیلی مقاوم است . ماشینهای واتر جت طوری ساخته شده اند که قابلیت کنترل چندین محور را در چندین جهت دارند بنابر این ماشینکاری نه تنها شکل های ساده بلکه شکلهای پیچیده نیز با ان امکان پذیر است

تاریخچه برش با آب

سال 1900 میلادی کارگرهای یک نیروگاه بخار مشاهده کردند بخار خارج شده از سوراخ دسته های جارو را برش می دهد

عدم آلودگی محیط زیست حسن این دستگاه است

مزایای برش با آب

برش یک بعدی – عرض برش انقدر کم است که ما می توانیم برش را یک بعدی فرض کنیم

فرایند بدون پلیسه است

قابلیت تکرار زیاد است . مسئله فرسایش ابزار را نداریم . یعنی در مدت زیادی ما یک کاری را می توانیم انجام دهیم

آلودگی محیطی نداریم . چون تمام ذرات معلق همراه با آب خارج می شود . در برخی مواد آزبست و سیمان خیلی خوب است

برای محیطهای قابل اشتغال و انفجار مناسب است

ابزار مورد استفاده که آب است ارزان و در دسترس است

با توجه به آنکه مقدار اب در ساعت 200 الی 150 لیتر است و خود آن مقدارکمی است ولی بازهم آن قابل بازیابی است

کیفیت برش بالایی دارد

در مواد نرم ایجاد لهیدگی و یا تغییر فرم نمی دهد

آلودگی صوتی حداقل مقدار خود را دارد

تجهیزات آن در فاصله دو برابر از محل کار قرار دارد. برش سه بعدی امکان پذیر است . این روش قابلیت اتوماتیک شدن زیادی دارد. چون تجهیزات آن دور از قطعه کار است پس cnc کردن آن خیلی راحت است و استفاده از رباتها امکان پذیر است . پارامترهای برش قابل تنظیم است . بطوری که حتی پارچه و یا کاغذ بریده شده خیس نمی شود

جت آب( wjc)

برای برش مواد نرم با مقاومت کم ،برای جوب ،کاغذ و غیره مثلا برای روکش برداری از کابلها و نیز پلیسه گیری و غیره کار براده برداری با جت آب و  توسط ضربه آن انجام می گیرد. در این روش زمان برای تعویض ابزار و تیز کردن نداریم چون ابزارمان مصرف شونده است (آب ) موادی مانند پنبه نسوز و فایبر گلاس و غیره که سمی هستند با این روش بهتر است برش یا براده برداری شوند. جت آب از یک مقطع نازک با سرعت  خارج می شود به فاصله mm25 از نازل یک هاله ای از پودر آب (ذرات ریز آب ) حاصل می شود و هر چه از نازل دور شویم هاله واگرا می شود

تا فاصله 250 میلیمتری می تواند براده برداری کند

تجهیزات

سیستم پمپاژ

واحد هیدرولیک که قدرت خود را از یک موتور می گیرد. + واحد تقویت کننده فشار آب

خطوط انتقال سیال

آب با فشار بالا توسط این خطوط که از یک سری لوله های سخت فشار با مفصلهای چرخنده هستند انتقال می یابد البته در این مورد نمی توان از شیلنگهای تحت فشار 200 بار را تحمل می کنند استفاده کرد چون فشار در این مورد حتی به 400 بار می رسد

شیر روشن – خاموش

برای قطع و وصل جریان آب استفاده می شود فرمان پذیری درست این شیر حائز اهمیت است

مجموعه نازل

کارش تبدیل مایع به جت با سرعت بالاست . برای جلوگیری از سایش جنس خیلی مهم است نازلها را معمولا از الماس ،یاقوت کبود ،یاقوت قرمز می سازند. الماس از همه گرانتر و سختتر و عمرش بیشتر است . یاقوت کبود چون ماشینکاری آن بهتر و مقاومت تقریبا خوبی دارد . البته ذکر این مورد مهم است که فقط نوک نازل از یاقوت است و خود بدنه نازل از فولاد ابزار است . قطر نازل از 05/0 -5/0 میلمیتر است ولی تا 1 میلیمتر هم ساخته می شود

برای جلوگیری از واگرا شدن زود مواد افزودنی اضافه می کنند چون یک نوع مواد چسبنده هستند پس از واگرا شدن و پودر شدن آن جلوگیری می کنند. با مواد افزودنی می توان طول جت آب پیوسته را 600 برای قطر نازل رساند

عمر نازل معمولا تا 200 ساعت در شرایط معمولی و غیر ایده آل است . برای افزایش عمر نازل معمولا بیشتر فیلترها استفاده می کنیم و نیز برای افزایش عمر نازل می توان از آب مقطر استفاده کرد

جمع کننده آب

برای کاهش سرو صدا و ایمنی – سرعت آب بعد از برشکاری به زیر سرعت صوت می رسد. این کاهش از ماورا صوت تا زیر صوت با سرو صدای زیاد همراه است . هر چه جمع کننده به نازل نزدیکتر باشد سرو صدا کمتر است . و نیز مسئله ایمنی این است که آب بعد از برشکاری هنوز سرعت کافی برای صدمه زدن به اپراتور را دارد

پس جمع کننده ایمنی اپراتور را نیز تامین می کند

6-فیلتر

برای گرفتن آلودگی های ژآب مورد استفاده قرار می گیرد

پارامترهای کنترلی

الف)فشار                                       ب) قطر نازل

ج )سرعت برش                               د) فاصله ایست نازل از قطعه کار بند د) زیاد تاثیر ندارد یعنی این فاصله از mm3 تا mm 25 می تواند متغیر باشد ولیmm3 خوب است   (یعنی فاصله نوک نازل از قطعه

 کار )

پارامتر الف ،ب و ج با ضخامت قطعه کار تغییر می کند. برای قطعات با ضخامت بیشتر و افزایش قدرت جت آب به جداول استاندارد رجوع شود

قابلیتهای این روش (wjc)

برش پلاستیک ،گرافیت ،چرم ،فیبرهای مدار چاپی – برش ماهیها و گوشت یخ زده و غیره می توان استفاده کرد

برش مواد جهنده ( لاستیک ،پلاستیکهای اسفنجی فایبر گلاس ) برای برش مواد مرکب – برای بریدن مواد ترد و شکننده مثل شیشه بیشتر در صنایع هوا- فضا و اتومبیل – چرم سازی ،سنگ بری کاغذ سازی برش داشبورت اتومبیلها استفاده گردد


ماشین‌کاری با جت آب و ذرات ساینده

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید