بررسی تاثیر نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرایی عقیم شده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرایی عقیم شده در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرایی عقیم شده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

چكیده
   
فصل اول _ مقدمه
   
1-1 معرفی و بیان مسئله پژوهش     
1-2 هورمونهای استروئیدی   
1-2-1 محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه   
1-3 مکانیسم عمل استروژن    
1-4 استروژن و سیستم عصبی   
1-4-1 استروژن و نوروترانسمیترها    
1-4-2 استروژن و سیستم کولینرژیک   
1-4-3 استروژن و سیستم سرتونرژیک   
1-4-4 استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک   
1-5 استروژن و خلق و خوی    
1-6 استروژن و    
1-7 استروژن و گر گرفتگی    
1-8 اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری    
1-9 استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر     
1-10 استروژن و بیماری پارکینسون    
1-11 استروژن و درد    
1-12 اپیوئیدها    
1-12-1 گیرنده های اپیوئیدی   
1-12-2 طبقه بندی اپیوئیدها    
1-12-3 مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها    
1-13 بی دردی    
1-14 پیامد های مصرف اپیوئیدها    
1-15 مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها    
1-16 نیتریک اکساید   
1-16-1 سنتز و حذف نیتریک اکساید    
1-16-2 مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز   
1-17 اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید    
1-18 اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید    
1-19 اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید   
    21
1-17-1 شکل ظاهری معده    21
1-17-2 سطوح معده     22
1-18 عروق خونی معده    23
1-18-1 شرائین معده     23
1-18-2 وریدهای معده    23
1-19 عصب رسانی معده     24
1-20 غدد معدی     24
1-21 فعالیت حرکتی معده     25
1-22 فعالیت الکتریکی و انقباضات معده     26
1-23 ارتباط معده و دوازدهه     27
1-24 تنظیم تخلیه معده     28
1-25 نحوه ترشح اسید معده     29
1-26 کنترل غلظت اسید معده     31
1-27 مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال    31
1-28 آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده     32
1-29 کنترل in vivo میزان ترشح اسید    33
1-29-1 مرحله سری    33
1-29-2 مرحله معدی     33
1-29-3 مرحله روده ای     33
1-30 تحریک ترشح اسیدمعده     34
1-31 مهار ترشح اسید معده     34

فصل دوم _ روش کار
   
2-1 مواد و روشها    36
2-2 نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری    37
2-3 روشهای عصاره گیری     38
2-3-1 روش خیساندن     39
2-3-2 روش تراوش    39
2-3-3 روش هضم     40
2-3-4 روش جوشاندن    40
2-3-5 روش سوکسیله    41
2-4 روش بیهوشی    42
2-5 روش انجام آزمایش    43
2-6 روش اندازه گیری اسید نمونه     44
3-7 ترانسدیوسر    48

فصل سوم _ نتایج
   
3-1 داده های مربوط به ترشح اسیدمعده    49
3-2 داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده    62

        فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری
   
4-1 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده     83
4-2 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده     85
4-2-1 اثر بر فشار داخل معده     85
4-2-3 اثر بر دامنه انقباضات    85
4-2-3 اثر بر فرکانس انقباضات     86
پیشنهادات     88
منابع     89
   
   
چکیده :

در مطالعه حاضر نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرائی تخمدان برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 سر موش صحرائی ماده تهیه و به 10 گروه تقسیم شدند. 1- گروه کنترل(Sham) 2-  کنترل- تحمل Tol) Sham-) 3-گروه اوارکتومی (OVX)4 – گروه اوارکتومی – تحمل (Tol- OVX ) 6،5و 7-گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال آرژنین(50،10 و200  Mg/kg) (Tol – LA) 8 و 9- گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال نیم(10 و 50)         (Tol – LN). گروه های 3 تا 9 اوارکتومی شدند. 8 هفته بعد از تخمدان برداری،  تحمل به مرفین در گروههای 2 و 4 تا 9  از طریق تزریق داخل صفاقی 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در طی 4 روز  ایجادشد. حیوانات گروه 6،5 و 7 همزمان با ایجد تولرانس 50،10 و 200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال آرژنین دریافت کردند. حیوانات گروه 9 ، 8 همزمان با دریافت 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین، 10 و 50 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال نیم دریافت کردند. سنجش درد بوسیله تست صفحه داغ (Hot plate ) انجام گرفت. در روز پنجم، ابتدا از حیوانات ثبت پایه گرفته شد سپس حیوانات 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین دریافت کردند و اثرات ضد دردی هر 10 دقیقه بررسی شد.
نتایج نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین نسبت به زمان پایه در گروه کنترل و اوارکتومی بالا بود اما تفاوتی در گروههای کنترل – تحمل و اورکتومی – تحمل وجود نداشت. اگرچه زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه کنترل از گروه اوارکتومی بالاتر بود. اما تفاوتی بین گروههای کنترل- تحمل و اوارکتومی – تحمل مشاهده نشد.
Repeated measure AVOVA نشان داد که زمانهای واکنش بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی –تحمل پایین تر از هر سه گروه دریافت کننده ال آرژنین بود که نشان دهنده این مطلب است که ال آرژنین تحمل به مرفین در موش های صحرایی اوارکتومی شده را کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی- تحمل نسبت به گروههای دریافت کننده ال نیم پایین تر است. این یافته نشان می دهد که ال نیم نیز تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده را کاهش می دهد.
نتایج نشان می دهد که تکرار مصرف مرفین می تواند منجر به تحمل شود. اگر چه تفاوتی بین تحمل در حضور و یا عدم حضور هورمون های جنسی ماده وجود ندارد اما ال آرژنین و ال نیم تحمل به مرفین را کاهش می دهند.
کلمات کلیدی:موش صحرایی تخمدان برداری شده، نیتریک اکساید، ال آرژنین، ال نیم، تحمل. 

معرفی و بیان مسئله پژوهش

یکی از مشکلات اصلی استفاده از داروهای اوپیوئیدی از جمله مرفین ایجاد تحمل به خواص ضد دردی این داروها می باشد. با وجود انجام تحقیقات بسیار متعدد، مکانیسم دقیق تولرانس به خوبی مشخص نشده است(39) و بنابراین راه حل مناسبی هم برای مقابله با این مشکل ارائه نشده است. مطالعات متعدد میانجی های عصبی مختلفی را دراین پدیده دخیل دانسته اند. به عنوان مثال Zhu            و همکارانش، Herman  و همکارانش نشان دادند که گلوتامات در این پدیده نقش مهمی دارد.
  Maller و همکاران و Sousa و همکاران نشان دادند که  که نیتریک اکساید می تواند             در درد نقش داشته باشد. یک سری مطالعات نیز نشان دادند که نیتریک اکساید در اثر ضد دردی مرفین نقش دارد(45). مطالعات  دیگر نشان دادند که نیتریک اکساید در پدیده  تحمل                     به اوپیوئیدها می تواند نقش داشته باشد(45). اگرچه که نتایج مطالعات متعدد ضد و نقیض         می باشد. در یک مطالعه  Adams و همکارانش نشان دادند که مهار کننده های آنزیم NOS تحمل به مرفین را کاهش می دهد(2) در حالیکه در مطالعه دیگری  Patakiو همکارا نش نشان دادند که افزایش تولید نیتریک اکساید تحمل به مرفین را کاهش می دهد(66). تداخل عمل مرفین با نیتریک اکساید در بسیاری از اعمال فیزیولوژیک دیگر نیز نشان داده شده است(40).
 مطالعات متعدد به نقش هورمونهای جنسی در سیستم عصبی مرکزی پرداخته اند. در این میان بعضی مطالعات وجود دارند که به بررسی نقش هورمونهای جنسی در اثرات ضد دردی مرفین و  تحمل              به اثرات ضد دردی مرفین پرداخته اند(35).  Powellو همکاران نشان دادند که پاسخ به اثرات ضد دردی مرفین در جنس  مذکر از جنس مونث بیشتر است(32)Holtman . و همکاران نشان دادند که تحمل به مرفین بین دو جنس تفاوت وجود دارد(35). آنها نشان دادند که  تحمل به مرفین              در جنس مونث  از جنس مذکر بیشتر است(35) در صورتیکه craft و همکاران عکس این                   نتیجه را ارائه دادند(13).
مطالعات متعدد تداخل عمل نیتریک اکساید با هورمونهای جنسی (64) و بخصوص در سیستم عصبی مرکزی را نشان داده اند(6).
همینطور مشخص شده است که هورمونهای جنسی بیان نیتریک اکساید سنتاز و در نتیجه تولید نیتریک اکساید را تحت تاثیر  قرار می دهند(59). همچنین Du و همکاران نشان دادند                     که تستوسترون بیان نیتریک اکساید سنتاز نورونی(nNOS) را افزایش می دهد (17). از طرف دیگر بیان شده است که هورمونهای جنسی بسیاری از اعمال تولید مثلی را با واسطه نیتریک اکساید انجام دهند(64). به طور خلاصه شواهدی که در بالا آورده شده  نشان می دهند که 1-مکانیسم دقیق تحمل به مرفین مشخص نیست و میانجی های متعددی می توانند در آن دخیل باشند .2- هورمون های جنسی در تحمل به مرفین نقش دارند .3- نیتریک اکساید هم در تحمل به مرفین نقش دارد                   4 – تداخل عمل نیتریک اکساید  و هورمون های جنسی در سیستم عصبی مرکزی نشان داده شده است . لذا در این مطالعه بررسی خواهد شد که اولا آیا تحمل به مرفین در حضور هورمونهای جنسی زنانه ( وجود تخمدانها) و عدم حضور هورمونهای جنسی متفاوت است؟ ثانیا آیا نیتریک اکساید که در بسیاری از اعمال سیستم عصبی نقش دارد و از طرفی با هورمونهای جنسی تداخل اثر دارد در این تفاوت تحمل به مرفین نقش دارد؟ لذا  دراین مطالعه بررسی خواهد شد که آیا نیتریک  اکساید             به عنوان یک میانجی عصبی در تحمل به مرفین  در موشهای صحرایی تخمدان بر داری شده نقش دارد یا خیر؟

هورمونهای استروئیدی
استروژن و پروژستین ها از استروئیدهای تخمدانی مهم در جنس ماده بشمار می‌روند كه طی روندهای متابولیك از كلسترول و تا مقداری از استیل کوانزیم A سنتز می‌شوند. فقط سه استروژن      به مقادیر قابل ملاحظه ای در پلاسمای زن و جود دارند که عبارتند از: بتا-استرادیول ، استرون واستریول. این هورمونها در تعداد گروه OH و محل قرار گیری آنها                                              با یکدیگر تفاوت دارند(31). استریول یک استروژن ضعیف بوده و یک فراورده اکسیداتیو است که از استرادیول و استرون مشتق می شود و عمل تبدیل  به طور عمده در کبد  به انجام می رسد(31). مهمترین استروژن بتا-استرادیول است ولی در بارداری میزان استریول بالا می باشد و با سلامت جنین و جفت مادر ارتباط دارد.
 استروژنها 18 کربنه هستند واز بنزنی شدن حلقه A آندروژن ها پدید می آیند. بنابر این به نام فنیل استروئید ها شناخته می شوند(31).
پروژسترون مهمترین پروژستینها می باشد. اما باید دانست که مقدار کمی از یک پروژستین دیگر موسوم به 17-آلفا – هیدروکسی پروژسترون نیز همراه با پروژسترون ترشح می شود و عملا دارای همان اثرات است. پروژسترون 21 اتم کربن دارد  و استروئیدی است که از پرگننولون تشکیل                 می شود و محل ترشح آن جسم زرد می باشد. استروژن برای رشد مخاط رحم و ذخیره گلیکوژن ضروری است و مانع دفع تخمک می شود. استروژن و پروژسترون  هر دو به طور عمده به صورت چسبیده به آلبومین پلاسما  و گلوبولین های اختصاصی گیرنده استروژن ها و نیز گلوبولینهای اختصاصی گیرنده پروژسترون در خون حمل  می شوند. اتصالات بین این هورمون ها و پروتئین های پلاسما آنقدرسست است که این هورمون ها به سرعت در ظرف حدود  سی دقیقه به داخل بافت ها آزاد می شوند(31). 
کبد استروژن ها را مزدوج کرده و گلوکورونید ها و سولفات ها را تشکیل می دهد و حدود یک پنجم این فراورده های مزدوج شده از راه صفرا و قسمت اعظم باقی مانده آنها از راه ادرار دفع می گردد. کبد همچنین استروژن های قوی یعنی استرادیول و استرون را به استروژن تقریبا به طور کامل بی اثر یعنی استریول تبدیل می کند.  بنابراین کاهش عمل کبد عملا فعالیت استروژن ها را در بدن افزایش داده و گاهی موجب هیپراسترونیسم می شود. 
از نخستین قاعدگی تا یائسگی استروژن اصلی 17 –بتا استرادیول است. استرادیول                       از تستوسترون و استرون از آندرا استندیوم تولید می شود. استرون ضعیف تر از استرادیول است(31). استروژنها هم در زنان و هم در مردان وجود دارند ولی در زنانی که در سن تولید مثل هستند به میزان معنی داری بالا می رود. این هورمونها رشد صفات ثانویه جنسی را در زنان پیش می برند و باعث افزایش ضخامت آندومتریوم رحم و تنظیم سیکل قاعدگی می شوند. بنظر می رسد استروژن در مردان بعضی از عملکرد های سیستم تولید مثل را تنظیم می کند و در بلوغ اسپرم نقش مهمی دارد و ممکن است که برای تحریک جنسی نیز ضروری باشد(35).

پیشنهادات:
1-    مقایسه میزان تولرانس به مرفین در موشهای سالم و سالم تحت درمان با ال آرژنین.
2-    مقایسه میزان تولرانس به مرفین در موشهای سالم و سالم تحت درمان با  ال نیم.
3-    بررسی اثر تزریق همزمان ال آرژنین و استرادیول بر تحمل به مرفین در موشهای اوارکتومی شده.

منابع :

1.    Acheson, A. Waraczynski,M.,Perkins,M.; lesions and inactivation implicate dorsolateral hindbrain I MFB self administration.Physiol.Behave (2000) 71(1-2) :159-171.   
                                         
2.    Adams, M.L. Kalicki J.M, Meyer. E.R and Cicero T.J; Inhibition of the morphine withdrawal syndrome by nitric oxide inhibitor. N-nitro- -arginine methyl ester. (1993) 52(22):245-249.

3.    Amandusson, A, Hermanson ,O. Blomqvist A; Colocalization of oestrogen receptor immunoreactivity and preproenkephalin mRNA expression to neurons in the superficial laminae of the spinal and medullary dorsal horn of rats. Eur J Neurosci (1996) 8(11):2440–2445.

4.    Archer JS, Love-Geffen TE, Herbst-Damm KL, Swinney DA, Chang JR. Effect of estradiol versus estradiol and testosterone on brain-activation patterns in postmenopausal women. Menopause. (2006 )13(3):528-37.

5.    Bach, y. Rita, P. Neurotransmission in the brain by diffusion through the extracellular fluid.  Neruro.Report. (1993) 4: 343-350.

6.    Barclay,S. R, Hading,C. Differential modulation of monomania levels and turn over ates by estrogen and/or androgen in hypothalamic and vocal control nuclei of male zebra fiches, Brain Res. (1990) 523(2): 251-262.

7.    Beatty, W.W and. Fessler, R.G, Gonadectomy and sensitivity to electric shock in the rat. Physiol Behav  (1977) 19(1):  1–6.

8.    Banerjee P, Chatterjee TK, Ghosh JJ. Ovarian steroids and modulation of morphine-induced analgesia and catalepsy in female rats Eur J Pharmacol. 1983;96(3-4):291-4.

9.    Bruce ,S. McEwen  and  Stephen ,E. Alves , Estrogen Actions in the Central Nervous System, Endocrine Reviews (1999) 20 (3): 279-307.

10.     Buhimschi ,I A. Yallampalli ,C. et al: Distinic regulation of nitric oxide and cyclic guanosine phosphat production by steroid hormones in the rat uterus. Mol Hum Repord .( 2000) ; (5) : 404-14.

11.     Cammack, J. Ghasemzade ,B. and Adams R.N. the pharmacological profile of glutamate-evoked ascorbic efflux measured by in vivo electrochemistry. Brain Res. (1991) 565:17-22.

12.    Giamberardino MA, Affaitati G, Valente R, Iezzi S, Vecchiet L. Changes in visceral pain reactivity as a function of estrous cycle in female rats with artificial ureteral calculosis. Brain Res  (1997): 234–238.

13.     Cicero, T.J.B.  Nock and E.R. Meyer, Gender-related differences in the antinociceptive properties of morphine. 279 (1996) 774(1-2): 767–773.

14.     Cicinelli ,E. et al: Effect of short-term transdermal estradiol administration on plasma levels of nitric oxide in postmenopausal women. Fertile Stril .(1998) 69(1):58-61.

15.     Cooper, E.J. Ston, A.  File, S.  Effects of naturally occurring neurosteroid on GABA IPSP during development in rat hippocampal or cerebellar slices .J Physiol. 1995; 2:437-49.

16.     Coustodia, LN. Novill ,OA .Callardia , P. Effect of gonadal steroids on progesterone receptor and estrogen receptor and vitellogenin expression in mal tuitles. J Exp Zool. (2004) 301(1):15-55.

17.    Dambisya, Y.M. Lee,T.L . Role of nitric oxide in the induction and expression of morphine tolerance and dependence in mice. Br. J. Pharmacol. 117. (1996): 914–918.

18.    Darable, BC.  Pendarics, C.  Krust, A. et al: Estradiol alters nitric oxide production in the mouse aorta through the alpha-, but not beta-, estrogen receptor. Circ Res. (2002) 90(4): 413-19.

19.    Davoodi ,f. Javan, M. Ahmadiani,A.The Effect of Morphine Tolerance Development and the Possible Role of Nitric Oxide in this Process.(2005) 4(3): 167-173.

20.    Erin SC, Ulibarri CM, Craft RM. Gonadal steroid hormone modulation of nociception, morphine antinociception and reproductive indices in male and female rats. Pain( 2006) 103(3): 285-302.

21.    Fillingim ,R. B.  and Ness T. J. Sex-related hormonal influence s on pain and analgesic responses (2000) 6 (5): 485-501.

22.    Freedman, RR, Woodward, S. Sabharwal, SC.  Alpha2-Adrenergic mechanism in menopausal hot flushes. Obstet Gynecol.(1990) ;76:573-8.
23.    Forman, L.J. Tingle V, Estilow S and. Cater, J. The response to analgesia testing is affected by gonadal steroids in the rat. (1989) 45(5): 447–454.

24.    Fundytus, M.E. Coderre,T.J.  Effect of activity at metabotropic as well as ionotropic(NMDA), glomate recepyor on morphine dependence. Br.J.Pharmacol. (1994) 113(4): 1215-1220.

25.    Gardiner,T.W. Armstrong-James,M. Caan, A.W. Wightman, Rebrc R.M. odulation, G.V. Modulation of neostriatal activity by iontophoresis of ascorbic acid. Brain Res. (1985):181-185.

26.    Gibbs RB, Aggarwal P  Estrogen and basal forebrain cholinergic neurons: implications for brain aging and Alzheimer’s disease-related cognitive decline. Horm Behav (1998).34:98–111.

27.    Gonzales, GF. Carillo, C. Blood serotonin levels in postmenopausal women: effects of age and serum oestradiol levels. Maturitas. (1993);17:23-9.
28.    Greene ,RA. et al. Comparison between regional cerebral blood flow in hypoestrogenic women and patients with Alzheimer”s disease — a descriptive study. Neurobiol Aging (1998) 10(4): S180.

29.    Greene ,RA. Measurement of estrogen”s effects on the brain using modern imaging techniques. Menopausal Med. (1999); 7(4):9-12.
30.    Guyton A, C. Hall, J E.; Medical Physiology (2000): 1517-1520.

31.    Hammond ,CB. Therapeutic Options for Menopausal Health: Combating Age and Disease. Durham, NC: Duke University School of Medicine and Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals. Continuing Education Monograph,( 2000): 1-40.

32.    Harlan RE  Regulation of neuropeptide gene expression by steroid hormones. Mol Neurobiol .(1988) ; 2:183–200.

33.    Haynes ,MP. Sinha ,D. Russell ,KS.  Memberane estrogen receptor engagement activates end thelial nitricoxide via the PI3-Kinase-Akt pathway in human endothelial cells. Circ Research. (2000); 87(8):677-82.

34.    Herman ,BH. vocci ,F. Bridge, P. The effect of NMDA reseptor antagonists and nitric oxid synthase inhibitors on opioid tolerance and withdrawal. Medication development issues for opiate addiction. Neuropsychophrmacology.(1995); 13(4):269-93.

35.    Herz, A. Opioid reward Mechanisms a key role in drug abuse. Cana.J.Pharmacology  (1998),76(3) 252-258.

36.    Hess, RA. Bunick, D. Lee ,KH. Bahr, J. Taylor, JA. Korach KS, Lubahn DB. “A role for oestrogens in the male reproductive system”. Nature (1997); 390(6659) : 509–12.

37.    Hosseini .M,Sharifi .M, Alaei .H, Shaefei .M.N, Nemati Karimooy .H. Effect of  angiotensin II and caotopril on rewarding propreties of morphine. (2007) 45(9):770-777
38.    Holtman, JR.  Sloan, JW.  Wala, EP. Morphine tolerance in male and female rats. Pharmacol Biochem Behav. (2004) 77(3):  517-23.

40. Homayon H, Khavandgar S , Nnamiranian Kh , Dehpor  A. R. The effect of cyclosporine  A on morphine tolerance and dependence: involvement of L- arginine/ nitric oxide pathway (2002) 507(1-3): 67-75.

41.Islam, A.K. Islam, M.L. Cooper and R.J. Bodnar, Interactions among aging, gender, and gonadectomy effects upon morphine antinociception in rats. Physiol Behav 54: (1993).
 
42.Kelly, MJ. Lagrange, AH. Wagner, EJ. Rønnekleiv, OK. Rapid effects of estrogen to modulate G protein-coupled receptors via activation of protein kinase A and protein kinase C pathways. Steroids. (1999);64(1-2):64-75.

43.Kest, B. Wilson ,SG. Mogil ,JS. Sex differences in supraspinal morphine analgesia are dependent on genotype. J Pharmacol Exp Ther. (1999); 289(3) :1370 –1375

44.Kiefel, J.M. and Bodnar R.J.  Roles of gender and gonadectomy in pilocarpine and clonidine analgesia in rats. Pharmacol Biochem Behav  (1992);  41(1): 153 -8.

45.Kimes, A.S. Vaupel, D.B.  and London ,E.D.  Attenuation of some signs of opioid withdrawal by inhibitors of nitric oxide synthase. Psychopharmacology (Berl). (1993);112(4):521-4.
 
46.Klaiber, EL. Broverman, DM.  Vogel ,W.  Peterson ,LG. Snyder MB.  Relationships of serum estradiol levels, menopausal duration, and mood during hormonal replacement therapy. Psychoneuroendocrinology(1997) 22(7): 549-58.
47. Kepler, K.L.. Kest ,B, Kiefel. J.M.,. Cooper M.L and Bodnar R.J. Roles of gender, gonadectomy and estrous phase in the analgesic effects of intracerebroventricular morphine in rats. Pharmacol Biochem Behav  (1989) 34(1): 119–12
 
48.Koppenol, W.H.   and Traynham, J.G.  Say NO to nitric oxide: nomenclature for nitrogen- and oxygen-containing compounds.. Methods Enzymol. (1996); 268: 3-7.

49.Kuipe, GGJM. Shughrue ,PJ.  Merchenthaler, I, Gustafsson J-A  The estrogen receptor ß subtype: a novel mediator of estrogen action in neuroendocrine systems. Front Neuroendocrinol (1998) 19:253–286.
50.Martinez-Gomez., M.Y. Cruz, M. Salas, R. Hudson and P. Pacheco, Assessing pain 0threshold in the rat: changes with estrus and time of day. Physiol Behav  (1994) 55(4): 651–657.

51.Mc Ewen, B. S.(1991). Non-genomic and genomic effects of steroids on neural activity. Trends Pharmacol Sci(1991) ; 12(4): 141-147.

52.Mc Dermott, JL.  Liu , B. Dluzen, DE. Sex differences and effects of estrogen on dopamine and DOPAC release from the striatum of male and female CD-1 mice. Exp Neurol.(1994) 125(2) :306-11.
53.McMinn , RMH. Hutchings, RT. eds. Color Atlas of Human Anatomy. Chicago, Ill: Year Book Medical Publishers, Inc.(1990).25.
54.Mefford, L.N.,Oke,A.F. and Adams, R.N. Regional distribution of ascorbate in human brain. Brain Res( 1981); 212(1): 223-226.

55. Meller ST, Gebhart GF. Nitric oxide (NO) and nociceptive processing in thespinal cord, Pain.  (1993) 52(2):, 127–136.

56.Meller ST, Cummings CP, Traub RJ, Gebhart GF.The role of nitric oxide in the development and maintenance of the hyperalgesia produced by intraplantar injection of carrageenan in the rat.Neuroscience. 1994 60(2):367-74.
 
57. Meller ST, Pechman PS, Gebhart GF, Maves TJ. Nitric oxide mediates the thermal hyperalgesia produced in a model of neuropathic pain in the rat. Neuroscience. 1992 Sep;50(1):7-10.

58.Miaskowski.C and J.D. Levine, Does opioid analgesia show a gender preference for females?. Pain Forum (1999) 8: 34–44.
59.Minami, T. Oomura, Y. Nabekura ,J. Fukuda, A; 17ß-Estradiol depolarization of hypothalamic neurons is mediated by cyclic AMP. Brain Res (1990);519:301–307.
60.Mogil, JS.  Sternberg ,WF. Kest, B.  Marek, P.  Liebeskind ,JC.  Sex differences in the antagonism of swim stres-induced analgesia: effects of gonadectomy and estrogen replacement. Pain (1993); 53:17–25.
61.Moore,N.A. Blackman,A.  Awere,S. and Leander,J.D. NMDA resptor antagonists inhibit catalepsy inhibit catalepsy induced by either dopamine D1 or D2 reseptor antagonists. Eur .J.Pharmacol. (1993) 237(1):1-7.

62.Ogando, D.  Farina, M. et al: Steroid hormones augment nitric oxide synthase activity and experssion in rat uterus, Repord Fertil Dev.( 2003); 15(5): 269-74.

63.Okutomi, T. Nometo, K; Nitric oxide metabolite in pregnant women before and after delivery Acta Obstet Gynecol Scand.  (1997) ; 79(3):222-6 .

64.Packard, M. G. Kohlmaier ,J. R. Alexander, G. M. Post-training intrahippocampal  estriol injections enhance spatial memory in male rats; Interaction with cholinergic systems, Behav Neurosci. (1996); 79(3) : 626-632.
65.Panzica , G.C. Viglietti-Panzica, M. Sica, S. Gotti, M. Martini, H. Pinos, B. Carrillo and P. Collado: Effects of gonadal hormones on central nitric oxide producing systems .(2005) ;138(3): 987-995
66. Panzica GC, Melcangi RC. The endocrine nervous system: source and target for neuroactive steroids Brain Res Rev.( 2008) 57(2):271-6 .

67.Pataki Iand Telegdy, G. 1998, Further evidence that nitric oxid modifies acute and chronic morphine actions in mice. Eur.J.pharmaco. (1998); 357(2-3) :157-62.

68. Perry DC. Barrel rotation in rats induced by intracerebroventricular bradykinin antagonists. Pharmacol Biochem Behav.(1987);28(1):15-20.

69.Perry,D.C. Ggrimes,L.M. Administration of kainic acid and colchicine alters mu and lambda opiate binding in rat hippocampus. Brain Res. (1989) 477(1-2):100-8.

70.Pert, C.B., SYNDER, S.H.; opiates-reseptor demonstration in nervous tissue.Scince .(1973),1011-1013.

71.Pert,C.B.; Autoradiographic localization of the opiate receptor in rat brain.Life sci.16 (1975); 179(77): 849-852.

72.Pettit, H. Destruction of dopamine in the nucleus accumbense selectively attenuates cocaine but not heroin self-administartion in rats. Psychopharmacology  (1984); 84:167-173.

73.Rahimian, R. Laher ,I. Dube, G. Van Breemen C. Esterogen and selective esterogen receptor modulator LY 117018 enhance release of nitric oxide in rat aorta. Pharmacol EXP. (1997) 283(1): 116-22.
74.Rehavi ,M. Sepcuti ,H. Weizman ,A. Upregulation of imipramine binding and serotonin reuptake by estradiol in female rat brain. Brain Res.( 1987);410:135-9.

75.Ruifen ,B. Boroutman ,G. The thyrosinkinase and mitogen activated proteinkinase pathways mediate multiple effects of estrogen in hippocampus. Proc Natl Acad Sci.( 2000); 97:3602-7.

76.Sapolsky, R .Stress,The Aging Brain and the Mechanisms of Neuron Death. Cambridge MIT Press, Cambridge MA.( 1992 ). 
77.Saunders-Pullman ,R. Gordon-Elliot ,J. Parides, M,. et al. The effect of estrogen replacement therapy on early Parkinson”s disease. Neurology.( 1999); 52(7): 1417-21.
78.Sdambisya,Y.M . Lee, T.L Role of nitric oxide in the induction and expression of morphine tolerance and dependence in mice. Br. J. Pharmacol. (1996); 117: 914–918.
79.Sherwin ,BB. Estrogen and/or androgen replacement therapy and cognitive functioning in surgically menopausal women. Psychoneuroendocrinology. (1988); 13(4): 45-57.
80.Sherwin ,BB. Tulandi, T. “Add-back” estrogen reverses cognitive deficits induced by a gonadotropin-releasing hormone agonist in women with leiomyomata uteri. J Clin Endocrinol Metab.  (1996); 82(2): 2545–2549
81.Shughrue, PJ. Lane , MV. Merchenthaler I. Comparative distribution of estrogen receptor- and -ß mRNA in the rat central nervous system. J Comp Neurol (1997); 388(4):507–525 .
82.Singh, M. Meyer, EM. Millard, WJ. Simpkins ,JW; 1994 Ovarian steroid deprivation results in a reversible learning impairment and compromised cholinergic function in female Sprague-Dawley rats. Brain Res (1994) ; 644:305–312.
83.Tang ,MX. Jacobs, D. Stern, Y. et al. Effect of oestrogen during menopause on risk and age at onset of Alzheimer”s disease. Lancet. 1996;348(9025):429-32.
84.Terner ,JM. Barrett, AC. Grossell, E. Picker, MJ. Influence of gonadectomy on the antinociceptive effects of opioids in male and female rats. Psycho-pharmacology. (2002); 163(2):183 –193.

85. Tanda G, Di Chiara G.  A dopamine-mu1 opioid link in the rat ventral tegmentum shared by palatable food (Fonzies) and non-psychostimulant drugs of abuse. Eur J Neurosci. (1998) 10(3):1179-87.

86.Thind, KK.Goldsmith, PC. Expression of estrogen and progesterone receptors in glutamate and GABA neurons of the pubertal female monkey hypothalamus. Neuroendocrinology (1997); 65:314–32.
87.Wagner,,J.J. et al.: Endogennous dynorphins inhibit excitatory neurotransmission and block LTP induction in the hippocampus. Nature (1993); 363:451-454.

88.Warembourg ,M, Leroy ,D. Peytevin, J. Martinet, L. 1998 Estrogen receptor and progesterone receptor-immunoreactive cells are not co-localized with gonadotropin-releasing hormone in the brain of the female mink (Mustela vison). Cell Tissue Res (1998) ; 291:33–41.
89.Watts AG, Stanely HF.  Indoleamines in the hypothalamus and area of the midbrain raphe nuclei of male and female rats throughout postnatal development. Neuroendocrinology.(1984);  38:461–466.
 90.Weiner ,WJ. et al. Menopause and estrogen replacement therapy in Parkinson”s disease . Neurology. (1996) 46:376.
91.Winer ,CP. Tampson, LP; Nitric oxide and pregnancy, Seminars in Perinatology .(1997); 21:207-80.

92.Wong,C.S. Cherng,C. H, Luk,H.N. Effects of NMDA reseptor antagonists on inhibition of morphine tolerance in rats:binding at mu-opioid reseptor. Eur.J.Pharmacol. (1996); 297(1-2):27-33.
93.Xu H, Gouras, GK. Greenfield ,JP. et al. Estrogen reduces neuronal generation of Alzheimer beta-amyloid peptides. Nat Med. (1998); 4(4): 447-51.
 94.Zhu Y-S, Cai L-Q, You X, Duan Y, Imperato-McGinley J, Chin W, Pfaff DW. Molecular analysis of estrogen induction of preproenkephalin gene expression and its modulation by thyroid hormones.Brain Res Mol Brain Res. (2001) ;91(1-2):23-33.

95.Zimmermann, M .and T. Herdegen, Plasticity of the nervous system at the systemic, cellular, and molecular levels: a mechanism of chronic pain and hyperalgesia. In: G. Carli and M. Zimmermann, Editors, Towards the neurobiology of chronic pain, Elsevier, Amsterdam (1996), 233–259.

96. مقیمی. ف ، بررسی اثر پیشساز و مهاركننده‌های نیتریك اكساید سنتاز بر درد، و بیدردی حاصل از مورفین در تست فرمالین در موش سوری. پایان نامه کارشناسی ارشد(1379).

97. صوفی آبادی ،م .گل، ع. عباس نژاد ،م. پرویزی،م. اثر تنظیمی هورمون های استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید در مو شهای صحرایی.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.(1382). شماره 3و 4: 129-124.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چگونگی تهیه و تولید واکسن در موسسه راضی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چگونگی تهیه و تولید واکسن در موسسه راضی در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی تهیه و تولید واکسن در موسسه راضی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول
تاریخچه موسسه رازی    2
تحقیق و تولید : تشخیص    3
تعلیم و توسعه    4
جایگاه بین المللی    5
معرفی فرآوردهای مصرفی پزشکی    6
معرفی واکسن های مصرف دامپزشکی    7
معرفی داروی ضد انگلی دام    8
معرفی پادگانها و سایر فرآورده های بیولوژیک    8
معرفی توبر کولین     9
قسمت فیزیکوشیمی    9

فصل دوم
تایید مواد اولیه
تعیین آمینو نیتروژن آزاد
تست تعیین تیپ شیشه
اندازه گیری مقاومت هیدروکسی پودر شیشه
آشنایی و کنترل درپوش های لاستیکی مخصوص
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 5/2
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 1
تهیه محلول استاندارد پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی
تهیه محلول A برای تست های کنترل درپوش
اندازه گیری میزان آلومینیوم موجود در درپوش
اندازه گیری شفافیت و رنگ محلول

فصل سوم
تعیین مقدار پروتئین
تهیه محلول مینرالیزاتور جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه سود 1 نرمال جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه اسید بوریک 2% جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه معرف جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه اسید سولفوریک جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه ازت پروتئین جهت نمونه های توبرکولین گاوی
محاسبه نمونه های توبر کولین
تهیه TCA 100%

فصل چهارم
تهیه واکسن    12
یاورهای ایمنی    14
تاریخچه    14
تعریف یاور و کاربرد یاور    15
عملکرد یاورها    16
خصوصیات یک یاور مناسب    20
انواع یاورها    21
تقسیم بندی یاورها    21
تست فرمالین    28
روش کار    28
تست آلومینیوم    29
تهیه محلولهای استاندارد آلومینیوم    29
اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های واکسن    31
تست تیرمرسال    33
تهیه محلول دی تیزون    34
تهیه محلول تست آمونیاک    35
روش اندازه گیری مرتیولات    35
فصل پنجم
تهیه سرم    37
تست اندازه گیری فنل    40
تهیه محلول آمینو فنازن    40
تحلیه محلول پتاسیم هگزاسیانوفلات    40
تهیه بافر بورات    41
اندازه گیری فنل در سرم دیفتری    41
آلبومین     42
تهیه سرم فیزیولوژی    55
آماده سازی نمونه های توکسوئید    55
آماده سازی نمونه های آنتی ژن    56
آماده سازی نمونه های سرم یا پلاسما    57
فصل ششم
دستگاه uv-vis-spectroscopy
دستگاه رطوبت سنج
مقدمه لئوفیلیزاسیون
تاریخچه لئوفیلیزاسیون
بررسی اجمالی یک چرخه لئوفیلیزاسیون
کنترل کیفیت لئوفیلیزاسیون
انبار و ذخیره محصول
دستگاه pH متر
ترازوی دیجیتالی
 

فصل اول
تاریخچه مؤسسه رازی
آشنایی با قسمت فیزیکوشیمی
 
تاریخچه
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی با بیش از 75 سال سابقه فعالیت یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شناخته می شود.
این مؤسسه فعالیت خود را در سال 1304 تحت وزارت فلاحت و فوائد عامع (وزارت کشاورزی وقت) با تحقیقات پیرامون راههای مبارزه با بیماری خانمانسوز طاعون گاوی که با تلف صدها هزار رأس گاو حیات دامی کشور را مورد تهدید قرار داده بود آغاز مرد و پس از مدت کوتاه با تولید و عرضه واکسن مؤثر علیه بیماری مبور دوره نوینی از مبارزه علیه بیماریها را در کشور پایه گذاری نمود.
به فاصله کوتاهعی پس از این موفقیت کاربر روی تولید واکسنهای مؤثر علیه بیماریهای مهلک دامی از قبیل سیاه زخم نیز آغاز شد و از سال 1320 تحقیق و تولید انواع واکسنها و سرمهای ممصرف پزشکی در دستور کار مؤسسه تحقیقات رازی قرار گرفت.
مسئله ای که حائز اهمیت می باشد این است که دوران شکوفائی و رشد و توسعه مؤسسه تحقیقات رازی مربوط به دوران پس از واگذاری مدیریت مؤسسه به متخصصان داخلی در سال 1329 می باشد و خوشبختانه بخش عمده ای از واکسنها و دیگر فرآورده های بیولژیک در این سالها مورد تحقیق و تولید قرار گرفته اند.
 در سالهای پس از انقلاب اسلامی روند فعالیت ها در مؤسسه تحقیقات رازی از لحاظ کمی و کیفی گسترش چشمگیری پیدا کرد بطوریکه تحقیق و تولید زایدی از واکسنهای دامی و انسانی از جمله واکسنهای اوریون، سرخجه و سه گانه (سرخک، سرخجه، اویون) در این سالها انجام گرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای در کارکنان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای در کارکنان در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای در کارکنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده :
این پژوهش به بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف ومفاهیم مربوط ارائه می‌شود وسپس روش‌های متداول بررسی واقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كارنام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستمهاكه عوامل كلیدی درایمنی وسلامت حرفه‌ای هستندموردبررسی قرارمی‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب ضمن بررسی دقیق علل وعوامل بروز استرس شغلی کارکنان زندان دزفول باجمع آوری علل وعوامل با هدف كاهش ساعات حضور مداوم در زندان و بالنتیجه كاهش میزان استرس افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد. وپس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن،عواملی كه برآن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهكارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه كردن آن ارائه می‌شود.

کلید واژه: ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط كار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

        
فصل اول
                                                        
مقدمه، بیان مسئله وادبیات موضوع

بنام خدا
 1) مقدمه:
حضور طولانی مدت در محیط كار از جمله عوامل استرس‌آور می‌باشد كه می‌تواند آثار فرساینده بر كاركنان داشته باشد و در كنار سایر عوامل از قبیل ماهیت كار در دست انجام ، میزان علاقه به شغل و میزان استرس موجود در محیط كار تعیین كننده میزان كارآمدی كاركنان است.
از آنجا كه كار در زندان فوق‌العاده استرس‌آور می‌باشد و  حضور مستمر در زندان یك عامل استرس‌ مداوم ایجاد می‌كند كه ضمن آثار مخرب آن بر سلامتی افراد، از كارآمدی شغلی آنان می‌كاهد. دراین پژوهش ضمن بررسی دقیق علل وعوامل بروز استرس شغلی کارکنان زندان دزفول باجمع آوری علل وعوامل با هدف كاهش ساعات حضور مداوم در زندان و بالنتیجه كاهش میزان استرس افراد  و افزایش قابلیت تحمل، آن در زندان دزفول به جای روش غالب مراقبت اززندانیان دركشوركه درحال حاضر به صورت 24-24 می‌باشد از روش دیگری استفاده گردد.
یكی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری كاركنان توانمند می‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداری، مكملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات كارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه كافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.در مقاله حاضر تأكید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كلیدی استرس در محیط كار با تمركز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است كه توجه و بكارگیری مطالب و راهكار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط كار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد كه این نیز یكی از عواملی است كه در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

 فشارعصبی(استرس) چیست ؟
عارضه ای است که سلامت جسمی وفکری فرد را به مخاطره می اندازد وزمانی به وجود می آید که بدن بیشتر ازحد معمول ازتوانایی هایش استفاده میکند.زمانی که فشارفیزیکی وروانی برانسان وارد می شود، ترشح هورمونی هایی مانند آدرنالین وکورتیزول دربدن افزایش می یابد . این هورمون ها تغییرات عمده ای را درضربان قلب ، فشار خون ،سوخت وسازبدن وفعالیت فیزیکی به وجود می آورند. این واکنش ها درزمانی که فرد تحت فشاراست کمک می کنند که کارآیی او افزایش یابد ، اما دردرازمدت برای بدن مضر هستند .

 

منابع

___________________________________

1- بررسی ارتباط شدت فشارشغلی وفشارخون درطی نوبت کاری پرستاران. پایان نامه کارشناسی ارشد ،پوردهقان ، مریم ، 1378
2- هیندل ،تیم ، کاهش فشار درمحیط کار،ترجمه منتظری ، محمد. انتشارات سارگل ، 1381
3- کوپر ،کاری ال، فشار روانی و راه های شناخت ومقابله، انتشارات رشد، 1373
    4- پورافكاری،نصرت‌الله،فرهنگ جامع روانشناسی ،روانپزشكی، انتشارات فرهنگ معاصر،    1376
    5- سید‌محمدی، یحیی ،نظریه‌های شخصیت ،نشر هما  ،1381
    6- سیدمحمدی، یحیی ،آسیب‌شناسی روانی ،جلد اول ،انتشارات ساوالان    ،1382
    7-. استرس شغلی.ترجمه غلامرضا خواجه پور.تهران:سازمان مدیریت صنعتی رندال، آر راس و الیزابت ام آلتمایر.1377
Reference:

1.    4.Yousef, Darvish A. 1998. Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment. International Journal of Manpower 19(3) 184-194.
2.    Warren, Richard C. 1996. The empty company: morality and job security. Personal Review 25(6) 41-53.
3.    Fairborother, Kerry, and et al. 2003. Workplace dimensions, stress and job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 18(1).
4.    Chen, Chen Jui et al. 2005. Leadership effectiveness, Leadership style and employee readiness. Leadership & organization Development Journal 26(4).
5.    Hyde, Paula et al. 2005. Role redesign: new ways of working in the NHS. Personnel Review 34(6).
6.    Kolins, Rebecca. 2005. Seeing stars: human resources performance indicators in the National Health Service. Personnel Review 34(6) 634-647.
7.    Miozza, Michael L. and David C. Wyld. 2002. The Carrot or the Soft Stick?: The Perspective of American afety Professionals on Behavior and Incentive-Based Protection Programmers. Management Research News 25(11).
8.    Larson, Linda L. 2004. Internal auditors and job stress. Managerial Auditing Journal 19(9) 1119-1130.
9.    Stone. 2004. Human Resource Management.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی چگونگی توانبخشی مغز و اعصاب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی چگونگی توانبخشی مغز و اعصاب در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی چگونگی توانبخشی مغز و اعصاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
این کتاب راهنما به عنوان یک ابزار دستوری و آموزشی برای کارآموزان توان بخشی سطح متوسط و پرسنل مراقب اولیه تهیه شد و تا از آن در کارشان با افرادی که دچار ضربه مغزی شده اند، خانواده های آنها و اعضای جامعه شان استفاده کنند.
توالی های رایج پزشکی، فیزیکی، شناختی  رفتاری صدمه مغزی یاد آوری شده اند. برای درک بهتر صدمه مغزی و حمایت از پروسه توان بخشی فرد صدمه دیده، کتاب راهنما روی اطلاعات پایه تاکید میکند تا از این طریق به پرستاران و اعضای جامعه که شامل معلمان و کارفرمایان بالقوه میشوند کمک کند.
دستورات ایمنی و راهنمای های مراقبتی تهیه شده اند، و همچنین تکنیک های آموزشی به فرد برای با آزمونی مهارتهای عملکردی در زمینه های حرکتی، ارتباطی و مراقبت شخصی کمک میکند. نویسندگان میدانند که تجهیزات پزشکی ویژه همیشه در دسترس نیستند، بنابراین پیشنهاد میشود که از مواد قابل دسترس برای ساخت وسایلی استفاده کنندکه به پشگیری از ایجاد بد شکلی ها کمک کرده و به فردی که نواقض فیزیکی دارد در انجام فعالیت های روزانه یاری برساند.

لیست مراجع (منابع)
منابع زیر برای توان بخشی افراد ناتوان موثر است. این منابع میتوانند در سازمان بهداشت جهانی(WHO) تهیه شوند.
آموزش در جامعه برای افراد ناتوان، Who1989
این چاپ شامل 35 کتابچه میباشد. معرفی نامه، 4 راهنما و 30 بسته آموزشی.
راهنما و بسته های آموزشی که مربوط به توانبخشی افراد صدمه دیده مغزی است در زیر لیست شده است.
این کتابچه ها به تنهایی موجود نیستند.
راهنمای معلمین مدرسه
راهنمای کمیته توانبخشی جامعه
بسته آموزشی برای اعضا خانواده شخصی که مشکل حرکتی دارد.
. بسته آموزشی 8- اطلاعات راجع به ناتوانی ها و اینکه ما چه کارهایی باید انجام دهیم.
. بسته آموزشی 9- چگونه از بد شکل شدن دست و پای بیمار جلوگیری کنیم.
. بسته آموزشی 10- چطور از زخم شدن پوست بیمار در اثر فشار جلوگیری کنیم.
. بسته آموزشی 12- چطور به شخص  آموزش دهیم از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر وضعیت دهد.
. بسته آموزشی 13- چطور به شخص آموزش دهیم که حرکت کند.
. بسته آموزشی 14- چطور به شخص آموزش دهیم از خودش مراقبت کند.
آموزش برای اعضای خانواده شخصی که دچار حمله میشود:
. بسته آموزشی 21- اطلاعات درباره ناتوانی و آنچه که شما میتوانید انجام دهید.
آموزش برای خانواده کودکی که دچار معلولیت است:
. بسته آموزشی 27- مدرسه
بسته آموزشی برای خانواده شخصی که دچار ناتوانی است:
. بسته آموزشی 29، فعالیت های خانه داری.
. بسته آموزشی 30، جایگزینی شغل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكترو كوكلئوگرافی و آزمون گسیل های صوتی گوش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكترو كوكلئوگرافی و آزمون گسیل های صوتی گوش در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكترو كوكلئوگرافی و آزمون گسیل های صوتی گوش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده:

 
در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر كم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقیقه  قرار می‌گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الكتروكوكلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل  و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با   تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر كم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز كاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود. 
مقدمه:
وزوز درك صدا یا نویز بدون حضور یك منبع خارجی واقعی می‌باشد كه این عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با كم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویك نشان داده‌اند كه حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیكه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)
در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر كم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر كم توان، یك روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد كه به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست كاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر كم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد.

پرسشنامه

1-    صدای وزوز را در كجا احساس می‌كنید.
1. گوش راست    2. كوش چپ    3.هر دو گوش    4. در سر   5.هیچ كدام
2-    بلندی وزوز شما چقدر است.
3-    1(خیلی كم)        2        3         4         5        6       7      8       9       10 (موتور جت)
4-    در چند ساعت از  بیداریتان از وجود وزوز خود آگاه می‌باشید.
5-    1   2     3    4    5     6     7    8     9     10     11      12
6-    چه میزان وزوز بر زندگیتان تاثیر دارد؟
1 (بی تاثیر)     2      3       4        5        6       7       8       9      10 (كاملا عذابم می‌دهد)
7-    هنگامی كه وزوزتان را می‌شنوید، چه میزان آزارتان می‌دهد.
8-    1 (بسیار جزئی)    2      3         4      5          6        7        8        9    10 (كاملا عذابم می‌دهد)

 
Reference:
– Anon. Definition and classification of tinnitus, In Tinnitus , ciba foundation symposium 85, edited by D.Evered and G.Lowrenson, Appendix I, P: 300-302 (1981).
– hazell. J, history and Medical Investigation the 16th european Instructional course on tinnitus and it”s management (14-16 April 1996) pp:21-27.
– hall, James w, Hand Book of Aditory Evoked Responses, 1992, Allyn and Bacon.
– HahnA, Ivan Sejna, kpistina stolbova and Ales cocek. Combined laser-Egb 761 tinnitus therapy. Acta otolaryngol 2001, suppl 545: 92-93.
– Hahn.A, M.Prochazha, clinical Results of comprehensive Laser therapy in a Groupe  of 200 Patiants 2001, email: tusita @ m box.vol.cz
– Mirz F, zacharie B, Anderson SE, Nielsen AG, johansen Ln, Bjer P, pedersen CB. Treatment of tinnitus with low-intesity laser-ugeskr laeger. 2002 Jun 19. 162(25): 3607-10
– Nakashima T, veda H, Misawa H, suzuki, et al. Transmeatal low-power laser irriadiation for tinnitus. Otol Neuro tol. 2002 May, 23(3): 269-300.
– Prochazka Miroslav. M.D. the role of LLLT in treatment of tinnitus LASER. PARTNER. 2003. Tusita @ mbox.vol.cz
– Rogowski M, Mnich S, Gindzienska E, lazerczyk B. low-power Laser in the treatmant of tinnitus-a placebo controlled study-otolayngolpol. 1999 53(3): 315-20
– Stach, Brad.A, comprehensive Dictionary of Audiology Illustrated , 1997, william & wilkins.
– ShiomI Y, Takahashi H, Honjo I, kojima H, NaitoY, FujikiN. Efficacy of transmeatal low power Laser irriadiation on tinnitus preliminery report. Auris Nasus laryبررسی تاثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكترو كوكلئوگرافی و آزمون گسیل های صوتی گوش در word 1997 24(1): 39-42
– Tuner jan and Lars Hode low level laser therapy. clinical practice and scientific Background.
– Tatiana. soloviera. low level laser therapy 1999 vol.44
– Vitagraf, Lasers in Medicine and Dentisting: basic science and up-to-date clinical application of low level laser therapy: 2000. 544
– Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004, http://auditio

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیر تكاملی آنها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیر تكاملی آنها در word دارای 216 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی كاربرد سی تی اسكن ها در علم پزشكی و سیر تكاملی آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

با اینکه ظهور دستگاه CT اسکن و عرضه انواع spiral و mutislice آن ابزار توانمندی را برای تصویربرداری از اندامهای درون بدن فراهم کرده اند ، ولی هنوز هم تصویربرداری از اندامهای متحرک مثل قلب یکی از محدودیتهای این ابزار است . هر نوع حرکتی در حین تصویربرداری باعث ایجاد آرتیفکت و ناواضحی و در نتیجه کاهش قدرت تفکیک فضایی می شود .
با پیشرفت سیستم های CT زمان لازم برای اسکن کوتاهتر می شد ولی هنوز هم این زمان برای تصویربرداری از قلب به اندازه کافی کم نبود زیرا برای تصویربرداری از قلب زمانهایی در حد یک دهم ثانیه یا کمتر لازم است تا آرتیفکت های ناشی از حرکت ایجاد نشود . این محدودیت با استفاده از CT اسکن با اشعه الکترونی ( EBCT) رفع شد
. EBCT یک سیستم CT اسکن با سرعت بسیار زیاد است که مخصوص تصویربرداری از قلب در حال ضربان طراحی شده است . EBCT با عناوینی همچون CineCT ، Fifth .generationCT CT ، Scanning electron beam CT و ultra fast CT نامیده می شود . – مراحل تکامل اسکنر EBCT اساس و کارکرد اسکنر EBCT برای اولین بار توسط colleagues و Douglas Boyd در سال 1979 در نتیجه تحقیقات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا واقع در سانفرانسیسکو در دهه هفتاد میلادیبیان گردید  . 
در سال 1983 شرکت Imatron اسکنر CT بسیار سریع Boyd را برای تصویربرداری از قلب و سیستم گردش خون بهبود بخشید . در آن زمان این دستگاه با نامهایی چون cardiovascular computed tomography ( CVCT ) یا CineCT شناخته می شد . امروزه این دستگاه EBCT نامیده می شود و انتظار می رود در آینده ای نزدیک تعداد بسیار بیشتری از این دستگاه ها مورد استفاده قرار گیرد . ( تا اواخر سال 2000 میلادی تعداد 25 دستگاه EBCT در امریکا و 30 دستگاه نیز در اروپا و آسیا مورد استفاده قرار گرفته اند ) توانمندی های بالقوه EBCT موجب تولید تصاویری با قدرت تفکیک بالا از اندامهای متحرک مثل قلب بدون آرتی فکت ناشی از حرکت می شود .
از این اسکنر می توان برای تصویربرداری از قلب و سایر قسمتهای بدن در کودکان و بزرگسالان استفاده کرد زیرا طراحی این دستگاه امکان جمع آوری اطلاعات را ده برابر سریعتر از CT های مرسوم فراهم کرده است .
اصول و اجزاء EBCT طراحی سیستم EBCT با CT های مرسوم متفاوت است که این تفاوتها در زیر آورده شده است :
1- مبنای اسکنر EBCT استفاده از فن آوری اشعه الکترونی است و در این سیستم ها تیوب اشعه x وجود ندارد .
2- در این سیستم ها حرکات مکانیکی در اجزاء دستگاه وجود ندارد
3- نحوه جمع آوری اطلاعات در EBU با CT های مرسوم متفاوت است . در انتهای دستگاه EBCT یک تفنگ الکترونی قرار دارد که یک دسته الکترونی با انرژی 130 کیلوالکترون ولت تولید می کند. این دسته الکترونی بوسیله یک کویل الکترومغناطیسی شتاب می گیرد و کانونی می شود که با یک زاویه معین منحرف می شود و به یکی از چهار حلقه هدف تنگستنی برخورد می کند . حلقه های هدف ثابت هستند و شعاع آنها cm 90 است که یک قوس 210 درجه را تشکیل می دهند . شعاع الکترونی در طول حلقه هدایت می شود که می تواند به صورت منفرد یا به صورت توالی به کار رود . در نتیجه پخش حرارت مشکلی مانند آنچه در سیستمهای CT اسکن مرسوم وجود دارد ایجاد نمی کند . وقتی که شعاع الکترونی با هدف تنگستنی برخورد می کند اشعه x تولید می شود . محدود کننده ها دسته اشعه x تولید شده را به شکل یونی در می آورند که از یون بیمار عبور می کنند . که در یک میدان اسکن 47 سانتی متر قرار دارد تا به دتکتورها به صورت یک قوس در دو ردیف کنار هم قرار گرفته اند برخورد کنند . دتکتورها در مقابل حلقه تنگستنی قرار دارند و در دو ردیف جداگانه قرار گرفته اند که شعاع آنها 5/67 سانتی متر است که تشکیل یک قوس 216 درجه را می دهند . ردیف اول شامل 864 دتکتور است که اندازه هر کدام نصف دتکتورهای حلقه دوم است که 432 دتکتور دارد . این نحوه قرارگیری دتکتورها این امکان را فراهم می کند که در زمان استفاده از یکی از حلقه های هدف اطلاعات مربوط به دو مقطع جمع آوری شود وقتی به طور متوالی از هر چهار حلقه استفاده می شود می توان اطلاعات مربوط به هشت مقطع را جمع آوری کرد . دتکتورها از مواد جامد که شامل کریستالهای لومینسانت و کادمیوم تنگستن هستند تشکیل شده اند ( که اشعه x را به نور تبدیل می کنند ) این قسمت به یک سلیکونی چسبیده است که نور را به جریان تبدیل می کندکه خود این قسمت نیز به یک پیش تقویت کننده متصل است . خروجی دتکتورها به سیستم جمع آوری اطلاعات data acquisition system ( DAS ) فرستاده میشود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شبیه سازی حركات انسان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شبیه سازی حركات انسان در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شبیه سازی حركات انسان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار :
یكی از معلولیتهای مادرزادی و اكتسابی (مانند جنگ و حوادث كارخانجات) قطع عضو اندام فوقانی و تحتانی می باشد ، هر سطح قطع عضو از ناحیه انگشتان تا مقاطع مختلف آن عضو اتفاق می افتد . از زمانهای بسیار دور به هر علت زیر بشر به فكر جاگزینی اندام فوقانی و تحتانی صدمه این بوده است :
الف : از نظر روانی و زیبایی
ب: از نظر كاربرد عملی و رفع وابستگی به غیر
وسایل كمكی اندام تحتانی جهت راه رفتن ، نشستن و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است ، در صورتیكه اعضاء مصنوعی اندام فوقانی در انجام كار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی و استقلال شخصی حائز اهمیت بسیار است .
جایگزینی اندام فوقانی را بصورت زیر ناتوان طبقه بندی كرده :
1ـ قطع یك یا چند انگشت                 2ـ قطع از ناحیه مچ دست
3ـ قطع از نواحی مختلف ساعد            4ـ قطع از ناحیه آرنج
5ـ قطع از نواحی مختلف بازو              6ـ قطع كامل بازو
7ـ قطع از ناحیه كمر بندی كتفی
نظر به اینكه آمار و اطلاعات میزان شایعات دست (چپ و راست) هیچگونه دلالتی بر غالب بودن تعداد برخی از این ضایعات بر برخیدیگر ندارد ، همواره مراكز درمانی و مؤسسات تولیدی پیش بنی لازم جهت یكدست كامل را مینمایند (پنجه ، آرنج ، شانه) تا بتوانند جهت الگوی معلولین باشند .
الف: ارزشیابی باقی مانده از لحاظ طول ، قطر و غیره
ب: مشخص كردن نوع و تعداد مفاصل و دامنه حركتی آنها
ج: تهیه ثابت كننده (ساكت) جهت اتصال عضو مصنوعی به عضو باقیمانده .
د: با در نظر گرفتن دست مصنوعی عامل حركتی انتخاب و در عضو باقیمانده بقیه می شود .
مقدمه :
هدف از كاربرد دست و پای مصنوعی چاره جوئی اشكالات حركتی است ، در اثر نقص عضو یا قطع دست و پای طبیعی در شخص بوجود می آید ، ساده ترین صورت این وسیله دست و پای چوبین بدون مفصل و چنگك است . كاملترین صورت آن دست و پایی است كه تا حد امكان تا در به حركت مشابه حركات طبیعی وده و كاربرد آن بوسیله شخص معلول محتاج به تمرین ، دقت و تمركز خاصی نباشد .
از نظر تكاملی ما بین دست چوبن و دست سیبرنیتكی می توان دستهای مصنوعی دیگری ذكر كرده از قبیل : الف) دست مكانیكی چنگك دار با استفاده از تسمه فنر و فرمان حركت را از جابجائی عضلات شانه و گردن میگیرد .
ب) دست الكترومكانیكی كه فرمان حركت را از جابجائی عضلات یا انقباض مكانیكی آنان و یا از علائم آنان (EMG) اخذ می كند و عنصر قدرت یا حركت آن یك جزء الكترومكانیكی از قبیل موتور یا غیره می باشد .
در این دو نوع دست مصنوعی حلقه كنترل از طریق مسیر پس خور (فیزیكی) مشاهداتی بسته می شود . بعبارت دیگر شخص معلول برای انجام حركت مطلوب به بهترین حالت ، تنها میتواند با مشاهده نتیجه حركت آنرا تصحیح یا بصورت مطلوب تغییر دهد . این حلقه پس خور(فیزیكی) با حلقه پس خوری كه حركت یك دست سالم موجود است كه نتیجه آن آگاه بودن تقریباً آنی شخص از وضعیت مكانی دست نیروی وارد به آن می باشد . كه تفاوت زیادداشته و كاربرد آن غالباً مستلزم كوشش زیاد ازجانب شخص معلول است .
در دست سیبر نیتكی كه به شرح آن خواهد آمد كه لازم است حلقه های پس خوری كه به حركت یك دست سالم موجوداست بقیه شده و سیستم كنترل آنچنان طرح گردد كه به وجه ایده آل كاربرد آن بوسیله شخص معلول بطور ناخودآگاه امكان پذیر باشد .
به عبارت دیگر به همانگونه كه به یك شخص سالم حركت دست بطور طبیعی و بدون احتیاج به تمركز خاص و ایجاد خستگی فكری انجام گیرد ، دست سیبرنیتكی نیز بتواند حركات سادهرا با همان سهولت و در سطح ناخودآگاه انجام دهد .
به نام خدا
مقدمه :
خلاصه ای از مدل كردن ، كنترل ، شبیه سازی حركات انسان :
بشر مدتهاست كه مجذوب عملكرد بدن بوده است . حركت در میان تجلیات و اعمال بدن از چنان عمومیت و ویژگی برخوردار است كه انسان را به طریق فیزیولوژی به محیط و دیگران مرتبط می كند . این صحبت مختصر در زمینه بحث و تحقیق كارهای جدید مدلسازی : كنترل و شبیه سازی حركت انسان می باشد .
سیستم عضلانی ـ استخوانی : سیستم متشكل از دو عضله می تواند بصورت محرك نیرو عمل كند . مدلهای گوناگونی برای عضله پیشنهاد شده است . این مدلها غیر دقیق بوده و تفاوتی میان عملكرد خود عضله و گروهی از تارها قافل نیست . تفاوت مقدماتی بین این مدلها ، درجه معادلات دیفرانسیل بكار گرفته شده و ورودی های آنها می باشد . ورودی های عضله عبارتند از سیستمهای موتور باوران (efferent) آلفا (α) و گاما و خروجی های آن عبارتند از سیگنال آوران (afferent) كه به CNs می روند .
(نوع Ia و Ib و سیستمهای فیبری نوع Il) ونیرو می روی استخوان و اندازه گیرهای نیرو اثر می كند . دیاگرام جعبه ای عضله شكل زیر نشان داده شده است :
از این دیاگرام جعبه ای پیداست كه خروجی عضله بستگی به طول ، سرعت انقباض ورودیهای عصبی دارد .
مطالعات كنترل : مطالعات اساسی كنترل شامل مباحث ، وضعیت و پایداری عضو ، حركت نقطه به نقطه ، فشردن در مقابل سطح ، گرفتن اشیاء ،‌اجرای حركات موزون و پریدن در هواست .
مباحث مورد استفاده كه كنترل عبارتند از برنامه ریزی و كنترل بهینه ،‌فیدبك غیر خطی ، فیدبك حالت ، پایداری لیاپانف ، فیدبك نیرو ، كنترل سیستم های ـ دینامیكی مقید ، انتقال از سیستم مقید به سیستم غیر مقید و بالعكس و سیستم های كنترل یادگیر .
شبیه سازی : نظر به پیچیدگی ارتباطات فیزیولوژیكی و ابعاد زیاد مسائل حتی در ساده ترین حركات انسان تحلیل اینگونه سیستمها با ابزار ریاضی متداول معادلات دیفرانسیل و انتگرالی حركت تحللی پایداری و سیستمهای معادلات جبری ، غیر ممكن می نماید . به ناچار به موارد زیر متوسل شده اند :
مدلسازی مكانیكی ، شبیه سازی آنالوگ ، شبیه سازی كامپیوتر رقمی و اخیرا شبیه سازی مدوی توزیع شده . شبیه سازیهایی كه می برید اگر چه در حركات انسانی زیاد بكار نرفته اند ولی در آینده مورد آزمایش و طراحی پروتزها و ارتزها كه میكروپراسورها با سیستم فیزیولوژیكی موقعی توام می شوند كاربرد پیدا خواهند كرد . بشر راه بسیار طولانی كه مسیر تكاملی پیموده است اما زمان بسیاری طول خواهد كشید كه حقایق طبیعت پیچیده حركت را دریابد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی موسسه تهیه واکسن راضی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی موسسه تهیه واکسن راضی در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موسسه تهیه واکسن راضی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول
تاریخچه موسسه رازی    2
تحقیق و تولید : تشخیص    3
تعلیم و توسعه    4
جایگاه بین المللی    5
معرفی فرآوردهای مصرفی پزشکی    6
معرفی واکسن های مصرف دامپزشکی    7
معرفی داروی ضد انگلی دام    8
معرفی پادگانها و سایر فرآورده های بیولوژیک    8
معرفی توبر کولین     9
قسمت فیزیکوشیمی    9

فصل دوم
تایید مواد اولیه
تعیین آمینو نیتروژن آزاد
تست تعیین تیپ شیشه
اندازه گیری مقاومت هیدروکسی پودر شیشه
آشنایی و کنترل درپوش های لاستیکی مخصوص
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 5/2
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 1
تهیه محلول استاندارد پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی
تهیه محلول A برای تست های کنترل درپوش
اندازه گیری میزان آلومینیوم موجود در درپوش
اندازه گیری شفافیت و رنگ محلول

فصل سوم
تعیین مقدار پروتئین
تهیه محلول مینرالیزاتور جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه سود 1 نرمال جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه اسید بوریک 2% جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه معرف جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه اسید سولفوریک جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه ازت پروتئین جهت نمونه های توبرکولین گاوی
محاسبه نمونه های توبر کولین
تهیه TCA 100%

فصل چهارم
تهیه واکسن    12
یاورهای ایمنی    14
تاریخچه    14
تعریف یاور و کاربرد یاور    15
عملکرد یاورها    16
خصوصیات یک یاور مناسب    20
انواع یاورها    21
تقسیم بندی یاورها    21
تست فرمالین    28
روش کار    28
تست آلومینیوم    29
تهیه محلولهای استاندارد آلومینیوم    29
اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های واکسن    31
تست تیرمرسال    33
تهیه محلول دی تیزون    34
تهیه محلول تست آمونیاک    35
روش اندازه گیری مرتیولات    35
فصل پنجم
تهیه سرم    37
تست اندازه گیری فنل    40
تهیه محلول آمینو فنازن    40
تحلیه محلول پتاسیم هگزاسیانوفلات    40
تهیه بافر بورات    41
اندازه گیری فنل در سرم دیفتری    41
آلبومین     42
تهیه سرم فیزیولوژی    55
آماده سازی نمونه های توکسوئید    55
آماده سازی نمونه های آنتی ژن    56
آماده سازی نمونه های سرم یا پلاسما    57
فصل ششم
دستگاه uv-vis-spectroscopy
دستگاه رطوبت سنج
مقدمه لئوفیلیزاسیون
تاریخچه لئوفیلیزاسیون
بررسی اجمالی یک چرخه لئوفیلیزاسیون
کنترل کیفیت لئوفیلیزاسیون
انبار و ذخیره محصول
دستگاه pH متر
ترازوی دیجیتالی
 
فصل اول
تاریخچه مؤسسه رازی
آشنایی با قسمت فیزیکوشیمی
 
تاریخچه
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی با بیش از 75 سال سابقه فعالیت یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شناخته می شود.
این مؤسسه فعالیت خود را در سال 1304 تحت وزارت فلاحت و فوائد عامع (وزارت کشاورزی وقت) با تحقیقات پیرامون راههای مبارزه با بیماری خانمانسوز طاعون گاوی که با تلف صدها هزار رأس گاو حیات دامی کشور را مورد تهدید قرار داده بود آغاز مرد و پس از مدت کوتاه با تولید و عرضه واکسن مؤثر علیه بیماری مبور دوره نوینی از مبارزه علیه بیماریها را در کشور پایه گذاری نمود.
به فاصله کوتاهعی پس از این موفقیت کاربر روی تولید واکسنهای مؤثر علیه بیماریهای مهلک دامی از قبیل سیاه زخم نیز آغاز شد و از سال 1320 تحقیق و تولید انواع واکسنها و سرمهای ممصرف پزشکی در دستور کار مؤسسه تحقیقات رازی قرار گرفت.
مسئله ای که حائز اهمیت می باشد این است که دوران شکوفائی و رشد و توسعه مؤسسه تحقیقات رازی مربوط به دوران پس از واگذاری مدیریت مؤسسه به متخصصان داخلی در سال 1329 می باشد و خوشبختانه بخش عمده ای از واکسنها و دیگر فرآورده های بیولژیک در این سالها مورد تحقیق و تولید قرار گرفته اند.
 در سالهای پس از انقلاب اسلامی روند فعالیت ها در مؤسسه تحقیقات رازی از لحاظ کمی و کیفی گسترش چشمگیری پیدا کرد بطوریکه تحقیق و تولید زایدی از واکسنهای دامی و انسانی از جمله واکسنهای اوریون، سرخجه و سه گانه (سرخک، سرخجه، اویون) در این سالها انجام گرفت.

تحقیق
در سالهای اخیر فعالیتهای گسترده ای برای تحقیق و تولید انواع مختلفی از واکسنهای نصرف انسانی، دام و طیور تداوم پیدا کرده و به یمن تلاشهای تعداد زیاد از متخصصان و دانشمندان کشورمان قابلیت های علمی و تحقیقاتی مؤسسه از شهرت جهانی برخوردار شده است.
تولید
با توجه به برنامه ریزی گسترده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بیماری های انسان، دام و طیور مؤسسه رازی تولید انواع واکسنها و آنتی ژنها را در دستور کار خود قرار داده است. واکسنهای جدید علیه بیماری لپتوسپیروز و اوریون و برخی آنتی ژنها از قبیل لکتین، گامبور، نیوکاسل روغنی طیور و واکسن آنفلونزای روغنی طیور تولید شده است.

تشخیص
در حال حاضر معاونت تشخیص مؤسسه با در اختیار داشتن آزامایشگاههای مجهز در زمینه تشخیص بیماریها میکروبی و ویروسی تشخیص پاتولژی و انگل شناسی و همچنین تشخیص بیماریهای آزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم خدمات بیشماری را به سازمان دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها ارائه می دهد.

تعلیم
مؤسسه رازی با بهره گیری از تعداد قابل توجهی اعضای هیئت علمی و یک سلسله امکانات فنی و تجهیزاتی گسترده و کمیاب بسیار خوبی برای برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمات و دوره های مقطع دار برخوردار است. همچنین تعدادی دانشجوی دوره های فوق لیسانس در رشتهخ های ویروس شناسی و باکتری شناسی در مؤسسه مشغول به تحصیل هستند.

توسعه
در حال حاضر مؤسسه رازی بر روی تولید واکسن برخی بیماری های انسانی از جمله واکسن هموفیلوس واکسن آنفولونزا، واکسن آسلولار، سیاه سرفه مصرف انسانی و واکسن نوترکیبی تب برفکی دام و تولید انواع آنتی ژن ها و کیت های تشخیصی آزمایشگاهی گامهای بلندی در جهت بهره گیری از بیوتکنولوژی که بعنوان یکی از پنج علم برتر جهان محسوب می شود، برداشته است.

جایگاه بین المللی
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سالیانه بیش از سه میلیارد (دز) انواع فرآورده های بیولوژیک از جمله واکسن و سرمهای مختلف مصرف پزشکی، دامپزشکی و آنتی ژن های تشخیص آزمایشگاهی به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات نوع خود در جهان و بی نظیر در سطح خاورمیانه شناخته می شود.
این مؤسسه دارای ارتباطات گسترده با مجامع شناخته شده بین المملی از جمله سازمانهای بهداشت و خواربار جهانی می باشد و از سوی دفتر مبارزه با بیماریهای واگیر دامی (مستقر در پاریس) به عنوان آزمایشگاه مرجع بین المللی برای تشخیص برخی از بیماریها از جمله آبله بزی، آبله گوسفندی و طاعون گاوی معرفی شده است. این مسئله نشان بارزی از اهمیت جایگاه مؤسسه تحقیقات رازی در عرصه بین المللی می باشد. در حال حاضر کتابخانه و مراکز اسناد علمی و تحقیقاتی مؤسسه رازی به عنوان یک کتابخانه مرجع تخصصی در زمینه بیماریهای انسان، دام و طیور که دارای حدود هجده هزار جلد کتاب ارزشمند و ده ها هزار مجله و ژورنال خارجی است، که از اکثر مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر جهان جمع آوری می گردد با فراهم آوری و سازماندهی منابع و بکارگیری سایت اینترنت و بانکهای اطلاعاتی جهان و تبادل اطلاعات با مراکز علمی و معنبر بین المللی الز جمله WHO , OIE, FAO, UNICEF, UNESCO نسبت به فراهم آوری آخرین منابع اطلاعاتی روز و تکنولوژی های پیشرفته نقش بسزایی در تأمین اطلاعات علمی و ارتباطات محققین و پژوهشگران مؤسسه رازی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را ایفا می نماید.

فرآورده های مصرف پزشکی
.اکسن فلج اطفال
واکسن سرخک
واکسن اوریون (ضد گوشک)
واکسن ام ام آر (سرخک، سرجه، اوریون)
واکسن دوگانه (ضد دیفتری، کزاز)
برای خردسالات، نوجوانان و بزرگسالان
واکسن سه گانه (ثلالث)
ضد دیفتری، کزاز و سیاه سرفه
واکسن کزاز
سرمهای درمانی مصرف پزشکی
سرم ضد کزاز
سرم ضد دیفتری
سرم پلی والام ضد عقرب
سرم پلی والان مار

واکسن مصرف دامپزشکی
–    شاربن (سیاه زخم)
–    توام شاربن و کزاز است

توبر کولین
الف) محلول توبر کولین مرغی
ب) محلول توبر کولین انسانی
ج) محلول توبر کولین پستانداران (بورت- تمبر توبرکولین)

قسمت فیریکوشیمی
قسمت فیزیکوشیمی وابسته به بخش کنترل کیفیت می باشد.
کنترل کیفیت یکی از مهمترین قسمتهای مؤسسه رازی در تأکید محصولات تولیدی می باشد.
این بخش همانطور که در چارت مشاهده می کنید شامل 5 قسمت زیر می باشد:
1- Phisicochemistry department
2- Pathology and under test animal department
3- Microbiology department
4- Immunopharmacology department
5- Gent cell bank
قسمت فیزیکوشیمی در واقع کارهای شیمی مربوط به کنترل کیفیت را به عهده دارد. این قسمت همانطور که مشاهده می کنید وظایف گوناگونی را عهده دار میباشد:
1- Raw material release

یکی از کارهای اصلی قسمت فیزیکوشیمی تأئید کردن موارد اولیه می باشد.
2- Analytical tests

تستهای تجزیه ای، یکی از کارهای عمومی و در واقع جز کارهای روتین در این آزمایشگاه می باشد. مثلاً اندازه گیری کمی میزان مواد سمی موجود در هر واکسن یکی از کارهای این بخش می باشد که از جمله تستهای تجزیه ای می باشد.
3- In process testing
مسئله مهمی که در تولید واکسن و سرم وجود دارد تستهای حین تولید می باشد و بررسی اینکه چه مقدار ماده در تولید یک محصول وجود دارد، کار بسیار مهم و حساسی است خاصه اینکه محصول مورد نظر استفاده انسانی و دامی می رسد.
4- Environmental monitoring
5- Water systems

آب مقطر 1 بار و آب مقطر 2 بار تقطیر شده یکی از اساسی ترین نیازهای هر بخش می باشد، در بخش فیزیکوشیمی با توجه به نیاز زیاد به آب مقطر یک بار تقطیر شده که بیشر برای شستشوی ظروف آزمایشگاهی مورد نیاز است و آب مقطر دوبار تقطیر شده که برای انجام تستهای آزمایشگاهی مورد نیاز می باشد. لزوم داشتن سیستم آب مقطر با توجه به استفاده زیاد این بخش برای آب مقطر معلوم می شود.
 
فصل دوم
تأیید مواد اولیه
تعیین آمینونیتروژن آزاد
تعیین تیپ شیشه
تست در پوشها
 
تایید موارد اولیه
یکی از کارهای روتین در آزمایشگاه فیزیکوشیمی تایید مواد اولیه خریداری شده می باشد. برای نمونه در یک نمونه تازه خریداری شده برای اطمینان از درصد آمینو نیتروژن آزاد تست های کنترل صورت می گیرد.
شیشه ها و درپوشهای مورد استفاده برای محصولات بایستی حتماً از نظر بی اثر بودن بر روی محصول بررسی شود چرا که این موضوع از جهت سالم بودن محصول و بی ضرر بودن آن و همچنین در بعضی مواقع از نظر اقتصادی بسیاری حائز اهمیت می باشد .
تعیین آمینو نیتروژن آزاد
نمونه را بین 5/0 – 1 گرم وزن می کنیم به آن 100 سی سی آب مقطر 2 بار تقطیر شده اضافه می کنیم ( pH  را با سود یا HCI 1/0 نرمال روی 7 تنظیم می کنیم ) .
سپس 40 سی سی فرم آلدهید 37/0 که pH آن را روی 7/8 تنظیم کرده ایم اضافه می کنیم ( با سود 1/0 نرمال یا HCI 1/0 نرمال ) سپس در حال زدن به آن سورد 1/0 نرمال اضافه می کنیم نقطه پایانی زمانی است که pH به 7/8 برسد حجم سود مصرفی را یادداشت می کنیم سپس 10 سی سی فرم آلدهید اضافه می کنیم . اگر pH کم شد مجدداً سود اضافه می کنیم و حجم سود مصرفی را به حجم قبلی اضافه می کنیم .
 تست تعیین تیپ شیشه
شیشه های دارای انواع مواد می باشند ولی عموماً شامل مواد برسیلیکاتی است که هر چه مواد ناخالص در شیشه کمتر باشد بهتر است .
شیشه های تیپ یک برای فرآورده های انسانی مورد استفاده قرار می گیرند . و شیشه های دیگر نیز برای سایر فرآورده های مورد استفاده قرار می گیرند .
اگر مواد ناخالص در شیشه ها باشد ممکن است در اپر زیاد ماندن در شیشه ها ، شیشه ها ، یکسری مواد را به محتوای داخل شیشه پس می دهد و باعث تغییر ماهیت ماده می شود پس می بینیم که دانستن تیپ شیشه برای استفاده از شیشه مورد نظر برای فرآورده های مشخص بیسار مهم می باشد .
این تست در آزمایشگاه فیزیکوشیمی به چند روش انجام می گیرد که ما فقط یه یکی اکتفا می کنیم .
اندازه گیری مقدمت هیدرولیکی پودر شیشه  برای تعیین تیپ شیشه انجام تست B برای تعیین تیپ شیشه
مواد:
استوان
آب مقطر فاقد کربن دی اکسید
میتل رد
سدیم هیدروکسید
اتانول 96%
روش کار
شیشه های مورد آزمایش را با آب مقطر آبکشی نمائید
سپس آن ها را در وان پا نور خشک کنید
در حدود 100 گرم از شیشه ها را که حداقل شامل سه عدد شیشه شور را خرد کنید با استفاده از چکش بنحویکه حداکثر اندازه قطعات آن از 25 میلی متر بیشتر نباشد .
آن ها را به دستگاه خرد کننده منتقل کنید .
خرده های شیشه را روی mesh بریزید .
خرده های شیشه ها را از روی mesh  710 و 425 عبور دهید .
خرده هایی را که روی این دو mesh باقی می ماند را مجدداً خرد کنید .
بسرعت شیشه ها را الک کنید .
خرده هایی را که از mesh  710 . 425 بدست می آید را بیشتر خرد منید
مش را به صورت مکانیکی یا دستی به مدت 5 دقیقه تکان دهید .
خرده شیشه هایی را که از mesh  425 عبور می نماید و روی mesh  250 باقی می ماند جمع آوری نمایید .
به کمک یک آهن ربا هر گونه  خرده فلز را روی شیشه ها ار از روی شیشه ها جمع آوری نمایید.
در حدود 22 گرم از پودر شیشه و استون بصورت سوسپانسیون در آید.
مابع روی آن را خالی کنید.
این عمل را پنج بار تکرار کنید.
پودر شیشه را به یک شیشه ساعت منتقل نمایید.
اجازه دهید تا استون آن تبخیر شود.
آن را برای مدت 20 دقیقه در فور در حرارت 110 درجه سانتی گراد قرار دهید.
اجازه دهید تا خنک شود.
در حدود 20 گرم از این پودر شیشه را که آماده کرده ایم در یک فلاسک 250 میلی لیتر وارد کنید.
در حدود 100 میلی لیتر از آب مقطر فاقد کربن دی اکسید به آن بیافزائید
آن را وزن کرده و وزن را یادداشت کنید.
به عنوان شاهد 100 میلی لیتر آب مقطر فاقد کربن دی اکسید در یک فلاسک 250 میلی لیتر وارد کنید.
فلاسک را وزن کرده و وزن آن را یادداشت کنید.
فلاسک ها را با استفاده از فویل آلمینیومی که با آب مقطر فاقد کربن دی اکسید آبکشی نموه اید ببندید.
مطمئن شوید که پودر شیشه بصورت کاملاً یکنواخت در ته فلاسک پراکنده شده است.
فلاسک ها را درون اتوکلاو قرار دهید و دما را در 21 درجه سانتی گراد برای مدت 30 دقیقه نگهدارید.
تا دمای 100 درجه سانتی گراد حرارت دهید و اجازه دهید تا برای مدت 10 دقیقه بخارات درون اتوکلاو خارج گردد.
درجه حرارت را تا دمای 121 درجه سانتی گراد در مدت 20 دقیقه بالا ببرید.
درجه حرارت را در دمای 121 درجه برای مدت 30 دقیقه نگهدارید.
درجه حرارت را از 121 درجه به 100 درجه کاهش دهید در مدت 40 دقیقه منفذ را باز کنید تا خلاء ایجاد نشود.
بعد از خنک شدن در پوشها را بردارید فلاسک ها را خشک کنید.
با استفاده از آب مقطر فاقد کربن دی اکسید فلاسک را دوباره به وزن اولیه برسانید.
میزان 50 میلی متر (این مقدار بستگی به 80 گرم خرد شده دارد) از مایع شفاف را به یک ارلن منتقل نمایید.
بلانک را در یک فلاسک مشابه با استفاده از 50 میلی لیتر آب تهیه نمایید.
به هر یک از فلاسک ها مقدار 1/0 میلی لیتر از محلول متیل را بیافزایید و با استفاده از سدیم هیدوکسید 01/0 مولار تیتر کنید.
نقطه پایانی واکنش را با استفاده از بلانک بدست آوید.
مقدار جواب بلانک را از جواب تست کم کنید و نتایج را به میلی بیتر 01/0 مولار به ازاء 10 گرم از شیشه گزارش کنید.
شیشه نوع 1 بیشتر از 2 میلی لیتر HC1 نیاز ندارد.
شیشه نوع 2 و 3 بیشتر از 17 میلی لیتر HC1 نیاز ندارد.
شیشه نوع 4 بیشتر از 30 میلی لیتر HC1 01/0 نیاز ندارد.
مصرفی برای بلانک HC1 میلی لیتر 2/0= مقدار
مصرفی برای شیشه HC1 میلی لیتر2= مقدار
8/1=2/0-2I        شیشه از نوع تیپ
آشنایی و کنترل در پوش های لاستیکی مخصوص ظروف نگهداری محلول آبی
در پوشهایی لاستیکی از موادی تشکیل شده اند که خود نتیجه و لکانیزاسیون ترکیبات درشت ملکول (الاستومرها) هستند. الاستومرها از پلیمریزاسیون ترکیبات طبیعی بدست می آیند و با توجه به موارد کاربرد از نظر افزودنی های بکار برده شده نظیر: رنگدانه، پایدار کننده و ترکیبات ایجاد کننده پیوند های عرضی در الاستومرها، متفاوت هستند. در پوش های لاستیکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نوع I که به دلیل کاربرد خاصشان باید علاوه بر دارا بودن تمام قابلیت ها، از مقاومت مکانیکی قابل توجهی برخوردار باشند. نوع II که نیازی به مقاومت مکانیکی بالایی ندارند.
در پوشی که برای ظروف حاوی محلول ها به کار می رود باید از ترکیبات غیر قابل نفوذ باشد در مجاورت با مواد پایداری خود را از دست نداده و باعث ایجاد سمیت در محلول نشود.
ترکیب در پوش ها در طول زمان نباید تغییر کند و در صورت وجود تردید در این مورد باید تست مطابقت با استاندارد ها را بطور کلی یا فقط جزئی از آن انجام دهید.
در پوش ها را قبل از مصرف شستشو و استریل کنید.
در پوش های لاستیک خاصیت الاستیک داشته شفاف یا مات هستند و زنگ آن ها به مواد افزودنی اضافه شده بستگی دارد این در پوش ها عاری از هر گونه فیبر و ذرات خارجی لاستیک های بازیافتی هستند.
تهیه محلول استاندارد آمونیوم PPM 2.5

روش کار:
1- دقیقاً 0741/0 گرم از پودر آمونیوم کلراید را وزن کنید.
2- این مقدار را در آب حل کرده و در بالن ژوژه 100 میلی لیتر به حجم برسانید.
3- این محلول استاندارد همیشه باید تازه تهیه شود.
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 7/0
روش کار:
1- دقیقاً 1 میلی لیتر از محلول استاندارد 5/2 پی پی ام آمونیوم را با 5/2 میلی لیتر آب رقیق کنید.
تهیه محلول پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی:
روش کار:
1- مقدار 1 گرم پودر پتاسیم یدید را دقیقاً وزن کنید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت بیماری ترومای چشمی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت بیماری ترومای چشمی در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت بیماری ترومای چشمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

تروما به سر از شایعترین حوادث و تروماهای موجود در جوامع بشری و از جمله در كشورما می باشد كه از علل شایع مرگ و میر نیز به شمار می آید . آسیب پذیری در بچه ها بیشتر مشاهده می شود . این آسیب از درجات متفاوتی برخوردار است و از حالت خفیف تا شدید متغیر است كه با توجه به آن ، میزان GCS در هر كدام در محدوده خاصی قرار می گیرد .
بیماران ترومای مغزی مستعد عوارضی از قبیل خونریزی ، شكستگی جمجمه ، آسیب به عروق مغزی ، كانتوژن مغزی و … می باشند كه می تواند باعث تغییر عملكرد یا فلج اعصاب كرانیال و از جمله اعصاب حركتی چشم گردد . از این جهت معاینه كامل بیماران ضربه مغزی جهت بررسی ضایعات همراه اقدامات و مراقبتهای پزشكی ضروری می باشد .
آسیب به جمجمه با مكانیسم های متفاوتی منجر به آسیب اعصاب حركتی چشم می گردد . از اینرو ، تظاهرات بالینی ، از حالت خفیف تا شدید ، متغیر است . با بررسی های تكمیلی و اقدامات پاراكلینیك ، می توان محل ضایعه را تشخیص داده و نسبت به اقدامات بعدی ، تصمیم گیری نمود .

نتیجه گیری و ارائه پینشهادها

 
1-    جهت كاهش صدمات وارد شده به افراد بویژه موتور سواران لازم است سازندگان وسایل نقلیه ضریب امنیتی بالاتری را برای این وسایل فراهم ساخته و نهادهای كنترلی نیز نظارت مستمر و بهتری بر این امر داشته باشند .
2-     لازم است جهت كاهش صدمات موتور سواران از تمامی وسایل ایمنی از جمله كلاه ایمنی و كیسه هوا استفاده شده و قوانین راهنمایی و رانندگی بنحو احسن رعایت شود .
3-    لازم است جهت خدمات درمانی بهتر به مصدومان موتور سوار امكانات لازم و كافی در اورژانس های پذیرنده این مصدومین فراهم باشد تا اقدامات اولیه برای بیماران به بهترین نحوانجام شود و Morbidity و Mortality مصدومان كم شود.
4-    در ضمن وسایل ایمنی مثل كلاه ایمنی و سایر تجهیزات  كه در اختیار افراد قرار می گیرد باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد و همه كلاهها به حفاظی جهت فك تحتانی مجهز شود .
5-    در مطالعه ما بیماران بستری شده در بخش مورد معاینه قرار می گرفتند ولی گروهی از بیماران دچار ضربه سر در اورژانس تحت نظر قرار گرفته و سپس مرخص می شوند . بهتر است كه بیماران اورژانس نیز از نظر ضایعات چشمی مورد معاینه قرار بگیرند .
6-    از آنجا كه برخی از معاینات كاملاٌ تخصصی است و احتیاج به نیروی متخصص دارد باید توسط رزیدنتهای مربوطه كار صورت بگیرد .
7-    گروهی از ضایعات چشمی بصورت تأخیری و دراز مدت ظاهر می شود و پیگیری بیماران از نظر بروز ضایعات چشمی باید مد نظر قرار بگیرد .
در این میان ضروری بنظر می رسد با توجه به طول مدت بهبودی عوارض عصبی در بیماران ، آموزش لازم در اختیار بیماران دچار فلج زوجهای حركتی چشم قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word

چكیده    
مقدمه    
فصل اول: كلیات    
1-1- آناتومی پستان    
1-2- بافت شناسی پستان   
1-3- فیزیولوژی پستان    
1-4- تاریخچه كشف هورمون پرولاكتین و شرح اعمال آن در شیردهی از دیدگاه بیولوژی سلولی    
الف- تاریخچه كشف پرولاكتین    
ب- مهار عمل پرولاكتین    
ج- محرکهای پرولاكتین    
د- اعمال پرولاكتین از دیدگاه بیولوژی سلولی    
هـ ارزیابی پرولاكتین    
و- نقش پرولاكتین در لاكتوژنز    
1-5 شیر مادر، محتویات و فواید آن    
الف- آغوز (کلستروم)    
ب- بررسی تفاوت آغوز و شیر موقتی    
ج- محتویات و فواید شیر مادر    
1-6- تغذیه با شیر مادر    
الف- ناکافی بودن شیر مادر    
ب- موارد قابل توجه در طی شیردهی    
ج- جلوگیری از بارداری در زمان شیردهی    
د- از شیرگیری    
1-7- اثرات شیر مادر بر سیستم‌های گوناگون بدن نوزاد    
الف- تأثیر شیر مادر بر استخوان سازی نوزاد    
ب- تأثیر شیر مادر بر رشد و تكامل سیستم عصبی نوزاد    
ج- تأثیر شیر مادر بر سیستم ایمنی نوزاد و حمایت ایمونولوژیك غیر قابل جایگزینی آن    
د- تأثیر شیر مادر بر تعادل وزن، قد و رشد نوزاد    
هـ تأثیر شیر مادر بر سیستم تنفسی نوزاد    
و- تأثیر شیر مادر بر سیستم قلب و عروق نوزاد در سالهای آتی زندگی    
ز- تأثیر شیر مادر بر سیستم گوارشی نوزاد    
ح- تأثیر شیر مادر بر سیستم شنوایی نوزاد    
ط- تأثیر شیر مادر بر كاهش میزان كم خونی نوزاد   
ی- تأثیر شیر مادر در پیشگیری از دیابت نوع 2    29
ک- تأثیر تغذیه با شیر مادر بر مننژیت ناشی از هموفیلوس آنفلوآنزا    
1-8- فواید شیردهی بر مادر شیرده    
1-9- مقایسه محتوای شیر مادر با شیر گاو    
1-10- محتوای شیر خشك و مضرات آن در مقایسه با شیر مادر    
1-11- خطرات شیرخشک    
1-12- موارد منع شیردهی    
1-13- مادران شیرده شاغل    
1-14- تأثیر الكل بر شیردهی    
1-15- تأثیر سیگار بر شیردهی    
1-16- بیماریهای پستان    
1-16-1- ناهنجاریهای رشد پستان    
1-16-2- ترشّحات غیر طبیعی پستان    
1-16-3- غدد پستان    
1-16-4- ترك و زخم نوك پستان، راههای پیشگیری و درمان    
1-16-5- پدیده رینود    
1-16-6- حساسیت موضعی پستان    
1-16-7- تورم و پرخونی پستان    
1-16-8- التهاب پستان    
1-16-9- آبسه پستان    
1-17- شیردهی و داروها    
1-17-1- فاكتورهای مؤثر در ترشّح دارو و ورود آن به داخل شیر    
1-17-2- مكانیزم انتقال داروها به داخل شیر    
1-17-3- دسته داروها بر حسب مضر یا بی ضرر بودن در طی شیردهی    
1-17-3-1- دسته داروهای بی‌ضرر در طی شیردهی    
1-17-3-2- دسته داروهایی كه در طی شیردهی كمتر ایمن هستند    
1-17-3-3- دسته داروهایی كه در طی شیردهی خطرناك هستند    
1-17-4- موارد قابل ذکر در مورد مصرف داروها در طی شیردهی    
1-17-5- دم كرده‌های گیاهی بی‌ضرر در طی شیردهی    
1-17-6- اشعه X و اسكن‌ها در طی شیردهی    
فصل دوم: محركهای شیردهی (گیاهی و شیمیایی)    
2-1- گیاهان داروئی محرك شیردهی    
2-2- قطره گیاهی شیرافزا    
2-2-1- مواد مؤثره گیاهان موجود در قطره شیرافزا    
2-2-2- فارماكولوژی    
2-3- محركهای شیمیایی: داروهای محرك شیردهی    
2-3-1- متوكلوپرامید، دارویی با عارضه جانبی شیرافزایی    
فصل سوم: بررسی آماری و نتایج    
3-1- مطالب جمع‌آوری شده حاصل از نظریات 200 پزشك (متخصص زنان، اطفال و ماما)    
3-1-1- بررسی معیارهای پزشكان در مورد سنجش كافی بودن میزان شیر مادر    
3-1-2- بررسی علل ناكافی بودن میزان شیر مادر    
3-1-3- موارد ذكر شده به منظور افزایش شیردهی در درجه اول    
3-1-4- بررسی آمار بدست آمده از پزشكان (بر حسب درصد)    
3-1-5- علل تجویز فرآورده های خوراکی متوكلوپرامید    
3-1-6- علل تجویز قطره شیر افزا    
3-1-7- علل عدم تجویز فرآورده های خوراکی متوكلوپرامید توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجویز نمی‌كنند    
3-1-8- علل عدم تجویز قطره شیرافزا توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجویز نمی‌كنند    
3-1-9- سایر موارد دارویی تجویز شده به منظور افزایش شیر مادر    
3-2- ترسیم نتایج حاصل به صورت جدول و نمودار ستونی    
3-3- استفاده از روش آماری مجذور خی    
3-4- آزمون فرض صفر و مقابل و ترسیم جدول فراوانی‌های مورد انتظار بر اساس آن    
3-5- فرمول مجذور خی و محاسبات    
فصل چهارم    
بحث و نتیجه‌گیری    
خلاصه انگلیسی    
فصل پنجم: مراجع    

 

«مقدمه»
كلیه سازمانهای مهم ملی و بین‌المللی بهداشت و گروههایی كه با تغذیه مادر و كودك سر و كار دارند، تغذیه با شیر مادر را برای نوزادانی كه به موقع متولد شده اند ، ‌توصیه می‌كنند. دلیل این امر آن است كه شیر مادر بهترین انتخاب برای شیردهی نوزاد است و حاوی حدود 200 ماده می‌باشد كه توسط غدد شیری در پاسخ به تقاضای نوزاد و مكیدن او تولید می‌شود. (13)
در مهر ماه سال 1369 در محل سازمان ملل متحد، ترویج تغذیه با شیر مادر به عنوان یكی از اهداف مهم به تصویب رسید. سپس در مرداد ماه سال 1370 در ایتالیا برنامه‌ای تدوین گردید مبنی بر اینكه مادران شیرده باید بتوانند تا 6 ماهگی نوزاد را فقط با شیر خود و بعد به همراه تغذیه كمكی تا 2 سالگی شیر دهند. (11) در این رابطه، توصیه آكادمی كودكان امریكا این است كه نوزادان باید به مدت 4 تا 6 ماه فقط از شیر مادر تغذیه شوند. (13)
مطالعات پزشكی فراوان بر روی شیر مادر، نشان داده است كه در طی زمان شیردهی، تركیب شیر لحظه به لحظه تغییر می‌كند. این تغییر متناسب با نیاز نوزاد و به منظور تغذیه ایده‌آل او در جهت رشد و تكامل است و هرگز دو مادر، شیر با كیفیت یكسان تولید نمی‌كنند. (13)
با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع، تعداد قابل توجّهی از مادران، تمایلی به شیردهی ندارند، یا به دلایل مختلف از جمله اشتغال و تحصیل و در نتیجه عدم حضور در منزل به منظور شیردهی و از طرفی به دلیل مشكلات روحی و جسمی، فرزندان از نعمت شیر مادر محروم می‌شوند. (21)
آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از كل كشور (مهر ماه سال 1379)، نشان می‌دهد كه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی در كل كشور 1/44 درصد بوده است. همچنین این رقم در استان تهران (جدا از شهر تهران) 8/38 درصد می‌باشد. در شهر تهران نیز این بررسی، عدد 1/38 درصد را نشان می‌دهد كه متأسّفانه نتایج مذكور چه در كل كشور و چه در استان تهران و شهر تهران، رضایت بخش نیست و هنوز آگاهی مادران از ضرورت تغذیه انحصاری با شیر مادر كافی نیست. (22)
حل این مشكل نیازمند افزایش آگاهی عمومی خانواده‌ها و نیز بالا بردن دانش تخصصی پزشكان، داروسازان به عنوان مشاور پزشك و راهنمای بیمار،‌ كارشناسان تغذیه و بالاخره ماماها و فراهم آوردن شرایطی برای مادران است كه شیر كافی برای شیردهی داشته باشند و بتوانند تغذیه انحصاری كودك را ادامه دهند. به همین منظور تحقیقی صورت گرفت و 200 پزشك (76 نفر متخصص اطفال – 92 نفر متخصص زنان – زایمان و 32 نفر ماما) در سطح شهر تهران (شمال – جنوب – شرق و غرب) و كرج بزرگ ملاقات گردیدند، به منظور تعیین اینكه 1- در مواجهه با مادران شیرده با شیر كم چه پیشنهاد می‌كنند؟ 2- كدامیك از دو داروی شیرافزا (گیاهی) و متوكلوپرامید (شیمیایی) را جهت افزایش شیر مادران تجویز می‌كنند؟
البته تحقیقاتی در بعضی شهرهای ایران صورت گرفته است از جمله:
تعیین درصد شیرخواران مصرف كننده شیر خشك و عوامل مؤثر در استفاده از آن نزد شیر خواران مناطق شهری و روستایی شهرستان تاكستان از استان قزوین (سال 1377). بررسی عوامل مؤثر بر تغذیه با شیر مادر در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتی – درمانی شهر تبریز (74-1373).
بررسی طول مدت شیردهی و علل قطع زودرس شیر مادر در زنان ساكن تهران (1368). نیز تحقیقی با عنوان بررسی و شناخت برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی شیر مادران ایران و نیز بررسی وضعیت رشد و نقش تغذیه با شیر مادر در كودكان صورت گرفته است.
با بررسی كه در مورد انجمن‌های فعّال در كل كشور انجام شد، مشخص گردید كه در حال حاضر یك انجمن غیر دولتی (N.G.O) در تهران با نام انجمن حمایت از شیر مادر  مشغول به كار است. البته یك انجمن به نام انجمن تنظیم خانواده  نیز در تهران وجود دارد كه به صورت محدود در مورد شیر مادر برنامه دارد. در هیچ شهر دیگری در ایران، انجمن حمایت از شیر مادر تشكیل نشده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در بخش بهداشت خانواده  نیز در این زمینه فعالیت دارد.
 

منابع پروژه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word
1. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد اول؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ هفتم؛ 1376.
2. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد دوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1375.
3. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد سوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1375.
4. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد چهارم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1376.
5. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد پنجم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ پنجم؛ 1374.
6. دكتر رخشان – محمد؛ فیزیولوژی پزشكی گایتون؛ ترجمه دكتر نیاورانی – احمد رضا – جلد دوم؛ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده؛ نشر طبیب؛ چاپ اول تابستان 1375.
7. دكتر خدمت – حسین، دكتر علمداری – شهرام؛ چكیده پزشكی، بیماریهای داخلی (اصول طب داخلی  هاریسون 1998- مبانی طب سسیل 1997) – جلد نهم؛ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده؛ نشر طبیب؛ چاپ اول تابستان 1379.
8. جان كوئیرا – لوئیز كارلوس؛ بافت شناسی پایه؛ ترجمه دكتر شارقی قهرمان- مهران، دكتر ریاضی اصفهانی – محمد؛ نشر كتب دانشگاهی تهران؛ چاپ سوم؛ تابستان 1369.
9. دین– ام. آر. ای؛ آناتومی و فیزیولوژی پایه – جلد دوم؛ ترجمه طهماسب‌پور –حمید رضا، زعیم كهن – مسیب؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ هفتم؛ 1374.
10. گوری – كا-باتاچاریا؛ ریچارد- آ-جان سون؛ مفاهیم و روشهای آماری؛ ترجمه دكتر ابن شهر آشوب – مرتضی؛  میكائیلی- فتّاح، جلد دوم؛ نشر كتب دانشگاهی تهران؛ چاپ اول 1366.
11. دكتر سلطان زاده – محمد حسین؛ بیماریهای تنفسی كودكان؛ مؤسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی؛ چاپ كامران؛ چاپ اول آذر ماه 1371.
12. دكتر كشاورز – سید علی؛ اصول تغذیه رابینسون؛ ترجمه خلدی – ناهید؛ نشر سالمی؛ چاپ اول بهار 1378.
13. دكتر سهرابی – مسعود رضا، دكتر بهرامی – منصور، وثوق – سیمین؛ مروری بر تغذیه بالینی؛ 1373.
14. مهندس امین – غلامرضا؛ گیاهان داروئی سنّتی ایران – جلد اول؛ نشر معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – چاپ فرهنگ؛ خرداد 1370.
15. دكتر محتسبی – محمد،‌ دكتر مجلل ثقفی – شهین؛ دانستنی‌های پزشكی بانوان؛ چاپ آرین؛ چاپ اول 1382.
16. دكتر قاضی جهانی – بهرام، دكتر بشیریان – منوچهر، دكتر جهانگیری – بیژن؛ فارماكولوژی پزشکی گات – جلد دوم؛ نشر: تهران؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ اول 1371.
17. دكتر حاجی آخوندی – عباس، دكتر بلیغ – ناصر؛ راهنمای كاربردی گیاهان داروئی؛ مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ چاپ اول پاییز 1381.
18. ولاگ – ژان و استودولا – ژیری؛ گیاهان داروئی: روشهای كشت، برداشت و شرح مصوّر رنگی 256 گیاه؛ ترجمه زمان – ساعد؛ نشر ققنوس؛ چاپ اول 1370؛ چاپ سوم؛ 1376.
19. دكتر خدّام – رامین؛ راهنمای جیبی كاربرد داروهای ژنریك ایران؛ نشر دیباج؛ چاپ دوم بهار 1380.
20. انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر؛ فصلنامه شیر مادر؛ شماره 8؛ سال دوم؛ زمستان 1380.
21. تغذیه با شیر مادر؛ یافته‌هایی برای سلامت آینده. انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت بهداشتی، اداره كل بهداشت خانواده، اداره كودكان؛ یونیسف 1999.
22. سیمای جمعیّت و سلامت در ایران؛ انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت سلامت، دفتر سلامت خانواده و جمعیّت؛ چاپ صنوبر؛ مهر 1379.
23. James, EF Reynolds., Parfitt, Kathleen.: “Martindale, the extra pharmacopoeia” Thirty – first edition volume 1. 1228-1230, 1273, 1996.
24. Lucinda G. Miller, Wallace J. Murray, PhD.: “Herbal Medicinals A clinician’s Guide” 292-293, 1998.
25. Thomas W. Hale, RPh PhD., Kenneth F.llett, BpharmphD.: “Drug The rapy and Breastfeeding From theory to clinical practice”. 1, 2, 4, 88 2002.
26. http:// www. Breast feeding.org/ index.html
27. Cast/eman, M.: “The Healing Herbs”. Emmaus, Pa: Rodale press1991.
28. Fleiss, P.: “Herbal remedies for the breastfeeding mother. Mothering” summer: 68-71, 1988.
29.Hoffmann,D.:“Therapeutic Herbalism: A Correspondence course in phytotherapy”. (self-published)
30. Jensen, R.: “Fenugreek-over looked but not forgotten”. UCLA lactation Alumni Association Newsletter. 1, 2 – 3, 1992.
31. Ody, P.: “The complete Medicinal Herbal”. New york: Dorling kindersley, 1993.
32. Rosengarten, F.: “The Book of Spices”. Wynnewood, Pa: Livingston publishing Co., 1969.
33. Simon, J, et. al.: “Herbs, An Indexed Bibliography 1971-1980. New-york: Archon Books, 1984.
34. Thomson, W.: “Herbs That Heal” New york: Charles Scribner’s sons, 1976.
35. Hermann, M.: “Herbs and Medicinal Flowers” New york: Galahad Books, 1973.
36. http:// www. Herbs and Breastfeeding. htm
37. http: // www. Konzababy. tripoel. com/baby-sling.htm
38. http: // www. Keepkids. Healty. com/newborn/new born. html
 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید