بررسی استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: معیارهای طراحی و انتخاب پست

 دیدگاه های کلــــی

 تعیین مشخصه های اصلی پست

 ظرفیت

 شرایط اقلیمی

 زمین پست

 راهنمای انتخاب گزینه پست

فصل دوم: تجهیزات اصلی الکتریکی پست

 ترانسفورماتور

 تابلوهای فشار متوسط

 تابلوهای فشار ضعیف

 کابل و متعلقات ان

 تجهیزات ویژه

فصل ســــــوم : تا سیسات پســـت

 تهویـــه

 برق و روشنائی

فصل چهارم: نصب آزمون و راه اندازی تجهیزات

 نصب، آزمون و راه اندازی تجهیزات

 ترانسفورماتورهای توزیع

 حمل، تخلیه و استقرار ترانسفورماتور

 روغن زدن ترانسفورماتور

 خشک کردن ترانسفورماتور

 نصب قطعات و اجزاء ترانسفورماتور

 نصب سیم و کابل حفاظت ترانسفورماتور

 آزمون ترانسفورماتور

 راه اندازی ترانسفورماتور

 تابلوی برق(فشار متوسط و فشار ضعیف)

 حمل وتخلیه تابلوها

 جابجائی و جا سازی تابلوها

 استقرار و نصب تابلوها

 نصب قطعات و اجزاء تابلوها

 آزمون و راه اندازی تابلوها

 سیستم زمین پست

 کابل کشی و سیم بندی مدارها

فصل پنجم: بهره برداری، تعمیرو نگهداری

 برنامه ریزی و اهداف نگهداری پست

 بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتور

 بهره برداری و نگهداری تابلوهای برق

 کلید زنی تابلوها

 ضوابط ایمنی

 نگهداری و بازرسی تابلوها

 تعمیرات دوره ای تابلوها

 پیاده کردن و سرویس تابلوها

تعداد صفحات :

فصل اول معیارهای طراحی و انتخاب پست

11    دیدگاه های کلــــی

21 تعیین مشخصه های اصلی پست

121 ظرفیت

221 شرایط اقلیمی

321 زمین پست

31 راهنمای انتخاب گزینه پست 

شکل1 نمودار مسیر تعیین مشخصه های پست

شکل2 نمودار درختی انتخاب گزینه پست

 

مقدمه:
استاندارد حاضر دربر گیرنده مشخصات و نقشه های اجرایی ساختمان پستهای توزیع زمینی ?? کیلوولت و دستورالعمل نصب وراه اندازی انها است که درچار  چوب بازنگری استانداردهای فعلی این گونه پستها تهیه گردیده است .
اهم اهدافی که در تهیه استاندارد مورد نظر بوده اند،به شرح ذیل می باشند:
?- به روز در اوردن طرحها و دستورالعملهای مربوط به احداث پستهای توزیع شهری .
?- ارایه گزینه هایی با سطح زیربنای کمتربرای احداث پست در مناطق پر تراکم شهری که تهیه زمین در آنها یک مشکل جدی به شمار می اید.

 

1-1 دیدگاههای کلــــی
 
 پستهای زمینی توزیع برق همچون اندامهای زنده یک شهر وظیفه دریافت انرژی ازشبکه    
برق و پخش ان در نقاط مختلف مصرف را بعهده دارند.به همین خاطر در طراحی و احداث آنها میبایــد جنبه های مختلف گسترش شهری و دور نماهای رشد و نمو ان در کنار مسائل مهندسی مــــــورد توجه قرارگیرند،بگونه ای که پستهای کوچک برق شهری و مراکزپراکنده توزیع انرژی نه بعنوان ساختمانهای جداگانه،بلکه بصورت اجزاء پیوسته ای از بافت شهر وخیابان درنظراورده شوند.
                                                                                   
بطور کلی عوامل مکانی و زمانی مؤثر در کاربرد پستهای توزیع برق میتواند بسیار متنوع باشد.
این گونه عوامل بویژه در سرزمین پهناوری چون ایران با شرایط اقلیمی بسیارمتنوع ودرعصری با تحولات چشمگیر زندگی ورشد روزافزون مصرف انرژی برق،از تنوع بیشتری برخـــــوردار میباشند.

از همین رواستانداردمورد نظرباید با شرایط و نیازهای مختلف انطباق پذیر باشدوارائــــه
الگوی واحدی از یک یاچندنوع خاص برای همه جا و همه وقت،امکان آنرفراهم سازدکه انتخاب پست بر اساس شرایط و امکانات موجوداز میان گزینه های مختلفی که ضوابط مشخــــــــــص و استاندارد شده ای بر همگی انها حکمفرماست انجام گیرد، با در نظر گرفتن این هدف،طرح بلوکهای پیوند پذیر یا قالبهای ترکیبی در این مجموعه مــــــورد توجه قرار گرفته است.در این روش،اجزاء و تجهیزات اصلی پست یعنی ترانسفورماتور وتابـــلو های برق با حریم حفاظتی انها در قالب بلوکهای ترکیب پذیری با ابعاد وفواصل مشخص تعریف گردیده اند،
                                                                                     
بطوری که با قرار دادن این بلوکها در وضعیتهای گوناگون ،گزینه های مختلفی از نظر ارایش و جانمائی تجهیزات پست بدست می اید (نقشه های عمومی شماره 201 الی 205) بر همین مبنا،ساختمان این پستها نیز در قالب بلوکهای ترکیب پذیر ساختمانی شامل سقف،کف و دیوارهای پست طراحی گردیده است(نقشه های عمومی شماره 206 و 207 )،بطوریکه از کنار هم قرار گرفتن این بلوکها ساختمان پست مورد نظر در قالب استاندارد یا بصورت ویژه حاصل می گردد.
2-1 تعیین مشخصه های اصلی پست
انتخاب پست مورد نظر از میان گزینه های استاندارد یا ترکیبهای ویژه ای که در این مجموعه ارائه گردیده است می باید با دقت و بر اساس نیازها و امکانات موجود انجام شود. در این امر سه عامل اصلی، یعنی تعیین ظرفیت مورد نظر،تشخیص شرایط اقلیمی و براورد وسعت و موقعیت زمین قابل دسترسی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.
هر یک از این سه عامل می باید قبل از انتخاب گزینه پست مورد بررسی و دقت نظرقرار بگیرند:
1-2-1 ظرفیـــت                             
نیازهای موجود وامکانات توسعه اینده نخستین گام در انتخاب گزینه مورد نظر است.
پستهای کوچک شهری در نقاط توزیع،عموما" با یک ترانسفورماتور با ظرفیت نیم تا یک مگا امپر احداث می گردند،که این مقادیر برای مصرف نقاط مسکونی و مصارف عمومی شهری مانند روشنائی معابر و غیره کافی می باشد.در عین حال پستهای متداول یک ترانسفورماتور(پستهای تکی) با حداقل سلولهای فشار متوسط و تابلوهای توزیع ،فضای کوچکی را برای تجهیزات مربوطه نیاز دارند.
نقشه تک خطی پستهای تکی به شماره 101 مدار الکتریکی پست توزیع زمینی 20 کیلووات یک ترانسفورماتور و تجهیزات مربوطه را نشان میدهد. با انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور مورد نیاز بین 500 تا 1250 کیلوولت امپرو انتخاب ظرفیت سایر تجهیزات از استانداردهای مربوطه به انها،نقشه تک خطی پست مورد نظر قطعی و مشخص میگردد.
با استفاده از طرح بلوکهای ترکیب پذیر پست،در صورت انتخاب پستهای دو ترانسفورماتوره(دوتائی) با استقرار دو ترانسفورماتور در هر پست،این امکان فراهم میگردد که در صورت افزودن حدود50% به ابعاد ساختمان و حجم تجهیزات پست،ظرفیت انرا تادو برابر افزایش داد. در این صورت علاوه بر افزایش ظرفیت،قابلیت بهره وری پست نیز بهمین نسبت افزایش می یابد.نقشه تک خطی شماره 102 مدارالکتریکی یک پست دو ترانسفورماتوره(دوتایی)همراه با تجهیزات ان را نشان می دهد. در این حالت نیزتعــــــــــــیین
                                                                                        
ظرفیت ترانسفورماتورها، نقشه تک خطی پست دوتایی بعنوان نخستین قدم در انتخاب گزینه مورد نظرمشخص میگردد.
در انتخاب ظرفیت ترانسفورماتورها،باید عوامل محیطی موثر در کاهش ظرفیت ،مانند درجه حرارت و ارتفاع از سطح دریا را مورد توجه قرار داد.همچنین بمنظور افزایش طول عمر ترانسفورماتور بهتر است بیش از 80% ظرفیت نامی ان مورد استفاده قرار نگیرد. بر این اساس ظرفیت وافعی پستها مطابق مختصات ساختمانی،درجه حرارت محیط و شرایط تهویه ان بصورت جداولی در بخش 2-3 مشخص گردیده است که باید در تعیین ظرفیت پست مورد بررسی قرار گیرد.
باید توجه داشت که در اکثر موارد پستهای تکی با حدود یک مگاولت امپر برای مصارف شهری کافی می باشند و در صورت افزایش مصرف دریک منطقه شهری معمولا"پست دیگری در فاصله متناسبی از پست اول احداث می گردد و این امراز نظرافت ولتاژ،مناسب تر ازاحداث یک پست بزرگ با شعاع توزیع زیاد میباشد.لیکن در برخی موارد خاص مانند مناطق متراکم شهری که در انها نقاط مصرف بار بصورت فشرده در فضای ساختمانهای چندین طبقه توزیع گردیده است یا برای نقاطی که ضریب اطمینان و قابلیت بهره وری بیشتری برای مصرف کنندگان انها مورد نظر است،استفاده از پستهای دو تایی می تواند مورد توجه قرارگیرد.

                                                                                        
ابعاد جایگاه ترانسفورماتوردر بلوک مربوطه بگونه ایست که تمام انواع ترانسفورماتور500 تا 1250 کیلوولت آمپری در آن قابل استقرارمی باشد.لذا هرگاه که نیاز باشد می توان  
ترانسفورماتورهای پست را با ظرفیت های بالاتری جایگزین نمود. دراین صورت باید کلیه تغییرات مربوط به ظرفیت کابلها و تابلوهای فشار ضعیف از قبیل تغییر ظرفیت ورودی،جریان نامی و اتصال کوتاه تابلو و ادوات اندازه گیری را نیز مطابق جداول مندرج در نقشه های تک خطی مورد توجه قرار داد.

2-2-1 شرایـــط اقلیــمی
وضعیت اب و هوائی و شرایط اقلیمی ناحیه مورد نظر،بویژه درجه حرارت محیط و میزان بارش برف و باران ،هم از لحاظ معماری و مشخصات فنی ساختمان پست و هم از نظر تهویه و خنک سازی فضای داخل ان حائز اهمیت می باشد.
ساختمان پستها در این استاندارد بگونه ای طراحی گردیده است که از نظر درجه حرارت محیط برای تهویه طبیعی در شرایط عادی مناسب باشد،ودر عین حال برای تهویه بهتر در شرایط اب و هوائی گرم،استفاده از هواکش برقی نیز در انها پیش بینی شده است. با این وجود میزان ریزش برف و باران عوامل موثرتری در تعیین مشخصات اقلیمی ساختمان بشمار میروند،بطوریکه ساختمان پست از این جهت باید از یکطرف در مقابل نفوذ اب باران و برف
                                                                                        
به هر شدت و مقداری مقاوم باشد واز یکطرف دیگر مجاری عبور هوای ان همواره برای تهویه طبیعی پست گشوده باشد.
در طرح بلوکهای ترکیبی پست، اختصاصات ساختمانی لازم برای شرایط اقلیمی مختلف در مشخصات سقف و بام ان گنجانده شده است،بطوری که درهریک از شرایط اقلیمی زیر می توان سقف پست را مطابق یکی از دو نوع عادی و شیب دار انتخاب نمود.

ب: اب و هوی گرم وخشک
این اب و هوا که بخش قابل توجهی از نواحی مرکزی و جنوبی کشور را تشکیل می دهد دارای میزان کم بارندگی سالیانه،ودمای حداکثر 50 سانتیگراد در تابستان می باشد.انتخاب پست با سقف عادی در اینگونه نواحی کاملا"مناسب خواهد بود.و در مناطق بسیار گرم بهتر است برای پوشش خارجی بام از موزائیک استفاده شود.

ب: اب و هوای گرم و مرطوب
بخش وسیعی از نواحی جنوب و جنوب غربی ایران بویژه در مناطق مجاور دریا دارای اب و هوای گرم و مرطوب(شرجی)همراه با ریزش باران های موسمی سیل اسا در برخی از ایام
                                                                                        
سال می باشند. در این نواحی سقف پست می تواند متناسب با بافت شهری از نوع عادی یا شیب دار انتخاب گردد.
ج:اب و هوای معتدل
بخش وسیعی از نواحی کشور را از نظراب و هوائی می توان دراین مقوله جای داد. میزان متوسط بارندگی سالیانه در این نواحی حداکثر500 میلیمتر و حداکثرارتفاع بارش برف در انها حدود 5/0 متر است.
دراین گونه مناطق احداث پست با هر دو نوع سقف عادی یا شیب دار،متناسب با بافت معماری منطقه مناسب می باشد.
د: اب وهوای معتدل ومرطوب
نواحی شمالی ایران و استانهای ساحلی مجاور دریای خزردر این مقوله جای دارند و میزان متوسط بارندگی سالیانه در این نواحی عموما" بالاتر از 1000 سانتیمتر است. سقف پست دراین گونه شرایط بهتر است از نوع شیب دار انتخاب گردد.
ه: اب و هوای سرد وبرف خیز
این اب و هوا مختص بخشهای قابل توجهی از نواحی مرتفع شمال غربی،شمال شرقی ومناطق کوهستانی یا شهرهای مرتفع واقع بر دامنه رشته کوه های مرکزی و غربی است که
                                                                                        
فصل زمستان در انها طولانی و ارتفاع برف در انها بیش از 5/0 متر است که برای مدت زیادی روی پشت بامها باقی می ماند.
برای این گونه نواحی سقف پست از نوع شیب دارتوصیه می گردد که نیاز به برف روبی در ایام زمستان ندارد.
در صورت استفاده از سقف عادی در این نواحی باید برف روبی در زمستان همواره انجام گردد. طراحی بادگیر در ساختمان پستها بگونه ای انجام شده است که تجمع بیش از 5/0 متر سبب مسدود شدن مجرای تهویه نگردد،بااین وجود در صورت تغییر شکل ساختمان بدلیل بالا بودن ارتفاع تجمع برف و انتقال دریچه های خروجی به قسمت جلوی پست،باید این دریچه ها از داخل با کانال هوا به فضای بالای ترانسفورماتورها مرتبط گردند.
3-2-1 زمین پســـت
امروزه یکی از مسائل مهم در احداث پستهای زمینی در برخی مناطق پر جمعیت شهری،تهیه زمین و ایجاد فضای مناسب برای احداث پست است،بطوریکه کمبود زمین و مشخصات زمین موجود و قابل دسترسی در اینگونه نواحی می تواند در انتخاب نوع پست مورد نظر بسیار موثر باشد.
برای حل این مسئله از نقطه نظر فنی،سه حالت مختلف با استفاده از روش بلوکهای ترکیب پذیرو یک حالت،استفاده از استاندارد موجود پیش بینی شده است،به طوری که می توان بر
                                                                                        
حسب امکانات و بر اساس ایین نامه ها و ضوابط موجود،هر یک از حالات زیر را به ترتیب مورد بررسی و توجه قرار داد:

حالت اول:پستهای استاندارد یک طبقه،برای موارد عادی که در آن تهیه زمین با وسعــت
کافی و شرایط مناسب امکان پذیر است.در این حالت مقدار زمین استاندارد مورد نیاز برای پستهای تکی 33 متر مربع و برای پستهای دوتایی حدود 57 متر مربع می باشد(نقشه عمومی شماره 202 ).

حالت دوم:پستهای استاندارد دو طبقه،برای نقاطی که در انها قیمت زمین بالا است،یــــــادرمواردی که انتخاب قطعات کوچکتر زمین برای احداث پست مناسبتر باشد.در این حالت زمین استاندارد مورد نیاز برای پستهای تکی 21 متر مربع و برای پستهای دو تایی 31 متر مربع میباشد(نقشه عمومی شماره203 )

حالت سوم: پستهای ویژه،برای موارد خاصی که زمین موجودقابل دسترسی از شکل وابعاد غیر استانداردی بر خوردار باشد(نقشه عمومی شماره204)
                                                                                       
حالت چهارم:استفاده از استانداردهای پستهای زمینی 20 کیلو ولت که قبلا"ابلاغ گردیده است،برای شهرستانهای کوچک یا مناطقی که تهیه زمین پست با مشکلی مواجه نباشد.

بطور کلی تمام حالتهای خاص قابل ترکیب با بلوک ترجهیزات را که ممکن است بدلیل ابعادغیر استاندارد زمین یا ویژگیهای غیر استانداردتجهیزات بوجود اید،می توان در مقوله پستهای ویژه جا داد. بعنوان مثال اگر زمینی بصورت اریب یا به ابعاد غیر متعارف در دسترس باشد،ممکن است بتوان با استفاده از نقشه های موجود نوع خاصی را با وضعیت ان منطبق گردانید.
همچنین برای استقرار برخی از تجهیزات اضافی و یا استفاده از تابلوهای قابل دسترس از پشت یا تابلوها و تجهیزاتی با ابعاد غیر متداول و حتی تجهیزات غیر فشرده ای که بعنوان تجهیزات ویژه از آنها نام برده شده است،می توان نقشه جا نمایی را بر اساس مشخصات و ابعاد این تجهیزات طراحی و اصلاح نمود واز نقشه های جزئیات ساختمانی پست این مجموعه برای طراحی ساختمان پست مورد نظر در اینگونه موارد استفاده کرد.
نکته بعدی در ارتباط با وسعت و فضای پست،امکانات نصب،تعمیرات و بهره برداری در آن است.بعنوان مثال،در بسیاری موارد فضای وسیعی برای ورود و خروج کابلهای پست مورد نیاز است ودر این حالت پست باید دارای یک نیم طبقه با فضای کافی برای
                                                                                     
گردش و عبور کابل باشد.در حالیکه در جای دیگر بدلیل ویژگیهای اقلیمی یا بهره برداری،احداث کانال در زیر تابلوها برای این منظور مناسبتر است .
در طرح بلوک ساختمان پستها،کف پست در دوحالت کلی بصورت بلوکهای((کف- کانال)) و ((کف-نیم طبقه)) پیش بینی گردیده است،بطوری که می توان در مرحله طراحی و انتخاب گزینه مورد نظر یکی از این دو حالت را بر حسب نیاز برای استقرار تابلوها در طبقه همکف پست مورد گزینش قرار داد.

3-1 راهنمای انتخــــاب گزینه پست مورد نظر
پس از انجام بررسیهای مقدماتی و سنجش عوامل فوق الذکر،مشخصه های اصلی پست به ترتیب زیر تعیین می گردد:
-از نظر ظرفیت:تکی،دوتایی
– از نظر وسعت : یک طبقه، دو طبقه، ویژه
 – از نظر شرایط اقلیمی : سقف عادی، سقف شیبدار
– از نظر فضای کابل کشی :کف-کانال، کف- نیم طبقه(در پستهای دو طبقه چنانچه تابلوها در طبقه بالا و ترانسفورماتور در طبقه همکف قرار گیرد،نیازی به نیم طبقه وجود نخواهد داشت).                                                                                                         
                                                                                     
این عوامل به کمک نمودار شکل 1 به اسانی قابل تشخیص می باشد.
پس از تعیین مشخصه های اصلی،در صورتی که پست مورد نظر از انواع استاندارد باشد،با یکی از 20 گزینه تعریف شده در این مجموعه قابل انطباق خواهد بود.در این حالت نوع دقیق پست و گزینه مربوط به آن به کمک نمودار درختی شکل 2 مشخص می گردد.پس از تعیین گزینه پست،باید نقشه اجرائی مربوط به آن بمنظور جلوگیری از هرگونه اشتباه از روی لیست نقشه ها وجدول شماره تفکیک نقشه ها مندرج در فصل ششم،با دقت مشخص شود و برای اجرا جدا گردد.
در صورتی که پست مورد نظر به دلایلی از جمله مشخصات زمین قابل دسترس از نوع ویژه،باشددراینجا باید ابتدا پلان جانمائی تجهیزات آن را با کنارهم قرار دادن بلوکهای تعریف شده طبق نقشه شماره 201 وبکمک نمونه های ارائه شده در نقشه شماره 204 و 205 تهیه کرد،انگاه نوع سقف و کف انرا از روی نمودار شکل 1 تعیین نمود و سپس نقشه های ساختمانی آنرا با استفاده از نقشه های موجود جزئیات اجرائی ساختمانی طبق لیست نقشه های مندرج در فصل ششم فراهم کرد. بدیهی است که در این حالت،طرح ساختمان باید توسط مهندسین معماری و سازه بررسی گردد.
بطور کلی در قالب این استاندارد هر نوع ترکیب و آریش دیگری از بلوکهای جانمائی که ضوابط ایمنی و محدوده مجاورتجهیزات و نکات ساختمانی در آنها دیده شده باشد،می تواند قابل قبول واقع گردد.در عین حال 20 گزینه ارئه شده در این استاندارد
                                                                                       
برای بیشترین حالتهای ممکن قابل استفاده می باشد و از همین رو بعنوان گزینه های استاندارد معرفی گردیده اند.
شایان ذکر است که این 20 گزینه از نظر کاربردی کاملا" با یکدیگر متفاوت می باشند،بطوری که با تشخیص صحیح نیازها و امکانات مورد نظر و استفاده ازنمودارهــای شکل 1 و2 به شرحی که آمده است،تنها یک گزینه مشخص از میان آنها می تواند مناسب تشخیص داده شود.    …

فصل ســــــوم – تا سیسات پســـت
                                                                                 
                                                                                 
   1-1-3 تهویه
ترانسفورماتور بزرگترین سرچشمه گرما در پست توزیع بشمار می رود و گرمای ناشی از تلفات حرارتی آن می باید از فضای داخل پست دفع گردد تا باعث افزایش غیر مجاز دمای تجهیزات نشود.
طراحی ساختمان پستهای توزیع براساس تهویه طبیعی به میزان 4 تا 5 متر مکعب در دقیقه برکیلووات تلفات حرارتی، حداکثر 10 سانتیگراد افزایش درجه حرارت انجام گرفته است. این شرایط متناسب با کار یک ترانسفورماتوربا ظرفیت 1250 کیلو ولت آمپر با 80% بار گذاری در شرایط اقلیمی با حداکثر مطلق درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد می باشد.
در صورت افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها،بخصوص در پستهای دو تائی وباافزایش حداکثردمای محیط بویژه در مناطق گرمسیری،استفاده از هواکش برقی در پست ضروری خواهد بود.
میزان بارگذاری مجاز پست در حالتهای تهویه طبیعی و تهویه با استفاده از هواکش های برقی همراه با تعداد وظرفیت هواکش های برقی در جداول صحفه بعد مشخص گردیده است.
                                                                                
در این جداول گزینه مورد نظر در وضعیتهای مختلف درجه حرارت محیط وظرفیتهای مختلف ترانسفورماتورارزیابی گردیده است.
در این جداول گزینه مورد نظر در وضعیتهای مختلف درجه حرارت محیط و ظرفیتهای مختلف ترانسفورماتور ارزیابی گردیده است.با مشخص بودن گزینه پست و ظرفیت ترانسفورماتور و شرایط اقلیمی ان، می توان ضرورت استفاده ازهواکش برقی و تعداد مورد نیازآن را بر حسب مقادیر بار گزاری از روی جدول مشخص نمود. باید توجه داشت که برای ترانسفورماتورهای نصب شده در ارتفاعات بالاتر از 1000 متر از سطح دریا،می باید مطابق جدول 8-3 به ازاء هر 200 متر ارتفاع اضافی یک درصد از ظرفیت نامی ترانسفورماتورها کاسته گردد.

در صورت ضرورت نصب هواکش برقی در پست،این هواکشها می باید در قسمت بالای بادگیر انتهایی پست و در پشت دریچه های خروج هوا تعبیه گردند.نکته حائز اهمیت در این رابطه آن است که بدلیل گستردگی دریچه های خروجی بادگیر در تمام عرض پست، می باید دو طرف هر کدام ازهواکشها بوسیله دیواره عمودی نازکی که از مدخل ورودی بادگیر تا سطح داخلی دریچه خروجی امتداد یافته است از باقی فضای بادگیر مجزا گردد تا در هنگام استفاده از هواکش مسیر گردش هوا درمحدوده اطراف دریچه ها بسته نشود وهوای داخل پست بصورت مطلوبتری تهویه گردد.

                                                                                        
کنترل و قطع و وصل هواکشها بکمک ترموستات نصب شده در مجاورت ترانسفورماتورانجام میگیرد. در این حالت ترموستات باید حدود 5 درجه سانتیگراد بالاتر از حداکثر درجه حرارت محیط تنظیم شده باشد.

در عین حال اطمینان از عملکرد بموقع هواکشها درهنگام بالا رفتن درجه حرارت،بهتر است که صورت امکان با استفاده از کنتاکتهای اضافی ترمومتر ترانسفورماتور،این ترمومتر را بصورت موازی در مسیر قطع و وصل هواکشها قرار داد.
تغذیه هواکشهای برقی از طریق تابلوی روشنایی داخلی پست انجام می پذیرد. در این حالت چنانچه کنتاکت ترموستات یا ترمومتر ترانسفورماتور برای قطع و وصل موتور هواکش مناسب نباشد،مدار تغذیه هواکشها در تابلوی روشنایی داخلی باید از نوع کنتاکتوری بوده و مدار کنترل آن با ترموستات مرتبط باشد.
                                                                                    
2-1-3 برق و روشنایی

روشنایی پستهای توزیع بمنظور تعمیرات و بازرسی های ادواری آن باید به نحو مطلوبی تامین گردد.

روشنایی داخل پست می باید در زوایای مختلف و فضای مجزای آن با استفاده از چراغ سقفی فلورسنت(یا رشته ای) و چراغ های دیواری تونلی فراهم گردد و روشنایی سر در ورودی پست نیز با یک چراغ حباب دار تامین شود.  
همچنین تعدادی پریز تک فاز برای استفاده در مواقع نصب یا تعمیرات باید در نقاط مختلف روی دیوارها تعبیه شود.
چراغهای فلورسنت باید از نوع رفلکتوری با دویا سه لامپ220 ولت بوده ودارای چوک و راه انداز وخازنهای تصحیح ضریب قدرت و ضد پارازیت باشند و سیمکشی آنها باید قبلا" بطور کامل انجام شده باشد.
رنگ لامپهای فلورسنت باید از نوع سفید مهتابی بوده واز لامپهای نور گرم نباید استفاده شود.چراغهای تونلی باید از نوع صنعتی مرغوب و با لامپ رشته ای نوع پیچی باشند.در سیمکشی این چراغها باید دقت گردد که سیم فاز به پولک انتهایی و سیم نول به
                                                                                     
قسمت پیچی سرپیچ وصل شده باشد و سیم اتصال زمین نیز به ترمینال مربوط وصل گردد.
سیم کشی داخل این چراغها باید با سیم دارای روپوش نسوز انجام گیرد.
پریزهای مورد استفاده باید از نوع رو کار 15 آمپری تک فاز مجهز به اتصال زمین باشند.
تغذیه مدارهای پریز و روشنایی پست بعلاوه هواکشهای برقی ازتابلوی تغذیه روشنایی انجام میگیرد. این تابلو از نوع دیواری بوده ودارای 4 الی 6 ودار تک فاز با حفاظت فیوز یا کلید مینیاتوری میباشد. ظرفیت فیوز یا کلید محافظ روشنایی از 10 آمپرو در مورد مدار پریزها از 16 آمپر نباید تجاوز نماید.
تابلوی روشنای باید در نزدیکترین نقطه قابل دسترسی در مجاورت درب ورودی پست نصب شود و مدارورودی آن مستقیما" به شینه اصلی تابلوی توزیع فشار ضعیف متصل گردد.
سیم کشی مدارهای روشنایی و پریزها باید بصورت روکار و با استفاده از کابل سه رشته ای(یا سیم عبور داده شده از داخل لوله برق) به سطح مقطع 5/1 میلیمتر مربع برای برای روشنایی و سطح مقطع 5/2 میلیمتر مربع برای پریز و مدارهواکشهای برقی انجام گردد.
                                                                                           
در کابل کشی مدارهای روشنایی،پریز و هواکش های برقی،سیم های فاز و نول و زمین باید طبق استاندارد به ترمینال مخصوص خود متصل گردند.
برای عبور کابلهای روشنایی و پریز از داخل کف یا دیوارها باید در مرحله اجرای عملیات ساختمانی لوله گذاری لازم در نقاط مربوطه انجام گردد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word

مقدمه

فصل اول: شناخت ترانسفورماتور

1-1 مقدمه

2-1 تعریف ترانسفورماتور

3-1 اصول اولیه

4-1 القاء متقابل

5-1 اصول کار ترانسفورماتور

6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور

1-6-1 قدرت اسمی

2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه

3-6-1 جریان اسمی

4-6-1 فرکانس اسمی

5-6-1 نسبت تبدیل اسمی

7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها

1-7-1 تلفات آهنی

2-7-1 تلفات فوکو در هسته

3-7-1 تلفات هیسترزیس

4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس

5-7-1 تلفات مس

8-1 ساختمان ترانسفورماتور

1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته)

2-8-1 مدار الكتریكی (سیم پیچها)

1-2-8-1 تپ چنجر

2-2-8-1 انواع تپ چنجر

3-8-1 مخزن روغن

مخزن انبساط

4-8-1 مواد عایق

الف – كاغذهای عایق

ب – روغن عایق

ج – بوشینكهای عایق

5-8-1 وسایل حفاظتی

الف – رله بوخهلتس

ب – رله كنترل درجه حرارت سیم پیچ

ج – ظرفیت سیلی گاژل

9-1 جرقه گیر

1-10 پیچ ارت

فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیكی جریان مغناطیس كننده

1-2 مقدمه

2-2 منحنی مغناطیس شوندگی

3-2 پس ماند (هیسترزیس)

4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس)

5-2 تلفات هسته

6-2 جریان تحریك

7-2 پدیده تحریك در ترانسفورماتورها

8-2 تعریف و مفهوم هارمونیك ها

1-8-2 هارمونیك ها

2-8-2 هارمونیك های میانی

9-2 ناپایداری هارمونیكی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC

10-2 واكنشهای فركانسی AC-DC

11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری

12-2 تحلیل ناپایداری

13-2 كنترل ناپایداری

14-2 جریان مغناطیس كننده ترانسفورماتور

1-14-2 عناصر قابل اشباع

2-14-2 وسایل فرومغناطیسی

فصل سوم : تأثیر هارمونیكهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت

1-3 مقدمه

2-3 مروری بر تعاریف اساسی

3-3 اعوجاج هارمونیكها در نمونه هایی از شبكه

4-3 اثرات هارمونیك ها

5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها

1-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم قدرت بدون خازن

2-5-3 توزیع هارمونیكهای جریان در یك سیستم پس از نصب خازن

6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیكهای جریان

7-3 عیوب هارمونیكها در ترانسفورماتور

1-7-3 هارمونیكهای جریان

1) اثر بر تلفات اهمی

2) تداخل الكترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی

3) تأثیر بر روی تلفات هسته

2-7-3 هارمونیك های ولتاژ

1) تنش ولتاژ روی عایق

2) تداخل الكترواستاتیكی در مدارهای مخابراتی

3) ولتاژ تشدید بزرگ

8-3 حذف هارمونیكها

1) چگالی شار كمتر

2) نوع اتصال

3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه

4) استفاده از سیم پیچ سومین

5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین

9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیك ها

10-3 چگونگی تعیین هارمونیكها

11-3 اثرات هارمونیكهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور

12-3 مفاهیم تئوری

1-12-3 مدل سازی

13- 3 نتایج عمل

14-3 راه حل ها

15-3 نتیجه گیری نهایی

فصل چهارم: بررسی عملكرد هارمونیك ها در ترانسفورماتورهای قدرت

1-4 مقدمه

2-4- پدیده هارمونیك در ترانسفورماتور سه فاز

3-4 اتصال ستاره

1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل

2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده

4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی

5-4 اتصال Dy

6-4 اتصال yd

7-4 اتصال Dd

8-4 هارمونیك های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز

9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایداركننده

10-4 تلفات هارمونیك در ترانسفورماتور

1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور

2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته

3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته

4-10-4 كاهش ظرفیت ترانسفورماتور

فصل پنجم: جبران كننده های استاتیك

1-5 مقدمه

2-5 راكتور كنترل شده با تریستور TCR

1-2-5 تركیب TCR و خازنهای ثابت موازی

3-5 راكتور اشباع شدهSCR

1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

چكیده به زبان انگلیسی

 

مقدمه :
در سیستم  های قدرت پیشرفته انرژی الكتریكی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود كه پس از انتقال به صورت سه فاز توزیع می شود . به دلایل اقتصادی از ایستگاه تا مصرف ولتاژ چندین بار افزایش و كاهش می یابد .در هر باز افزایش و كاهش ولتاژ ت سه فاز موردنیاز است . بدین جهت در سیستم  های قدرت سه فاز از تعداد زیادی ترانسفورماتور سه فاز استفاده می شود . برای هر تبدیل ولتاژ از مقداری به مقدار دیگر ممكن است از سه واحد ترانسفورماتور تك فاز یا یك واحد ترانسفورماتور سه فاز استفاده شود . در ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع جریان تحریك تنها درصد كوچكی ( 2 تا 6%) از جریان نامی است . پدیده هارمونیك در ترانسفورماتورهای قدرت بسیار مهم است . زیرا تحت شرایط معینی هارمونیك های جریان تحریك باعث عمل عمدی تجهزات حفاظتی می گردند ممكن است باعث تداخل در مدارهای مخابراتی شوند . نظر به این مسئله مهندسین مخابرات و سیستم  انرژی باید قادر به بررسی و حذف چنین شرایط باشند . از این رو هارمونیك در ترانسفورماتور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
اولین مورد از مشكلات اعوجاجات هارمونیكی در سال 1893 در شهر هارتفورد امریكا پیش آمد،به این صورت كه یك موتور الكتریكی با گرم شدن زیاد باعث خرابی عایقبندی خود شد. پس از آزمایشات معلوم شد كه علت این امر تشدید ایجاد شده در خط انتقال ، ناشی از وجود هارمونیكها بوده است.
مشكل بعدی ،یك ژنراتور سه فاز 125 هرتز با ولتاژ 8/3  كیلوولت ساخت شركت جنرال الكتریك امریكا بود. در این موردهمه محاسبات با تقریبهای خوبی انجام شده بودولی بازهم تشدید در خط انتقال بود . با محاسبه اندوكتانس و ظرفیت خازنی خط انتقال و احتمالاً اندوكتانس بار،مشاهده شد كه در فركانس حدود 1600 هرتز ( هارمونیك سیزدهم‌ ) در خط تشدید ایجاد می شود.شكل موجهای ولتاژ ژنراتور نیروگاه و موتور سنكرون دارای مؤلفه های هارمونیكی قابل توجه بودند.
این فرایند محاسبات واندازه گیری توسط یك موج نمای ساده در آن سال انجام شد كه شكل موج را به صورت نقطه به نقطه از طریق قطع و وصل مرتب یك زبانه ،نمونه گیری می كرد. امروزه با استفاده از هارمونیك سنجهای دیجیتال و با بكارگیری الگوریتم های سریع " تبدیل فوریه گسسته " می توان بصورت بدون وقفه اعوجاجات هارمونیكی را اندازه گیری كرد.

چكیده :

در این پایان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداریهای هارمونیکی ناشی از آن می پردازیم .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسی قرار   می دهیم0 در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سیم پیچی ها می پردازیم .و در نها یت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف  هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می دهیم.

 
بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت در word
1- ماشین های الكتریكی(تحلیل ، بهره برداری ،کنترل)
تالیف: دکتر پ . س. سن      ترجمه: دکتر مهرداد عابدی
2- ماشین های الكتریكی (تحلیل ، بهره برداری ،کنترل)  تالیف :پروفسور بیم بهارا  جلد دوم     ترجمه:دکتر لسانی – دکتر سلطانی   
3-   بررسی هارمونیكهای سیستم  قدرت                                         
تالیف :آریلاگا ، جوس    مترجم : محمد علی شركت معصوم
4-jen- hao  & ou-yean chang" a farst harmonic load flow method for industrial dist system " IEEE 1999
5-alexander  emanuel   , mighao yang  , david  pileggi  "the  engineering economics of power systems  harmonics in sub distribution  feedrs "  IEEE 1999
Abstract :  In This Paper , The First Interlock Of The Transformer Core Magnetism  Crump and Harmonic Instability Due It , Proceed  Study .
And Then Peruse Effects Voltage and Current   Harmonics On The Power System By Different Methods. In The Next Section , Utilize  Star And Delta Connection Windings Power Transformer For Peruse Harmonics Delete Quality . Finally  For  Deleted  Harmonics , Study The Compensator Static And  Leches.

Keywords : Instability  Harmonic , Crump Magnetism ,  Leaches , Power System , Voltage And Current Harmonic , Compensator  Static

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

معرفی و آشنایی با نرم افزار CYMDIST در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 معرفی و آشنایی با نرم افزار CYMDIST در word دارای 275 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معرفی و آشنایی با نرم افزار CYMDIST در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه معرفی و آشنایی با نرم افزار CYMDIST در word

فصل اول: شروع

    1-1- نگاهی اجمالی به نرم‌افزار CYMDIST

    1-2- مشخصات كامپیوتر مورد نیاز این نرم‌افزار

    1-3- نصب CYMDIST بر روی ویندوزها

    1-4- اجرای CYMDIST بر روی ویندوز

    1-5- تعاریف بخشهای مختلف

    1-6- استفاده از CYMDIST

    1-7- بانك داده‌ای كه بوسیله «CYMDIST» استفاده شود

          1-7-1- بانك داده مربوط به شبكه (فیدر) (Network Database)

          1-7-2- بانك داده‌های بار (Load Database)

          1-7-3- بانك داده‌های تجهیزات نصب شده (Equipment Setting Database)

          1-7-4- بانك داده‌های تجهیزات (Equipment Database)

          1-7-5- توضیح در مورد بانك داده‌ها

    1-8- اشاره سریع (Quick Reference)

          1-8-1- فرمانهای مربوط به منوی فایل

          1-8-2- فرمانهای نمایش دهنده

          1-8-3- فرمانهای محاسباتی

          1-8-4- دستورات مكان‌یابی

          1-8-5- دستورات ویرایشی

    1-9- دستورات ماوس

          1-9-1- انتخاب سكشن اكتیو

          1-9-2- دسترسی سریع

          1-9-3- Pan

          1-9-4- بزرگ‌نمایی (Zoom)

    1-10- ساختار سكشن (Section)

    1-11- خصوصیات سكشن‌ها

 

فصل دوم: منوی File

    2-1- پایگاه داده (Database)

          2-1-1- مجموعه دایركتوری (Set Directory)

          2-1-2- به روز كردن شبكه (Update Network)

          2-1-3- وارد كردن اطلاعات (Import)

          2-1-4- خارج كردن اطلاعات (Export)

          2-1-5- فرمت نسخه جاری (Format to Current Version)

          2-1-6- مرتب سازی مجدد (Reindex)

          2-1-7- Pack

          2-1-8- Convert Study

          2-1-9- تبدیل نواحی (Convert Zones)

          2-1-10- كم كردن یا ساده كردن مدار (Circuit Reduction)

          2-1-11- تغییر وضعیت كلید (Switch Status Update)

          2-1-12- Users on Network

    2-2- ایجاد فایل جدید (New Study)

    2-3- بازكردن فایل (Open Study)

    2-4- بستن فایل (Close Study)

    2-5- ذخیره كردن فایل (Save Study)

    2-6- ذخیره كردن فیال با نام دیگر (Save Study as)

    2-7- خصوصیات (Properties)

    2-8- گزینه Print

          2-8-1- نصب چاپگر (Print Setup)

          2-8-2- تنظیمات صفحه (Page Setup)

          2-8-3- سربرگ و پاورقی (Header/Footer)

    2-10- پیش نمایش چاپ (One Line Diagram)

    2-11- برنامه‌های كاربر (User Program)

   2-12- خروج (Quit)

    2-13- لیست فایلهای ذخیره شده (History List Studies Saved)

 

فصل سوم: منوی Equipment

    3-1- كابل (Cable)

    3-2- هادی (Conductor)

    3-3- ژنراتور (Generator)

    3-4- موتور:  (Motor)

    3-5- خط هوایی: (Overhead Line)

    3-6- رگولاتور (Regulator)

    3-7- خازن‌ها و راكتورهای سری (Series Capacitor/ Reactor)

    3-8- خازن‌ها و راكتورهای شنت (Shunt Capacitor/ Reactor)

    3-9- فاصله بین فازهای خط هوایی (Spacing Table OH-Line)

    3-10- پست (Substation)

    3-11- ترانسفورماتور (Transformer)

        3-11-1- ترانسفورماتور ـ تك فاز دو نیم پیچه (Transformer, Single- Phase Two Wier)

        3-11-2- اتصال ترانسفورماتور ستاره باز (Open-Wye Transformer Connection)

        3-11-3- اتصال ترانسفورماتور مثلث باز (Open-Dalta Transformer Connection )

 

فصل چهارم: منوی Parameters

    4-1- پارامترهای كلی (General Parameters)

    4-2- فونتهای O.L.D (O.L.D Fonts)

    4-3- تنظیمات O.L.D (O.L.D Setting)

    4-4- O.L.D Title Block

    4-5- سفارشی كردن (Customization)

        4-5-1- میله ابزار (Toolbars)

        4-5-2- نوار وضعیت (Status Bar)

        4-5-3- میانبرها (ShortCuts)

        4-5-4- برچسب‌های گزارش (Report Tags)

        4-5-5- جعبه نمایش نتایج محاسبات ولتاژ (Results Box)

        4-5-6- جعبه نمایش نتایج محاسبات اتصال كوتاه (Short-Circuit Results Box)

        4-5-7- رسم پروفیل (Plotting Profile)

        4-5-8- كدگذاری رنگها (Color Coding)

        4-5-9- توضیحات ابزار (Tool Tips)

        4-5-10- فرمت كلمات كلیدی (Keyword Format)

    4-6- پارامترهای افت ولتاژ (Voltage Drop Parameters)

        4-6-1- محاسبات (Caculation)

        4-6-2- بار (Load)

        4-6-3- حدبحرانی (Flag Level)

    4-7- پارامترهای اتصال كوتاه (Short-Circuit Parameters)

        4-7-1- محاسبات (Calculation)

        4-7-2- Max. Starting MVA

        4-7-3- وضعیت تجهیزات (Equipment Status)

 

فصل پنجم: منوی Analysis

    5-1- محاسبه (Calculation)

    5-2- تخصیص بار (Load Allocation)

    5-3- رشد بار (Load Growth)

        5-3-1- ضرایب ویرایش (Edit Factors)

        5-3-2- اجرای Load Growth

    5-4- جابجایی خازن (Capacitor Placement)

    5-5- هماهنگی وسایل حفاظتی (Protective Device Coordination)

        5-5-1- ابزار اصلاح (Modify Device)

        5-5-2- شاخه یا انشعاب (Branch)

        5-5-4- معیار هماهنگی (Coordination Criteria)

        5-5-5- معیار بار و زمان عملكرد (Reach and Load Criteria)

        5-5-6- دایركتوری تنظیمات (Setting Directory)

    5-6- مدل بهینه‌سازی كلیدزنی (Switching optimization Module)

    5-7- تحلیل فركانسی (Frequency Scan)

    5-8- ارزیابی قابلیت اطمینان (Reliability Assessment)

    5-9- بازیابی سرویس (Service Restoration)

    5-10- تحلیل پیشامد احتمالی (اغتشاش) (Contingency Analysis)

 

فصل ششم: منوی Report

    6-1- گزارش محاسبات (Report on Calculation)

    6-2- گزارش معمول (Reports) Customize

        6-2-1- افت ولتاژ (Voltag Drop)

        6-2-2- اتصال كوتاه (Short Circuit)

        6-2-3- نمایش گزارش مربوط به ورودی‌ها (Input Data Reports)

    6-3- Equipment Report

    6-4- گزارش داده‌های ورودی (Input Data Report)

    6-5- خلاصه مطالعات مربوط به فایلها (Study Summry)

    6-6- ذخیره كردن گزارش (Save Report)

    6-7- بستن همه پنجره‌ها (Close All Reports)

    6-8- جایگذاری گزارش انتخاب شده (Locate Report Selection)

 

فصل هفتم: منوی View

    7-1- میله‌ابزارها (Toolbars)

    7-2- میله‌ وضعیت (Status Bar)

    7-3- گزارش (Report)

    7-4- ارتقاء وضعیت نمایش (Update (Display)

    7-5- بزرگ‌نمایی (Zoom)

        7-5-1- بزرگ‌نمایی جهت تطابق (Zoom To Fit)

        7-5-2- بزرگ‌نمایی جهت تطابق فیدر با مقدار استاندارد (Zoom To Fit Feeder)

        7-5-3- بزرگ‌نمایی بیشتر (Zoom In)

        7-5-4- كوچك‌نمایی (Zoom Out)

        7-5-5- بزرگ‌نمایی مقدار قبلی (Zoom Previous)

        7-5-6- بزرگ‌نمایی بعدی (Zoom Next)

        7-5-7- بزرگ‌نمایی به اندازه مختصات (Zoom to Locate)

    7-6- حركت (Go)

        7-6-1- حركت به راست (Go Rigth)

        7-6-2- حركت به چپ (Go Left)

        7-6-3- حركت به بالا (Go Up)

        7-6-4- حركت به پایین (Go Down)

    7-7- لنز بزرگ‌نمایی (Magifying Lens)

    7-8- لایه‌های تصویر (Image Layers)

    7-9- (Tool Tips)

    7-10- نمایش (Show)

    7-11- نمایش فاز (Show Phas)

    7-12- نمایش تجهیزات (Show Equipment)

    7-13- نمایش متن (Show Text)

    7-14- نمایش نتایج (Show Results)

    7-15- گزینه‌های نمایش (Show Option)

        7-15-1- بند عمومی tab «General»The

        7-15-2- The Phasing tab

        7-15-3-  The Equipment tab

        7-15-4- بند «Results» (The Results tab)

        7-15-5- بند «تكست» (The Text tab)

 

فصل هشتم: منوی Window

    8-1- بستن پنجره (Close Window)

    8-2- بستن تمام پنجره‌ها (Close All Window)

    8-3- Cascade

    8-4- Tile Vertically

    8-5- Tile Horizontally

    8-6- Arrange Icons

    8-7- Attach Map

    8-8- New Window

    8-9- فهرستی از پنجره‌ها (List of Window)

 

فصل نهم: منوی Help

 

فصل دهم: محاسبات اتصال كوتاه

    10-1- شكل گزارش اتصال كوتاه (Short Circuit Report Format)

        10-1-1- گزارش برای سكشن مجزا

        10-1-2- برچسب گزارش (Report tags)

        10-1-3- گزارش كامل اتصال كوتاه

    10-2- روش محاسبه اتصال كوتاه

        10-2-1- خطای سه‌فاز

        10-2-2- خطای دوفاز به زمین

        10-2-3- خطای فاز به فاز

        10-2-4- خطای یك فاز به زمین

        10-2-5- ضریب عدم تقارن

 

فصل یازدهم: محاسبات جایابی خازن

    11-1- محدویت‌های موجود در جایابی خازن

    11-2- بانك‌های خازنی

    11-3- Load Levels

    11-4- گزینه‌های هزینه (Cost Options)

    11-5- نتایج (Results)

 

فصل دوازدهم: تحلیل هارمونیك

 

فصل سیزدهم: ارزیابی قابلیت اطمینان

    13-1- تعاریف (Definitions)

    13-2- محاسبه شاخص‌های قابلیت (اطمینان Reliability Indices Computation)

    13-3- محاسبه شاخص‌های بار (Load Indices Defenition)

    13-4- تعریف شاخص‌های سیستم (System Indices Defenition)

    13-5- تحلیل قابلیت اطمینان (Reliability Parameters)

        13-5-1- پارامترهای قابلیت اطمینان (Reliability Parameters)

        13-5-2- مقادیر مورد نظر برای شاخص‌های سیستم و بار (Load Indices/ System Indices Target )

        13-5-3- كدرنگ (Color Code)

        13-5-4- گزارش‌ها (Reports)

    13-6- مثال RAM (RAM Example)

        13-6-1- واردكردن پارامترهای تحلیل RAM (Entering RAM Analysis Parameters)

        13-6-2- جمع‌آوری اطلاعات (Data Collection Process)

        13-6-3- تنظیم مقادیر (Setting Target Values)

        13-6-4- تنظیم كدرنگ (Setting The Color Code)

        13-6-5- تنظیم كردن فرمت‌های گزارشی (Setting The Reports Format)

        13-6-6- تحلیل قابلیت اطمینان در شبكه اصلی (Relibility Analysis on Base Network)

 

فصل چهاردهم: احیا و بازیابی سیستم

 

فصل پانزدهم: تحلیل اغتشاش

 

ضمیمه الف: آموزش

    الف ـ 1ـ آموزش شماره 1: ایجاد تجهیزات (Creating Equipment)

        الف ـ 1ـ1ـ تعریف یك پست (Deining Substation)

        الف ـ 1ـ2ـ تعریف یك ترانسفورماتور (Defining a Transformer)

        الف ـ 1ـ3ـ تعریف یك خط (Defining a Line)

    الف ـ 2ـ آموزش شماره 2: توابع و عملیات اصلی رسم (Basic Drawing Functions)

    الف ـ 3ـ آموزش شماره 3: محاسبات

    الف ـ 4ـ آموزش شماره 4: ایجاد و چاپ گزارش‌ها

 

ضمیمه ب: وارد و خارج كردن پایگاه داده‌ها

    ب ـ1ـ فرمت فایل ASCII برای Equipment, Database

    ب ـ2ـ فرمت فایل ASCII برای پایگاه داده‌های شبكه

    ب ـ3ـ فرمت فایل ASCII برای پایگاه داده بار (ASCII Format For Load Database)

 

ضمیمه ج: ذخیره گزارشها

    ج ـ1ـ گزارش داده ورودی ـ فرمت فایل database

        ج ـ1ـ1ـ گزارش توپولوژی

        ج ـ1ـ2ـ گزارش تنظیمات

        ج ـ1ـ3ـ گزارش خازن

        ج ـ1ـ4ـ گزارش بار

    ج ـ2ـ گزارش فاز افت ولتاژ ـ فرمت فایل database

    ج ـ3ـ گزارش اتصال كوتاه ـ فرمت فایل database

 

ضمیمه د : پیش فرض‌های CYMDIST.INI

 

ضمیمه ه: قفل حفاظتی

 

ضمیمه و: یک مثال پیاده سازی شده

 
 

پیشگفتار
همه‌روزه، هزاران ساعت، كارگران و دهقانان در كارگاهها، كارخانه‌ها و مزارع خود تولید می‌كنند و محصولات به دست مردم می‌رسند و آنها را مصرف می‌كنند. در این بین هم میلیاردها واحد پولهای مختلف رد و بدل می‌شوند. اما آنچه كه این میان مهم است برق و جریان الكتریسیته است كه نیروی محرك چرخها و موتورهای عظیم اقتصادی را به حركت درمی‌آورد. اما شرط توسعه و رونق اقتصادی یك ملت گرو گسترش كارخانه‌ها و كارگاههای كار و تولید در تمام نقاط یك كشور است و توزیع برق توسط شبكه‌های عظیم برق و پستهای منطقه‌ای و.‌.. شاهرگ اصلی این قضیه می‌باشد.
اكنون انتقال و توزیع برق به واسطه علم و تكنولوژی «قدرت» به تمام روستاها و نقاط مختلف جهان توسعه یافته است، اما این پروژه هم مثل پروژه‌های مشابه، به اكمال نرسیده و خیلی از نقاط دور هنوز از این نعمت بی‌بهره‌اند.
كارخانه‌ها و كارگاهها و.‌.. به شدت در حال توسعه و گسترش‌اند و برق‌رسانی به آنها به عهده كارشناسان و متخصصین این امر است.
تا چندی پیش مهندسین برقی كه در این زمینه فعال بودند، پس از طراحی و نقشه‌كشی و انجام محاسبات (كه وقت زیادی را می‌طلبید) اقدام به كار توزیع و انتقال و انجام كارهای اجرایی می‌كردند كه گاه ممكن بود مشكلات و اشتباهاتی نیز در میانه راه رخ می‌داد كه از همان مراحل اول كار ناشی می‌شد، و بالطبع بسیاری از هزینه‌ها نیز می‌باید برای ترمیم و تصحیح این خطاها به هدر می‌رفت.
با پیشرفت علوم كامپیوتری و مشخصاً راهكارهای نرم‌افزاری، متخصصین نرم‌افزار به همكاری مهندسین برق اقدام به تحلیل نیازها و طراحی نرم‌افزاری كاربردی منوط به این امور نمودند. در این بین نیز نرم‌افزار قدرتمند و كارای Cymdist طراحی شد كه مهندسین برق را جهت انجام كارهایشان یاری می‌نمود و از همان مراحل اولیه، پروژه بدون خطاهای انسانی پیش می‌رفت.
این نرم‌افزار در سالهای اخیر به بازار آمده و بسیار مفید و سودمند است.
شركت CYMEINTERNATIONAL در سال 1986 به منظور ایجاد راه حل‌هایی برای نرم‌افزارهای قدرت در زمینه صنعت برق تأسیس شد.. CYME به سرعت به عنوان تولید كننده نرم‌افزارهای قدرت جهانی شد و در حال حاضر 5000 كپی از راه حل‌های این شركت در پروژه‌های T & D در 100 كشور جهان وجود دارند.
CYME راه حل‌های كاربردی تولید می‌كند.
CYME ضروری‌ترین نیازهای مهندسی مشتریان را فراهم می‌كند. راه حل‌های این شركت براساس سه نوع سرویس است.
نرم‌افزارهای مهندسی قدرت:
نرم‌افزارهای آنالیز الكتریكی برای استفاده مشتریان در برنامه‌ریزی و كاربردهای مهندسی در دسترس هستند همین نرم‌افزارها قابل تنظیم و جمع‌بندی به صورت یك موتور محاسبه مخصوص برای كاربردهایی موجود می‌باشند.
خدمات مشاوره ویژه:
CYME مشاوره‌هایی در زمینه حل مشكلات سیستم ارائه می‌دهد. این خدمات شامل مطالعات سامانه‌های قدرت برای انتقال، پخش و سامانه‌های صنعتی می‌باشند. كاركنان این شركت در همه زمینه‌های تحلیل سامانه‌های قدرت اطلاعات كاملی دارند.
كلاس‌های فنی مهندسی:
فناوری‌های پیشرفته و جدید به منظور مقابله با تغییرات همیشگی سیستم‌ها نوآوری می‌شوند. مهندس‌‌های تحت تمرین باید با این نوآوری‌ها همگام باشند.

اینجانب در دوران كارآموزی در شركت مشانیر، با این نرم‌افزار آشنا شدم. آموزش این نرم‌افزار، به همراه یك نمونه اجرا شده را تحت عنوان پروژه كارشناسی خود در نظر گرفتم.

با تشكر از استاد جناب آقای دكتر افجه‌ای كه چه در دوران تحصیل و چه در انجام این پروژه نهایت راهنمایی‌های لازم را به اینجانب مبذول داشتند.

 
بخشی از منابع و مراجع پروژه معرفی و آشنایی با نرم افزار CYMDIST در word

www.tridenttech1abs.com/CymDist.htm
www.cyme.com/software/cymdist/
www.tridenttechlabs.com/automation_st.htm
www.osmose.com/utilities/data_services/literature/cymdist_gateway.pdf

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی در word
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول ) نانوتکنولوژی :
1-1-    آغاز نانوتکنولوژی
1-2-    نانوتکنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی
1-3-    نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک
1-4-    فنآوری نانو و فیزیک الکترونیک
فصل دوم ) الکترونیک مغناطیسی
2-1- پیش گفتار
2-2- انتقال وابسته به اسپین
2-3- اصول اولیه
2-4- ثبت مغناطیسی
2-5- حافظه‌های غیر فرار
2-6- کاربردهای آتی
فصل سوم ) مقاومت مغناطیسی و الکترونیک اسپینی
3-1- پیش گفتار
3-2- مقدمه
3-3- مقاومت مغناطیسی عظیم (GMR)
3-4- معکوس مغناطیسی سازی با تزریق اسپینی
3-5- مقاومت مغناطیسی تونل زنی (TMR)
فصل چهارم ) حافظه دسترسی اتفاقی (RAM):
4-1- مبانی اصول اولیه
4-2- مرور کلی
4-3- پیشرفت‌های اخیر
4-4- جداره حافظه
4-5- حافظه دسترسی اتفاقی Shodow
4-6- بسته بندی DRAM
فصل پنجم ) حافظه با دسترسی اتفاقی مغناطیسی (MRAM):
5-1- مشخصات کلی
5-2- مقایسه با سایر سیستم‌ها
5-2: الف) چگالی اطلاعات
5-2: ب) مصرف برق
5-2: ج) سرعت
5-3- کلیات
5-4- تاریخ ساخت حافظه‌ها
5-5- کاربردها
فصل ششم ) حافظه فقط خواندنی (ROM):
6-1- تاریخچه
6-2- کاربرد ROM برای ذخیره سازی برنامه
6-3- حافظه ROM برای ذخیره سازی داده‌ها
6-4- سایر تکنولوژی‌ها
6-5- مثال‌های تاریخی
6-6- سرعت حافظه‌های ROM
6-6: الف) سرعت خواندن
6-6: ب) سرعت نوشتن
6-7- استقامت و حفظ اطلاعات
6-8- تصاویر ROM
فصل هفتم ) ضبط کردن مغناطیسی :
7-1- تاریخچه و سابقه ضبط کردن مغناطیسی
فصل هشتم ) مواد برای واسطه‌های ضبط مغناطیسی :
8-1- اکسید فریک گاما
8-2- دی اکسد کروم
8-3 اکسید فزیک گاما تعدیل شده به واسطه سطح کبالت
فصل نهم ) دیسک‌های مغناطیسی :
9-1- سازماندهی دیسک‌ها
9-2- برآورد ظرفیت‌ها و فضای مورد نیاز
9-3- تنگنای دیسک
9-4- فری مغناطیس
فصل دهم ) نوار‌های مغناطیسی :
10-1- کاربرد نوار مغناطیسی
10-2- مقایسه دیسک و نوار مغناطیسی
فصل یازدهم) فلاپی دیسک :
11-1- مبانی فلاپی درایو
11-2- اجزای یک فلاپی دیسک درایو
11-2: الف ) دیسک
11-2: ب) درایو
11-3 نوشتن اطلاعات بر روی یک فلاپی دیسک
فصل دوازدهم )‌هارد دیسک چگونه کار می‌کند :
12-1- اساس‌هارد دیسک
12-2- نوار کاست در برابر‌هارد دیسک
12-3- ظرفیت و توان اجرایی
12-4- ذخیره اطلاعات
فصل سیزدهم ) فرآیند ضبط کردن و کاربردهای ضبط مغناطیسی :
13-1 هدف‌های ضبط
13-2- کارآیی هد نوشتن
13-3- فرآیند هد نوشتن
13-4- فرآیند خواندن
نتیجه گیری و پیشنهادات
پیوست الف )
منابع و مآخذ
 

 
مقدمه :

در این پروژه به بررسی انواع حافظه‌ها چگونگی عملکرد دیسک‌ها و نیز نحوه ی ضبط اطلاعات بر روی آنها و به طور کل ضبط روی مواد مغناطیسی می‌پردازیم. هنگامی که اطلاعات بر روی یک به اصطلاح واسطه ذخیره یا ضبط می‌گردند (در اشکال متفاوت ضبط مغناطیسی) در می‌یابیم همواره چه در زمان گذشته و چه در زمان حال این فن آوری بوده است که بر صنعت تسلط داشته است. ذرات مغناطیسی با لایه‌های نازک دارای کورسیوتیه چند صد. … هستند و به آسانی قادر به حفظ یک الگوی مغناطیسی از اطلاعات ثبت شده ( در چگالی ده‌ها هزار بیتی ) برای صد‌ها سال بوده و با این حال هنگامی که مطلوب باشد الگو با نوشتن اطلاعات جدید بر روی قدیم به سادگی قابل تغییر می‌باشد. از آنجایی که فرآیند ضبط مستلزم یک تغییر در جهت استپین‌های الکترون است فرآیند به طور نا محدود معکوس پذیر است و اطلاعات جدید ممکن است فورا بدون هیچ فرآیندی توسعه لازم را داشته باشد. این مقاله با توسعه خواص مغناطیسی مواد ضبط می‌پردازد که از 1975 رخ داده اند. قدیمی ترین مواد ضبط مغناطیسی عبارت بودند از سیم‌های فولاد زنگ نزن 12 نیکل و 12 کروم که طوری آبکاری آنیلینگ شده بودند که ذرات تک حوزه از فاز مزیتی در یک شبکه آستنیت رسوب می‌کردند. پسماند زدایی تا Oe300-200 به این طریق به آسانی به دست می‌آید. در شکل عملی فایده سیم‌ها را می‌توان محدود کرد. سیم‌ها طوری تابیده می‌شوند که نواحی از سیم که در حین ضبط کردن با هد در ارتباط است. لزوما در عمل خواندن نواحی نیست که به هد مماس می‌شود ثانیا سیم‌ها به آسانی می‌شکستند و فقط توسط گره زدن می‌شد آنها را ترمیم کرد. به همین دلایل سیم‌ها در دهه‌های 1940 و 1950 با نوار‌های وصله جایگزین شدند که با ذرات دارای ترکیب مصنوعی 7-Fe2O3 تک حوزه – (تک کاربرد) بودند. دیسک‌های مغناطیسی این ذرات را استفاده کردند تا اینکه دهه 1990 فرا رسید. مکانیزم معکوس سازی مغناطیسی کردن در ذرات تک حوزه سوزنی شکل ( با طول نوعا 30 و قطر Mm060) که عبارتند از دوران غیر منسجم اسپین‌ها مورد قبول واقع نشد. در یک دسته بندی کلی حافظه‌هایی که در سیستم‌های الکترونیکی – استفاده می‌شوند به دو نوع حافظه‌های مغناطیسی (مثل فلاپی دیسک‌ها و دیسک‌های سخت ) و نیمه‌هادی تقسیم می‌شوند. حافظه‌های نیمه‌هادی که بر خلاف حافظه‌های مغناطیسی فاقد اجزای متحرک و مکانیکی هستند از آرایه‌هایی از سلول‌های حافظه تشکیل شده اند که این آرایه‌ها بسته به نوع حافظه از تعدادی عنصر الکترونیکی مثل ترانزیستور و خازن تشکیل شده اند. این نوع حافظه‌ها به سه دسته کلی به نام RAM ROM و Hybrid که ترکیبی از دو نوع اول می‌باشند تشکیل شده اند. RAM‌ها به دو نوع SRAM DRAM تقسیم می‌شوند که از لحاظ الکترونیکی تفاوت آن‌ها در اجزای سازنده ی آن‌ها است. ROM‌ها بر اساس روش نوشتن اطلاعات جدید و تعداد باز نویسی تقسیم بندی می‌شوند. اطلاعات موجود در ROM‌ها غیر فرار بوده و در غیاب تغذیه حفظ می‌شوند. و معمولا برای نگهداری کد نرم افزارها در سیستم‌های میکروپروسسوری استفاده می‌شوند. با پیشرفت تکنولوژی حافظه‌ها در سال‌های اخیر مرز بین RAM ROM محو شده است. بدین صورت که حافظه‌هایی ساخته شده اند که از یک سو اطلاعات موجود در آن‌ها در غیاب تغذیه حفظ می‌شود و از سویی دیگر بوسیله ی سیگنال‌های الکتریکی قابل بازنویسی هستند. بنابراین از این حافظه‌ها به نام ترکیبی یا Hybri یاد می‌شود حافظه‌های ترکیبی به سه نوع NVRAMEEPROMFlash تقسیم می‌شوند که دوتای اولی از نسل ROM‌ها هستند و NVRAM نوع تغییر یافته ای از RAM‌هاست. 1-1- آغاز نانوتکنولوژی نانو تکنولوژی از یک رشته علمی خاص مشتقل نمی شود. با وجودی که نانو تکنولوژی بیشترین وجه مشترک را با علم مواد دارد خواص اتم و ملکول شالوده بسیاری از علوم است و در نتیجه دانشمندان حوزه‌های علمی به آن جذب می‌شوند. برآورد می‌شود در سراسر جهان حدود 00020 نفر در نانو تکنولوژی کار می‌کنند. تحقیقات در مقیاس بسیار ریز در رشته‌های الکترونیک نوروبیو تکنولوژی به ترتیب نانو الکترونیک نانو اپتیکس و نانو بیوتکنولوژی نیز نامیده می‌شود. پیشوند نانو از کلمه یونانی به معنای کوتوله مشتقل می‌شود. براساس برآورد شرکت لاکس ریسرچ در نیویورک بودجه کل تحقیق و توسعه نانو تکنولوژی دولت‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان در سال 2004 بیش از 68 میلیارد دلار بود. نیمی از این بودجه از جانب دولت‌ها تامین می‌شود. اما به پیش بینی لاکس ریسرچ در سال‌های آینده شرکت‌ها احتمالا بودجه بیشتری از دولت‌ها صرف این علم خواهند کرد. با این حال کیفیت برخی محصولات موجود با کاربرد نانو تکنولوژی بهبود یافته است و در چند سال آینده بر تعداد آنها افزوده خواهد شد. مثلا با افزودن ذرات ریز نقره بانداژ ضد سوختگی خاصیت ضد میکروبی پیدا کرده است. با اتصال ملکول‌های ایجاد کننده مانع به فیبر پنبه پارچه‌هایی تولید شده است که ضد لکه و بو است. راکت‌های تنیس با افزودن ذرات ریز تقویت شده است. در دراز مدت نانو تکنولوژی به نوآوری‌های بزرگتری خواهد انجامید از جمله انواع جدید حافظه کامپویتر فناوری پزشکی و روش‌های تولید انرژی بهتر مانند سلول‌های خورشیدی. 1-2- نانو تکنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی امروزه واژه تکنولوژی برای توضیح جامع تمامی فعالیت‌های انجام شده در سطح اتمی و مولکولی که کاربردی در دنیای حقیقی داشته باشند به کار می‌رود. از آنجا که نانو تکنولوژی همواره در حال دگرگونی زندگی بشر است و نانو تکنولوژی جایی است که تکنولوژی امروز ما به آن سمت حرکت می‌کند بنابراین علم و تکنولوژی امروز ما در مقیاس نانو در بر گیرنده تحقیق و توسعه در نوک پیکان گستره وسیعی از رشته‌ها است. اصطلاح نانو تکنولوژی در هر جایی که دانشمندان تکنو لوژیست ما با عناصر سازنده مواد اتمها و مولکولها سر و کله می‌زنند به کار می‌رود. در واقع علوم و تکنولوژی در مقیاس نانو مرزهای شیمی علم مواد پزشکی و سخت افزارهای کامپیوتر تحقیقاتی که ادامه انقلاب تکنولوچی را ممکن می‌سازد در نور دیده است.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی در word
1.    M.Baibich et al.,Phys. Rev. Left. 61,2472(1988).
2.    Wall Street Journal , 10 November 1997,p.B8.
3.    M.Dax , Semi cond. Int. 20 (no.10) , 84 (1977).
4.    R.J.Soulen Jr. et al. , Science 282,85(1998).
5.    C.Tang et al , LEEE Trans. Magn. 30,3801 (1994).
6.    R.E. Scheuerlein , paper presented at the I EEE lnternational Conference on Nonvolatile memorg Technologg , Albuquerque , NM,22 to 24 June (1998).
7.    M. Julliere , Phys. Lett. Lett. A 54,225 (1975).
8.    J. Modera , L. Kinder , T.Wong and R.Meserrey , Phys. Rev , Left. 74,3273 (1995).
9.    Z.W.Dong et al., Appl. Phys. Left. 71 , 1718(1997).
10.    .D.J. Monsma , J.C.Lodder , T.J.A.Popma and B.Dieny , Phys. Rev. Left. 74 , 5260 (1995).
11.    J.Nitta , T.Akazaki , H.Takayanagi and T.Enoki , ibid. 78 , 1335 (1997)
12.    M.Baibich , J.M.Broto , A.Fert , F.N.Guyen Van Dau , F. Pettroff , P.Etienne , G.Greuzet and A.Friederich , Phy. Rev. Left 61 (1988) 2472.
13.    P.Grunberg.R.Schreiber , Y.Pang , M.B.Brodsky and H.Sowers , Phys. Rev. Left. 57 , 2442 (1986).
14.    R.Schad , C.D.Potter , P.Belien , G.Verbanck , V.V Moshchalkov and Y.Bruynseraede , Appl. Phys. Left 64 , 6500 (1994).
15.    A.Barthelerny , A.Fert. and F.Petroff , Hand book of magnetic materials , vol. 12, Elsvier , Amster, Amsterdom, (1999) , pp.1-96
16.    .D.H.Mosca,F.Petroff , A.Fert , P.A.Schroeder , W.P.Pratt , R.Loloee and J.Magn. Magn.Mater. 94,L1(1991).
17.    J.Barnas , A.Fass , R.E.Camley , P.Granberg and W.Zinn , Phys. Rev.B 42, 8110 (1990).
18.    B.Dieny , V.S.Speriosu , S.S.P.Parkin , B.A. Gurney , D.R.Wilhoit and D.Mauri , Phys.Rev. B 43,1297 (1991).
19.    P.A.Schroeder,J.Bass , P.Holody , S.F.Lee,R. Loloee , W.P.Partt Jr.,Q. Yang , Magnetic Ultrathin Films , Multerials Research Society Symposium Proceedings , Vol.313,MRS , Pittsburg , PA,(1993), p.74
20.    A.Fert , L.Piraux and. J.Magn.Magn. Mat 200, 338 (1999). (Special issue).
21.    M.A.M. Gijs , M.T.Johnson , A.Reinders , P.E.Huisman , R.J.M van de Veer donk , S.K.J Lenczow ski and R.M.J. Gansewinkel , Appl. Phys. Left. 66,1839(1995).
22.    C.Vouille , A.Bar the lemy , A.Fert , P.A. Schroeder , S.H.Hsu , A.Reilly and R.Loloee , Phys. Rev , B60 , 6710 (1999)
45.    صفحه 6 کتابچه راهنمای طراحی و کاربرد حافظه‌های نوری ، 1993 شرکت توشیبا
46.    فصول مربوط به مدارهای دیجیتالی ترکیبی و مدارهای دیجیتالی ترتیبی در میلمن و گرابل سازنده میکرو الکترونیک‌ها.
http://www.irannano.org
http://www.HowstaffWorks.com
http://en.wikipedia.ogr/wiki/RAM
http://en.wikipedia.ogr/wiki/MRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/ROM

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیستم های کنترل گسترده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیستم های کنترل گسترده در word دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم های کنترل گسترده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم های کنترل گسترده در word

معرفی سیستم PROCONTROL P

شکل 1- عملکرد اپراتور- نظارت- ثبت

شکل 2- ساختار عملیاتی سیستم کنترل

سیستم عیب یاب

2.دستگاه POS

شکل 3- ساختار غیر متمرکز Pos

شکل 4- ساختار یک ایستگاه با مدلهای مختلف

شکل 5- ساختار عملیاتی مدول های ورودی آنالوگ

شکل 6- ساختار و عملکرد مدول ورودی باتری

د- مدول خروجی دیجیتال

شکل 7- ساختار کلی مدول کنترل گروهی

شکل 8- بلوک های عملیاتی کنترل آنالوگ و باینری

3-رابطهای استاندارد

شکل 9- رابط استاندارد

4-سیستم انتقال اطلاعات

شکل 10: ساختار سیستم انتقال اطلاعات

شکل 11- ساختار تلگرام

5. سیستم ایمنی و حفاظتی قابل برنامه ریزی

فصل دوم …

«معیارهای ارزیابی و اولویت بندی»

1- مشخصه های سازندگان

2-مشخصه های ساختار سیستم های بررسی شده

3-اختصاص امتیاز برای معیارهای ذکر شده

4-جمع بندی سیستم های بررسی شده از نظر فنی

فصل سوم …

«سیستم های کنترل گسترده DCS»

1-3: مقدمه، تعریف و تاریخچه

سیستم های کنترل کامپیوتری اولیه

شکل 3-1 یک سیستم کنترل آنالوگ اولیه

شکل 3-2: استفاده از کامپیوتر به عنوان جمع آ‎ورنده نمایشگر اطلاعات

شکل 3.3: یکنوع سیستم کنترل با ساختار سرپرست

شگل 3-4: ساختار کنترل مستقیم دیجیتالی (DDS)

شکل 5-3 ساختار کنترل متمرکز

شکل 6-3 نمایی از سیستم کمنترل متمرکز

شکل 7-3: ساختار کنترلر مترمزک با پشتیبان آنالوگ

شکل 8-3: نماییی از سیستم کنترل گسترده

شکل 9-3 آرایش عمومی سیستم کنترل

2-2-3- الزامات اساسی در سیستم کنترل گسترده

1-برقراری ارتباط یا پروسه

3-برقراری ارتباط با سایر عناصر در یک سیستم کنترل گسترده

5-الزامات نرم افزاری کمکی

6-استاندارد زبان های سطح بالا

شکل 10-3 آرایش سیستم کنترل گسترده مکانی

الف) پارامترهای اصلی یک کنترل کننده محلی

ب) شروطی برای افزایش قابلیت ها

1-افزونگی (Redundanay) در یک کنترل کننده محلی

2-یک واحد کنترل محلی یدکی برای جایگزینی به چندین کنترل کننده محلی در حال کار

3-افزونگی (Redunbaney) دینامیک

4-2-3- زبانهای برنامه نویسی کنترلی

5-2-3 واسطه های اپراتور

شکل 11-3: آرایش سیستم کنترل گسترده مکانی

الزامات واسطه یا اپراتور

تشخیص اشکالات فرایند

کارکردهای اشکال شناسی

ثبت نتایج فرایند

اعلام کننده های هوشمند

انتخاب مولفه های ایستگاه

فصل چهارم

«معرفی نرم افزار شبیه ساز DCS»

معرفی نرم افزار شبیه ساز DCS

شکل 1-

فرم اصلی برنامه

2-2-4: محاسبات و کنترل فرایند سیستم

3-2-4: صفحه های نمایش اپراتوری

صفحات نمایشی برنامه

خلاصه آلدرمها (Alurm sammary)

گرایش های آماری (Treds)

شکل 3-4: فرم OPERATOR SCREEN

شکل 4-4 نمونه ای از صفحات فرم Parameters

شکل 5-4 فرم Alarm screen

شکل 7-4: فرم Trends  متعلق به واحد گرم کننده

2-4-4- شرح بعضی جزئیات

تعریف توابع عملیاتی مورد استفاده در برنامه

•تابع first

خصوصیات سیستم Procontrol

علامت

علامت

علامت

علامت

حافظه

مانیتور

ادامه جدول ب-

جدول ب- 3 اجزای شبکه POS

جدول ب-4 منبع تغذیه POS

جدول ب-5 پیکر بندی سیستم POS

سیستم منفرد

جدول ب- 6 توابع عملیاتی هر ایستگاه سیستم POS

Mimic

با انتخاب شماره صفحه یا شماره ناحیه

ادامه جدول ب-

زمان جارو کردن هر مقدار نمایش داده شده

زمان دستیابی به نمایشها به طور نمونه

نمایش استاندارد

Mimic با 50متغییر

جدول ب- 7 شرایط محیطی POS

خصوصیات سیستم ارتباط انسان با فرآیند POS

جدول ج-1 مشخصات سخت افزار سیستم POS

حافظه

جدول ج-2 مشخصات وسایل جانبی POS

جدول ج-3 اجزاء شبکه POS

جدول ج –4 منبع تغذیه POS

جدول ج –5 شرایط محیطی POS

جدول ج-6 توابع عملکردی هر ایستگاه POS

کوچکتر دوره خواندن هر بایگانی

تعداد سطوح ترکیبی برای هر بایگانی

جدول ج –7 پیکربندی سیستم POS

مراجع

 

معرفی سیستم PROCONTROL P

   سیستم PROCONTROL P ساخت شرکت  ABB یکی از سیستم ها کنترل گسترده است که برای کنترل نیروگاه ها استفاده می شود. در این سیستم با استفاده از حافظه در ریزپردازنده سعی شده است که تا حد ممکن از نرم افزار به جای سخت افزار استفاده گردد. همچنین به جای استفاده از روش سیم کشی معمول از سیستم باس  استفاده شده است. باس حاوی تمامی سیگنال ها و اطلاعات کامل سیستم است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که تمام وظایف کنترل ‏فرآیند و نمایش آن را انجام دهد. این وظایف عبارتند از:

تبدیلات سیگنالها

انتقال اطلاعات

نظارت

کنترل دیجیتال

کنترل آنالوگ

حفاظت

مدیریت فرآیند

بهره برداری و مراقبت فرآیند

PROCONTROL P دارای یک شاهراه ارتباطی  است که انتقال اطلاعات با این وسایل و اجزای کنترلی را برقرار می سازد.

انتقال اطلاعات به صورت  سریال و پیوسته برای کنترل سیستم از طریق یک شاهراه ارتباطی صورت می گیرد. این شاهراه غالباً دارای یک ساختار دو کاناله و به خاطر افزونگی است. ایستگاهها  به شاهراه ارتباطی متصل می شوند. از این ایستگاه ها به منظور انجام اعمال تبدیل سیگنال ها و کنترل دیجیتال و آنالوگ استفاده می شود…

معرفی سیستم PROCONTROL P
   سیستم PROCONTROL P ساخت شركت  ABB یكی از سیستم ها كنترل گسترده است كه برای كنترل نیرگاه ها استفاده می شود. در این سیستم با استفاده از حافظه در ریزپردازنده سعی شده است كه تا حد ممكن از نرم افزار به جای سخت افزار استفاده گردد. همچنین به جای استفاده از روش سیم كشی معمول از سیستم باس  استفاده شده است. باس حاوی تمامی سیگنال ها و اطلاعات كامل سیستم است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است كه تمام وظایف كنترل ‏فرآیند و نمایش آن را انجام دهد. این وظایف عبارتند از:
تبدیلات سیگنالها
انتقال اطلاعات
نظارت
كنترل دیجیتال
كنترل آنالوگ
حفاظت
مدیریت فرآیند
بهره برداری و مراقبت فرآیند
PROCONTROL P دارای یك شاهراه ارتباطی  است كه انتقال اطلاعات با این وسایل و اجزای كنترلی را برقرار می سازد.
انتقال اطلاعات به صورت  سریال و پیوسته برای كنترل سیستم از طریق یك شاهراه ارتباطی صورت می گیرد. این شاهراه غالباً دارای یك ساختار دو كاناله و به خاطر افزونگی است. ایستگاهها  به شاهراه ارتباطی متصل می شوند. از این ایتسگاه ها به منظور انجام اعمال تبدیل سیگنال ها و كنترل دیجیتال و آنالوگ استفاده می شود.
كنترل و نظارت اپراتور بر فرآیند به وسیله دستگاه ارتباط با اپراتور  POS انجام می‌پذیرد. Pos برای این نمایش فرایند از تصویرهای رنگی و برای دریافت پیام از صفحه كلیدها و یا Muse استفادهمی كند. به وسیله سیستم عیب یاب  CDS علاوه بر عیب یابی خودكار سیستم و تجهیزات، قابلیت شاهراه وو دسترسی به تمامی اطلاعات سیستم فراهم گشته است.
    رابطهای استاندارد امكان ارتباط ببین Procontrol P و كامپیوتر و سایر سیستم های كنترل را برقرار می سازد. Procontrol P وظایف كنترل وی حفاظت قسمت های مهم و حساس مثل كنترل و حفاظت توربین و یا حفاظت دیگ بخار را نیز به عهده می گیرد.
    سیستم ها و اجزاء منحصر به فرد و غیر متمركز با تركیب شدن با یكدیگر گروه های پردازشی جامع و كاملی را در سطح مختلف سیستم كنترلی، به صورت سلسله مراتبی به وجود می آورند.
یك مدول الكترونیك عمل كنترل یك یا چندمحرك وابسته به هم را انجام می دهد. این كار در سطح كنترل محرك صورت می گیرد. در سطح بالون كنترل محرك، چندین مدول كنترل  محرك كه مربوط به یك قسمت از فرآیند هستند، با استفاده از یك مدول در سطح كنترل گروهی، هدایت و هماهنگ می شوند.
    در سیستم های پیشرفته كنترل خودكار، كنترل تمام سیستم توسط یك واحد كنترل، از سطح واحد صورت می گیرد. به خاطر ساختار غیر متمركز و قابلیت پیشتیبانی، سیستم POS می تواند تمام نیازها برای دسترسی به سیستم را پاسخ دهد. سطح مدیریت، وظیفه مدیریت و نظارت روی چندین واحد مختلف، برای انجام عملیاتی معین (باز قبیل بهینه كردن قیمت و …) را بر عهده دارد.
نیازها و ملزومات مختلف قابل دسترسی و یا پشتیبانی برای سیستم های بنیروگاهی عبارتند از:
–    دسترسی سریع برای سیستم هایی كه تاثیر مستقیم بر روی تولید دارند.
–    دسترسی متوسط به قسمت هایی كه یك اشكال یا خطای كووتاه مدت در آنها باعث تاثیر بر روی تولید نشود.
–    امكان دسترسی به قسمت هایی كه تاثیرات اندكی روی تولید دارند.
نیازهای دسترسی در هر یك از موارد بالا به وسیله یك طراحی مناسب با ایجاد سیستم پشتیبانی صورت می گیرد.
خصوصیات این سیتسم در ضمیمه الف ارائه شده است.
1.    سیستم عیب یاب
سیتسم كنترل Procontrol P به طور خودكار اشكالات سیستم را نشان می دهد. مبدلها، اندازه گیرها، مدولها سیستم انتقال و كنترل كننده ها به طور كامل بررسی و كنترل می شوند. تمام مدولها دارای قابلیت خود عیب یابی هستند.
تجهیزات عیب یابی كاملا از وسایل و تجهیزات عملیاتی مستقل هستند. علائم هشدار دهنده، علاوه بر اینكه بر روی مدولهای مختلف مشخص هستند، همراه با جزئیات در قمست اطلاق كنترل نیز نمایش داده می شوند. عملكرد خودكار تشخیص عیب برای تجهیزات كنترلی، عیب یابی سریع  كاهش زمان تعمیرات و در نتیجه، بالارفتن قابلیت اعتماد در او رد پی خواهد داشت.
2.دستگاه POS
این قسمت با بهره گیری از واحد نمایش رنگی ویدیوئی VDU  و صفحه كلید ها، Mouse امكان نمایش و زمان در تنظیم و هدایت فرآیند را مهای می سازد. سیستم ارتباط با اپراتور طراحی شده برای اتاق كنترل، pos 20 و یا pos 25 است، كه هر كدام دارای خصوصیاتی می باشند. Pos 20 نسخه قدیمی تر این سیستم است كه بر مبنای كامپیوترهای VAX كار می كند و از نظر عملیاتی از pos 25 (كه جدیدتر است) ضعیفتر می باشد. Pos 25 براساس كامپیوتر های شخصی كار می كند. این كامپیوتر ها باید دارای قابلیت هایی همچون حافظه زیاد و پردازشگر قوی باشند. در هر حال، هر دو سیستم با توجه به تفاوت هایی كه دارند قابلیت ارتباط وسیعی را مابین اپراتور و فرایند فراهم می كنند.
مشتركات این دو سیستم در اینجا بحث می شود و خصوصیات آنها در ضمایم ب و ج در آخر گزارش یا ارائه شده است.
    با توجه به خصوصیات سیستم سلسله مراتبی،در اتاق فرمان نیز برای نمایش اطلاعات از این روش استفاده شده است. دستگاه pos دارای ساختار غیر متمركز است كه در شكل 3 نشان داده شده است.
دستگاه pos برتری های زیر را نسبت به اتاق فرمان های معمولی دارد.
–    بنا به نیاز اپراتور، اطلاعات را روی صفحه تصویر، نمایش می دهد. نمایش اطلاعات در هر تصویر به اندازه كافی و لوزم با درج جزئیات در هر زمان می باشد.
–    هماهنگی بهتر با ساختار غیر متمركز برای هدایت فرایند، نسبت به كنترل فرایند از اتاق فرمان های معمولی
–    با حجم اطلاعات زیاد احتیاج به فضای كمتری دارد.
–    قابلیت تطبیق ساده و انعطاف پذیر نسبت به وظایف متغیر
–    قابل برنامه ریزی
–    نمایش با كیفیت عالی
–    نگاهداری ساده
–    قابل توسعه (سادگی)
 مشخصه ویژه دستگاه POS امكان نمایش گرافیكی و چند جانبه در سطوح مختلف است. این نمایش ها عبارتند از:
1-    نمایش كل فرایند: نمایش بخش های مختلف فرایند و اعلام اشكالات آنها
2-    نمایش ناحیه: نمایش جامع گروه های عملیاتی بخش از فرایند (ناحیه) و اعلام اشكالات انها
3-    نمایش گروه: نمایش جامع عملیات حلقه های كنترل یك گروه مشخص یا مقادیر اندازه گیری شده
4-    نمایش حلقه: مسیر كامل عملیات یك حلقه كنترل و مقادیر اندازه گیری شده را نمایش می دهد.
5-    تصور Mimic: نمایش عمومی و شبیه سازی شده فرایند و نمایش اطلاعات جاری فرایند
6-    نمایش منحنی: نمایش كمیت ها نسبت به زمان «امكان ثبت و نمایش 6 محنی روی صفحه تصویر با دقت و درجه بالای گرافیكی وجود دارد.»
7-    تصویر مشخصه : نمایش منحنی مشخصه د رمحورهای X – Y كه نشان دهنده نقاط كار جاری اجزا مهم فرایند
8-    نمایش نمودار : نمایش گروهی از كمیت ها، (مثل درجه حرارت) كه دارای یك واحد یكسان می باشد.
9-    نمایش اخطار یا هشدار:  تمام اشكالات و هشدارهای سیستم نمایش داده می شود و در صورت بروز شاكال با فشردن یك كلید بدون توجه به هر سطح می توان به نمایش هشدار رجوع كرد.
یكی از قابلیت های پیشرفته این سیتسم استفاده از چند VDU برای نمایش اطلاعات فرایند و صفحه كلیدهایشان برای انتخاب نوع تصویر می باشد. این وسایل می توانند باكامپیوترهای موجود در شبكه ارتباط داشته باشند. كامپیوترها به یك باس مركزی متصل هستند و از طریق اطلاعات كل فرایند رامنتقل می كند. یك قابلیت مهم  دیگر این سیستم طراحی اتاق كنترل بدون در نظر گرفتن اندازه كل فرایند است. این مسئله در جای اهمیت خود را نشان می دهدكه فرایند به تدریج تكمیل گردد. چرا كه مقدار اطلاعات كه نمایش داده می شود، فقط به تعداد كامپیوترهای غیر متمركز كه مورد استفاده قرار می گیرند، بستگی دارد. بنابراین احتیاج به تغییر سیستم نداریم. برای هر كدام از كامپیوترهای موجود می توان یك كامپیوتر به عنوان افزونه در نظر گرفت تا قابلیت اطمینان افزایش یابد.
اجزا سخت افزار سیستم POS عبارتند از:
•    رابط برای اتصال به شاهراه ارتباطی دوگانه (دوبل)
•    سرویس دهنده  و وسایل جانبی (چاپگر، صفحه كلید، كامپیوتر و ….)
•    شبكه استفاده شده در این سیستم Ethernet می باشد. این شبكه معمولا دارای افزونگی است.
به وسیله شبكه LAN چندین واحد پردازشگر با صفحه كلیدها، چاپگرها، و … می توانند با هم در ارتباط باشند. ارتباط با شاهراه ارتباطی دوگانه به وسیله مدولهای رابط كه هوشمند هستند انجام می گیرد. بدین وسیله انتقال اطلاعات در مسیر سیستم كنترل به pos و بالعكس، از مسیر pos به سیستم كنترل جریان می یابد. واحد پردازنده مركزی یك كامپیوتر پر قدرت 33 پیتی با حافظه زیاد است.
تجهیزات كنترل و ابزار دقیق
ایستگاه ها از مجموعه مدولهایی كه وظیفه ارتباط سیگنالها، كنترل دیجیتال و آنالوگ و همچنین نظارت بر ارتباطات بین مدولها و تشخیص عیب را بر عهده دارند، تشكیل شده اند.
شاهراه ارتباطی به طریق دو خط مجزا و ایزوله وارد ایستگاه می شود. یك مدول تزویج  رابطه مخابراتی بین شاهراه ارتباطی و باس ایستگاه  را فراهم می سازد. خطوط ارتباطی برای قابلیت اطمینان بیشتر دارای ساختار دوتایی (دوكاناله) هستند. جریان اطلاعات در داخل ایستگاه به وسیله كنترل كننده باس ایستگاه كه كاملا خودكار و مجزا از شاهراه كار می كند، تنظیم و كنترل می شود. بنابراین عملكرد مستقل یك ایستگاه نیز امكان پذیر است. ایستگاه ها دارای خواص زیر هستند:
•    ساختار مدولور
•    در جاهایی كه سیستم كنترل باید از لحاظ حجم كار محدود باشد، توابع كنترلی در یك ایستگاه قرار می گیرند.
•    امكان ارتباط هر نقطه اطلاعات را هر نقطه دیگر در سیستم از طریق شاهراه ارتباطی وجود دارد.
•    برحسب كاربرد (اندازه گیری آنالوگ یا دیجیتال) می توان مدول ها را در ایستگاه های مختلف توزیع نمود.
كابلهای سیگنال های ورودی به سیستم ناكار اتصال فرآیند به باس سیستم و همچنین تبدیل سیگنال ها را به عهده دارند. همانند مدولهای ورودی یسگنال، مدولهائی برای خروجی سیگنال نیز موجود می باشد كه سیگنال روی باس را به سیگندل ولتاژ یا شدت جریان تبدیل می كند.
الف- مدول ورودی آنالوگ
این مدول ها برای سیگنال های آنالوگ با جریان صفر یا 4 تا mA20، ولتاژ 0 تا 10 ولتا، ترمومترهای مقاومتی و ترموكوپل ها مورد استفاده قرار می گیرند.
مدولهای ورودی آنالوگ دارای قابلیت های زیر هستند:
1-    منبع تغذیه برای ترانسمتیریها
2-    ایزوله بودن ونداشتن تداخل با سیستم
3-    آزمایش سیگنال برای بررسی خارج از محدوده بودن 
4-    دامنه عملكرد از 50% تا 150% دامنه اندازه گیری
5-    خطی كردن منحنی مشخصه RTD و ترموكوپلها
6-    نظارت و اعلام حدود مقادیر فرایند تا 4 حد، روی یك مقدار اندازه گیری (خیلی كم، كم، زیاد، خیلی زیاد)
7-    تصحیح اندازه گیری وبی سیالوت  و سطح  (مانند جذرگیری…)
8-    فیلتر كردن مقدرا اندازه گیری با خاصیت حذف اغتشاش ولتاژ برای فركانس 50Hz و هارمونیكهای آن.
9-    به عنوان یك انتخاب، مدول های ووردی می تواند با فیلتر غیر خطی تطبیق مجهز شوند كه برای سیگنال های فرایند با اغتشاشات زیاد، بهبودی عالی در كیفیت تنظیم كننده ها بوجود آورد.
10-    فیلتر كردن به وسیله فیلتر درجه 1 (تمامی این فیلترها به صورت نرم افزاران روی مدولها نصب می شود)
ب: مدول ورودی دیجیتال
مدول های ورودی دیجیتال برای سوئیچ های دیجیتال با اتصال دو سیمه و برای سیگنال 24 ولت مستقیم در دسترس هستند این مدول های دارای قابلیت ها و خواص زیر هستند:
–    منبع تغذیه برای اتصال كنتاكتها
–    فیلتر كردن ارتعاشات قطع و وصل شدن كنتاكت
–    نظارت بر قطع سیم ارتباط با كنتاكت
–    نظارت بر قطع شدن تغذیه
–    نظارت بر اتصال كوتاه به بدنه
–    صفر شدن خروجی وقتی در ورودی دیجیتال اشكال داشته باشد.
–    نظارت بر علامت انتقال وقتی كه ورودی دیجیتال اشكال داشته باشد.
ج- مدول خروجی سیگنال آنالوگ
این مد.ل سیگنال موجود بر روی باس ایستگاه را به سیگنال لازم برای عملكرد روی رله ها و لامپها تولید می كند. و خروجی آن –48 یا +24 ولت است.
هـ- مدول كنترل آنالوگ و دیجیتال
كنترل دیجیتال و آنالوگ می تواند در هر كدام از سطوح سیستم (كنترل گروهی- كنترل محرك و سطح كنترل واحد) استفاده می شود. به خاطر استفاده از طراحی براساس ریزپردازنده تعداد مدول های مورد استفاده به طور قابل توجهی كاشه یافته و تنها یك مدول پایه نیاز است. هر مدول به یك ریزپردازنده و سه حافظه مجهز است.
1-    حافظه برای مقادیر ورودی و خروجی
2-    حغفظه برای بلوك های عملیاتی
3-    حافظه برای برنامه كاربر
برنامه كاربر با استفاده از بلوك های عملیاتی (FB ) از مقادیر ورودی استفاده كرده و مقادیر خروجی را تهیه می كند. مقادیر ورودی/ خروجی از طریق حافظه ورودی و خروجی با سیستم انتقال اطلاعات و ارتباط است. بر روی هر سلول كنترل قابل برناخه ریزی یك برنامه تشخیص عیب اتوماتیكی فعال وجود دارد. كه به عنوان یك برنامه پشتیبان، صحت كار ریزپردازنده و محتویات حافظه را نظارت می نماید. حافظه ها معمولا EEPROM هستند كه در صورت قطع برق نیز محتوایشان ثابت می ماند.
در كنار این توابع اصلی مقداری توابع پیچیده تر وجود دارد. این توابع برای كاربردهای نیروگاهی تهیه شده اند كه به عنوان مثال می توان به توابع كنترل محرك و محاسبات انتالپی اشاره نمود.
مدول كنترل محرك: این مدول در اولین سطح سیتسم كنترل برای هدایت واحد نیروگاه استفاده می شود. این كنترل كننده به وسیله اتصال كابلهای مختلف به Switch gears وصل گردیده و از طرف دیگر به باس متصل است.
این سیستم نرم افزاران را ارائه كرده است كه به كمك سخت افزار، سیستم كار راه اندازی و خواباندن توربین ژنراتور را به صورت مطمئن و همچنین بهره برداران بهینه از توربین و ژنراتور در زیر بار را انجام می دهد.
3-رابطهای استاندارد
رابطهای استاندارد قابل برنامه ریزی و هوشمند هستند كه امكان اتصال، كامپیوتر یا اجزاء خارجی دیگر را به شاهراه ارتباطی فراهم می آورند. این مدولهای ارتاطی موارد زیر را برآورده می سازند.
–    دسترسی به اطلاعات فرایند
–    دسترسی به اطلاعات بدون تداخل و اغتشاش
–    قابلیت راه اندازی اتوماتیك مدول های ارتباطی بعد از قطع برق و وصل دوباره آن
رابطها با استانداردهای زیر تهیه و طراحی شده اند:
–    رابطه سریال RS232 , RS422 بر طبق استاندارد IEC با پروتكل ارتباطی مطابق استاندارد DIN 19244
–    رابطه Ethernet 802.3 بر طبق استاندارد IEC با پروتكل ارتباطی Decnet Application .
4-سیستم انتقال اطلاعات
سیتسم انتقال اطلاعات شامل دو مسیر اطلاعات مختلف است:
1-شاهراه ارتباطی: شاهراه ارتباطی دارای یك ساختار ودكاناله است و به گونه ای طراحی شده است كه بتواند هر نوع اغتشاشات را حذف كند. برای بال بردن درجه اطیمینان دو كانال A و B قابل تعویض با یكدیگر می باشند و حالت پشتیبانی همدیگر را دارند. برای هر كانال شاهراه ارتباطی یك ایستگاه اصلی  وجود دارد و به هر ایتسگاه اصلی تا 8 عدد شاهراه ارتباطی متصل می شود. درحقیقت این 8 كانال با همدیگر یك كانال را تشكیل می دهند. این كانال ها با الگوی ستاره قرار می گیرند. هر اطلاعات به طور خودكار روی تمام كانال ها پخش می شود. از دید مخابره اطلاعات، سیستم به صورت یك خط واحد می تواند در نظر گرفته شود. هر خط شاهراه ارتباطی از یك جفت كابل از نوع Twin axial شیلد دار تشكیل شده است. این كابلها مصونیت میسر را در مقابل تداخل جزئیات القایی بسیار بالا می برند. و هر خط شاهراه ارتباطی این كابل تا 1.5 كیلومتر می تواند طول داشته باشد. برای مودلهای ورودی خروجی و مدول های پردازشگر به وسیله باس ایستگاه تامین می شود. كمدهای هر ایتسگاه دارای چهار طبقه هستند كه در طبقه باس ایستگاه از یك صفحه مدار چایی تشكیل شده است و مدول ها كه در طبقه قرار می گیرند به آن متصل می شوند. برای اتصال باس بین طبقه های مختلف از كابلهای نوع مسطح استفاده می شود. وقتی باس ایستگاه به شاهراه ارتباطی متصل شود و اطلاعات شاهراه ارتباطی به صورت تلگرام فوراً روی باس ایستگاه بدون احتیاج به هرگونه حافظه واسطه قرار می گیرند.
الف: ساختار تلگرام
   تمام سیگنال های دیجیتال در آنالوگ كه توسط باس  انتقال داده می شوند، به صورت تلگرام و به فرم دیجیتال هستند. هر تلگرام شامل بیتهای همگام سازی كه عملیاتی، آدرس و داده می باشد. بیتهای همگام سازی، 4 بیت برای شروع تلگرام و 4 بیت برای تمام تلگرام هستند. از 8 بیت برای عملیات كه نشانگر جهت انتقال، نوع داده ها، نوع خبر و نوع آدرس می باشند، استفاده می شود. از 24 بیت برای آدرس دهی استفاده می شود، كه از 2 بیت آن برای شماره سیستم، 8 بیت آن برای شماره ایستگاه، 8 بیت آن برای شماره مدول هر ایستگاه و 8 بیت آن برای شماره واحد خروجی و ورودی یا محاسباتی بر روی مدول استفاده می شود. بدین ترتیب می توان حدود 15000 مدول یا 1.38101 مقدار آنالوگ اطلاعات استفاده می شد. هر تلگرام می توان محتوی یك سیگنال آنالوگ (12 بیت + بیت علامت) یا شامل تا حداكثر 16 سیگنال دیجیتال باشد. 25% اطلاعات یعنی 18 بیت از هر تلگرام به تنهایی مربوط به مصونیت و ایمنی آن می باشد.
گیرنده ها می دانند كه اطلاعات مربوط به كدام فرستده ای را باید دریافت كرد.
Procontrol برای مخابره اطلاعات از دو روش ترتیبی و برحسب واقعه استفاده می كند. در روش ترتیبی كلیه ایستگاه ها در یك صف به نوبت اطلاعات خود را مخابره می كنند.در روش واقعه در صورت وقوع واقعه سیستم از حالت ترتیبی خارج ده و اطلاعات واقعه انتقال می یابد. واقعه برای یك ورودی آنالوگ تغییر بیش از 0.39% یا گذشت بیش از 200 میلی ثانیه از آخرین مخابره اطلاعات و برای ورودی دیجیتال تغییر وضعیت، تعریف می شود.
5. سیستم ایمنی و حفاظتی قابل برنامه ریزی
این سیستم برای حفاظت تجهیزات عمده نیروگاه بخاری نظیر بویلر استفاده می شود. و كمر حفاظت قسمت های مختلف نظیر سیستم كنترل مشعل، نظارت بر احتراق، سیستم تخلیه دود كوره دیگ بخار و نظارت بر سوخت و هوا را انجام می دهد. از دیگر كاربردهای این سیستم می توان به سیستم ایمنی I8C در نیروگاه های اتمی اشاره كرد. ساختار این سیستم سه كاناله است كه هر سه كانال به صورت مجزا و كاملا مستقل عمل می كند، سپس با استفاده از عملگر 2 از 5 فرمان خروجی انتخاب می گردد. در این سیستم برای اندازه گیری نیز از سه كانال استفاده می كنند. و هر سه كانال ورودی و خروجی به هر سه قسمت سیستم حفاظتی وارد شده و خروجی آماده می گردد.
این سیستم برای ایمنی بیشتر آزمایشهایی را بر روی ورودی ها و خروجی ها انجام می دهد. همچنین خود سیستم حفاظتی نیز دائماً آزمایش می شود.
6. سیستم مهندس، طراحی و سرویس EDS
با به كارگیری كامپیوترهای قدرتمند افق جدیدی برای ابزار مهندس، طراحی و سرویس به وجود آمد، كه امكانات وسیع دستگاه EDS را به وجود می آورد. EDS امكان دسترسی و برنامه سازی تمام تركیبات سیستم كنترل از طریق شبكه ارتباطی را به صورت حین كار و در داخل مدولها بر روی EEPROM را دارا است.
دستگاه EDS دارای سه نوع مختلف می باشد:
1-    دستگاه EDS10 به عنوان ابزار طراحی، برنامه ریزی و سرویس برای تجهیزات داخلی خود سیستم كنترل استفاده می شود.
2-    دستگاه EDS20‌ توسعه یافته EDS10 است و علاوه بر وظایف EDS10 ابزار جهانی ابزار دقیق (حس كننده ها، محرك ها و كابل كشی ها) را نیز شامل می شود.
3-    دستگاه EDS30 وظیفه برنامه ریزی، طراحی و سرویس بدون استفادهع از كاغذ را بر عهده دارد. برای بایگانی و اداره سازی مدارها ونقشه ها به صورت اتوماتیك از حافظه های الكترومغناطیسی استفاده می شود.
ساختار سخت افزار EDS مشكل از یك كامپیوتر است كه امكان تبدیل به شبكه و كارموازی چند نفره را می دهد. انی كار امتیاز مهمی برای سیستم در هنگام راه اندازی ابتدائی نیروگاه در محوطه نیروگاه محسوب می شود.
از برتری های دستگاه EDS می توان به موارد زیر اشاره كرد:
–    مدارك و نقشه های موجود با سیستم كنترل مطابقت صد در صد دارند
–    كل طراحی بدون صرف كاغذ انجام گیرد، از كل نقشه های سیستم كنترل با استفاده از كامپیوتر تولید می گردد.
–    ساده كردن بایگانی و یافتن نقشه و صرف دقت كمتر برای سرویس
–    در صورت نیاز به چاپ، نقشه های چاپ شده دارای فرم یكنواخت بوده و از كیفیت لزوم و مشابه برخوردار هستند.
–    برتری دیگر بایگانی به وسیله ذخیره الكترونیكی درمقابل بایگانی معمولی به وسیله كاغذ این است كه طبیعت اثری مانند كهنه یا كثیف شدن روی آن نمی گذارد.
–    تغییرات و سرویس را می توان بدون دیسك و با كیفیت بهتر و سریع تر انجام داد.
 
فصل دوم …
«معیارهای ارزیابی و اولویت بندی»
 
فصل دوم
معیارهای ارزیابی و اولویت بندی
سیستم های كنترل، حفاظت و سبك اطلاعات DCS در نیروگاه های بخاری دارای دو بخش عمده سخت افزار و نرم افزار می باشند. با درنظر داشتن معیارهای تعیین كننده، سیستم DES را برای نیروگاه های مذكور به قسمت های مختلف در مرتبط با یكدیگر تقسیم می گردد. برای ارزیابی دقیق تر قسمت های مثابه، محصولات چند شركت به صورت ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
اتاق كنترل مركزی (CCR) شامل:

1- مشخصه های سازندگان
از جمله معیارهای در نظر گرفته شده برای مشخصه سازندگان موارد زیر را می تواند ذكر نمود:
1-    مراجع كاری در رابطه با نیروگاه ها و سیستم های DCS، از نظر تعداد ظرفیت پروژه
2-    داشتن گواهینامه ها و استاندارد های بین المللی (از جمله سری ISO 9000) در تضمین كیفیت
3-    استفاده از استانداردهای معتبر صنعتی درارائه پیشنهاد فنی
4-    استفاده از پیمانكاران داخلی و نحوه انتقال تكنولوژی به داخل كشور دخالت دادن مهندسی داخل در طراحی و نصب و راه اندازی
5-    نحوه ارائه مدارك فنی
6-    همگونی و یكسان بردن قطعات فنی به كار رفته
2-مشخصه های ساختار سیستم های بررسی شده
معیارهای فنی مد نظر در ساختار سیتسم های مورد بررسی به شرح زیر بوده است:
1-    قابلیت آزمایش سیستم در مراحل راه اندازی و در حین كار وجود نقاط آزمایش و از جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری.
2-    سهولت در تشخیص و تصحیح عیب در سیستم
3-    سهولت بهره برداری از سیستم و آموزش سریع
4-    زیب بالای دسترس پذیری ساختار سیستم (Reliability)
3-اختصاص امتیاز باری معیارهای ذكر شده
در ادامه كلیه معیارهای ذكر شده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و اهمیت نسبی معیارها در ارزیابی در جدول زی جمع بندی گردیده است. درصد امتیاز حاصل برای هر شركت به صورت زیر خواهد بود:

لازم به ذكر است كه برای هر مشخصه در جدول فوق جداولی تنظیم شده است كه نتایج آن به جدول بالا انتقال می یابد. برای مثال مشخصه UCB كه 2C درصد از امتیاز كل را به خود تشخیص می دهد، به زیر مشخصه های جزئی تری تقسیم می شود كه از مجموع امتیازهای به دست آمده، در صدی از 20 درصد UCB حاصل می شود.
4-جمع بندی سیستم های بررسی شده از نظر فنی
در ادامه جدول زیر امتیاز و ردیف سیستم های بررسی شده را نشان می دهد.
ردیف    سیستم    امتیاز سیستم

–    سابقه زیاد شركت در نیروگاه ها و سیستم های DCS (البته سابقه شركت فوق در كلیه جزایر نیروگاهی مطرح است)
–    داشتن استاندارد های تضمین كیفیت سری ISO 9000
–    ارائه سیستم آموزشی مناسب
–    ارائه مدارك قابل قبول برای بررسی
–    برخورداری از استانداردهای معتبر صنعتی
 
با توجه به خصوصیات Procontrol P در می یابیم كه این سیتسم یكی از بهترین سیستم های كنترلی است كه می توان برای كنترل نیروگاه ها استفاده نمود. این سیستم دارای قابلیت ارتباط با اپراتور به نحوه ساده و با كیفیت بالا است. همچنین با استفاده از كنترل دیجیتال و نرم افزار، قابلیت كنترل و تغییر الگوریتم آن بسیار خوب می باشد. به دلیل استفاده از روش باس به جای سیم كشی معمولی هزینه نصب آن بسیار كاهش یافته است. و با استفاده از سیستم عیب یاب اتوماتیك و قرار دادن افزونگی سیستم دارای قابلیت اعتماد بسیار بالایی است. همچنین این سیستم قابلیت اجرای الگوریتم های سطح بالای كنترلی را دارا است.
در مجموع با توجه به معیارهای مطرح شده در فصل دوم و همچنین مراجع كاری شركت ABB در ایران و سایر كشورها، محصول این شركت به عنوان یكی از محصولات برتر در زمینه سیستم های كنترلی نیروگاه های انتخاب گردیده و عملكرد و قابلیت های سیستم به تضمین مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت كه این موضوع راهگشای شناخت DCS و قابلیتهای ارزنده آن خواهد بود.
 
فصل سوم …
«سیستم های كنترل گسترده DCS»
 
سیستم های كنترل گسترده (DCS)
1-3: مقدمه، تعریف و تاریخچه:
كنترل سلسله مراتبی عبارت است از: استفاده از چندین سطوح كامپیوتری در یك ساختار توسعه یافته Master- stave برای انجام همه یا بخش عمده كنترل در یك plant صنعتی.
رویه های مختلف در ساختار سلسله مراتبی:
1-    تمامی ارتباطات مستقیم با پروسس در سطح را قرار دارند و چنانچه بیش از یك سطح باشند با IB , IA و … نشان داده می شوند.
2-    كنترل سرپرست (supervisory control) عموماً در رویه 2 قرار دارند.
3-    كنترل محدوده (Area control) و یا هماهنگی داخل محدوده‌ای (Inter- Area coordination) سطح سوم نام دارد.
4-     برنامه ریزی (acheduking) و مدیریت اطلاعات (Management Information) و … در سطح سوم نام دارد. معمولا این سطح دارای دو قسمت 6A كه ارتباط با plant را پوشش می دهد مانند:
برنامه ریزی و 4B را كه با مدیریت های سطوح بالاتر و ارتباط است، مانند مدیریت اطلاعات می باشد.

سیستم های كنترل كامپیوتری اولیه:
قبل از ورود كامپیوتر به كنترل صنعتی عمل كنترل توسط تعداد زیادی از حلقه های كنترلی آنالوگ به صورت نیوماتیكی و یا الكترونیكی صورت می گرفت. مانند شكل 3-1 در این شكل IB , IA هر دو در ارتباط با پروسسند. ولی متغیرهای سطح IA قابل رویت توسط اپراتور نیستند.

شكل 3-1 یك سیستم كنترل آنالوگ اولیه
با پیشرفت كامپیوتر در كاربردهای اولیه از آن برای جمع آوری اطلاعات و نمایش (Data lagger , Monotor) استفاده شد. (شكل 3-2). ولی هنوز از كامپیوتر به عنوان كنترل كننده استفاده نشده بود…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت فیبر نوری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت فیبر نوری در word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت فیبر نوری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی و شناخت فیبر نوری در word

مقدمه

فصل اول : آشنایی با فیبرنوری

1-1- تاریخچه ی فیبرنوری

1-2- مزایای تارهای نوری

1-2-1- قیمت  پایین

1-2-2- استحکام کششی مناسب

1-2-3- پهنای باند وسیع

1-2-4- محافظت در مقابل تداخل و تزویج

1-2-5 ایزولاسیون کامل الکتریکی

1 -2-6- امنیت

1-2-7- مصونیت در مقابل خوردگی

1-2-8- غیرقابل اشتعال بودن

1-2-9- وزن کم و قطرکوچک

1-2-10- اتلاف پایین

1-2-11- نصب و نگهداری آسان تر

1-2-12- فرستنده هایی با قیمت کمتر

1-2-13- انعطاف پذیری

1-3- کاربردهای مخابرات تارنوری

فصل دوم : فیزیک موجبرهای نوری

1-2- طبیعت نور

2-1-1- تعاریف و قوانین نور

2-1-1-1- ضریب شکست

2-1-1-2- پدیده های تابش ، انعکاس و انکسار

2-1-1-3- قوانین اسنل

2-1-1-4- حالت های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف(N1>N2)

2-2- انتقال نور در فیبرنوری

2-2-1- طیف الکترومغناطیسی

2-2-2- زاویه ی پذیرش

2-2-3- انتشارنور با استفاده از شعاع نوری(نورهندسی)

2-2-4- انتشارنور با استفاده از آنالیزمدی(نورموجی)

2-2-5- تئوری مد در فیبرنوری

فصل سوم : چگونگی انتقال

3-1- چگونگی انتقال

3-1-1- منشاء پیام

3-1-2- مدولاتور

3-1-3- منبع موج حامل

3-1-4- تزویج کننده های کانال(ورودی)

3-1-5- کانال ارتباطی

3-1-6- تزویج کننده های کانال(خروجی)

3-1-7- آشکارساز

3-1-8- پردازشگرسیگنال

3-1-9- پیام خروجی

3-2- عناصرخط انتقال فیبرنوری

3-2-1- رابطه ی توزیع کننده ی داده ها در شبکه ی فیبرنوری( FDDI)

3-2-2- شبکه ی نوری سنکرون(SONET)

3-2-2-1- مشخصات SONET

3-2-3-فرستنده های نوری

3-2-3-1- ویژگی های منابع نور مورداستفاده در سیستم های نوری

3-2-3-2- تفاوت نور لیزر و نورمعمولی

3-2-3-3- خصوصیات دیودمنتشرکننده ی نور

3-2-3-4- خصوصیات دیودلیزری

3-2-4- آشکارسازهای نوری(OPTICAL DETECTOR)

فصل چهارم : ساختمان فیبرنوری

4-2- شیمی موجبرهای نوری

4-2-1- شیشه شیلیکای گداخته

4-2-2- تولید شیشه سیلیکای گداخته

4-2-3- خصوصیات ماده

4-3- انواع فیبرنوری

4-3-1- انواع کابل فیبرنوری ازنظرشیوه ی انتقال

4-3-1-1- فیبرچندحالته

4-3-1-1-1- انواع فیبرهای چندحالته

4-3-1-2- فیبرتک حالته

4-3-2- انواع کابل فیبرنوری ازنظر حفاظت

4-3-2-1- LOSS BUFFER

4-3-2-2- TIGHT BUFFER

4-3-3- انواع کابل فیبرنوری از نظر روکش

4-3-3-1- IN DOOR

4-3-3-2- OUT DOOR

4-3-3-3- IN DOOR – OUT DOOR

4-3-4- انواع کابل فیبرنوری ازنظر ماده ی سازنده

4-3-4-1- کابل فیبرنوری شیشه ای

4-3-4-2- کابل فیبرنوری پلاستیکی

4-3-4-2-1- کاربردهای کابل فیبرنوری پلاستیکی

4-3-4-3- کابل نوری با پوشش پلیمرسخت

4-3-4-3-1- خصوصیات کابل فیبرنوری با پوشش پلیمر سخت

4-4- تکنولوژی ساخت

4-4-1- روش بوته مضاعف

4-4-2- سیلیس رسوب یافته ی دپی شده(DDS)

4-4-2-1- رسوب بیرونی

4-4-2-2- رسوب محوری

4-4-2-3- رسوب داخلی

4-4-3- کشیدن تار

4-4-3-1- سیلیس پوشش شده با پلاستیک

فصل پنجم : طراحی شبکه ی کابل

5- طراحی شبکه ی کابل

5-1- جنبه های طراحی مکانیکی

5-2- تزویج کننده

5-2-1- تزویج عدسی

5-2-2- تزویج سربه سر

5-3- اتصال دو فیبر به صورت دائمی(SPLICE)

5-3-1- اتصال دائمی دو فیبر به روش همجوشی

5-3-2- اتصال دائمی دو فیبر به روش قفل شدن

نتیجه گیری

خلاصه

پیوست ها

فهرست منابع

فهرست شکل ها

فصل اول

شکل 1-1 صوت سنج زیردریایی

فصل دوم

شکل 2-1 نمایش موج کروی ، صفحه ای و شعاع های نوری

شکل 2-2 پدیده های تابش ، انعکاس و انکسار

شکل 2-3 نمایش زوایای تابش و شکست در حالت های گوناگون

شکل 2-4 طیف امواج الکترومغناطیسی

شکل 2-5 انواع قطبش

فصل سوم

شکل 3-1 جزئیات یک سیستم مخابراتی

شکل 3-2 حلقه SONET های شبکه

شکل 3-3 دیودهای لیزری

شکل 3-4 فتودیود نیمه هادی

فصل چهارم

شکل 4-1 چسبندگی شیشه سیلیکای گداخته

شکل 4-2 ضریب شکست SIO2 با مواد تغلیظ کننده ی مختلف

شکل 4-3 فیبرچندحالته با ضریب شکست پله ای

شکل 4-4 فیبر چندحالته با ضریب شکست تدریجی

شکل 4-5 فیبرتک حالته

شکل 4-6 TIGHT BUFFER  و LOSS BUFFER

شکل 4-7 دو نمونه از کابل های IN DOOR

شکل 4-8 دو نمونه از کابل های OUT DOOR

شکل 4-9 چهارنمونه از کابل های IN DOOR – OUT DOOR

شکل 4-10 اجزاء فیبرنوری شیشه ای

شکل 4-11 مقایسه ی اندازه ی POF با سایر فیبرهای نوری

شکل4-12 مقایسه ی وزن POF  با سایر کابل های شبکه

شکل 4-13 طول موج POF

شکل 4-14 ساختار فیبرنوری H-PCF

شکل 4-15 فرآیند ساختار تار با روش بوته مضاعف

شکل 4-16 رسوب دهی بخار شیمیایی بیرونی (CVD بیرونی)

شکل 4-17 رسوب دهی بخارمحوری

شکل 4-18 CVD اصلا

شکل 4-19 MCVD غنی شده با پلاسما

شکل 4-20 سیستم کشیدن و پوشش دادن تار

فصل پنجم

شکل 5-1 اساس تزویج لنزی

شکل 5-2 اساس تزویج سربه سر

شکل 5-3 (A) جابه جایی محورتارها ، (B) ناهم محوری زاویه ای تارها ، (C) جدایی سرهای انتهایی تارها

شکل 5-4 چندنمونه از اتصال دائم

شکل 5-5 دو نمونه دستگاه FUSION SPLICER

شکل 5-6 یک نوع دستگاه FUSION SPLICER

شکل 5-7 دستگاه FIBR LOCK ساخت شرکت 3M

فهرست جدول ها

فصل اول

جدول 1-1 کاربردهای تارنوری

فصل دوم

جدول 2-1 ضریب شکست اجسام

فصل چهارم

جدول 4-1 تعریف چندین مقدار درجه حرارت برای شیشه سیلیکای گداخته با   LOG?

جدول 4-2 مشخصات شیشه سیلیکای گداخته

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انرژی خورشیدی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انرژی خورشیدی در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انرژی خورشیدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انرژی خورشیدی در word

 مقدمه
تاریخچه  
فصل اول  چگونگی،عملکردو ساختار سلول های خورشیدی
1-1 پیش گفتار  
1-2 سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟
1-3 انواع باتری های خورشیدی  
1-4 ساختار باتری خورشیدی    
1- 5 مواد مورد استفاده بصورت ورق در باتری خورشیدی
1- 6 عملکرد باتری خورشیدی CDTE      
1- 7 عملکرد باتری خورشیدی  
1- 8 نکاتی ساده درباره انواع باتری های خورشیدی
1- 9 ساخت سلول های خورشیدی با استفاده از مواد آلی و کاربرد های آن
1-10 خواص ماده و روش های پردازش پیل ها       
فصل دوم  سیستم های فتوولتاییک     
2-1 پیش گفتار
2-2 سیستم های فتوولتاییک
2-3 اجزای سیستم های فتوولتاییک  
2– 4 دوام اجزای فتوولتاییک  
2- 5 مراحل پیشرفت سیستم های فتوولتاییک      
2- 6 سیر تحولی و رشد
2- 7 چشم اندازها
2- 8 ایمنی، سلامت و مسائل مرتبط با محیط زیست
2- 9 انواع مبدل های فتوولتاییک   
2- 10 مزایای تکنولوژی فتوولتاییک   
2- 11 معایب تکنولوژی فتوولتاییک   
2- 12 اثر فتوولتایی    
2- 13 سیستم های نیروی فتوولتاییکی مسکونی     
2- 14 نصب واحد  
2- 15 پروژه فتوولتاییک مسکونی   
2- 16 اولین ساختمان خورشیدی در ایران     
2- 17 خلاصه: طرحی فرضی در مورد آینده سیستم های فتوولتایی
فصل سوم اثر تغییرات زمانی بر سیستم های فتوولتایی
3-1 نکات قابل توجه در طراحی یک سیستم فتوولتایی
3-2 تغییرات روزانه و ساعتی    
3-3 تغییرات ماهانه    
3- 4 تغییرات سالانه   
فصل چهارم ساخت پیل سیلسیومی و فنآوری ساخت
4- 1 ساخت پیل سیلیسیومی و فنآوری های ساخت
4- 2 روش ساخت و پردازش پیل سیلیسیومی    
4- 3 تهیه ی قرص های تک بلوری  
4- 4 ناخالص کردن   
4- 5 الکترودها و پوشش های ضد بازتاب    
4-6 فن آوری های ساخت سلول های خورشیدی    
فصل پنجم انواع پیل ها
5-1پیل های چند عبوری      
5- 2پیل های با پیوند مایع    
5- 3 پیل های متمرکز کننده غیر متداول     
5-4پیل با چند پیل موازی    
5-5پیل با چند پیوند عمودی سری   
5-6پیل خورشیدی با چند پیوند یا شیارV شکل(vgmj)
5-7 پیل با اتصال پشتی متصل به هم(IBC)         
5-8پیل با امیتر پیوندی زیاد- کم  
5-9پیل های خورشیدی با عرض باند مجزا شده    
5-10پیل متوالی
5-11 خلاصه
فصل ششم گردآورهای خورشیدی  
6-1کلکتور یا گرد آور های خورشیدی
6- 2 کلکتورهای تخت
6- 3 کلکتورهای متمرکز کننده
6-4 طرح سلول متمرکز کننده 
6- 5 سیستم های متمرکز کننده
6- 6 برخی از انواع متمرکز کننده ها
فصل هفتم برخی از انواع کاربردها
7- 1 مصارف و کاربرد های فتوولتاییک
7- 2روشنایی خورشیدی  
7- 3 سیستم تغذیه کننده یک واحد مسکونی   
7- 4 سیستم پمپاژ خورشیدی
7- 5 سیستم تغذیه کننده ایستگاه های مخابراتی و زلزله نگاری 
7- 6 ماشین حساب و ;;
7- 7 کاربرد پیل های موجود 
7- 8 نمونه هایی از کاربرد پیل های خورشیدی در روی زمین
فصل هشتم  کاربرد های نیروگاهی و غیر نیروگاهی
8- 1 کاربردهای نیروگاهی
8- 2  نیروگاه های حرارتی از نوع بشقابی  
8- 3 دودکش های خورشیدی
8- 4 مزایای نیروگاه های خورشیدی
8- 5 کاربرد های غیر نیروگاهی
فصل نهم  انواع تلفات
9- 1 مکانیزم های تلف در پیل ها
9- 2 تلفات نوری
9- 3 تلفات الکتریکی
9- 4 تلفات ناشی از فرآیند های تنزل کارآیی
نتیجه گیری

تاریخچه

 شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظور های مختلف، به زمان ما قبل تاریخ بازمی گردد در آن زمان روحانیون معابد به کمک جام های بزرگ طلایی صیقل داده شده و اشعه خورشید، جهت روشن کردن آتشدان های محراب استفاده   می کردند، و یا در دوران فراعنه ی مصر در سال های 1419- 1455 بر اثر تابش خورشید بر مجسمه های ناطق، هوای داخل آنها گرم و مجسمه ها بصدا در می آمدند، البته مهم ترین روایتی که در رابطه با استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم می باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید.  گفته می شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آینه های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه ی متحرک قرار داشته است اشعه ی خورشید را از راه دور روی کشتی های رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده است. به همین علت از  ارشمیدس به عنوان بنیانگذار استفاده از تابش خورشید نام می برند در حالیکه منابع مصری قدیمی تر از آن است

حدود 1800 سال پس از ارشمیدس شخصی بنام کرچر  1610-1680 شاهکار ارشمیدس را تکرار کرد و با استفاده از تعدادی آینه، یک لنگرگاه را آتش زد و ثابت کرد که داستان حقیقت دارد. در سال 1615 سالمون اهل فرانسه بیانیه ای راجع به موتور خورشیدی منتشر کرد. او با استفاده از تعدادی عدسی که در یک قاب نصب شده بودند اشعه ی خورشید را بر روی یک استوانه ی فلزی سربسته که قسمتی از آن از آب پر شده بود متمرکز نمود. تابش خورشید باعث گرمشدن هوای داخل استوانه شده و با انبساط هوا، فشار داخل محفظه افزایش یافته و آب به بیرون رانده می شود. در قرن هیجدهم ناتورا اولین کوره ی خورشیدی را در فرانسه ساخت. بزرگترین کوره ی او از 360 قطعه آینه ی تخت کوچک تشکیل شده بود که هر کدام به طور مستقل اشعه ی خورشید را به یک نقطه متمرکز می کردند. این محقق کوره ی کوچک تری را نیز که از 168 قطعه آینه تشکیل شده بود در سال 1747 طراحی و تولید کرد و به وسیله ی آن یک تل چوبی را در فاصله ی 60 متری آتش زد

دستگاه های خوراک پز خورشیدی اولین بار بوسیله ی شخصی بنام نیکلاس دی در سال 1740- 1799 ساخته شد، اجاق ائو شامل یک جعبه ی عایق شده با صفحه ی سیاه رنگی بود که قطعات شیشه ای درپوش آنرا تشکیل می داد اشعه ی خورشید با عبور از میان شیشه ها وارد جعبه شده و بوسیله ی سطح سیاه جذب و درجه حرارت داخل جعبه را به 88 درجه سانتیگراد افزایش می داد

آنتونی لاوازیه 1743-1794 خالق شیمی نوین برای کسب بیشترین انرژی از خالص ترین منبع حرارتی، تحقیقاتی در کوره های خورشیدی انجام داد و کوره ای ساخت که برای تشکیل یک عدسی محدب این کوره از دو عدسی شیشه ای که بین این دو صفحه با الکل پر شده بود، استفاده نمود. عدسی مایع به قطر 130 سانتیمتر و به     فاصله ی کانونی 320 سانتیمتر بود. چون قدرت انکسار این عدسی مایع برای بدست آوردن درجه حرارت زیاد در کانون آن موثر نبود، این دستگاه قادر شد حتی پلاتینیوم را در دمای 1760 درجه نیز ذوب نماید

بسمر پدر فولاد جهان 1813 حرارت مورد نیاز کوره ی خود را با استفاده از انرژی خورشیدی تامین کرد. در قرن نوزدهم تلاش هایی جهت تبدیل انرژی خورشیدی به دیگر فرم های انرژی مثل تولید بخار و استفاده در موتورهای بخار انجام گرفت، در این سال ها چندین موتور بخار خورشیدی ساخته و مورد آزمایش قرار گرفتند

تحقیقات مرتبط با تکنولوژی فتوولتاییک نیز  از یکصد سال قبل آغاز شد.در سال 1873 م.”ویلوگبی اسمیت” دانشمند انگلیسی به حساسیت سلنیم نسبت به نور پی برد. وی در آزمایش های خود به این نتیجه رسید که توانایی سلنیم برای هدایت الکتریسیته با میزان تابش نور به آن رابطه ای مستقیم دارد در سال 1878 موشو اولین کلکتور خورشیدی با     متمرکز کننده ی مخروطی شکل را طراحی کرد. آینه های داخل مخروط تمام اشعه های خورشیدی را در نقطه ای در وسط مخروط ناقص که جذب کننده ای در آنجا نصب شده بود متمرکز می کرد. این کلکتور را اکسیکون می نامیدند. اولین اکسیکون بزرگی که ساخته شد شامل یک صفحه از جنس نقره با قطر 540 سانتیمتر و به سطح 182 متر مربع بود. وزن آن با کلیه ی قسمت های متحرک در حدود 1400 کیلو گرم بود و قدرت داشت 78 درصد از انرژی خورشیدی تابیده شده را جذب کند. . درسال 1880 م.”چارلز فریتس”توانست که با استفاده از سلنیماولین سلول الکتریکی خورشیدی را بسازد و پس از آن در همین سال  اولین کلکتور تخت خورشیدی بوسیله ی چارلز تلی یر ساخته شد. در قرن نوزدهم دستگاه های آب شیرین کن خورشیدی رواج  پیدا کردند و دستگاه هایی ساخته شدند که قادر بودند در روزهای آفتابی حدود 20000 لیتر آب مقطر تولید نمایند

 محصول فتوولتاییک نیز بدون مصرف مواد اولیه و بدون تولید گرما و صدا، الکتریسیته تولید می کرد.این تحقیقات تا سال 1905 م. که “آلبرت انیشتین” نظریه خود را در باب اثرفتوولتاییک ارائه کرد، راکد ماند. نظریات انیشتین تحولی در مراحل تولید الکتریسیته ایجاد نمود اما به دلیل هزینه های بالا و بازدهی کم تولید، پیشرفت های کندی دراین زمینه بدست می آمد. تا اینکه دراوایل سال های1950م دانشمندان آزمایشگاه “بل” درجریان تحقیقات خود درمورد سیستم های ارتباطی راه دور وکشف منابع جدید انرژی به حساسیت سیلیکون، دومین عنصر فراوان روی زمین، به نور خورشید پی بردند و متوجه شدند که هنگامیکه این ماده با یک ناخالصی معینی بکار رود، در مقابل تابش نور، انرژی با ولتاژ قابل توجهی تولید می کند. در سال 1954 م. آنها اولین سلول خورشیدی سیلیکونی را با راندمان 60% تولید کردند و برای نخستین بار از این تکنولوژی درایستگاه مخابراتی روستایی درایالت جورجیا استفاده شد. درسازمان هوافضای آمریکا (ناسا) ، دانشمندان برای تولید انرژی فراوان، سبک، مطمئن و مناسب در فضای خارج از جو زمین، در اوایل 1960 سیستمی را مشتمل بر 108 سلول خورشیدی  بر روی ماهواره “ونگارد” نصب کردند.ازآن زمان به بعد سیستم های فتوولتاییک بر روی بیشتر ماهواره ها و فضاپیماها به کار گرفته شد. پس ازآن سیستم های فتوولتاییک درگستره ی وسیعی از نیازها مورداستفاده قرار گرفتند. تا سال 1970 بیش از200000  باب خانه در کشور های جهان از این تکنولوژی استفاده می کنند و در سایر نقاط جهان نیز از این سیستم ها در مقیاس وسیعی استفاده می شود. در  این روش تولید انرژی در انواع ارتباطات، آبیاری، تصفیه آب، تولید روشنایی، راهبری هوایی و دریایی و; به کار می رود

   فصل اول

چگونگی،عملکردو ساختار سلول های خورشیدی

 1-1پیش گفتار

مقدار انرژی تابشی خورشید بر روی کره زمین 6000 برابر کل مصرف انرژی‌های سالیانه بر روی زمین است که این مطلب نشان دهنده ی اهمیت توجه به این منبع در تامین نیازهای روزمره ی بشر است. اگر تا به حال انرژی خورشیدی رقیبی جدی برای سوخت ‌های فسیلی محسوب نمی‌شده است، به دلیل پایین بودن تاریخی قیمت سوخت های فسیلی بوده است. گر چه هنوز هم فناوری استفاده از انرژی خورشیدی به بلوغ خود نرسیده است، اما رسیدن به این تکامل نزدیک است. بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند تا با جایگزینی انرژی خورشیدی در تولید حرارت و الکتریسیته حداکثر استفاده از این منبع انرژی را به دست آورده و زیان‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند

1-2سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

نور مرکب است از بسته های انرژی که فوتون نامیده می شوند و  به صورت موج مانند و سبک هستند. وقتی که فوتون ها به اتم های سیلیکون اصابت می کنند الکترون ها از جای خود بیرون آمده و بارهای مثبت رها  می شوند و این اتم ها      الکترون های آزاد را از داخل سیلیکون جذب می کنند. این حرکت تصادفی الکترون ها تبدیل به جریان شده این جریان باعث پیوند pn سیلیکون می شود. الکترون ها از جای خود رانده شده و  به وسیله ی فوتون ها باعث پیوند pn شده و جذب شده و در نتیجه جریانی به طور الکتریکی تولید می کند و این سطح  جریان از آمپر مستقیما متناسب با شدت نور می باشد

به صورت کامل تر می توان چنین توضیح داد که نور خورشید بر نیمه هادی می تابد و یک الکترون و یک حفره ایجاد        می کند. الکترون و حفره ی مذکور که به ترتیب یک ذره ی باردار مثبت می باشند، هر دو قادرند حرکت کنند. این ذرات در درون نیمه هادی پراکنده می شوند و سرانجام به یک سد انرژی برخورد می کنند که به ذرات باردار با یک نوع علامت اجازه عبور می دهد ولی مانع عبور ذرات با علامت مخالف آن می شود . به این ترتیب ذرات باردار مثبت در محل تماس بالایی و ذرات باردار منفی در محل تماس پایینی جمع می شوند . جریان های الکتریکی پدید آمده از این مجموعه ی باردار توسط سیم های فلزی به مصرف کننده الکتریکی منتقل می شود یا اینکه ابتدا توسط یک دستگاه تبدیل وضعیت توان به یک جریان متناوب با سطح ولتاژ و جریان متفاوت نسبت به ولتاژ و جریان تولید شده توسط باتری تبدیل می شود. سیستم های فرعی دیگری را نیز می توان بکار برد که عبارتند از: وسایل ذخیره کننده انرژی مانند باتری ها و نیز آینه ها یا عدسی های متمرکز کننده که نور خورشید را بر روی باتری های نیمه هادی کوچک تر و در نتیجه کم هزینه تر متمرکز می کنند. اگر از وسایل متمرکز کننده استفاده شود باید برای ثابت نگهداشتن جهت مجموعه ی آنها به سوی خورشید در طول روز از یک سیستم فرعی ردیابی استفاده کرد

1-3انواع باتری های خورشیدی

باتری هایی که به تعداد زیاد تولید می شوند از سیلیسیوم تک بلوری ساخته شده اند و بدون متمرکز کردن نور خورشید    بکار می روند. باتری های سیلسیومی را از قرص هایی که از شمش های بزرگ تک بلوری بریده شده اند و از نوارهای نازک    یا تارهای کم ضخامت سیلیکون که احتیاجی به برش ندارند تهیه می کنند. از میان سایر مواد باتری های تک بلوری که مورد مطالعه قرار گرفته است، ترکیب نیمه هادی آرسنید گالیوم (GaAS) بیش از همه در آزمایش ها بکار می رود و به این دلیل بازده زیاد و توان کارکرد آن در دماهای زیاد است

در سیستم باتری های متمرکز کننده هر دو ماده سیلیسیوم و آرسنیدگالیوم بکار رفته است. شکل باتری های متمرکز کننده نسبت به باتری هایی که از آنها به صورت غیر متمرکز کننده (باتری های صفحه تخت) استفاده می شود، فرق می کند.   باتری های متمرکز کننده باید تاب تحمل دماهای زیادتری را داشته باشند و باید به دلیل جریان های نسبتا زیادترشان دارای تلف مقاومت کمتری باشند. چون در باتری های نوع (طیف تجزیه شده) از چندین پیل استفاده می شود، انتظار می رود برای دستیابی به این سیستم کم هزینه این گونه باتری ها را در مراحل اولیه با آیینه ها یا عدسی های متمرکز کننده بکار ببرند

باتری متمرکز کننده دیگری که در آن از طریقه گرگونی طیفی به بازده زیادی دست می یابیم باتری (فتوولتایی _ گرمایی) است. این باتری در تابشی با طول موج نسبتا بلندی از یک صفحه که توسط نور متمرکز شده خورشید حرارت می بیند روشن می شود

اکثر باتری ها از اتصال های به اصطلاحpn  استفاده می کنند. یعنی دو ناحیه ی مجاور یک نیمه هادی مانند سیلیسیوم ناخالصی های متفاوت، و بنابراین خصوصیات الکتریکی مختلفی دارند. یک ساختار دیگر، باتری سد کننده شاتکی نام دارد که در آن به جای یکی از نواحی نیمه هادی پیل دارای اتصال pn یک لایه نازک و نسبتا شفاف فلزی قرار داده شده است. طرح امید بخش دیگری برای پیل های خورشیدی ارائه شده است که علاوه بر موارد فوق یک لایه بسیار  نازک بین فلز مذکور و نیمه هادی قرار می دهند که تشکیل ساختار (فلز – عایق – نیمه هادی)  MISیا (فلز- اکسید – نیمه هادی) MOS می دهد

1-4ساختار باتری خورشیدی

باتری‌های خورشیدی معمولاً از مواد نیمه‌رسانا، مخصوصا سیلیسیم، تشکیل شده‌است. هر اتم سیلیسیم با چهار اتم دیگر پیوند تشکیل می‌دهد و بدین صورت، شکل کریستالی آن پدید می‌آید. در باتری‌های خورشیدی به سیلیسیم مقداری جزئی ناخالصی اضافه می‌کنند. اگر اتم ناخالص 5 ظرفیتی باشد (اتم سیلیسیم 4 ظرفیتی است) آنگاه در ارتباط با چهار اتم سیلیسیم یک  لایه ی آن بدون پیوند باقی می‌ماند (یک تک الکترون). به همین دلیل چون بار نسبی منفی پیدا می‌کند به آن سیلیسیم نوع N(Negative) می‌گویند. همین طور اگر اتم ناخالص دارای ظرفیت 3 باشد آنگاه یک حفره ی اضافی ایجاد می‌شود. حفره را به گونه‌ای می‌توان گفت که جای خالی الکترون با بار مثبت (به اندازه ی بار الکترون) و جرمی برابر با جرم الکترون است، که این امر هم باعث مثبت شدن نسبی ماده می‌شود و به آن سیلیسیم نوع P (Positive) می‌گویند. هر باتری خورشیدی از     6 لایه تشکیل شده که هر لایه را ماده‌ای خاص تشکیل می‌دهد

1-5مواد مورد استفاده  بصورت ورق در باتری خورشیدی

طرح بسیار نوید بخش دیگری برای سلول فوتو ولتایی ، کاربرد ورقه های فیلم های بسیار نازکی است که روی مواد نظیر شیشه یا فولاد زنگ نزن نشانده می شوند. سه ماده که به صورت ورقه های نازک (به ضخامت تقریبی 1 تا 3 میکرومتر) نتایج فوتوولتایی خوبی بدست داده اند. عبارتند از: سیلیسیوم هیدروژن دار آدورف ( – Si:H) ، سی اندپوم دی سلیند (CuLnSe2 یا بطور ساده CIS) و کادمیوم تلورید (CdTe). ماده – Si:H به صورت ورقه های نازک با ساختار آمورف ، ساختار چند بلوری با دانه هایی به صورت ورقه های نازک با ساختار بلوری با دانه هایی به اندازه حدود 1 میکرومتر کاربرد دارند

1-6عملکرد باتری خورشیدی CdTe

فرآیند فوتو ولتایی در باتری خورشید CdTe: هر کوانتوم نور (فوتون) دارای انرژی hv است که در آن h ثابت پلانک و v بسامد نور است. ( = C/) که در آن C سرعت نور و طول موج نور است). چنانچه انرژی فوتون بیشتر از گاف انرژی     نیم رسانا (فاصله میان نوارهای نوارهای ظرفیت و رسانش) باشد، به آن صورت فوتون جذب ماده می شود و الکترونی را از نوار ظرفیت برانگیخته می کند و به نوار رسانش می برد که الکترون در آنجا می تواند آزادانه درون بلور به حرکت در آید. الکترون بار منفی دارد، اما حفره ایجاد شده در نوار ظرفیت دارای بار مثبت است. وقتی که الکترون حفره به سرعت از هم جدا نشوند، الکترون جذب حفره مثبت می شود و بدون ایجاد هیچ جریانی نابود خواهد شد. بنابراین لازم است که میدان الکتریکی برای جداسازی بارها برقرار شود. این کار با افزودن مقدار کمی ناخالصی آلاییده به نیم رسانا و ایجاد پیوندگاهی میان مناطق نوع n (که ذرات حامل بار در آن بار منفی دارند) و نوع p (که با ذرات حامل در آن مثبت است) انجام می شود، پیوند ناهمگن نشان می دهد که کادمیوم سولفید (CdS) نوع n و کادمیوم تلورید (CdTe) نوع p تشکیل شده است. هنگامی که فوتون ،      زوج های الکترون – حفره را در نزدیکی این پیوندگاه  pn که در آن میدان الکتریکی قوی برقرار است ایجاد کند، فرآیند   فوتو ولتایی بیشترین بازدهی را خواهد داشت. باتری خورشیدی در این حال نیاز به حفظ اتصال های فلزی دارد. تا با        سیم هایی که به جریان الکتریکی در وسیله ای خارجی امکان عبور می دهند مرتبط شود. برای باتری CdS/CdTe ، اکسید قلع (SnO2) به عنوان اکسید رسانشی شفاف (TCO) برای اتصال به CdS نیز نیکل ، گرانیت، یاطلا برای اتصال CdTe کاربرددارند

1-7عملکرد باتری خورشیدی

با اتصال یک نیمه هادی نوع p به یک نیمه هادی نوع n، الکترون‌ها از ناحیه ی n به ناحیه یp و حفره‌ها از ناحیه ی p به ناحیه یn منتقل می‌شوند. با انتقال هر الکترون به ناحیه یp، یک یون مثبت در ناحیه یn و با انتقال هر حفره به ناحیه یn ، یک یون منفی در ناحیه یp باقی می ماند. یون‌های مثبت ومنفی میدان الکتریکی داخلی ایجاد می‌کنند که جهت آن از ناحیه ی n به ناحیه ی p است. این میدان با انتقال بیشتر باربرها (الکترون‌ها و حفره‌ها)، قوی تر و قوی تر شده تا جایی که انتقال خالص باربرها به صفر می‌رسد. در این شرایط ترازهای فرمی دو ناحیه با یکدیگر هم سطح شده‌اند و یک میدان الکتریکی داخلی نیز شکل گرفته‌است. اگر در چنین شرایطی، نور خورشید به پیوند بتابد، فوتون‌هایی که انرژی آنها از انرژی شکاف نیمه هادی بیشتر است، زوج الکترون-حفره تولید کرده و زوج‌هایی که در ناحیه تهی یا حوالی آن تولید شده‌اند شانس زیادی دارند که قبل از بازترکیب، توسط میدان داخلی پیوند از هم جدا شوند. میدان الکتریکی، الکترون‌ها را به ناحیه یn و حفره‌ها را به ناحیه ی p سوق می‌دهد. به این ترتیب تراکم بار منفی در ناحیه یn و تراکم بار مثبت در ناحیه یp زیاد می‌شود. این تراکم بار، به شکل ولتاژی در دو سر پیوند قابل اندازه گیری است. اگر دو سر پیوند با یک سیم، به یکدیگر اتصال کوتاه شود، الکترون‌های اضافی ناحیه یn، از طریق سیم به ناحیه یp رفته و جریان اتصال کوتاهی را شکل می‌دهند. اگر به جای سیم از یک مصرف کننده استفاده شود، عبور جریان از مصرف کننده، به آن انرژی می‌دهد. به این ترتیب انرژی فوتون‌های نور خورشید به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. هر چه میدان الکتریکی درون پیوند قوی تر باشد، ولتاژ مدار باز بزرگتری بدست می‌آید. برای دست یافتن به یک میدان الکتریکی بزرگ، باید اختلاف ترازهای فرمی دو ماده p و n از یکدیگر زیاد باشد. برای این منظور باید انرژی شکاف نیمه هادی بزرگ انتخاب شود. بنابراین ولتاژ مدار باز یک سلول خورشیدی با انرژی شکاف آن افزایش می‌یابد. اما افزایش انرژی شکاف سبب می‌شود، فوتون‌های کمتری توانایی تولید زوج الکترون-حفره داشته باشند و بنابراین جریان اتصال کوتاه کمتری نیز تولید شود. بنابراین افزایش انرژی شکاف، روی ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه سلول دو اثر متفاوت دارد. (شکل 1)

 پیل های معمولی از نوع n روی p از قرص های گرد سیلیسیومی به ضخامت mm 0.3 تهیه می شوند. طرف پایین یا پشت پیلی که نور بر آن نمی تابد دارای پوششی فلزی است که با بدنه ی نوع p سیلیسوم تماس برقرار  می کند. یک لایه ی بالایی از نوع n که تشکیل دهنده ی پیوند pn است برای اینکه مقاومت اندکی داشته باشد، به میزان زیادی ناخالص شده است. انگشتی های فلزی به عرض حدود mm0.1 و به ضخامت  mm0.5 با این  لایه ی جلویی، تماس اهمی ایجاد می کنند تا جریان را جمع آوری کنند. یک پوشش شفاف عایق ضد بازتاب به ضخامت تقریبی006 میکرون لایه سیلسیومی فوقانی را   می پوشاند و به این ترتیب انتقال نور بهتری نسبت به هنگامی که سیلیسیوم بدون پوشش است پدید می آورد

1-8نکاتی ساده درباره ی انواع باتری های خورشیدی

الف- چون سیلسیوم (si) به طور گسترده در مدارهای مجتمع (Ic) بکار رفته است فن ساخت آن کاملا توسعه یافته است و انتخاب آن برای استفاده در باتری های خورشیدی کاملا طبیعی است در حالی که روش های دیگر در دست مطالعه و    توسعه اند؛

ب- ساخت پیل های چند بلوری یا پیل هایی به صورت ورقه های نازک به جای پیل های تک بلوری ممکن است هم از نظر ریالی و هم از نظر انرژی مصرف شده در مراحل تولید بسیار اقتصادی باشد، زیرا برای ساخت پیل های تک بلوری  به حرارت شدید، رشد دقیق بلور و نیز برش احتیاج است؛

ج- از آنجا که هزینه ی ساخت آینه ها و عدسی های متمرکز کننده نسبت به اکثر نیمه هادی ها بسیار کمتر است، استفاده از سیستم های متمرکز کننده که در آنها نور خورشید بر روی پیل های نسبتا کوچک نیمه هادی متمرکز می شود مقرون به صرفه است؛

چ- چون پیل ها را می توان طوری طراحی کرد که با نور یک طول موج کار کنند، شاید به صرفه باشد طیف را تجزیه کنیم و قسمت های مختلف آن را بر روی پیل هایی بتابانیم که برای مولفه های آن طیف ها مناسب ترند؛

ه- چون میزان تابش نور خورشید و نیاز به انرژی، پیوسته در نوسان است، پیل هایی که خاصیت ذاتی ذخیره سازی انرژی به روش الکترولیز را دارند ممکن است جالب توجه باشند

1-9ساخت سلول‌های خورشیدی با استفاده از مواد آلی و کاربرد  آن

سلول های خورشیدی ساخته شده از مواد آلی در مقایسه با همتایان سیلیکونی خود بازده بسیار کمتری دارند. اما به دلیل هزینه ساخت پایین و همچنین قابلیت هایی مانند انعطاف پذیری برای مصارف غیرصنعتی مناسب هستند. شارژر موبایل قابل حمل کار گذاشتن باتری ها در سطوح دارای انحناء مانند بدنه ماشین ها و حتی استفاده از آنها در لباس ها از مصارفی است که برای سلول های خورشیدی آلی (ارگانیک) پیش بینی می‌شود. خصوصیت دیگر آنها انعطاف پذیری در طول موجی است که در آن بیشترین جذب را دارند. در نتیجه اگر برای مثال ماده آلی با جذب درناحیه زیر قرمز استفاده شود از سلول خورشیدی آلی می‌توان در شیشه‌های اتومبیل شیشه‌های خانه‌ها و هر مکان دیگری که باید شفاف باشد استفاده کرد. ساخت سلول های خورشیدی آلی از دهه 70 میلادی مورد تحقیق و بررسی علمی قرار گرفته است ولی هنوز نمونه بازاری آن ساخته نشده است. از موادی که آینده ی  روشنی در این صنعت برای آن پیش بینی می‌شود کریستال های مایع ستونی هستند

1-10خواص ماده و روش های پردازش پیل ها

واقعیت امر این است که پیل های سیلسیومی با استفاده از طرح معمولی پیل و روش های مرسوم آماده سازی مدار مجتمع (Ic) برای مصارف زمینی ساخته شده اند. البته این پیل ها نسبتا گران قیمت هستند و هزینه ی آنها بیش از 10 دلار به ازای هر وات خروجی حداکثر است و به همین دلیل برای مصارف خاص مانند تامین برق  دستگاه های ارتباطی واقع در مناطق دور دست که هزینه تولید الکتریسیته بوسیله ی سایر منابع گران تمام می شود مناسبند. دو عامل مهم و اساسی بر انتخاب مواد تشکیل دهنده ی پیل و روش های آماده سازی تاثیر دارد

1- هزینه ی انرژی الکتریکی تولید شده: هزینه ی توان خروجی یک سیستم فتوولتایی مثلا بر حسب دلار در هر کیلووات ساعت با راندمان پیل و مجموعه یکپارچه آن و کلیه هزینه هایی که در خلال ساخت، نصب و راه اندازی آن سیستم صرف    می شود تعیین می گردد. هزینه های تراز کننده سیستم (BOS) مانند بهای زمینی که به آن اختصاص یافته است و هزینه ی تبدیل توان و ذخیره سازی انرژی را باید به هزینه ی فوق افزود

2- زمان یا نسبت بازپرداخت انرژی: در هر مرحله  از تولید توان یک سیستم فتوولتایی در مرحله ی استخراج مواد خام از زمین، در مرحله ی تصفیه و پالایش و در مراحل شکل دادن  مواد و غیره انرژی مصرف می شود. مدت زمانی که سیستم مذکور باید کارکند تا مقدار انرژی الکتریکی معادل کل انرژی بکاررفته در ساخت آن سیستم را تولید کند، نباید بیش از چند سال باشد. این مدت را زمان بازپرداخت انرژی می نامند

اگر قرار باشد سیستم تولید توان فتوولتایی، در مجموع انرژی تولید کند، باید طول عمر مفید سیستم بیش از طول مدت بازپرداختش باشد. در یک سیستم اقتصاد آزاد ایده آل ،کارآیی بازپرداخت انرژی یک سیستم پیل خورشیدی یا هر نیروگاه دیگر تا حدی در هزینه آن سیستم نمایان می شود

هنگام مقایسه ی سیستم های گوناگون فتوولتایی می توان قابلیت تحمل نسبی آنها را در شرایط محیطی گوناگون مانند دما، رطوبت درون هوا، و حتی اثر بیرنگ کنندگی نور خورشید بر پوشش پیل در نظر گرفت، زیرا این عوامل می توانند موجب کوتاه شدن عمر سیستم و افزایش هزینه ی انرژی حاصله شوند. به اجرا درآوردن طرح هایی که برای مصرف در مقیاسی وسیع در نظر گرفته می شوند باید به مقدار زیاد مقرون به صرفه باشد. در دسترس بودن مواد بکار رفته در این پیل ها و نیز اثرات محیطی مربوط به ساخت، استفاده و سرانجام فروش و عرضه ی این پیل ها باید بررسی شود

 فصل دوم

سیستم های فتوولتاییک

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word

مقدمه
فصل اول: مفاهیم اساسی  در طراحی
فصل دوم: هسته ترانسفورماتور
فصل سوم: سیم پیچی ترانسفورماتور
فصل چهارم: طراحی ترانسفورماتور
منابع و مراجع
 

 

مقدمه
در میان مباحث مختلف علوم بحث طراحی یكی از مهمترین موضوعاتی است كه در مورد آن باید تحقیقات وسیعی انجام شود. در مورد دستگاهها و وسایل الكتریكی نیز موضوع طراحی جایگاه ویژه ای دارد.
شاید پركاربردترین وسیله ای كه در اغلب دستگاههای الكتریكی و الكترونیكی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و در اندازه های كوچك و بزرگ استفاده می شود، ترانسفورماتور می باشد.
ترانسفورماتورها از نظر كاربرد انواع مختلفی دارند: ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) ، ترانسفورماتورهای جریان (CT) ، ترانسفورماتورهای قدرت (PT) ، ترانسفورماتورهای امپدانس، ترانسفورماتورهای ایزولاسیون و اتوترانسفورمرها . هر كدام از این نوع ترانسفورماتورها كاربرد و تعریف خاص خود را دارند.
در روند طراحی ترانسها مسایل مختلفی مطرح می شود، و مراحل متعددی باید طی شود تا یك طراحی بصورت پایدار و مناسب ، قاب ساخت و استفاده بصورت عملی باشد.
در این پروژه، بعد از بررسی مقدماتی و تعریف بعضی از پارامترهای مهم در مبحث ترانس، از جمله میل مدور (CM) ، ضریب شكل موج (Form Factor) و نیز ضریب انباشتگی سطح مقطع (Stacking factor) به معرفی دو فرمول اساسی مورد استفاده در روند طراحی پیشنهادی در این پروژه می پردازیم و در فصول بعدی به معرفی ضرایب مورد استفاده در طراحی هسته و سیم پیچی و نیز معرفی و ارایه كاتالوگها و نمودارهای موردنیاز برای طراحی انواع هسته و سیم پیجی، كه از مباحث اساسی در ترانسفورماتورها می‌باشد، پرداخته میشود.
در ادامه مبحث اصلی و در واقع نتیجه ای كه از مباحث قبلی گرفته شده است، در جهت ارائه یك نتیجه كلی، روندی برای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت بصورت یك الگوریتم و روش برای طراحی آورده شده است.
در انتها نیز یك برنامه كامپیوتری در جهت بهبود روند طراحی و سرعت بخشیدن به انجام فرایند حجیم محاسباتی مبحث طراحی و بهبود بعضی از پارامترهای مهم از جمله راندمان، ارائه شده است. در پایان این بخش نیز نتایج چند طراحی آورده شده است.
 
فصل اول
مفاهیم اساسی در طراحی
در این قسمت به عنوان توضیح بعضی از تعاریف و مقدمات و چند مبحث بصورت گذرا مطرح می شود، كه با توجه به اهمیت آشنایی با این مفاهیم در بحث طراحی می تواند بسیار مفید باشد.
تعاریف و مفاهیم:
مدل مدور (Circular Mil) :
میل مدور یكی از واحدهای متداول بین كننده سطح مقطع هادیها می‌باشد. وقتی كه قطر هادی برابر با یك میل (mil) باشد، سطح مقطع هادی طبق روابط زیر و با توجه به شكل یك میل مدور خواهد بود.
 
(mil) قطر هادی D =
(CM) سطح مقطع هادی A=
1 mil = 0.001 inch
1 inch = 2.54 cm
 
(1-1)  
ضریب شكل موج (From Factor) :
ضریب شكل موج برابر با نسبت مقدار rms موج ولتاژ مورد استفاده به مقدار میانگین این شكل موج است، كه بدین ترتیب برای هر شكل موج مشخصه موجود، این ضریب متفاوت خواهد بود. برای مواردی كه از موج متناوب سینوسی استفاده می شود، مقدار این ضریب برابر با 11/1 در نظر گرفته خواهد شد.
(2-1)    
در شكل موج سینوسی روابط 3-1 و 4-1 برقرار می باشند:
(3-1)     و (4-1) 
و از روابط قبل برای موج سینوسی بدست می آید:
(5-1)  
ضریب انباشتگی در سطح مقطع (Stacking Factor) :
ضریب انباشتگی در سطح مقطع برای بیان این واقعیت مطرح می‌شود كه، سطح مقطع محاسبه شده هسته همیشه از مقدار واقعی سطح مقطع آهن هسته بیشتر است. بنابراین برای استفاده از پارامتر سطح مقطع در فرمولها باید این ضریب را كه مقدار آن اغلب عددی نزدیك یك بوده و تقریباً 0.9 و یا 0.95 می باشد، به مقدار سطح مقطع ضرب كرد.
انواع سیمهای تخت :
1. سیم تختی كه از سیم‌های گرد ساخته می‌شود و سطح مقطع آن به شكل مستطیل بوده ولی راسهای آن كاملا تیز نیست یعنی لبه آن به صورت گرد و دارای شعاع r می‌باشد.
لبه‌هابه این دلایل گرد می‌شوند كه
•    قالب بندی آن كاملا مستطیل نمی‌تواند باشد
•    در لبه‌های نوك تیز میدان شدیدتر و خطرناكتر می‌باشد.
•    عایق بندی (پیچیدن كاغذ عایق روی آن) مشكل می‌شود چرا كه عایق‌ها در اثر كشش در لبه‌های نوك تیز پاره می‌شوند.
2. سیم‌های دو قلو كه در ترانسفورماتور‌های با ولتاژ بالا به خاطر عایق بندی بهتر از این نوع سیم استفاده می شود.
3. سیم‌های بافته كه در زمان نیاز به سطح مقطع بالا (ترانسفورماتورهای با جریان‌های خیلی بالا) از این نوع سیم استفاده می‌شود. تعداد هادیها در سیم بافته فرد بوده و لاك شده می‌باشند و از همدیگر كاملا عایق می‌باشند با استفاده از این سیم تلفات eddy كاهش می‌یابد.

 
بخشی از منابع و مراجع پروژه ساخت ترانسفورماتورهای قدرت تک فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه آن در word
Lowdon, E. : Practical Transformer Design Handbook.            [1] Edition : 1958
[2] Electrical machinery Analyses Applying MATLAB
[3] حشمتی، احمد. گزارش دوره آموزش در شركت ایران ترانسفو زنجان – قسمت فنی تابستان 1380
[4] نصیری، علی. جزوه طراحی ترانسفورماتور. دانشگاه زنجان.
[5] سایت اینترنتی : http : // www.magmet.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فیلترها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فیلترها در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فیلترها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فیلترها در word

فیلترها  
مقدمه  
فیلترهای غیر فعال  
انواع عنصر یگانه  
فیلترL  
فیلتر T  
فیلتر   
انواع عنصر چندگانه  
فیلترهای فعال  
فیلترهای دیجیتال  
فیلترهای SAW  
فیلترهای BAW  
فیلترهایGarnet  
فیلترهای اتمی  
تابع انتقال  
طبقه بندی به وسیله تابع انتقال  
طبقه بندی به وسیله روش شناسی طرح  
آنالیز هدایت مدار  
تصویر آنالیز امپدانس  
ترکیب شبکه‌ای  
فیلترهای بالاگذر  
مقدمه  
فیلترهای آرام کننده حوزه مکانی  
فیلترهای پایین گذر میانگین:  
فیلتر میانه ( Median )  
فیلتر میان نگذر  
فیلتر ضد پارازیت  
فیلتر ضد شنود یا حذف صدا  
بررسی فیلتر میان نگذر به طور مداری و تابع تبدیل  
فیلتر پایین گذر  
فیلتر فعال  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فیلترها در word

1 مجلات تخصصی نور – مجله کتاب ماه علوم و فنون – شماره 5 – فیلترهای فعال و غیر فعال

2 طراحی فیلتر و سنتز مدار ، نویسنده: حمیدرضا خدادادی، ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)، سال 1383

فیلترها

مدارهای الکترونیکی هستند که اعمال پردازش سیگنال را انجام می دهند، بویژه هنگامی که می خواهیم سیگنال های ناخواسته عناصر را از بین ببریم و / یا آنکه می‌خواهیم آن‌ها (سیگنال‌های ناخواسته. مترجم) را افزایش دهیم. فیلترهای الکترونیکی می توانند به صورت زیر باشند

فعال یا غیر فعال

آنالوگ یا دیجیتال

گسستگی زمانی یا پیوستگی زمانی

خطی یاغیر خطی

واکنش نا متناهی ضربه (نوع IIR) یا واکنش متناهی ضربه (نوع FIR)

انواع رایج فیلترها (صرف نظر از جنبه های دیگر طراحی‌‌ آنها) فیلترهای خطی هستند. این مقاله که در مورد جزئیات طراحی و آنالیز فیلترهای خطی است را مشاهده کنید

1مقدمه

2طبقه بندی به وسیله تکنولوژی

21فیلترهای غیر فعال

211 انواع عنصر یگانه

212 فیلتر L

2.1.3 فیلتر T

2.1.4 فیلتر

215 انواع عنصر چندگانه

22 فیلترهای فعال

23 فیلترهای دیجیتال

24 سایر فناوری های فیلتر

241 فیلترهای کوارتز و فیزوالکتریک ها (ویژگى برخى کریستالها که به هنگام اعمال ولتاژ به انها تحت فشار قرار مى گیرند یا به هنگام قرار گرفتن در معرض فشار مکانیکى یک ولتاژ تولید مى کنند

242 فیلترهای SAW

2.4.3 فیلترهای BAW

2.4.4 فیلترهای Garnet

2.4.5 فیلترهای اتمی

3 تابع انتقال

4 طبقه بندی به وسیله تابع انتقال

5 طبقه بندی به وسیله توپولوژی (مکان شناسی)

6 طبقه بندی به وسیله طراحی علم اصول

61 آنالیز (تجزیه و تحلیل) مستقیم مدار

62 تجزیه و تحلیل امپدانس تصویر

63 شبکه پیوند

مقدمه

قدیمی ترین فورم فیلتر های الکترونیکی فیلترهای خطی آنالوگ غیر فعال هستند، که فقط استفاده از مقاومت ها و خازن ها یا مقاومت ها و سلف ها را ایجاد می کند. که آنها به ترتیب به نام فیلترهای تک قطبی  RC و RL  معروف هستند. بیشتر فیلتر های LC چند قطبی پیچیده سال های زیادی وجود داشتند، عملکرد چنین فیلترهایی به خوبی از کتاب های زیادی که در این مورد نوشته شده قابل درک است. هم چنین فیلترهای هیبرید ساخته شده اند،  به طور نمونه شامل ترکیب آمپلی فایرها (تقویت کننده ها)ی با تشدید کننده های مکانیکی یا تاخیر خطی است. قطعات دیگر مثل خطوط تاخیر CCD هم‌چنین به عنوان فیلترهای با گسستگی زمانی به کار می‌روند. با دسترسی پردازش دیجیتالی سیکنال، فیلترهای دیجیتالی فعال عمومی شدند

فیلترهای غیر فعال

اجرای غیرفعال فیلترهای خطی مبنی بر ترکیب مقاومت ها R))، سلف ها (L) و خازن ها (C) است. این فیلترها را به طور کلی فیلترهای غیرفعال می دانیم، به این دلیل که آنها  روی منبع تغذیه بیرونی بستگی ندارند.سلف ها از مسیر سیگنال های با فرکانس های بالا جلوگیری می کنند و سیگنال های فرکانس پایین را عبور می دهند، در حالی که خازن ها عکس سلف عمل می کنند. فیلتری که سیگنال در آن از طریق یک سلف عبور می‌کند، یا آن‌که در آن یک خازن مسیری به زمین فراهم می کند، سیگنال های فرکانس پایین را نسبت به فرکانس های بالا کمتر تضعیف می کند که به آن فیلتر پایین گذر می گوییم. اگر سیگنالی از طریق یک خازن عبور کند، یا این‌که از طریق سلف زمین شود،‌ آن وقت فیلتر سیگنال های فرکانس بالا را نسبت به  سیگنال های فرکانس پایین کمتر تضعیف می کند که به آن فیلتر بالا گذر می گوییم. مقاومت ها به خودی خود مشخصات فرکانسی قابل انتخاب ندارند، اما به سلف ها و خازن ها به منظور تعیین ثابت زمانی مدار و به تبع پاسخ فرکانسی، اضافه می‌شوند

در فرکانس های خیلی بالا (در حدود 100MH)، گاهی اوقات سلف ها از سیم‌پیچ‌های تک‌حلقه‌ای یا نوارهای ورق فلزی تشکیل می‌شوند ، و خازن ها از ورقه‌های فلزی نزدیک به هم تشکیل می‌شوند. به این قطعات فلزی سلفی یا خازنی تحلیل بردن  می‌گویند

سلف ها و خازن ها عنصرهای واکنش پذیر فیلتر هستند. شماری از عناصر فیلتر قدیمی را تعیین می کند. در این زمینه، مدار میزان شده LC‌ در فیلتر میان گذر یا میان نگذر به عنوان استفاده تک عنصر حتی اگر از دو جزء تشکیل شده باشد مطرح شده است

انواع عنصر یگانه

ساده ترین فیلترهای غیر فعال از یک عنصر یگانه راکتیو تشکیل شده اند. این فیلترها توسط عناصر RC, RL یا RLC ساخته شده اند.ضریب کیفیت Q‌ اندازه ای است که برای توصیف ساده فیلترهای میان گذر یا میان نگذر استفاده می شود. وقتی گفته می شود فیلتری ضریب کیفیت بالایی دارد به این معنی است که دامنه فرکانسهای با پهنای باندکم برابر با فرکانس میانی است

فیلترL

از دو عنصر، یکی به طور سری و دیگری به طور موازی تشکیل شده است

فیلتر T

پیکربندی سه عنصره در فیلترهای نوع T می تواند فیلترهای پایین گذر، بالا گذر، میان گذر یا میان نگذر را بسازد

فیلتر

پیکربندی سه عنصره در فیلترهای نوع T می تواند فیلترهای پایین گذر، بالا گذر، میان گذر یا میان نگذر را بسازد

 

انواع عنصر چندگانه

فیلترهای عنصر چندگانه معمولا به صورت شبکه پله ای ساخته می شوند. این فیلترها می‌تواند به صورت ساختارهای L ، T و مشاهده شود. وقتی که می‌خواهیم برخی پارامترهای فیلتر مانند سرعت انتقال از باند میان‌گذر به میان‌نگذر را بهبود ببخشیم به عناصر بیشتر نیاز است

فیلترهای فعال

فیلترهای فعال با استفاده از ترکیبی از اجزا غیر فعال و فعال (تقویت کردن)، اجرا می شوند و به یک منبع تغذیه بیرونی نیاز دارند. تقویت کننده ها مکررا در طراحی های فیلتر فعال استفاده می شوند. آنها می توانند ضریب کیفیت بالایی داشته باشند و می‌توانند بدون استفاده از سلف هم به رزونانس برسند. هر چند، حد بالایی فرکانس های آنها به وسیله ی پهنای باند تقویت کننده هایی که  استفاده می شوند،‌ محدود است

فیلترهای دیجیتال

به کمک پردازش دیجیتالی سیگنال می‌توانیم در محدوده‌ی وسیعی فیلترهای متنوع باصرفه ای بسازیم. سیگنال نمونه می گیرد و مبدل آنالوگ به دیجیتال، سیگنال را به سیلی (تعداد زیادی. مترجم) از شماره‌ها تغییر می‌دهد. یک برنامه رایانه مداوم روی یک CPU یا یک DSP مخصوص (یا مدامت کمتر روی سخت افزار انجام الگوریتم) بازده شمارش جریان را محاسبه می کند. این جریان می تواند تبدیل شود به یک سیگنال زودگذر میان مبدل دیجیتال به آنالوگ. مسائلی وجود دارند با نویز را با تغییر نشان می دهد، اما این می تواند کنترل کند برای فیلترهای خیلی مفید. به علت نمونه برداری مورد بحث، سیگنال ورودی باید مقدار فرکانس محدود باشد یا نا همواری رخ دهد. فیلتر دیجیتال را مشاهده کنید

فیلترهای SAW

SAW (موج صوتی سطحی/ظاهری) فیلترهایی هستند که به طور معمول در دستگاه های الکترومکانیکی که در فرکانس رادیویی به کاربرد برده می شود استفاده می شوند. سیگنال های الکتریکی در یک کریستال فیزوالکتریک تبدیل به موج مکانیکی می شوند، این موج به تاخیر افتاده ، قبل از آنکه به وسیله الکترودهای بیشتر تبدیل به سیگنال الکتریکی شود سرتاسر کریستال پخش/منتشر می شود. انرژی های خروجی موج به تاخیر افتاده که ترکیب نشده هستند اجرا مستقیم آنالوگ واکنش ضربه متناهی فیلتر را تولید می کند. این شیوه پالایش/فیلترینگ هیبرید در یک نمونه آنالوگ فیلتر پیدا شد. فرکانس های فیلترهای SAW  تا حد 3GHz محدود هستند

فیلترهای BAW

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با مولتی متر عقربه ای یا آنالوگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با مولتی متر عقربه ای یا آنالوگ در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با مولتی متر عقربه ای یا آنالوگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه  :

 آشنایی با مولتی متر عقربه ای ( آنالوگ ) و طریقه اندازه گیری چند كمیت با آن , همچنین آشنایی با گالوانومتر و چگونگی كاربرد آن .
زمینه نظری : دستگاه اندازه گیری عقربه ای یا آنالوگ از یك قاب متحرك تشكیل شده كه در داخل یك میدان مغناطیسی دائمی قرار گرفته و میزان چرخش آن را عقربه نشان       می دهد . وقتی جریان معینی از قاب متحرك حركت می كند,  قاب و عقربه متصل به آن منحرف شده و عقریه مقدار جریان را نشان می دهد . برای اندازه گیری پارامترهای مختلف مانند شدت جریان , ولتاژ , مقاومت و … روی صفحه را طوری درجه بندی         می كنند كه میزان انحراف عقربه متناسب با جریان عبور كرده از قاب متحرك و در نتیجه متناسب با پرامتر مورد اندازه گیری باشد . و بتوان مقدار پارامتر مورد اندازه گیزی را مستقیما روی صفحه خواند .
مولتی متر ( Multi meter   )  یا آوومتر دستگاهی است كه به وسیله آن می توان چند كمیت مختلف را اندازه گیری كرد . و نام آن از حروف اول كلمات Amper , Volt , Ohm  گرفته شده است . تمام مولتی مترها با جزیی اختلاف مانند یكدیگر هستند . در اینجا جهت آشنایی با طرز كار و نحوه قرار دادن آن در مدارهای الكتریكی , به شرح یكی از مدل های مولتی متر می  پردازیم . در روی مولتی متر قسمت های زیر قابل مشاهده است :
1- صفحه نمایش شامل عقربه و قوس های مدرج
2- كلید انتخاب یا سلكتور ( دكمه انتخاب )
3- دكمه تنظیم كننده مكان عقربه
4- پیچ تنظیم عقربه
5- فیش های مثبت و منفی به رنگ های قرمز و سیاه
در مولتی متر مورد نظر در صفحه , برای كمیت های مختلف 9 ردیف قوس های مدرج دیده می شود كه هر ردیف به درجات مختلف تقسیم شده است .
روی صفحه و در كنار سلكتور علائم V برای اختلاف پتانسیل , A برای شدت جریان ,   ?    برای مقاومت , Ac  برای جریان متناوب و Dc  برای جریان مستقیم به كار رفته است . بر روی صفحه منحنی شماره ( 1 ) برای اندازه گیری مقاومت به كار می رود . منحنی دوم در زیر آینه برای اندازه گیری ( با سه سری ( 2 ) , ( 3 ) و ( 4 ) ) ولتاژ و شدت جریان مستقیم به كار می رود . منحنی شماره ( 5 ) برای اندازه گیری ولتاژ متناوب تا حداكثر 10v به كار می رود . منحنی شماره ( 6 ) برای اندازه گیری ظرفیت خازن به كار می رود .
منحنی پنج با شماره گدذاری های ( 7 ) و ( 8 ) نیز برای اندازه گیری ولتاژ مستقیم به ترتیب تا حداكثر+25v  ,+5v   به كار می رود . با این تفاوت مه چون صفر منحنی در وسط قرار دارد , نحوه اتصال دستگاه در مدار یعنی فیش مثبت دستگاه به قطب مثبت منبع یا قطب منفی منبع تغذیه متصل شود می توان اندازه گیری را انجام داد . البته برای تغییرات ولتاژ از مثبت به منفی و بالعكس نیز قابل استفاده است .
منحنی های نشان داده شده با شماره های ( 9 ) و ( 10 ) , (11 ) و (12) برای اندازه گیری های پارامترهای ** و ترانفریستور به كار می رود كه از ذكر آن صرف نظر می كنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید