بررسی بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
2 -1- ضرورت تحقیق    6
1- اهداف تحقیق    8
4- 1- فرضیه های تحقیق    8
فرضیه ها    8
5- 1- قلمرو مکانی تحقیق    9
موضوع فعالیت شرکت    9
مرکز  و حوزه عملیات شرکت    9
سرمایه و سهامداران    10
اهداف و مأموریت های شرکت    10
اهداف    11
فصل دوم ادبیـات تحقیق    12
1-2- عملکرد    13
2- 2- ارزیابی عملکرد :    14
3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد :    16
4-2- ارزیابی عملکرد در ایران    19
5-2-  مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد    20
6-2- اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد    21
7-2- ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد    21
8-2-  شاخص های ارزیابی عملکرد    23
1-8-2- طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد    24
2-8-2- ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد    25
9-2- مزایای ارزیابی عملکرد سازمان    28
11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد    29
1-11-2- سیستمهای ارزیابی عملكرد سنتی    29
2-11-2- سیستمهای ارزیابی عملكرد نوین    31
3-11-2- مقایسه دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد    33
12-2- مدلهای ارزیابی عملکرد    35
1-12-2- مدل جایزه دمینگ    35
2-12-2- مدل مالكوم بالدریج    38
مراحل و قدمهای اجرایی    40
3-12-2-  مدل PIPE    41
شکل شماره 2-2- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد    42
شکل شماره 3-2- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری    43
تهیه نقشه فرآیند    45
تعیین شاخصهای اندازه‌گیری عملكرد    46
4-12-2-  مدل  EFQM    47
ویژگیهای مدل    47
كلیات مدل    49
منطقRADAR    50
بكارگیری منطق RADAR    51
حوزه های مدل    52
5-12-2- مدل ارزیابی متوازن    53
روش ارزیابی متوازن چیست؟    56
منظر یادگیری و رشد    57
1- منظر مالی    59
2- منظر مشتری    59
3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار    60
1- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت)    62
2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان    62
3- توازن بین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت    63
4- توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد    63
13-2- انتخاب الگوی مناسب    63
وجوه شباهت بین EFQM و BSC    64
وجوه تفاوت بین EFQM و BSC    65
جدول 2-2- تفاوت های مدل EFQM و BSC    68
جدول 3-2- تعیین مدل پیشنهادی    69
14-2-  تاریخچه و پیشینه تحقیق :    70
1-14-2- تحقیقات داخلی    70
2-14-2-  تحقیقات خارجی    73
15-2- چارچوب نظری تحقیق    75
فصل سوم متدولــوژی تحقیق    79
1-3- نوع تحقیق    80
2-3- ابزار اندازه گیری    81
3-3-پایایی آزمون     82
4-3-  روایی آزمون      83
5-3- جامعه آماری    83
6-3- آزمون های آماری    85
1-6-3-آزمون دوجملهای    85
2-6-3-آزمون مربع  كای پیرسون    86
فصل چهـارم    89
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق    89
مقدمه    90
1-4- ویژگیهای دموگرافیك    91
سابقه مدیریتی افراد در شرکت    92
سابقه فرد در پست مدیریت فعلی    92
تحصیلات پاسخگو    93
الف- جامعیت    95
ب- انعطاف‌پذیری    96
ج- مقبولیت سازمانی    96
د- قابلیت پیش‌بینی    97
2-4-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال‌های تحقیق    98
جدول 10-4  نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دو جمله ای    100
جداول دو بعدی    101
جدول 13-4- آزمون شفه    102
آزمون تحلیل مولفه های اصلی    103
تعریف و ویژگی های مولفه های اصلی    104
نمودار شماره 1-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص جامعیت    106
نمودار شماره 2-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص مقبولیت    110
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق    112
مقدمه    113
1-5- بحث و نتیجه‌گیری:    115
2-5- محدودیت‌های تحقیق    116
– محدودیت مکانی تحقیق    116
3-5- پیشنهادهای تحقیق    118
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:    121
منابع و مأخذ :    123
شاخص اثربخشی نیروی انسانی    128
شاخص بازده دارایی    129
شاخص سود (زیان) ناخالص    130
شاخص سود (زیان) عملیاتی    131
شاخص بهره وری نیروی انسانی    133
شاخص رشد بازار    135
شاخص ارزش افزوده    136
شاخص بازده سرمایه در گردش    137
فصل اول کلیـات تحقیق

 

مقدمه
همانطور كه می‌دانیم امروزه اغلب سازمانها در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند. محیطی كه متغیرهای داخلی و خارجی آن دائما در حال تغییر بوده و امكان پیش‌بینی این تغییرات نیز بسیار سخت و مشكل است. از طرفی سازمانها هزینه‌های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی هایی می‌نمایند تا بتوانند به اهداف بلند مدت و چشم اندازهای سازمان خود دست یابند. بنابر این آگاهی از اینكه عملكرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف آن بوده است و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویا امروز كجاست برای مدیران و سازمانها اهمیت فراوان دارد. لذا ما در این تحقیق سعی داریم تا با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده از سوی شركتهای آب و فاضلاب شهری و اهداف و ماموریت شركت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران به بررسی و مطالعه الگوی ارزیابی عملكرد فعلی شركت بپردازیم. بدین منظور چون شالوده و بنیان اصلی هر مدل ارزیابی عملكرد، شاخص‌های آن مدل می‌باشد، لذا به بررسی ویژگیهای شاخص‌های مدل ارزیابی عملكرد این شركت به منظور كسب اطلاع از اینكه آیا مدل فعلی ارزیابی عملكرد شركت قادر به ارزیابی مناسب همه جنبه‌های عملكردی این شركت با توجه به اهداف و ماموریت آن می باشد یا خیر پرداخته می‌شود.

1-1- بیان مسأله :
 در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت می کنند دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد بکارگیرند بنابراین  ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگیز مدیریت سازمانهاست. تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمانها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
با توجه به اهمیت نقش شرکتهای آب و فاضلاب شهری در تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و با کیفیت و کمک به ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و ارتباط مستقیم و مستمر خدمات این شرکتها با زندگی روزمره جمعیت شهری تحت پوشش ، ارائه خدمات مناسب و با کیفیت، کسب رضایت مشتریان ،ارتقاء سطح بهره وری و کاهش اتکاء به کمکهای دولتی از مهمترین اهداف این شرکتها می باشد.
سیستم های ارزیابی عملکرد بعنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستیابی سازمان ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمانها جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمانها برخوردار است هر الگوی ارزیابی عملکرد دارای شاخصهایی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم است که توانایی و مناسب بودن این شاخص ها در اثر بخشی و کارایی مدل تاثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد.
از طرفی  مولفه های اصلی هر سیستم ارزیابی عملکرد شاخص ها و معیارهای آن سیستم
می باشد؛ زیرا ارتباط بین مدل ارزیابی عملکرد با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص ها و معیارها برقرارمیگردد. در واقع مجموعه شاخص های عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل ازآنها تشکیل دهنده یک مدل ارزیابی عملکرد است . ا همیت نقش شاخص ها در ارزیابی عملکرد مناسب و صحیح سازمان کاملا مشهود است . سازمانها در طراحی و انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد می بایست اصول و چارچوبهایی را رعایت نمایند . معیارها باید به گونه طراحی و انتخاب گردند که بتوانند کارایی و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین نمایند. اما در اغلب موارد سازمانها در این مرحله دچار غفلت شده و عموما معیارهایی را انتخاب می نمایند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است بر ملا کنند.
مطالعات و بررسی های انجام شده توسط محقق بر روی نتایج ارزیابی عملکرد شرکت طی سالهای 82 تا 85 نشان می دهد که شرکت علیرغم سرمایه گذاری های فراوان در ایجاد تأسیسات و تجهیزات تولید آب و افزایش حجم آب تولیدی و همچنین ارائه تسهیلات بهتر برای مشترکین خود نتوانسته است عملکرد مناسبی را ارائه دهد. نتایج بدست آمده از عملکرد شرکت طی سالهای فوق که در گزارش سالیانه (صورت های مالی شرکت) به مجمع شرکت ارائه گردیده نشان می دهد که اگر چه فعالیتها و تلاش های مدیریت در جهت بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری بسیار چشم گیر بوده و در ظاهر شرکت عملکرد مناسبی داشته است امّا نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس مدل ارزیابی فعلی، عملکرد شرکت را بسیار ضعیف نشان می دهد.
اگرچه نتایج حاصل از یک نظر سنجی که در سال 84 از تعدادی از مشترکین و برخی مسئولین محلی صورت گرفت ، نشان دهنده رضایت نسبی آنها از فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مذکور بود اما نتایج ارزیابی عملکرد شرکت در سال مذکور نیز نتایج مثبت و قوی نبود و نتایج ارزیابی ، عملکرد مناسبی را برای شرکت نشان نمی دادند.
گفتگوها و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان صنعت، مشاوران و مدیران عالی شرکت نشان
می دهد که آنها دلایلی را برای پاسخ به این مسئله ارائه می دهند امّا آنچه که همگی آنها بطور متفق القول بر آن تأکید می نمایند و بعنوان پاسخ اصلی بیان می کنند آن است که مدل ارزیابی عملکرد فعلی شرکت و شاخص های تعریف شده برای آن توانایی سنجش صحیح و همه جانبه تمامی فعالیتهای شرکت را ندارد. آنها معتقدند که ارزیابی عملکرد شرکت صرفاً بر اساس نتایج بدست آمده از فعالیتهای ما لی شرکت، ارزیابی جامع و کاملی نیست. آنها دلایلی از قبیل اینکه شاخص های ما لی نمی توانند در همه بخش های مختلف سازمان بکار گرفته شوند، توانایی پیش بینی تهدیدها و فرصتهای آینده را ندارند، کارکنان به نتایج حاصل از آنها اعتماد نداشته و این نتایج را غیرواقعی می دانند، توانایی سنجش برخی ابعاد فعالیت شرکت مثل رضایت مشتریان را ندارد، را ارائه می نمایند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و بررسی های بعمل آمده در فضای شرکت بیان مسئله و فرضیات تحقیق به گونه ای طراحی شده است که متناسب با فضای واقعی شرکت باشد. این نکته در بیان مسئله به شرح زیر خود را نشان می دهد و در فرضیات نیز بصورتی بیان شده است که حاکی از عدم برخورداری شاخص ها از ویژگی های لازم باشد.
مسئله ای که این تحقیق در راستای آن طراحی شده آن است که شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران  چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا بتوانند بطور همه جانبه عملکرد شرکت را بسنجند و از سوی دیگر، در فضای فعلی شرکت، آیا شاخص ها از ویژگیهای موردنظر برخوردارند؟
2 -1- ضرورت تحقیق
دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات و شرکتهای دولتی بعنوان واحدهای صف وستاد برای انجام وظایف دولت ایجاد گردیده اند و با توجه به وظایف ،مسولیتهاومنابع در اختیار ملزم به پاسخگویی میباشند.ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی ، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص میکند. در این میان مهم آن است که دستگاههای اجرایی نسبت به این موضوع بسیار مهم شناخت کامل پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن زمینه های لازم را برای رصد کردن برنامه های توسعه و همچنین اخذ بازخورهای لازم از اجرای برنامه ها ، اقدام به بهبود عملکردو طی مسیر تعالی ،فراهم نمایند. این موضوع با مطرح شدن بحث چشم انداز بیست ساله کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است (عفتی،2،1386).
باتوجه به گستردگی و اهمیت خدمات شرکتهای آب و فاضلاب شهری که بطور مستقیم در ارتقاء سطح رفاه و بهداشت عمومی جامعه شهری دخیل می باشند و با عنایت به حیاتی بودن این خدمات در زندگی روزمره انسانها ، عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب و نحوه خدمات رسانی آنها همواره مورد توجه مسئولان و جمعیت شهری کشور بوده است .
تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مورد نیاز جمعیت شهری تحت پوشش مهمترین وظیفه شرکتهای آب و فاضلاب شهری است و از نظر اهمیت خدمات شهری مورد نیاز در درجه اول اهمیت پیش از خدماتی مانند برق ، گاز ، تلفن و … قرار دارد . از این رو نحوه عملکرد این شرکتها در جهت ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت مشتریان اهمیت فوق العاده ای دارد . افزایش روزافزون جمعیت شهری در سطح استان تهران که بیش از یک چهارم جمعیت کشور را در خود جای داده است و کاهش منابع آبی قابل دسترسی باعث گردیده است تا  همه ساله بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی ملی و استانی به شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران اختصاص یافته تا بتوانند علاوه بر جبران زیان مالی خود اقدام به خدمات رسانی به جمعیت تحت پوشش خود بپردازند .از سوی دیگر نحوه ارزیابی عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب شهری در استان تهران بر اساس مدلهای سنتی و قدیمی که تنها شاخص های مالی را مدنظر قرار می دهند ، انجام می شود که این نحوه ارزیابی مولفه‌هایی همانند رضایت مشتریان را مورد ارزیابی قرار نمی دهد . بنابراین؛ آسیب شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد فعلی شرکتهای آب و فاضلاب و معرفی  یک الگوی مناسب از شاخصهای ارزیابی عملکرد میتواند باعث بهبود عملکرد آنها و ارائه خدمات مناسب به مشتریان شود که علاوه بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان باعث افزایش سطح بهره وری و کاهش سطح اتکاء این شرکتها به کمک های دولت گردد .
 
1- اهداف تحقیق
با توجه به اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای تحقیق حاضر متصور شد:
1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان
2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان
3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها
4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با توجه به مأموریت سازمان
5- تحلیل میزان تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران

4- 1- فرضیه های تحقیق
باتوجه به اهداف و ماموریت سازمان مورد مطالعه و موضوع تحقیق، فرضیه های زیر می تواند ما را در دستیابی به نتایج صحیح و دقیق یاری نماید :

فرضیه ها
الف- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران جامعیت لازم را ندارند.
ب – شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای ویژگی ابعطاف پذیری نیستند.
ج – شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای مقبولیت سازمانی نیستند.
د- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای قابلیت پیش بینی نیستند.

5- 1- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران صورت می گیرد.
تشکیل شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به موجب تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1373 تأسیس و به شماره 411 مورخ 16/6/73 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت
وظیفه این شرکت ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مرتبط با جمع آوری و انتقال فاضلاب، همچنین بهره برداری از تأسیسات تأمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح شهرهای تحت پوشش در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب و  فاضلاب استان تهران می باشد.
مرکز  و حوزه عملیات شرکت
مرکز شرکت در شهر ورامین بوده و محدوده جغرافیایی تحت پوشش این شرکت به وسعت 66/86 کیلومتر مربع شامل شهرهای ورامین- قرچک- پیشوا- خیرآباد- جوادآباد- باقرآباد واقع در شهرستان ورامین و شهرهای پاکدشت – یبر- خاتون آباد- شریف آباد واقع در شهرستان پاکدشت  و شهرک خاور شهر واقع در شهرستان ری می باشد.
 
سرمایه و سهامداران
سرمایه شرکت معادل 500 میلیون ریال است که به هزار سهم با نام 500000 ریالی به شرح ذیل تقسیم شده است:
– آبفای استان تهران : 980 سهم، جمعاً به مبلغ 490000 هزار ریال
– آبفای شرق استان تهران: 5 سهم، جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
-آبفای شهرها و شهرک های غرب: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
– شرکت سرمایه گذاری صبا: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
– شرکت فاضلاب تهران: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
اهداف و مأموریت های شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان با چشم انداز دستیابی به شرکتی متعالی، یادگیرنده و خدمت گزار، اهداف و مأموریت های خود را به شرح زیر تعریف نموده است:
مأموریت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، مأموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه، مستمر و پایدار از
آب شرب و بهداشتی موردنیاز و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب حاصله با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب در قالب یک شرکت غیردولتی می باشد.
عمده این مأموریت ها به شرح زیر است:
–    تأمین یا همکاری در تأمین آب از منابع زیرزمینی، انتقال و سالم سازی، ذخیره سازی و توزیع آب شرب و بهداشتی در سطح شهرهای تحت پوشش.
–    ارائه خدمات مطلوب به مشترکین آب و فاضلاب
–    ایجاد و توسعه تأسیسات و شبکه های آب و فاضلاب شهری متناسب با نیازهای شهرهای تحت پوشش بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آب شهرهای تحت پوشش

اهداف
–    مشتری مداری، ارائه خدمات مطلوب و اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
–    توسعه نظام پیشنهادها و جلب مشارکت کارکنان و توسعه منابع انسانی
–    مدیریت تقاضا و توسعه برنامه های مدیریت مصرف
–    استفاده بهینه از تأسیسات و تجهیزات موجود
–    افزایش ظرفیت تأمین آب از منابع آب های زیرزمینی
–    افزایش کیفیت خدمات مشترکین و جلب رضایت مشتری
–    بهبود کیفیت آب توزیعی در شهرها

فصل دوم ادبیـات تحقیق
1-2- عملکرد
بدیهی است که ارزیابی عملکرد به عملکرد بر می گردد. ولی واقعا مفهوم این واژه چیست ؟ مفهوم این واژه از آنجا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی نمود . هولتون و بیتز  بیان میکنندکه “عملکرد یک ساختار چند بعدی ا ست که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل متفاوت است”
آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند (هولتون و بیتس،88،1995). در مورد اینکه “عملکرد چیست” نگرش های متفاوتی وجود دارد . میتوان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد . از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است . کین  معتقد است عملکرد “چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است”.
برنادین  و همکارانش معتقدند که “عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ،چون نتایج قویترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی، دارد”(برنادین،32،1995). فرهنگ لغت آكسفورد عملکرد را به صورت زیر تعریف میکند: “انجام، اجرا ، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده”. این تعریف به خروجی ها یا نتایج (موفقیت) بر میگردد و در عین حال عنوان میکند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد . بنابراین ،
می توان ” عملکرد را به عنوان رفتار (روشی که سازمانها ، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد “. کمپ بل  معتقد است که ” عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند”(کمپ بل،37،1990) .در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد ، دیدگاه جامعتری حاصل می‌گردد: تعریف بروم براچ  این ویژگی را دارد(بروم براچ،392،1998)
عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می آیند ( محصول تلاش فیزیکی و ذ هنی که برای وظایف اعمال شده است) و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد.
این تعریف از عملکرد ، منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام ارزیابی عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها (رفتار) و هم خروجی ها (نتایج ) باید در نظر گرفته شوند . هارتل   این مدل را مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد می نامد . (آرمسترانگ، 1385،3)

2- 2- ارزیابی عملکرد  :
اگر بتوانید آنچه را که درباره آن صحبت می کنید اندازه بگیرید و آن را در قالب اعداد بیان کنید شما چیزی درباره آن می دانید … ( در غیر این صورت ) دانش شما تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است ، ممکن است مقدمه ای برای دانش باشد اما شما به مرحله علم وارد نشده‌اید (نیون،1386،18)
همانطور که می دانیم ارزیابی عملکرد از موضوعاتی است که در مباحث مدیریتی موردتوجه قرار
می گیرد و در کتب مدیریت نیز به آن پرداخته می شود. اصولاً ارزیابی عملکرد از مباحث زیرمجموعه مبحث کنترل و نظارت در سازمان است. صاحب نظران علم مدیریت معتقدند که هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آن که کنترل های لازم نسبت به آن بعمل آمده باشند زیرا به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی می یابد و قدرت پیگیری عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند و برای رسیدن به این منظور بهترین ابزار وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد موثر و مناسب است.
از ارزیابی عملکرد تعاریف گوناگونی بعمل آمده است که اگر چه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند امّا از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه اند. تمامی این تعاریف ارزیابی عملکرد را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته اند. حال به برخی تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد می پردازیم.برخی تعاریف موجود در ارزیابی عملکرد به شرح زیر است (عفتی،1386،5).
– ارزیابی عملکرد فرآیند توسعه و به کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری که امکان ارزیابی سیستماتیک میزان پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد . شکاف عملکرد شکافی است بین آنچه مشتریان و سهامداران توقع دارند و آنچه که فرآیندها و زیر فرآیندها در قالب کیفیت ، کمیت ، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند .
– ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی است که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد . این نتایج می بایست از انجام فعالیتهای خاصی به دست آیند . همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزیابی این فعالیته نیز فراهم می آورد .
– ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها ، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است ، که برخی اوقات خروجی خوانده می شود .
– ارزیابی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده است .
– ارزیابی عملکرد فرآیندی است که با ایجاد شاخصهایی میزان دستیابی سیستم را به
خروجی های موردنظر می سنجد و فرآیند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند .
– ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص میزان پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف است….

 

منابع و مأخذ :

]1[ استیفن ، بی ، رابینز ” رفتار سازمانی ” ترجمه اعرابی و پارسائیان ، چاپ ششم ، 1384 .
]2[ الوانی ، سید مهدی ، ” مدیریت عمومی ” ، نشر نی ، 1386 .
] 3[ رضائیان ، علی ، ” مبانی سازمان مدیریت ” ، انتشارات سمت ، 1383 .
[4] سرمد ، زهره ، بازرگان ،عباس ” روشهای تحقیق در علوم رفتاری ” انتشارات آگاه ، چاپ چهاردهم ، 1386
]5[ شاکری، شهرام؛ “آشنایی با مدیریت فرآیند و سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000″؛
انتشارات کیومرث؛ 1382.
] 6[ عفتی داریانی، محمدعلی، “مدیریت عملکرد” موسسه توسعه و بهبود مدیریت ،1386
]7[ کاپلان، رابرت اس و نورتون، دیوید پی؛ “سازمان استراتژی محور”؛ ترجمه بختیاری، پرویز؛ سازمان مدیریت صنعتی؛ چاپ اول، 1383.
]8[ مایکل ، آرمسترانگ،”مدیریت عملکرد”، ترجمه صفری و وهابیان ،جهاد دانشگاهی، 1385
]9[ نجمی، منوچهر و حسینی، سیروس؛ “مدل سرآمدی EFQM، از ایده تا عمل”؛ مؤسسه مطالعات
بهره وری و منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ 1382.
]10[ نجمی، منوچهر و زارعی، بهروز و حسینی، سیروس؛ BSC” یا EFQM، تعامل یا تقابل “؛ مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد؛ 1381.
]11[ نجمی، منوچهر؛ “اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان: ارائه راهکار و موردکاوی”؛ چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت، تهران؛ 1382.
]12[نیلی، مسعود و همکاران؛ خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور؛ انتشارات دانشگاه
صنعتی شریف؛ 1382
]13[ پل ، آر ، نیون، ” ارزیابی متوازن  گام به گام – بهبود عملکرد و  نتایج  ” ترجمه اله قلی و خزاعی ، سازمان مدیریت صنعتی ، 1386
[14] Aberdeen Group; “The Supplier Performance Measurement Benchmarking Report, Measuring Supply Chain Success”; Sponsored by People soft; 2002.
[15] Bates , R A and Holton , E F ( 1995 ) Computerised performance monitoring : a review of human resource issues , Human Resource Management Review , Winter , pp267-88
[16] Bernadin , H K , Kane , J S , Ross , S , Spina , J D and Johnson , D L ( 1995 ) performance appraisal design , development and implementation , in ( eds ) G R Ferris , s D Rosen , and D J Barnum , Handbook af Human Resource Management , Blackwell , Cambridge , Mass .
[17] Bititei V., Carrie, A., Turner, T.”Integrated Performance Measurement System; Structure and Dynamics in Business Performance Measurement: Theory and Practice”; Cambridge University Press; 2002
[18]Brumbach, GB(1988) Some ideas,issues and prediction about informance management , Public personnel Management, Winter.
[18] Campbell , J P ( 1990 ) Modelling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology , in M O D unnette and L M Hugh ( eds ) , Handbook of Industrial and Organizational Psychology,Blackweell , Cambridig , Mass
[19] David M. Levine and Timothy C.Krehbiel and Mark L. Berenson,Business Statistics:A First Course.Upper Saddle River,NJ: Prentice-Hall,1999.
 [20] Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler,Business Research Methods,McGraw-Hill,2003.
 [21] Naresh  k. Malhotra, Marketing Research,An Applied Approach,Prentice-Hall Inc.,1999.
[22] Neely A., Mills J. Platt K., Richards H., Gregory M., Bourne M. and Kennerley M.: “Performance Measurement System Design: Developing and testing a process-based approach”: International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 10: 2000
[23] Raymond Kent,Marketing Research: Measurement, Methods and Applications,International  Thomson Business Press,1999.
[24] Sidney Siegel and N.J.Castellan,Jr.,Noparametric Statistics for the Behavioral Science,2nd ed.,New York:McGraw-Hill,1998.
[25] Stoner , J. A . F , Management , N . Y : prentice – Hall , 1983 .
[26] Toni A. De, Tonchia S.; “Performance Measurement Systems: Models, Characteristics and Measures”; International Journal of Operations and Production Management, Vol. 21, No. 1/2;2001.
[27] William G. Zikmund,Exploring Marketing Research;Harcourt Brace & Company,2000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث آب و معماری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبحث آب و معماری در word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث آب و معماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن آن و استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و آبادکننده از دورترین زمانها مورد توجه بوده است. در تمامی زمینه ها و نمودهای زندگی مردم این سرزمین، به روشنی می توان نشانی ارجمندی این مائده آسمانی را مشاهده نمود و پیوند ژرف آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن مردم این مرز و بوم لمس کرد. معماران و مهندسان ایرانی به پیروی از این فرهنگ عمومی از دیرباز دست به تجربه های چشمگیر و فراموش ناشدنی در زمینه کیفیت حضور اب در معماری، بهینه سازی مصرف آب و… زده اند.
در فصل نخستین، به این موضوع پرداخته شده است و بستر تئوریک پروژه را شکل داده است. علاوه بر این به علت نوع موضوع پروژه در نوشتار دوم این فصل به موضوع فراغت و گذران آن توجه شده است.
در فصل دوم که بستر فیزیکی پروژه است، در ابتدا چند نمونه از آثار معماران ایرانی و ژاپنی در زمینه موضوع پروژه معرفی شده است. پس از این بررسی مختصر در نوشتار دوم و سوم به استانداردها و برنامه فیزیکی پروژه پرداخته شده است.
در فصل سوم به بازشناسی شهر کرج پرداخته شده است. مطالعات بستر کالبدی پروژه بر پایه «طرح جامعه شهرستان کرج» شکل گرفته است. مطالعات مختلف جمعیتی، اقتصادی و توسعه و … به طور خلاصه در این فصل آمده است.
در فصل طراحی معماری نیز نخست، مطالبی در راستای «کانسپت» کلی پروژه و توضیح روند طراحی ارائه شده است و در ادامه، کروکیهای اولیه و سپس نقشه های معماری پروژه آمده  است.
کلید واژه ها:
آب، آناهیتا، معماری ایرانی، باغ ایران، مسکن، آب نما، فراغت، تفریح، باغ، موزه، معماری ژاپن، معبد آب، مشهد، دسترسی، کاربری، ایده، فلسفه طراحی.
پیش گفتار
انسان در طول زمان می زید و آنچه در این راه می اندوزد و می آموزد را، شکل هایی به تدریج ساده تر می بخشد؛ تا مفهوم یا مفهوم های ژرف آن را با روانی بیشتر در دسترس داشته باشد. ایرانیان دست یابی انسان به برتری هایی در جهان معنوی از راه بهره وری از توشه اندوخته ها و  آموخته هایش را، به مثابه پدیده ای دانسته اند، همزاد با انسان و فعال در طول زندگی فردی و اجتماعی وی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
به رغم عزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلایای جنگ و مصایب آن که به بیان در نمی گنجد . جنگ همچون همیشه تاریخ ، واقعیت درد ناک زندگی بشردر نیمه دوم سده قرن بیستم باقی ماند . تاکنون بیش از یکصد جنگ چه آنهایی که جنبه بین المللی داشته اند و چه جنگ های داخلی روی داده است که غیر از تلفات مادی و نابودی میلیونها انسان ، اساس آن صلح و پیشرفت را از بیخ وبن برکنده است . جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط میان کشورها بوده ، امروزه همچون عامل مخرب روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است .
البته حقوق بین الملل علی رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ در مواردی مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است . در مورد جنگ دو نظریه افراطی وجود دارد : عده ای جنگ را مطلقاً محکوم می کنند و عده ای دیگر بدون هیچ گونه قید و شرطی از آن تجلیل به عمل می آورند . البته نظریه بینابینی نیز مطرح است که به موجب آن ، جنگ در برخی حالات مضر، لیکن لازم است . عقاید دانشمندان حقوق بین الملل منعکس کننده این گوناگونی است :
الف). از دید برخی از دانشمندان ( مخصوصاً دانشمندان مکتب ناسیونال سوسیالیست )جنگ یک پدیده ما فوق حقوق است .
ب). از نظر بسیاری از دانشمندان مکتب حقوق موضوعه ، جنگ نسبت به حقوق یک پدیده بیگانه است . ج). بالاخره دکترین حاکم پس از انعقاد پیمان بریان – گلوک این است که جنگ پدیده ای مخالف حقوق است که خصیصه اساسی آن این است که نه ما فوق و نه ماوراء حقوق ، بلکه کاملاً ضد حقوق است. علی رغم نظریات ضد و نقیض مطروحه ، امروزه جنگ به عنوان یک واقعیت ، دارای مفهوم حقوقی است .
درمنشور ملل متحد هم که در ( ماده 2 بند 4 ) اعضاء متعهد گردیده اند که (( در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد )) خودداری کنند . در منشور به جای جنگ یا توسل به جنگ از عبارت ((تهدید به زور یا استعمال آن )) استفاده گردیده شده است .
و اما از لحاظ حقوق اسلام ، در قرآن کریم حتی یک آیه هم نمی توان یافت که دلالت یا اشاراتی به آن داشته باشد که باید با توسل به جنگ به اهداف خود رسید .البته حقوق اسلام درموارد استثنایی، مبادرت به جنگ را مشروع تلقی می نماید .
پس بنابراین جنگ به عنوان یک واقعیتی انکار نشدنی و مذموم در روابط بین کشورها می باشد که ممکن است بر روی بسیاری از مسائل در ارتباط با کشورها، تاثیر گذار گردد . که در این تحقیق به سایر مسائلی که می تواند جنگ تاثیر گذار باشد پرداخته نخواهد شد . بلکه تنها به تاثیر جنگ مسلحانه بر روی معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام ، و آن هم با تاکید برجنگ عراق علیه ایران به عنوان دو کشور مسلمان، پرداخته خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انواع روش های پژوهش و مبحث پژوهش در عملیات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع روش های پژوهش و مبحث پژوهش در عملیات در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع روش های پژوهش و مبحث پژوهش در عملیات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده
در این مقاله یك دسته بندی از انواع پژوهش در «پژوهش در عملیات» ارائه می‌شود و مراحل و روش انجام هر یك از انواع پژوهش شرح داده می شود. انواع پژوهش در پژوهش در عملیات، روش پژوهش در حل مسائل واقعی، استخراج مسئله، مدلسازی، تعریف مدل، هدف استفاده از مدل، دلایل استفاده از مدل، هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل، انواع مدلها، اصول مدلسازی، مدلهای كلاسیك پژوهش در عملیات، روش مدلسازی، ساده‌سازی مدلها، حل مدل، اعتبارسنجی مدل، پیاده‌سازی مدل، روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل كلاسیك، توسعه روش حل برای مسائل كلاسیك، روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی از جمله مباحث این مقاله هستند.
كلیدواژه : پژوهش در عملیات؛ پژوهش عملیاتی؛ تحقیق در عملیات؛ روش پژوهش؛ مدل‌سازی؛ توسعه مدل؛ اعتبارسنجی؛ حل مسائل واقعی؛ توسعه تئوری
________________________________________
1- مقدمه
این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله كلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه كند. آنچه كه در این مقاله مورد تأكید است انواع پژوهش و خصوصیات آنان در حوزه پژوهش در عملیات است و روشهای جمع‌آوری داده‌ها، آزمونهای آماری و مهارتهایی كه هر پژوهشگر باید كسب نماید شرح داده نمی‌شوند و به جای آن ابزار اصلی پژوهش در عملیات، مدلها، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات
در یك دسته‌بندی عمومی، اگر پژوهش برای حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجی، كاربردی خواهد بود و اگر توسعه تئوریها و روشهای عمومی برای تولید دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود.
با هدف تدوین روش پژوهش برای پژوهش در عملیات، در اینجا دسته‌بندی عملی‌تری از انواع پژوهش در پژوهش در عملیات ارائه می‌كنیم. در این دسته‌بندی سه نوع پژوهش قابل تشخیص است؛
?    حل مسائل واقعی
?    توسعه مدل یا روش حل برای مسائل كلاسیك
?    توسعه تئوریها یا فنون عمومی.
در حل مسائل واقعی، متخصص پژوهش در عملیات با مسئله‌ای مربوط به یك عملیات در حال اجرا روبروست. صرفنظر از اینكه مشكل چه باشد و چگونه توسط سفارش‌دهنده مطرح شده باشد ممكن است از دیدگاه پژوهش در عملیات ناشناخته بوده، و به درستی تعریف نشده باشد یا چیزی به غیر از آنچه باشد كه مدنظر سفارش‌دهنده است. بنابراین تعریف مسئله در این نوع پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعی بودن مسئله ضرورت دقت در تعیین مفروضات، جمع‌آوری داده‌ها، تعیین پارامترها و روابط و تدوین اهداف عملیات و شاخص‌های اثربخشی را دوچندان می‌نماید. عوامل اشاره شده نقش تعیین‌كننده‌ای در تعریف مسئله و دستیابی به راه‌حل دارند. راه‌حل پیشنهادی در حل مسائل واقعی زمانی ارزشمند است كه بتواند در عمل پیاده شود. یعنی تطبیق و تعدیل راه‌حل پژوهش به شكلی كه به راه‌حل عملیاتی و واقعی منجر شود بسیار مهم است.

 

مراجع
________________________________________
Golden, B. L. and A. A. Assad. 1984. A decision-theoretic framework for comparing heuristics. European Journal of Operational Research. 18 167-171.
Miller, D. M. and J. W. Schmidt. 1984. Industrial Engineering and Operations Research. New York: John Wiley & Sons.
Murdick, R. G. and J. C. Munson. 1986. MIS concepts & design. 2nd ed. New Jersey: Printice Hall.
Philips, D. T., A. Ravindaran and J. J. Solberg. 1987. Operations Research: methods and practice. New York: John Wiley & Sons.
Saaty, T. L. 1988. Mathematical methods for operations research. New York: Dover.
پی‌نوشت‌ها
________________________________________
1. Traveling Salesman Problem (TSP)
2. Vehicle Routing Problem (VRP)
3. Cutting and Packing Problem (C&P)
4. Assembly Line Balancing
5. Aircrew Scheduling Problem
6. Quadratic Assignment Problem (QAP)
7. Job-Shop Scheduling
8. symptom
9. cause
10. primary symptom
11. secondary symptom
12. open-minded
13. values
14. criteria
15. objectives
16. boundaries
17. constraints
18. function
19. structure
20. time reference
21. uncertainty reference
22. generality
23. descriptive
24. predictive
25. normative
26. iconic
27. analog
28. symbolic
29. static
30. dynamic
31. deterministic
32. probabilistic
33. uncertain
34. game
35. general
36. specialized
37. retrospective testing
38. still-born model syndrome
39. Garbage In, Garbage Out (GIGO)
40. Mathematical Programming
41. Decision variable
42. objective function
43. minimum
44. maximum
45. constraints
46. functional relationship
47. parameters
48. systems dynamics
49. hybrid techniques
50. typology
51. order

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
اهداف تحقیق 9
فرضیات تحقیق 10
تعریف دوره های ضمن خدمت 10
تعریف مفهومی اثر بخشی 11
متغیرها 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
ادبیات تحقیق 15
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش 15
مفهوم آموزش ضمن خدمت 17
لزوم توجه به آموزش ضمن خدمت و اهمیت اقتصادی آن 18
مزایای آموزش کارکنان 19
مفهوم آموزش کارکنان 22
اهداف آموزش ضمن خدمت 23
اصول آموزش ضمن خدمت 25
انواع آموزش 29
تقسیم بندی یونسکو از آموزش های ضمن خدمت 31
آموزش ضمن خدمت معلمان در برخی از کشورها 33
تحقیقات داخلی 38
پیشینه تحقیق خارجی 51

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 56
روش تحقیق 56
جامعه آماری 57
نمونه آماری 57
روش نمونه گیری آماری 57
ابزار اندازه گیری 58
پایایی 58
روایی 59
تجزیه وتحلیل داده ها 59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 62
آمار توصیفی 62
آمار استنباطی 78

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 86
بحث و نتیجه گیری 87
محدودیت های تحقیق 90
پیشنهادات تحقیق 91
پیشنهادات به منظور تحقیقات بیشتر 93
منابع 94
پرسشنامه 100

:چكیده
داشتن انگیزه در كاری رابطه مستقیم با بهبود نتیجه به دست آمده دارد یعنی هر چه قدر انگیزه در كاری پر نگ تر ،‌دیده شود نتیجه بهتری حاصل می‌شود. بدیهی است كه شغل و كار یكی از مسائل مهم در زندگی هر فرد می‌باشد كه گاه به صورت حساب شده وب رنامه ریزی شده انتخاب می‌شود وگاه بدون هیچ گونه برنامه و تفكری آنچه مسلم است داشتن انگیزه در هر كاری تأثیر بسزایی درنتیجه خواهد داشت.
همه ما می دانیم یكی از سازمانهایی كه در تعلیم و تربیت نیروی كار آمد انسانی جامعه نقش كلیدی دارد آموزش و پرورش است كه وظیفه بسیار مهمی در شناختن و شكوفا كردن استعدادهای پیچیده ترین شاهكار خلقت را دارد ، پس باید با ایجاد انگیزه قوی در دست اندركاران امر خطیر تعلیم و تربیت برای بهبود و بالا بردن كیفیت نتایج به دست آمده كوشید. (‌عباس زاده ، سید محمد ، 1369 )
نوع تحقیق و روش مورد استفاده در این تحقیق و دلایل استفاده از آن و نیز جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری، مورد بحث قرار گرفته است ما در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 94-93 می پردازیم و به دنبال علت های اصلی انگیزش معلمان نسبت به احراز پست مدیریت هستیم.

مقدمه:
خلاقیت اوج توانایی تفکر بشری است که توانسته است انسان را به مرحله پیشرفت و ترقی برساند و او را در حل تمام مسائل و مشکلات زندگی یاری دهد. نمونه های خلاقیت را می توان در نقاشـــــــــی روی دیوار در زمان غارنشینـــان، خلق یک اثر هنری، ماشین‌آلات صنعتی و آشپزی و خیاطی و … دید . در حقیقت خلاقیت یک مفهوم انتزاعی و پیچیده‌است. اما ابهام در معنـــی و مفهوم کلمه به معنی پیچیدگی خود جریان خلاقیت نیست، زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزانه حس کرد و آن را لمس کرد . (مفیدی، فرخنده، ص 181 ـ 180)
اخیراً محققان و روان شناسان به بعد اجتماعی و محیطی آن توجه کرده اند و معتقدند که خلاقیت را نمی‌توان بدون توجه به ابعاد اجتماعی و محیطی آن بررسی کرد. به نظر استرانبرگ(1989) فرایند خلاقیت در ذهن شخص با متغیرهای اجتماعی رابطه دارد . واقعیت این است که به خلاقیت نمی توان با تمرکز بر یک بعــــد نگریست . ابعاد فردی یا محیطی نمی تواند بیانگر ماهیت خلاقیت باشند.بلکه خلاقیت ازسویی نیز تابع نظام اجتماعی خلاق است. به همین دلیل خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست .یکی از ابعاد محیطی اجتماعی خلاقیت،مدرسه می‌باشد.تورنس بیان می کند مسئله توسعه خلاقیت در نظام آموزشى رسمى بیشتر از این جهت حائز توجه است که بر اساس پژوهش ها دریافته‌ایم که درابتدا ابتکار وخلاقیت دراغلب کودکان مشاهده می‌شود ولى منحنى تحول آن در حدود10سالگى افت می کندو سیر نزولی می یابدو نتیجه آن فقدان علاقه به یادگیری وافزایش مشکلات رفتاری و انگیزشی است. به قول تورنس عدم بروز این توانایى عموماً به نامناسب بودن روش‌های تدریس مربوط می‌شود .دراینمیانمعلماننقشکلیدیرابرعهـــدهدارندمعلمانمیتوانندبااستفادهازانواعروشهایخلاقامکانظهورخلاقیتدرکودکانونوجوانانرافراهمسازند.

منابع و مآخذ:
1.دادستان- پریرخ- 1369 – هوش و خلاقیت- مجله استعداد های درخشان- سال دوم – شماره اول – تهران – انتشارات تهران.
2.دلاور- علی- بهمن 1378- روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی – چاپ سیزدهم – دانشگاه پیام نور – چاپ شابک.
3.قاسم زاده – حسن و عظیمی – پروین-شکوفایی خلاقیت. تهران انتشارات نور . 1384
4.سیاسی – علی اکبر- 1374- نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی- تهران – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ هشتم .
5.واعظی – معصومه – بررسی رابطه تفکر و درون گرایی بر اهل عمل بودن- استاد راهنما جمال صادق پور- شهرستان سنقر.1385
6.گرشاسبی- محمود- هنجار یابی پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزنک ،دانش آموزان دختر و پسر 12 تا 18 ساله شیرازی.
7.کریمی – یوسف – 1374– روان شناسی شخصیت – موسسه نشر ویرایش.
8.پریرخ دادستان- 1381- بیماری های روانی – چاپ سوم – انتشارات رشد.
9.افروز – غلامعلی- اردیبهشت 1370 – نشریه ماهنامه پیوند.
10.رضوانی – احمد- 1386- بسوی روان شناسی – آستان قدس رضوی معاونت فرهنگی مشهد مقدس.
11.قهرمان – شهاب –1384- خود شناسی – تهران – انتشارت بشاویز.
12. موزر – پل -1385- درآمدی موضوعی بر معرفت شناسی معاصر- رحمت اله رضایی- انتشارات امام خمینی.
13. حسین زاده- محمد-1382- پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر -نشر امام خمینی .
14. فتحی زاده- مرتضی -1384- جستارهایی در معرفت شناسی معاصر – نشر طه.
15. شمس – منصور -1384- معرفت شناسی- نشر طرح نو.
16. چیزم – رودریک -1378- نظریه شناخت- مهدی دهباشی- حکمت.
17.ببی- ارل- 1385- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی- رضا فاضل – سمت- تهران.
18.ساروخانی- باقر- 1365 – دایره المعارف علوم اجتماعی – کیهان – تهران.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فروش مال مرهونه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فروش مال مرهونه در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فروش مال مرهونه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
فصل اول کلیات:
مقدمه 2
جریان ماوقع 3
بند اول – نظرات مختلف موجود راجع به رأی وحدت رویه 6
بند دوم- اشكالات رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور 15
بند سوم- تفسیر بعدی رأی وحدت رویه و لازم الاتباع نبودن آن 21
نحوه اجرای حكم

فصل دوم
خرید و فروش املاک رهنی 27
آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت او جایز است

فصل سوم: نتیجه گیری
نتیجه‏گیری 42
منابع

مقدمه:
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالك در معامله فضولی نیست كه به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالك در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالك است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود – در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت – می باشد.

منابع:

1. انصاری؛ علامه شیخ مرتضی؛ مکاسب؛ ج 4 ؛ انتشارات تراث شیخ ؛ هـ.ق.
2. امام خمینی ؛ آیت الله روح الله؛ تحریر الوسیله؛ ج 2 منشورات مستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق 1407 هـ .ق
3. آملی؛ آیت الله میرزا هاشم؛ المحاضرات فی فقه الرهن. با مقدمه و تحقیق و تعلیق دكتر سید مصطفی محقق داماد؛ چاپ اول 1386؛ مركز نشر اسلامی.
4. خراسانی؛ آیت الله وحید؛ منهاج الصالحین؛ جلد سوم؛ باب معاملات؛ نرم افزار انتشارات جامع فقه اهل بیت.
شمس؛ دكتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته؛ جلد نخست؛ چاپ بیستم؛ پائیز 1378 انتشارات دراك.
5-شهیدی؛ موسی؛ موازین قضایی (حقوقی – جزایی – اداری- امور وكلاء) «دادگستری» محكمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری ؛ چاپ سوم 1340.
6-طباطبایی یزدی؛ آیت الله سید محمدكاظم؛ سؤال و جواب به اهتمام دكتر سیدمصطفی محقق داماد چاپ اول 76.
7-ماهنامه قضاوت؛ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران؛ شماره 16؛ سال 89.
8-مجموعه دیدگاهها حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران؛ سال 82 ؛ به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران؛ نشر اشرافیه؛ جلد 4؛ چاپ اول.
9-مجموعه مذاكرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور؛ سالهای 1376و 1377؛ انتشارات دیوان عالی كشور.
10-محمدی؛ دكتر ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ چاپ بیست و هشتم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ سال 1386.
11-روح‌الله الموسوی‌الخمینی، ‌تحریرالوسیله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، الطبعه السادسه، 1407 هـ.ق، الجزالثانی، ص 9.
12-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ‌)عقود اذنی- وثیقه‌های دین)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1378، صص 585-584.
13-مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور سال 1376، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان‌عالی کشور، چاپ اول، تهران، 1378، ص 434

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با حوادث ناشی از کار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با حوادث ناشی از کار در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با حوادث ناشی از کار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده:

ضایعات انسانی و مادی فراوان حوادث ناشی از كار كه آمارها مبین وسعت كثرت آنها هستند، اقدامات لازم را برای پیشگیری از آنها وظیفه ای بس خطیر و ضروری بلكه اجتناب ناپذیر می سازد.
همه ساله میلیونها حادثه ناشی از كار در دنیا اتفاقم یافتد. بعضی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از كار افتادگی كلی یا جزئی می شود كه ممكن است پیامدهای طولانی داشته باشد. همه حوادث برای قربانیان خود موجب درد و رنج می شود. پاره ای از آنها موجب اضطراب و ناراختی شدید خانواده قربانی خود می شوند .ممكن است در زندگی خانوادگی فرد و نیز برای اجتماع اثرات وخیم، نامطلوب و فلاكت باری داشته باشد.
به طور كلی همه حوادث موجب اتلاف وقت و پول و كاهش تولید می شود.در اثر حوادث ناشی از كار ( برون در نظر گرفتن شدت وخامت مورد) بیشتر از تلفات مربوط به عملیات یك جنگ بزرگ بوده است.
رنجها، ناراحتیها تلفات و ضایعاتی كه از این حوادث نصیب بشر می شود، ارقام وحشت آوری را نشان می هند. به این جهت است كه جلوگیری از آنها برای مصالح و منافع عمومی انسانها یك وظیفه اساسی، فوری و اجتناب ناپذیر است.
اصولاً ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی شاخه وسیع و گسترده ای است كه تحت عنوان « حفاظت صنعتی» به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود كه با به كار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و در محیط های صنعتی به نحو مؤثری حفظ و حراست كرد و یك محیط كاری بی خطر و سالم جهت افزایش كارایی كاركنان به وجود آورد.
بنابراین می بایست از فرصت به دست آمده برای طی دوره كارورزی در شركت تولیدی صنعتی اخشان نهایت استفاده را برده و در زمینه ایمنی و حفاظت فنی به تحقیق و تخصص می پردازیم. تصمیم داشتم حوادث شركت را بررسی كرده و در هر چه كمتر شدن تعداد و شدت حوادث تلاش كنم. در آخر نیز به این نكته پی بردم كه استفاده از وسیله حفاظت انفرادی دستكش ایمنی می تواند كمك مؤثری به كارگران كند. همچنین حریق و خطر آتش سوزی شركت را بررسی كرده و پیشنهاداتی را ارائه دادم. عوامل فیزیكی زیان آور محیط كار در شركت نیز جای بحث دارد. این مسئله نیز بررسی شد.
امید است نتیجه تلاش های این حقیر در كمك به علاقه مندان نیز واقع شود و موجب رضایتمندی اساتید محترم مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد یزد را فراهم آورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کار مضاعف و تاثیر آن بر پیشرفت جامعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کار مضاعف و تاثیر آن بر پیشرفت جامعه در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کار مضاعف و تاثیر آن بر پیشرفت جامعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول
چکیده تحقیق    1
واژگان و مفاهیم کلیدی    1
مقدمه    2
بیان مسأله    6
فصل دوم
اهداف تحقیق    10
بررسی پیشینه تحقیق     12
مدل مفهومی تحقیق     12
فرضیه های تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی     13
فرضیه اصلی    13
فرضیه های فرعی    13
فصل سوم
روش تحقیق    14
نوع روش تحقیق     15
جامعه آماری و نمونه آماری    17
ابزار تحقیق    20

فصل چهارم
جمع آوری تجزیه و تحلیل یافته ها    21
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر    25
بررسی همبستگی و سایر فعالیتهای آماری بر اساس سوالهای تحقیق     26
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری    33
پیشنهادات    35
فصل ششم: منابع و مأخذ
منابع فارسی    38
منابع انگلیسی     39
 

فصل  اول
چکیده :
پی شک انتخاب عناوین برای سالهای گذشته تا کنون از سوی مقام معظم رهبری بی دلیل و فقط یک حرکت سمبلیک نموده است بلکه تفکر ناب ولایت بعنوان یک منبع الهی و علمی ارزشمند پشتوانه آن بوده است. با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این عناوین از قرآن کریم و احادیث معصومین میباشد لذا نیاز به بررسی این مقوله از دیدگاه قرآن و معصومین مورد توجه قرار میگیرد و همچنین لازم است تا از دیدگاه علما و دانشمندان هم مورد بررسی قرار گیرد تا به جنبه علمی آن هم اشاره شود. یکی از قشرهای که مورد تاکید در پیامهای مقام معظم رهبری هستند مدیران کشور میباشند لذا سعی گردیده تا از دیدگاه علم مدیریت هم به پیام نهفته در عنوان سال 1389 نیز پرداخته شود.
واژه گان کلیدی : همت ,کار  ,انگیزه

مقدمه :
یکی از سنت های حسنه که از سال 1378 با نامگذاری آن سال بعنوان سال امام خمینی (ره)، توسط مقام معظم رهبری پایگذاری شد، نامگذاری سال های هجری شمسی است. این نامگذاری شاید در ابتدا موضوعی ساده تلقی شود ولی اگر با دیدی آگاهانه و مدبرانه به آن نام و سالی که در پیش داشتیم و سالی که در برابر خواهیم داشت بنگریم، متوجه خواهیم شد که نام های پرمحتوا، کاملاً حساب شده و بر اساس نیازهای جامعه و حکومت اسلامی می باشند. و این اسامی پیامهای را برای تک تک اعضاء جامعه در بر دارد. در این مقاله سعی شده به نکات حائز اهمیت در خصوص عنوان سال 1389 که سال “همت مضاعف و کار مضاعف” نامگذاری شده اشاره گردد
. مفهوم “همت مضاعف و کار مضاعف” به زبان ساده :
  اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم عنوان “همت مضاعف و کار مضاعف” را بیان کنیم میتوانیم بگوئیم :  نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور و استفاده کارآمد از عوامل تولید، کار و سرمایه است. یعنی با استفاده از عوامل تولید موجود شامل نیروی کار، سرمایه، مدیریت و مواد اولیه بتوان به محصولی بیشتری دست یافت. البته باید دقت کرد که برداشت اشتباه از این عنوان نشود چون بسیاری از افراد کار مضاعف را شاید به معنی اضافه نمودن ساعت کار تلقی کنند که این اشتباه بزرگی است در حقیقت به معنی کار بهتر که منظور کمیت نیست بلکه منظور کیفیت کار می باشد. البته نباید فراموش شود که همت مضاعف و کار مضاعف ریشه در آیات قرآنی دارد و جهت آن، حرکت و کار در مسیر رضای خدا است. تلاش برای پیشرفت کشور باید بر اساس برنامه ای باشد که اسلام آن را مشخص کرده لذا توجه و پیروی از فرامین رهبری و ولایت فقیه قطعاً به کامیابی و سعادت جامعه ختم خواهد گردید
.همت مضاعف و کار مضاعف از دیدگاه قرآن :
 اسلام، سستی و تنبلی را مکروه و بیکاری را حرام کرده است و در قرآن کریم به کرات در خصوص کار و احکام آن آیاتی بیان شده است به همین اندازه هم به همت، تلاش و پافشاری بر انجام صحیح امور توجه گردیده است. در احادیث هم که از پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) ذکر شده است می توان به اهمیت کار و تلاش در کار پی برد. برای روشن شدن اهمیت موضوع بصورت مختصر به چند نمونه از این آیات در ذیل اشاره میکنیم:
 کار و تلاش لازمه حیات انسان است و هیچ جامعه ای بدون همت بلند و کار مداوم و حساب شده به قله های توسعه و ترقی صعود نخواهد کرد. اساساً فطرت آدمی بطور طبیعی در پی تلاش و جنب و جوش است و قرآن کریم انسان را “تلاش گر” معرفی کرده است : (یآ أَیهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِیهِ) ، ای انسان! تو به سوی پروردگارت تلاش بسیاری داری و سرانجام به لقای او خواهید رسید. در آین آیه کلمه (كَادِحٌ) به معنای تلاش و کوشش آمده که انسان باید در راه رسیدن به پروردگارش بسیار تلاش و کوشش کند و به راحتی از این آیه میتوان به اهمیت همت در رسیدن به اهداف والا و تعالی پی برد
در آیه دیگر که در خصوص تلاش و همت نکاتی ذکر گردیده میتوان به این اشاره کرد : (وَأَن لَّیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى‏) ، و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده (بهره دیگری) نیست. این آیه به این موضوع اشاره می کند که هیچ کس بار گناه کسی را به عهده نمی گیرد و برای هرکس کار و تلاش خودش ثبت میشود و در حقیقت پیام این آیه این است که : هستی، میدان تلاش، کار و نتیجه گیری است و سعی و تلاش وظیفه ماست.
  اگر در این خصوص بدنبال مفاهیمی از قرآن باشیم، قطعاً به نمونه های زیادی خواهیم رسید. یکی از صفاتی که بدنبال همت و کار برای انسانهای آزاده و افرادی که هوشمندانه در مسیر آن قدم بر می دارند “عزت” می باشد. یکی از آیه های که میتوان به آن اشاره نمود : (یقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِینَهِ لَیخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یعْلَمُونَ) ، در بخشی از این آیه ذکر شده است، عزت مخصوص خدا و رسول و اهل ایمان است. یعنی کسانی که بدنبال عزت و سربلندی هستند باید عملکرد و اثر وجودشان همچون رسول خدا (ص) و ائمه معصومین باشد و در حقیقت حضوری اثر گذار بر جامعه داشته باشند. از مفهوم این آیه براحتی می توان برداشت نمود، اگر افراد با همت به انجام کاری بپردازند و هدفشان از انجام آن رسیدن به عزت باشد قطعاً کار با نتایج خوبی به پایان خواهد رسید و به معنای واقعی شعار همت مضاعف و کار مضاعف محقق شده است.
از دیگر آیات قرآن کریم در خصوص کار و تلاش میتوانیم به این آیه اشاره کنیم : (فَمَن یعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْیهِ وَإِنَّا لَهُ كَتِبُونَ‏) ، پس هر که از کارهای نیکو انجام دهد و مومن باشد، پس برای تلاش او هیچگونه ناسپاسی نخواهد بود و همانا ما (کارهای نیکویش را) برای او ثبت می کنیم. در قرآن کریم به انجام صحیح امور و کارها و تلاش در رسیدن به اهداف الهی بسیار توجه و اشاره شده است، اگر بخواهیم به نمونه های قرآنی دیگری اشاره کنیم میتوان به سوره یوسف آیه 56، سوره اسراء آیه 19، سوره حجرات آیه 14 و سوره زلزال آیه 7 نیز اشاره کرد.همت مضاعف و کار مضاعف بمعنای واقعی ریشه در آیات قرآنی دارد و جهت آن، تلاش و کار در مسیر رضای خداوند منان است. تلاش برای پیشرفت کشور و انجام امور و زندگی افراد در جامعه اسلامی باید بر اساس برنامه و حرکتی باشد که اسلام آن را ترسیم کرده است.

منابع:
1ـ   انگیزش و هیجان ، جان مارشال ریو ، مترجم : یحیی سیّد محمدی ، تهران : ویرایش ، 1378.
2ـ روان شناسی انگیزش و هیجان ، محمّد پارسا ، تهران : سخن ، 1376.
3ـ انگیزش و هیجان ، محمّد پارسا ، تهران : دانشگاه پیام نور ، 1379.
4ـ روان شناسی صنعتی و سازمانی ، آبراهام کورمن ، مترجم : حسین شکرکن ، تهران : رشد ، 1370.
5ـ انگیزش ، ریچارد تیوان و باری اسمیت ، مترجم : ملک عبدالی ، مشهد : آستان قدس رضوی ، 1365.
6ـ شخصیّت : نظریه ـ پژوهش ، لورنس پِروین ، مترجم : محمّدجعفر جوادی و پروین کدیور ، تهران : آییش ، 1381.
7ـ مردم در سازمان ها ، ترنس میچل ، مترجم : حسین شکرکن ، تهران : رشد ، 1377.
ـ تفاوت های فردی ، ویویان شکلتون و کلیو فلچر ، مترجم : یوسف کریمی و فرهاد جمهری ، تهران : فاطمی ، 1376.
8ـ نظریه های شخصیّت ، دوآن شولتس و سیدنی شولتز ، متجرم : یحیی سید محمدی ، تهران : هما ، 1378.
9ـ انگیزش مربوط به کار : نظریه و عمل ، ریمون کاتزل و دونایی تامپسون ، مترجم : حسین شکرکن ، تهران : پژوهش های روان شناختی (دوره اوّل) ، 1371.
10ـ نظریه های شخصیّت ، چارلز کارور و میچل شی یر ، مشهد : آستان قدس رضوی ، 1375

منابع ا نگلیسی :
1. Rezaian A. [Justice Expectancy and Justice in Organization]. Tehran: Samt; 2004. [Persian]
2. Bos KV. Fundamental Research by Means of Laboratory Experiments Is Essential For a Better Understanding of
Organizational Justice. Journal of Vocational Behavior 2001; 58: 254-9.
3. Naami A. [A study between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviour in Industrial organization
in Ahvaz]. Psychological Journal 2005; 3(1): 79-92. [Persian]
4. Hoseinzadeh A. [Organizational Justice]. Tadbir 2006; 190: 18-23. [Persian]
5. Greenberg J. Stress Fairness to Fare No Stress: managing Workplace Stress Promoting Organizational Justice. Organizational Dynamics Journal 2004; 33: 322-65.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی کارخانجات ایران مرینوس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی کارخانجات ایران مرینوس در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کارخانجات ایران مرینوس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه 1

 قسمت ریسندگی4      

قسمت مقدمات بافندگی 14            

قسمت بافندگی25

قسمت تکمیل 32

قسمت رنگرزی 58

قسمت کنترل کیفیت 90

تاسیسات 112

 

اطلاعاتی دربار? کارخانجات ایران مرینوس
کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام) در سال 1346 با مساحت صد و بیست هزارمترمربع و زیربنای در حدود بیست هزارمترمربع تأسیس و در سال 1348 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید پارچه فاستونی در قم به بهر‌ه‌برداری رسید.
ظرفیت اسمی تولید پارچه در زمان تأسیس شرکت هفتصدهزار مترطولی در سال بوده است که با چندین مرحله نوسازی و توسعه کارخانه و مدرنیزه کردن ماشین‌آلات و بهینه سازی روند تولید به دو میلیون و هفتصدهزار مترطولی در سال رسیده است.
تعداد پرسنل در حال حاضر 426 نفر مرد و 55 نفر زن می‌باشد.
سهامداران شرکت 60 درصد مربوط به بخش خصوصی و 40 درصد متعلق به بخش دولتی است. محصول کارخانه پارچه فاستونی و البسه می‌باشد و از تولیدات دیگر کارخانه می‌توان به پتو اشاره کرد.
مواد اولیه شامل تاپس پشم که از کشور استرالیا تهیه می‌شود و تاپس پلی‌استر و مواد شیمیایی که از کشورهای آلمان و سویس و فرانسه تهیه می‌شود. در قسمت تولید کارخانه در 2 شیفت A و B یعنی 16 ساعته کار می‌کند.
کمیته‌های فعال درک ارخانه شامل وام، حفاظت فنی، انضباط کار، بهره‌وری، طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد. ضمن اینکه شورای اسلامی کار، انجمن اسلامی و پایگاه مقاومت بسیج هم به فعالیت مشغولند.
در کمیته بهره‌وری دونفر نماینده مدیریت کارخانه، یک نفر نماینده سرپرستان و دونفر نماینده شورای کار عضویت دارند وظیفه این کمیته تعیین مبلغ اضافه تولید کارخانه می‌باشد که این مبلغ به عنوان بهره‌وری به کارکنان شاغل پرداخت می‌شود.
کمیته طبقه‌بندی مشاغل ازیابی حقوق کارکنان و انضباط کار را برعهده دارد. حفاظت فنی کارخانه و بهداشت و درمان کارکنان نیز برعهده این کمیته می‌باشد.
امکانات رفاهی که به کارکنان تعلق می‌گیرد عبارت است از :
1- کمک نقدی شامل وام قرض‌الحسنه- اهداء جوائز به فرزندان ممتاز پرسنل، پرداخت هزینه کفن و دفن به ورّاث شاغلینی که به هر دلیل فوت می‌کنند به صورت بلاعوض.
2- کمک غیرنقدی شامل برنج- روغن- مرغ- شکر- پارچه کت و شلواری.
3- سایر امکانات شامل تعاونیهای مسکن و مصرف- سالن غذاخوری- چایخانه- مهدکودک- خانه بهداشت- نمازخانه- سالن ورزش- پارکینگ- حمام- آب شیرین- سرویس ایاب و ذهاب- بیمه درمانی و بیمارستانی شاغل و سه نفر تحت تکفل وی و باضافه بیمه عمر و حوادث شاغل نزد بیمه آسیا.
دوره‌‌های آموزشی برای کارگران در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای به صورت آموزش کار با دستگاه‌ها تشکیل می‌شود.
کارخانجات ایران مرینوس دارای طرح توسعه در شهرک صنعتی شکوهیه می‌باشد که ضمن این طرح کارخانه جدیدی که بیش از 90 درصد عملیات ساختمانی و سالنهای تولید آن انجام شده تأسیس خواهد شد. ماشین‌آلات موردنیاز آن در محل موردنظر پیاده شده و آماده نصب می‌باشد. هدف از تأسیس کارخانه رنگرزی و تکمیل انواع پارچه می‌باشد.
کارخانجات ایران مرینوس دارای استاندارد ایران و ISO 9001 می‌باشد. دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل که در سال 1378 بازنگری شده است نیز می‌باشد. همچنین دااری دفاتر تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت می‌باشد که مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات موردنیاز می‌باشد.

قسمت ریسندگی
ماشین ملانژ :
تغذیه : تاپس پشم و پلی استر.
میزان تغذیه : محدودیتی ندارد اما با توجه به نمره تاپس باید به اندازه‌ای باشد که نسبت 45% پشم و 55% پلی‌استر رعایت شود. به عنوان مثال اگر گرم بر متر تاپس پلی استر 39/20 و گرم بر متر تاپس پشم 61/22 باشد برای اینکه این نسبت رعایت شود باید 7 تاپس پلی‌استر و 6 تاپس پشم به ماشین تغذیه شود.
کار ماشین ملانژ :
1- تقلیل وزن خطی تاپس مخلوط پلی‌استر و پشم.
2- صاف و مستقیم و موازی کردن الیاف و یکنواخت کردن.
3- مخلوط کردن.
تاپسی که وارد کارخانه می‌شود قبل از ورود به خط تولید به آزمایشگاه کنترل کیفیت می‌رود. تا از نظر خار و خاشاک موجود در آن و گرم بر متر آزمایش شود اگر تأیید شد وارد خط تولید می‌شود.
تاپسها در هنگام تغذیه به ملانژ، تقسیم می‌شوند، به عنوان مثال اگر 7 تاپس پلی‌استر و 6 تاپس پشم داشته باشیم 4 تاپس پلی‌استر و 3 تاپس پشم از یک طرف و 3 تاپس پلی‌استر و 3 تاپس پشم از طرف دیگر تغذیه می‌کنیم. این الیاف پس از عبور از یک جفت غلتک به نام غلتک تغذیه، گیل می‌شود. گیل دارای سوزنهایی است که ضمن موازی کردن و مستقیم کردن الیاف آنها را به جلو هدایت می‌کند.
سپس الیاف شانه شده از بین یک جفت غلتک تولید عبور می‌کند. آنچه که باعث کشش و در نهایت تقلیل وزن خطی تاپس محصول می‌شود اختلاف سرعت غلتک تولید و غلتک تغذیه می‌باشد.
در یک مخزن آب و روغن و آنتی استاتیک و در بعضی مواقع تینت موجود است. الیاف در حالت عادی خشک و شکننده است برای جلوگیری از شکستگی الیاف و ایجاد پرز در مراحل بعدی، از روغن استفاده می‌کنیم. الیافی که در حال حرکتند با همدیگر درگیرند و با یکسری فلزاتی مثل غلتک و سوزن در تماس هستند که باعث ایجاد الکتریسته ساکن در الیاف می‌شود برای جلوگیری از این امر از آنتی استاتیک استفاده می‌شود.
تینت یک مایع رنگی می‌باشد که کاربرد آن برای شناسایی است یعنی با روغن ریسندگی مخلوط می‌شود و به الیاف موجود در تاپس یک ته رنگی می‌دهد به رنگهای مختلف مثلاً زردآبی یا سبز در هنگام تغذیه به ماشینهای بعدی دچار مشکل نشویم. محصول ماشین ملانژ : تاپس مخلوط پلی‌استر و پشم یکنواخت و مستقیم.
نمره سوزن در ماشین ملانژ 4 می‌باشد یعنی 4 سوزن در یک سانتی‌متر از شانه. که سوزنها سطح مقطع گرد دارند. به طورکلی در مراحل اولیه ریسندگی از سوزنهای با سطح مقطع گرد استفاده می‌شود زیرا الیاف هنوز فشرده‌اند اگر از سوزنهای با سطح مقطع تخت از همان ابتدا استفاده شود پرز در مراحل بعدی زیاد داریم.
نیپ گیج یعنی فاصله آخرین شانه تا غلتک تولید اهمیت زیای دارد بطوریکه اگر این فاصله از حد متعارف کمتر باشد شکستگی الیاف افزایش می‌یابد و اگر این فاصله از حد متعارف بیشتر باشد الیاف شناور تحت کنترل قرار نمی‌گیرد و الیاف به صورت بریده بریده خارج شده و باعث نایکنواختی می‌شود.
ماشین گیل باکس Gill box :
در این مرحله هدف عبارت است از کشش به خاطر تقلیل وزن مخصوص خطی فتیله و چندلا کربن به منظور ایجاد یکنواختی و مخلوط شدن بهتر الیاف. در اثر کشش الیاف موازی شده و فروموجهای موجود در آن نیز باز می‌شود. در گیل باکس شماره 1، 6 فتیله تبدیل به یک فتیله می‌شود.
تعدادی از فتیله‌های حاصل از گیل باکس 1 در اختیار گیل باکس شماره 2 قرار می‌گیرد و پس از چند لاشدن و کشش به یک فتیله تبدیل می‌شود. به همین ترتیب تعدادی از فتیله‌های گیل باکس 2 به گیل باکس 3 منتقل می‌شود و پس از کشش و چندلاکردن به یک فتیله تبدیل می‌شود.
گرچه هر یک از این پاساژها به منظور خاصی به کار می‌روند اما اصول کلی آنها یکسان است. فتیله حاصل از گیل باکس ممکن است به صورت بالشچه پیچیده شود یا اینکه در داخل بشکه قرار گیرد.
سیستمهای کشش در ماشین گیل باکس :
انواع سیستمهای کشش در ماشینهای گیل باکس که در دسته مختلف تقسیم می‌شود که عبارت است از :
1- گیل باکس با حرکت پیچی ضربه‌ای.
2- گیل باکس با حرکت پیچی بدون ضربه.
3- گیل باکس با حرکت زنجیری.
4- سیستم کشش با گیل گردان.
5- سیستم کشش بدون گیل باکس.
سوزنهای گیل باکس دارای مقطع تخت می‌باشند.
نمره سوزن    نام ماشین    پاساژ
5    گیل باکس (1)    1
6    گیل باکس (1)    2
7    گیل باکس (1)    3
ماشین تولید نیمچه نخ با سیستم کشش دوآپرونی (فینیشر)
بعد از مخلوط نمودن فتیله توسط ماشینهای گیل باکس فتیله تولیدی به ماشین فینیشر تغذیه می‌شود. این سیستم مدت زیادی نیست که اختراع شده است و در سیستم ریسندگی با تولید بالا به کار می‌رود. ضمن اینکه ماشین‌آلات خط ریسندگی را کاهش می‌دهد. این ماشین با کشش زیاد کار می‌کند و سرعت تولید آن بالا می‌باشد.
ماشین فینیشر شامل قفسه، منطقه کشش، منطقه مالش و مکانیزم پیچش با تعویض خودکار است.
فتیله از داخل بانک خارج شده و پس از عبور از غلتک و صفحه راهنما به جفت غلتک تغذیه می‌رسد فتیله پس از عبور از شکاف راهنما و آپرونها به غلتک کشش می‌رسد. فتیله کشیده شده پس از عبور از شیپوری به یک جفت نوار ماشی رسیده سپس نیمچه نخ حاصل پس از عبور شیپوری به دور بوبین نیمچه نخ پیچیده می‌شود که این بوبینها، به رنگهای سبز و زرد می‌باشد. این ماشین مجهز به فن و کانالهای مکش جهت جمع‌آوری ضایعات و گرد و خاک است.
در ماشین نیمچه نخ یکی از اهداف کاهش ضخامت فتیله تغذیه شده و در نتیج? آن کاهش تعداد الیاف در مقطع نیمچه نخ می‌باشد و در نتیج? آن استحکام نیمچه نخ حاصله کاهش می‌یابد. پس برای پیچش نیمچه نخ به دور بوبین دچار مشکل می‌شویم ضمن آنکه در مراحل بعدی هم نمی‌توان نیمچه نخ را به راحتی از روی بوبین باز کرد.
بنابراین باید ضمن اعمال کشش و نازک کردن فتیله آنرا تحت عمل فشردن قرار دهیم این کار توسط نوارهای مالشی صورت می‌گیرد که به دور غلتکهایی پیچیده شده است فاصله بین دو نوار (آپرون) قابل تنظیم است که متناسب با ضخامت نیمچه نخ می‌باشد. سرعت آپرون بالایی و پایینی یکسان است به علت حرکت نوسانی آپرونها توده حجم الیاف نیمچه نخ بین آپرونها ضمن مالش فشرده می‌شود.

تولید نخ :
ریسندگی عبارت است از عملیاتی که نیمچه نخ را به نخ تبدیل می‌کند به عبارت بهتر هدف از ریسندگی ایجاد نخ ظریف و محکم از نیمچه نخی است که استحکامی ندارد.
اهداف مرحله ریسندگی :
1- کشش دادن نیمچه نخ.
2- تاب دادن نخ تولید شده.
3- پیچیدن نخ به دور دوک ریسندگی.
ریسندگی نخ فاستونی در ماشین رینگ تمام تاب :
بوبین نیمچه نخ حاصل از فینیشر به ماشین رینگ تغذیه می‌شود و در قسمت قفسه تغذیه در بالای دستگاه قرار می‌گیرد و به نگهدارنده بوبین آویزان می‌شود.
نیمچه نخ در اثر کشیدن ایجاد شده در اثر حرکت غلتک تغذیه از روی بوبین باز می‌شود و پس از عبور از میله راهنما و شکاف راهنما وارد منطقه کشش رینگ می‌شود.
سیستم کشش شامل یک جفت غلتک تغذیه- دو آپرون با پایه و یک جفت غلتک (تولید) می‌باشد، تار عنکبوتی ظریف که از غلتکهای کشش بیرون می‌آید پس از تاب خوردن از راهنما عبور کرد، و توسط شیطانک به دور دوک پیچیده می‌شود شیطانک از جنس استیل سخت و مقاوم تهیه شده و به راحتی روی عینک می‌چرخد.
عینکی به میز عینکی متصل است. اجزای متصل ماشین ریسندگی رینگ شامل قفسه بوبین، سیستم کشش و قسمت تاب و پیچش عینکی به صورت توأم انجام می‌شود. در هنگام پیچش نخ به دور دوک میز رینگ بالا و پایین می‌رود و پس از پیچش هر لایه نخ روی دوک، میز متناسب با ضخامت نخ کمی بالا می‌آید. در زیر غتکهای کشش یک منطقه هواکش قرار دارد جهت مکش نخهای پاره شده زیر هر نخ یک لوله جهت مکش وجود دارد که تمامی این لوله‌ها به یک لوله اصلی متصل می‌باشند.
هوا از انتهای این لوله توسط یک فن مکش می‌شود. روی رینگ معمولاً سیستم مکنده هوا و دمنده هوا جهت تمیز کردن محیط کار و مکش گرد و غبار نصب می‌شود. تاب نخ می‌تواند Z یا S باشد که با تغییر دور موتور و جابجایی دنده‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.
سیستم کشش 3 بر 3 می‌باشد که زاویه‌دار است. در آخرین جفت غلتک یعنی جفت غلتک کشش (تولید) هر چقدر مثلث ریندگی کوچکتر باشد مطلوبتر است زیرا تعداد الیاف کوتاهی که شناور شده است کمتر می‌شود بنابراین تعداد الیاف در سطح مقطع لیف (n) بیشتر می‌شود.
اهداف موردنظر در ماشین ریسندگی رینگ را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد :
نحوه عملکرد ماشین ریسندگی رینگ :
1- تقلیل وزن مخصوص خطی نیمچه نخ جهت تبدیل به نخ.
2- استحکام بخشیدن به رشته الیاف از طریق اعمال تاب.
3- پیچش نخ تولیدی برروی بسته‌ای مناسب جهت حمل و نقل، نگهداری و انجام عملیات بعدی.
سیستم سایرو
یکی دیگر از سیستمهای ریسندگی که در واقع جزء ریسندگی مدرن می‌باشد سیستم ریسندگی سایرو می‌باشد در این تکنولوژی جدید با حذف عملیات دولاتابی یا T. F. O فضای بیشتری از سالن در اختیار ماشین تولید نخ می‌تواند قرار گیرد.
تفاوت ماشین رینگ معمولی با ماشین رینگ سایرو در این است که در ماشین رینگ سایرو دو نیمچه نخ وارد مرحله کشش می‌شود بنابراین راهنما در ماشین سایرو به صورت دوتایی می‌باشد. در یک منطقه بعد از عبور نیمچه نخها از غلتک عقبی نیمچه نخ از کندانسور میانی عبور می‌کند.
هدف از استفاده از کندانسور میانی جلوگیری از تداخل و در هم رفتن نیمچه نخها بین این دو غلتک می‌باشد به همین منظور بین غلتک جلویی وسطی از کندانسور اصلی استفاده می‌شود. بعد از عبور نیمچه نخها از غلتک جلویی رشته‌ها از سیستم کنترل پارگی BOD که در زیر سیستم کشش قرار گرفته است عبور می‌نماید. این کنترل‌کننده دائماً نخهای عبوری از خود را کنترل می‌کند و این اطمینان را به ما می‌دهد که نخ دولاشده برروی ماسوره پیچیده می‌شود.

قسمت مقدماتی بافندگی
پس از اینکه ماسوره‌ها از روی ماشینهای رینگ جمع‌آوری شد در داخل گاری قرار گرفته و آنها را به قسمت خلاء بخار می‌برند. در این قسمت ماسوره‌ها در داخل گاریهای مخصوص قرار می‌گیرد و به داخل محفظه‌ای بسته می‌شود این محفظه‌های دیگ مانند با دمیدن بخار و افزایش فشار باعث ایجاد تثبیت در نخها می‌شود. نخهای ماسوره پس از عمل تاب در هنگام بازشدن یک حالت پاملخی در آنها دیده می‌شود. که این حالت در مورد نخهای دولا نیز صادق است به همین منظور بوبین نخهای دولا را نیز در این دستگاه قرار می‌دهند.
میزان فشار دما برای دستگاه اتوکلاو :
1- برای نخ تک لا به مدت 10 دقیقه، فشار 7/0 اتمسفر و دمای 80 درجه سانتیگراد.
2- برای نخهای دولا به مدت 40 دقیقه، فشار 7/0 اتمسفر و دمای 80 درجه سانتیگراد.
دستورالعملهای اپراتوری- خلاء بخار :
1- تحویل دستگاه از پست قبل
2- جمع‌آوری بوبین دولا و ماسوره‌ها از روی ماشین‌آلات و حمل و نقل آنها
3- بخار زدن نخهای دولا و یک لا به مدت‌های ذکر شده و فشار معین
4- کنترل درجه حرارت و فشار و بخار دستگاه
5- اطلاع به سرشیفت در صورت خرابی دستگاه
6- تمیز کردن و تحویل به پست بعد
دستگاه بوبین پیچی (Auto coner)
در کارخانه سه دستگاه بوبین پیچی وجود دارد که محصول شرکت schlafhorst می‌باشد و مدلهای آنها در جدول مربوط به مشخصه ماشین‌آلات ذکر شده است. در کارخانه به هر دستگاه یک کارگر اختصاص داده می‌شود که کارگر وظیفه تغذیه ماسوره به داخل خشابهای ماشین و همین‌طور عمل داف ماشین را عهده‌دار است. در دو نوع از این ماشین‌ها عمل داف به صورت اتوماتیک صورت می‌گرفته که اکنون از کار افتاده و استفاده نمی‌شود.
ابتدا ماسوره‌ها را داخل خشابها قرار داده که ظرفیت هر کدام 6 عدد می‌باشد نخ هریک از ماسوره‌ها را داخل سوراخی که مکش هوا در آن وجود دارد قرار داده و ماسوره جدید در صورت تمام شدن ماسوره قبلی جایگزین می‌شود. ابتدا نخ از یک چنگال گذشته به سیستم دیسکی می‌رسد تا کشش لازم در آن اعمال شود و بعد از آن به قیچی دستگاه رسیده و سپس به قسمت اوستر uster دستگاه یا همان سیستم کنترل نایکنواختی می‌رود سپس به درام شیاردار رسیده و در نهایت بر روی بوبین پیچیده می‌شود.
اوستر دستگاه که از نوع quantum می‌باشد در صورت مشاهده نایکنواختی دستور قطع کردن نخ را به قیچی صادر کرده و قیچی نیز نخ را قطع می‌کند برای گره زدن دوباره با روی مکنده بلند از پایین به قسمت بالا رفته مقداری نخ را از روی بوبین باز کرده و به سمت پایین می‌آورد بازوی مکنده کوچک نیز که نخ ماسوره را در خود دارد به سمت بالا حرکت کرده و هر دو نخ را در داخل گره زن قرار می‌دهند در این هنگام دو سر نخ به هم گره زده شده و اضافی آن که شامل نایکنواختی می‌باشد توسط قیچی جدا می‌شود باید توجه داشت در صورتی که نخ از زیر چنگال پاره شود دیگر بازویی کوچک به نخ ماسوره در حال بازشدن دسترسی نداشته و در این حالت ماسوره عوض می‌شود.
همچنین باید به این نکته دقت کرد که با توجه به تاب نخ سیستم گره زن دستگاه متفاوت می‌باشد برای نخهای تک لا که تاب S می‌دارند سیستم گره زن دارای یک شیار کج است اما در مورد نخهای سایر دولا که تاب Z دارند دارای 2 شیار به صورت کج می‌باشد لازم به ذکر است که کاتالوگهای مربوط به سیستم گره زن- داف و سرعت و ترمز شیار دارد در قسمت ضمائم موجود است.
سرویس و نگهداری دستگاه اتوکار :
هفتگی : – بازدید کلی قسمتهای دستگاه (تسمه نقاله، تسمه و موتور هواکش، …)، قیچیها موتور هواکش
– بازدید هواکش بادبزن و شست و شوی توری داخل آنها
– تمیز کردن : چشمها، راهنمای نخ
ماهانه :
– سرویس و تمیز کردن قیچی‌های خرطومی بزرگ و بادگیری قسمت آپارات
– بازدید قرقره‌ها و دسته کلاف‌ها و روغن کار
– بازدید موتور هواکش و گریسکاری
– بازدید نوار نقاله بوبین بر
3 ماهه :
– بازدید دستگاه
– بادگیری جعبه ماسوره‌ها و قسمت‌های بغل آن
سالانه :
– بازدید کلی دستگاه و چک کردن از نظر فنی و برقی
– گریسکاری کامل ترامل و قرقره بوبین‌ها
– تنظیم بوبین روی ترامل
– تنظیم اهرم نگهدارنده خرطومی و سنسور (tension)
– بازدید روغن داخل جک دسته کلاف
چند لا کنی :
در این قسمت برای رسیدن به استحکام لازم در نخهای تار برای غلبه بر تنش وارد بر آنها، نخ را توسط two for one دولا می‌کند.
با توجه به اینکه سرعت دستگاه‌های two for one کم است تعداد آنها به نسبت زیاد است و چون نخ پارگی هم در آنها کم است و تقریباً وجود ندارد تعداد کارگر اختصاص داده شده به ماشین‌ها هم کم است.
نحوه کار این دستگاه به این صورت است که دوبوبین دستگاه اتوکنر را در درون کاسه دستگاه two for one قرار داده و نخهای آن دو را ابتدا از یک راهنما و سپس از درون میله‌ای که از وسط بوبین‌ها بالا آمده رد کرده و به پایین کاسه رفته و وارد یک اسپندل می‌شود که دائماً در حال چرخش است سپس از دو کاسه بالا آمده و پس از عبور از یک راهنما و یک سیستم کشش دیسکی از طریق میله نوسان کننده تراورس بر روی بوبین پیچیده می‌شود.
چند نکته در مورد این دستگاه قابل ذکر است که دارای یک سیستم کشش فنری قابل تنظیم می‌باشد که در درون لوله وسط بوبین‌ها قرار دارد که بسته به نمره نخ کشش آن تغییر می‌کند همچنین بوبین یا یک درام صاف در ارتباط است که حاوی یک نوار پلاستیکی می‌باشد که این نوار به دلیل کمی اصطکاک بوبین درام در ابتدای کار می‌باشد تا اصطکاک لازم را برای پیچش بوبین فراهم کند نکته قابل ذکر این است که با هر دور چرخش اسپندل دو تاب در نخ ایجاد می‌شود.
همچنین چون میزان نخ پیچیده شده بر روی بوبینهای نخ تک لا کاملاً دقیق و هم اندازه نیست امکان دارد در انتهای کار دستگاه با تمام شدن یک بوبین دستگاه به صورت تک لا کار می‌کند به همین منظور مقدار زیادی ته بوبین خالی باقی می‌ماند این بوبین‌های خالی را روی دستگاه بوبین برگردان یا فاخ ماشین برده شده و دوباره تبدیل به بوبین می‌کنند و دوباره در دستگاه دولا تاب استفاده می‌کنند.
دستورالعمل اپراتوری دستگاه دولا تاب :
1- گذاشتن کاغذ علامت بر روی بوبین و کنترل ماشین در حین انجام کار
2- گره زدن نخ قطع شده در حین کار
3- تعویض بوبین رنگ شده و آوردن بوخالی و جایگزین کردن آن
4- برداشتن ته بوبین و بوبین خالی از داخل کاسه
5- قراردادن کاغذ صافی جهت برنامه رنگرزی
6- زدن آب و روغن توسط پمپ به بوبین برای کارکرد بهتر
7- اطلاع سر شیفت در صورت خرابی
8- تمیز کردن و روشن تحویل دادن به شیفت بعد
سرویس و نگهداری ماشین چندلا کنی :
الف- هفتگی :
– روغنکاری قسمتهای بالای ماشین مثل یاتاقانهای محورها
– تعویض بلبرینگ کاسه دوکها
– تمیز کردن کاسه دوکهای دولا تابهای پنوماتیک
– بادگیری هواکش دولا تابلوهای پنوماتیک
ب- سه ماهه :
– گریسکاری محور عقب
– کنترل گیربکس عقب
ج- سالانه :
– سرویس کلی دستگاه
– کنترل و بازدید دنده‌های داخل و تعویض روغن پایه دوکها
– گریسکاری محورهای بالا و قرقره‌های زیرین
– کنترل ترمزها و لنتها
– کنترل کلیه بشقابها وک اسه دوکها و شستشوی آنها با گازوئیل و گریسکاری بلبرینگ کاسه دوک
ماشین دولا تاب قدیم :
پس از دولاکنی بوبینهای نخ به ماشین دولاتابی تغذیه می‌شود. در ماشین دولا تاب قدیم نخ از روی بوبین باز شده و از روی راهنما گذشته و به غلتکهای تولید می‌رسد که شامل غلتک و یک غلتک فلزی صاف است نخ پس از خروج از این غلتکها در راهنمای نخ قرار می‌گیرد و سپس از شیطانک که به طور آزاد برروی رینگ قرار دارد عبور می‌کند و از آنجا به ماسوره که بر روی دوک استوار است هدایت می‌شود.
اصول کار ماشین دولاتاب قدیم تا حدزیادی به ماشین ریسندگی رینگ شباهت دارد. تنها تفاوت آنها در این است که در ماشین دولاتابی به جای غلتکهای کشش از یک جفت غلتک تولید استفاده می‌شود. تابی که ماشین دولا تاب قدیم به نخ می‌دهد برابر 600 تاب در متر است. سرعت این ماشین  45 است که 280 چشمه دارد که 140 چشمه آن در یک طرف و 140 چشمه دیگر آن در طرف دیگر ماشین قرار دارد.
پس از اینکه بوبینها باز شد بر روی ماسوره پیچیده شده و درباره به آن بخار داده می‌شود تا پاملخی نخ از بین برود بعد از سالن بخار ماسوره‌ها بر روی ماشین اتومات به بوبین تبدیل شده و به قسمت چله پیچی هدایت می‌شوند.
ماشین دولاتاب جدید (two for one) :
امروزه ماشینهای دولاتاب کاسه‌ای (two for one) جایگزین ماشینهای دولا تاب رینگی شده‌اند که توانسته‌اند به مقدار قابل توجهی راندمان تولید را افزایش دهند. ضمن اینکه در ماشینهای دولا تاب two for one نخ تابیده شده برروی بوبینهای مخروطی یا استوانه‌ای بزرگ پیچیده می‌شود که قابل مصرف در ماشینهای چله پیچی و بافندگی است و به این ترتیب یک مرحله بوبین پیچی که بعد از دولا تاب رینگ انجام می‌شود حذف گردیده است.
مزیت ماشین دولاتاب کاسه‌ای بر ماشین دولا تاب
دولاتاب رینگی :
در ماشین دولا تاب کاسه‌ای به ازای هر دور دوک دو تاب به نخ داده می‌شود یعنی :
  می‌باشد، در صورتی که در ماشین دولاتاب رینگی به ازای هر دور دوک یک تاب به نخ داده می‌شود.
فاخ ماشین :
ته بوبین‌های دولاتابی را به این ماشین تغذیه می‌کنند و آنرا در جای بوبین قرار می‌دهند و سرنخ را به بوبین بالایی گره می‌زنند جهت تنظیم شل یا سفت پیچیده شدن نخ روی بوبین نخ از بین واشرهایی عبور می‌کند در قسمت تولید در این ماشینها برروی بوبینهای فلزی سوراخدار کاغذ صافی قرار داده می‌شود جهت برنامه‌های رنگرزی. وزن بوبینهای تولید 700 گرم است.

چله پیچی :
برای اینکه نخها در پشت ماشین بافندگی قرار گیرد باید بر روی اسنو بافندگی پیچیده شود که این کار توسط دستگاه چله پیچی صورت می‌گیرد. روش کار بدین صورت است که به سرپرست قسمت چله یک برنامه نخ ارائه می‌شود که در آن مشخصات کاملی از قبیل : تعداد سرنخ تار- تعداد بندها- تعداد نخ هر بند- تعداد بوبین داخل قفسه- تعداد و رنگ نخهای حاشیه- متراژ نخ موردنیاز- شیب- دنده متراژ- نمره نخ تار- تراکم تار- اصلاح شیب و سرعت مشخص است و با توجه به مشخصات موجود در کارت برنامه اقدامات لازم جهت انجام عملیات صورت می‌گیرد کارخانه دارای دو دستگاه چله پیچی بخشی می‌باشد که هر دستگاه با دو کارگر کار می‌کند.
ابتدا بوبین‌های موردنظر در داخل قفسه‌ها قرار می‌گیرد بدین صورت که بالاترین ردیف و دورترین بوبین نخ شماره یک است و بوبین کناره آن نخ شماره (2) و به همین صورت ظرفیت قفسه‌ها 500 عدد و به صورت دوبل بود که در هر طرف 250 بوبین قرار می‌گرفت به همین منظور برای بدست آوردن تعداد سرنخ موردنیاز مجبور بودند که از چله پیچی استفاده کنند که به همین منظور با توجه به ظرفیت قفسه و راحتی کار به چند بند تقسیم می‌شود و در کنار یکدیگر بر روی چله قرار می‌گرفت.
قفسه‌ها شامل قسمت کشش به صورت دیسکی و فنری و همچنین سیستم توقف هنگام پارگی می‌باشد که در هر قسمت چراغی برای اطلاع از پارگی روشن می‌شد. پس از عبور از شانه‌ها و شانه سرچله پیچیده می‌شد. برای جلوگیری از تاب خوردن نخها را یکی در میان از همدیگر جدا می‌کردند بدین صورت که یک نخ کلفت‌تر را از بین نخهای تار به صورت یکی رو و یکی زیر عبور می‌دادند و این کار را در کلیه بند ادامه می‌دادند. پس از اتمام چله با تغییر دورچله و چرخش معکوس آن، نخها را بر روی اسنو بافندگی می‌پیچیدند.
دستورالعمل‌های سرپرست چله پیچی :
1- ارتباط مستقیم با مافوق
2- گرفتن کارت مشخصات بافت از مافوق
3- محاسبه وزن و کنترل دقیق کارت تحویلی
4- تحویل و کنترل نخ طبق وزن مندرج در کارت تحویلی
5- تنظیم دستور کار مخصوص دستگاه که در آن تراکم متراژ، عرض‌بندی، تعداد بند، زاویه شیب و نمره نخ باید محاسبه و تنظیم شود.
6- کنترل دقیق چله و یا کنترل نقشه‌های چله طرح
7- کنترل دقیق شیب در هنگام روی کار گذاشتن چله، کنترل پهنای بند و به طورکل نظارت بر کارهای اپراتور.
قسمت بافندگی
در این قسمت نخ‌های تولید شده در مراحل قبل در هم بافت رفته و تشکیل پارچه را می‌دهد این کار توسط ماشین بافندگی و با قرارگیری نخهای پود با توجه به راپورت طرح در بین نخهای تار صورت می‌گیرد. در کارخانه تعداد ماشین بافندگی 57 عدد است که 24 عدد آنها sulzer F2001 و باقی آنها sulzer G6100 می‌باشد.
نحوه اختصاص کارگر به ماشین‌آلات نیز به این صورت که هر 6 ماشین را به یک نفر اختصاص می‌دهند و به تناوب با توجه به دستور سرپرست‌ جای کارگرها عوض می‌شود.
در بعضی موارد پارچه‌های پتوی تولیدی (پتوی تابستانی شمد مانند) موارد، پیش می‌آمد که کارگر مجبور بود به طور دائم بر روی یک ماشین بماند. و در موارد نادر در مورد نخهای ضایعاتی که به طور دائم تار یا پود پاره می‌شود و ماشین در شیفت حداکثر 2 تا 3 متر پارچه می‌بافت و به طور آزمایشی بود. 2 تا 3 کارگر را مشغول یک ماشین می‌کرد.
رطوبت سالن در میزان کارکرد ماشین‌آلات و راندمان آنها تأثیر داشت با توجه به هوای شهر که خشک است رطوبت سالن باید در حدود نرمال (65%-60) باشد که در صورت نبود رطوبت پود پارگی یا تار پارگی افزایش می‌یافت و همچنین پرز نخها نیز فضای سالن را پرمی‌کرد که برای کارگران ایجاد مشکل می‌کرد همچنین قسمتهای مختلف دستگاه نیز از پرز پوشیده می‌شد کارگران مجبور بودند روی دستگاه‌ها را بادگیری کنند.
از عیوب دیگری که به علت رطوبت کم و وجود پرز زیاد در نخها به وجود می‌آمد عیب قفسه‌ای شدن بود. که در این حالت دو یا سه نخ تار کنار هم به هم چسبده و با هم بالا و پایین می‌روند که سبب ایجاد یک خط در راستای پود می‌شد که به آن قفسه‌ای گفته می‌شد.
نخهای بکار رفته برای پود نخ سایر و نمهای تار نخ دولای قسمت مقدمات از ماشینهای دولا تاب می‌باشد.
قسمتهای مختلف ماشین :
سیستم بازکننده نخ تار یا سیستم رگلاتور نخ از نوع نیمه مثبت بود که میزان بازشدن نخ تار متناسب با میزان کشیدگی در نخهای تار است. از نوع مکانیکی بود که سنسور مورد استفاده به شکل فنر بوده و میزان باز شدن را تنظیم می‌کرده.
غلتک پل تار از نوع نوسان کننده و به صورت فنری بود که در لحظه دفتین زدن به سمت جلو و در لحظه‌ای که دفتین به مرگ عقب آید به سمت عقب برمی‌گشت.
سیستم کنترل نخ تار آنها با استفاده از لامل بود که در دو نوع مکانیکی و الکتریکی بود که نوع مکانیکی که در ماشین F2001 استفاده می‌شود لاملها بر روی دوریل شیاردار محرک قرار داشت که یکی از ریل‌ها محرک بود و زمانی که نخ تار پاره می‌شد لامل به پایین افتاد از حرکت ریل جلوگیری می‌کرد و دستگاه فوراً متوقف می‌شد.
در نوع الکتریکی با پایین افتادن لامبل جریان الکتریکی برقرار شده و باعث از کارافتادن ماشین می‌شود. سیستم تشکیل دهنده ماشینها به صورت دابی مکانیکی (روتاری) بود که این سیستم در ماشین‌های F2001 و G6100 دیده می‌شد که فرمان لازم برای ایجاد طرح توسط کارت ضربه مشخص بود. تعدادی از ماشینهای G6100 نیز دارای دابی الکتریکی بودند که نحوه فرمان دادن به کمک کامپیوتر بود به این صورت که رئیس قسمت داده‌ها را از کامپیوتر بر روی دستگاه مخصوصی ریخته و با اتصال آن دستگاه به ماشین بافندگی فرمان یا طرح مربوطه را بر روی ماشین پیاده می‌کرد.
سیستم پود گذاری ماشین از نوع راپری Dewas بود و به این صورت عمل می‌کرد که توسط دو عدد feeder یا تغذیه کننده نخ که در قسمت کناری دستگاه قرار داشت و همیشه مقدار معینی پود در داخل خود ذخیره می‌کرد. نخ پود توسط یک راهنمای انگشتی که با توجه به رنگبندی طرح عمل می‌کرد در سر راه حرکت راپیر قرار می‌گرفت.
و پود بر نخ پود را تا وسط دهانه برده و پود آور در وسط دهانه سرنخ را گرفته و تا انتهای دهنده می‌برد. در این ماشین‌آلات برای بهبود کیفیت پارچه و یکنواختی بیشتر در پارچه از دو تغذیه کننده نخ به صوت یک در میان استفاده می‌شود تا نخ‌های پود متفاوت ضعفهای یکدیگر را بپوشانند و پارچه یکنواخت‌تر باشد.
هنگامی که نخ پود به انتها دهنه می‌رسد برای اینکه دهانه دفتین زدن نخ پود به داخل دهنه باز نگردد در کناره دهانه تعدادی نخ تار قرار دارد که در آنجا دهانه متفاوتی تشکیل می‌گردد تا دو سرنخ پود را گرفته و از بازگشت آن به داخل دهانه جلوگیری می‌کند.
همچنین برای بهبود کیفیت در پارچه و جلوگیری از دررفتگی کناره و ایجاد کناره ریش ریش کناره‌ها را توسط دستگاهی به صورت دوبل یا لینو (lino) درمی‌آورد. به این صورت که بعد از بریدن دو سر نخ پودی که داخل دهانه قرار گرفت، توسط یک انگشتی سرنخ پود به داخل دهانه برگردانده می‌شود تا کناره به صورت دوبل درآید.
رگلاتور پارچه که در این ماشین از نوع مثبت می‌باشد که در آن تراکم پودی همراه ثابت بوده و فواصل بین مراکز پودی همواره ثابت می‌ماند به این صورت که در هر دور میل لنگ مقدار پارچه به جلو کشیده شده مقدار ثابتی است.
در هر کارخانه برنامه مربوط به هر ماشین توسط یک کالیته (برنامه تولید بافندگی) که در واقع یک شماره مشخصه پارچه می‌باشد. مشخص می‌شود که این کالیته توسط دفتر برنامه‌ریزی به رئیس قسمت بافندگی ارائه شده و بر روی ماشین موردنظر اجرا می‌شود. در کالیته موردنظر نمره تار و پود- راپورت طرح- رنگ و پارتی نخ تار و پود- تار در سانت- نمره شانه- متراژ چله- تعداد طاقه پارچه و … مشخص می‌شود.
در کارخانه در مورد ماشین‌هایی که چله آنها به اتمام رسیده و نیاز به چله جدید داشت دو حالت ممکن بود اتفاق بیافتد حالتی که قرار بود همان طرح قبلی بر روی ماشین زده شود و حالتی که طرح جدید بر روی ماشین زده می‌شد.
زمانی که باید همان طرح قبلی زده می‌شد. ابتدا دو کارگر از دو طرف نخهای تار روی ماشین را به صورت یکی زیر یکی رو درآورده و نخی را از بین آنها رد می‌کردند و ابتدا نخهای تار چله جدید را که کار گذاشته شده را بر روی میز مخصوصی قرار داده و نخهای تار قدیم را به فاصله cm20 بر روی آنها قرار می‌دادند و به طور مرتب شانه می‌کردند سپس دستگاه گره زن را روی میز قرار داده و شروع به گره زدن نخهای تار چله قدیم به چله جدید می‌کرد کل این عملیات در حدود 2 ساعت به طول می‌انجامید پس از آن دستگاه را روشن کرده و هنگام عبور گره‌ها از بین لامل و میل لنگ و دندانه شانه دستگاه را خاموش و به صورت دستی گره‌ها وارد می‌کردند تا نخی پاره نشود.
در صورتی که باید بر روی ماشین طرح جدید نسب می‌شد لازم بود وردها از روی ماشین باز شده و به اتاق نخ کشی برده شود در آنجا کارگری که از مهارت کافی برخوردار بود نخها را به طور مرتب و دقیق از بین میل میلک ورد موردنظر و همچنین دندانه شانه عبور می‌داد و در نهایت چله به همراه وردها و شانه بر روی ماشین برده شده و نصب می‌شود.
دلایل پاره شدن نخ پود :
1- معیوب بودن نخ پود مصرفی
2- زیاد بودن کشش در کشش‌دهنده feeder
3- تنظیم نبودن درجه تغذیه feeder
4- تمام شدن بوبین
5- درست عمل نکردن راهنمای انگشتی
6- تنظیم نبودن راپیرها
7- خرابی گیره سر راپیرها (گریپرها) استهلاک یا تیزشدن آن
دلایل پاره شدن نخ تار :
1- تنظیم نبودن کشش نخ تار (شل یا سفتی نخ)
2- تنظیم نبودن رایپر و برخورد با نخهای تار
3- به هم تابیدن دو نخ کنار یکدیگر
4- تنظیم نبودن وردها (مکانیزم تشکیل دهنده)
5- تنظیم نبودن یا درست عمل نکردن رگلاتور نخ تار
6- معیوب بودن خود نخ تار
قسمت کنترل متراژ :
پس از اینکه پارچه بافته شد به قسمت کنترل منتقل می‌شود و عیوب پارچه توسط علامت‌گذاری بر روی پارچه مشخص می‌شود تا در قسمت رفوگری برطرف شود. در این قسمت پارچه از روی یک صفحه عبور کرده و پس از آن از روی یک صفحه عمودی که در زیر آن یک لامپ مهتابی روشن است عبور می‌کند و یک کارگر دائماً پارچه را کنترل می‌کند و عیوب موجود در پارچه را علامت‌گذاری می‌کند.
وظایف اپراتور قسمت کنترل متراژ :
1- علامت گذاری عیوب پارچه از قبیل : قفسه‌ای شدن- ناصافی تار و پود- خط ایجاد شده توسط ورد- پود اشتباه- حاشیه معیوب- نخ پود قیچی نشده در حاشیه- شل یا سفتی تار یا پود- اشتباه در طراحی چله- نخ تار حقیقی و پود جفتی اشتباه شانه- نخ تار یا پود یک لا
2- نوشتن عیوب در کارت مربوط به طاقه و نشان دادن طاقه معیوب به بافنده و سرشیفت مربوطه.
3- ثبت متراژ طاقه- نام بافنده- شماره ردیف طاقه- شماره چله‌ای که طاقه از آن بافته شده- عرض پارچه- وزن پارچه خام- وزن درخواستی هر طاقه
4- توزین طاقه و ثبت وزن طاقه

قسمت تکمیل
تمام پارچه‌های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب می‌باشد لذا لازم است به منظور آماده کردن پارچه برای عملیات تکمیلی اصلی آنرا تحت عملیات مقدمات تکمیل قرارداد در غیر این صورت امکان برطرف کردن آنها ضمن و یا پس از عملیات تکمیلی به راحتی میسر نخواهد بود.
به طورکلی تکمیل عبارت است از کلیه عملیاتهایی که بر روی پارچه‌های خام صورت می‌گیرد تا به چند هدف برسیم :
1- افزایش قابلیت پارچه
2- تغییر در ظاهر پارچه
3- تراکم تار و پود
4- نوع پارچه
5- خواص فیزیکی و شیمیایی پارچه
عیوب موجود بر روی پارچه‌ی خام انجام می‌شود به سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود :
1- عیوب حاصل از ریسندگی مثل گره‌ها، پیوندهای نامناسب، کلفت و نازک بودن نخ، لکه‌ها روغنی و …
2- عیوب حاصل از بافندگی مثل پارگی نخ‌ها، اشتباه در نخ کشی، اشتباه در تراکم تار و پود و …
3- ناخالصی موجود بر روی پارچه؛ الف- ذاتی اپی کیوتیکل و …) غیر ذاتی مثل آهار، آنتی استاتیک
برای رفع عیوب حاصله از موارد 1 و 2 مراحل زیر انجام می‌شود توجه شود که همیشه رفع عیوب موجود در پارچه‌های خام راحتتر از رفع عیوب در پارچه‌های رنگ شده است برای مورد 3 عملیات سفیدگری، پخت و شستشو و … انجام می‌شود برای رفع موارد 1 و2 کارهای زیر انجام می‌شود.
1- توزین weighting
3- متراژ xeasuring
3- شماره گذاری numbering
4- بازرسی و کنترل perching
5- گره گیری burling
6- رفوگری mending
7- موگیری زائدگیری picking and specking
انجام عملیاتهای تکمیل مقدماتی هرچه به صورت کاملتر، بهتر و یکنواخت‌تر صورت می‌گیرد پارچه‌ی مرغوبتر و با کیفیت‌تر به دست می‌آید در ضمن اینکه در مراحل تکمیلی بعدی نیز یکنواختی و کیفیت بهتری عاید می‌شود. امروزه زیبایی و پسند ظاهری در درج? اول اهمیت و کیفیت و دوام در درج? دوم قرار دارد.
انواع ماشین‌های شستشو :
1- ماشینهای شستشوی طنابی (طنابی مداوم- طنابی غیرمداوم)
2- ماشینهای شستشوی باعرض باز (با عرض باز مداوم- با عرض باز غیرمداوم)
دستگاه‌های شستشو :
دستگاه‌های شستشوی باعرض باز و طنابی هر دو یک کار را انجام می‌دهند و آن تمیزکردن و برطرف نمودن لکه‌ها، چربی، روغن ریسندگی وگرد و غبار و … می‌باشد.
در ماشینهای طنابی حجم محصول تولیدی زیاد بوده و زیردست پارچه شسته شده بهتر است. ضمن آنکه جمع شدگی پارچه و یا متراکم شدن آن بهتر صورت می‌گیرد، قیمت ماشین‌آلات آن ارزانتر است و فضای کمتری اشغال می‌کنند.
برای پارچه‌هایی که مصرف غیر از البسه دارند یا برای کاربردها و حالتهای خاص که در ترکیب الیاف سازنده، پشم به میزان کمتری وجود داشته باشد و یا در شرایطی که تراکم بافت پارچه کم باشد، به منظور جلوگیری از ناصافی پارچه‌هایی که خواص زیردست برای آن مطرح نباشد از ماشینهای شستشوی عرض باز استفاده می‌شود.
ظرفیت دستگاه‌های شستشو به شرح زیر است :
1- به دستگاه شستشوی با عرض باز بزرگ 12 طاقه به هم دوخته شده.
2- به دستگاه شستشوی با عرض باز کوچک 6 تا 7 طاقه به هم دوخته شده.
3- به دستگاه شستشوی طنابی یک 6 طاقه به هم دوخته شده.
4- به دستگاه شستشوی طنابی دوتقریباً 7 طاقه به هم دوخته شده.
نکات مهم در عملیات شستشو :
1- سختی آب مصرفی باید صفر باشد زیرا اگر آب مصرفی کمی سخت باشد در اینصورت ماده صابونی بیشتری برای تولید کف لازم است و افزایش مقدار صابون روی خواص پشم اثر نامطلوبی خواهد داشت.
2- مواد شستشو باید قبلاً به صورت محلول تهیه شود (stock solution) و سپس به حمام اضافه گردد.
3- مقدار بارگیری ماشین بستگی به نوع آن و گنجایش ماشین دارد و نباید بیش از گنجایش ماشین بارگیری شود.
4- هنگامیکه مایع وارد حمام می‌شود و یا از آن خارج می‌شود باید مشاین متوقف باشد.
5- حجم محلول مصرفی به اندازه‌ای باشد تا کالا کاملاً در آن غوطه‌ور شود.
6- در عملیات شستشو باید مقدار صابون مصرفی به اندازه‌ای باشد که فقط کف مناسب کند و کالا را در موقع شستشو دربرگیرد.
7- تا آنجا که ممکن است باید عملیات شستشو را کاهش داد.
آب شستشو :
آبی که در مراحل تکمیل از جمله شستشو به کار می‌رود باید سختی‌گیری شده باشد برای اطمینان از سبک بودن آب قبل از استفاده در حمام شستشو آنرا آزمایش می‌کنند. برای آزمایش آب مصرفی ابتدا 75 میلی‌لیتر از آب را داخل بشر ریخته و سپس یک عدد قرص اندیکاتور حل شونده را در آن حل نموده و 12 قطره آمونیاک روی محلول ریخته آنگاه 4 تا 6 قطره از معرف تتراپلکس به محلول فوق اضافه می‌گردد در صورتی که آب کاملاً تصفیه (سبک) شده باشد محلول به رنگ سبز زیتونی درمی‌آید در غیراین صورت ارغوانی رنگ می‌شود.
اصول کار دستگاه‌های شستشو :
ابتدا، ابتدای پارچه را از داخل کاری به دستگاه شستشو تغذیه می‌شود، قبل از اینکه کلیه پارچه‌ها به داخل دستگاه تغذیه شود انتها و ابتدای پارچه‌ها را به هم می‌دوزند تا به صورت گردشی در داخل دستگاه شسته شوند. اگر پارچه تغذیه شده سفید یا خام باشد طی سه مرحله شستشو می‌شود. در مرحله حمام شستشو حاوی آب- g800 صابون روتا و g 100 سودا می‌باشد که پارچه به مدت حدوداً 30 دقیقه در این حمام شسته می‌شود. در مرحله دوم پارچه حدود یک ساعت آبکشی می‌شود تا کاملاً تمیز شود و در مرحله سوم خنثی‌سازی صورت می‌گیرد با g800 اسیداستیک و به مدت 15 دقیقه پارچه گردش می‌کند.
اگر پارچه تغذیه شده رنگی باشد در مرحله اول حمام شستشو حاوی آب و آمونیاک است حدود 30 دقیقه با این مواد شستشو می‌شود سپس مرحله آبکشی انجام می‌گیرد تا کاملاً پارچه تمیز شود. بعد از آن مرحله خنثی‌سازی با g 800 اسید استیک صورت می‌گیرد و به مدت 15 دقیقه سپس پارچه به مدت 15 دقیقه تحت عمل آبکشی قرار گرفته و سپس آن را بیرون می‌آورند.
بعد از اینکه پارچه تحت عملیات شستشو قرار گرفت بسته به نوع ماشین شستشو عملیات بعدی تفاوت می‌کند. اگر پارچه از دستگاه شستشوی طنابی خارج شود به دستگاه طاقه باز کن، دستگاه پخت و و سپس دستگاه استنتر تغذیه می‌شود اما اگر از دستگاه شستشوی عرض باز خارج شود به دستگاه پخت و سپس به دستگاه استنتر تغذیه می‌شود.
اجزای مختلف دستگاه شستشوی طنابی :
1- غلتکهای راهنما : جنس این غلتکها چوبی می‌باشد که یکی از پارچه را از غلتکهای فشار دهنده گرفته و به حمام اصلی هدایت می‌کند و دیگری پارچه را از راهنمای شبکه‌ای گرفته و آنرا به غلتکهای فشاردهنده هدایت می‌کند.
2- غلتکهای فشاردهنده : قطر غلتکهای فشار دهنده بسته به نوع ماشین و نوع ماده‌ای که غلتکها از آن ساخته شده متفاوت است.
در ماشینهای نوع قدیمی این غلتکها از چوبهای سخت ساخته می‌شد و بسته به نوع چوب قطر غلتکها 20 تا 30 اینچ بود که معمولاً غلتک بالایی قطورتر از غلتک پایینی می‌باشد تا نیروی بیشتری به غلتک پایینی وارد کند.
در ماشینهای جدید از غلتکهای لاستیکی به قطر 12 اینچ استفاده می‌شود و به علت نرم بودن غلتکهای لاستیکی به پارچه آسیبی نمی‌رسد- در بعضی مواقع غلتک بالایی را به قطر 24 اینچ انتخاب می‌کنند که اگر نیروی زیادتری لازم باشد می‌توان غلتک فوقانی را از جنس چدن تهیه کرد.
فشار این غلتک به وسیله وزن غلتک فوقانی و یا اهرمها و وزنه‌های اضافی تأمین می‌شود. در ماشینهای مدرن از فشار هیدرولیکی یا فشار هوا استفاده می‌شود. در اکثر ماشینها غلتک پایینی حرکت خود را به طور مستقیم از موتور گرفته و غلتک فوقانی نیز با همان سرعت خطی حرکت می‌کند. اگر پارچه در محلی گیر کند غلتک فوقانی لغزش پیدا می‌کند و از حرکت پارچه جلوگیری می‌شود.

در بعضی از ماشینها غلتک‌های فوقانی و تحتانی به طور مثبت از موتور حرکت دورانی می‌گیرند در این ماشینها غلتک فوقانی دارای حرکت عمودی بوده و در هنگامی که محل ضخیمی مثل محل دوخت سرطاقه از بین غلتکها عبور کند غلتک فوقانی کمی بالاتر رفته تا نیروی بیش از حد به پارچه وارد نشود.
معمولاً پس از مدتی کارکردن سطح غلتک بویژه غلتکهای لاستیکی ناهموار می‌شود و بنابراین لازم است که غلتکهای مزبور تحت عمل تراش سطحی قرار داده شود.
3- حمام آب صابون : این حمام در زیر غلتکهای فشاردهنده قرار دارد و از جنس فولاد زنگ نزن می‌باشد دارای دو مجرای فاضلاب می‌باشد.
4- حمام شستشو : این حمام در ماشنهای گران قیمت که برای پارچه‌های مرغوب و سفید به کار می‌رود از جنس فولاد زنگ نزن انتخاب می‌شود و بدنه ماشین از

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آریگونی (صنعت نساجی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آریگونی (صنعت نساجی) در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آریگونی (صنعت نساجی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

آریگونی
آریگونی صنعت نساجی است با چرخه كامل (اكستروژن، بافته، تولید فابریك)
در سال 1936 بوسیله جیوانی آرگونی ابداع شد و هنوز خانواده وی آنرا اداره می كنند.
در 25 سال اولیه در عرصه نساجی سنتی (بافت لباس) كار می كرد: از سال 1960 در تولید فابریكهای (بافته های فنی) به كار پرداخته است.
این شركت در نزدیك como (شمال ایتالیا) واقع است، منطقه ای كه همیشه در صنعت نساجی منحصر بفرد بوده است و ستاد بسیار ماهر و فناوری عالی دارد.
و آریگونی مفتخر است كه سرویس كامل به مشتریانش ارائه می دهد: این شركت به انجام تحقیقات و توسعه محصولات می پردازد و به كارگیری استفاده از مواد خام بهتر را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه مراحل پیشرفته ای اكسترودنكیك، بافتن و تولید را آزمایش می كند.
محصولات آریگونی و بافته های آن با استفاده از كلربردهای فنی برای عرصه های كشاورزی، ساختمانی، ورزشی، توریسم به وجود آمده اند. به همراه این محصولات فنی، دسته ای از وسایل «باغبانی» برای كاربران نهایی طراحی شده‌اند.
در حال حاضر شركت 20 خانواده از فابریكها را تولید می كند هركدام از الگوهای متفاوت، فابریكها رنگها و اندازه های متفاوت ساخته شده اند. اقلام درون كاتالوگ بالغ بر 800 قلم است و فابریكهای خاص بر اساس نیازهای خاص تولید یم شوند.
شبكه فابریكهای آریگونی دارای ابعاد گسترده ای از 25 میلی متر (بیوبرد) تا 350 میكرون (بیورت) است وزن آنها بین C1 و 300 گرم در هر متر مربع متفاوت است و عرض آن بین 4 سانتی متر و 6 متر است.
آریگونی سه كارخانه تولیدی با كل فضای m000/11 دارد.
در كارخانه ها محیطی دوستانه برقرار است. این محیط دارای پوشش درختی است و مواد سمی در آن جایی ندارد. زواید محصولات بازیافت می شوند.
اكثر محصولات شرح داده شده در این كاتالوگ از رشته پلی اتیلن و پلی پروپیلن ساخته شده است و محصولات ترموپلاستیك را می توان با ابعاد مختلف با گرمادادن پدید آورد. مقاومت ابعاد گوناگون 4%  و وزن 6 درصد   است.
این كاتالوگ محدود نمی شود. Arrigoni Spa حق شرح دادن خصوصیات و ابعاد محصولات توصیف شده در این كاتالوگ را محفوظ می دارد.
این شركت 60 كارمند همیشگی و 20 دستیار بیرونی دارد. به نوین بودن فناوری تولید و خط تولید توجه خاص مبذول شده است و تحقیقات متداوم برای بالا بردن استاندارد كیفیت انجام می شود.
چرخه های تولید كامل خانگی به این معناست كه آریگونی می تواند در هر مرحله تولید به كنترل كیفیت بپردازد (رنگدانه ها و پایداركننده ها)
در كشورهای ایتالیا اریگونی دارای زنجیره توزیع مستقیم است و 30 نمایندگی دارد. به طور متوسط استوكها آن حدود 3 میلیون متر مربع وسعت دارد و آریگونی می تواند در طی دو یا سه روز سفارشات را به صورت كامل ارسال كند.
در سطح بین المللی آریگونی از طریق توزیعگران ملی كار می كند: در 15 كشور اروپایی كار می كنیم و در 10 كشور در خاورمیانه و شمال آفریقا، 7 كشور در آمریكا و 4 كشور در خاورمیانه فعالیت داریم. (در ایتالیا، فرانسه، انگلیس، آلمان و اسپانیا همكاری مكاتبه ای وجود دارد.)
پوشش روی انگورهای زمینی
پوشش روی درخت آلبالو
مشخصات: شبكه های بافته شده از HD پلی اتیلن سبك و محكم هستند، نرم بوده و قابلیت انعطاف دارند. بیوبردها بهترین حفاظ است تا از ورود پرندگان جلوگیری كند و به این صورت پرندگان نمی توانند از میوه یا دانه درختان تغذیه كنند.
الگوهای طراحی آن خاص است و بیوبردها بدون به دام انداختن پرندگان آنها را دفع می كنند مانع از ورود و عبور نور به درختان نمی شود و بنابراین درختان می توانند به تغذیه ادامه دهند. مسیر عبور هوا عالی است به این معنا كه قارچ های خطرناك درون میوه توسعه نمی یابد. باد می تواند عبور كند و بیوبرد كل حیات گیاه طراحی می شود.
كاربرد: بیوبردها سبك هستند و به آسانی نصب می شوند. می توان آنها را مستقیماً روی درختان قرار داد. شبكه های متفاوت را می توانید برگزینبد. بر اساس بهترین حالت حفاظت و نیازهای خاص شما می توان شبكه را انتخاب كرد. بیوبردها را می توان چندین بار استفاده كرد.
پوشش روی انگورهای زمینی
پوشش روی درخت آلبالو
مشخصات: شبكه ساخته شده از پلی اتیلن HD تك رشته های مقاوم بسیار مقاوم و پایدار در برابر پرتورهای ماورا بنفش از بافته شبكه ای بافته شده است.
شدت باد را كاهش می دهد و جلوی شن و شوری را می گیرد.
با سوراخهای كوچك مسلح روی حاشیه Selvase مجهز شده است. در نوع 2352، 2372 و 2382 در هر متر بافته سوراخهای كوچك نصب شده اند.
كاربرد: نصب مانع بادشكن از گیاهان در برابر اثرات مضر باد جلوگیری می كند. باد می تواند شاخه های جوان درختان را بشكند، شكوفه ها را از جای بكند و برگها را خشك یا پاره كند.
باد همچنین تولید میوه را كم می كند و نیاز گیاه به آبیاری را بالا می برد.
برخلاف بادشكنهای طبیعی، این بادشكن از مانع پرچینی، اكالیپتوس یا گیاهان دیگر ساخته می شود. موانع مصنوعی نیازی به كود، آبیاری و هرس كردن ندارند. علاوه بر این،‌ انگلهای گیاهی نیستند.
30 LiBeccio2341 باد شكن سبك است
50 LiBeccio 2352 بادشكن متوسط است و نوع بادشكنی است كه معمولاً در كشاورزی استفاده می شود. حفاظتی پدید می آورد كه در سطح تقریبی 8 الی 10 برابر ارتفاع شبكه دیگر نمی توان دسترسی داشت. 60LiBecccio 2372، بادشكن بافته شده متراكم است و خرابی ناشی از شوری را كم می كند و بنابراین برای استفاده در نزدیك دریا مانع ایده آلی است.
70LiBieccio2382 شبكه بادشكن با فاكتور مانع  مانع از ورود شن و شوری می شود و برای پدید آوردن سایه بخصوص در مناطق مادی – ساحلی استفاده می شود.
مقاومت بسیار شبكه ای LiBeccio آنها را برای فراهم كردن سایه بخصوص در مناطق بادخیز مناسب كرده است.
مشخصات: بافته سایه انداز بافته شده از تك رشته PE پرچگالی و بسیار پایدار در برابر UV.
درجات مختلف چگالی در دسترس است FRANGISOLE به سادگی نصب می شود و اقتصادی است. پوشش های سبز تیره به محیط اطراف چشم انداز خوبی می دهد. شبكه بندی با سوراخهای كوچك نصب شده در هر Cms6 روی حاشیه برای نصب سریع و آسانتر در دسترس است.
كاربرد: مناسب برای استفاده در گل خانه ها و برای محیطهایی كه برای استوك اقدام فاسدشدنی Perishable استفاده می شود. روی بستر بذرپاشی شده استفاده می شود و رشد را تسریع می كند و نیاز به آبیاری را كم می كندو نسخه سبز تیره آن در این خط بسیار استفاده می شود و برای استتار Camouflage نرده كشی فلزی نیز به كار می رود.
FRANGISOLE LD، با فاكتور كاهش دهنده نور و سایه انداختن برای سبزیجات در حال رشد مناسب است.
FRANGISOLE MD با كم كردن نور شدید سایه می اندازد و دارای فاكتور صفحه بندی برای در مرزبندی كردن محیط است. برای پرورش حیوانات بیشتر می توان از این صفحه ها استفاده كرد.
FRANGISOK MD با كم كردن نور به صورت معتدل، برای گیاهان گل دار كشت شده و گلخانه ای مناسب است.
FRANGISIL MD و HD white، رنگ آن سفید شیری راست و این شبكه مانع ورود پرتورهای خورشیدی بدون كم كردن نور می شود. محیط حفاظت شده بسیار گرم نمی شود و به آب كمی نیاز است.
این شرایط آب و هوایی خاص مناسب با گیاهان گلدار است (رزما و گربرا gerbera)
FRANGISOLE BARREE، نوارهای دورنگی طولی است با اثر دید بسیار مطلوب و نور خوبی را در محیط به وجود می آورد.
Libeccio 50 مورد استفاده در گیاهان تزئینی
50LiBeccio حفاظ در برابر باد «سیسیلی»
مورد استفاده برای پرورش
50 LiBeccio در شكل بادشكن برای حفاظت از درختان مركبات استفاده شده است (اسرائیل)
پرورش گل گلخانه ای (سویس)
مورد استفاده برای سایه نور در گلخانه
مورد استفاده برای سایه دار كردن در پرورش
سایبان روی باغ
مشخصات: بافته های محكم با چگالی بالا مواد تك رشته ای PE و نوارهای بسیار پایدار در برابر اشعه ماوراء بنفش
وقتی نیاز به كم كردن شدت نور خورشید دارید، OM BRAVERD با فاكتورهای دسته بندی شده غربال كردن 50 درصد الی 90 درصد در دسترس است.
كاربرد: سایبان ایده آل برای پوشش دادن روی گیاهان در گل خانه ها و مزارع باز. زیستگاه طبیعی برای گیاهان و شرایط رشد ایده آل خلق می كند.
50OM BRAVERDE 2550 در مزارع باز سایبانی پدید می آورد كه محیطی ایده آل برای رشد گیاهان خلق می كند و همانند گیاهانی است كه در گل خانه می رویند.
70OM BRAVERDE 2750
90OM BRAVERDE 2590
به ترتیب دارای سایبان 70 درصد و 90 درصد هستند، بر اساس نیازهای ویژه گیاهان متافوت استفاده می شوند. OMBRANERA2590 مناسب برای گیاهانی است كه بیش از 90 درصد سایه نیاز دارند مثل Kentia گونه خاص از خانواده لی لی butcters broom و قارچ ها.
 
مشخصات: بافته مشبك بافته شده از تك رشته های چگالی بالای PE بسیار پایدار در برابر پرتوهای ماوراء بنفش بافته شبكه دار، بادشكن و صفحه بندی شده، شن و شوری را مسدود می كند.
مانع بادشكن مناسبی است كه از گیاهان در برابر اثرات مضر باد كه باعث شكسته شدن شاخه های جوان، كنده شدن گلها و بریده شدن برگ یا خشك شدن می شود جلوگیری می كند. آب و هوای مناسب میكرو را نیز ارتقاء می دهد.
اثر فتوسنتز این بادشكن با 50 درصد نفوذ هوا بدست می آید: كل هوای مسدود شده چرخش بادی تولید می كند كه محیط محافظت شده را محدود می كند.
كاربرد: قرار دادن در زاویه راست وزش باد، باعث حفاظت از دانه های قابل كشت در برابر اثرات مضر می شود (فرسایش ناشی از باید، زیاد بودن تبخیر و اثرات مضر ناشی از شوری)
TELA FRANGIVENTO با چگالیهای متفاوت در دسترس است (40، 50 و 70 درصد) تا نیازهای حفاظتی خاص و ویژه پدید آؤرد. حفاظ سیاه رنگ ان برای سایبان روی گلخانه و مزارع باز استفاده می شود. در مناطق ساحلی
50 TELA FRANGIVENTO برای حفاظت از درختان مركبات استفاده می شود. در كشت گیاهی، رنگهای شفاف طی زمستان استفاده می شود تا از گلها در برابر باد و یخ زدگی محافظت كند.
TELA CAMPING3090، بافته ای است سنگین كه برای سایبان و نرده استفاده می شوند.
سیاه رنگ برای درختان مركبات در ساحل Amalfi محافظ در برابر یخ زدگی
حفاظ شفاف در برابر تگرگ و یخ زدگی
سایه بان برای گیاهان خانگی
مانع باد شكن شفاف روی درختان انگور زمینی
مورد استفاده در پرورش گیاهان
Ombranera تونل با 2590 پوشش روی كشت كوله خاس butcher vroom
سایبان روی گیتهان كیوی Kiwi (فرانسه)
90 OMBRAVERDE جزئیات این عكس فاكتور پوشش را نشان می دهد.
كاربرد: به سادگی نصب می شود. AGRITELA را می توان روی هر سطح آماده شده گستراند.
AGRITELA3210 دارای رنگ سیاه است و برای پرورش گیاهان استفاده می شود. رشد بذرهای گیاهی علفی hinder را مانع می شود و نیاز به علف كشهای شیمیایی را از بین می برد.
خطوط رنگی متقاطع در هر Cms15 به داشتن طرحی درست برای گلدانها كمك می كند.
مقاومت به حفظ شدن تمیزی گلدانها كمك می كند بنابراین اطمینان حاصل می شود كه محصول خوبی ارائه می شود، می توان به سادگی از آن محافظت كرد و سطحش چندگاه یكبار نیاز به تمیزكردن دارد.
AGRITELA STRONG3220 برای كاشتن درختان و بوته های جدید در پاركها و باغها مناسب است. تعرق در خاك را امكان پذیر می كند و گاهی اوقات نیاز به آبیاری را كه باعث می شود كودها شسته شوند كم می كند. شكل گیری پوسته خاك سطحی را مانع می شود hinder و باعث می شود میوه ها و سبزیجات در تماس مستقیم با خاك نباشند. بنابراین تمیزتر می مانند. رنگ سبز خاص آن به معنای این است كه با محیط كاملاً تطبیق داده می شود.
AGRITIELA RIFLEX320 به رنگ سفید برای سرما نخوردن گیاهان mulching درون گل خانه ها استفاده می شود در این گلخانه گیاهانی می رویند كه نیاز به نور حداكثر دارند مثل توت فرنگی و رزها.
 
به كارگیری AGRITEIA STRONG اثر زیبای خاصی در چشم انداز پدید می آورد
جزئیات AGRITEIA STRONG نصب شده در پارك زیبایی خاص را در دید به وجود می آورد.
AGRITELA RIFLEX برای رشد دادن رز در گلخانه
پوشش كامل برای تولید توت فرنگیهای گلخانه ای (اسرائیل)
دانه های سبزیجات
درسترسی حشرات به گیاهان در حال رشد درون گلخانه ها را متوقف می كند.
پوشش برای گلخانه (اسرائیل)
مشخصات: شبكه گسترده ساخته شده از پلی اتیلن، قابل تغییر، و مقاوم در برابر پرتوهای محافظ ضد UV
ایده آل برای تأمین رشد گیاهان بالارونده و سبزیجات بالارونده
كاربرد
این شبكه برای تقویت تكیه گاه لوبیاها، نخودها، خیار، هندوانه و گیاهان و گلهایی كه نیاز به تكیه گاه عمودی برای رشد دارند مناسب است.
به سادگی نصب می شود و بازدهی محیط كشت را بالا می برد و می توان به سادگی آنرا برداشت و در كناری دیگر نهاد.

مشخصات: بافته، نبافته از پلی پروپیلن بسیار پایدار در برابر پرتوهای UV، عاری از مواد پیوندی شیمیایی، كاملاً غیرسمی است روی دانه ها روی مزارع باز كشیده می شود و رشد آنها را تسریع می كند و از آنها در برابر یخ زدگی و حشرات محافظت می كند.
AGRIVELO اجازه نفوذ آب و هوا را می دهد. دانه را می توان آبیاری كرد و مستقیماً از طریق پوشش بررسی نمود.
آب را جذب نمی كند و سریعاً بعد از باران خشك می شود، این پوشش سبك است و با دانه های رشد كرده زیر آن بلند می شود. بذرپاشی اولیه با آن امكان پذیر است و دروزا به حداكثر مقدار می رساند.
كاربردها: برای حفاظت گرمایی از مزارع باز یا مانعی در برابر سرمازدگی دانه ها، پوشش بافته شده یا نشده روی دانه ها مستقیماً كشیده می شود.
AGRIVELON1017 برای محافظت كردن از سبزیجات و گیاهان ایده آل است حال و هوای مناسب رشد سبزیجات سالادی، هویج، هندوانه، توت فرنگی Strawberry مناسب است.
30AGRIVELO6030 شبكه بافته شده یا بافته نشده برای حفاظت زمستانی از گیاهان در گلدان است. ایزولاسیون گرمایی برای بخش های هوایی گیاه را پدید یم آورد و از ریشه هایش با اثرات گلخانه ای به همراه اثر بادشكن حفاظت می شود. هوا و آب از این حفاظ عبور می كند. می توان به آسانی از آن استفاده كرد. به سادگی نصب می شود. 30AGRIVELO در ماه دسامبر – ژانویه پهن می شود و پس از فصل سرما جمع می شود.
 
سولانیا نصب شده برای تقویت بالا رفتن لوبیاها
سولانیا در كشت كدوسبز Courgette
سولانیا در كشت خیار ریز gherk
سولانیا در كشت خیار سبز gherkin
استفاده از agrivelolv6017 در كشت هویج در مزارع باز
اجازه می دهد مسیر هوا و آب وجود داشته باشد. گیاهان می توانند به سادگی از بالا آبیاری شوند.
برای كاهو  17AGRIVELO
حفاظی است برای گلدانها در برابر یخ زدگی و برف در باغ
مشخصات: شبكه بندی شده از پلی اتیلن تك رشته ای و مقاوم در برابر پرتوهای ماوراء بنفش، پود ELALON به صورتی بافته شده كه به هیچ وجه پاره نمی شود. اشكال متفاوت شبكه بندی وجود دارد تا بر اساس نیازهای جمع آوری محصولات كشاورزی استفاده شود.
ELALON راه حل منطقی جمع آوری زیتون و میوه است و هزینه هیا آسیب رسیدن به میوه را كم می كند.
ELALON IRIDE DUE استرانگ بتا دو تك رشته پود بافته شده و بسیار ضخیم هستند.
كاربرد: ELALON BAS2020 نوعی است كه بسیار استفاده یم شود و برای جمع آوری میوه هایی كه بصورت طبیعی می افتند مناسب است.
ELAION STRONG 2220 برای مناطق صخره ای و غیرقابل نفوذ مناسب است.
ELAION EXTRA و ELAION STRONG به صورت معلق استفاده می شوند. این نوع جمع آوری زیتونها را از افتادن برروی زمین محافظت می كند و تولید زیتون را با خصوصیات ارگانولپتیكی امكان پذیر می كنند.
برخی از بافته ها توصیف شده در صفحات پیشین برای اهداف خاص كشاورزی طراحی شده اند و می توانند برای پرورش ماهی و حیوانات دیگر نیز استفاده شوند.

IRIDE DUE2220
سبك وزن است و مقاومت بسیاری دارد و برای اهداف زیر به كار برده می شود:
-شبكه بندی برای مرزبندی كردن قفس های پرندگان كوچك
-پارتیشن بندی مخازن پرورش ماهی
-موادی ضد پرنده برای محافظت از پرنده كه داخل مزارع پرورش ماهی نرود.
50LIBECCIO2352 را می توان برای مرزبندی مارپیچی پرورش یا بادشكن در مزارع باز پرورش گوسفند و گاو استفاده كرد.
در Pig-sheds  60libeccio روی پنجره ها نصب می شود تا مانعی در برابر خشكی سخت زمستان فراهم كند.
90 OMBRVERDE و TELA CAMPING 3090 دو بافته محافظ هستند كه در پرورش اسب، گاوهای شیرده. خوك و ماكیان استفاده می شود.
بافته های كه دارای بافته به هم نزدیك هستند، برای مرزبندی در كنار جاده ها به شكل نرده استفاده می شود. زیرا در هنگام گذر وسیله نقلیه، حیوان تهییج شده و امكان دارد رم كند.
17//AGRIVELO/6017 از گیاه یك سر آروماتیك در محلهای پرورش مارپیچی در برابر یخ زدگی حفاظت می كند.
شبكه ضخیم برای جمع كردن مكانیكی زیتون
زیر درختان شاه بلوط گسترانیده می شود تا به موقع چیدن میوه میوه ها هدر نرود
محافظ در برابر پرندگان در تاكستان
برای زیتون
گله گاو زیر سایبان استراحت می كند
باعث محافظت از عبور مرغ در جایگاه پرورش می شود
بادشكن سبز در محل پرورش ماهی تن دریایی
سایبان سیاه برای مركز game ماهیان و حیوانات پرورشی
 
قلاب متصل كننده به شبكه ها در تأسیسات كوچك از مواد نرم ساخته می شود و می توان آنرا چند بار استفاده كرد به رنگ سبز روشن است.
بسته بندی: كارتن 500 عددی
نوارهای شكل دار پلی اتیلن برای حفاظت از بادشكن در زمان نصب پایه های چوبی استفاده می شود. به رنگ سیاه است.
150 میله cm200
100 میله cm300
قلابهای پلاستیكی مورد استفاده برای سفت كردن شبكه ها به كابل محور به رنگ سبز روشن است. بسته های 1000 عددی است و در هر كارتن 3 بسته قرار دارد.
دستگاه كمی برای سفت كردن وسیع غیر پوششی – پوشتی به زمین – به رنگ سبز روشن كارتن آن 100 عددی است.
دستگاه بسیار محكم تقویت كننده برای محكم بستن بافت به ساختارهای اصلی. مناسب برای بافته های كه بافت نزدیك دارند به رنگ سبز روشن است.
بسته ها:
كارتن 250 عددی
كارتن 500 عددی
دستگاه كمی تقویت كننده بخش عرضی: مناسب برای نصب شبكه های ضد تگرگ و كلیه نسج های شبكه ای. به رنگ سیاه است. در هر كارتن 400 عدد وجود دارد.
قلابهای پلاستیكی برای متصل كردن بافته استفاده می شود به رنگ سبز است:
بسته های آن 1000 تكه است و كارتن های آن سه بسته است.
رول طناب پلی استری مقاوم در برابر كشش mm04 به رنگ سبز روشن است. این رول 400 متر طول دارد.
 
بافته هایی از فیبرهای پلی اولفین Polyoleifin
فیبرهای پلی اولفین، پلی اتیلن و پلی پروپیلن، دارای خصوصیات مقاومت محیطی هستند و برای تولید نسجها به منظور استفاده در هوای آزاد بسیار مناسب هستند. به منظور زیاد كردن مقاومت ذاتی آنها در پرتوهای ماوراء بنفش. مواد پایداركننده ویژه به آنها اضافه می كنیم. و دستورالعملهای دقیق مربوط به نوع و غلظت پایداركننده ها كه در تارهای خاص استفاده می شوند ارائه داده ایم. بافته های پلی اتیلن در برابر پوسیدگی بسیار محكم هستند.
پلی اتیلن كاملاً غیرسمی است و بنا بر این یكی از معدود مواد پلاستیكی است كه می تواند در تماس با مواد غذایی باشد. به سادگی بازیافت می شود و گازهای سمی در زمان سوختن تولید نمی كند. بنابراین اثر مضر محیطی آن به شدت كم شده است.
مقاومت بافته ها به عوامل شیمیایی
وقتی پلی اتیلن (PE) در برابر آب قرار می گیرد آبی را جذب نمی كند و به هیچ وجه تغییر شكل نمی یابد. در دمای محیطی تقریباً در برابر عوامل شیمیایی مقاوم است. سطح عالی مقاومت در برابر اكثر اسیدها تولید می كند و در برابر حلالهای آلی و آلكالیتی مقاوم است. تنها در تماس با اسید نیتریك، بنزن، تتراكلروید كربن، كلروفرم، نفت، تتراكلرواتیلم، تولوئن، تورنپتین و تری كلرو اتیلن معمولی تحمل می كند. در دمای  60 در برابر بنزن، تتراكلرید كربن، كلروفرم، ید، تترا كلرواتیلن، تبراهیدروزنفتالین، تولوئن، تورنپتین و تری كلرواتیلن مقاومتی ندارد.
نسج هایی كه كاملاً یا بخشی از استات اتیلن و پلی پروپیلین و Prtrol ساخته شده اند هم باید به فهرست فوق عوامل شیمیایی اضافه شوند.
مقاومت نسج ها در برابر گرما
پلی اتیلن دارای عامل متفاوت در برابر گرمای كم است. عموماً در دمای  90 نرم می شود در دمای پایین تر از طول و عرض چروك می خورد. رولها نباید در معرض تماس مستقیم نور خورشید قرار گیرد. وقتی بافته ای نصب می شود اثر نور خورشید رویم مقاومت نسج هرگونه چین و چروك اندك را حفظ می كند. پلی پروپیلن تا دمای  15/10 دمای بیشتر از پلی اتیلن مقاومت دارد.
ویژگیهای عالی مواد خام در فرآیندهای تولید، ما را در تولید بافته هایی با خصوصیات عالی در geo-tex life و مصارف كشاورزی توانمند كرده است پیشرفتهای تكنولوژیكی دستگاههای اكستروژن با ابزارهای بررسی كننده كمكی، كیفیت محصولات ما را تضمین می كند.
در بخشهای نساجی ماشین آلات خاص و ماندگاری پایدار، پایداری خصوصیات محصولات نهایی را تضمین می كند: از استانداردهای صنعت نساجی با عناصر كمكی بهره می بریم و در نهایت محصول ما دارای یكپارچگی خصوصیات مكانیكی در چرخه تولید مستمر است.
با طراحی و ساختن مستمر محصول ما دارای یكپارچگی خصوصیات مكانیكی در چرخه تولید مستمر است.
با طراحی و ساختن مستمر وسایل و ابزار آلات, ماشین آلات تصفیه و تولیداتمان را ارتقا می دهیم بطوریكه می دانیم در این بخش منحصر بفرد هستیم.
به اضافه موارد فوق دائماً به بررسی سیستم های فرآیند تولید و ارتباطات آن با محصول و تست نهایی محصول می پردازیم.
یك عبارت امروزه وجود دارد و گفته می شود:
كیفیت تولید می شود، كنترل نمی شود. ترجیح می دهیم بگوئیم كه در ابتدا، كیفیت تولید می شود اما پس از آن همیشه كنترل می شود.
 
روشهای آزمایش
كلیه اطلاعات ذكر شده در مشخصات فنی با استفاده از روش ارائه شده توسط UNL (موسسه ملی یكپارچه سازی) بدست آمده است و شرح جامعی برای فهم بهتر این اطلاعات فراهم خواهیم كرد.
(1) زنجیره ها برای ریسمان پیچیده شده در هر اینچ در هر Cm:
در نسج های raschel تعداد زنجیره های فعلی در 4 اینچ (mm6/101) در عرض بافته است. بنابراین تعداد به 4 تقسیم یم شود. این رقم طبیعتاً شامل دسی مال نمی شود زیرا ماشین تولید دارای پایه تقسیم به اینچ است – در نسج های مسطح تعداد ریسمانهای حاضر در دسی متر شمارش می شود. یعنی تقسیم بر 10 می شود.
(2) شبكه ها در هر /Cm پودها در هر Cm
در نسج های raschel تعداد شبكه ها در هر دسی متر شمارش می شود. تعداد بر 10 تقسیم یم شود.
در بافته های مسطح تعداد پودهای موجود در یك دسی متر نشان داده یم شود. نتیجه بر 10 تقسیم یم شود.
(3) جرم واحد (وزن به گرم در m4 )
با وزن كردن نمونه بریده شده بدست می آید. در تصویر نسبت به وزن نمونه به سطح محیط نشان داده شده است.
(4) مقاومت در برابر بریدگی و كشیدگی، اصطكاك
این تست با استفاده از دینامومتر روی نمونه 5×Cm20 (طول × عرض) انجام می شود. رقم بدست آمده (در واحد نیوتن) به kg/m تبدیل می شود و × در 20 می شود و به 81/9 تقسیم می شود. فاكتور كشیدگی مستقیماً با دینامومتر بدست می آید كه تغییر شكل یافتن نمونه را در نقطه شكست اندازه می گیرد. این رقم به درصد بیان می شود.
(5) مقاومت اجرایی
با درجه یا كه در برابر اجرا (كار شدن) مقاومت می كند اندازه گیری می شود.
(6) فاكتور اندازه گیری شفافیت:
مستقیماً شفافیت نسج اندازه گیری می شود. در ابتدا luxometer برای اندازه گیری شدت نور استفاده می شود. در ابتدا luxomerer برای اندازه گیری استحكام بوسیله پودر لامپ دماشید با ولتاژ یكسان استفاده می شود. نمونه تست شده بین لامپ قرار می گیرد و رقم جدید ثبت می شود. نور نفوذ كرده با استفاده از فرمول مقدار اولیه × 100 محاسبه می شود (مقدار اولیه – مقدار نهایی).
(7) فاكتور تست كننده هوا-
اثر بادشكن نسج را بیان می كند.
(8) مقاومت در برابر نور (kly)
این رقم بیانگر توانایی نسج در برابر ماندگاری در مقابل خورشید است. درون مزرعه روش استانداردی برای تست وجود ندارد، درحالیكه هدف محاسبه كردن مقاومت ماده پلاستیكی جدای از رنگ آن است تصویر نشان داده شده بر kly است (كیلو لانگ لی یا كیلو كالری در هر Cm در هر سال) و سطح پرتو جهانی را نشان می دهد و نمایانگر كاهش 50 درصدی مقاومت است. بهترین روش تست بر اساس قرار دادن نسج در برابر لامپهای UVB فلورسنت است: مقاومت بر اساس زمان قرارگرفتن در برابر نور و جدول لامپها محاسبه می شود.
منطقه شمال ایتالیا با پرتوی حدود kly80؟ كمربند مركزی مدیترانه با kly100 آفریقای شمالی kly120 مشخص می شود.
9-حواشی نرمال
تمامی نسج ها دارای انتهای نرمال هستند
حواشی دارای منفذ: با منفذهای در هر Cm6، نسج مجهز می شود…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید