مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در word

چکیده  
مقدمه  
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران  
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران  
1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران  
2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان  
3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی (RE)  
4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان  
5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی  
6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران  
7 مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی در ایران  
8 . بررسی مدل کلاسیک تورم   
9 محدودیت‌های بین معادله‌ای   
10 . نتایج تجربی  
10ـ1 . آزمونهای ایستایی  
10ـ2 آزمون ریشه واحد پرون  
10ـ3 . آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی  
10ـ4 . آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن ـ جسیلیوس  
جمع‌بندی و ملاحظات  
پیوست 1  
پیوست 2  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آبراهام مزلو درباره نیازهای انسان چه می گوید در word

1 ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا، تورم سیاست‌های جبرانی پولی و ارزی در اقتصادی ایران فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 7 تابستان 77، صص 72-47

2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حساب‌های ملی ایران، اداره حساب‌های اقتصادی، سالهای مختلف

3 جلالی نائینی، احمد رضا و رضا شیوا، سیاستهای پولی، انتظارات عقلایی تولید و تورم مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79 صص 268-235

4 ختائی، محمود و معصومه دانه کار، آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار، مطالعه موردی: اقتصاد ایران طی سالهای 1369-1350، مجموعه سیاستهای پولی (2)،  مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 220-195

5 ختائی، محمود و ناصر قدیمی‌نیا، کارایی سیاست‌های پولی براساس فرضیه انتظارات عقلایی مطالعه تطبیقی کشورهای صادرکننده نفت و آسیای شرقی مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 80-60

6 طیب ‌نیا، علی، تئوریهای تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران، انتشارات جهاد  دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ اول. پاییز79

7 کمیجانی اکبر و محمدرضا منجذب، آزمون توهم پولی بر اساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصادی ایران، مجموعه سیاستهای پولی (2)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بهار 79، صص 180-

8 مجموعه اطلاعاتی، سری زمانی آمار حسابهای ملی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی دفتر کلان

9 Amitabha. De and B. Santanu., (1996), Inflation theory policy, MacMillan India limited

Barro, R. J., (1977), Unanticipated money growth and unemployment in the United States, Jounal of Political Economy
__________, (1978), Unanticipated money out put and price in the U.S, Journal of Political Economy
Cagan, P., (1956), The monetary dynamics of hyperinflation, M. Friedman, ed, Studies in the quantity theory of money, (University of Chicage Press, Chicago)
Campbell, J. Y. and R. F. Shiller., (1988), Interpreting cointegrated models, Jounal of Economics Dynamics and Control
Dadkhah, K., (1985), The inflationary process of the Iranian Economy, International Journal of Middle East Study
Diba, B.T and H. L. Grossman., (1988a), Explosive rational bubbles in stock-prices, American Economic Review
__________,(1988b), Rational inflationary bubbles, Journal of Monetary Economics
Dickey, D. A and W. A. Fuller., (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Jounal of the American Statistical Association
__________, (1981), Likelihood ratio statistics for auto- regressive time series with a unit root, Econometrica,
Engle, R. F and C. W. J. Granger., (1987), Cointegration and error correction, Oxford University Press, New york
__________, (1991), Long-run econometric relationship. Oxford University Press, New york
Fischer Douglas and J. I. Brenstein, (1978), Monetary theory and demand for money, Martin Robertson & Co. Ltd
Frisch H, . (1983), Theory of inflation, Cambridge University Press
Granger, C. W. J., (1983), Cointegrated variables and error correction models, UCSD Discussion Paper
__________ (1988), Some Resent development in a concept of causality, Journal of Econometrica
Granger C. W. J and P. Newbold, (1986), Forecasting economic times series, Academic Press, Now York
Hamilton J. D. and C. H. Whiteman, (1985), The observable implication of self fulfilling expectations, Jounal of Monetary Economics 16, 353-
Ikani, Azizollah., (1983), The dynamics of inflation in Iran, Netherland: Tiburg University Press
Imad A. Mossa., (1997), Testing the long-run neutrality of money in a developing economy, the case of India, Journal of Development Economics
Johansen, S and K. Juselius., (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegration – with application to the demand for money, Oxf. Bull. Econ. State
Johansen. S., (2000), Modeling of cointegration in the vector autoregressive models, Economic Modeling
__________ (1988), Statistical analysis of the cointegration vector, Journa of Economic Dynamics and Control
(1992), Determination of cointegration rank in the presence of a liner trend, Oxf. Bull, Econ. State
Lucas, R. E. (1972a), Expectations and the neutrality of money, JET,
__________ (1973), Some international evidence on out put inflation trade off, American Economic Review
Mishkin, F. S., (1982), Does anticipated monetary policy matter An econometric investigation, Journal of Political  Economy
Muth, J. F, (1961), Rational Expectations and the theory of price movements, Econometrica
Perron P., (1990), Testing for a unit root in a time series with a change mean, Journal of Business and Econometrics
Pesaran. M. H and B. pesaran., (1997), Working with microfit 4: an interactive introduction to econometrics, Oxf. Uni. Press
Price Simon and Nasim Anjum., (1999), Modeling inflation and demand for money in Pakistan, cointegration and the causal structure, Econ. Modeling
Sargent, T. J and N. Wallace., 1973, Rational Expectations and the dynamics of hyper inflation, I E R
__________ (1975), Rational expectations, the optimal monetary instrument the

optimal money supply rule, J P E 83, 241-

چکیده

تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن می‌باشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز  آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد

همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم می‌باشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی می‌باشد

در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد

مقدمه

از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیکاری و یا به عبارت دیگر، رکود تورمی[1] اشاره کرد که باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیکاری به راحتی میسر نباشد. در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشکل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول دارد

شواهد نشانگر این است که سیاستگذاران نه تنها به هدف خود که همانا تثبیت قیمت‌ها، کاهش عدم اطمینان اقتصادی و از میان بردن بیکاری است دست نیافته، بلکه با اعمال سیاست‌های نادرست خود موجب شدت یافتن نابسامانی‌ها گردیده‌اند. در نهایت، تورم موجود، به توم مزمن تبدیل شده و آن هم از طریق شکل‌گیری انتظارات تورمی به شتابان بودن تورم کمک کرده است

در این میان حجم پول، به عنوان یک متغیر عمده اقتصادی کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت می‌باشد که جهت مهار تورم به کار گرفته می‌شود. این مطلب، تقریباً، یکی از اصول پذیرفته شده تمام مکاتب اقتصادی است ولی در مورد تاثیر حجم پول بر روی تولید و قیمت‌ها، اختلاف ریشه‌دار و متعددی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد پولگرایان در چنین شرایطی، افزایش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثیری بر رشد محصول نخواهد داشت

در این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا که اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانک مرکزی از بین رفته و ضمن اینکه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و 😉 کاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشکل تورم، پیشنهادگردد

بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران

طی دوره 52-1333 که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات کمی برخوردار  بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار 33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد که اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌کرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید که می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانکی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 کسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و کاهش درآمدهای ارزی (به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته که به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است که نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است که این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده که به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینکه در دوره
78-73 که یک دوره رکودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید

1ـ2 روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران

مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دوره 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دوره 68-1357 که مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافته تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجریه کرد

در طول دوره 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینکه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینکه دوره اخیر توام با شرایط رکودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هر زمان که کسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمت‌ها و تورم ختم شده است

2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان

از آنجایی که پولیون یک گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژی متفاوت هستند، مشکل است آنها را به عنوان یک مکتب اقتصادی در فهرستی از فرضیه‌های قابل قبول ذکر کرد. در هرحال بعضی از صاحب‌نظران، از قبیل: جی. ال . استین، اچ فریش، لایدلر و مایر[2]، تلاش زیادی کرده‌اند که آنها را طبقه‌بندی نمایند . به نظر می‌رسد که تبعیت کردن از چهار ویژگی زیر برای عضویت در مکتب پولگرایان کافی باشد

1ـ بخش خصوصی اقتصاد ذاتاً ”پایدار“ است و سیستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودکار به سطح تعادل اشتغال کامل (نرخ طبیعی بیکاری) بر می‌گردد

2ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال کامل سازگار است، اگر چه نرخهای تورم متفاوتی را به بار می‌آورد

3ـ یک افزایش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقیقی اقتصاد و نرخ بیکاری را متأثر می‌سازد. این آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دایمی افزایش می‌یابد

4ـ پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده درتنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند

بعضی از صاحبنظران همانند توبین و اف. اچ. هان مکتب پولی را به دو زیر گروه تقسیم می‌کنند، مکتب پولی شماره یک (I) و مکتب پولی شماره دو (II)، ولی از آنجایی که قصد این مقاله، بررسی نظریه‌های پولگرایان مکتب شماره (II) می‌باشد، به شرح آن پرداخته می‌شود

3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی[3] (RE)

یکی از تفاوت‌های عمده میان تئوری‌های تورمی گسترش یافته در چند دهه اخیر و تئوری‌های سنتی، نقش انتظارت تورمی می‌باشد. به طوری‌که اگر عوامل، اطلاعات ناقصی از چگونگی عملکرد سیستم داشته باشند، مدل انتظارات تطبیقی[4] (AE)، که در آن ارزش یک متغیر بستگی به ارزش‌های گذشته آن دارد، مدل بهتری می‌باشد و شکل کلی آن به صورت زیر می‌باشد

pt نمایانگر تورم مشاهده شده در سال t و  تورم مورد انتظار در سال t  می‌باشد. درمقابل، اگر یک کارگزار اقتصادی دارای اطلاعاتی علاوه بر مشاهدات گذشته باشد، استفاده از الگوی انتظارات تطبیقی باعث اتلاف اطلاعات گردیده و به عقیده میوث
(1961)[5]، انتظارات عقلایی بهترین روش برای پیش‌بینی خواهد بود. این فکر، قلب انتظارات عقلایی است

به عقیده تی. جی. سارجنت و ان والراس (1973) ”انتظارات درباره یک متغیر زمانی عقلایی گفته ‌می‌شودکه آنها وابسته به راه و روشی باشند که تئوری آنرا بیان می‌کند. یعنی اینکه پیش‌بینی‌ها منطبق بر پیش‌بینی‌های حاصل از تئوری باشند.“

در سال 1961 میوث، مفهوم انتظارات عقلایی (RE) را به عنوان جانشینی برای انتظارات تطبیقی (AE) ارایه کرد. و بیست سال بعد، سارجنت کارش را ادامه داده و این نظریه را بسط و توسعه داد

در چارچوب یک مدل اقتصادی که شامل متغیرهای درونزا و برونزا ( از پیش تعیین شده) می‌باشد، می‌توان مفهوم انتظارات عقلایی را دقیق‌تر فرمول‌بندی کرد. انتظارات  عقلایی تخمین‌های ناتور متغیرهای درونزای مدل می‌باشند که در برآورد آنها از همه اطلاعات مربوط به مقادیر متغیرهای برونزا استفاده گردیده است

فرضیه انتظارات عقلایی مدعی آن است‌که انتظارات ذهنی اشخاص دقیقاً همان ”امیدهای ریاضی شرطی“ می‌باشند که توسط مدل ارایه می‌گردند و افراد به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی الگوهای اقتصادی جامعه را می‌شناسند و پیش‌بینی‌های خود را براساس آن شکل‌می‌دهند. بعنوان مثال می‌توان به نظریات توماس سارجنت و نیل والاس (1975)[6]، اشاره کرد. به عقیده آنها، تحت شرایط عقلایی بودن انتظارات، سیاست دایمی و منظم پولی با تولید و اشتغال رابطه‌ای نخواهد داشت. زیرا،سیاست پولی قابل انتظار منجر به تورم قابل انتظار شده و در نتیجه تاثیری بر بیکاری و سطح محصول نخواهد داشت. در حالی که سیاست پولی غیر قابل انتظار منجر به تورم غیرقابل انتظار شده، و از آن طریق بیکاری را به طور موقت به نرخی پایین‌تر از نرخ طبیعی آن می‌رساند و از طریق کاهش بیکاری، سطح تولید بالاتری مشاهده خواهد شد

اقتصاددانان کلاسیک جدید فرضیاتی در مورد آثار رشد پولی قابل انتظار و غیر قابل انتظار بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بویژه محصول دارند. این فرضیات عبارتند از

1 ـ تغییرات قابل انتظار حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ( صرف نظر از بعد زمانی آن) خنثی است

2 ـ تغییرات غیرقابل انتظار حجم پول گرچه در بلندمدت خنثی است، اما در کوتاه‌مدت آثار معنی‌داری بر متغیرهای اقتصاد دارد

3 ـ اگر pe و p به ترتیب بیانگر تورم مورد انتظار و واقعی و It-1 نیز نمایانگر مجموعه اطلاعات در دسترس در پایان دوره (t-1) باشند. آنگاه وجود انتظارات عقلایی شامل دو فرض زیر است

et یک متغیر تصادفی با میانگین صفر می‌باشد (E (et) = 0)، یعنی مردم در پیش‌بینی‌های خود مرتکب اشتباهات منظم نمی‌شوند

4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان


[1]. Stagflation

2 . به نقل از Frisch Helmut (1983)

[3]. Rational Expectations

[4]. Adaptive Expectations

[5].  Muth, J. F )1961(

[6].  Sargent and Wallace (1973)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان در word

چکیده:  
طرح مسأله  
چارچوب نظری  
شیوه پژوهش  
گردآوری اطلاعات  
روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها  
جامعه و نمونه آماری پژوهش  
فرضیههای پژوهشی  
نتایج و یافتههای پژوهش  
1- توصیف آماری دادههای مربوط به هوش هیجانی  
2- توصیف آماری دادههای مربوط به اعتقادات مذهب  
آزمون فرضیهها  
نتیجه  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان در word

1 ابراهیمی، امرالله و نصیری، حمید، 1376، «بررسی رابطه میزان افسردگی سالمندان مقیم خانه سالمندان با نگرش و عملکردهای دینی آنها»، گزارش پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری در قلمرو اسلام، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 ابوالقاسمی، عباس و حجاران، محمود، 1375، «بررسی نگرش سالمندان به پدیده مرگ و راهبردهای مقابله با استرس در آنان»، ساری، سمینار سراسری روان‌پزشکی سالمندان

3 بهرامی مشعوف، عباس، 1373، «بررسی رابطه بین میزان عبادت و سلامت روان در دانشجویان پسر مرکز تربیت معلم همدان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

4 پورحسینی، مژگان، 1380، «مقایسه میزان اعتقاد به معاد در بین بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی»، چکیده مقالات اولین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان، ص 35و36، معاونت پژوهشی دانشگاه بین‌المللی علوم پزشکی ایران

5 جلالی، سید احمد، 1380، «هوش هیجانی»، ویژه‌نامه ارزشیابی تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 69 و 70

6 حقیقت، مریم، میرکیایی، اشرف و یعقوبی، طاهره، 1379، «بررسی مقایسه­ای میزان تنهایی در سالمندان همراه با خانواده و سالمندان ساکن در سراهای سالمندان شهر تهران»، مجموعه مقالات سالمندی ج 3، ص 11، تهران، گروه بانوان نیکوکار

7 خلیلی، ترابعلی، 1379، «بررسی رابطه نگرش مذهبی و سازش‌یافتگی اجتماعی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه ناحیه 2 شهرستان اراک»، پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

8 رستمی، نادیا، 1383، «بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 83 – 84»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 10، سال سوم

9 سهرابیان، طاهره، 1379، «بررسی رابطه نگرش مذهبی و میزان سازگاری فردی و اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستانی استان لرستان»، پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)

10 طهماسبی‌پور، نجف و کمانگری، مرتضی، 1375، «بررسی نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روانی گروهی از بیماران بیمارستان‌های شهدای هفتم تیر و مجتمع حضرت رسول اکرم(ص)»، رساله دوره دکتری پزشکی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

11 گلزاری، محمود، 1379، «ساخت مقیاس سنجش ویژگی­های افراد مذهبی و رابطه این خصوصیات با بهداشت روان»، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی

12 لشگری، محمد، 1381، «بهداشت روانی در اسلام»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین، شماره 24

13 ملاشریفی، شیدا، 1379، «بررسی میزان اعتماد به نفس، سطح تحصیلی، رشد تحصیلی و محل سکونت در دو گروه دانشجویان دارای جهت‌گیری مذهب درونی و برونی»، پایان‌نامه کارشناس کودکان استثنایی دانشگاه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

14 Alport, G.W, 1966 ,Religious Context of Prejudice.Journal for the scientific study of religion;26:447-

15. Courtenay, B.C, Poon, I.W and et all, 1992, Religiousity and adaptationin the oldest old. International Journal of aging and human Development; 9(1): 67-

16. Ellison, C. G, 1993, Religious involvement and self-perception    among black Americans, Social Forces, 71, 1027–

17 Fountoulakis, Konstantinos N, Siamouli, Melina, Magiria Stamatia, Kaprinis George, 2008, late-life depression, religiosity, cerebrovascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly, Interpreting the data. Medical Hypotheses.70, 493–

18 Gartner, J, 1996, Religious commitment, mental health, and prosocial behavior, A review of the empirical literature. In E. P. Shafranske (Ed.), Religion and the clinical practice of psychology. Washington, DC: American Psychological Association

19. Gordon, E. W & Song, L. D, 1994, Variations in the experience of resilience, In M. C. Wang, & E. W. Gordon (Eds.), Educational resilience in inner-city America: Challenges and prospects. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

20. Granacher, JR, R. P, 2000, Emotional intelligence and the impacts of morality. Retrieved for world wide web

21. Hardin, R, 1997, The economics of religious belief, Journal of Institutional and Theoretical Economics 153, 259–

22 King, V, Elder Jr, G. H, & Whitbeck, L. B, 1997, Religious  involvement among rural youth, An ecological and lifecourse perspective, Journal of Research on Adolescence, 7, 431–

23  Koenig, H. G, Hays, J. C, George, L. K, Blazer, D. G, Larson, D. B, & Landerman, L. R, 1997, Modeling the cross-sectional relationships between religion, physical health, social support and depressive symptoms, American Journal of Geriatric Psychiatry, 5, 131–

24 Levin, J. S, & Taylor, R. J, 1998, Panel analyses of religious involvement and well-being in African-Americans, Contemporaneous vs longitudinal effects. Journal for the Scientific Study of Religion, 37, 695–

25 Lewis, C. A, Shevlin, M, Lloyd, N. S. V, & Adamson, G, 1998, The Francis Scale of Attitude Towards Christianity (Short Scale), exploratory and confirmatory factor analysis among english students. Journal of Social Behavior and Personality, 13, 167–

26 Maltby, J, & Day, L, 2004, Should never the twain meet Integrating models of religious personality and religious mental health. Personality and Individual Differences, 36, 1275-

27. Markstrom, C. A, 1999, Religious involvement and adolescent psychosocial development, Journal of Adolescence, 22, 205–

28 Maynard, R. A (Ed),1997, Kids having kids: Economic costs and social consequences of teen pregnancy, Washington, DC: The Urban Institute Press

29. Meier, A. M, 2003, Adolescents’ transition to first intercourse, religiosity, and attitudes about sex, Social Forces, 81, 1031–

30 Moriarty, N, Stough, C, Tidmarsh, P, Eger, D, & Dennison, S, 2001, Deficits in emotional intelligence underlying adolescent sex offending, Journal of Adolescence, 24, 743-

31. Nonnemaker, J. M, McNeely, C. A, & Blum, R. W, 2003, Public and private domains of religiosity and adolescent health risk behaviors, Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Social Science & Medicine, 57, 2049-

32. Salovey, P, Mayer, J.D, 1990, Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, No. 9: pp. 185–211

33 Smith, H. C. 1973. Sensitivity training, New York, McGraw-Hill

34.  Spilka. B, Hood Jr, R. W, & Gorsuch, R. L, 1985, The psychology of religion: an empirical approach, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall

35. Stratton, C. W, & Reid, M. J, 2003, Treating conduct problems and strengthening social and emotional competence in young children, the dina dinosaur treatment program. Journal of Emotional and Behavioral Disorders,

36. Trinidad, D. R, Unger, J .B, Chou, C. P, & Johnson, C. A, 2004, The protective association of emotional intelligence with psychosocial smoking risk factors for adolescents, Personality and Individual Differences, 36, 945-

37. Wilde, Alex, & Joseph, Stephen, 1997, Religiosity and personality in a Moslem context, Personality and Individual Differences, 23(5), 899–

38 Winfield, L. F, 1995, The knowledge base on resilience in African-American adolescents, In L. J. Crockett, & A. C. Crouter (Eds.), Pathways through adolescence, Individual development in relation to social contexts. Mahway, NJ, Lawrence Erlbaum

39. Yang, Ke-Ping, Mao, Xiu-Ying, 2007, A study of nurses’ spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies 44, 999–

40 Zuckerman, D. M, Kasl, S. V & Ostfeld, A. M, 1984, Psychosocial predictors of mortality among the elderly poor, American Journal of Epidemiology, 119, 410–

چکیده

بررسی نقش آموزه‌های مذهبی در کاهش مشکلات روحی ـ روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقیقات فراوانی بوده است، اما اندکی از این مطالعات سعی در بررسی رابطه مذهب و هوش هیجانی داشته‌اند. در همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه این دو متغیر در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین سطح هوش هیجانی و اعتقاد مذهبی، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری‌که رشد و تقویت اعتقادات مذهبی، باعث افزایش توان کنترل احساسات و هیجانات درونی خود و دیگران و به عبارتی، بهبود سطح هوش هیجانی جامعه می­گردد. همچنین بیشترین ضریب همبستگی، بین بُعد حل مسأله و اعتقادات مذهبی وجود دارد

واژگان کلیدی: اعتقادات مذهبی، بهداشت روانی، هوش هیجانی.

طرح مسأله

رفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنا­دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل  توکل به خداوند، عبادت، زیارت و; می‌توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش‌های مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی والا، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل­زای زندگی، بهره‌مندی از حمایت­های اجتماعی و معنوی و;، همگی از جمله روش­هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنها می­توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. (Yang and Mao, 2007) باور به اینکه خدایی هست که موقعیت­ها را کنترل می­کند و ناظر بر بندگان است تا حد بسیاری، اضطراب مرتبط با موقعیت را کاهش می‌دهد، به طوری‌که اغلب افراد مؤمن، ارتباط خود را با خداوند، مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می­کنند و معتقدند می­توان از طریق اتکا و توسل به خداوند، اثر موقعیت‌های غیر قابل کنترل را به طریقی کنترل نمود. (Fountoulakis etc, 2008)

مذهب می­تواند در تمامی موقعیت­ها، نقش مؤثری در استرس­زدایی داشته باشد و در ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی فرد، فعالیت‌های مقابله، منابع حمایتی و;، سبب کاهش گرفتاری روانی شود. بر این اساس، مدت­هاست که تصور می­شود بین مذهب و سلامت روان، ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیراً نیز روان‌شناسان مذهب، حمایت‌های تجربی بسیاری را در این زمینه جلب نموده­اند. 1998) ،  (Levin and Taylor

وایلد[1] و همکاران او نشان دادند که 20 تا 60 درصد متغیرهای سلامت روانی افراد بالغ را باورهای مذهبی تبیین می‌کنند. (Wilde and Joseph,1997) در مطالعه دیگری، وینفیلد[2] نشان داد که در یک نمونه 1650 نفری با میانگین سنی 50 سال، نگرش‌های مذهبی با سلامت روانی، رابطه مثبتی دارند. همچنین مذهبی بودن با رضایت زناشویی در مردان و زنان و رضایت شغلی در مردان مرتبط بود. Winfield, 1995))

بنابراین به نظر می­رسد که مذهبی بودن و روحیه و رفتار دینی داشتن، بخشی از ویژگی­های شخصیتی به حساب می‌آیند و باید به مطالعه رابطه آنها با سایر سازه­های روانی پرداخته شود. از طرف دیگر، روان‌شناسانی که در حوزه سازه­های روانی مطالعه کرده‌اند، هوش هیجانی را عاملی مهم در زندگی افراد به شمار آورده‌اند و استفاده از اصول مذهبی و اخلاقی را در رشد و پیشرفت آنان متذکر شده­اند. (رستمی، 1383) همچنین گراناچر[3] معتقد است که رشد و تحول اخلاقی که در اثر أعمال مذهبی روی می­دهد، در رشد هوش هیجانی نقش مهمی دارد و محدوده­ای که هوش هیجانی در آن مورد استفاده قرار می­گیرد، به حد و مرزهای اخلاقی نیاز دارد. بدون وجود یک راهنمای اخلاقی که افراد را در استفاده از استعدادهایشان راهنمایی ­کند، هوش هیجانی را نمی­توان به منظور رسیدن به اهداف عالی به کار گرفت. (Granacher, 2000)

اکثر تحقیقات ذکر شده در زمینه ارتباط بین مذهب و سازه­های روانی، در ادیان دیگری صورت گرفته است و از آنجا که دین اسلام به عنوان یک ایدئولوژی، ارایه دهنده کامل­ترین و سلامت‌سازترین سبک زندگی بشریت است و احکام آن حوزه‌های وسیع اخلاق فردی و اجتماعی، ارتباطات بین فردی، بهداشتی و سلامت روانی را در بر می­گیرد، مطالعه علمی اثرات و نقش متغیرهای مذهبی دین مبین اسلام در سلامت روانی، یک ضرورت اساسی به نظر می‌رسد. این پژوهش درصدد است تا در همین راستا به بررسی رابطه اعتقادات مذهبی اسلامی و هوش هیجانی به عنوان یکی از زیر مولّفه­های سلامت روانی – در مؤسسات آموزشی – که یکی از مهم‌ترین مراکز رشد عقاید مذهبی در جوانان هستند، بپردازد. لذا در این پژوهش دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند

 

چارچوب نظری

در جهان امروز، بهداشت روانی اهمیت بسیاری دارد، زیرا در عصری زندگی می‌کنیم که به موازات پیشرفت­های تکنولوژیکی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، نابسامانی‌های روانی و نفسانی، در حال گسترش است. بسیاری از افراد از مشکلات روانی به شدت رنج می‌برند و نه تنها خود در بحران هستند، خانواده و جامعه را نیز دچار چالش می­کنند. بهداشت روانی، علمی است در جهت بهزیستی، رفاه اجتماعی و سلامت زندگی که با تمامی دوره­های زندگی (پیش از تولد تا مرگ) و با تمامی زوایای زندگی (محیط‌های خانواده، مدرسه، دانشگاه، کار و جامعه) ارتباط دارد. انسان در کنار نیازهای فیزیولوژیک، دارای نیازهای عاطفی، اخلاقی، مذهبی، آموزشی و هدایتی است که زندگی سالم، در پرتو برآورده شدن این نیازها و ایجاد تعادل میان آنها به وجود می­آید. (لشگری، 1381)

یکی از پدیده­هایی که در دهه اخیر، مورد استقبال فراوانی قرار گرفته، پدیده هوش عاطفی است. دلیل این امر توانایی بالای هوش عاطفی در حل بهتر مسایل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافت‌های فکری و احساسی است. پژوهش­های متعددی نشان داده‌اند که هوش عاطفی می­تواند سبب افزایش میزان سلامتی، رفاه، ثروت، موفقیت، عشق و شادی گردد. (Salovey and Mayer, 1990) گلمن[4] در تعریف هوش هیجانی، آن را نوع دیگری از هوش می‌داند که حاکی از شناخت احساسات خویشتن است و از آن برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در زندگی استفاده می‌شود. هوش هیجانی، توانایی اداره مطلوب خلق و خوی، وضع روانی، کنترل تکانه­ها و عاملی است که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص انگیزه و امید ایجاد می‌کند. این نوع هوش، همچنین حاکی از همدلی، یعنی آگاهی یافتن از احساسات افراد پیرامون ماست. (رستمی، 1384)

روان‌شناسی بهداشت، در سال­های اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردهای مذهبی و سبک زندگی افراد در چگونگی وضعیت سلامت جسمانی و روانی آنها در نظر گرفته است. شیوه­های مقابله مذهبی با مسایل، توانایی­های شناختی و رفتاری­ هستند که فرد مضطرب  به منظور کنترل نیازهای خاص درونی و بیرونی  فشارزا به کار می‌گیرد. (King etc, 1997) در مقابله مذهبی از منابع مذهبی مثل دعا، نیایش ، توکل و توسل به خداوند و; استفاده می‌شود. یافته­های اخیر نشان می‌دهند از آنجا که این نوع مقابله­ها هم منبع حمایت عاطفی و هم وسیله­ای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی هستند، می­توانند مقابله­های بعدی را تسهیل نمایند؛ بنابراین به کارگیری آنها برای اکثر افراد، موجب تقویت سلامت روانی می­شود. (Gordon and Song, 1994)

به طور کلی مقابله مذهبی با مشکلات روانی، متکی بر باورها و فعالیت­های مذهبی است و از این طریق در کنترل استرس­های هیجانی و ناراحتی­های جسمانی به افراد کمک می­کند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلّق به منبعی والا، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل‌زای زندگی، بهره‌مندی از حمایت­های اجتماعی، روحانی و;، همگی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با استفاده از آنها می­توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. (Ellison, 1993)

پاتریک فاگان[5]، معتقد است  اعمال مذهبی در بالا بردن سطح بهداشت روانی فرد، کاهش افسردگی، به دست آوردن عزت نفس و خشنودی در روابط فردی و اجتماعی مؤثّر است. به نظر وی افزایش سطح سلامت روانی، تأثیر بسزایی در زیاد شدن طول عمر شخص و امکان بهبودی از بیماری و کاهش ابتلا به بیماری­های کشنده دارد. (Granacher, 2000)

بر اساس دیگر مطالعات انجام شده، بین مذهبی بودن و معنادار بودن زندگی و سلامت روانی، ارتباط نزدیکی وجود دارد. در یک سنجش صورت گرفته روی افراد بزرگسال با میانگین سنی 4/37 سال، مشاهده شد که بین سه شاخص مذهبی بودن (فعالیت‌های مذهبی سازمان یافته و غیر سازمان یافته) روحیه داشتن و دلگرمی به زندگی، همبستگی مثبتی وجود دارد. (Markstrom, 1999)

اسپیلکا[6] و همکارانش، دیگر پژوهشگرانی بودند که 36 مطالعه تجربی در مورد مرگ و درگیری مذهبی را مرور کردند و نتیجه گرفتند که ایمان قوی‌تر یا معتقد بودن به زندگی بعد از مرگ، با ترس کمتر از مرگ همبستگی دارد. همچنین در این مطالعات، افرادی که نمره بالاتری در شاخص مذهب درونی داشتند، ترس کمتری را از مرگ گزارش کردند.(spilka etc, 1985)  این امر بدان معناست که غلبه بر احساس ترس از مرگ، باعث می‌شود تا افراد، آرامش بیشتری را در زندگی خود احساس کنند و در نتیجه ناآرامی‌های درونی خویش را بهتر کنترل نمایند

مطالعات دیگر، تأثیر آموزه­ها و اعمال مذهبی را در کاهش اضطراب و تحمل فشارهای روانی پس از بهبودی، نشان داده­اند. به عنوان مثال، نتایج دو بررسی نشان داد، کسانی که به اعتقادات مذهبی پای‌بند بودند، اضطراب و ناراحتی کمتری را نسبت به کسانی که به اعتقادات مذهبی پای‌بند نبودند، داشته‌اند. etc, 1998) Lewis) گارتنر[7] در زمینه سلامت روانی و اعتقادات مذهبی، شش مقاله را بررسی کرد و دریافت که در تمام این مطالعات، بین اعتقادات مذهبی و سلامت روانی، رابطه مثبتی وجود دارد (Ggartner,1996) هاردین[8]، سازگاری زناشویی 64 زوج را بررسی کرد و نشان داد که مذهب، به طور مثبت با سازگاری و رضایت زناشویی بالاتر ارتباط دارد. او همچنین نشان داد که مذهب، یک عامل مهم در جلوگیری از طلاق است.1997) (Hardin,

زاکرمن[9] و همکارانش در پژوهشی گزارش دادند در افراد سالمندی که نمره کمتری در شاخص مذهبی بودن به دست آورده‌اند، میزان مرگ و میر 42 درصد بوده، در حالی‌که این میزان برای افراد سالمندی که نمره شاخص مذهبی بالایی داشته‌اند، 19 درصد است(Zuckerman etc, 1984) در بررسی دیگری مشاهده شد افرادی که همیشه از مقابله‌های مذهبی استفاده می‌کنند نسبت به افرادی که کمتر و یا گاهی از این مقابله­ها استفاده می­کند، در 9 شاخص از 12 شاخص سلامت روانی، نمرات بالاتری کسب کردند. (Koenig et all, 1997)

مینارد[10] نیز اثر زیارت مذهبی را روی افسردگی و اضطراب 24 بیمار سالمند بررسی کرد. او دریافت که علایم بیماری آنها بعد از زیارت، کاهش زیادی داشته است و حداقل تا ده ماه بعد از برگشتن از زیارت هم این اثر ادامه دارد. (Maynard, 1997) در مطالعه دیگری، مییر[11] نقش مذهب در سازگاری افراد با یک رویداد معنادار زندگی را بررسی کرد. او با 124 پدر و مادری که کودک خود را به علت سندرم مرگ ناگهانی از دست داده بودند مصاحبه کرد و دریافت که مذهبی بودن با  پذیرش آسان­تر این بحران، ارتباطی مستقیم دارد. همچنین مذهبی بودن با افزایش سلامت روانی و کاهش ناراحتی والدین در طی 18 ماه بعد از مرگ کودکانشان، ارتباط مستقیمی داشت. (2003 Meier,)


 1 Wilde

2.Winifield

1. Granacher

[4] . Daniel Golman

1- Patrick Fagan

2. Spilka

[7]. Gartner

2. Hardin

3. Zuckrman

[10]. Maynard

[11] . Meier

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر در word

فصل اول           
موضوع پژوهشی          
مقدمه             
بیان مساله          
سوال پژوهشی          
هدف پژوهشی          
فرضیه تحقیق          
تعریف عملیاتی متغیرها       
پیشینه تحقیق          
هوش هیجانی          
فصل دوم          
تاریخچه هوش هیجانی       
تعریف و پیشینه هوش هیجانی    
هوش هیجانی و مولفه های آن    
کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی    
مختصری درباره بهداشت روانی    
پیشینه پژوهش          
فصل سوم
روش تحقیق          
جامعه             
روش نمونه گیری       
فصل چهارم          
یافته های توصیفی       
فصل پنجم          
بحث و نتایج کلی       
محدودیت ها          
پیشنهادات          
فهرست منابع و ماخذ       
پیوست             

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر در word

 1 ) روشهای آماری در علوم رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر جعفر نجفی زند، چاپ نهم، 1379 ، انتشارات سخن ؛

 2 ) هوش هیجانی، دانیل گلمن، شریف پارسا، تهران، 1382 ، انتشارات رشد ؛

 3 ) بهداشت روانی، دکتر حمزه گنجی، 1372 ؛

 4 ) بهداشت روانی، احمد شاملو، چاپ پانزدهم ؛

 5 ) تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1373 ؛

 6 ) هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ، (برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی در شهر تهران علوم تربیتی) ؛

 7 ) ویژه نامه ارزشیابی تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 70 – 69 ؛

 8 ) پایان نامه شماره 15 ،بهار مشوق ؛

 9 ) میلانی فر، چاپ چهارم؛

 10 ) پایان نامه شماره 65 ، آزیتا رحیمی ؛

 11 ) جان مارشال، ریو انگیزش دمیتان، مترجم یحیی سید محمدی

تاریخچه هوش هیجانی :

 اصطلاح هوش هیجانی در سال 1980 ، توسط دانیل گلمن، مطرح شد و بحث های بسیاری را برانگیخت هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران یعنی شناخت هرچه بیشتر احساسات عواطف خویش و ارتباط و سازگاری فرد با مردم و محیط که پیوند دارد

 پژوهشگران با ارزیابی مفاهیمی چون مهارتهای اجتماعی، توانایی های بین فردی، رشد روانی و توقف فرد برهیجانهای خویش و توان کنترل آن هیجان ها توصیف و تبیین هوش هیجانی غیرشناختی پرداخته اند

 بار آن هوش هیجان ها هوش غیرشناختی، را عامل مهمی در شکوفایی توانایی های افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می کند آن را با سلامت عاطفی و در مجموع با سلامت روانی مرتبط می داند. بار آن را برای اولین بار در سال 1995 هوش بهر هیجانی EO را مطرح کرد. و در همان سال به تدوین پرسشنامه هوش هیجانی (EQI) پرداخت به اعتقاد بار آن هوش شناختی تنها شاخص عمده برای پیش بینی موفقیت افراد نیست، زیرا بسیاری از افراد با هوش هیجانی بالایی دارند ولی آن طور که باید در زندگی موفق نیستند. با وجود این بخش بهر اجتماعی به نحوی روز افزون در تعیین و تشخیص حدود و توانایی های ذهنی و رفتاری افراد اعم از هنجار و ناهنجار مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است با توجه به اشاره مختصری که به کاستی های این مقیاس شده توقع پافشاری بر نتایج مرتبط به آن از احتیاط علمی به دور است. شایان به ذکر است که با همه تلاشهای که از سال 1995 تاکنون برای تبیین و تعریف هوش به عمل آمده، بعد عاطفی یا هیجانی آن بدان گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ازین تاریخ به بعد گزارش کسانی که از دیرباز در اندیشه تدوین ابزاری برای سنجش این حیطه ذهنی غیرشناختی بودند و می خواستند آن را با معیار مناسب دیگری محک بزنند و جلوه های آن را با عدد و رقم مجسم کنند و منتشر شد و در اختیار اندیشمندان، روان شناسان قرار گرفت

 این که تلاش جدید تا چه اندازه روشنگر بخش دیگری از واقعیت های پیچیده ذهن آدمی است موضوعی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد

 تعریف و پیشینه هوش هیجانی :

 تعریف هوش هیجانی نیز مانند هوش غیرشناختی دشوار است. این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن (1995) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بحثهای بسیاری را برانگیخت. گلمن مصاحبه ای با جان انیل (1996) هوش هیجانی را چنین توصیف می کند : « هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره مطلوب خلق و خوی با وضع روانی، کنترل و تکانش ها است عاملی که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند. هم حسی یعنی آگاهی از احساسات افرا پیرامون شماست مهارت اجتماعی یعنی خوب کنار آمدن با مردم و کنترل هیجانهای خویش در رابطه با دیگری و توانایی تشویش و هدایت آن است.» گلمن در همین مصاحبه ضمن مهم شمردن هوش هیجانی و هیجانی می گوید هوش بهر (IQ) دربهترین حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقیت های خود است، 80 درصد موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گروه مهارت هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می دهد. «هوش غیرشناختی ابعاد شخص هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیش از جنبه های شناختی آن در عملکردهای روزانه مؤثرند مخاطب قرار دهد.»

 هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران (خودشناسی و دیگر شناسی ) ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد به عبارت دیگر هوش غیرشناختی پیش بینی موفقیت های پیرامون خویش پیوند دارد به عبارت دیگر هوش غیرشناختی پیش بینی موفقیت های فرد را میسر می کند و سنجش و اندازه گیری آن به منزله اندازه گیری و سنجش و توانایی های شخص برای سازگاری با شرایط زندگی و ادامه حیات درجهان است. (بار – آن ، 1997 ، ص 28 )

 پیتر سالوی (1997) ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره می کند

شناخت حالات هیجانی خویش : یعنی خودآگاهی
اداره کردن هیجان ها : یعنی مدیریت هیجان ها به روش مناسب
خود انگیزی : یعنی کنترل تکانش ها در ارضای خواسته ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب
تشخیص دادن وضع هیجان دیگران : همدلی
برقراری رابطه با دیگران

تعریف هوش و انواع ان از نظر گاردنر :

 شایان به ذکر است که ایده «هوش هیجانی» پس از 5 سال بار دیگر توسط گاردنر (1983) استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد دنبال شد. گاردنر هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون موسیقیایی منطقی، ریاضی، ریاضی، جسمی، میان فردی و درون فردی می داند او وجوه شناختی مختلفی را با عناصری از هوش غیرشناختی تا به گفته خودش «شخص» ترکیب کرده است. بُعد غیرشناختی (شخص) موردنظر گاردنر مشتمل بر دو مؤلفه علمی است که وی آنها را با عناوین استعداد درون روانی و مهارت های (میان فردی) معرفی می کند به نظر گاردنر هوش هیجانی متشکل از دو مؤلفه زیر است

 هوش درون فردی :

 که مبین آگاهی فرد از احساسات و هیجانات خویش ابزار باورها و احساسات شخصی و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استقلال عمل در انجام کارهای موردنظر و در مجموع میزان کنترل شخصی بر هیجانات و احساسهای خود رهبری است

 هوش میان فردی :

که به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می خواهد بداند چه چزهایی انسانها را بر می انگیزاند که چگونه فعالیت می کنند و چگونه می توان با آنها همکاری داشت به نظری که گاردنر فروشندگان، سیاست مداران، معلمان، متقاضیان بالینی، رهبران مذهبی موفق احتمالاً از هوش میان فردی بالایی برخوردارند

 روانشناسان در قلمرو فعالیت های پژوهش خود علاوه بر این موضوع هوش های انواع دیگری از هوش پی برد و به طور کلی آنها را به سه گروه به شرح زیر تفسیر کرده اند (ری زل، 1992 ، ص 36 )

 هوش انتزاعی : منظور توانایی درک و فهم حل مسائل از طریق نمادهای کلامی و ریاضی

 هوش عینی : منظور توانایی درک و فهم دیگران و ایجاد ارتباط با آنهاست. (مایر و سالووی، 1993 ). هوش هیجانی را نوعی هوش هیجانی اجتماعی و مشتمل بر توانایی هیجان های خود و دیگران و وجه تمایز بین آنها و استفاده اطلاعات برای راهبر تفکر و عمل دانسته و آن را مشتمل از مؤلفه های درون فردی و میان فردی گاردنر می دانند

 هوش هیجانی و مؤلفه های آن :

 هوش هیجانی عبارت است از توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود، دیگران و توانایی و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت تفکر و ارتباطات خود و دیگران. (میر و سالووی، 1990 )

 هوش هیجانی هم عناصر درونی است و هم بیرونی شامل میزان خودآگاهی، خودانگاره احساسات، استقلال و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت می باشد عناصر بیرونی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیت انعطاف پذیری و توانایی حل مشکلات هیجانی، توانایی مقابله با استرس و تکانه ها می شود (گلمن، 1995 ، ص 85 )

 خودآگاهی :

 از نظر گلمن خودآگاهی ریشه و اساس مؤلفه های هوش هیجانی است و تا زمانیکه از سطح خودآگاهی پائینی برخورداریم و در انتخاب هدف و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف مدیریت کنترل احساسات خود و برانگیختگی خود و بکارگیری نظمی که بتوان براساس آن با احساسات دیگران هماهنگ شود رشد مهارت های اجتماعی متناسب با هدف و عمل با مشکلات مواجه می شویم. تعریفی که گلمن (1995) برای خوداگاهی درنظر گرفته عبارتست از درک عمیق و روش احساسات، هیجانات نقاط ضعف و قوت و نیاز و سائق های خود

 خودکنترلی یا مدیریت خود :

 همچنان که با آگاهی خود در مورد احساسات، هیجانتات و اثرات آنها رشد می دهیم. ما نیز می توانیم توانایی خود را در جهت کنترل آنها بهبود بخشیم. بطوریکه آنها نتوانند تأثیر ناجور برروی عملکرد ما داشته باشند. خودکنترلی هیجان به معنای سرکوب هیجان نیست بدین شکل نیست که با یک سر دفاعی محکم در مقابل احساسات و خودانگیزه های خود درست کنیم برعکس خود کنترلی به این می پردازد که با یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که مورد تأکید است روش ابراز احساسات می باشد به شکلی که این روش ابراز هم جریان تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف آن جلوگیری کند. (گلمن، 1995 )

 به طور کلی خلقیات تأثیر فوق العاده بر روی محتوای جریان تفکر می گذارد به عنوان مثال : زمانیکه ما خشمگین هستیم وقایعی را در ذهن خود می پرورانیم که غضب آلود هستیم و این باعث می شود که نگرش و تفکر ما از موضوع اصلی منحرف شود و ما چیز دیگری را پردازش می کنیم چون در آن موقعیت محتوای تفکر ما عوض شده است نوع نگرش ما نیز عوض شده است و این فرایند باعث ایجاد یک عقده خواهد شد که نتیجه منفی گرایی و کناره گیری از واقعیت می باشد و در آخر به عملکرد نادرست و روابط نامطلوب می انجامد. گلمن معتقد است که می توان خوددداری و مقاومت در مقابل چنین خلقیات که هستبر هستبر اقدامی برای افزایش بازده کاری ایجاد روابط مطلوب می باشد. گلمن معتقد است زمانیکه هیجانات از سلامت افراد ناشی می شود زمینه رشد و شکوفایی برای افراد مهیا م شود زیرا یکی از مفاهیم پذیرفته شده در مورد انسان فیدبک گر، فیربک دادن است افرادی که از لحاظ هیجانی آرام هستند در ایجاد ارتباط موفق هستند و همیشه فیدبک مثبت از دیگران می گیرند یعنی باعث متنوعیت هیجانات موجود می شوند. ما در طول زندگی بدون شک با محرکهایی برخورد می کنیم که ممکن است برای ما ناخوشایند باشند و این ناخوشایندی سریع در خلق و خوی ما تأثیر می گذارد مثل برخورد افراد خانواده یا همکار و درد سطح وسیعتر محرکهایی که ساخته و پرداخته ذهن ما می باشند در این خصوص باید توانایی لازم برای کنترل و مدیریت افکار و رفتار خود داشته باشیم که اساس آن خودشناسی به مهارتهای اجتماعی تشکیل می دهد از نظر گلمن مشاهده خودکنترلی خیلی راحت نیست و خودکنترلی در نبود آتش بازیهای هیجانی بهتر خود را نشان می دهد یعنی هرچه شدت احساسات کمتر باشد خودکنترلی نمود بهتر پیدا می کند. گلمن معتقد است احساس مسئولیت در محیط کاری و نوع برخورد با افراد تحت تأثیر خلقیات فردی می باشند و هرچه محتوای فکر در رابطه با مسئولیتی که فرد قبول کرده است خالصتر باشد احساس مسئولیت بیشتر و بهتر صورت می گیرد. در یکی از تحقیقات صورت گرفته مشخص شده بود افراد موفق در محیط کاری از نظر خودآگاهی با خودکنترلی، سازگاری، نوآوری هفت برابر نمره بیشتری نسبت به افراد ناموفق داشتند و در نتیجه ما می توانیم نتیجه بگیریم خودکنترلی و مدیریت خود تا حد زیادی می تواند موفقیت شغلی را شکل دهند

 شعور اجتماعی :

 شعور اجتماعی سومین مؤلفه هوش هیجانی می باشد و عبارت است از درک احساسات و جنبه های مختلف دیگران و بکارگیری عمل مناسب و واکنش مورد علاقه برای افرادی که پیرامون ما قرار گرفته اند (گلمن، 1990 ، ص 213 )

 این مؤلفه با احساس مسئولیت درقبال دیگران نسبت بیشتری دارند زیرا هرچه افراد پیرامون یا مقابل برای ما اهمیت بیشتری داشته باشند سعی بیشتری خواهیم کرد. واکنش مناسب در قبال آنها نشان دهیم و شرط واکنش مناسب، درک نوع احساس طرف مقابل می باشد. این مؤلفه برای افرادی که با مراجعین زیاد و تفاوت برخوردارند ضروری می باشد خیلی از متخصصین هوش هیجانی عقیده دارند که نشان اصلی هوشیاری اجتماعی توان همدلی است

 در بین مؤلفه های هوش هیجانی تشکیل همدلی از همه راحتتر می باشد همه ما همدلی با یک دوست، یک معلم با احساس کرده ایم و تشخیص داده ایم که واکنش او تا چه حد باعث دلگرمی ما شده است

 همدلی به معنی من خوبم یا تو خوبی نیست و به این معنی هم نیست که تمام احساسات طرف مقابل را تائید و تحسین کنیم همدلی بیشتر به معنی تأمل و ملاحظه احساسات دیگران می باشد. (گلمن، 1995)

 به عقیده نظریه پردازان هوش هیجانی نکته کلیدی جهت افزایش حسن همدلی پرورش توانایی گوش دادن درخود می باشد زیرا هرچه افراد احساس مسئولیت بیشتری بکنند. تحمل بیشتری برای گوش دادن به حرفهای دیگران خواهند داشت در نتیجهبه جهت درک بهتری از احساسات دیگران خواهند رسید

 گفتن این نکته ضروری است که همدلی نیز ریشه در خودآگاهی دارد زیرا هرچه ما نسبت به احساسات خود گشاده تر باشیم به همان اندازه در شناخت آنها ماهرتر خواهیم بود. و به راحتی می توانیم نوع احساس خود را از دیگران تفکیک دهیم و برای طرف مقابل یک احساس مستقل قائل شویم. گلمن معتقد است که افرادیکه توانایی درک احساسات دیگران را ندارند از لحاظ احساس ناشنوا هستند تشخیص میزان همدلی افراد از طریق کلام، کردار، آهنگ، صدا، سکوت و لرزش آنها راحت است در همه روابط انسانی، توجه کردن به دیگران از انس و الفتهای هیجانی و از طریق ظرفیتهای که شخص برای همدلی دیگران دارد سر چشم می گیرد ظرفیت شناخت احساسات دیگران در عرصه های مختلف زندگی از کار خروشندگی و مدیریت گرفته تا روابط عشق وعاشقی و فعالیتهای سیاسی نقش بازی می کنند(گلمن 1995) عدم وجود همدلی عواقب ناگوار آن در خیلی از افراد مثل جنایتکاران و کودک آزاران زیاد به چشم می خورد آنچه مهم است ذکر شود این است که افراد به ندرت احساسات خود را در قالب کلمات بیان می کنند و بیشتر از طریق نشانه های غیرکلامی از جمله طرفین صدا و حرکت دست و محدودیت و حالات چهره ابراز می کنند و هرچه ما از نظر هوش هیجانی، قوی تر باشیم می توانیم این پیامهای غیرکلامی را تشخیص دهیم. در یکی از تحقیقات که در آمریکا صورت گرفته بود مشخص شد دانش آموزان که در درک پیام های احساسی خیلی کمتر از دیگران توانایی بیشتری دارند محبوبترین از لحاظ عاطفی و باثبات ترین بچه های مدرسه هستند

 خودانگیزی :

 یکی دیگر از مؤلفه های هوش هیجانی می باشد و خیلی از روانشناسان آنرا شرط بقاء می نامند به عقیده آنان انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نمی دهد و برای رسیدن به هدف و حتی انتخاب هدف خودانگیزی لازم می باشد. از نظر گلمن، خودانگیزی زبان سائق پیشرفت می باشد و کوشش است در جهت رسیدن به حد مطلوبی از فضیلت افرادی که این خصیصه را زیاد دارند همیشه در کارهای خود نتیجه محور سائق زیادی در آنها برای رسیدن به اهداف و استانداردهایی وجود دارد این افراد اهداف چالش برانگیز را خیلی سریع مرتب و میزان مخاطرات آنها را حساب می کنند و اطلاعات و راهبردهایی را به کار می برند که باعث کاهش عدم اطمینان آنها و افزایش عملکرد آنها شود. این افراد خیلی سریع یاد می گیرند که چگونه بازده کاری خود را افزایش دهند و خیلی سریع با اهداف گروه یا سازمان سازگار می شوند

 این افراد همیشه انتقاد شدید و سازننده در گروه از خود نشان می دهند و موقعیت آنها در گروه طوری است که مدیران همیشه از توانایی های آنها حساب می برند. این افراد همیشه به توانایی خود اعتماد دارند و همیشه نسبت به آینده امیدوار هستند. اگر قرار است یک صفت ضروری برای افراد درنظربگیریم خودانگیزی می باشد زیرا فقط از طریق خودانگیزی است که می توان به پیشرفت فرای انتظار رسید از آنجا که افراد زیر چتر تفاوتهای فردی قرار گرفته اند از لحاظ نیاز و سائق با هم متفاوت می باشند سپس عوامل انگیزش در آنها متفاوت می باشد

 گلمن در این رابطه معتقد است افرادیکه انجام کار برای آنها مهم است در طول کار علاق زیادی به چالشهای خلاقانه از خود نشان می دهند و عشق به یادگیری و انجام کار در آنها بیشتر وجود دارد این افراد انرژی بیشتری صرف این کار می کنند و سؤالی که همیشه ذهن آنها را مشغول می کند این است که با چه روش بهتری می توان این کار را انجام داد. این افراد زمانیکه عمل آنها به شکست می انجامد باز هم مطلوب باقی می مانند در چنین مواقعی خودتنظیمی با انگیزه پیشرفت در جهت غالب شدن بر ناکامی ترکیب می شود. دو شخص با آمادگی بیشتریدر جهت مقابله با موانع یا کار جدید شروع به کار می کند و به طور کلی مراحل خودانگیزی مطلوب بدین شکل است که در ابتدا اهداف را دسته بندی می کنیم و میزان اهمیت هرکدام را مشخص می کنیم و هرچه خودشناسی ما بیشتر باشد بهتر می توانیم اهداف خود را براساس نیازهای واقعی اولویت بندی کنیم

 مهارتهای اجتماعی :

 مهارتهای اجتماعی یکی دیگر از مؤلفه های هوشی هیجانی می باشد و شامل توانایی ها برای مدیریت روابط با خود و دیگران می باشد مهارتهای اجتماعی فقط شامل دستیابی نمی شود اگرچه افرادی که این مهارت را زیاد دارند خیلی سریع یک جَوِ دوستانه با افراد ایجاد می کنند ولی این مهارت بیشتر به دوستیابی هدفمند مربوط می شود افرادی مهارتهای اجتماعی قوی دارند به راحتی می توانند مسیر فکری دیگران را در سمتی که می خواهند هدایت کنند خواه برای ایجاد رفتار جدید باشد خواه براتنگیختن او برای ایجاد رفتار یا عملکرد یا تولید جدید باشد (گلمن، 1910 )

 افرادی که مهارتهای اجتماعی بالایی دارند همیشه درصدد هستند که یک چرخه وسیعی از اطلاعات با افراد را به دست آورند و خیلی سریع جنبه های مشترک افراد را شناسایی کنند بعد از آن یک رابط مؤثر برقرار کنند و این عمل حاکی از آن است که اعمال چنین افرادی براساس فرضیات حساب شده و دقیق می باشد. چنین افرادی در اولین فرصت در محیط کاری یک شبکه ارتباط قوی برقرار می کند. براین اساس همه ما این را می پذیریم افرادی که در جهت پیشرفت برانگیخته می شوند خوش بینی آنها نسبت به آینده است حتی مواقعی که با شکست مواجه می شوند زیاد می باشد. افراد فقط از طریق مهارتهای اجتماعی بالا می دانند در کجا چه مواقع از خود حالات هیجانی نشان دهند و همچنان که پیداست این مشکلت تعداد زیادی از افراد جامعه می باشد مخصوصاً زندگی امروزی که افراد در طول روز باید به سمت رفع نیازهای خود با افراد متفاوتی مواجه شوند و هر موقعیتی اقتضای خاص خود را دارند. ما در طول روز با افراد متفاوتی برخورد می کنیم و در هر برخورد پیام عاطفی برطرف مقابل ارسال می کنیم

 طبیعی است هرچه مهارتها برای ارسال نوع پیام بیشتر باشد راحتتر می توانیم طرف مقابل را حت تأثیر قرار دهیم

 اساس فرهنگی هوش هیجانی :

 یکی از مشکلات مشاوران در مدارس درباره نمره کسب شده توسط دانش آموزان است که دارای زمینه های فرهنگی متفاوتی می باشد و چنانچه بعد از اجرای آزمون مثل هوش هیجانی تفاوت در زمینه های فرهنگی دانش آموزان فراموش می شود و موقعیت واقعی آنان به مخاطره می افتد

 همچنانکه قبلاً گفته شد نظریه هوش هیجانی توسط میر و سالووی (1990) معرفی شده است و منظور آنها از هوش هیجانی عبارتست از توانایی درک درست برانگیختگی و توانایی استفاده از احساسات به منظور تسهیل فکر، همچنان که پیداست همه در این توانائیها قابلیت یادگیری دارند بدین رو محتوای فرهنگی و محیطی تأثیر فوق العاده ای بر روی هر کدام از این توانائیها می گذارد

 تعیین :

 تأثیرگذاری محتوای فرهنگی برروی هر کدام از این مؤلفه ها مستلزم اطلاعات جامعه شناسی می باشد و تحقیقات زیادی مبنی بر تفاوتهای فرهنگی در رابطه با هوش هیجانی صورت نگرفته است شواهدی مربوط به مشمولیت هیجانی و تثبیت هیجانات وجود دارد

 تحقیقات جدید در درون فرهنگی پیشنهاد دادند که تشخیص و تفکیک هیجانات اساسی از قبیل خوشایندی و شگفت زدگی و ترس و انزجار به صورت همگانی می باشد مشمولیت هیجانی برای این یافته ها توسط تحقیقات (آلمن و همکارانش) تائید شده است آنها معتقدند که هر حالت چهره ای در فرهنگ در ابراز هیجانات مشاهده شده است متاساموتو در یکی از تحقیقات خود از سه گروه از دانشجویان (آمریکایی، آفریقایی، آسیایی) درخواست کرده بود که نوع هیجانی را که در تصویر دریافت می کنند نامگذاری و آنها را براساس شدت و کندی بگویند بعد از مقایسه پاسخ های دانشجویان تفاوت معناداری در گروههای نژادی در قضاوتهای هیجانی آنها مشاهده شده بود

 بارآن (1997) معتقد است که توانایی های هیجانی با بافت فرهنگی پیوند دارد. نتیجه سخن اینکه صحبت تأثیر ساز، هوش هیجانی و تأثیر فرهنگ براین سازه است، و ما نیاز به تحقیقات هم درون فرهنگی و برون فرهنگی بیشتری داریم

  تفاوت IQ با هوش هیجانی :

 نظری پردازان هوش هیجانی با دلایل ترتیبی و روانی را در IQ تفکیک کرده اند در اول گفتند این نکته ضروری است که IQ در هوش هیجانی اندازه ای از توانایی است نظریه پردازان هوش هیجانی معتقدند که IQ به ما می گوید که چکار می توانیم انجام دهیم و این شامل توانایی ها برای یادآوری تفکر منطقی و انتزاعی می شود در حالیکه هوش هیجانی شامل توانایی ما در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی می شود. مهارتهای لازم را در این حوزه ها اندازه گیری می کنند هوش هیجانی شامل مهارتهای مادر شناخت احساسات خود و دیگران و مهارتهای کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و ضمن مسئولیت پذیری در مقابل خلاقیت با دیگران می باشد (گلمن، 1995 ، ص 101 )

 گلمن نیز معتقد است که هوش هیجانی شامل توانایی ها برای حل مشکلات هیجانی و انعطاف پذیری و قبول آن می شود هوش هیجانی به ما می گوید چنانچه در شناخت توانائیهای خود و منتقل شدن بر جایگاه اصلی ما در جامعه چگونه این فرایند را مطلوب و خوشایندسازیم هوش هیجانی دلالت بر بهزیستی فرد دارد

 زمینه های بحث هوش هیجانی :

 زمانیکه دانشمندان در مورد هوش شروع به تحقیق کردند فقط جنبه های شناختی آن از قبیل حافظه و حل مسئله را درنظر دارند ولی در میان این دانشمندان افرادی بودند که زود تشخیص می دادند که جنبه های غیرشناختی نیز به نوبه خود برای موفقیت مفید هستند برای مثال دیوید کسلر هوش را چنین تعریف کرده است. ظرفیت فرد برای عمل هدفمندانه کار تفکر منطقی برخورد مؤثر با محیط پیرامون خویش آغاز شد. (1920) و کسلر به جنبه های غیرشناختی هوشی به اندازه جنبه های شناختی اهمیت داده است وکسلر نیز پیشنهاد داده است برای پیش بینی موفقیت افراد شناخت توانایی های غیرشناختی آنها لازم است او تنها محققی نبود که عقیده داشت جنبه های غیرشناختی هوشی برای تطبیق و موفقیت لازم هستند. رابرت نژندایک یکی از محققین است که در مورد اهمیت هوش اجتماعی صحبت کرده است مانترو براین باور بود که IQ به تنهایی نمی تواند یک پیش بینی کننده خوب برای عملکرد شغل افراد باشد. در بهترین شرایط فقط 20 درصد موفقیت افراد را پیش بینی می کند. یک محقق دیگر پیشنهاد داده است که آزمونهای شناختی واقع گرایانه است

 9 ) کالبدشکافی یک تسخیر هیجانی :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

موضوع فهرست مطالب صفحه
مقدمه
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »
بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
بند یک : محاسن حق شرط
بند دو : معایب حق شرط

موضوع فهرست مطالب صفحه
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
بند یک : تنظیم حق شرط
بند دو : زمان تنظیم حق شرط
الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده
ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده
ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط

موضوع فهرست مطالب صفحه
گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
مقدمه بحث
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
بند یک : معرفی اجمالی میثاق
بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
بند یک : معرفی اجمال میثاق

موضوع فهرست مطالب صفحه
بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
گفتار چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

«چکیده تحقیق»
آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.
گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

مقدمه
بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.
پس از شروع به تحقیق اولین مشکل که خود نمایی کرد خود مشکل کمبود منابع فارسی بود که این امر با راهنمایی های جناب دکتر علی قاسمی برطرف گردید و اینجانب پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.
در پایان برخود حتم و لازم می دانم که ابتدا از خداوند بزرگ که به حقیر توفیق داد با وجود مشکلات فراوان این کار کوچک را انجام دهم نهایت شکر و سپاسگذاری را بنمایم و سپس از مادرم بخاطر تلاش ها و فداکاریهایش که به حقیر کمک کرد تا راحت تر این تحقیق را انجام دهم تشکر می کنم. و اما از جانب استاد دکتر علی قاسمی که با کمک ها و راهنمایی های دلسوزانه خود، حقیر را در انجام این تحقیق یاری فرمودند کمال تشکر را دارم.
همچنین از دوستان خوبم آقایان نجومی، قطبی راوندی، قائبنی زاده و محدث زاده که مرا در امر تهیه منابع یاری فرمودند نیز تشکر می نمایم.

فهرست و منابع و مآخذ
1- شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول.
2- ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، 1383- چاپ اول.
3- عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان 1366.
4- فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-1379.
5- مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-1374 . چاپ اول.
6- مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.1383- چاپ دوم.

کنوانسیون ها:
1- کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین.
2- میثاق حقوقی مدنی سیاسی 1966مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3- میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
4- اعلامیه جهانی حقوق بشر- 1948- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
5- کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- 1979- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روش تحقیق روش های علمی آشنا سازی كودكان با پژوهش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روش تحقیق روش های علمی آشنا سازی كودكان با پژوهش در word دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش تحقیق روش های علمی آشنا سازی كودكان با پژوهش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول :‌مقدمه

1- بیان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشی :    6

منابع فصل اول    13

فصل دوم : بررسی آثار و نظریات موجود

2- نگاهی تاریخی    15
1-2- آئین مدرسی مانع كنجكاوی علمی    19
1-1-2- سنت گرایی و یكسونگری مانع تحقیق و پژوهش علمی    20
3-2- محیط خانواده وروحیه تحقیق و پژوهش    24
1-3-2- عوامل بازدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    24
2-3-2- عوامل تقویت كننده روحیه تحقیق و پژوهش در محیط خانواده    25
4-2- عوامل ابزدارنده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    27
1-4-2- روش تدریس قالبی    28
2-4-2- تعلیم و تربیت نقلی    28
3-4-2- تعلیم و تربیت بانكی    29
4-4-2- فقدان روح پرسشگری    30
5-4-2- مطرح نشدن مجهولات :    32
6-4-2- روش تدریس معلم محوری    32
7-4-2- فقدان آموزش روشهای تحقیق در مدارس    34
8-4-2- وضع نامطلوب كتابخانه‌های مدارس    35
9-4-2- فقدان روحیه تحقیق در بین معلمان    38
10-4-2- فقدان نشریات علمی و تحقیقی به زبان دانش‌آموزی :    40
5-2- عوامل تقویت كننده روحیه تحقیق و پژوهش در نظام آموزشی    41
1-5-2- ترویج روحیه اكتشاف و مشاهده‌گری :    42
2-5-2- روش تعلیمی حل مسأله :    46
3-5-2- هماهنگی روش تعلیمی حل مسأله با چگونگی شكل‌گیری رشته‌های علمی    58
4-5-2- انتخاب الگوی تدریس متناسب با شرایط رشد دانش‌آموزان    60
5-5-2- دادن كار پروژه‌ای به دانش‌آموزان :    61
6-5-2- توسعه و تجهیز كتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها    66
7-5-2- اجتناب از مطالعه بی‌هدف    68
8-5-2- مدرسه و نماد هویت پژوهشی    70
جمع بندی و تلفیق آثار و نظرات موجود    71

منابع فصل دوم    77
منابع فارسی    77
منابع لاتین    80
فصل سوم : چارچوب نظری

1-3- نظریه گشتالت    82
2-3- نظریه میدانی    84
3-3- نظریه یادگیری اجتماعی    87
4-3- نظریه انتقادی و دیالكتیكی    88
5-3- نظریه سیستمها    90
6-3- نظریه زیست بوم خلاقیت و پژوهش    92
7-3- نظریات انگیزشی روحیه تحقیق و پژوهش    96
8-3- چارچوب نظری    100

منابع فصل سوم    102

هر تمدنی‌ كه‌ در تاریخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتنی‌ بر مطالعه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمین‌ باستانی‌ ایران‌ یكی‌از گهواره‌های‌ تمدن‌ بشری‌ بوده‌ است‌، آثار باقی‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ ایرانیان‌ در هنر، ادبیات‌، موسیقی‌،علم‌ و كشورداری‌ به‌ درجه‌ بالایی‌ از مدنیت‌ رسیده‌ بودند، دانشگاه‌ معروف‌ گندی‌ شاپور (جندی‌شاپور) و تخت‌جمشید كه‌ هر بیننده‌ای‌ را شگفت‌زده‌ می‌كند از دلایل‌ و شواهد آن‌ است‌ ، كتاب‌ زرتشت‌ (مواعظ‌ سه‌ گانه‌ پندار نیك‌،گفتار نیك‌، كردار نیك‌) و كتاب‌ معروف‌ مانی‌ بنام‌ ارژنگ‌ نقاشی‌ها و ادبیات‌ زیبای‌ آن‌ نشان‌ دهنده‌ عجین‌ شدن‌،فرهنگ‌ و ادبیات‌ مكتوب‌ با روح‌ تاریخی‌ ملت‌ ایران‌ است‌.
ملت‌ ایران‌ با این‌ زمینه‌ تاریخ‌ به‌ دینی‌ كه‌ معجزه‌اش‌ كتاب‌ (قرآن‌) و اسم‌ كتابش‌ خواندنی‌ (قرآن‌) و اولین‌ آیه‌ای‌ كه‌ برپیامبرش‌ نازل‌ شد آیه‌ اِقرء (بخوان‌) بود پاسخ‌ مثبت‌ داد.آیه‌ای‌ كه‌ همزمان‌ با مشاهده‌ آن‌ تابلویی‌ از نور در جلو دیدگان‌پیامبر ظاهر شد، كه‌ تا دور دستها كرانه‌های‌ افق‌ را روشن‌ كرده‌ بود، و بصورت‌ سمبلیك‌ مجاورت‌ خواندن‌ با روشنایی‌و نور را نشان‌ می‌دهد. مروری‌ بر اسامی‌ سوره‌های‌ این‌ كتاب‌ خواندنی‌ (قرآن‌)  نشان‌ می‌دهد كه‌ همواره‌ انسان‌ را به‌پژوهش‌ و تحقیق‌ پیرامون‌ محیط‌ طبیعی‌ و اجتماعی‌ دعوت‌ می‌كند، اسامی‌ سوره‌هایی‌ مانند بقره‌، نحل‌، رعد، هود،روم‌، یوسف‌ و… بیانگر متد عینی‌ و طبیعت‌گرایی‌ و دعوت‌ انسان‌ به‌ مطالعه‌ متن‌ طبیت‌ و محیط‌ پیرامون‌ است‌، متدتجربه‌ مستقیم‌ ودر متن‌ مردم‌ و تاریخ‌ و طبیعت‌ رفتن‌ و آشنایی‌ عملی‌ با قانونمندیهای‌ حاكم‌ بر اجتماع‌، تاریخ‌ و طبیعت‌.
از افتخارات‌ جاودان‌ دین‌ اسلام‌ است‌ كه‌ از قومی‌ بیابانگرد، صحرانشین‌، شتر چران‌، و خونریز، فرهنگ‌ و تمدنی‌بارور ساخت‌ و این‌ هم‌ امكانپذیر نبود، مگر با گسترش‌ فرهنگ‌ مطالعه‌، تحقیق‌ و پژوهش‌ در جامعه‌ آن‌ روز، كه‌ از كانال‌قرآن‌ اشاعه‌ پیدا كرده‌ بود، رواج‌ فرهنگ‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ باعث‌ تربیت‌ انسانهایی‌ دانشمند، متفكر، مخترع‌، مجاهد،مبارز و سیاستمدار و نوآور شد، و بسیای‌ از اختراعات‌ و اكتشافات‌ در حوزه‌های‌ مختلف‌ دانش‌ بشری‌ را به‌ اسم‌فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلامی‌ به‌ ثبت‌ رساندند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ارتباط انسانی دیجیتالی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ارتباط انسانی دیجیتالی در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط انسانی دیجیتالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
می توان دردسر های مدیریت در دهه جاری و پیش رو را به دو بخش تقسیم نمود:
نخست : آندسته از مشکلاتی که بی ثباتی ها و سرعت تحولات تحمیل می کنند.
دوم : آندسته از مشکلاتی که چارچوب های فکری و دستگاههای ارزشی را متزلزل می سازند.
رابطه پیچیده ای میان درد و درمان در مدیریت عصر حاضر برقرار است. به گونه ای که اثرات جانبی (Side effect)  برخی از درمانها به اندازه خود دردها نیازمند توجه هستند. و بسیاری از راهکارها (Solutions)  اثرات جانبی وخیمی دارند که خود نیازمند طرح و برنامه ای برای بهبود است. و همه این برنامه ریزی ها در شرایط بی ثبات و غیر قابل پیش بینی با قاطعیت اندک رخ میدهند.در این چکیده قصد آن را داریم تا پاره ای از عمومی ترین و رایج ترین چالشهای فراروی مدیریت عصر حاضر را بررسی کنیم. چالشهایی که تقریبا همه مدیران به نوعی تجربه ای از رویارویی با آن را دارند. و سپس در انتها مدیران را از حیث نحوه پاسخ به فن آوری اطلاعات و بویژه فن آوری اطلاعات دسته بندی می کنیم و صفات هریک را بر می شماریم.
از آنجا که گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و در پی آن مدیریت دیجیتالی سازمان ، خود مقوله ای جدید است لذا سوابق تحقیق در این امور محدود به دهه اخیر می باشد. در کشور ما ایران نیز چند سالی است که سازمانها با دو رویکرد کلی به سمت مدیریت دیجیتالی کشیده شده اند.

منبع : سایت ایران و جامعه اطلاعاتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست :
مقدمه :
 فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع آن
فصل دوم  ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف پرورش ارزش ها
فصل سوم كنترل اجتماعی
فصل چهارم كجروی
فصل پنجم بزهكاری جوانان و نوجوانان
–    تعریف بزه و بزهكاری
–     علل و عوامل بزهكاری
–     زمینه ها و علل پیدایش بزه و بزهكاری
–     چگونگی پیشگیری از بزهكاری نوجوانان ( پیشنهادات عملی )
فصل ششم فرار از مدرسه و ترك تحصیل
 فصل هفتم فرار از خانه 
 فصل هشتم اعتیاد
 فصل نهم تهاجم فرهنگی  علل و عوامل .
–    الف ) بررسی یك موضوع
–    ب ) تهاجم فرهنگی جدید
 1 – عناصر اساسی
2 – ویژگی ها
فصل دهم نیاز به شادی در جامعه ها
فصل یازدهم موسیقی و گرایش جوانان امروز به موسیقی های پاپ كلاسیك غربی .
فصل دوازدهم حجاب دختران ( مصاحبه )

 

پیشگفتار  :
نوجوانان دلی پاك و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند  و نیازمند هدایت حكایت و همدلی اند نوجوانان نهال نو رسیده ای هستند كه برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز روشن بین نیاز دارند تا آنها را از آفتها و حادثه در امان دارد .
بها دادن به نوجوانان در تربیت و ارشاد آنان كوشیدن بی گمان یكی از نشانه های آشكار رشد فرهنگی یك جامعه است بر خلاف گمان برخی مردم تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نكته های ظریف بسیاری است شاید گفته‌ی   حكیمانه‌ی  كانت ، متفكر و فیلسوف نامی آلمانی حق مططلب را در این زمینه ادا كرده باشد آنجا كه می گویند : دو كار هست كه در دشواری هیچ كار دیگری به پای آن نمی رسد : مملكت داری و تربیت .
برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی ، كه خود در باره‌ی  ( تربیت )
كتابهای نگاشته است اعتراف می كند كه گفتار من در این زمینه بهتر از كردارم بود .
هیچ یك از نهادهای اجتماعی نقشی را كه خانواده در ساختار فكری ، روحی و اخلاقی انسان دارد ، نمی توانند ایفا كننده نابسمانی های اجتماعی در  بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یك اجتماعی بستگی كامل به وجود خانو اده های سالم و سعادتمند دارد.
 اگر  خانواده ها نقش خود را به درستی ایفا نكنند نهادهای اجتماعی دیگر ( از قبیل مدرسه ، رسانه های گروهی و غیره ) این خلاء را نمی توانند پر كنند .
بسیاری از مشكلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در بر خوردهای نامناسب پدران و ماردان مربیان دارد تجربه نشان می دهد در بیشتر موارد كه نوجوانان به خانواده ای آگاه و مربی شایسته در دسترسی دارنده از زندگی سالم و موفقی بر خور دارند ، این نشان می دهد كه نوجوانان به  خوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانی هایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ،
ناشی از نبود تربیت صحیح است . پیامبر اسلام (ص )  می فرماید : در به شما در باره ی نوجوانان و جوانان سفارش می كنم زیرا آنها دارای قلبی رقیقتر و فضیلت پذیرتر می باشند .
و امام علی (ع ) می فرماید : دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است كه هر بذری در آن افشانده شود ، می پذیرد و در خود می پرورد پس فرزند عزیزم من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم قبل از آن كه دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب سر بازند .
هدف گروه ما از انتخاب این مهم این است كه موضوع بهنجار بارزترین موضوع در جامعه‌ی ما هست و خواستیم مشكلات جوانان را با استفاده از این تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و در حدتوانان خود را حل های خوبی پیش پای جوانان و نوجوانان بنهیم .
فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع مختلف آن
( هنجارها ارزش ها و كنترل اجتماعی )
( الف – هنجارهای اجتماعی )
هنجارهای اجتماعی رفتارهای معینی هستند كه بر اساس ارزش های اجتماعی قرار دارند ارزشهای اجتماعی به تدریج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آیند و با رعایت كردن آنها جامعه انتظام پیدا می كند هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتار ی معینی است كه در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد به كار می بندد و نیز انتظار دارد كه دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهنده مثلا شیوه حرف زدن با افراد سلام كردن احترام كردن دست دادن جزئی از قواعد و آدابی است كه افراد از طریق تعلیم و تربیت فرا می گیرند و به كار می برند و افراد دیگر را هم در اجرای این هنجارها تحت كنترل قرار می دهند اگر كسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نكند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد مثلاً تعارف كردن یكی از هنجارهای جامعه ماست همه وقتی می خواهیم از در كلاس خارج شویم یا اینكه به سالن غذا خوری بروین به هم تعارف می كنیم و در خروج از كلاس یا رفتن به سالن غذا خوری حق تقدم با بزرگتر است اجرای این رسم اخلاقی رضایت ما را جلب می كند رعایت كردن هنجار جامعه تنها ناشی از وجود پاداش یا  مجازات نیست . ما در اجرای این هنجارها و قواعد نیاز به تذكر دیگران نداریم این قواعد نزاكت جزئی از وجو ماست و به نحوی با آن آشنا هستیم و خود را موظف به اجرای آن می دانیم كه به كار نبستن آنها در مواردی ما را دچار احساس گناه می كند به عبارت دیگر افراد در صورت تخلف از هنجارهای گجروهی خود را مجازات می كنند راعایت كردن هنجار اجتماعی یا سازگاری همنوائی با جامعه است در بسیاری از موارد همنوائی بر اساس تمایل و خواست و دلبستگی فرد است و گاه بر اساس اجبار اجتماعی صورت می گیرد افراد از همان آغاز كودكی و تشكیل شخصیت از طریق خانواده پدر و مادر خواهران برادران بزرگتر دوستان و خویشاوندان خود بتدریج هنجارهای اجتماعی را فرا می گیرند و آنرا جزئی از شخصیت خود می سازند و می آموزند آنچه را كه هنجار اجتماعی است به كار بندند و آنچه را كه خلاف هنجار اجتماعی است به كار نبندند .
پذیرش هنجارهای اجتماعی دو صورت دارد یكی اینكه جامعه یا گروه مانند خانواده كودكستان ، مدرسه عمداً به جامعه پذیر كردن فرد می پردازد و از طریق آموزش ، افراد را با هنجارهای اجتماعی گروه آشنا می سازد و او را ملزم به انجام آن می كند دیگر اینكه فرد خود با مشاهده رفتارهای اعضای گروه یا جامعه با هنجارهای اجتماعی آشنا می شود و آنها را اجرا می كند .
در هر جامعه ای برای رعایت كردن و ارجای هنجارهای اجتماعی ، قواعد عرفی و مدون وجود دارد قواعد از طریق نظارت و كنترل اجتماعی صورت می گیرد همه كس همگان را در اجرای هنجار گروه یا جامعه خود تحت كنترل قرار می دهند . در اجتماعات كوچك و محدود از نوع روستا ، عشیره یا طایفه كه روابطه  افراد رویا روی چهره به چهره و مبتنی در بر شناخت متقابل است ، كنترل اجتماعی اهمیت زیادی دارد و افراد را تحت فشار قرار می دهد و ملزم به اجرای هنجار اجتماعی می كند در اجتماعات بزرگتر در شهرها خصوصا ً شهرهای بزرگ كه مردم نسبت به هم بیگانه اند كنترل افراد از طریق دستگاه های انتظامی ، اجرائی و نظامی صورت می گیرد عبور اتومبیل به هنگامی كه چراغ راهنمائی قرمز باشد ممنوع و امری نابهنجار است و جریمه دارد هنجار این است كه اتومبیل ها یا افراد صبر كنند تا چراغ سبز شود و آنگاه از چهار راه یا خیابان بگذرند . اگر فردی هم به هنگام قرمز بودن چراغ راهنمائی از خیابان یا چهار راه عبور كند با نگاه سرزنش آمیز و تند و تیز عابرین كه در انتظار سبز شدن چراغ ایستاده اند روبرو و مجازات می شود . وقتی عده‌ای مسافر در  ترمینال منتظر اتوبوس هستند و چند نفر از آنها دارند سیگار می كشند و یك نفر می آید و به آنها می گوید : آقایان چرا سیگار می كشید ؟ منظورش این نیست كه در اینجا سیگار كشیدن ممنوع و خلاف هنجار اجتماعی جامعه است بلكه منظورش این است كه سیگار نكشید البته این یك امر اخلاقی است و توصیه ای كه به آنها می كند آنها را اندرز می دهد این امر با وقتی كه شخص در اتوبوس داخل شهر سیگاری در می آورد و آتش می زند و دودش را هوا می كند یا اینكه با سیگاری كه به لب دارد داخل اتوبوس می شود فرق دارد سیگار كشیدن در اتوبوس بر خلاف انجار اجتماعی است و فرد هنجار شكن ممكن است با اعتراض و سر زنش مردم مواجه شود و از عمل خلاف هنجار دست بكشد بدین ترتیب همه اعضای جامعه همدیگر را در اجرای هنجار جامعه به منظور انتام امور جامعه بر قراری و حفظ وحدت و یگانگی تحت كنترل قرار می دهند وقتی همه اعضای جامعه هنجارهای اجتماعی جامعه را به كار بندند سازگاری و امنیت اجتماعی بر قرار خواهد شد در صورتی كه هنجارها را رعایت نكنند و یا اینكه جامعه دارای هنجارهای متضادی باشد ناسازگاری و نا ایمنی در جامعه پدید خواهد آمد و نظام جامعه دستخوش تزلزل قرار خواهد گرفت .
هنجارهای جامعه انواع مختلف دارد پاره ای از مهمترین هنجارهای جامعه عبارتند از ،
1 – رسم اجتماعی : رسم های اجتماعی رفتارهای هستند كه در آغاز برای رفع نیازهای اجتماعی انسان بوجود می آیند و بر اثر تكرار در طول زمان به تدریج به صورت ثابت در می آیند مانند رسم میهمان نوازی در اجتماعات روستائی و عشایری در روستاها و مناطق عشایری به علت نبودن مسافر خانه یا محلی برای گذراندن در شب ، مسافران غالباً به خانه های روستائیان و عشایر مراجعه می كنند این پدیده به تدریج در اثر تكرار بوصرت یكی از رسم های پسندیده در آمده است و بوسیله مردم روستائی و عشایری و همچنین در جامعه شهری كه در گذشته دور یا نزدیك خاستگاه روستائی یا عشایری داشته اند ، اجرا می شود .
2 – میثاق اجتماعی رسمی است كه بر اثر وضعیت خاصی بوسیله بخشی از افراد جامعه بر قرار می شود و با هم عهد و پیمان میبندند كه در امر خاصی بطور متحد اقدام كنند . در زمان بزرگ مالكی در یكی از روستاهای جنوب كه مالك ده بهره مالكانه را از صورت جنسی كه معادل     محصول بود بصورت نقدی تبدیل كرد ، زارعان در مسجد اجتماع كردند و هم قسم شدند كه تا وقتی ارباب ده بهره مالكانه نقدی را لغو نكند در زمین او زراعت نكنند بر اثر این وضعیت مالك از روستاها دیگر عده ای از زارعان را بكار زراعت به شیوه دلخواه خود مشغول كرد و در آن سال زارعان ده زمین مالك را كشت نكردند.
3 – تشریفات اجتماعی مانند آداب پذیرایی از میهمان در جشن های بزرگ .
4 – شعائیر اجتمماعی : تشریفات اجتماعی خاصی كه دارای قدمت و اهمیت زیادی است مانند عید قربان یا عید غدیر و اعیاد دینی دیگر شعائر اجتماعی خوانده خوانده می شود .
5 – آداب اجتماعی : مانند آداب غذا خوردن ، آداب لباس پوشیدن كه به منظور خوشایند دیگران انجام می گیرد .
6 – شیوه های قومی : رسمی كه در میان گروه خاصی از مردم كه دارای فرهنگ یا خرده فرهنگ مشتركی هستند وجود دارد مانند سحر خیزی نزد دهقانان و یا رسم پتلاچ در میان بومیان كناره های شمالی اقیانوس آرام كه بر اساس آن هدایائی میان دو خانواده رد و بدل می شود این رسم در پاره ای مناطق دیگر به شیوه مشابهی وجود دارد .
7 – قوانین اجتماعی : قوانینی هستند كه بر اساس آگاهی قبلی در مجلس قانون گذاری وضع می شوند و برای نقض آنها نیز مجازاتهائی پیش بینی شده است .
8–    اخلاق اجتماعی : رسم اجتماعی كه دارای اهمیت زیادی است و جامعه نقض آنرا زشت و ناپسند می داند ، اخلاق اجتماعی نامیده می شود مانند احترام گذاشتن به پیران كه یك رسم اخلاقی است .
9 – مقررات اجتماعی : قوانی خاصی است كه جامعه با آگاهی قبلی وضع می كند . این قوانین كلیت ندارد و به گروه خاصی مربوط می باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی .
مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی بصورت یك نهاد اجتماعی در می آید مانند نهاد اجتماعی خانواده ، پدر و مادر از فرزندان رفتار خاصی انتظار دارند فرزندان به پدر و مادر احترام می گذارند و از آنها حرف شنوی دارند همچنین پدر و مادر برای فرزندان خود خوراك و پوشاك فراهم می كنند و به آنها محبت می كنند زن و شوهر و برادران و خواهران نسبت به هم رفتار معینی دارند . بنابر این در خانواده ، نظامی از هنجارها پدید می آید كه آنرا بصورت یك نهاد اجتماعی در می آورد خانواده دارای دو نوع هنجار است بعضی از هنجارها خصوصی اند و بعضی عمومی ترند هر زن و مرد ممكن است برای خود در خانواده هنجار خاصی داشته باشند .
فصل دوم
   ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف در پروش ارزش ها
  
(ارزش های  اجتماعی و نقش نهادهای مختلف در پرورش ارزش ها )
ارزش نوعی معیار و ملاك بریا تشخیص برای مادی یا معنوی اشیاء است و آدمی بر اساس آن تحریك به كرا و تلاش می شود و سعی در به دست آوردن آن می كند .
ما در زمینه تهیه لباس ، غذا ، مسكن ، انتخاب رشته تحصیلی ، انتخاب همسر ، عبادت ، خدمت ، جنگ ، صلح و ……. به مسئله ارزشها توجه داریم . .
منشاء ارزشها ممكن است یكی از مواردذیل باشند 1 – ذهن و فكر خود انسان 2 – فلسفه های اجتماعی سیاسی  3 – مذهب و وحی
در عین حال منابع در چه دومی نیز وجود دارد مانند شرایط اجتماعی – زمینه های روانی – ارتباط و تداعی انفكار – زمینه های منطقی آداب و رسوم – قانون گذاری پارلمان ما – اظهار نظر مرتاضان و ….. كه از نظر ما هیچكدام از آنها اصیل نیستند و البته در آنجا كه اصطكاك با مذهب پدید نیاورند می توانند برای ما قابل اخذ باشند .
شك نیست كه تربیت صحیح می تواند ارزشهای مطلوب را به جای ارزشهای نامطلوب بگذارد و آنچه   را كه پسندیده است به نسل بعدی منتقل سازد  ، مفاسد و معایب هر جامعه را تشخیص دهد به فرزندان میهن تفهیم كند كه چه چیزی خوب پسندیده و چه چیز ناپسند است .
ما از طریق ارزش می توانیم به افراد بیاموزیم كه چرا مسئولیت بپذیرد چرا باید در رعایت آن وفادار باشد یا چرا باید كار كند ، دانش بیاموزد مودب باشد و … و به جراًت می توان ادعا نمود هر گاه ارزش در جامعه ای سقوط كرد در ان جامعه به قهقرا سقوط می كند هرج و مرج وبی ثباتی در آن پدید می آید ، مفاهیم معروفو منكر در آن جابجا می شود البته باید در نظر گرفت كه بسیاری از ارزشها در جوامع غیر مذهبی در حال تغییر و در گرگونی هستند و این به علت دگرگونی شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنی در جامعه است البته ارزشها مطلق مانند دوستی ، زیبایی – اخلاق – مذهب – علم عدالت و ثابت هستند به عنوان مثال انتقال از فقر به ثروتمندی – یا مهاجرت از كشوری به كشور دیگر و همچنین شرایطی چون جنگ صلح و اكتشافات  نوین و پیشرفتها ، انتقال از كشاورزی سنتی به صنعتی ، پدید آمدن تحولات تاریخی در جامعه تجارب و معلومات جدید در این امر موثر است و در امر تربیت این مراقبت ضروری است كه از ورود چه ارزشهای جدید ی در جامعه جلوگیری به عمل آید و یا چه ارزشهایی ضبط و جذب گردند .
ارزشها تحت  تاثیر عواملی چون سن – رشد – وضع اقتصادی – وضع فرهنگی – وضع سیاسی – فلسفه جات – نیاز ها و لرزشهای مورد قبول )  – تحولات هستند لذا باید خانواده ها و در بیان به این مسائل توجه كافی داشته باشند . و غفلت خانواده ها و مربیان موجب گرایش آن به ناهنجاریهای مختلف می شود .
نوجوانان ارزشها را از خانواده – مدرسه – جامعه كسب می كنند .
خانواده : خانواده ها در آن ها والدین ، لاابالی و بی عقیده باشند و با ارزشهای مخالف و متضاد در آن وجود داشته باشد كودكان حالت سر گردانی و سردرگمی دارند .
مدرسه : برای فرزندان كه به سنین مدرسه رفتن رسیده اند مسئله معلم و مدیر و ناظم و مستخدم مطرح است اگر برنامه مدرسه در حقیقت ادامه راه تربیت در خاه باشد مسئله ای پیش نمی آید ولی اگر متضاد و مخالفتی در كار باشد حاصل آن سرگردانی مجدد است .
نحوه رفتار معلم ، روش تدریس او – طرق اصلاح و سازندگی كه معلم به كار می برد امر و نهی های مدیر و ناظم و نوع بر خورد معاشران با كودكان و نوجوانان ، محتوای درس و برنامه اهداف تربیت و در كل سیستم و نظام حاكم بر او خود ناقل ارزشهای خاص به كودك است كه در جمع ممكن است عامل سازندگی با مدیران بنای شخصیت او باشد .
تسلط و نفوذ هر كدام از خانواده و مدرسه كه بیشتر باشد نفوذ ارزش ها از آن سو زیادتر خواهد بود .
جامعه : منظور از آن فرهنگی است كه بر مردم اجتماع حاكم است و در آن مسئله هنر – ادبیات – آداب و رسوم – علم – فكر سن و شعائر مطرح است .
این زمینه ها از سوی افراد جامعه و بخصوص گروه دوستان به نوجوانان منتقل می شود و باید تحت ضابطه ای در آید كودكان از وقتی به سن تشخیص رسیدند تحت تاثیر وسایل و ابزار و فكر و القاآت دیگران قرار می گیرند . وسایل ارتباط جمعی از روزنامه ها مجلات كمیت – محتوای برنامه رادیو – تلویزیون – سینما – ویدئو – ماهواره و در آن ها اثر گذارند . ارزش هایی كه توسط این وسایل ابزار به فرد منتقل می شوند اهمیتی كمتر از تاثیر خانواده ندارند .
                                      نتیجه گیری
والدین و مربیان باید با كمك تربیت ارزشها و هنجارها را در كودكان و نوجوانان نهادینه كنند برای این كا باید نكات مهمی را در نظر گرفت .
1 – شناخت ارزشها كه ارزشهای حاكم هر جامعه كدام صحیح كدام نا صحیح هستند یا كدام شخصی كدام  غیر شخصی و …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 – شناخت طرز فكرها كه طرز فكر كودك یا نوجوان در باره ارزشهایی پذیرفته چگونه است برخی به دنبال ارزشهای بعضی به دنبال ارزش های مشروط ثابت یا متغیر و … طرز فكرها شناخته نشوند القای ارزش و كیفیت انتقال آن به نسل كودك و نوجوان و جوان و بزرگسال امكان پذیر نیست .
3 – شناخت تمایلات و عواطف كه بر اساس جنس دختر و پسر و همچنین بر اساس سن متفاوت است شناخت تمایلات در سنین كودكی – نوجوانی – جوانی و بزرگسالی متفاوت است .
4 – شناخت مملكیت مورد قبول تربیت بر اساس ملكیت و مذهب مورد قبول انجام می شود
     كه معتقدیم خداوند شناخت جامع نسبت به انسان دارند لذا از ملكیت خود شناخت داشته باشیم تا بتوانیم براساس آن فرزندان خود را تربیت كنیم .
در آخر اینكه ارزشها از طریق
1 – احیای فطرات
2 – آموزش مستقیم
3 – آموزش غیر مستقیم
4 – ارائه الگو به نسل دیگر منتقل كرد .
و در این راه باید والدین و مربیان خود الگوهای نمونه در این زمینه باشند .
                                               فصل سوم
                                     كنترل اجتماعی
كنترل اجتماعی از وسایلی است كه بر رفتار افراد اثر می گذارد و آنان را به پیروی از هنجارهای و ارزش ها وادار می كند در صورتی كه فردی از هنجارهای اجتماعی سر پیچی كند و رفتارش مخالف هنجارها و ارزشهای اجتماعی باشد ، از طرف گروه یا جامعه مورد سرزنش و مجازات قرار می گیرید واژه كنترل اجتماعی باشد از طرف گروه یا جامعه مورد سرزنش و مجازات قرار می گیرد واژه كنترل اجتماعی در زبان انگلیسی به معانی قدرت ، توانائی  ، تسلط و اقتدار آمده است این واژه در زبان فرانسه با مفهوم اخبار اجتماعی منطبق است و این همان معنائی است می توان آن تحت عنوان (( قدرت معنوی )) معرفی كرد . از نظر اگوست كنت ویژگی اصلی ( قدرت معنوی ) آن است كه هدایت عالی تعلیم و تربیت خصوصی و عمومی را بر عهده دارد قدرت معنوی عبارت از مجموعه افكار و عاداتی است كه افراد را برای پذیرش نظم جامعه ای كه در آن زندگی می كنند و وظیفه ای كه انجام می دهند آماده می سازد تعلیم و تربیت تنها به نسل جوان اختصاص ندارد بلكه نسل بالغ و نیز شامل می شود .
بنابر این همه وظایف اجتماعی را در بر خواهد داشت . هدف این وظایف معنوی آن است كه اصولی كه در افراد نفوذ پیدا كرده است ، یعنی ارزشها هنجارها و رسوم و غیره را به آنان نشان دهد و با استفاده از حد اعلای تائید وسایل اخلاقی هر بار كه افراد از این اصول دور می شوند به آنان یاد آور شود و آنان را به اجرای این وظایف بر انگیزد در واقع كنترل اجتماعی بر اساس ضرورتی است كه از طرف جامعه بر انگیخته می شود و افراد را به منظور حفظ انتظام جامعه به قبول ارزشهای اجتماعی و رعایت هنجارهای اجتماعی وادار می كند و اجرای این امور ، جامعه نظام های پاداش و مجازات ویژه ای دارد . بدین سان افرادی را كه خلاف ارزشها و هنجارهای اجتماعی رفتار می كنند سرزنش و مجازات می كند و آنهایی را كه رفتاری متناسب با هنجارها و ارزشهای جامعه دارند تشویق می كند و پاداش می دهد .   
هنجارهای اجتماعی ، شیوه سازمان یابی و عمل بیشتر گروه های جامعه را تعین می كنند . این هنجارها فرد را به زاهنماهای رفتاری فراتر از هنجارهای گروه های خاصی كه فرد بر آنها وابستگی دارد مجهز می نماید .
بطور كلی زندگی اجتماعی بدون وجود هنجارهای مشترك مورد پذیرش اكثریت افراد ، غیر قابل پیش بینی می گردد همانطور كه قبلاً نیز اشاره گردید برخی از گروه های و نهادهای اجتماعی باید به خاطر نقش ویژه ای كه در فرآیند جامعه پذیری بازی می كنند ، مورد توجه بیشتری قرار می گیرند آژانسهای اصلی جامعه پذیری نظیر خانواده و مدرسه از طرف جامعه قیومت دارند تا به اعضای جدید (( آموزش )) دهند یعنی میراث فرهنگی گذشته و شیوه های قابل قبول عمل اند احساس را بیاموزد بر عكس آژانسهای نظیر گروه هماسالان و ارتباط جمعی بیشتر آموزشهای خود را نداشته یا تصادفی انجام می دهند و بر ادارك و پاسخ های فرد تاثیر می گذارد آژانسهای تخصصصی تر جامعه پذیری گروه های رسمی دیگری هستند كه فرد به آنها می پیوندد هر یك از این گروه ها در فرآیند پرورش اعضای موثر برای خود ، كم و بیش گریشها باور داشته ها و انگیزه هایی را مجدداً در فرد شكل می دهند . بیشتر نظریات موجود در باره تكوین شخصیت ، جامعه پذیری و پرورش كودك كه در علوم رفتاری صورت بندی شده اند تاكید اصلی آموزش كودكان در مورد اساس نظم اجتماعی و فرهنگ جهت توسعه  شخصیت آنها را به عهده داشته است ذیلاً او دیدگاه در مورد سازمان اجتماعی خانواده به اجمال بررسی می گردند امروزه وسایل ارتباط جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون مورد استفاده روز افزون قرار می گیرند این وسایل چه نقشی در جامعه پذیری دارند ؟
1 ) وسایل ارتباط جمعی در هنجارهای فرهنگی
2 ) نوع یاد گیری تصادفی كه در نتیجه استفاده از وسایل مذكور ایجاد می گردد
3 – موثر بودن كوششهای سنجیده برای در خدمت گرفتن وسایل ارتباط جمعی و به ویژه تلویزیون برای ایجاد یاد گیری و تغییر اجتماعی تاكید داشته اند كودكان از طریق تلویزیون و سینما در معرض زندگی بزرگسالی قرار  می گیرد كه هنوز آنرا تجربه نكرده اند ولی آرزوی دستیابی به آن را داردند كودكان از این طریق تصوراتی در مورد ارزشها ، هنجارها ، نقشهای اجتماعی و دانش اجتماعی لازم برای زندگی آینده را بدست می آوردند این پدیده نتیجه یاد گیری تصادفی بوده و فرآورده سر گرمی برنامه ریزی نشده است .
                                 انواع نا هنجاری ها و كجروی های
                                      موجود در جامعه 
                                       فصل چهارم
                                         كجروی
كجروی : در زمان ها فرهنگهای متفاوت ، رفتارهای زیادی به عنوان كجروی یا همنوایی تلقی شده اند گاهی یك عمل واحد در یك گروه به مثابه كجروی تعریف می گردد ولی در گروه دیگر به عنوان همنوایی در نظر گرفته می شود به عنوان مثال بی حجابی (( بعضی جوامع یك رفتار همنوا تلقی می گردد در حالی كه در یك جامعه اسلامی این رفتارها با واكنش نسبتا ً شدیدی روبرو می شود . همچنین از لحاظ می توان این پدیده را مورد بررسی قرار داد – یعنی : در یك جامعه زمانی بی حجابی به عنوان هنجار در آمده است و در زمانی دیگر این پدیده نوعی ناهنجاری به حساب می آید در این ارتباط می توان از ایران قبل و بعد از انقلاب نام برد .
بنابر این ، محیطی اجتماعی – فرهنگی كه عمل كجروی در آن می گیرد باید با دقت مورد ملاحظه واقع گردد . 
فصل پنجم
بزهكاری جوانان و…
نوجوانان
–    تعریف بزه و بزهكاری
–    علل و عوامل بزهكاری نوجوانان
–     زمینه ها و علل پیدایش بزه و بزهكاری
–     چگونگی پیشگیری از بزهكاری نوجوانان ( پیشنهادات عملی )

معنی و مفهوم ( بزه ) در تمام جوامع بشری یعنی انجام برخی اعمال علیه قانون كه این اعمال
می‌تواند دارای ماهیت های گوناگون باشند مانند
آسیب به اموال – صدمه به افراد – لطمه به نظم عمومی یا ارزشها حاكم و …
بزهكاری به اعمالی اشاره می كند كه منع قانونی دارد و در رده سنی زیر 18 سال انجام می شود .
بزهكاری نوجوانان و جوانان
انتقال :نوجوانی دوره ی جالبی است زیرا برای هر عبارت كه درباره ی نوجوانان بكار می رود مفهوم مقابل و ضد آن نیز می تواند مورد استفاده قرار می گیرد . مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند و با نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می كند به نظر می رسد كه اختلا‏ عمده‌ی نوجوانان با والدین و دیگر بزرگسالان در زمیه ی كسب آزادی به منظور آزمودن انواع نقش ها و فرصت هاست تا بتوانند الگوهای جدید احساس افكار و اعمال را فرا گیرند با این حال عده ای از نوجوانان بیشتر از بقیه از آزادی بهره مند و بیشتر از سایرین از آن استفاده می كنند خوشبختانه اكثریت نوجوانان از معیارها و شیوه های رفتاری والدین خود چندان دور نمی مانند و دره ی نواجوانی به بزرگسالی راه موفقیت و حداقل مشكل می گذرانند در حالی كه عده ای از این نظم اجتماعی به سوی فرهنگ بزهكاری انحراف پیدا می كنند .
از نظر تكنیكی نوجوان بزهكار كسی است كه متهم به ارتكاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شكنی است ولی به علت آن كه به سن قانونی نرسیده است مانند یك محرم بزرگسال مجازات نمی شود رفتار نوجوان بزهكار موجب می گردد تا به چنگ قانون بیفتد زیرا رفتار او نه تنها خود نوجوان بلكه افراد دیگر و احتمالاَ جامعه را نیز به مخاطره انداخته است باین ترتیب بزهكاری نیز به ویژه توسط روانشاسان به جزائمی اطاق می شود كه افرادی كه به سن قانونی نرسیده اند مرتكب آن ها می شوند .
بزهكاری :
یكی از عوامل موثر در بزهكاری اضطراب و ناآرامی روحی است نابسامانیها از قبیل اختلافات پدر و مادر و بد رفتاری والدین با فرزندان به اضظراب روحی در فرزندان دامن می زنند و آنان را بیشتر در معرض این گونه انحرافات قرار می دهند . تحقیقی كه روی 2652 نفر از نوجوانان بزهكار انجام شده است نشان می دهد كه در خانواده هایی كه سازش پدر و مادر كمتر است درصد بزهكاری و انحرافات بیشتر اسثت .
پسران و دختران برای تسكین اضطرابات ناشی از ناراحتیهای خانوادگی به دوستیهای تباه كننده روی می آورند تا بدین وسیله به دنبال پر كردن خلاء روحی خود و فرو نشاندن ناآرامیهای درونی خویش و چه بسا در این راه چنان زیاده روی كند كه خود را بكلی تباه سازد .
از این رو داشتن پیوندهای محكم عاطفی و برقراری انس و الفت با فرزندان و جلوگیری از پیدایش كمبودهای عاطفی (كمبود محبت ) كه به ایجاد آرامش روان و ارضاء روحی در نوجوانان منتهی مشود – از عوامل بسیار موثر در جلوگیری نفس ( خود را موجودی بی ارزش دانستن ) از عوامل زمینه ساز انحرافات در نوجوانان هستند كه پدران و مادران باید با رفتارهای مناسب خود از شكل گیری چنین احساسهایی در فرزند ان خود جلوگیری كنند …

 

منابع
 1 – ماهنامه راهنما شماره‌ی  19 و 18 مرداد شهریور ماه 1382 ، چاپ شركت ایثار .
2 – راهنمای پوران و مادران ( شیوه های برخورد بانوجوانان جلد اول ، تالیف محمد علی سادات ، نشر دفتر فرهنگ اسلامی .
چاب پنجم 1374 .
3 – پرورش مذهبی و اخلاقی كودكان ، دكتر علی قائمی ، انتشارات امیری ، چاپ بهرام شهریور 1370.
4 – ماهنامه بصیریت دانش آموز بسیجی ، شماره‌ی  3 ، آبان ماه 1382 ، چاپ میثاق
منابع و ماخذ
مباحث اجتماعی اقتباس از خبرهای مجلس و پژوهش .
مبانی جامعه شناسی – حمید خضر نجات – 1371 – چاپ اول
جامعه شناسی ارزش ها – پرویز مانعی – 1374
رفتارهای بهنجار و هنجار . دكتر شكوه نوابی نژاد – چاپ چهارم – 1373 انتشارت انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران .
فصلنامه می آییند – تابستان 1382 – شماره 16
فصلنامه می آیند – زمستان 1379 – شماره 8
فرهنگیان بسیجی – پیش شماره – 1382
سلسله رهنمودهای موضوعی – دشمن شناسی سخنرانی مقام معظم رهبری .
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – 1381 چاپ اول
مباحث اجتماعی – مفاسد اجتماعی – گرد آورنده : مرتضی حسینیان –
اطلاعات هفتگی – شماره ی 16 – 1381
لغت نامه دهخدا ، واژه ای ارزش .
بصیرت ماهنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی شماره 3 آبان 1382

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی خشونت علیه زنان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی خشونت علیه زنان در word دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی خشونت علیه زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی خشونت علیه زنان در word

فصل اول  
بیان مسئله    
تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن  
زنان در سیاست نیز مورد خشونت واقع می‌شوند،به قول مهرانگیز کار  
علل خشونت علیه زنان  
علل مخفی ماندن خشونت علیه زنان  
پیامد و تبعات خشونت علیه زنان  
ضرورت و اهمیت موضوع   
پیشینه و ادبیات تحقیق   
فصل دوم: اهدف و روش کار    
اهداف ویژه  
سوالات  
کلید واژه: خشونت    
تعریف خشم از نظر روانشناسی  
روش کار    
جامعه آماری و نمونه گیری  
مراکز روستایی    
مراکز شهری    
فصل سوم: نتایج و درصدها    
همبستگی متغیرها  
فصل چهارم: جداول    
نتایج و یافته های تحقیق    
فصل پنجم: توامندسازی زنان    
راهکارها  
روان شناختی زنان مورد ضرب و شتم  
روان درمانی  
ایجاد شبکه‌های پشتیبانی   
همشهری گرامی   
اطلاعات زمینه    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی خشونت علیه زنان در word

کتاب

× آیـت اللهی، زهـرا: «خوشرفتاری بـا زنـان، نفی خشونت علیه زنـان»، انتشارات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، 1381

× اعزازی، شهلا: «خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده»، نشر سالی، 1381

× اونز، پاتریشیا ماری: «زخم زبان یا آزار کلامی»، ترجمه مرجان فرجی، نشر ایدون، 1379

× بک، آرون: «زندانیان نفرت، اساس و پایه خشم و دشمنی، ویرانگری و ریشه‎های روانی آدمکشی، همسرآزاری و کودک‎آزاری»، ترجمه حسینعلی رونقی، نشر چشمه‎ساز، 1380

× پرفیت، آلن: «پاسخ‌هایی به خشونت»، ترجمه مرتضی محسنی، کتابخانه گنج دانش، 1378

× پوررضا، ابوالقاسم: «خشونت علیه زنان»، نشر اندیشمند، 1381

× تـاوریس، کارل: «روانشناسی خشم»، تـرجمه احمـد تـقی‌پـور و سعیـد درودی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1369

× حمیدی، فریده: «حقوق زنان، حقوق بشر»، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1382

× روی، ماریا: «زنان کتک خورده، روانشناسی خشونت در خانواده»، ترجمه مهدی قراچه ‎داغی، انتشارات علمی، 1377

× رفیعی‎فر، شهرام: «خشونت علیه زنان»، نشر تندیس، 1380

× شهریاری، مهدی: «پرخاشگری انسان»، نشر میرشمس، 1376

× فرامرزی، احمد: «بردگی در جهان»، به کوشش حسن فرامرزی، نشر بی‌نا، 1345

× فرنچ، مارلین: «جنگ علیه زنان»، ترجمه توراندخت تمدن (مالکی)، نشر علمی،1373

× کوین، فال: «راه‎حل‎هایی برای خشونت‎های خانوادگی»، ترجمه ایران مهدی‎زادگان، نشر جنگل، 1381

× کاشانی، جـواد: «تـأثیر خشونت خانوادگی بـر روی کودکان و نوجوانان»، نشر مؤسسه فرهنگی کتاب و عترت،

× کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،1379

× کارلسون، اِولا: «کودکان و خشونت در رسانه‌های جمعی»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه‌ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1380

× موسوی، پدرام؛ سوهانی، فهیمه: «گیسوان در آتش خشونت»، نشر اندیشمند، 1381

× معتمدی‎مهر، مهدی: «حمایت از زنان در برابر خشونت (سیاست جنایی انگلستان)»، نشر برگ زیتون، 1380

× هامپتن، رابرت و دیگران: «خشونت خانواده، پیشگیری و درمان»، ترجمه داود کربلائی، نشر گسترده، 1382

× ـــــــــ : «امروز پرخاشگری، فردا خشونت»، گردآوری و ترجمه شهرام رفیعی‌فر و بهنام بهراد، واحد آموزش مرکز امور مشارکت زنان، 1377

پایان‌نامه

× جوادیان، رضا: «بررسی پدیده خشونت در خانواده‌های پدر معتاد»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشکده علوم انسانی، 1381

× مافی، مهوش: «بررسی ویژگی‌های روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1382

× شهنی ییلاق، منیجه: «برخی عوامل جمعیت‌شناسی با خشونت مردان نسبت به همسران خود در اهواز»، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1376

× امیرمرادی، فرشته: «بررسی مشکلات جسمی و روانی زنان مضروب تحت خشونت همسران مراجعه کننده به پزشکی قانونی تهران سال 1375»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1375

× اینـالوچلاقلو، مهرنـوش: «بـررسی مشخصات زوجیـن و ارتباط آن بـا نـوع و شـدت همسرآزاری در زنـان مراجعه کننـده بـه دادگاه خانواده شهر تهران 1378»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری، 1379

× نازپرور، بشیر: «بررسی موارد زن (همسر) آزاری فیزیکی در مراکز پزشکی قانونی»، دکترای تخصصی پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، 1376

× جابری قادری، نسرین: «مقایسه میزان اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و حساسیت‌زدایی به وسیله حرکت چشم و بازپردازی در کاهش علائم آسیب‌دیدگی روانی کودکان آزاردیده جنسی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی، 1379

× حسینی سدهی، نرگس: «ادراک فرد، در نوجوانان آزاردیده و آزار ندیده: یک بررسی مقایسه‌ای در دو ناحیه 6 و 11 شهر تهران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1380

× رشیدی‌فر، ناصر: «بررسی رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با کودک‌آزاری و بی‌توجهی در گروهی از نوجوانان شهر اهر»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1376

× صفوی، شیرین: «سوء‌رفتار با کودک»، دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،1374

× پرسا، شهلا: «بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی والدینی که کودکان خود را مورد سوء رفتار بدنی قرار می‌دهند در شهر تهران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری، 1369

× محمدخانی، پروانه: «کودک‌آزاری، شیـوع و انـواع، ویژگی‌های روان‌شنـاختی کودکان آزاردیده، کیفیت زندگی و سلامت عمومی والدین آنها»، دکترای روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1378

× میرکاظمی‌مود، غلام‌رضا: «خشونت‌های والدین و اثـرات آن بـر هنجارهای اطفال (1)»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1352

× طاهری بجد، محمدعلی: «جایگاه خشونت در حقوق کیفری»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1381

× هروی کریموی، مجیده: «بررسی تأثیر برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیری از سوء رفتار نسبت به زنان سالمند شهر تهران در سال 1375»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، 1376

× موسوی، سیدمحمد: «عوامل بزه (اجتماعی ـ خانوادگی ـ اقتصادی) اعمال منافی عفت»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1355

× حسینی‌نـوه، محمود: «نقش بزه دیده در تکوین جرائـم جنسی شهرستـان بنـدر عباس»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1377

× مرتضوی، نسرین: «بـزه دیـده شناسی زنـان»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، 1376

× امیرخانی، فهیمه: «زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان»، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1379

× دهقانی، فاطمه: «بـررسی مقایسه‌ای ارتباط بیـن منبع کنتـرل و رفتـار بـزهکارانه در جامعه دختران نوجوان عادی و بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1380

× بیک‌وردی، محمدعلی: «بـررسی بـزه قتل در فراش در مقررات کیفری و فقـه امامیـه»، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1378

× کمال جلودار، سید حسن: «جرم شناسی زنا- بررسی زمینه‌های گرایش به ارتکاب زنا در استان مازندران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1369

× صمدی، رضا: «حد زنا و علم قاضی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نراق)، 1377

× فرساد، حمید: «بررسی جرائم منافی عفت از نظر جرم‌شناسی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1358

× رزمجو، حسین: «زنا و اعمال منافی عفت (در حقوق موضوعه و مذاهب اربعه)»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1374

× شعبانی، محمدحسین: «فقه مذاهب حسنه: تحقیق و بررسی حد زنا و سرقت»، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1370

× دارابی، حشمت‌الله: «بحث در پیرامون قتل عمد و تجاوزات جنسی از دید جامعه‌شناسی کیفری»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1354

× هاشمی، عبدالجبار: «قتل در مقام دفاع از ناموس (تحلیل فقهی، حقوقی ماده 630 ق.م.ا.)»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، 1378

× یانوق، عزیز: «هتک ناموس به عنف در ده سال گذشته در استان مازندران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1361

× حجاریان، محمدحسن: «تعصب ناموسی و رابطه آن با جرم»، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1358

× یاوری، جواد: «روابط جنسی زندانیان مرد در ایران و ایالات متحده آمریکا»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1381

× محمدحسین، نصرت‌الله: «نقش انحرافات اجتماعی، اخلاقی و جنسی در ارتکاب جرائم»، کارشناسی ارشد، دانشگاه ملی ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1351

× ابراهیمی قوام، صغرا:‌ «بررسی میزان اضطراب و حرمت نفس در دانش‌آموزانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند»، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی، 1370

× قناد، فاطمه: «حمایت کیفری از صغار در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز»، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1376

× احمدلو، محمود: «سیاست جنائی تقنینی و قضائی ایران در زمینه جرائم مبتنی بر رابطه نامشروع»، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده حقوق، 1376

× افخمی، محمدرضا: «بررسی جرم افترا»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1375

× جوادیان، محمدحسین: «افترا و توهین و هتک حرمت»، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1352

× فروتن، مهرنوش: «بررسی جامعه‌شناختی اثر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و استبداد پدر خانواده بر ایجاد انزوای اجتماعی و پرخاشگری فرزندان 15-19 ساله»، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،1378

× تقوی لاریجانی، تـرانه: «بـررسی تأثیر تنبیه بـدنی والدین بـر بروز برخی رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان 7-11 ساله مدرسه‌رو در محیط مدرسه‌های دولتی شهر تهران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری، 1368

× الهیاری، عباسعلی: «تعیین پرخاشگری نوجوانان بر حسب مؤلفه‌های شخصیت بررسی و رابطه این مؤلفه‌ها وسطح پرخاشگری با مؤلفه‌های شخصیتی پدران و تأثیر شیوه درمانگری تنیدگی‌زدایی بر پرخاشگری»، دکترای روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم سیاسی، 1376

× ناظم‌شیرازی، مسعود: «ساخت واعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس و بررسی رابطه آن با پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های اول تا سوم دوره متوسطه شهرستان اهواز»، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1376

× مرادی، علیرضا: «بـررسی خصوصیـات شخصیتی نـوجوانـان پـرخاشگر و سـاخت خانواده‌های آنها در میان دانش‌آموزان مدارس راهنمایی تهران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1365

× محسنی کهنه‌شیری، ابراهیم: «علل روانی و اجتماعی پرخاشگری کودکان و نوجوانان»، کارشناسی، دانشگاه تبریز،1350

× رحمانی، امین: «بررسی ارزش‌های اجتماعی بین زوجین ناسازگار شهر تهران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1375

× درکاله، مریم: «علل ناسازگاری زن و شوهر در ایران»، کارشناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات، 1349

× ساسانی، منیژه: «مطالعه در منشأ اختلافات خانوادگی»، کارشناسی، دانشگاه تبریز، 1349

× حسن، زهره:«عوامل اختلاف در خانواده و پیامدهای آن»، مجتمع علمی آموزشی علوم اسلامی خواهران جامعه الزهرا(س)

× سلیمانیان، علی اکبر: «بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی (بر اساس رویکرد شناختی) بر نارضایتی زناشوئی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1373

× مختارآبادی، طلعت: «بررسی عوامل مؤثر بر میزان نارضایتی همسران و اضطراری بودن خانواده در شهر کرمان از نظر زمان در سال 1376»، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اراک)، 1376

× عبدی، آذر: «حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، 1381

× نظیفی، عباس: «جرایم علیه خانواده»، دکترای حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1373

× اتکال، تقی: «ایراد ضرب و جرح عمدی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1352

× هاشمی، عبدالرضا: «بررسی انواع عدم تعادل ساختار نظام اجتماعی خانواده و رابطه آن با کشمکش زن و شوهر»، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1376

× خلیلی، مرجان:‌ «بررسی تضاد در خانواده (با تأکید بر تضاد میان همسران) و عوامل مؤثر بر آن»، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 1378

× معین‌آبادی، رضا: «روابط غیرمالی زوجین در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و حقوق ایران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوقی، 1377

× محبوبی، محسن: «نارسایی‌های قانونی حقوق زن در حقوق خانواده و راه‌حل‌های آن»، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1374

× سدیه، حسین: «ازدواج‌های اجباری و تأثیر آن در خانواده و کودک»، کارشناسی، دانشگاه تبریز، 1349

× ملانقی، فاطمه: «وضعیت عملکرد خانواده و سلامت روانی زنان در خانواده‌های چند همسری»، کارشناسی ارشد، دانشکده آزاد اسلامی (واحد رودهن)، 1377

پژوهش سازمانی

× «بررسی و شناسایی علل خشونت نسبت به زنان در خانواده‎های تهرانی»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء (س)

× «بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در منزل»، مرکز جمعیت‎شناسی، دانشگاه شیراز

× «بررسی ویژگی‎های روان‎شناختی مرتکبین خشونت خانوادگی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه الزهراء (س)

× «بررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان (در خانواده‎های تهرانی)»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تهران

× «بررسی خشونت علیه زنان در خانواده»، معاونت پژوهشی، دانشگاه مازندران

× «حقوق بین‎الملل و رفـع خشـونت نسـبت بـه زنـان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه ‎طباطبایی

× «خشـونت در خانواده‎ها»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم‎شنـاسی، سازمان زنـدان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

× «علل اجتماعی، اقتصادی خشونت نسبت به زنان در خانواده»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهراء (س)

× «نـظرسنجی از مردم تهران دربـاره جنبه‎های خشـونت در بـرنامه‎های تلویزیون»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه‎ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

× «بررسی دورنـمایه‎های خشـونت و مرگ در رمـان‎های همینگـوی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی

 «بـررسی جنبه‎های خشـونت در تلویزیون از نـظر جوانان»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه‎ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

× «تحلیل محتوای جنبه‌های خشونت در برنامه‎های تلویزیونی»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه‎ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن

دکتر شکوه نوابی نژاد در حوزه‌ی روانشناسی زن خشونت را به معنای ضرب و شتم یا هر گونه تجاوز به زن و شکنجه و آزردن وی بر شمارد که در سراسر دوران زندگی شکل‌های گوناگون از آن بروز می‌یابد.(1)

تعریف خشونت علیه زنان که در اعلامیه سازمان ملل آمده است به شرح زیر است، هر چند که به آن محدود نمی‌شود. (یونسکو 1994)

الف) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در خانواده‌ها بر زنان اعمال می‌شود. نظیر کتک زدن و تجاوز جنسی به دختران در خانه، خشونت در ارتباط با جهیزیه، تجاوز جنسی به زنان ، ختنه کردن دختران و زنان و دیگر اعمال سنتی که به زنان آسیب می‌رساند

ب) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در جامعه اتفاق می‌افتد نظیر تجاوز جنسی، تهدید، ارعاب و تحقیر در محیطهای تحصیلی و کاری و به فحشاء کشیدن دختران و زنان

ج) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در نقاط مختلف جهان یا توسط دولتها اعمال یا ندیده گرفته می‌شود.(1)

خانواده اولین مکان آغاز خشونت بر علیه زنان است.زنان در خانواده های جوامع شرقی به بهانه های عدم رعایت ارزش های مقدس و قید و بندهای سنتی و به بهانه حفظ آبرو به شدیدترین شکل تنبیه می‌شوند. (18)

پدران بدون آنکه ترس و واهمه‌ی از مجازات داشته باشند قوانین نابرابر در ساختار جامعه را در خانواده پیاده می‌کنند افزایش شکنجه ، به قتل رساندن دختران توسط پدر، برادر یا عمو و دایی و روی دادن قتل‌هایی تحت لوای ناموس، خودسوزی زنان در اثر خشونت های فیزیکی و روانی وارد آمده از طرف شوهر شاهدی بر این مدعا است که در شهرستان   ایذه نمونه‌های زیادی را در ذهن داریم

وجود روابطی که ازدواج در آن نه بر اساس انتخاب آگاهانه و عاشقانه صورت گرفته بلکه صرفاً بر اثر تکلیف به صورت سنتی انجام گیرد و زن در خانواده بعد از قیومت پدر مورد خشونت همسر قرار گیرد. (18)

خشونت نسبت به زنان محدود به خشونت بدنی نیست، بلکه هر نوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت برای نظارت بر زن داشته باشد خشونت نام دارد. (2)

زنان در سراسر دوران زندگی به شکل‌های گوناگون خشونت وابسته به جنسیت را تجربه می‌کنند که بیشتر آن خانوادگی است و در سه شکل خشونت فیزیکی، روانی و جنسی در خانواده بروز می کند

خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بد رفتاری‌ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء و لوازم زندگی، بخصوص وسایلی که زن به آنها دلبستگی خاص داشته، اذیت و آزاد رساندن مثل بیدار کردن‌های مکرر زن در نیمه شب، تلفنهای مکرر، جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدید‌ها مثل نامه‌های تهدید آمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه، تهدید به آزاد و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان و سرانجام تهدید به کشتن یا کشتن قربانی است. تجربه نشان داده است، رفتار خشونت آمیز از نمونه‌های ساده مانند هل دادن، ضربه زدن شروع شده و بتدریج دفعات آن زیاد و خشن‌تر می‌شود(2)

بدرفتاریها و شکنجه‌های روانی شکل دیگری از خشونت علیه زنان در خانواده است که گستردگی بسیاری دارد مانند: دروغ گفتن، چشم چرانی، تعدد زوجات، بی‌توجه بودن به زن و خواسته‌های او، خیانت به زن، ایجاد محدودیت در روابط، کنترل دائمی مخارج زن، وادار کردن زن به داشتن پوششی خاص، انتقاد و سرزنش کردن به طور مداوم، تهمت زدن، بدرفتاری‌ کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا گفتن، حرفهای رکیک و غیره، که در نهایت به ترس، عجز و ناتوانی روانی منجر می‌شود، که اراده، اعتقاد به نفس و تصمیم گیری و توانمندی را از زن ساقط می‌کند و در موارد شدید باعث به هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خود کشی می‌شود

خشونت جنسی به معنای کلیه رفتارهایی که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌کند.(24) همچنین عدم رعایت بهداشت جنسی، آزار و اذیت جنسی و عدم توجه به ارگاسم (orgasm) جنسی زن در هنگام رابطه جنسی جزو خشونت‌های جنسی محسوب می‌شوند. نوع دیگر خشونت جنسی، بریدن اندام تناسلی زنانه (ختنه) می‌باشد، به صورت بریدن جزئی یا کلی کلیتوریس و لبهای کوچک که در شدیدترین نوع آن کلیتوریس، لبهای کوچک و لبهای بزرگ قطع شده و سپس فرج دوخته می شود بگونه‌ای که فقط سوراخ کوچکی برای خروج ادرار و خون مربوط به عادت ماهانه بماند

اشکال دیگری از خشونت متناسب با سطح فرهنگی جوامع نسبت به زنان و دختران صورت می‌گیرد مانند سقط جنین با توجه به انتخاب جنسیت و کشتن نوزاد دختر، تبعیض غذایی یعنی اختصاص دادن غذای نامطلوب به وی در مقایسه با فرزند پسر، دسترسی نابرابر به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی و تحصیلی، فروش فرزندان به منظور فحشاء توسط والدین، زنای با محارم، ازدواج پیش از موقع دختران از جمله شکلهای دیگر خشونت است.(1)

زنان در سیاست نیز مورد خشونت واقع می‌شوند،به قول مهرانگیز کار

خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال می‌شود. این خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می‌یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست گذاری ظاهر می‌شود.(18)

خشونتهای که در اجتماع رخ می دهد مانند ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت جنسی و حس برتری جویانه مرد نسبت به زن برآیندی از سیاست‌های دولت و نگرش عمومی جامعه می‌باشد که در مراکز آموزشی از قبیل مدرسه، مطبوعات، رادیو تلویزیون، سازمانها و ادارات انعکاس می‌یابد

نگرش عمومی جامعه بر اساس سنتهای پدرسالاری، مرد را در خانواده دارای اقتدار زیاد می‌داند. او به سبب نقش نان آوری، عملاً دارای کنترل اقتصادی بر دیگر اعضای خانواده است و نتیجتاً قادر به اعمال خشونت می‌گردد. تنها نگاهی به رسانه‌های تلویزیون مشخص می کند که با وجود تمام دگرگونیهای موجود در جهان و در جامعه ایران، هنوز خانواده عبارت است از پدر مقتدر تصمیم گیرنده است که با همسر خود نیز مشورت نمی‌کند (3)

اگر به قوانین ایران، نگرش عمومی جامعه و سازمانها، که هر سه عامل موثری در افزایش یا کاهش خشونت هستند، نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که قوانین و نگرش عمومی و نبود سازمانهای حمایتی، به صورت عوامل تشدید کننده خشونت عمل می کنند. (4)

مرکز فرهنگی زنان اعتقاد دارد که انواع خشونتها ارتباطی بسیار نزدیک به هم دارند و در این زمینه خشونت‌های فرهنگی، اقتصادی، قانونی و سیاسی را جدا از هم نمی‌بیند و با این تفسیر اعضای این مرکز معتقدند که نمی‌تواند یک نوع خشونت را بررسی کرد، بدون آنکه تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم انواع دیگر در آن دیده شود. خشونتی سیستماتیک در کل جامعه رواج دارد که این خشونت نمادی از قدرت است و بی‌دلیل نیست که در این بازی قدرت، قربانیان اصلی خشونت عمدتاً زنان و کودکانند. (25)

علل خشونت علیه زنان

خشونت، یک رفتار غلط است. این رفتار غلط که از الگوهای غلط خانواده و اجتماع نشات می گیرد، وسیله ای است که فرد از طریق آن ناکامی‌ها، کمبودها و خلاء های روانی، اقتصادی و اجتماعی خود را جبران می کند. (5)

زنان به عنوان جنس لطیف و نقطه تمرکز خانواده در بروز و پیدایش رفتارهای خشونت آمیز مورد توجه و تحت تاثیر متغیرهای محیط اطراف خود می‌باشند. خشونت علیه زنان یکی از معضلات اجتماعی در تمام کشورهای دنیا است این معضل اجتماعی علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی و روانی در شخص مضروب، موجب بروز عواقب جبران ناپذیر اجتماعی نیز می گردد.(23)

خشونت خانوادگی که از طرف بزرگسالان یا مردان اعمال می‌گردد، باید تحت نظر و دقت بیشتری قرار گیرد، زیرا در محدوده خانواده، همیشه خشونت از جانب فرد قدرتمند (قدرت بدنی، اقتصادی، اجتماعی) بر فرد بی‌قدرت یا کم قدرت اعمال می‌شود. در این حالت، قربانی به دلیل ضعف اقتصادی و اجتماعی، در موقعیت وابستگی به فرد قدرتمند قرار دارد و از آنجا که در اکثر موارد از حقوق انسانی، اجتماعی خود آگاهی ندارد، قادر به پایان بخشیدن به این شرایط نیست و در مواردی که سعی می‌کند به مقاومت و دفاع از خود بپردازد، چون هیچ پشتیبانی ندارد، شرایط زندگی را برای خود سخت تر می‌سازد. قربانیان خشونت خانوادگی به شدت محتاج کمک و پشتیبانی جامعه، دولت، نهادها و سازمانهای گوناگون هستند تا از شرایط سخت زندگی خود رهایی یابند (5)

یکی از نکاتی که در تحقیقات این رشته همواره مورد نظر بوده، بدست آوردن ویژگیهای مشترک زنانی است که مورد خشونت واقع شده اند زیرا، گمان بر این بود که این زنها ویژگیهای شخصیتی خاصی دارند، مثلاً اعتماد به نفس پایینی دارند، یا تقسیم نقش سنتی در خانواده شان حاکم است، اما نتایج تحقیقات خلاف اینها بود و نشان داد که این زنها هیچ نوع تفاوت قابل ذکری با زنهای دیگر ندارند.(6)

علت خشونت نه در ویژگی های آنها بلکه در ویژگی‌های شوهرانشان است. مردانی که همسر خود را کتک می‌زنند، عموماً در رفتار اجتماعی ناسازگارند. اغلب این مردها از نظر تحصیلات و درآمد، و پایگاه شغلی در سطح پایینی هستند، اعتماد به نفس کمی دارند و در زندگی شخصی احساس موثر بودن را ندارند و اغلب نه تنها نسبت به زن بلکه نسبت به دیگران منجمله فرزندان خود نیز خشونت می ورزند. علاوه بر این رفتارهای پرخاشگرانه جنسی هم دارند در موارد شدید برخی از آنها پرونده‌های دادگاهی دارند. (7)

در بررسیهای روانشناسی روشن شده است که همه آنها در دوران کودکی و نوجوانی در محیطی زندگی می کردند که اعمال خشونت چه در حیطه خانوادگی و چه در محیط همسایگان رواج داشته است و اغلب شاهد صحنه های کتک خوردن مادر خود بوده‌اند. (8)

هر چند که ویژگی های مردانی که نسبت به همسر خود خشونت می‌ورزند، گفته شد. اما در یک جمع بندی باید گفت که مردها از هر طبقه اجتماعی، با هر میزان سواد و تحصیلات و با هر نوع وابستگی قومی و مذهبی ممکن است زن خود را کتک بزنند و از طرف دیگر زن نیز بدون توجه به طبقه اجتماعی خود، سطح سواد و تحصیلات، وابستگیهای قومی و مذهبی ممکن است از شوهر خود کتک بخورد. این رفتار خشونت آمیز و پذیرش آن بیش از آنکه فردی باشد اجتماعی است و در شرایطی که هنوز الگویی مثبت تلقی می‌شود و حتی به نوعی تشویق می‌گردد نباید انتظار دیگری داشت. (4)

دکتر حسینی جامعه شناس می‌گوید: یکی از دلایلی که ما، اعمال خشونت می کنیم این است که برای همنوعان خود ارزش قائل نیستیم و خود را بهتر و برتر از آنها می‌دانیم زمانی که چنین تلقی ای در افراد وجود داشته باشد، خود را محق به اعتراض و خشونت و ایجاد درگیری می دانند. اینگونه است که به محض ایجاد کوچکترین مسئله‌ای، که آن را در مقابل حق خود می‌بینند، با برخوردهای شدید و خشونت بار، دست به مقابله میزنند. دکتر حسینی می گوید: یکی از علتهای این امر این است که ما، فهم فرهنگی مناسبی از آزادی و اندیشه و حقوقمان نداریم. به همین خاطر است که اندیشه و آزادی و حقوق دیگری را مخالف خود می‌دانیم و یا حق بیشتری برای خود قائل هستیم. (9)

از سوی دیگر، شرایط دشوار زندگی اجتماعی نیز، به این رفتارها دامن می‌زند. بسیاری از افراد ، دشواریهای زندگی و کمبودهای اقتصادی را، عامل بی‌حوصله‌گی، کم تحملی و رفتارهای خشن خود می‌دانند. یک بار با راننده تاکسی، سر کرایه دعوایم شد، راننده پول بیشتری می‌خواست و وقتی با مخالفت من روبرو شد، درهای ماشین را قفل کرد و روسری‌ام را کشید و بعد که مردم دخالت کردند و آرام شد گفت: به خاطر کرایه خانه و مشکلات دیگری عصبی بوده … این را دختر جوان 21 ساله‌ای می گوید که از این رفتار خشن، آسیب جسمی هم دیده است. عده‌ای از افراد بیان می‌کنند که جامعه خشن، آنها را خشن کرده است. شلوغی خیابانها، هوای آلوده، مناظر زشت، و بی پولی که بیشتر از همه چیز آزارشان می دهد. در کوچه و خیابان با هم درگیر می‌شوند و به خانه که می‌رسند، اعصاب در هم ریخته شان را برای اعضاء خانواده به ارمغان می‌آورند. (9)

نتیجه این رفتارها، گاه خوشایند و قابل جبران نیست. در میانه همین دعوا های کوچک و ساده است که گاه کسی به قتل می‌رسد یا آسیب جدی می‌بیند. (9)

خطر بروز خشونت با ویژگی های شخصیتی شوهران، زنانی که الکل یا دارو مصرف می کنند یا سابقه حبس دارند وابستگی شدید دارند در مطالعه‌ای از زنانی که به پزشکی قانونی در تهران مراجعه کرده‌اند، حدود یک سوم آنها شوهرانشان سابقه حبس دارند. الکی بودن یا استفاده از دارو در بین شوهران این زنان به مراتب بیشتر از جمعیت معمولی بود . (22)

خشونت و پرخاشگری یکی از رایج ترین و متداولترین جرایم اجتماعی و آشکارترین جلوه‌های اقتدار مرد سالاری در جهان امروز است که در تمام ملیت ها، طبقات و گروههای اجتماعی به وضوح به چشم می‌خورد. در یک تحلیل کلی از مهرانگیز کار در کتاب پژوهشی درباره خشونت علیه زنان اشکال مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این خشونت‌ها را بخشی ریشه در فرهنگ و سنت و بخشی حاصل تداوم تبعیض علیه زنان در ساختار حقوقی، اقتصادی و سیاسی جامعه می‌داند و بر این نظر است که شاید تداوم خشونت در ساختار غیر فرهنگی نیز خود برآیندی از ساختار فرهنگی است که مردم و جامعه را بجای اینکه برآشوباند، وادار به پذیرش این اشکال از خشونت می کند.(10)

علل مخفی ماندن خشونت علیه زنان

اصولاً تحقیقات جامعه شناختی در مورد روابط درونی و واقعی خانواده بسیار مشکل است. زیرا از دید افراد، آنچه در درون خانواده رخ می دهد، روابط کاملاً شخصی و خصوصی آنهاست و تمایلی برای ابراز آن ندارند و از میان رفتارهای درونی خانواده، رفتارهای خشونت آمیز و رفتارهای جنسی، جزو خصوصی ترین رفتارها تلقی می گردد و تمایلی برای پاسخ گویی به این نوع سوالات وجود ندارد. با وجود مشکل فوق و با آنکه بررسی‌های خشونت هنوز دلیل خشونت خانوادگی را به طور قاطع مشخص نکرده است اما با استفاده از تمام امکانات و به کارگیری روشهای گوناگون تحقیق، اطلاعات جامعی در مورد خشونت کسب شده که بر خلاف تصورات قبلی نشان می دهد خشونت فیزیکی، روانی و حتی تجاوز جنسی اولاً در میان تمام قشرهای اجتماعی دیده می‌شود و ثانیاً بر خلاف تصور عمومی، گستردگی بسیار دارد.(5)

تاثیر مهم بررسی‌های خشونت، تغییر نگرش جامعه نسبت به پدیده خشونت در خانواده بود. نگرش حاکم بر اکثر جوامع چنین است که خانواده محیطی خصوصی است و دیگران، جامعه و دولت، حق دخالت در امور شخصی افراد را ندارد. نگرش چشم پوشی از خشونتهای خانوادگی نیز وجود داشت، یعنی اگر خشونت خانواده به طور مشخص و آشکار به چشم می خورد، تحت عناوینی مانند وظیفه پدر و مادر در مورد تربیت کودک، اطاعت کودک از والدین، وظیفه زن در مورد تن دادن به خواسته‌های شوهر، چشم پوشی می‌شد. حتی افراد قربانی، به طور پوشیده مسئول رفتار خشن پدر یا شوهر قلمداد می‌شدند و از آنها درخواست اطاعت و فرمانبرداری بیشتری می‌شد. (5)

بررسیها نشان داده‌اند اکثر زنها به دلایل مختلف چون خجالت، ترس، و … شرایط خشونت آمیز زندگی و کتک خوردن از شوهر را بروز نمی‌دهند. و اغلب آنها خشونت شوهر را طبیعی تصور می کنند، و عده‌ای دیگر معتقدند کسی حرف آنها را باور نمی‌کند، اگر هم باور کنند راه چاره‌ای ندارند. بطور کلی جامعه نه تنها مرد بلکه زن را مسئول اعمال خشونت شوهر می‌داند. معمولاً اطرافیان به زن تذکر می دهند که دست از کارهای خلاف نظر شوهر بردارد و گر نه به نظر آنها نیز مستحق تنبیه است. و این در حالی است که در اثر موارد رفتار خلاف زن، رفتار طبیعی سایرین تلقی می‌شود. مثلاً شوهر زن را از دیدار پدر و مادر خود، منع می کند و هنگام سر پیچی زن، بدون توجه به حقوق طبیعی او، اعمال خشونت می‌کند، اینگونه خشونت‌های شوهر با خلاف بودن رفتار زن توجیه می‌شود. در صورتیکه در قوانین حقوقی تصریح شده است، جرم به خودی خود در هر جا اتفاق بیفتد جرم شناخته می‌شود و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد اما در داخل خانواده در یک محل خصوصی با انواع توجیه‌ها جرم محسوب نمی‌شود(4)

اما مطلبی که کاملاً فراموش شده بود، نفس اعمال خشونت بود، زیرا در کلیه جوامع، رفتار خشونت آمیزی که در محیط های عمومی صورت می گیرد، به عنوان خلاف آشکار طبقه‌بندی می‌شود و در مواردی نیز، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، اما انجام دادن همین رفتار در محدوده خصوصی خانواده ، به صورت حق و وظیفه پدر و مادر یا حق شوهر نسبت به زن مطرح می‌شود و نه تنها مورد توبیخ قرار نمی گیرد، بلکه از افراد قربانی تقاضا می‌شود که خود را با ضوابط و شرایط موجود، انطباق دهند و آن را تحمل کنند. امروزه در کشورهای صنعتی که بر این پدیده تاکید کرده‌اند، مشخص شده که انجام دادن اعمال خشونت آمیز، چه در اماکن عمومی و چه در خصوصی جرم است. (5)

پیامد و تبعات خشونت علیه زنان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی در word

پیشگفتار
چکیده تحقیق
فصل اول
1 مقدمه
2 بیان مسئله
3 ضرورت و اهمیت موضوع
4 اهداف پژوهش
5 فرضیه ها
6 اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
– خانواده سالم و رشذ و تحول آن
– خاستگاه خانواده
– تاریخچه خانواده درمانی
– مذهوم خانواده درمانی
– خانواده درمانی راهبردی
– خانواده درمانی روان تحلیل گری
– خانواده درمانی تجربی
– مکتب خانواده درمانی ساختاری
– تحقیق در خانواده درمانی
فصل سوم
– طرح تحقیق
– جامعه آماری
– نمونه آماری و روش نمونه گیری
– روش جمع آوری اطلاعات
– روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
– جدول توزیع فراوانی سن روجین به تفکیک جنس
– نمودار توزیع فراوانی سن زوجین به تفکیک جنس
– جدول توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
– نمودار توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
– جدول توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
– نمودار توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
– جدول توزیع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش‌و کنترل
– نمودار توریع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش و کنترل
– جدول توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
– نمودار توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
– میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل
– آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
– بحث و نتیجه گیری
– محدودیتهای تحقیق
– پیشنهادات
– منابع و مأخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی در word

– دکتر با قر ثنایی (1379) مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج – انتشارات بعثت، تهران
– ساروخانی، با قر (1376) طلاق و پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن– انتشارات دانشگاه تهران
– مینوچین سالوادور(1381) متون خانواده درمانی . ترجمه فرشاد بهاری و فرح سیا انتشارات رشد- تهران
– مینوچین سالوادور(1380) خانواده و خانواده درمانی – ترجمه با قر ثنایی (چاپ سوم) انتشارات ا میر کبیر ، تهران
– جی‌هی‌لی (1379) روان درمانی خانواده . ترجمه باقر ثنایی – انتشارات امیر کبیر، تهران
– نوابی نژاد، شکوه (1379) مشاوره ازدواج و خانواده درمانی ( چاپ سوم) انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان، تهران
– برنشتاین فیلیپ(1377)- شناختت و درمان اختلافات زناشویی، ترجمه حمید رضا سهرابی، انتشارات جیحون تهران
– استریت مادی(1376)، مشاور خانواده، ترجمه مصطفی تبریزی- علوی نیا. انتشارات فرا روان، تهران
– جوتر، الزا، (1378) درمان سیستم های خانواده ترجمه فرزین رضاعی. انتشارات ارجمند، تهران،
– سبت، جان، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، حسن پاشا شریفی، نرگس طالقانی، انتشارات رشد، تهران

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی می‌پردازد به این منظور 39 زوج از زوجینی که برای حل اختلافات زناشویی به مرکز مشاوره بهزیستی مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (21 زوج) و گواه ( 18 زوج) قرار گرفتند

برای ارزیابی زوجین در این پژوهش از مصاحبه بالینی و آزمون رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. ابتدا زوجین با آزمون رضایت زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند، پس از آن برنامه مداخلات خانواده درمانی راهبردی در مورد گروه آزمایش اجرا گردید، در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار بودند. بعد از شش هفته مجدداَ دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمونهای تعقیبی استفاده شد

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مداخلات خانواده درمانی راهبردی نه تنها منجر به افزایش رضایت زناشویی در بین گروه آزمایش شده، بلکه تعارضات بین فردی آنان را نیز کاهش داده است، این مداخلات در زنان موثر بوده است همچنین نتایج پژوهش حاکی از این بودند که این مداخلات روی مشکلات ارتباطی نسبت به سایر مؤلفه های سبب شناسی اختلاف تأثیر بیشتری دارد

مقدمه

خانواده به عنوان یک واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم از ارزشهای والا  و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی در روابط خویشاوندی، مبدأ بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی به شمار آورد. خانواده به عنوان واحد عاطفی – اجتماعی کانون رشد و تکامل، التیام بخش، تحول و تغییر، آسیبها و عوارضی است که هم بستر شکوفایی و هم فرونشانی آن روابط میان اعضایش می باشد. در نتیجه تأثیر بسزایی در تعادل روانی، عاطفی و اجتماعی داشته و به عنوان کوچکترین کانون اجتماعی شدن متضمن پذیرش نقشهای اجتماعی و همنوایی با هنجارهای اجتماعی می‌باشد. همچنین خانواده نهاد و شالوده اساسی در ساختار اجتماعی جوامع است که سلامت یا عدم سلامت آن قوام و اضمحلال جامعه را در بردارد

 خانواده سالم، نظامی باز است که اعضای آن در عین حالی که از روابط

عاطفی گرمی با هم برخوردارند، هویت فردی خود را حفظ می‌کنند. در این گونه خانواده، عشق به طور نامشروط می باشد و اعضاء پذیرای یکدیگر هستند. آستانه تحمل خانواده در برابر کشمکش و استرس بالاست و به هنگام نیاز، داوطلبانه درصدد یاری و خواهان آن می‌باشند. در این خانواده ها ائتلاف قوی و روشنی بین والدین وجود دارد و این قدرت بین والدین تقسیم می شود اعضاء خانواده با هم نزدیک و صمیمی هستند. با این حال حریم شخصی افراد حفظ می‌شود و استقلال و فردیت اشخاص مورد احترام است

در مقابل خانواده مختل خانواده ای است که قادر به تأمین نیازهای تکاملی اعضاء، حل مشکلات و تعارضات خود نیست. کارکرد او مختل است. مرزهای بین اعضاء نامشخص است، اعضاء استقلال رأی ندارند لذا حمایت و همکاری رخ نمی‌دهد. نظام خانواده بستر و اعضای آن به لحاظ عاطفی سرد، جدا از هم و گسسته می‌باشند

تمدن جدید که در پرتو تلاشهای بشری و دستاوردهای علوم تجربی حاصل شد چهره انسانی را تغییر داد. دستاوردهای مدنی و صنعتی و همچنین رنجهایی که غالباَ آنها از مدنیت جدید و مدرنیسم نشأت می‌گیرد، هر روزه بر شمار بیماریهای روانی و نابهنجاریهای رفتاری افزوده           می‌شود و متأسفانه در همین مسیر قویترین پیوند های انسانی را در مستحکم ترین قرارگاه آن یعنی نظام ریشه دار خانواده در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد. روز به روز کارائی خانواده در تحقق و ظایفش کم رنگتر می‌شودو این سلامت جامعه را تهدید می‌کندزیرا اختلا ل در کارائی خانواده مشکلاتی را در منظومه خانواده ایجاد می‌کند و در صورت تشدید مشکلات خانواده را به سمت فرو پاشی سوق می‌دهد طلاق و فرو پاشی خانواده  ضمن بر هم زدن تعادل روانی –عاطفی افراد خانواده و جامعه منجر به بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود

اختلافات زناشویی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. به همین دلیل پژوهش بنا دارد با نوعی رویکرد خانواده درمانی با عنوان راهبردی به مداخله در زمینه اختلافات زناشویی پرداخته، به نحوی در رفعاین مشکل خانمان بر‌اندار نقش داشته باشد

1-1-  بیان مسئله

بر صاحب نظران علمو انسانی و افرادی که به کار تخصصی با خانواده مشغول میباشند پوشیده نیست که خانواده ایرانی به ویژه خانواده های شهرنشین با بحرانهای زیادی روبرو هستند این بحرانها از سویی بازتاب دگرگونی عظیم ساختاری- عملکردی در ساخت خانواده است و از سوی دیگرعدم توانایی در برخورد علمی در تدوین راهبردهای عملی و ارائه راه حل های مناسب را به نمایش می‌گذارد چشم بر تافتن از این بحرانها و پناه بردن به مکانیسم های کتمان سازی در ترویج آنها ابتدا ساده ترین اما در عین حال زیان بارترین رویکردی است که می توان به پیش گرفت زیرا حاصل جز انباشت بحران نهایتاَ غیر قابل کنترل شدن آنها را در بر خواهد داشت

البته در همین جا باید اشاره کرد که بحران در خانواده و تردید در کارآیی پاروایی از عمکردها، وظایف و نقش آفرنی ها به مقوله‌ای جهانی تبدیل گشته و منحصر به جامعه خاصی نمی‌باشد با این حال شتاب دگرگونی و عوامل بحران زای اجتماعی در جوامع مختلف تابع متغیرهایی است  که ماهیت بومی – فرهنگی به خود گرفته‌اند

بزرگترین تحول ساختاری در خانواده ایرانی در چند دهه اخیر تبدیل خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای شهر نشین بوده است این تغییرات بنیادین تأثیرات خود را در همه زمینه ها ی ممکن نظیر نحوه ارتباط خانواده با یکدیگر اهمیت عاطفی اعضای خانواده برای هم معنی و مفهوم مقوله خانواده عملکرد اقتصادی خانواده و نیز نقش جنسیت ها بر جای گذارده است. در دوران گذشته تشکیل یک خانواده نو بنیاد حلقه ای از دایره ارتباطاتی فرا گیر یعنی خانواده گسترده بشمار می‌رفت و خانواده هسته‌ای در اصل به عنوان جزئی از یک نظام کلی محسوب میء‌شود در سایه آن زیست می‌کرد. محور اصلی زندگی بر پایه روابط والدین- فرزندان استوار شده بود و زوجین قطب عاطفی اصلی یکدیگر نبودند اما خانواده هسته‌ای امروزین بر محور رابطه زوجی استوار گردید و کانون اصل ارتباطات اعضای آن محسوب می‌گردد به بیان روشنتر اگر خانواده در گذشته از برخی مکانیسم‌های جمعی غلبه بر بحران و یا از ذخایر عاطفی – تجربی اطرافیان سود می‌جست امروز این خود خانواده هسته‌ای و قبل از هم زوجین هستند که باید راهکارهای غلبه بر بحران را در فرآیند تعامل و ارائه پیشنهادهای مشخص عملی بیابند اما تحقق این امر با موانع جدی روبرو ست. زیرا افراد از ابزار و مهارتهای ارتباطی کا فی برخوردار نبوده و نتیجتاَ مکانیسم‌های افکار در خانواده غالب می‌گردند که پیامد‌های مخرب دراز مدتی نظیر از خود بیگانگی، سرخوردگی، تخریب متقابل بر جای خواهند گذاشت. در بعد عاطفی باید متذکر شدکه اعضای خانواده‌های نوبنیاد امروز نسبت به گذشته در برآورده کردن نیازهای عاطفی یکدیگر نسبت به هم وابستگی بیشتری دارند زیرا محدود شدن دایره زیست خانواده امکان ارضای جانشینی نیازهای عاطقی را از اعضای آن صلب کرده است

بالاخره خانواده امروز به کانون هدف دسته جمعی اعضاء تبدیل گردیده که باید پاسخگوی نیازهای اقتصادی خود باشد همچنین حضور پیش از پیش زنان کشور در عرصه های علمی و حرفه ای نقشهای سنتی و مأنوس درباره جنس را شدیداَ دستخوش تحول کرده است این وضعیت جدید، ذهنیت تازه و قواعد رفتار فردی – اجتماعی فراخور خود را می‌طلبذ. افراد بر الگوهای رفتاری کلیشه‌ای و عدم تجدید نظر جدی در این زمینه مانع دستیابی به مکانیسم پویا متعادل و پایدار است و نهایتاَ ارمغانی جز تشدید تنشهای خانوادگی و اجتماعی به همراه نخواهد داشت

بنابراین ایجاد و استحکام فرهنگ تبادل نظر و گفتمان و نیز تدوین راهبردهای عملی در راستای یافتن راه حلهای مشخص و ممکن در شرایط بحرانی مهمترین چالش در زندگی خانوادگی به شمار می‌رود. بدین لحاظ شناخت مسائل و مشکلات زوجین که در زندگی مشترک دچار بحران شده‌اند و یا در آستانه طلاق قرار گرفته اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گام بعدی در ارائه راهکارهای درمانی با استفاده از شیوه های خانواده درمانی است که می تواند زمینه‌های سازش و حفظ و انسجام خانواده را فراهم آورد

هدف از درمان راهبردی تسهیل حل مشکل و انجام آن با کارآمد ترین و اخلاقی‌ترین شیوه ممکن می باشد با شرایط اغلب تمرکز اصلی روی حل تعاملات مشکل‌زاست

بنابراین در این پژوهش می خواهیم بدانیم که آیا خانواده در مانی راهبردی می تواند در تغییر اختلافات زناشویی مؤثر واقع شود؟ و آیا این تأثیر نسبت به مولفه‌های سبب شناسی متفاوت است یعنی با توجه به مشکلات فی ما بین زوجین، آیا این درمان در بعضی مشکلات موثرتر است یا خیر؟

و آیا خانواده درمانی راهبردی در تعارض بین فردی زوجین می‌تواند نقش ایفا کند و موجب تقلیل تعارضات بین فردی گردد؟

سوال آخر این که با توجه به تفاوتهای فردی زن و مرد، آیا این نوع مداخلات در دو جنس تأثیر یکسانی دارد یا این نوع مداخلات در یکی از زوجین موثر است؟

 1-2-     ضرورت و اهمیت موضوع

طلاق خواه به عنوان یکی از علل یا معلول نانهنجاریهای اجتماعی به نوبه خود معلول تعاملهای نامناسب بین زوجهاست بروز طلاق یک شکل جهانی محسوب می‌شود و در فرهنگ اسلامی یکی از مبقوض ترین ملالها به شمار می‌رود.پیامد‌های سود طلاق بر پیکر اجتماع و پدید آیی نابسامانی متعاقب آن برای زن و شوهر و فرزندان و نیز کسانی که به نوعی با آنان مرتبط می‌باشند در ابعاد مختلف روانی ، اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است و ضرورت و اهمیت خاص بررسی عوامل زمینه ساز پدیده طلاق و ارائه راهبردهایی برای مداخله در این امررا نمایان می‌سازد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی زنان سرپرست خانوار شاغل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی زنان سرپرست خانوار شاغل در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی زنان سرپرست خانوار شاغل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب:
1-چکیده3 
2-مقدمه و طرح مسئله                               
4-پرسش های تحقیق                                   
5-روش شناسی                                        
6-ادبیات و پیشینه ی تحقیق                           
7-معرفی مکان تحقیق                                                    
8- یافته های تحقیق                                   
9-راهکارها و پیشنهادات                                         
10-نتیجه گیری                          
11-منابع و اطلاع رسانها
12-ضمائم                                                 

چکیده:
یکی از معضلات و مشکلات زنان در جوامع جهان سوم، فقر و محرومیت است که از دستیابی زنان به امکانات و مهارت های لازم برای توانمند شدن جلوگیری به عمل می آورد و سبب می شود که زنان برای بر عهده گرفتن نقش های اجتماعی از توانایی های لازم برخوردار نباشند؛ ولی مسئله اینجاست که در صورت نبود مردان، این نقش ها به اجبار به زنان سپرده می شود اگرچه زنان، توانایی لازم برای بر عهده گرفتن این مسئولیت  را دارا نیستند.
زنان سرپرست خانوار یکی از گروه های جامعه هستند که به دلیل مسائل و مشکلات پیش رونده ای که دچار آن می باشند؛ به عنوان یکی از اقشار آسیب دیده ی جامعه، نیازمند بررسی و مطالعه هستند. در جوامع جهان سوم که زن بودن خود به تنهایی تبعات و مسائلی را در پی دارد؛ سرپرست خانوار بودن زنان می تواند مشکلات پیچیده تری ایجاد کند. 
زنان سرپرست خانوار با مشکلات و معضلات عدیده ای روبرو هستند که این مسائل و مشکلات شامل مشکلات اقتصادی و فقر، مشکلات رو حی و روانی، مشکلات آموزشی و مهارتی، مشکلات جسمی و سلامتی، مشکلات اجتماعی، مشکلات مربوط به بیمه و تجرد قطعی می شود که در واقع هر کدام از عوامل به نوعی می تواند موجد عوامل دیگر باشد.
به دلیل این عامل مشکل زا و پیامدهای آن، باید تلاش هایی در جهت توانمندسازی این زنان صورت بگیرد که این مهم همیاری جدی دولت و شخص این زنان را می طلبد. مسئله ی دیگری که در این مجال فرصت طرح شدن می یابد تغییر نگرشی ست که نسبت به حرفه ی خیاطی صورت گرفته است  و باعث شده است که امروزه  آن شغل امن و زنانه ی دیروز نگاههای ناخوشایندی را به خود معطوف کند که البته عامل اصلی آن زنان و دخترانی هستند که از محیط های آسیب زای خود، مسائل و مشکلاتشان را به این محیط تسری می دهند.
در این تحقیق به روش کیفی (مصاحبه ی عمیق) با سه تن از زنان شاغل در تولیدی های پوشاک خیابان ولی عصر و فلسطین تهران مصاحبه شده است.
در این مجال سعی بر این است که با روش مصاحبه که با ، ضمن پرداختن به مسئله ی سرپرست خانوار بودن زنان و توضیح شرایط موجود این اقشار و مشکلات و معضلاتی که به صورت روزمره با آن دست و پنجه نرم می کنند و بیان راهکارهایی هر چند ساده  در این باره،به این سوال پاسخ دهیم: آیا این مسئله که، در جامعه ی ما به صورت سنتی خیاطی و امرار معاش از طریق آن، برای زنان به عنوان بهترین روش در این زمینه شناخته می شد همچنان از عمومیت و اعتبار برخوردار است و زنان شاغل در این صنف همچنان از گزند جهت گیر های خاص جامعه نسبت به خود محفوظند یا خیر.
کلیدواژه ها:آسیب- خانوار-خانواده-تجرد- تجرد قطعی- تولیدی های پوشاک- زنان-زنان سرپرست
خانوار-سرپرست خانوار

مقدمه و طرح مسئله:
فقر و محرومیت از پدیده های عامی ست که در هر زمانی بخشی از جامعه با آن دست و پنجه نرم می کنند که این مسئله متاثر از تبعیض های جنسیتی، حجم و شدت بیشتری در میان زنان دارد و سبب عدم رشد مهارت ها و توانایی های  لازم برای بر عهده گرفتن نقش های اجتماعی توسط آنان می شود.
 در تقسیم کار سنتی که بر مبنای جنسیت صورت می گرفت مردان وظیفه ی تامین معاش خانواده و درآمد را بر دوش داشتند که بدین وسیله نیازهای اساسی خانواده را تامین می کردند و در مقابل، کارهای درون خانه و نگهداری از فرزندان و بهره گیری از درآمد همسر برای اداره ی خانوار بر عهده ی زنان بود. این تقسیم کار سنتی موجب شده بود که کارکرد زنان به خانه داری و بچه داری محدود گردیده و امکان شکوفایی استعدادها برایشان ایجاد نگردد، در نتیجه زنان همیشه نیازمند حمایت مردان باقی بمانند و با از دست رفتن یکی از این منابع حمایتی، به منبع دیگری روی بیاورند.
زنان به دلیل سطح پایین آموزش و مالکیت محدود بر منابع و عدم برخورداری از مهارت های لازم، بیش از مردان در معرض فقر قرار دارند و بدلیل موقعیت اجتماعی پایین تر از مردان، تبعات فقر برای زنان حجم وسیع تر و متضرر کننده تری را داراست.
سرپرست خانوار بودن برای زنان موقعیتی ست که  آنان باید علاوه بر اینکه نقش های سنتی و تعریف شده ی خود مانند خانه داری و مادر بودن را بر عهده بگیرند، پای را به وادی نقش های تعریف شده، برای مردان بگذارند و مسئولیتی چند برابر را بپذیرند و با حجم وسیعی از مطالبات اجتماعی روبرو شوند که برای آن آموزشی ندیده اند و از نظر اجتماعی هم برای انجام  این امور پذیرفته شده نیستند.
زنان سرپرست خانوار به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی دوگانه که در سمتی از آن نقش های تعریف شده ی زنانه قرار دارند و در سویی دیگر وظایف سنتی مردان، با شکلی از تقابل نقش ها روبرو شده و این عامل سبب می شود که در هر دو زمینه کارآیی مناسبی نداشته باشند و به همین دلیل با گونه های مختلفی از برخوردهای نامناسب اجتماعی روبرو گردند. قرار گرفتن در موقعیت آسیب زایی مثل زن بودن در کنار شاغل و سرپرست خانوار بودن، زنان را با مجموعه ای از مشکلات در تماس قرار می دهد که این افراد هم به عنوان قشری از جامعه که در موقعیت مسئله داری  قرار دارند  و هم جامعه، شناخت چندانی نسبت به شرایط پیش روی انان ندارد از نظر اجتماعی نیازمند بررسی و مطالعه هستند که متاسفانه تلاش های مناسبی هم در این زمینه صورت نگرفته است.
خیاطی همواره به عنوان یک راه شرافتمندانه برای امرار معاش زنان سرپرست خانوار شناخته می شد. زنان به صورت سنتی این هنر را از مادران خود می آموختند که در صورت لزوم و اضطرار آن را روزی بکار گیرند. در ناخودآگاه ذهن همه ی ما، خیاطی هنر زنانه ای ست که همواره چه به صورت منبع اصلی درآمد و چه به عنوان کم خرجی در این زمینه از مقبولیت برخوردار بوده است ولی در زمان معاصر به دلیل اینکه خیاطی هم از آن شکل سابق فاصله گرفته و برای به صرفه بودن باید به صورت تولیدی های بزرگی درآید که تعدادی از زنان به همراه مردان به آن مبادرت می ورزند آن ذهنیت کلیشه ای در حال فروپاشی و تبدیل شدن به شکلی وارونه است. امروز دیگر زن ایرانی از پرداختن به خیاطی احساس امنیت و اطمینان سابق را ندارد و از اینکه در چنین حرفه ای به خدمت می پردازد از ابعاد گوناگون با مشکلاتی روبرو می گردد.
در همین راستا ما بر آن شدیم که سه تن از خانم های شاغل در تولیدی های  پوشاک سطح تهران را با روش مصاحبه ی عمیق آسیب شناسی کنیم و مشکلات و موانع آنان را از دیدگاه انسان شناختی بررسی کنیم تا بتوانیم در ادامه به روشن سازی مشکلات و موانع پیش روی آنان بپردازیم و راهکارهای موجود را برای حل مشکل شناسایی کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید