تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در word

چکیده  
مقدّمه  
روش  
ابزار پژوهش  
یافته‌ها  
بحث و نتیجه‌گیری  
پیشنهادها  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در word

ابراهیمی، امرالله، و همکاران، «رابطه بین دعا و ذکر با میزان اضطراب دانشجویان»، دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 1384، دوره 3، ش 2، ص 49-43

ابوالقاسمی، عباس، ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اضطراب امتحان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز،

اعتمادی، عذرا، «ایمان و معنویت در مشاوره و روان درمانی» فصل نامه حوزه و دانشگاه، 1384، ش 35و36، ص 131-

بک، جی اس، تیراهنمای گام به گام شناخت درمانی، ترجمه ایرج دوراهگی و محمدرضا عابدی، اصفهان، گل‌های محمدی، 1380

بیابانگرد، اسماعیل، اضطراب امتحان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1386

پناهی، علی‌احمد، « نقش نماز در آرامش روان»؛ روان شناسی در تعامل با دین، 1387، ش 21، ص 8-21

خیر، محمد، و دیبا سیف، « بررسی رابطه مهارت های مقابله با استرس وپیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به برخی از عوامل جمعیت شناختی»، ماهنامه علمی –پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، 1383، ش 14، ص 15-27

صاحبی، علی، و محمدجواد اصغری، « اعتبار یابی مقیاس اضطراب امتحان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد»، طرح پژوهشی دانشگاه، 1381

قربانی، نیما، «روان‌شناسی دین»، فلسفه کلام و عرفان، 1377، ش 8 و9

کاویانی، حسین و همکاران، « اثر بخشی آموزش کنترل استرس در کاهش اضطرا ب و افسردگی شرکت کنندگان در کلاس کنکور»، تازه های علوم شناختی، سال 9، 1383، ش 2 ، ص 61-68

کلینکه، کریس ال، مهارت‌های زندگی، ترجمه شهرام محمدخانی، تهران، اسپند، 1384

گنجی، مسعود و همکاران، « بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی ومصرف سیگار در دانشجویان دارای رفتار مذهبی و بدون رفتار های مذهبی دانشگاه محقق اردبیلی»، طرح پژوهشی دانشگاه، 1384، ص 18-30

موسوی اصل، سیدمهدی، « نقش دین در بهداشت روانی»؛ روان‌شناسی در تعامل با دین، 1387، ش 1، ص 87-114

نریمانی، محمد و همکاران، « علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راه‌های مقابله با آن»؛ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1385، ش 39،‌ ص 23-40

Azhar, M. A & Varma, s.l,(1995). Religios psychotherapyas management of brearment actanpsychiatrica scandinria. P:.22-

Bembemutoy, H.(2009). Test aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety and academic delay gratification .collage student Journal, 43(1): P: 10-

Benson ,J.(1989).structural component s of statistical test aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety in adults : An explanatory model.Journal of Experimental Education, 83, P:.134-

Davis w, lysaker L.(2005) .cognitive behavioral therapy and functional and metacognitive out comes in schizo phrnia: Asingle case study: cogen Behav pract.12(3): P: 468-

Ergene, T.(2003). Effective interventions on test aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety reduction : Ametaanalysis. School psychology International , 24,3, P: 313-

Hembree, R.(1988). Correlate, causes, and effects of test aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety. Review of educational Resaerch, 58, P: 47-

Hill KT(1984). Debilitation motivation and testing .New York: Academic press

Lazarus, R. s & Folkman, s.(1984). stress, appraisal and coping.New York: springer

MacDonald , A.The prevalence and effects of Test Aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety in school children, Educational psychology.2001, 21(1): P: 89-

Miller, M(1990). An inventory for measuring clinixcal aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology. 2(6): P: 15-

Morris Lw, Engele WB. Psychodiagnostic processes: 2006, personality intervence

Mosher, I.P& p.J.Handal (1997), The relation ship between Religion and psychological pistressin Adolescents, Journal of psychology and Thecnology.vol .25, no ,4, P: 449-

Sarason, S & Mandler. G(1952) some correlates of test aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety. Journal of Abnormal and social psychology,vol 74. P: 810-

Spilberer,C.D&vagg,PR.(1995).Testaتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety:Atransactionalproceodel.In.c.D.Spilberger&PR.Vagg(Eds) Test Aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety : Theo Assessment and Treatment (pp.3-14) , Washington , Dc: Taylor Francis

Srgolzaei M R.(2003) cognitive behavioral approach to planning and control of neural verbal aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety.Ment HealthJ.17(18): P: 34-47.persion

Zohar, D.(1998). An additive model of test aتحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان در wordiety: Role of exam –specific expectations. Journal of Educational psychology,90,2, P: 330-

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر تنکابن انجام گرفته است. نمونه، شامل شصت دانش‌آموز بوده که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده (تک مرحله‌ای) انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شده‌اند. از هر سه گروه به‌وسیله پرسش‌نامه اضطراب امتحان پیش‌آزمون به عمل آمده است. آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی طی هشت جلسه شصت دقیقه‌ای برای گروه‌های آزمایشی ارائه شده و بعد از آن هر سه گروه آزمایشی و کنترل به پرسش‌نامه اضطراب امتحان پاسخ داده‌اند. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل) بوده و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس یک‌طرفه در سطح معناداریp=0.001 نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین سه گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد؛ یعنی بین اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی در مقایسه با گروه کنترل بر کاهش میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر تنکابن تفاوت وجود دارد و این تفاوت به سود گروه‌های آموزشی راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بوده و آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه تنکابن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: آموزش راهبردهای مقابله با استرس، آموزش مانترای اسلامی، اضطراب امتحان.

 

مقدّمه

کودکان و نوجوانان در جریان رشد، انواع گوناگون و طیف وسیعی از اضطراب‌ها را تجربه می‌کنند و گاه این اضطراب‌ها آنچنان شدت دارند، که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می‌سازند. یکی از انواع این اضطراب‌ها، اضطراب امتحان است.1 این پدیده یکی از متغیرهای شناختی ـ هیجانی بسیار مهم است که پژوهش در برابر آن به طور جدی توسط ساراسون و مندلر2 از سال (1952م) شروع شده است

امتحانات و آزمون، بخش انکارناپذیری از زندگی انسان‌هاست. نتایج امتحانات تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف زندگی دارد.3 اضطراب امتحان، واکنش هیجانی ناخوشایندی به موقعیت ارزیابی است. این هیجان با احساس تنش، تشویش و برانگیختگی دستگاه عصبی خودکار همراه است. اضطراب امتحان، نوعی اشتغال ذهنی است که با خودکم‌بینی، خودناباوری، تردید درباره خود و نداشتن اعتماد به نفس همراه است. به طور معمول، وجود مجموعه‌ای از نشانه‌های بدنی، مانند سردرد، تپش قلب، عرق کردن، به ویژه کف دست‌ها، از دست دادن اشتها، بی‌خوابی، تکرر ادرار، و نشانه‌های شناختی، مانند اختلال در حافظه، حواس‌پرتی، نداشتن تمرکز، و نشانه‌های عاطفی، مانند نگرانی، تنش، بی‌قراری و دل‌شوره در افراد مضطرب دیده می‌شود

نتایج پژوهش‌های میلر5 مؤید این مطلب است که اضطراب امتحان بالا با ناکارامدی تحصیلی، سلامت روان ضعیف و هیجان‌های ناخوشایند، همبستگی دارد. همچنین اضطراب امتحان به حس منفی، نگرانی، برانگیختگی شناختی و رفتارهای همراه با نگرانی در مورد شایستگی در امتحان اشاره می‌کند

اخیراً شواهد زیادی مبنی بر گذرا نبودن اضطراب و نگرانی به دست آمده است که اگر بررسی و ارزیابی نشود تا دوران بلوغ و بزرگسالی در بیشتر افراد تداوم خواهد داشت.7 به نظر می‌رسد دلیل افت تحصیلی در بسیاری از دانش‌آموزان، ناتوانی یادگیری یا ضعف هوشی نبوده، بلکه ممکن است سطح بالای اضطراب امتحان را بتوان دلیل افت یا کارایی در امتحان و تحصیل دانست، همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد اضطراب امتحان، نقش عمده‌ای دارند

8 همین‌ طور نتایج پژوهش‌های مختلف حاکی از آن است که میزان همه‌گیرشناسی اضطراب امتحان در دختران بیشتر از پسران است و آنها اضطراب امتحان را با شدت بیشتری تجربه می‌کنند و نزدیک به20 ـ30 درصد موارد افت تحصیلی به علت اضطراب امتحان است

بیشتر مطالعات انجام‌شده (ارجن 10، بنسون 11 و همبری 12) بیانگر این حقیقت است که همبستگی مثبت بین افزایش اضطراب و کاهش عملکرد تحصیلی وجود دارد. اشپیل برگر ووگ13 و زهار14 در پژوهش‌های خود خاطرنشان کرده‌اند که دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا، در مقایسه با دانش‌آموزانی که اضطراب امتحان پایین‌تری دارند، معمولاً گرایش دارند که امتحانات را به صورت موقعیت خطرآمیز یا تهدیدآمیز ادراک کنند

امروزه الگوهایی ارائه شده است مبنی بر اینکه از طریق آموزش و به کارگیری آنها می‌توان باعث پرورش و تقویت رفتارهایی در دانش‌آموزان شد که حاصل آن بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد و کاهش عوارض حاصل از مسئله اضطراب امتحان است. از طریق برخی از برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت که ضمن کم‌هزینه بودن، تداخلی نیز با برنامه‌های درسی دانش‌آموزان نداشته باشد، می‌توان برخی از این الگوها را آموزش داد و بدین‌وسیله کارایی مقابله‌ای دانش‌آموزان را افزایش و اسناددهی‌های منفی آنها را کاهش داد

پژوهشگران با بررسی راهبردهای مقابله‌ای افراد موفق و ناموفق، به نتایج بسیار اساسی دست یافته‌اند؛ و این مطالعات نشان می‌دهد کسانی که به‌طور موفقیت‌آمیزی با مشکلات مقابله می‌کنند، افرادی هستند که خود را به مجموعه مهارت‌های مقابله‌ای مجهز کرده‌اند.16 راهبردهای مقابله با استرس عبارت از تلاش‌های شناختی و رفتاری به منظور تسلط بر تعارض‌های فشارزا، کاهش یا تحمل آنهاست

اثربخشی راهبردهای مقابله با استرس در درمان بسیاری از مشکلات روان‌شناختی، از جمله مشکلات مرتبط با استرس و اضطراب تأیید شده است. دیویس ولیساکر18 اثربخشی تکنیک‌های شناختی ـ رفتاری را در بهبود مهارت‌های فراشناختی افراد مبتلا به اضطراب امتحان، مؤثر نشان داده‌اند. یکی از دیگر روش‌های کاهش استرس و آرام‌سازی، مراقبه مانترا19 است که رایج‌ترین شکل مراقبه در سراسر جهان می‌باشد و احساس آرامشی که با آن ایجاد می‌شود، توانایی مقابله با ناراحتی‌های جسمی و روانی را نیز بالا می‌برد. مانترای اسلامی شامل تکرار بلند یا آرام یک کلمه اسلامی یا ذکر، مانند «الله اکبر» و «لا اله الا الله» است که به منظور تمرکز و تخلیه فشار ذهنی و آرامش از آن استفاده می‌شود. پژوهشگران در سال‌های اخیر در جوامع اسلامی، مانند ایران و مالزی دست به تجربه‌های جدیدی در اتخاذ شیوه‌های روان‌درمانی بیماران مسلمان مبتلا به اضطراب و افسردگی زده‌اند و طی آن در بررسی‌های آزمایشی خود نشان داده‌اند که به‌کارگیری روان‌درمانی مذهبی، مثل ترغیب به دعا و ذکر به عنوان یک نوع از مراقبه، به بهبود بیشتر و سریع‌تر بیماران کمک می‌کند

بنابراین، با توجه به وجود تعداد زیاد دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان و پیامد‌های جسمانی و روانی اضطراب و آثار آن بر پیشرفت تحصیلی، توانایی‌های ادراکی و یادگیری در دوران حساس نوجوانی، و از طرفی عینی و عملی بودن روش‌های آموزشی گروهی و راهبردهای مقابله‌ای، هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر تنکابن است. بدین منظور، این فرضیه‌ها تدوین شدند

1 بین اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی و گروه کنترل بر کاهش میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تفاوت وجود دارد

2 آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی مؤثر است

3 آموزش مانترای اسلامی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی مؤثر است

روش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناخت نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شناخت نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناخت نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شناخت نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان در word

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
هدف از انجام تحقیق
فایده عملی تحقیق
ادبیات موضوع
تاریخچه خشونت علیه زنان در جهان
خشونت علیه زنان به یونان
خشونت علیه زنان در اسپانیا
جایگاه زن در میان اعراب ( خشونت علیه زنان )
خشونت علیه زنان در فرانسه
خشونت علیه زنان در انگلستان
خشونت علیه زنان در آمریکا
تاریخچه خشونت در ایران
جامعه کنونی ایران
1 ـ حوزه خصوصی
2 ـ حوزه عمومی
پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینه خشونت
مطالعات و تحقیقات داخلی
مطالعات و تحقیات نظری
تحقیقات عملی داخلی
نگرش نسبت به زنان
نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده
تحقیقات دانشگاهی
بررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان در خانواده های تهرانی
نتیجه گیری از تحقیقات داخلی
نظریه های مربوط به تحقیق
1-نظریه فرهنگی ( هماهنگی فرهنگی )
2 ـ نظریه خرده فرهنگ خشونت
3 ـ نظریه نظارت اجتماعی
4-نظریه کارکرد گرایی
5 ـ نظریه یادگیری اجتماعی
6 ـ نظریه ساختار قدرت
نظریه های فمینیستی
نظریه ستمگری جنسی
نظریه نابرابری جنسی
نظریه فمینیستم رادیکال
چار چوب نظری
روش تحقیق
جامعه آماری
فرد مورد مشاهده
نحوه نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
پایایی و اعتبار پرسشنامه
تکنیک تحلیل داده ها
سؤالات تحقیق
تعاریف نظری
گویه ها
تعاریف نظری و عملی مفاهیم
تعاریف نظری و عملی متغیرها (مشخصات فردی )
تعریف نظری تحصیلات

مقدمه

آسیب ناشی از خشونت شوهران از فشارهایی است که بر زنان وارد می شود . نگاهی سریع و گذار به به تاریخ نشان دهنده عظمت آلام و مصائبی است که به واسطه خشونت مردانه ایجاد شده است . اینگونه خشونت در جنگها ، شکنجه ها و ارتکاب ضرب و شتم مردان در حق مردان زنان ، و کودکان نمود دارد . ضرب و شتم زنان در عین ارزش تلقی شدن در جوامع متداولترین شکل خشونت فیزیکی ، خشونت روانی ، خشونت اجتماعی ، خشونت اقتصادی و خشونت جنسی ، برداشتهای خشونت آمیز نسبت به زن بازتابی است از ارزشها و عقاید اعضا اجتماع که اغلب چندین نسل را در بر می گیرد . و محصول سنتها ، آداب و رسوم : عقاید مذهبی ، قوانین حقوقی و به عبارتی دیگر محصول فرهنگ جامعه است . از عواملی که تبیینهای خشونت مردانه مورد توجه قرار گرفته است .  اقتصاد ، مذهب ، خانواده عوامل شخصی بیولوژیکی می باشد

الگوهای فرهنگی تاریخی نه تنها خشونت مردان را تحریم نکرده بلکه آن را تشویق نموده است هر چه از نظر فرهنگی خشونت پذیرفته تر باشد و مورد تشویق قرار گیرد در نتیجه این نگرش در مردان برای اعمال خشونت تقویت می شود و نتیجه آن اعمال خشونت توسط مردان در انواع گوناگون علیه زنان می باشد . تا زمانی که فرهنگ جامعه تغییر نکند و نگرش مردان نسبت بر خشونت علیه زنان تغییر نکند پدیده خشونت علیه زنان ادامه خواهد داشت

متأسفانه  در جامعه کنونی ما هنوز خشونت علیه زنان به وسیله آداب و رسوم ، نگرشهای سنتی و تفاسیر مذهبی توجیه می شود تا حد زیادی این واقعیت پنهان نگه داشته می شود . حتی خود زنان نیز بر اثر فشارهای سنتی هزاران ساله این واقعیت را به عنوان سرنوشت گریز ناپذیر خود پذیرفته اند و برای بسیاری از زنان این مسئله عادی تقلی می شود

بنابراین در درجه اول باید فرهنگ ما تغییر کند و بالتبع آن نگرش افراد نسبت به خشونت علیه زنان تغییر کند

در این تحقیق به این سؤال پرداخته شده است که نگرش  مردان معلم شاغل شهر تویسرکان نسبت به خشونت علیه زنان چگونه است ؟


بیان مسئله

پدیده خشونت علیه زنان در خانواده بخشی از مجموعه عناصری است که در جامعه شناسی تحت عنوان رویه تاریک زندگی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد . از واژه تاریک دو مفهوم مستفاد می شود . اول مجموعه عناصری نامطلوب در این نهاد بنیادی جامعه بشری که در مقابل مزایای بی شمار خانواده قرار می گیرند و متأسفانه آنها نیز بی شمارند ، به همین علت یک رویه سکّه درخشان خانواده را تاریک می کنند . مواردی چون تبعیضهای ناشی از جنسیت بالحاظ کردن جنبه های فیزیولوژیک ، بیولوژیک ، فرهنگی ، اجتماعی  شامل بی مهری ، پیمان شکنی ، مشاجرات مزمن ، اعمال خشونت به طرق مختلف من جمله ضرب و شتم فیزیکی زنان در این زمره اند . مفهوم دوم واژه تاریک در سایه قرار گرفتن و دور از دید واقع شدن این پدیده های نامطلوب است . به طور نسبی از خانواده به عنوان حریم مقدس و کانون گرم یاد می شود که پاسخگوی بسیاری از نیازهای اساسی بشر است و شاید به سبب همین ویژگیها « حرمت و تقدس » جنبه های آزار دهنده آن در مقایسه با دیگر معضلات بشری کمتر بیان شده است و در نتیجه کمتر مورد بحث قرار گرفته است

عوامل گوناگون به خشونت علیه زنان دامن می زند

بسیاری از بدرفتاریها نه برای مردان و نه برای زنان و نه حتی برای قانون گذاران ، بدرفتاری محسوب نمی شود . بلکه حق مرد بر زن به حساب می آید . از جمله اجازه کار زن و تحصیل و ازدواج بیرون رفتن از خانه و … که چنین نگرشی از عوامل موثر در گسترش بدرفتاری و خشونت علیه زنان می باشد . چرا که بر اساس چنین نگرشی مرد حق دارد که مانع از کار تحصیل رفت و آمد زن با سایرین شود و زن حق مخالفت با مرد را ندارد چرا که تصمیم گیرنده اصلی مرد خانواده ا ست . هر چه او بگوید باید اجرا شود و اگر به حرفهایش گوش داده نشود و از اوامر او سرپیچی شود مرد حق دارد اعمال خشونت کند . و هیچ کس او را از این کار منع نمی کند چرا که از دید دیگران زن مقصر است . زن باعث عصبانیت شوهر شده و مجازات  او اشکالی ندارد . چنین نگرشی در طی قرنها به مردان اجازه داده است که بر سونوشت زن حاکم باشند و اگر زن خلاف اراده او رفتار کرد مستحق کتک  است و باید آن را متحمل کند و دم بر نیاورد و آبروی شوهر را حفظ کند و به حرفهای شوهر اگر چه ظالمانه باشد گوش دهد . تقویت نگرشهای سوختن و ساختن و تقبیح مقابله زن با شرایط تحمیلی زندگی و نافرمانی در برابر مرد باعث افزایش قدرت مرد و تشویق و تأیید او برای اعمال خشونت می باشد که ریشه این نگرشها را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد . فرهنگها از جمله عواملی هستند که در تقویت این نگرشها مؤثرند

در این تحقیق به بررسی نگرش مردان نسبت به خشونت علیه زنان پرداخته شده است تا مشخص شود که آیا نگرش مردان جامعه آماری ( معلمان ) نگرشی خشونت آمیز است یا خیر . به این دلیل جامعه آماری معلمان را در نظر گرفته ایم چرا که معلّمان قشر تحصیل کرده جامعه می باشند و انتظار می رود که نگرش آنان نسبت به خشونت نگرشی منفی باشد یا دست کم نگرشی معتدل باشد

اهمیت موضوع

از آنجا که خانواده هسته اصلی تشکیل دهنده جامعه می باشد و از آنجائی که سلامت و بقاء جامعه بستگی به سلامت و بقاء خانواده دارد . پس محیط خانواده باید محیطی سالم و عاری از خشونت نسبت به زنان و کودکان باشد چرا که زنان پایه و بقای زندگی خانوادگی می باشند و آسیب رساندن به آنان به معنای تقویت پایه خانواده و بالتبع جامعه خواهد بود خشونت نسبت به زنان ناشی از نگرشهای سنتی و اقتدار گرایانه می باشد و تا زمانی که این پدیده ناشناخته باشد نمی توان به حل خشونت علیه زنان کمک کرد . شناخت و آگاهی نسبت به نگرش مردان درباره خشونت علیه زنان به ما کمک می کند که بفهمیم که آیا هنوز جامعه ما فرهنگ ما ساختار اقتصادی و آموزش و پرورش ما این نگرش را در مردان تقویت می کنند و تأیید می کنند یا این نگرش را تعدیل
کرده اند

هدف از انجام تحقیق

شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

فایده عملی تحقیق

آگاهی از نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان به ما تصویری از نگرش فرهنگی حاکم بر جامعه می دهد که در واقع نگرش حاصل اعتقادات و ارزشها ، آداب و رسوم و عرفهایی هستند از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند . بنابراین با شناخت نگرش مردان در جهت ارائه الگوهای جدید فرهنگی به ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به زنان و از بین بردن پدیده خشونت می توان کمک کرد

تاریخچه خشونت علیه زنان در جهان

این واقعیت تلخ ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد . تاریخ زندگی انسان گویای آن است که در طی قرون و اعصار متمادی ، زنان همواره قربانیان اندیشه « پست نگری » در همه ادوار و در نزد ملل و جوامع مختلف بوده اند و همیشه تلاش بر این بوده است که با انکار نقش محوری زنان در جامعه و ارزیابی نادرست از تواناییها و قابلیتهای او ، با تقسیم کار ناعادلانه و ساختاری ، زنان را به سوی مشاغل پست یا درجه دوم سوق دهند . بدون تردید ریشه تمام این تبعیضها و سنتها، عقاید قالبی و پیشداوریهای نادرست را باید در تکوین جوامع اولیه جستجو کرد که متکی بر قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر و ظرافت و احساس بوده است . بدیهی است که در این روند ، زنان با ویژگیهای خاص جسمی ، رفتاری و عاطفی از جایگاه چندان مستحکمی برخوردارنبوده‌اند . [1]

تحقیر و کوچک شمری زن که داستانی دراز دارد ، منحصر به منطقه فرهنگ خاص نیست و بسیارند جوامع پدرسالار که زن را شرّی می دانند که از بخت بد قابل اجتناب نیست و به همین علت که نمی توان از او گذشت مردان می کوشند تا حوزه اقتدار ویرا هر چه تنگتر کنند و از زن تصویری معکوس تصویر خود بسازند تا آنجا که مرد ، آفریده خداوند و تجسّم خیر می شود و زن مخلوق شیطان معرفی می شود . [2]

در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد . ارسطو را ناقص می دانست و معتقد بود آنجا که طبیعت از آفریدن مرد ناتوان است ، زن را می آفریند و زنان و بندگان از روی طبیعت ، محکوم به اسارت هستند

اقوام یهود نیز زن را مایه بدبختی و مصیبت می دانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود که یگانه منبع تولید سرباز به شمار می رفت . یهودیان قدیم به هنگام تولد دختر شمع روشن نمی کردند و مادری که دختری به دنیا می آورد ، می بایست دو بار غسل کند ، اما پسر که به عهد خود با یهود ( که آفریننده تصوّر و خیال قوم یهود بود ) می بالید ، همیشه در نماز خود تکرار می کرد : « خدایا ترا سپاسگزارم که مرا زن و کافر نیافریده ای » . در سرتا سر شرق زنان تا پسری نزاده بودند منفور بودند و اگر پسری می زادند ، تا در میدان جنگ کشته نمی شد ، مورد  احترام واقع نمی شدند حتی افلاطون که با جدیّت و تهوّر فراوان از ورود زن به هر کاری و از برابری زن و مرد در همه موقعیتها پشتیبانی می کرد ، خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است . » [3]

در شریعت بودا زن موجودی شریر معرفی شده است که برای فاسد ساختن مرد در درون وی نیرویی تعبیه گردیده است و در آیین هندو ، زن ملک افراد مذکر بوده و پس از مرگ شوهر نیز همواره سوزانیده می شده است . [4]


[1] مولاوردی ، شهیندخت ؛ علل و ریشه های خشونت علیه زنان پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

[2] ستاری ، جلال ؛ سیمای زن در فرهنگ ایران ؛ ( چاپ اول 1373 ) ص

[3] ویل ، دورانت با لذات فلسفه و مترجم : عباس زریاب خویی چاپ پنجم ( تهران 1369 ) ص

[4] نقمایی ، حسام ؛ حقوق زن و در تاریخ شرایع ؛ چاپ بدیع ( تهران 1342 ) ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روان شناسی فردی آلفرد آدلر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روان شناسی فردی آلفرد آدلر در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روان شناسی فردی آلفرد آدلر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

شرح حال آلفرد آلرد:
آلفرد آدلر  در 7 فوریه 1870 در ردلفهایم  حومه ی شهر وین در یک خانواده ی متوسط به دنیا آمد (شفیع آبادی و ناصری، 1387) . پدرش تاجر غلات و مادرش خانه دار بود وی دومین پسر و سومین فرزند از شش فرزند خانواده خود بود (چهار پسر و دو دختر) و این موضوع در زندگی او و بیان نظریه ها بیش (ترتیب تولد) تاثیر زیادی داشت (شیلینگ، 1984 با ترجمه ی آرین، 1382). در جامعه آن ها یهودیان کمی زندگی می کردند، به همین جهت او هرگز یک هویت قوی یهودی پیدا نکرد. اگرچه در کودکی به پرستشگاه یهودیان می رفت اما در سن 34 سالگی خود را یک مسیحی می دانست (شولتز، ترجمه ی کریمی و همکاران، 1378؛ ارگلر 1963 به نقل از کریمی 1379). دوران کودکی آدلر از مرگ و بدبختی و حسادت نسبت به برادر بزرگتر و طرد شدن از سوی مادر مشخص می شد. او خود را شخصی زشت و کوچک اندام تلقی می  کرد و این موضوع روی خود انگاره اش تاثیر می گذاشت. او دچار نرمی استخوان و کمبود ویتامین D بود که این مشکل او را ازدیدن و بازی کردن با بچه های دیگر باز می داشت زیرا توان راه رفتن نداشت. او به دلیل دچار شدن به اسپاسم حنجره مشکل تنفسی نیزداشت و هنگام گریه احساس خفگی می کرد. آدلر در 5 سالگی ذات الریه گرفت و تا حد مرگ پیش رفت

فهرست مطالب

1-    شرح حال آلفرد آدلر   
2-    تاریخچه تحول فکر آدلر   
3-    مفاهیم بنیادی نظریه ی آدلر   
–    نظریه ی شخصیت   
–    ماهیت انسان   
–    مفهوم اضطراب و بیماری روانی   
4-    روان درمانی   
–    تعریف   
–    انتظار از روان درمانی   
–    فرایند درمان   
5-    زمینه های کاربرد   
6-    خلاصه   

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش عوامل روانشناختی در گرایش به مواد روانگردان در word

مقدمه  
انحرافات جنسی  
سرقت و دزدی  
خودکشی  
مهاجرت  
بی ‌خانمانی  
فقر  
بیکاری  
موضوعات مورد بحث در اسیب شناسی  
اهمیت آسیب شناسی اجتماعی  
شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی  
ارتباط آسیب شناسی اجتماعی با سایر علوم  
اكستازی :جادوی مرگ در قرن کنونی  
اکستازی چیست ؟  
علایم مصرف اکستازی  
تاثیرات روانی  
عوارض دراز مدت  
اعتیاد  
انواع اعتیاد  
اعتیادات مجاز  
اعتیادات غیر مجاز  
ویژگیهای افراد معتاد  
اثرات دارویی مواد مخدر  
ریشه‌های روانی اعتیاد  
آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ  
اکستازی  
اشکال مواد شادی آور  
مقایسه مواد مخدر و قرص‌های اکستازی  
تأثیرات اکستاسی بر سلامتی (عوارض مصرف مواد جنون آور )  
منبع :  

منبع

عوامل روانشناختی اعتیاد – نوشته جان  دی مک برایت – ترجمه سید عباس صمدی –

دانشنامه رشد

سایت انجمن روانشناسان ایران

اعتیاد و سبب شناسی – رنجگر

مقدمه

مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است

هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند. از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن می‌رود، اما عمدتا همپوشیهایی بین آنها دیده می‌شود

وابستگی دارویی یا اعتیاد

اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت یا رفع احساس ناراحتی اطلاق می‌شود که قطع آن ناراحتیهای روانی یا اختلالات جسمانی ایجاد می‌کند. در گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی شناسایی و مطرح شده‌اند. این عوامل هر چه باشند (که البته در مباحث مربوط به علت شناسی حائز اهمیت هستند.) سرچشمه بسیاری مشکلات فردی ، خانوادگی و اجتماعی هستند. اعتیاد به سبب ویژگیهای ذاتی خود ، اغلب با سایر آسیبها همراه می‌شود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه می‌شود

انحرافات جنسی

غریزه جنسی هم می‌تواند منشأ بروز عالیترین نمودارهای ذوقی و هنری باشد و هم منشأ تشکیل بنیاد یک خانواده و هم منشأ بسیاری از جرائم. عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع انحرافات جنسی هستند. هر چند برخی از این نوع انحرافات مشکلاتی فردی هستند، ولی اکثر آنها به آن جهت که در ارتباط با فرد دیگر معنی پیدا می‌کنند عوارض اجتماعی را در بر خواهند داشت

از سوی دیگر مبارزه با این دسته از آسیبها در برخی موارد نیازمند تغییرات اساسی اجتماعی است و لازم است تحولاتی کلی و برنامه ریزی‌های دقیقی جهت رفع آنها صورت گیرد و این تغییرات با ارائه آموزشهای وسیع اجتماعی برای افراد و خانواده‌ها و رفع عوامل بنیادی امکانپذیر خواهد بود. این دسته از انحرافات نیز اغلب با سایر آسیبها در ارتباط نزدیک هستند و گاهی حتی موجب بروز مشکلات جدی می‌شوند. مثل بیماری ایدز که با انحرافات جنسی ارتباط نزدیک دارد

سرقت و دزدی

بطور کلی سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان یک آسیب جدی محسوب می‌شوند. هر چند عوامل متعددی در بروز این مشکل شناخته شده‌اند، مثل فقر و بیکاری ، اعتیاد و شیوه‌های تربیتی ، اما باید توجه داشت مبانی شخصیت اهمیت ویژه در ارتکاب دزدی دارند. این افراد معمولا از لحاظ رشد اخلاقی در سطح خیلی پایین و ضعیف هستند و بطور کلی ثبات و استواری و قدرت تحلیل و تفکر درباره پیامدهای رفتار خود را به قدر کافی ندارند. در مباحث مربوط به علل زردی به علل تربیتی تأکید فراوان می‌شود. الگوهای رفتاری خود والدین ، واکنشهای آنها درباره دزدیهای کوچک دوران کودکی ، مسأله پول توجیهی و کمک به شناخت مسأله مالکیت در دوره کودکی در ارتباط نزدیک با رفتارهای دزدی بزرگسالی و نوجوانی دارند

خودکشی

خودکشی هر چند در وهله اول یک مشکل فردی به شمار می‌رود ولی از آنجایی که فرد در اجتماع زندگی می‌کند و تأثیرات متقابلی همواره بین آنها برقرار است، به عنوان یک معضل اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آمار خودکشی معمولا با سایر جرایم و آسیبها ارتباط پیدا می‌کند، بطوری که در میان گروههای مبتلا به اعتیاد خودکشی بیشتر دیده می‌شود. همچنین در آسیبهای مربوط به انحرافات جسمانی بویژه در میان قربانیان این انحراف خودکشی پدیده شایعی است. در میان بیماران روانی بویژه افسردگیهای شدید نیز اغلب خودکشی مسأله قابل توجهی است

به هر حال خودکشی پیوندهایی با متغیرهای اجتماعی دارد بطوری که علاوه بر تأثیری که از شرایط اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارائه راهکارهای مناسب در بررسی مشکلات گروههای در معرض خطر مثل معتادین و خانواده‌های آن ، بیماران روانی و خانواده‌های آنها ، خانواده‌های نابسامان و آموزشهای فردی در مواجهه با تغییرات اساسی روشهایی سودمند خواهد بود. در این راستا توجه به گروههای سنی که در معرض خطر بیشتری هستند و خودکشی در میان آنها رواج بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی دارد، مثل نوجوانان و جوانان اهمیت زیادی دارد

مهاجرت

مهاجرت علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی که دارد مستلزم تغییراتی خاص است که مطابقت و سازگاری با آنها اغلب مشکلاتی را برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند. به عبارتی علاوه بر اینکه مهاجرت در برنامه ریزیهای کلان اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی را ایجاد می‌کند، مثل مهاجرت روستاییان به شهرها که خالی شدن روستاها از سکنه ، کاهش کشاورزی ، افزایش مشاغل کاذب و ; را به دنبال دارد موجب می‌شود، تا فرد برای سازگاری با تغییرات حاصل فشار زیادی را متحمل شود

شوک فرهنگی یکی از عوارض حاصل از مهاجرت است که با اضطراب و افسردگی ، احساس جدا شدن و مسخ واقعیت و مسخ شخصیت مشخص است. تحقیقات نشان می‌دهد شیوع مشکلات روحی و روانی بین مهاجرین بخصوص در بین مهاجرینی که شرایط مقصد بسیار متفاوت از شرایط مبدأ یا محل سکونت قبلی آنها بوده است شیوع بیشتری دارد. رایجترین اختلال علائم پارانوئید یا سوء ظن است که به احتمال قوی به دلیل تفاوتهای آنان از نظر زبان ، عادات و آداب و رسوم ، چهره ، نوع لباس و غیره است

بی ‌خانمانی

منابع فزاینده‌ای وجود مسائل ویژه‌ای را در افراد بی خانمان تأیید می‌کنند. چنین کسانی ممکن است در خیابانها سرگردان باشند یا به علل برخی بزهکاریهای دیگر که معمولا توأم با بی خانمانی آنهاست مثل دزدی ، اعتیاد و ; در زندانها یا کانونهای اصلاح و تربیت بسر برند. در بین افراد بی خانمان دسته‌های مختلفی از افراد دیده می‌شود، یک دسته شامل بیماران روانی شدید هستند که اغلب یا مدتهاست از خانواده خود دورند یا بطور موقتی از خانه خارج شده‌اند. معتادین گروه دیگری از این افراد را شامل می‌شوند که معمولا مراحل عمیق اعتیاد خود را می‌گذرانند

کودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به انحرافات جنسی نیز مبتلا هستند دو دسته دیگر را در بین افراد بی خانمان تشکیل می‌دهند. بسته به مکان جغرافیایی محله فقیر نشین شهر ، پارک شهر ، حومه شهر و نواحی روستایی خصوصیات این جمعیت فرق می‌کند. برخی در محدوده جغرافیایی نسبتا ثابتی می‌مانند در حالیکه عده‌ای از یک قسمت کشور به بخشهای دیگر یا از منطقه شهر به مناطق دیگر مسافرت می‌کنند

فقر

فقر در واقع مادر تمام آسیبهای اجتماعی است. فقر با بسیاری مسائل زیر پا از جمله ضعف تندرستی و افزایش مرگ و میر ، بیماری روانی ، شکست تحصیلی ، جرم و مصرف دارو رابطه دارد. هر چند خود فقر بطور ذاتی یک مشکل و آسیب است، اما این لزوما به این معناست که تمام افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افرادی نابسامان و مشکل ساز برای اجتماع هستند. مشکلات اقتصادی ، عدم تأمین نیازهای جسمی و روانی اغلب زمینه‌ای برای بروز و ظهور مشکلات اجتماعی دیگری است

بیکاری

بیکاری معضل اجتماعی دیگری است که هم آسیبهای جدی فردی و هم آسیبهای قابل ملاحظه اجتماعی را در دامن دارد. بیکاری بویژه در نسل پر انرژی و جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آنها راکد و بی‌مصرف باقی می‌ماند نمود بیشتری پیدا می‌کند و زمینه را برای انوع انحرافات اجتماعی فراهم می‌سازد. وجود فرصتهای همیشه خالی ، عدم تحمل بیکاری ، فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن درآمد، زمینه‌هایی آماده برای کاشت بذر جرم و انحرافات می‌باشند

موضوعات مورد بحث در اسیب شناسی

آنچه روشن است اینکه بحث آسیب شناسی اجتماعی عمدتا با مسائل و مشکلات سر و کار دارد. پژوهشها و تحقیقات متعدد برای شناخت انواع این آسیبها و علل بروز آنها صورت می‌دهد و نظریاتی را برای حل آن مسائل پیشنهاد می‌کند

بر این اساس زمینه‌هایی چون فرهنگ و هنجارهای یک جامعه ، ویژگیهای اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی یک جامعه نیز در حوزه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی قرار می‌گیرد. چرا که بررسی آسیبهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه‌ای یک جامعه میسر نخواهد بود

چه چیزی به عنوان آسیب شناخته می‌شود؟ حدود و شخور آن چقدر است؟ عوامل زمینه ساز و علل آشکار کننده آن کدامها هستند؟ در کدام طبقات گسترش بیشتری دارند؟ در کدام سنین گسترش بیشتری دارند؟ توانایی جامعه برای کنترل و نظارت بر آنها چقدر است؟ از چه راههایی می‌توان به کاهش آنها مبادرت کرد؟ همه اینها سوالاتی هستند که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند

اهمیت آسیب شناسی اجتماعی

هر جامعه‌ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می‌تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حلهایی به سلامت جامعه کمک نماید. به عنوان مثال مسأله اعتیاد را در نظر بگیریم. این مساله هم به عنوان یک مشکل فردی و هم یک معضل اجتماعی مطرح است. روشن است در سطح اجتماعی منجر به از بین رفتن نیروها و انرژی بارآور جامعه می‌شود. شناسایی علل اساسی و کنترل آنها می‌تواند بسیاری از نیروهای از دست رفته جامعه را تجدید نموده ، در مسیر کار سالم جامعه هدایت کند

شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی همچون سایر حوزه‌های اجتماعی و عللی ، از شیوه عملی برای بررسی موضوعات مورد نظر خود استفاده می‌کند. به عبارتی برای مطالعه و بررسی علل ، زمینه‌ها و راه حلها در زمینه کجرویها و آسیبها ، هم از لحاظ ذهنی به صورت شناخت مفاهیم خاص و هم به کمک ابزار وسایل تحقیق عینی به صورت پژوهشهای علمی استفاده می‌شود. چنین پژوهشهایی پیرامون انحرافات اجتماعی به صورت تحقیق علمی به حدود 80 – 90 سال پیش باز می‌گردد. البته در آن زمان این پژوهشها کمتر جنبه واقع بینانه داشته‌اند. ولی پس از مدتی پژوهشها بر شالوده‌ای صحیح‌تر استوار شد و تلاش شد از شیوه‌هایی که دقت و اعتبار بیشتری در برآورد مشکلات اجتماعی دارند استفاده گردد

پرسشنامه‌های مختلف تهیه شد، شیوه‌های اعتبار یابی و استفاده از روشهای معتبر معمول شد و از اصول روش تحقیق که در علوم انسانی کاربرد مفیدی دارد استفاده گردید. به این ترتیب اطلاعات لازم در زمینه انواع انحرافات و مشکلات در سطح یک جامعه جمع آوری گردید. این فعالیتها سیر تکاملی خود را سیر می‌کند و همچون پیشرفت سایر علوم شیوه‌های متکاملتری برای بررسی و ارزیابی در زمینه آسیبهای اجتماعی بدست می‌آید

ارتباط آسیب شناسی اجتماعی با سایر علوم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در word دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در word

چکیده  
فصل اول : مقدمه
پیشگفتار  
مقدمه  
بیان مساله 
پرسش پژوهش  
فرضیه پژوهش  
اهداف پژوهش  
اهمیت و ضرورت پژوهش 
متغیر ها  
متغیر مستقل 
متغییر وابسته  
متغیر تعدیل کننده  
متغیر کنترل کننده  
تعاریف واژه ها  
الف: مفهومی  
ب: عملیاتی 
فصل دوم: پیشینه پژوهش
اضطراب  
Aتحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در wordienty  
اجزای اضطراب 
الف) جنبه فیزیولوژیکی  
ب) جنبه شناختی  
خصیصه های اضطراب 
واکنش های اضطراب 
اضطراب عمیق به چه شکل صورت می گیرد 
هنگامی که اضطراب افزایش می یابد 
تظاهرات بدنی اضطراب 
تظاهرات روانی اضطراب 
الف) اضطراب امواج آزاد 
ب) بی تابی  
ج) تنش  
د) هراس  
عکس العمل به اضطراب  
انواع اضطراب  
1- اضطراب عینی 
2- اضطراب روان نژندی 
3- اضطراب اخلاقی 
راههای کاهش اضطراب 
1- دارو 
2- ریلکسیشن  
3- رفتار درمانی  
مکانیسمهای دفاعی اضطراب  
سرکوبی 
فرافکنی  
درون فکنی 
همانند سازی  
انکار 
جا به جایی  
خیالبافی 
والایش  
دلیل تراشی 
فخر فروشی 
بازگشت  
عکس العمل سازی 
واکنش وارونه  
انزوا 
نظریه ها و اضطراب 
نظریه روان تحلیل گری روانکاوی 
نظریه رفتاری  
نظریه اصالت وجود  
نظریه زیست شناختی 
نظریه سرشتی  
نظریه فردی 
نظریه انسان گرایانه  
اضطراب (تحقیقات جدید ، 1384) 
هنجاریابی آزمون اضطراب اشپیل برگر در شهر مشهد 
کار  
معیارهای شرایط کار  
معیارهای فیزیولوژیک  
معیارهای روانی 
معیارهای تولید  
مکتبهای فکری در روان شناسی کار 
الگوی دیوان سالاری 
عناصر اصلی این الگو 
الگوی تایلوریسم (تفکر علمی) 
الگوی اداری 
الگوی معاصر روان شناسی کار 
عوامل اضطراب زا و کار 
اضطراب در دوران اشتغال (تحقیقات جدید 1384) 
عوامل اضطراب زا  
1- منابع تنش زای عمومی در زندگی روزمره افراد 
2- منابع تنشی زای عمده مرتبط با مشاغل افراد 
آثار و عوارض اضطراب در دوران اشتغال 
عوارض و آثار فردی/ جسمانی 
عوارض و آثار رفتاری 
آثار رفتاری در محیط کار 
روان شناسی زنان 
فرضیه روانکاوی 
دیدگاه هلن دویچ (1982-1884)  
اعتماد به نفس زنان 
زنان و کار 
زنان و کار (خانه) 
زنان خانه دار 
(ارزش کار خانگی زنان) (تحقیقات جدید) 
بررسی میزان آگاهی زنان خانه دار ساکن تهران از علل بیخوابی و مسائل بهداشتی، روانی مربوط به آن 
روان 
زنان و کار (خارج از خانه)  
پنهان کاری 
حاکمیت – محکومیت  
نابرابری موقتی  
نابرابری دائمی  
پیامدهای استرس 
محیط فیزیکی خطرناک  
بازارهای کار و ساختارهای صنعتی در زندگی شغلی بانوان 
نخست  
دوم 
سوم 
نگاه جنسیتی نسبت به زنان در قانون کار غیر کارشناسی است  
یک در صد افزایش در جمعیت زنان بیکار برابر 19 در صد کاهش
نرخ مشارکت  
افزایش شهری شدن از نرخ مشارکت زنان می کاهد 
آیا گریه کردن یک خصیصه زنانه است؟ (تحقیقات جدید)  
توصیه مهم  
بررسی شدت برخی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران 
نتابج  
شیوه های مقابله با اضطراب در دوران اشتغال 
شیوه و راهکارهای فردی 
دستور العمل (یک) 
مرکز اطلاعات و آمار زنان 
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
جامعه آماری 
نمونه ی پژوهش 
روش نمونه گیری 
ابزار پژوهش 
تست اضطراب کتل 
روش اجرای تست  
روش نمره گزاری  
روش های تحلیل آماری 
فصل چهارم: ارائه داده های پژوهش
الف) توصیف داده ها  
نتیجه گیری 
فصل پنجم: بررسی و تحلیل نتایج
بحث و نتیجه گیری و بررسی در مورد داده ها  
پیشنهادها 
فهرست منابع 
ضمائم
پرسشنامه 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در word

1- روز نهان – سلیگمن (1382). ترجمه یحیی سید محمدی، آسیب روانی 1و 2 تهران نشر ارسباران

2- الیور، رابرت.1383 مترجمین: فریبا حسنی، ژاله افشار، مهناز استکی. روان شناسی مراقبت از سلامتی تهران، انتشارات: شید اسب

3- کارلسون ، نیل آر.1381 ترجمه: دکتر، مهرداد پژوهان.1382 مبانی روان شناسی فیزیولوژیک. تهران، انتشارات: غزل

4- اتیکسون، ریچارد1380 ترجمه محمد تقی، براهنی و همکاران. زمینه روان شناسی هیلگارد. تهران: رشد

5- الن شولتز، سیدنی، شولتز دوان پی.1382 ترجمه: علی اکبر سیف و همکاران. تاریخ روان شناسی نوین. تهران، انتشارات: دوران

6- دکتر کریمی، یوسف. 1382 روان شناسی شخصیت تهران، نشر: ویرایش

7- دکتر پریور، علی. 1375 نابسامانیهای روانی. تهران، نشر: کومش

8- چارتهم ، رابرت. 1379 روان شناسی اضطراب.

9- کاپلان، هارولد . سادوک ، بنیانمین.1371 مترجم: نصرت ا; پور افکاری خلاصه روان پزشکی جلد دوم تبریز. موسسه تحقیقاتی وانتشاراتی ذوقی

10- دکتر فرجاد ، محمد حسین. 1377 مشکلات و اختلالهای روانی تهران نشر بدر

11- دکتر پاشاشریفی، حسن. 1376 نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت تهران. نشر: سخن

12- آلن .ا. راس. 1378 ترجمه سیاوش، جمال فر. روان شناسی شخصیت تهران. نشر: روان

13- دکتر میلانی فر، بهروز. 1378 روان شناسی کودکان و نوجوانان تهران. نشر: قوس

14- مانفورا، سیدنی.1369 ترجمه: طلعت، شهریاری. روان پرستاری تهران مرکز نشر: دانشگاهی

15- باربارا دال بوم . هال.1377 ترجمه: زهره قایینی. روان شناسی زن تهران. نشر: چاپ گستر

16- دکتر نوری ، مهدی. 1375. رشد و تکامل شخصیت رفتار بهنجار و نابهنجار. کرج انتشارات: دانشگاه آزاد کرج

17- دکتر پاشاشریفی، حسن. شریفی، نسترن. 1380 روشهای تحقیق در علوم رفتاری تهران، نشر: سخن

18- منینگ، مریلین، هداک،پاترشیا.1376 ترجمه: دکتر سهراب، خلیلی شورینی. زنان، مدریت و رهبری. تهران. کتاب ماد وابسته به نشر: مرکز

19- هاید ژانت. ترجمه: بهزاد رحمتی. روان شناسی زنان ترجمه، نشر: لادن

20- فرانکل لوئیس.1377 ترجمه: شکوه السادات، خونساری نژاد. روان شناسی زن. تهران. نشر: شکوه دانش

21- دکتر گنجی، حمزه. 1381 روان شناسی کار. نشر: ارسباران

22- ساعتچی محمود 1379 روان شناسی کار. تهران. نشر: ویرایش

23- زندی پور، طیبه. 1383 برنامه ریزی تحصیلی و شغلی تهران. وابسته به آموزش و پرورش

24- طهماسبی، سهیلا. 1384 مجله حقوق زن. سال ششم. اسفند و فروردین

25- گرامی زادگان، اشرف. 1384 ملجه حقوق زن.

26- پوریامین ، سونیا. 1384 مجله سروش بانوان تهران نشر: سروش

27- دکتر پور شریفی، حمید. 1384 نشریه: پیام مشاور. تهران صاحب امتیاز مرکز مشاوره دانشگاه تهران شماره 39- سال چهارم

28- دکتر رضایی راد، مجید . استرکی، اکبر، ناظمی، پروین. 1384 فشار روانی در دوران اشتغال.

30- عبادتی، اسرافیل. 1384 روزنامه کار و کارگر یکشنبه: 30 بهمن، 84 سال شانزدهم، شماره 4358

31- آقا محمدی . علی. 1384 روزنامه هموطن سه شنبه: 20 دی، سال 84 سال دوم، شماره 467

اضطراب

اضطراب نتیجه وجود یک «سیستم سازه» در فرد است که سبب شکست وی می گردد زیرا برخی تجربیات در خارج از حیطه سازه های موجود فرد قرار گرفته و دیگر نمی تواند درباره اتفاقات آینده پیش بینی نماید

اضطراب، ترس از یک عامل ناشناخته و نامعلوم که موجب پریشانی فکر و گاه بروز علایم احساس خطر از جمله طپش قلب و رنگ پریدگی نیز می شود. بنابراین در فرایند اضطراب، بر خلاف (ترس طبیعی و واقعی) یک عامل حقیقی ترس آور یا خطرناک یا آسیب زننده وجود ندارد بلکه فقط به طور خودکار ذهن آدمی دچار احساس خطر می شود. حالت اضطراب غالبا در هنگام شب تشدید می شود و فرد را از خوابیدن باز می دارد و شاید بدین علت که در شب به علت تاریکی، خود به خود ذهن انسان حساس تر و حواس او تیزتر می شوند و لذا مغز آمادگی بیشتر برای تولید فرایند «احساس خطر» پیدا می کند. (میلانی فر- بهروز 1378)

Aتحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در wordienty

کلمه Aتحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در wordienty احتمالا از کلمه لاتین Aتحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار در wordientas که به معنای ناآرامی می باشد، گرفته شده است و به حساسیتهای جسمانی وروانی که در پاسخ به تهدید حقیقی یا خیالی به وسیله ارگانیزم ابراز و ایجاد می شود، اشاره می کند. همچنین اضطراب ممکن است در پاسخ به آنچه که موجب تهدید، اعتماد به نفس می شود و یا از پیدایش موقعیتی که شخص در آن وضعیت از انجام کاری که خارج از محدوده توانایی اوست احساس فشار می کند، به وجود می آید. (فرجاد، محمد حسین 1377)

هنگامی که فشار روحی شدت یابد و یا احساس های متعدد شخص را تحت فشار قرار دهد فرد به واکنشهای دفاعی متوسل می شود

اضطراب با نشانه هائی چون، تحریک پذیری، بی خوابی، بی اشتهائی یا پرخوری، تنفس سریع، افزایش ضربان قلب، اختلالهای گوارشی، ناتوانیهای جنسی و در موارد شدید با انقباض ماهیچه ای و گاهی حمله های آنژین مشخص می شود

اضطراب های روانی اگر دوام و شدت داشته باشند به حالت اضطرابی و افسردگی منجر شده و تغییرات مشخص در اعمال و رفتار و اندیشه فرد ایجاد می کند. اضطراب به صورت نگرانی دایم و تشویش احساس می شود و بر حسب شدت اضطراب نشانه هائی مانند نگرانی شدید، بی قراری، تحریک پذیری، ترس و خشم، عصبانیت، اختلال در خواب، بیاد آوردن خاطرات دردناک و احساس گرفتگی گلو، لرزش، دردهای ماهیچه ای، تاکی کاردی و افزایش خون جلب توجه می کند

در واقع حالت اضطرابی با احساس تنش، نگرانی و اضطراب مبرم مشخص می شود که بیماری دلیلی برای آن نمی یابد. فرد مضطرب همیشه برای همه چیز، حتی سلامتی خود، نگران است اما  غالبا نمی داند که چرا در یک حالت نگرانی دائم به سر می برد. نشانه دیگری که ممکن است جلب توجه کند این است که بیمار می ترسد ولی نمی داند این ترس از چه و به چه علت است (دکتر نوری 1368)

اجزای اضطراب

اضطراب مستقیما با آینده ارتباط دارد و فاقد یک عامل عینی و شخصی است و دارای دو جنبه اصلی است

الف) جنبه فیزیولوژیکی :

بر انگیختگی جنبه فیزیولوژیکی مربوط به سیستم عصبی است که آن را به صورت یک هیجان معرفی میکند. این برانگیختگی شامل عکس العملهایی می شود که از فردی به فرد دیگر متفاوت است. این عکس العملها ممکن است با تغییراتی در میزان ضربان قلب، فشار خون، تعرق بدن، ترشح بزاق ، رنگ پوست، اختلالات تفنسی، حالات تهوع، انقباض معده یا اسهال همراه باشد

ب) جنبه شناختی

اضطراب به طور یقین تلقی نامطبوعی از رفتار مبهم و تهدید ‌آمیز آینده است که فرد نمی‌تواند آنها را توصیف کند. چون غیر قابل توصیف هستند ، فرد احساس می کند که ‌آمادگی مقابله با آن را ندارد. اضطراب ممکن است احساس مصیبت و بلای تهدید کننده، فاجعه، از هم پاشیدگی و یا حتی مرگ باشد. (راس .ا. آلن، 1378)

خصیصه های اضطراب

1- اضطراب در واقع یک فرایند آگاه کننده است و اخطاری است به فرد درباره یک خطر قریب الوقوع و به این ترتیب شخص را برای مقابله با تهدید خطر آماده می سازد

2- یک حالت روانی بسیار پریشان کننده است و به این دلیل شخص معمولا برای مدتی طولانی قادر تحمل آن نیست

3- اضطراب با ترس متفاوت است؛ اضطراب ترس نیست، عکس العملهای فیزیولوژیکی بدن نسبت به اضطراب و ترس یکسان و یا خیلی به هم شبیه هستند. نخستین اختلاف بین ترس و اضطراب این است که ترس یک عامل مشخص و عینی دارد، فرد می داند که از چه چیزی می ترسد، اما اضطراب یک حالت مبهم و نامعلوم است . (دکرا پیتز 1369)

واکنش های اضطراب

الف) اضطراب خفیفه: ممکن است به عنوان یک واکنش طبیعی موجب هوشیاری فرد گردید تا او را در مقابل تهدید نسبت به نگرشهای ابراز شده محافظت نماید  و نیز در فرایند تلاش برای حل موقعیتهای توام با مشکل وی را از خطر محفوظ دارد

ب) اضطراب متوسط: اضطراب در حد متوسط و یا شدید ممکن است به عنوان یک واکنش احساسی ناراحت کننده فراگیر نسبت به تهدید درک شده باشد و یک رفتار دفاعی را بر انیگزد که هدف آن به طور ناخودآگاه یا خود آگاه و یا تسکین اضطراب توام با ناراحتی باشد. (همان منبع بالا)

ج) اضطراب مزمن : احساس و هیجانی ناخوشایند است که شخص مضطرب، روشهای گوناگونی را برای کاهش آ‌ن به کار می گیرد . در این راستا ممکن، تلاش منطقی و مستقیم برای کم کردن و یا از بین بردن محرکهایی که موجب بروز اضطراب می گردد صورت پذیرد. (فرجاد، محمد حسین، 1377)

اضطراب عمیق به چه شکل صورت می گیرد؟

همه مردم کم و بیش با علائم اضطراب عمیق آشنا هستند

1- اول از همه یک نوع از انقباض، اغلب در حوالی قلب، که یک احساس نامرتبی ضربان به قلب می دهد ایجاد می شود؛ به طور عادی مشکل تنفس وجود دارد و غیره،

2- بیشتر اوقات باعث می شود این احساس در معده نیز به وجود آید، بنابراین شخص مبتلا فشاری بر روی قلب خود حس می کند، تنفس او مشکل شده، معده او سخت فشرده می گردد و غیره (دکتر نوری، 1368)

هنگامی که اضطراب افزایش می یابد

ممکن است اضطراب غیر قابل تحمل شود و سپس فرد مبتلا علائم مشخص فیزیکی را بروز خواهد داد. لرزش شدید ، رنگ پریدگی، تعرق، تشنج موضعی، درد معده، دردهای غیر قابل تحمل، احساس خفگی، سستی و ضعف در عضلات پاها ، درد قفسه سینه و غیره . اغلب هنگامی که اضطراب افزایش می یابد و به یک مرحله مربوط به تشخیص و وجود بیماری می رسد و وسوسه ذهن و هراس از فضای باز در شخص پدیدار می شوند. (همان منبع بالا)

تظاهرات بدنی اضطراب

درجات متفاوتی از اضطراب ممکن است در تظاهرات رفتاری متعددی مانند تغییر در آهنگ صدا، سرعت ، تکلم، خود مشغولی با افکاری خاص سخن بیش از حد در مورد موضوعی خاص، اجتناب از صحبت کردن در زمینه ای خاص و یا قطع ارتباط مشاهده گردد. اضطراب همچنین ممکن است به عنوان جنبه ذاتی از ناآرامی، عرق ریزی ، خستگی، طپش قلب، افزایش تعداد نبض و تنفس، تکرر ادرار، بی اشتهائی، بی خوابی، لرزش، احساس بر آمدگی و با گرفتن در گلو، استفراغ، تغییر در حسهای شکمی، واکنشهای مردمک چشم ودیگر علائم متشابه مشاهده می گردد. (مان، 1369)

 

تظاهرات روانی اضطراب

تظاهرات روانی اضطراب عبارتست از احساس تشویش و درک این ناراحتی توسط قشر مخ، بنابراین شامل شناخت پاسخ های فیزیولوژیک و نیز با خبر شدن از تشویش است. گرچه فرد آگاهانه تشویش را درک می نماید، اما علت اضطراب معمولا دور از سطح آگاهی باقی می ماند. اضطراب را از نظر روانی می توان به درجاتی تقسیم کرد

 

الف) اضطراب امواج آزاد[1]

این نوع از اضطراب ، اضطرابی است شدید ، مداوم، عمومی و ناپیوسته به چیز معین

ب) بی تابی[2]

یک حالت بی قراری و ناراحتی که اغلب مشخص می شود با تظاهرات عضلانی مثل بی قراری حرکتی و تشویش روانی

ج) تنش

عبارت است از کشیدگی، بیم و بی قراری حرکتی و روانی

 

د ) هراس

عبارت است از یک حمله اضطرابی با شدت در هم کوبنده که منجر به نابسامانی در اعمال (ایگو) شده و باعث تغییر فیزیولوژیکی و وحشت می گردد. (همان منبع بالا)

عکس العمل به اضطراب

1- اضطراب در شدید ترین حالت ممکن هیجانی تهدید کننده است و منجر به آسیب دیدگی جدی توانایی فرد و عملکرد موثر وی می گردد

2- آنکه اگر اضطراب فی نفسه مشکل ساز نبود توسل به مکانیسمهای دفاعی به منظور مراقبت از خود چه در مقابل تهدیدات نهاد و یا در مقابل تجربیات ناخوشایند محیطی می توانست منجر به رفتارهای نابهنجار گردد

اگر بخواهیم مراقبت از شخص را بر اساس اضطراب های مراجع / بیمار طراحی کنیم، باید به تظاهرات آن با ذهنی باز نظر افکنیم. مشخص گشته است که اضطراب ضرورتا به وسیله نشانه های آشکار تظاهر نمی کند. بنابراین فردی که ظاهری آرام دارد ممکن است اضطراب شدیدی را در خود پنهان داشته باشد. (الیور 1382)

انواع اضطراب

1- اضطراب عینی

اضطراب عینی یا واقعی که فرویدآن را مترادف «ترس» پنداشته از ادراک خطر از دنیای بیرون حاصل می گردد. اضطراب واقعی می تواند بنابراین دلایل مختلف ایجاد شود مثل اضطرابی که به شکل واکنشی فطری از نسل گذشته بازمانده و یا در پی تجربه پیشین موقعیت خطر بروز نماید. به نظریه بازنگری شده، فروید بر می گردیم که در آن خاستگاه های اضطراب به واکنش خود نسبت داده شده است . پی آمد منطقی این نظریه آ‌ن است که اگر اضطراب به مثابه علامتی هشدار دهنده جهت تطابق یا سرکوب فرآیند های غریزی و یا دوری جستن از موقعیت های خطرناک عمل نماید و یا اگر «خود» در فرد نابالغ بوده و فرد از نظر جسمانی ضعیف باشد، شخص توانایی تطابق با موقعیت را نداشته و عقده ترس در او پی ریزی اساسی می گردد. (همان منبع بالا)

2- اضطراب روان نژندی

فروید معتقد بود که اضطراب روان نژندی از تعارض ناخودآگاه بین تکانه های نهاد «عمدتا جنسی و پرخاشگرانه» و محدودیتهای اجباری خود و فرا خود به وجود می آید که می تواند سه شکل اساسی به خود گیرند: بیمناکی، ترسهای مرضی و وحشت زدگی. فرد بیمناک فردی نوعا عصبی است ، از این رو در هراس است، که خود نتواند ایجاد تطابق نماید و سعی در توجیه این ترس دارد. در این حالت نهاد غالب گشته و فرد ناچارا تسلیم می گردد. در تحلیل فردی که ترسی غیر منطقی دارد در می یابیم که وی از تمایل انجام کارهایی که خلاف اخلاق در نظر گرفته می شود، هراس داشته و همین  ترس به صورت مرضی بروز می نماید، به رفتار فردی که وحشت زدگی نشان می دهد، مثل تخلیه عصبی که پیرو نیاز نهاد ، فرد را به سوی رفتار وحشت زده عصبی سوق می دهد، غالبا به عنوان رفتار تکانشی نمایشی نگریسته می شود. (الیور، رابرت، 1382)

3- اضطراب اخلاقی

اضطراب اخلاقی بدین جهت که از تعارض بین نهاد و خود و فرا خود به وجود آمده و باعث تجربه احساس گناه یا شرم می گردد، بسیار شبیه اضطراب روان نژندی است. وجدان فرد او را به دلیل تخطی از مسیر ‌آرمانی تنبیه می کند. ‌گاه افراد بعضی کارها مثل شکستن شیشه ها و یا جرائم جدی تر از روی عمد انجام می دهند تا با دستگیر شدن احساس گناه آنان جبران گردد. (همان منبع)

راههای کاهش اضطراب

دو جنبه فیزیولوژیکی و شناختی اضطراب چنان با هم ارتباط دا رند که اگر داروئی تجویز شود که میزان ضربان قلب را افزایش دهد فرد احساس اضطراب خواهد کرد و بر عکس اگر باعث شویم که فردی مضطرب شود میزان ضربان قلبش افزایش خواهد یافت. بنابراین این روش درمانی که برای کاهش اضطراب، در نظر گرفته می شود. می توان از طریق تاثیر هر یک از جنبه های فیزیولوژیک یا شناختی یا تاثیر بر هر دو آنها اعمال شود

برای درمان اضطراب با تاکید بر جنبه فیزیولوژیکی آن دو روش وجود دارد

1- دارو

در واسط دهه 1950 میل تاون[3] (مپروبامیت) برای اولین بار در مورد بیماران مضطرب به کار برده شد. بیماران مضطرب چند دقیقه عمیقا آرام می شوند، ولی هشیار می ماندند و مشکلات آنها که لحظات قبل از مصرف دارو آنها را تحلیل می برد، اکنون به نظر می رسید که از بین رفته اند، آنها راحتتر می توانستند بخوابند ، میل تاون وسیعا تجویز می‌شود

لیبریوم (کلردیازپوکسید) جایگزین میل تاون شد و مقام اول تجویز را در دنیا کسب کرد و والیوم (دیازپام) که پنج برابر قوی تر است جای لیبریوم را گرفت . (برگر1970، کوهن، 1970)

وقتی کسی مصرف داورهای اضطراب زداها را متوقف می کند، اضطراب معمولا با تمام نیرو بر می گردد، وقتی اضطراب از یک مشکل واقعی ناشی می شود، فرد در می یابد که در این فاصله برای حل کردن آن هیچ کاری انجام نداده است داورهای اضطراب به اندازه داروهای ضد روان پریشی و ضد افسردگی آثار جانبی خیلی نیرومندی ندارد

آنها حتی با مقدار مصرف زیاد، احتمالا مهلک نیستند. اما بر خلاف داروهای ضد روان پریشی و ضد افسردگی هر چه شما داروهای ضد اضطراب را به مدت طولانی تر مصرف کنید، کمتر موثر واقع می شوند و احتمالا اعتیاد آورند .(برگ، تینکلن، 1977)

علاوه بر این ، داروها بر دو اختلال اضطراب اساسی تاثیری ندارند

1) اختلال وحشتزدگی[4] 2) اختلال اضطراب فراگیر[5] (تایرر، مورفی و همکاران 1988) داروهای ضد اضطراب قوی تر چون آلپرازولام (اکساتاکس) ویتابلوکرها ، بهبودی نسبتا کمتری (حدود 50 در صد) به دست می آید ، نرخ بالا بر گشت بیماری در اثر قطع دارو بیانگر اثر سطحی آنها بر اضطراب افراد فوبیک است . (ورسیانی، ماندیم، ناروی و همکاران 1988)

داروهای ضد اضطراب تا زمانی که مصرف دارو ادامه دارد. نشانه های اضطراب را آشکارا کاهش می دهند. با این حال، چون پس از توقف مصرف دارو، برگشت بیماری محتمل است، و از آنجایی که این داروها تا اندازه ای پتانسیل اعتیاد دارند، داروهای ضد اضطراب درمان ایده آلی نیستند. جای تاسف است که حتی بررسیهای دارویی بخوبی کنترل شده در این زمینه، پس از پی گیری بیمارانی که مصرف دارو را قطع کرده اند، نتیجه خوبی از آن نگرفته اند. (مک لئور، هون، زیمولی 1990)

 

2- «ریلکسیشن»

روش دیگر، این است که به فرد مضطرب شیوه آرام بخشی عضلانی را بیاموزیم که البته هر دو این روشها این ایراد را دارند که تنها تا زمانی که به کار گرفته می شوند، می توانند اضطراب را کاهش دهند و به محض آنکه فرد مصرف دارو یا تمرین آرام بخشی را متوقف سازد اضطراب دوباره باز می گردد. (برگر، کوهن 1970)

3- رفتار درمانی[6]

به عنوان روشی درمانی برای کاهش اضطراب در قالب حساسیت زدایی منظم است . در این روش به مراجع، آرام بخشی عضلانی آموزش داده می شود و سپس به تدریج تصورهای ذهنی «اضطراب برانگیز» از حالت کم تا زیاد در حالیکه مراجع در حالت ‌آرامش قرار دارد، ارائه می گردد. اصول اساسی این روش از شرطی شدن کلاسیک، یعنی همراه کردن محرک اضطراب بر انگیز با پاسخ آرام بخش عضلانی که متضاد با اضطراب است اقتباس شده است. (همان منبع)

مکانیسمهای دفاعی اضطراب

سرکوبی[7]

احتمالا شناخته شده ترین و از دیدگاه استدلال مهمترین مکانیسم دفاعی و نظریه روان تحلیل گری است . آنچه مسلم است آن است که موضوعات بالقوه تهدید کننده از ضمیر خود آگاه ازمیان برداشته می شوند. بنابراین دیگر امکان دسترسی به آن حتی بهنگام نیاز وجود ندارد. موضوعات سرکوب شده عمدتا یک آرزو یا تکانه ای نشات گرفته از نهاد هستند در نظریه فروید به سرکوبی به عنوان موضوعی که از بخش ناخود ‌آگاه فن سرچشمه گرفته است ، نگریسته می شود، مهمترین سرکوبی ها در دوران کودکی روی می دهد. اگر چه سرکوبی فرد را از تهدیدات خارجی محافظت می کند، ولی هرگز او را از روبه رو شدن با مسائل نمی تواند باز دارد. سرکوبی ها معمولا دایمی بوده و تا دوره های بعدی زندگی پابرجا می مانند و احتمالا باعث بروز نشانگان عصبی در زندگی بزرگسالی می گردند. (الیور 1380) سرکوبی صرفا از فشار غیر قابل قبول تکانه ها و خاطرات زیر سطح آگاهی و نگهداری شده در سطح ناهشیار تشکیل شده است. تحریکات سرکوب شده، هرگز نابود نگردیده و زمانیکه خود سپر دفاعی خود را از دست می دهد. غالبا در سطح هوشیار ظاهر می گردند. (آلن .ا.اراس 1378)

سرکوب کردن یا واپس زدن یکی از مکانیسمهای دفاعی است که برخی از افراد برای انکار آرزوهای بدو و نامطبوع خود که مخالف موازین اخلاقی باشد انجام می دهند. با انجام این واکنش انگیزه ها و امیال نامطلوب سرکوب شده و با دور شدن از صحنه آگاهی فراموش می شوند . زنی که ازدواج نکرده و ارضای میل جنسی از راه نامشروع را گناه می داند، با بیرون راندن این انگیزه از وجدان آگاه از تنش و اضطراب خود می کاهد (دکتر نوری، 1368)

فرافکنی[8]

فرافکنی زمانی به عنوان مکانیزم دفاعی به کار برده می شود که تحریکات غیر قابل قبول فرد به دیگران نسبت داده می شود . همین که فرافکنی رخ دهد، فرد انرژی زیادی را جهت آزار و اذیت آنهایی که تحریکات خود را بر او به کار گرفته اند مصروف می دارد. در این هنگام به نظر می رسد که خود قادر نیست به طور مناسب با تحریکات درونی مقابله کند و خود را در مقابل آنهایی که احتمالا تحریکات خارجی دارند، مجهز تر احساس می کند، که البته این دو مطلب نشان می دهد که فرافکنی نه تنها مکانیزم دفاعی موثر نبوده بلکه رابطه فرد را با سایر افراد نیز خرابتر می کند . (آلن .ا. راس 1378)

تکانه های خطر ناکی را که فرد در خود می پروراند ممکن است به صورت ناخود آگاه به فرد دیگری نسبت داده شود . فرافکنی به طرق گوناگون صورت می پذیرد. مانند این باور که دیگران قصد آسیب رساندن به فرد را دارند که در حقیقت این خود فرد است که آرزوی آسیب زدن به دیگران را دارد (الیور، 1382)

زن زشت و بیقواره ای که دیگران به او توجهی ندارند در محافل خاله زنکی به برون افکنی متوسل شده و می گوید می بینی خواهر! چقدر مردها مزاحم ما هستند! بدیهی است این زن تا حدودی از اضطراب خود کاسته و از فشار درون رهایی یافته است، اما اگر از این دفاع بیش از اندازه استفاده شود بتدریج اختلالهای روانی فرد را از آزار خواهد داد. (دکتر نوری 1368)

درون فکنی[9]

این مکانیزم ضد فرافکنی است . با این وسیله دفاعی فرد می کوشد گرایشها، آرزوها و هدفهای دیگران را به خود نسبت دهد. در فرایند درون فکنی شخصیت اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و حتی علمی فرد شکل می گیرد. یعنی جنبه های مثبت ، زشت یا زیبای پدران و مادران یا هر کسی که فرد با او ارتباط دارد انعکاس می یابد و اغلب فرا خود شخصیت او را تشکیل می دهد. (آلن. ا. راس 1378)

همانند سازی[10]

همانند سازی یکی از وسیله های دفاعی است که فرد کوشش می کند به یاری آن خود را از نظر لباس، طرح ، آرایش موی سر و صورت و رفتار و کردار با شخص کامیاب همساز و همنوا کند  و چنان خود را با او همبسته و نزدیک تصور نماید که پیشرفتها و کامیابی های او را نیز از آن خویش بپندارد. (همان منبع بالا)

هنگامی که ارضای برخی از نیازمندیهای انسان با ناکامی مواجه شود ممکن است فرد به مکانیسم همانند سازی متوسل شود. اگر چه بیشتر مردم از مکانیسم همانند شدن استفاده می کنند اما تردیدی نیست که در همانندسازی افراطی اختلالهای شدید روانی و شخصیتی عارض فرد می گردد. فرد با تصوری که از فرد دیگر دارد و اندیشه و رفتار آ‌ن شخص ارزش و اهمیتی در اجتماع دارد، اندیشه و رفتار خود را همانند او می سازد. (دکتر نوری 1368)

انکار[11]

فرافکنی انکار عبارت است از نسبت دادن احساسها و تجربیاتی به دیگران که ما شخصا داشتن آنها را انکار می کنیم و معمولا آنها را سرکوب می کنیم . (آلن .ا.راس 1378) شاید آشکارترین مکانیسم های دفاعی انکار یک چیز ناخوشایند باشد. انکار می تواند نقش مهمی در ‌‏فرآیند تالم بهنگام رود رویی با اخبار بد، ناخوشی ها و مرگ ایفا نماید. مراقبت از «من» تاجایی مهم است که باعث پیشبرد زندگی با آسایش روان شناختی بیشتر گردد زیرا ما آگاهانه به آنچه که مایلیم معتقدیم نه ضرورتا آنچه واقعا وجود دارد. (الیور، 1382)

 

جا به جایی[12]

هنگامی که انگیزه ای ناکام می شود برای ارضاء مسیرش را تغییر می دهد و هدف دیگر را بر می گزیند . به عبارت دیگر وقتی افراد زیر فشار تاثیرات و احساسات هیجانی قرار می گیرند و نمی توانند در برابر آنهایی که موجب ناراحتی هایشان شده اند در مقام ایستادگی بر آیند گاهی با حمله کردن به افراد بی گناه خود را از فشار و تنش احساسهای نامطلوب رهایی می بخشد. (آلن. ا. راس 1378)

زمانی که موقعیت خطرناکی پیش آ‌ید و یا در جهت دهی تکانه ها و احساسات نسبت با اشیاء دچار خشم و ناکامی می گردیم (مانند آزار دیدن کودک از جانب پدر) متوجه موضوعات بی خطرتر مانند اسباب بازی ها، یا افرادی که کمتر تهدید کننده هستند مانند کودکی دیگر و یا حتی خودمان (بازگشت به سوی خود) می گردیم این حالت را جابه جایی می نامند. (الیور 1382)

خیالبافی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها در word

بیان مساله  
توافق بر سر مفهوم پیشگیری از اعتیاد  
طیف فعالیت های پیشگیرانه  
مشخصه های محله :  
مهمترین عوامل تشکیل دهنده هویت محله های شهری :  
عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله :  
منابع ومنابعی برای مطالعه ی بیشتر:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها در word

محمدی.اعظم؛فرهنگ فر.فرهاد-چیستی محله های شهری

معاونت امور فرهنگی وپیشگیری -1386- دفتر تحقیق وتوسعه- گزارش طرح نیاز سنجی اجتماع محور در محله های شهری وروستایی کشور

نارنجی ها.هومان و همکاران(1386)-ارزیابی سریع وضعیت سؤمصرف مواد درایران-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-مؤسسه داریوش-خلاصه طرح

نوری .ر وهمکاران-1-((138 – تحلیل روند اعتیاد در طی دو دهه اخیر،صفحه

نوری .ر وهمکاران-2-((138 – تحلیل روند اعتیاد در طی دو دهه اخیر،صفحه-135-

رزاقی، عمران محمد و دیگران (گروه ملی تحقیق) با همکاری برنامه کنترل مواد ملل متحد ـ ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران ـ سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ـ چاپ اول 1382 ـ صفحه

رفیعی،حسن(1385)- الفبای برنامه های اجتماع محور- سخنرانی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

احترامی. مهرداد-1-،1384،رویکرد مرحله ای به بیمه پیشگیری در ایران- پیشنهادهایی برای اجرا-کارگاه هماندیشی بیمه پیشگیری- وزارت رفاه وتامین اجتماعی

) احترامی. مهرداد ـ (1384) اجتماع مقتدر ـ از مجموعه مقالات کتاب اقتدار افزایی در دست چاپ ـ ارائه شده در کارگاه اقتدار افزایی

ـ احترامی، م.، سازمان اجتماعی پایدار در مقیاس محله ای، مقالات همایش توسعه محلی چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران، اسفند 1383 ـ صفحه

احترامی،مهرداد. 1389-عوامل خطر ومحافظ در محله ها-

World drug report(2010)-unodc-pp

Feizzadeh-2006;Islamic Republic of Iran HIV/AIDS Situation and Response Analysis -p.6

B & Kickbusch I. , Health Promotion Research – Toward anew social epidemidogy. WHO. Regional Publication European series. No. 37 – PP: 422 –

Anderson , R. Health Promotion: an Overview Edinburgh , Scottish Health Education Group , 1984 (European Monographs in Health Education Research , No. 6 – PP.11 )

Dalgard , O. S. Bomilj og Psykisk helse [Home envivonment and Psychological Health J. Uslo. Universitets for laget , 1980 PP: 15 – From WHO. European Series No. 37 – PP

Metsch J. & Veney , J. Consumer Participation and social accountability. Medical Care , 14 (4): 283 – 293 (1976)

Bandura – 2 & Kickbusch I. , Health Promotion Research – Toward anew social epidemidogy. WHO. Regional Publication European series. No. 37 – PP: 487 –

A Planner’s Guide , NIH Publication (1992) Making Health Communication Programs Work # 92 – 1493 , U. S. Department of Health and Human Services , Public health Service , National institutes of Health , Office of Cancer Communications , National Cancer Institute , April

Wurzbach , M. E. , Community Health Education and Promotion , A Guide to Program Desiqn and Evaluation ; 2 nd edition ; Jones and Bartlett Pub ; London , Canada , U. S. A – 2004 ; PP

PATCH: (1995) Planned Approach To Community Health , Centers for Disease Control and Prevention , National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion , Division of Chronic Disease Control and Community Intervention , Atlanta , Georgia 30333 , revised Jounary 1995 – From

NIDA (1996) , National Institutes of Health , U. S. Department of Health and Human Services ,

Latimer William W. , New Comb , M. – Winters Ken C. – Stinchfield Randy D./ (2000) Adolescent Substance Abuse Treatmeut Outcome: The Role of Substance Abuse Problem Severity , Psychosocial , and Treatment Factors – Journal of Counseling and Clinical Psychology – 2000 Vol. 68 , No 4 , 684 –

Kumpfer , K. ; Wanberg , K. ; and Martinez , D. (1996) “Strenghtening Families Program.” Workshop held at Second National Training Conference on Strengthening American’s Families , Snowbird , UT , Oct 12 – 14 ,

(NCADI) at – 1 – 800 – 729 – 6686 Prevention Drug use Among Children and Adolescents: A Research – Based Guide for the Community. This Publication is available from the National

NIDA Notes (2002) – Drug Abuse Prevention Research Update – Risk and Protective Factors in Drug Abuse Prevention – Vol 16 , No. 6 (February 2002)

Phillips JL and Springer JF (1997) implementation of Community interventions: lesson learned in Secretary’s youth Substance abuse Prevention initiative. Resource Papers , Rockuille MD Substnce abuse And Mental health Services administration. Washington D. C: US Department of health and Human Services

Hope , T. (1995) Community Crime prevention. In Torny Mand Farrington Deds. Building a Safer Society. Chicago: University of Chicago

Caph. Gmv. Edu – GEORGE MASON UNIVERSITY Qualitative evaluation , Qualitative Research: The What and Why Center for the Advancement of Public Health , Department of Health , Fitness and Recreation Resources , Graduate School of Education

Aadac. com – Community Action on Drug Abuse Prevention – Alberta Alcohol and drug Abuse Commission An Agency of the Government of Alberta

Wallack , L. & Montgomery , K. 256 – 267 ; Advertising for All By the year 2000 , Public health implications for less developed Countries

Schaps , E. (2000) , Caring School Community Program , Development Studies Center , Embarcadero , Dakland – www. Devstu. Org – From: NIDA , Examples of Research Based Drug Abuse Prevention Programs

Streneg the ningimg families Program. Org , Kumpfer , K. , Strengthening families Program

Penza , M. A. , NIDA, , Preventing Drug Abuse Through the Community: Multi Component Programs Make the Difference From: NIDA , National Conference on Drug Abuse Prevention Research: Presentations , Papers , and Re Commendations

Botvin, G. J. , Baker , E. Dusenbury , L. Botvin , E. M. , and Diaz , T. (1995) , Long – Term Follow Up results of a randomized drug Abuse Prevention Trial in a White middle – Class Population JAMA , 237 (14): 1106 – 1112 , 1995 – NIDA Notes – Vol 14 – No

Lawinson , J. H. , 1997 , PP: 755 – 764 , Substance Abuse A Comprehensive Text book , Pub. Williams & Wilkins , Maryland , Pemsylvania , P

بیان مساله

در شرایط حاضر اعتیاد از جمله مهمترین معضلات سلامت در کشور تلقی می شود .در مطالعه ای که دفتر تحقیق و توسعه سازمان بهزیستی کشور در سال86 در 25 استان کشور انجام داد ،مردم و افراد کلیدی اعتیاد را به عنوان سومین مشکل مهم رفاهی و سلامتی خود معرفی کردند(معاونت امور فرهنگی وپیشگیری -1386). مطابق گزارشات رسمی ،ایران در سال 86 حدود 2 میلیون نفر افراد مصرف کننده ی مواد داشته که به صورت غیر قانونی مواد مصرف می کرده اند(نارنجی ها-1386). همچنین که ایران بالاترین شیوع مصرف مواد افیونی در جهان را   به نسبت جمعیت دارد(گزارش دفتر مواد وجرم سازمان ملل متحد-2010)،آمار مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد یا حوادث مرتبط با مصرف نیز بالاست(نوری وهمکاران-1-7(138

شیوع و بروز ایدز ، که بر اساس بعضی برآوردها تا سال 2015  حدود 5% از  GDP کشور را به خود اختصاص خواهد داد (feizzade-2006)،بر خلاف سایر کشورهای جهان  به اعتیاد تزریقی ربط پیدا می کند.در بین زنان مبتلا به ویروس ،اغلب موارد شوهران این افراد معتادان تزریقی بوده اند

در بسیاری از سال های پس از انقلاب بیشتر موارد زندانیان را افرادی تشکیل می داده اند که به نحوی با مصرف یا توزیع مواد سرو کار داشته اند(نوری وهمکاران-2-7(138 شهدا و مجروحان زیادی از نیروی انتظامی کشور ،در ضمن اقدامات مقابله ای تقدیم کشور شده است

طلاق،سرقت،روسپی گری ،تجاوزبه عنف، درگیری فیزیکی، اختلالات گذرا و بعضا پایدارروانپزشکی وبسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی به این پدیده ی آسیب زای

اجتماعی ربط پیدا می کند. بنابر این اعتیاد به عنوان یک مشکل پیش رو بایستی  مد نظر قرار گیرد و برای مقبله با آن چاره ای اندیشید

بر اساس مطالعات صورت گرفته و اسناد بالا دستی کشور(از جمله قانون برنامه ی چهارم، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، و سند جامع پیشگیری از اعتیاد)و همچنین مطالعات بین المللی ،گروه های اصلی که در امر مبارزه با اعتیاد مخاطب تلقی می شوند عبارتند از،افراد،گروه های همتا،خانواده ها،کانون های تحصیلی(مدارس و دانشگاه ها)،محیط های کار،ومحله ها

بحثی که در پی می آید به موضوع پیشگیری از اعتیاد در محله ها می پردازد

1)مبانی نظری الف – اعتیاد

از نظر علمی منظور از اعتیاد وابسته شدن فرد به یک ماده ی بیرونی است که مصرف آن بر روان فرد اثر می گذارد(و از این طریق بر رفتار وی مؤثر است) ،چنانچه فرد این ماده را مصرف نکند علائم ناخوشایندی در وی بروز می کند، فرد مجبور است برای ایجاد تجربه یخوشایند اولیه یا جلوگیری از علائم محرومیت(علائم ناخوشایند ) علاوه بر آنکه به مصرف ادامه دهد،مقدار ماده ی مصرفی را نیز مرتب افزایش بدهد. رفتاری که در فرد به عنوان نتیجه ی مصرف مواد ایجاد می شود ،رفتار نامطلوبی است ،مصرف مواد به عملکرد فردی،خانوادگی و اجتماعی فرد آسیب جدی وارد می کند و اشتغال ذهنی او از تمام آنچه برای زندگی سالم ومولد لازم است منتزع شده و صرفا به موضوعات مربوط به مواد و مصرف آن محدود می شود

لازم به ذکر است این حالت ممکن است در شرایط دیگری نیز پیش بیاید و ایجاد اعتیاد های دیگری به جز اعتیاد به مواد را ایجاد کند ( اعتیاد به قمار، اعتیاد به روابط جنسی، اعتیاد به خرید،اعتیاد به گروه و فرقه، اعتیاد به رایانه،اعتیاد به خوردن،;،و حتی اعتیاد به کار)

ایجاد این ناخوشی مسیری را طی می کند و بر روی ویژگی هایی از شرایط فردی،خانوادگی و محیطی فرد سوار می شود. به این عوامل که باعث افزایش احتمال بروز مشکل می شود، عوامل خطر می گوییم. هر چقدر این عوامل خطر بیشتر باشد ،احتمال پیدا شدن مشکل بیشتر خواهد بود . در مقابل عواملی نیز وجو د دارند که احتمال پیدا شدن مشکل را کاهش می دهند، که به آنان عوامل محافظ می گوییم

این عوامل خطر ومحافظ در فرد،خانواده،گروه همتا ، محیط آموزشی و اجتماعات بررسی شده اند و در بسیاری از پژوهش ها، موضوع اصلی تحقیق شناسایی این عوامل بوده است.در اینجا به عوامل خطر ومحافظ محلی اشاره ای می شود(جدول-1)عوامل خطر در محله ها

ـ معیارهای اجتماعی که مصرف مواد را مجاز بداند؛این معیار ها را در تاریخچه ی بسیاری از کشورها (از جمله کشور خود) می یابیم. این قبیل معیارها ورود فرد به مصرف مواد را مجاز می داند و نیز ایجاد شرایط عرضه ی مواد را نادرست تلقی نمی کند،این دو امکان ورود تمام افراد ، از جمله افرادی که سایر شرایط درونی و خانوادگی پرخطر را دارند به دامنه ی مصرف مواد مهیا می کند.علاوه بر آن فرهنگ جایگزینی تلاش برای حل مساله ونیز لذت جویی از طریق غیر اصولی،همچنین پذیرش نسبی عوارض رفتاری مواد تغییر دهنده ی حالت روانی را می پذیرد

جدول -1:عوامل خطر و محافظ درمقابل اعتیاد در محله ها

ردیف عنوان (عامل خطر) معیارهای اجتماعی که مصرف مواد را مجاز بداند فقر فقدان تقیّد و وابستگی (Bonding) اجتماعی نابسامانی جامعه محرومیت از حقوق شهروندی دسترسی آسان به سیگار، الکل و مواد بی خانمانی فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی برای جوانان میزان جابجایی زیاد در محله تعداد خانواده های دارای بیمار روانی در محله تعداد خانواده های دارای مشکلات ارتباطی میزان مصرف الکل و سایر مواد در محله سیاست های تشویق و ترویج مواد پیام های تبلیغاتی خاص قوانین بی کفایت برای مصرف مواد (مثل سیگار یا الکل) در سنین پایین ردیف عنوان(عوامل محافظ) فرصت های اجتماعی و تفریحی مناسب میزان حمایت پلیس از جوانان فرصت مشارکت همه ی افراد در سنین مختلف امکان انجام فعالیت های پس از مدرسه در محله پیوند افراد با نهادهای اجتماعی دلبستگی و شبکه های روابط اجتماعی دسترسی به خدمات اجتماعی و عمومی نفوذ هنجار های ضد مواد هماهنگی و همکاری در بین سازمان های محله آگاهی از قوانین شیوع پایین جرم وبزه در اطرافیان

ـ فقر؛ مطالعات نشان داده است محله هایی که فقر در آنها بیشتر است، مشکلات اجتماعی بیشتری را نیز دارند. برخی از مطالعات که تلاش کرده است بین ثروت زیاد و ایجاد اعتیاد رابطه ی متقنی برقرار کند، در منابع عمومی به شکل جهانی هنوز در حال وارسی است. گرچه مطالعات مصرف مواد را در سطوح میانی جامعه کمتر نشان می دهد(یک مطالعه ی مفصل مروری ،در ایران مطلب درست خلاف این را نشان داده است). در اینجا ما بایستی مراقب یک خطای شایع باشیم که استعداد زیادی برای ارتکاب به آن وجود دارد. “بیان نمونه هایی از تجربه های فردی با حجم نمونه ی نامناسب و با شیوه ای غیر از شیوه های مقایسه ای و نتیجه گیری از این نمونه ها”

به هر حال موضوع اصلی ما در اینجا محله هاست که در آن فقر عامل خطر تلقی می شود

فقدان تقیّد و وابستگی (Bonding) اجتماعی؛ مطالعاتی که به بررسی سرمایه ی اجتماعی می پردازد در این مورد نتایجی را نشان داده است، کاهش احساس تعلق به محله و سرنوشت آن، احساس بی ارتباطی سرنوشت همسایه ها، نداشتن احساس مسئولیت با ایجاد مشکلات در محله رابطه پیدا می کند، به این دلیل روشن که فرایند پیدا شدن آسیب را کسی موضوع خود تلقی نخواهد کرد

نابسامانی جامعه؛ روشن نبودن قوانین و نحوه ی پی گیری و اجرای آنها، روشن نبودن رابطه ی افراد، اشکال در وجود شبکه های محلی و جریان قطع شده یا نادرست اطلاعات و اطاعت و رهبری، وموارد مشابه منجر به ایجاد مشکلات روان شناختی و جسمی می شود، روابط لازم برای حمایت و مقابله با استرس ها را کم می کند، هنجارها را از انتفاع می اندازد و به شیوه های مشابه تقدم نفع فردی را با فاصله ی بسیار زیادی بر نفع جمعی (و بی ارتباطی بین این دو را) دامن می زند، این خود یعنی آمادگی برای پیدایش آسیب

محرومیت از حقوق شهروندی؛ این امر به معنای بریدن رابطه ی بین خواسته های انسانی یک فرد، آزادی او، درخواست ایجاد آرامش از اجتماع و محله و تحمیل استرس به وی خواهد بود، این امر استفاده از مواد را تسهیل می کند

در خصوص حقوق شهروندی، و سرمایه ی اجتماعی مطالعات متعددی صورت گرفته است و رابطه ی آنها با مشکلات اجتماعی به وسعت بررسی گردیده

دسترسی آسان به سیگار، الکل و مواد؛ گرچه مطالعاتی نشان می دهد که مثلاً مصرف کوکائین در بین تولیدکنندگان و اجتماعات فروشنده کمتر است، اما مطالعات بین میزان دسترسی و شیوع بیشتر رابطه نشان داده است (همبستگی). سخت شدن دسترسی (مثلاً به سیگار) و سایر شرایطی که بخشی از پیشگیری وضعی است (مثلاً افزایش قیمت سیگار در فرانسه، قانون جمع آوری قلیان در رستوران ها در ایران، اجازه نداشتن فروشگاه های عرضه کننده ی الکل برای تأسیس در مجاور مدارس، عدم اجازه ی فروش سیگار به بچه ها یا 😉 شیوع مصرف را کم می کند

بی خانمانی؛ مرتبط با فقر از یک سو و از سوی دیگر ممکن است به معنای حضور افرادی باشد که به علت اعتیاد امکانات خود را از دست داده اند و هم خود و هم لزوم تأمین معاش فردی آنها و فروش مواد، باعث بالا رفتن بروز و شیوع اعتیاد در محله می شود

فقدان منابع اقتصادی و اجتماعی برای جوانان؛ این موضوع علاوه بر آنکه ایجاد فقر می کند، احساس تعلق محلی را کم کرده، باعث افزایش جابجایی محلی و نیز خروج جوانان از محله می شود، امکان رقابت بر سر منابع محدود را نیز ایجاد می کند. از نظر اجتماعی نیز باعث عدم توسعه قابلیت های فردی و مشارکت خواهد شد

میزان جابجایی زیاد در محله؛ اگر زیاد باشد عامل خطر محسوب می شود زیرا احساس تعلق شکل نمی گیرد، منابع فردی و خانوادگی مصروف محله نشده، شبکه های حمایتی و اصلاحی ایجاد نمی شوند. سرمایه گذاری در محله کاهش می یابد و تغییرات دراز مدت پیشگیرانه مورد توجه ساکنان قرار نمی گیرد

تعداد خانواده های دارای بیمار روانی در محله؛ سلامت روان، آموزش و مراقبت از فرزندان، توانایی تحلیل مسائل محله، امکان تخصیص منابع برای محله، امکان لازم برای سازمان دهی محلی، توانایی تولید اطلاعات و نظام رهبری و مواردی از این دست با افزایش بیماران روانی در خانواده های یک محله کم می شود

تعداد خانواده های دارای مشکلات ارتباطی؛ که در ایجاد شبکه، سرمایه ی اجتماعی، منافع مشترک و آشنایی با شرایط محله، اشکال ایجاد می کند

میزان مصرف الکل و سایر مواد در محله؛ که مربوط به در دسترس بودن و نیز هنجارهای محله، بعلاوه سایر مشکلات مطروحه در قبل می شود

سیاست های تشویق و ترویج مواد؛ این سیاست ها به احتمال زیاد از شبکه های رهبری محله نشأت می گیرد و یا به دلیل بی سازمانی محلی، جای خود را برای اعمال نفوذ باز می کند

پیام های تبلیغاتی خاص؛ که رفتار بی محابا، سوء مصرف مواد، هنجارهای ضد اجتماعی، بی توجهی به قوانین لذت جویی، جدایی از ارتباط با اعضای خانواده یا ساکنان محله، و موارد مشابه را تبلیغ می کند

قوانین بی کفایت برای مصرف مواد (مثل سیگار یا الکل) در سنین پایین؛ عدم وجود این قوانین یا عدم رعایت آنها (مثلاً فروختن سیگار در کشور ما به کودکان ممنوع است یا فروش دانه ای سیگار ممنوع است) ایجاد اشکال می کند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه و همبستگی بین سبک های رهبری و رضایت شغلی كاركنان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه و همبستگی بین سبک های رهبری و رضایت شغلی كاركنان در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه و همبستگی بین سبک های رهبری و رضایت شغلی كاركنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و كنجكاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال 1980 درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد كه رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی كه جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد ( باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به كیفیت جهانی ( استانداردهای ISO 9000  ) و تشكیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه كالاهای با كیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.
از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند كه جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای « تك شغل سنتی » گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداكثر توانایی‌های كاركنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بكارگیری سبكهای رهبری صحیح و كسب رضایت آنان ممكن می‌باشد.
بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان كشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌كنند و نتایج حاصل ار با موشكافی به بحث می‌گذارند، باشد كه گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» ( نقل از خلیلی، صفحه 183).
«لیكن روشنفكران و صاحبان اندیشه در كشورهای توسعه نیافته اكثراً‌ از فعالیت‌های علمی كاربردی و پژوهش‌های میدانی بومی دور مانده‌اند. هنوز بر ما روشن نیست كه سازمانهای موفق كشورمان كدامند، چه ویژگی‌هایی دارند، تاریخچه و سابقه رشد آنها چیست. نقش مدیران در آنها چه بود، شیوه های مدیریت، آموزش، ارتقاء، استخدام و… در آنجا چگونه است. و صدها پرسش دیگری از این دست بدون پاسخ باقی مانده است» ( نقل از خلیلی، صفحه 182). از طرفی « پژوهش به ویژه در زمینه‌های سازمان و مدیریت علاقمندان چندانی ندارد، و انگشت شمار علاقمندان هم ابزار و امكانات اجرایی كافی در اختیار ندارند» ( نقل از خلیلی، صفحه 182). « لذا ضروری است كه بخش دولتی به صورتی سازمان یافته تحقیق و توسعه را در زمینه مدیریت و سازمان با جدیت تمام آغار نماید، تا از این رهگذر به توان راه حلهای بومی سازمانهای كشور را چشم داشت» ( خلیلی، صفحه 183).

فهرست منابع

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی
1-    بررسی عوامل موثر در انگیزش شغل كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظریه سلسله مراتبی نیازهای آبراهام طرنو- پژوهشگرك علی ملاحسینی- سال تحصیلی 77-76.
2-    پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی- بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین بخش فرهنگ در اصفهان- پژوهشگر محمود مراثی- یهمن 1379.
3-    پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی- تعیین سهم هر یك از عوامل موثر (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان كاری) در بهره‌وری دبیرن آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر پژوهشگر نیما ترابیان فر- زمستان 81
4-    پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی- سبك مدیریت مدیران و رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی- پژوهشگر موسی جعفر زاده 75.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی محتوای كتاب های هنر از دیدگاه معلمین هنر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی محتوای كتاب های هنر از دیدگاه معلمین هنر در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی محتوای كتاب های هنر از دیدگاه معلمین هنر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست جداول

1    – مشخصات دبیران هنر 32
2    – میزان فعالیت های خارج از مدرسه دبیران هنر33
3    – اهمیت ضرورت داشتن كتاب هنر برای دانش آموزان 33
4    – میزان اختصاص ساعت تدریس هنر در مدارس    34
5    –  آموزش بخشهای مختلف كتاب هنر توسط معلمین هنر 35
6    –  روشهای تدریس كتاب هنر 36
7    –  میزان علاقمندی دانش آموزان به فعالیت های هنری 37
8    –  میزان تأثیر كتاب روش تدریس دربهبودجریان‌تدریس هنر 38
9    –  میزان دسترسی دانش آموزان به ابزار و وسایل مورد نظر 38
10    –  موجودی كتابهای هنری دركتابخانه ها 39
11    –  مشكلات موجود درامر تدریس درس هنر 40
12    –  تقدّم آموزش خط نستعلیق با قلم ریز قبل از آموزش با قلم 41
13    –  تألیف كتب هنر بر اساس جنسیت 41
14    –  گنجانیدن مسائل اقلیمی و هنرهای بومی درتألیف كتب هنر 43
15    –  ضرورت تشكیل كلاسهای ضمن خدمت    44
16    –  نظرات و پیشنهادات راجع به كتب هنر 45

 

فهرست مطالب

فصل اول ـ كلیات
مقدمه1
بیان مسئله 4
اهداف تحقیق 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
سوالات تحقیق  10
متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 11
فصل دوم ـ مبانی نظری تحقیق
ادبیات تحقیق  16
 پیشینه تحقیق  25
فصل سوم – روش تحقیق
نوع تحقیق  29
جامعه آماری . حجم نمونه و روش نمونه گیری 29
ابزار تحقیق 29
روش تجزیه و تحلیل داده ها  30
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها  32
فصل پنجم ـ بررسی یافته های تحقیق
نتیجه گیری  48
محدودیت ها 50
پیشنهادات 51
فصل ششم ـ خلاصه تحقیق
خلاصه تحقیق  53
منابع و مآخذ
فهرست منابع 57
ضمائم
پرسشنامه 59

 

چكیده
این تحقیق در سال 1381 با عنوان « بررسی محتوای كتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر » انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است .
1ـ آیا اكثریت معلمین هنر قادر به تدریس محتوای كتب درسی هنر
می باشند .
2ـ آیا بی اهمیت بودن درس هنر در مدارس سبب بی تأثیر شدن این درس در روند رشد خلاقیت های هنری و علمی دانش آموزان شده است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین هنر مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 1 و 3 كرج تشكیل می دهند كه تعداد آنها 120 نفر می باشد و تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .
اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است كه در تألیف كتب هنر باید به بهره گیری از نظریات روانشناسان مسائل تربیتی كودكان و نوجوانان، استادان و نخبگان هنری ، معلمان با تجربه درامر آموزش هنر و خود دانش آموزان همت گماشت .
در رفع كمبود معلم متخصص و مجرب كوشید و مباحث كتاب به صورت مستقیم به دانش آموزان دیكته نشود تا قوه خلاقیت دانش آموزان پرورش یابد و از شیوه های نوین طراحی فراتر از مداد استفاده شود ، به نقاشی آزاد بیشتر توجه شود .

 

فهرست منابع :
1ـ تاریخ پزشكی ایران و سرزمین های خلافت شرقی ـ الگود ـ ترجمه باقر فرقانی
2ـ تاریخ تمدن اسلام ـ جرجی زیدان ـ ترجمه علی جواهر كلام
3ـ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ـ دكتر ذبیح الله صفا
4ـ تاریخ نجوم اسلامی ـ نلینو ـ ترجمه احمد آرام
5ـ خدمات متقابل اسلام و ایران ـ استاد شهید مرتضی مطهری
6ـ علم و تمدن در اسلام ـ سید حسین نصر ـ ترجمه احمد آرام
7ـ مقدمه ابن خلدون ـ ابن خلدون ـ ترجمه محمد پروین گنابادی
8 ـ مقدمه بر تاریخ علم ـ جورج سارتون ـ ترجمه غلامحسین صدری افشار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم در word دارای 315 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم در word

مقدمه
فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست
بخش اول
ضمیر ناخود آگاه چیست؟
آشنایی با دو نیمکره
بخش دوم
فروید و ضمیر ناخودآگاه
نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه
فصل دوم : آفرینش هنری کودکان
بخش اول
تاریخچه مطالعه نقاشی کودکان
طبقه‌بندی مراحل رشد نقاشی در کودکان
الف – خط‌خطی کردن ( از تولد تا دو سالگی )
ب – از دوسالگی تا پنج سالگی ( ماندالا)
ج – پنج تا هشت سالگی (شفاف‌بینی‌ )
د- هشت تا سیزده سالگی (واقع‌گرایی بصری)
مراحل رشد از دیدگاه پیاژه
مراحل رشد از دیدگاه فروید
بخش دوم
نقاشی چیست؟
الف – خط
ب – فضا
ج – رنگ
د – تصویر
هـ – سنبلها و نمادها
نظریهای ادراکی تصاویر
الف – نظریه‌های پرسپکتیو ـ فرافکنی
ب – نظریه‌های بوم شناختی گیبسون
ج – نظریه ساختمان‌گرایان درباره ادراک تصویر
د – نظریه گشتالت ادراک تصویری
بخش سوم
فرآیندهای پیچیده نقاشی و تأثیرات آن بر نقاشی کودکان
الف – زبان گرافیکی در نقاشی کودکان
– شکلهای ساده
– رجهان الگو و حرکت
– ترکیب‌بندی شکلهای و خطوط
– تعیین محل
– ترتیب و توالی
– برنامه‌ریزی
– طرح
ب – تأثیر موقعیت نسبی نقاشی
ج – تأثیر سرمشقهای بصری و مکانی
فصل سوم
افکار فروید و کاربردهای ضمیر ناخودآگاه در شکل‌گیری سبک سوررآلیسم
بخش اول
هنر نوین
سرآغاز
الف – مفهوم، شناخت، تصویر
ب – سبک، شکل، محتوا
بخش دوم
دادا بستری برای سوررآلیسم
الف – باروک تا دادا
ب – داداایسم
– آ‎غاز کار
– مانیفست‌ و بیانیه‌ها
– نتیجه و پایان کار داداایسم
بخش سوم
فروید و مراتب سوررآلیسم
الف – اتوماتیسم پدیده خود انگیختگی
ب – ضمیر ناخودآگاه
– تخیل
– رؤیا
– نماد
ج – از ارسطو تا هگل
د -نظریه‌های هنری فروید
تصعید یا برتر نمودن

بخش چهارم
سوررآلیسم
الف- آغاز کار
ب- بحثی در باب سوررآلیسم
فصل چهارم
مقایسه نقش ضمیر ناخودآگاه در آثار هنری کودک و هنرمندان سوررآلیسم
بخش اول
روش تحلیلی ساختار نقاشی کودکان
سرآغاز
بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوای نقاشی در کودکان
الف – تحلیل فضای نقاشی کودکان
ب – خطوط ترسیمی
ج –رنگ و تخیلات
– نماد رنگها
جنبه های تحلیلی ساختار نقاشی کودکان
الف – نمادگرایی‌ کلی و اجزای نمادین در نقاشی کودکان
– خانه – درخت – آدمک
بررسی سمبولیک ( اعضای آدمک )
الف – سر
ب – صورت
ج – تنه
د – اعضا
هـ – خورشید و ماه
و – حیوانات
نقاشی و ناسازگاری
– عقب افتادگی ذهنی
تفسیر نقاشی کودکان
سایه زدن
هنر و درک هنری کودکان
بخش دوم
تحلیل آثار نقاشی سوررآلیسم
سر آغاز
تحلیل در آثار نقاشی سوررآلیسم
اتوماتیسم در اروتیسم درسوررآل
نقش جنسیت در آثار کودکان
الف – ترسیم آدمک و مراحل تحول عاطفی
– مرحله دهانی
– مرحله مقعدی
– مرحله احلیلی
– مرحله اد‌یپی ـ تناسلی
ب – اولین ترسیمهای کودک از اختلاف جنسیت
ج – رمزگرایی جنسی در نقاشی
د – نمادهای جنسی در آثار نقاشی کودکان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم در word

1آرناسن . هاروارد . یورواردور ، تاریخ هنر نوین ، محمد تقی فرامرزی ، چاپ دوم ، انتشارات زرین و نگاه ، تهران ( 1374 )
2آریان پور . امیر حسین ، فروید ایسم ، چاپ دوم ، انتشارات امیر کبیر ، تهران
( 1375 )
3آریان پور کاشانی . عباس و منوچهر ، فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی ، چاپ هفتم ، انتشارات امیر کبیر، تهران ( 1370 )
4آل احمد . مصطفی ، سوررآلیسم ( انگاره زیبای شناسی هنری ) ، چاپ اول ، انتشارات نشانه ، تهران ( 1377 )
5ادواردز . بتی ، طراحی با سمت راست مغز ، عربعلی شروط ، چاپ دوم ، انتشارات عفاف ، تهران ( 1377 )
6استور . آنتونی ، فروید حسن مرندی ، چاپ اول ، انتشارات طرح نو ، تهران
( 1375 )
7برونر . سورداث ، پرستاری داخلی ـ جراحی ، مرتضی رلادرخان ، پردامنه بیشه بان ، چاپ دوم ، انتشارات بشری تهران ( 1372 )
8بیگزبی . سی . وی . ای ، دادا و سوررئالیسم ، حسن افشار ، چپ اول ، نشر مرکز ، تهران ( 1375 )
9توماس . وی . گلین و سیلک . ام . جی . آنجل ، مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان ، عباس مخبر، چاپ دوم ، انتشارات طرح نو ـ تهران ( 1380 )
10چیلورز . ایان و آزبورن . هـ . ، سبکها و مکتب های هنری ، فرهاد گشایش ، به چاپ اول ، انشارات عفاف تهران ( 1380 )
11دادستان . پریرخ ، ارزشیابی شخصیت کودکان ، چاپ اول ، انتشارات رشد ، تهران ، ( 1374 )
12دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ( سمت ) ، مکتب های روانشناسی و نقد آن ، چاپ سوم ، انتشارات سمت ، تهران ( 1376 )
13دی لئو . جوزف ، تفسیر نقاشی های کودکان ، فاطمه خروزان ، چاپ اول ، انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه توانبخشی تهران ( 1378 )
14سعیدی پور .‌‌ آذین فر ، فرهنگ فارسی خرد ، چاپ اول ، انتشارات فخر رازی تهران ( 1348 )
15رید . هربرت ، فلسفه هنر معاصر ، محمد تقی فرامرزی ، چاپ اول ، انتشارات نگاه ، تهران ( 1362 )
16سینگر . جی . دورتی و رونسن . ترسی ، مقدمه ای بر پیاژه ، کودک چگونه کر می‌کند ، مصطفی کریمی‌، چاپ دوم انتشارات آموزش ، تهران ( 1362 )
17فراری . اولیوریو . آنا ، نقاشی کودک و مفاهیم آن ، عبدالرضا صرافان ، چاپ هفتم ، انتشارات دستان ، تهران ( 1379 )
18فروید . زیگموند ، آینده یک پندار ، هاشم رضی ، چاپ رضی ، چاپ دوم ، انتشارات آسیا ، تهران ( 1375 )
19کامرون . جولیا ، راه هنرمند و بازیابی خلاقیت ، گیتی خوشدل ، چاپ سوم ، انتشارت پیکان تهران ( 1380 )
20کرمن . لویی ، تحلیل روانشناختی نقاشی کودکان ، مرتضی تفابیان ، چاپ اول ، انتشارات طوس تهران ( 1373 )
21کرمن . لویی ، نقاشی کودکان ؛ کاربرد قسمت ترسیم خانواده در کلنیک ، پریرخ دادستان ، چاپ سوم ، انتشارات رشد ، تهران ( 1381 )
22مقدسی . حمیده ، روانشناسی هنر برای کودکان عادی و استثنایی ، چاپ اول ، انتشارات چاپارفرزانگان تهران ( 1382 )
23مختاری . فرحناز ، روانشناسی نقاشی کودکان ، چاپ اول ، نشر اقاقی، تهران (1376 )

مقدمه

انسان بدوی چون «دم» یا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصویر برکه‌ها با او ملاقات و در سایه هایش او را همراه نمود و موجودات دیگر را نیز به خود قیاس سپس بر این باور شد که جادو علمی است قابل اطمینان و او را از گزند حوادث مصون و بر غلبه با دشمنان یاری می دهد . او با جادو ، رقصها ، شکلهای نقاشی شده بسیار ساده و انتزاعی و باورهایی راسخ ، بر مراسم جادویی تأکید می ورزید و این اعمال را تنها داروی امراض و برکت ریزش باران و غلبه بر رقیب و شکار می دانست . ولی هر چه از عمر بشر گذشت ، برخورد او  با عالم خارج بیشتر ، و آزمایشهای او مکررتر شد . حوزه دید و دریافت او وسعت گرفت و مفاهیم کهنه بی اعتبار گشت . بشر بیش از بیش به جدایی بی جان و جاندار و انسان و حیوان پی برد . جان را به حیوانات و گیاهان مختص ساخت و خود را واجد چیزی پنداشت برتر و فاخرتر از جان سائقه خودبینی بر آن شد که «روان» یا «روح» آدمی کاملا” از جسم مستقل است و بر خلاف «جان حیوانی» با مردن تن، نمی میرد . او در جریان قرون ، مفهوم «روح» را گسترد و حالات «درونی»  خود  را که نمی توانست به عضو معینی نسبت دهد ، نشأت روح مرموز خود دانست. [1] «افلاطون مانند سقراط «روح» را جوهری فعال خواند که در انسان سه جلوه دارد

عقلی و شوقی و شهوی . جلوه عقلی برترین جلوه هاست . باید بدان گرائید و کوشید تا همواره بر دو جلوه دیگر چیرگی ورزد[2]»

«از یکسو ارسطو وحدت و هماهنگی موجود میان فعالیت های ارگانیسم را «روح» نامید، روح ارسطویی به سه وجه ظاهر می شود : یکی بصورت روح گیاهی که کارش تغذیه و تولید مثل است ، دیگری روح حیوانی که احساس و  تخیل را می سازند ، دیگری روح عقلی که باقی و خالد است2»

از سوی دیگر ، طبیبان یونانی وجود روح را مورد تردید قرار دادند و بدن را موجه «حالات روانی» تلقی کردند . در قرن پنجم (قبل از مسیح) ، الکسئون از تشریح بدن انسان و تأمل در چگونگی امر «دیدن» پی برد که «مغز» انسان مبدأ اصلی حالات روحی است . ولی مغز به خودی خود کار نمی‌کند ، بلکه به وسیله «حواس» از عالم خارج مایع می‌گیرد

با انحطاط یونانیان و برقراری رومیان بازار هواداران روح مجددا” گرم شد . دانشوران یهودی که در اسکندریه علمدار حکمت شدند ، معتقدات یهود را با فلسفه یونانی آمیختند و بیش از بیش میان جسم و جان تفاوت گذاشتند . پس از آن مسیحیت اعلام داشت که تفاوت ایندو از زمین تا آسمان است

رنسانس اروپا ، دنیای کهنه را با تمام مفاهیم و معتقداتش لرزانید با حضور رنسانس علم و ادبیات از اسارت دین آزاد شد .  بشر با چشمان باز به تماشای عالم پرداخت به خود و آینده امیدوار گشت . و بر خلاف قرون وسطی از فکر آخرالزمان و قیام قیامت انصراف جست «اهل علم در دو میدان وسیع، بکار پرداختند . گروهی به حل و فصل مشکلات اجتماعی انسان ، و گروهی بشناخت قوای طبیعی برخاستند . مساعی این هر دو دسته بضعف دین و قدرت علوم منجمله روانشناسی انجامید[3]»

«فرانسیس بیکن باب مشاهده و تجربه را گشود . رسانید که از گوشه گرفتن و خیال بافتن و کائنات را با مفاهیم مجهولی چون «روح» و «خدا» توجیه کردن، بجایی نتوان رسید . باید بتهای فردی و سنت های اجتماعی را در هم شکست و با شکیبایی در حوزه واقعیات بمشاهده و تجربه پرداخت . زیرا به قول «گالیله» : «حتی با هزار دلیل هم نمی توان یک حقیقت تجربی را باطل کرد[4]»

با این همه روح از عرصه روانشناسی بیرون نرفت دکارت و پیروانش اگر چه نسبت به معارف گذشتگان شک نمودند و با احتیاط بحلاجی تفکرات قبل پرداختند ، اما همچنان متأثر سنتها باقی ماندند و از یک سو تضاد بین جسم و روح را مورد تاکید قرار دادند و از سوی دیگر حرکات حیوانات را تحت تأثیر عوامل مبهمی بنام «نفوس حیوانی» پنداشتند

دوره روشن فکری از اواخر سده هفدهم آغاز گشت و در هر کشوری به رنگی در آمد: در انگلیس با مردمی اهل آزمایش و عمل ، به صورت دبستان «تجربی» در آلمان و فرانسه با اهلیتی که نظر بر عمل چیرگی داشت، دو دبستان «عقلی» و «طبیعی» اهمیت یافت . تجربیون میگفتند که نفسانیات ناشی از آزمایش های واقعی فرد است . عقلیون باور داشتند که قوای عقلی جدا از بدن است ولی با آن ارتباط دارد. طبیعیون معتقد بودند که حالات روحی مثل حرکات بدنی ، نمودهایی است که مکانیکی و مبتنی بر اعضای بدن

در نظر پدر روانشناسی جدید ، هابس(Hobbes) ، عقل یا علم عبارت از تأثیراتی است که جبرا” بواسط حواس از عالم مادی گرفته می شود . تأثیر حسی نیز خود چیزی جز «حرکت» نیست . حرکتی که از انسجام برمی خیزد و از طریق اعضای حسی و اعصاب به مغز ما می رسد . بنابراین «احساس» حرکتی است که از اشیاء خارجی بر می خیزد و به مغز منتقل می شود . «خیال» دنباله یا اثر حرکتی است که نخست «احساس» را برمی‌انگیزد  و سپس متوقف می شود. «رویاء» هم مانند «خیال» ادامه حرکات مغزی است در غیاب محرک خارجی «عقل» و «استدلال» نیز جمع و تفریق احساسات و خیالات است[5]»

لاک که شالوده علم روانشناسی را نهاد . برخلاف دکارت ، وجود «مفاهیم فطری» یا «عقل مادرزاد» را رد کرد ، و اعلام کرد که نفسانیات ما محصول دو عامل ماشینی است : «احساس» و «تفکر» . عمل احساس سبب اخذ و دریافت تصاویر اشیاء خارجی است، و عمل تفکر باعث آمیختن تصاویر، و تشکیل قوای عقلی از قبیل «حافظه» و «تخیل» و «استدلال» اما عمل تفکر ناشی از عقل یا روح نیست ، بلکه تابع و ماحصل قوانین «پیوستگی» تصورات است . [6]

تا اواخر قرن نوزدهم این کشاکش بی انتها به دو گونه حالت روانی انجامید ؛ یکی آنها که در حوزه عقل و ادراک میگنجد، دیگری آنها که غیر قابل ادراک است. رسو و رومانتیک های پس از او نیز از تمایلات و حالات غیر منطقی انسان دفاع نمودند و گفتند که ما در زیر فشار الزامات تمدنی ، از امیال نهانی خود چشم پوشیده و بتظاهر تمدن آلود خود، اکتفا کرده‌ایم . هربارت و بنه که از باطن لاشعور ( ناخودآگاه) انسان بتفصیل سخن راندند، روان را به کوهی از یخ شناور تشبیه کردند که فقط جزئی از آن ، سر از آب برمیاورد و ما بقی یعنی قسمت اعظم در دل آب نهان می ماند . شوپن هونرو نیچه شورهای فطری و جلوه های روانی انسان را به هنگام رویاء و خیالبافی و جنون باز نمودند

انسان هم ، چنانکه شوپن هونر گفت : در آغاز زندگی ، لاشعور و ناخودآگاه است و پس از رشد و تکامل شخصیت نیز در مواردی مانند رویا و خیالبافی و حال اغماء از خود بیخود می شود و از عقل بیگانه می گردد . پس احساس حیات ، ناخودآگاه و غیر عقلی است . اما ناخودآگاهی برتر از خودآگاهی است چرا که منبع الهام و اشراق و نبوغ است . بر همین سیاق جیمز روان را شامل روان خودآگاه و روان ناخودآگاه پنداشت و روان ناخودآگاه را بسی ژرف و نیرومند تلقی کرد. برگسون نیز با بینش عارفانه خویش ناخودآگاهی را شناخت و توجیه نمود . [7]

از اواسط قرن نوزدهم ، به اقتضای تحولات اجتماعی شدید اروپا ، نحوه تفکر عوض شد . انسان که تاکنون موجودی کمابیش ثبات طلب یا استاتیک بود ، یکسره تحول پرست و دینامیک شد . همچنان که به شکستن سنن اجتماعی پرداخت . قشر ظاهری نظام عقلی نیز از هم پاشید و در زیر آن ، دنیای بی نظام و ناهنجاری یافت . دوره اندیشه دکارتی به سر رسید . دکارت تمام وجود انسان را منحصر به عقل اول دانست ؛ «می اندیشم پس هستم» و در پاسخ آن کلاکس چنین گفته بود : «می خواهم پس هستم» در طی این دوران ملوُن‌الفکر خواست و اراده لاشعور به جای عقل و شعور نشست . از اینرو در نیمه دوم قرن نوزدهم ، شخصیت قشری عقلی و حالات روانی عادی و مقرون به عقل ، تدریجا” جای خود را به حالات غیر عادی و غیر عقلی داد . حال ، دنیای دانش نیازمند کسی بود تا بیاید و بی هراس اعماق درون انسان را بکاود. روان مردم متعارف و غیر متعارف را تحلیل کند و با آمیختن روانشناسی انسان متعارف و غیر متعارف ، واقعیت وجودی آن را دریابد . فروید این احتیاج و انتظار را بر آورد .[8]

هر چند که علم روانکاوی (پسی کانالیز) را مدیون زحمات بی شائبه فروید هستم اما ، رسیدن به این مقام ، بر پایه کلیه نظرات  و اعتقادات بشر اولیه تاکنون ، پی ریزی شده است . شاید بتوان فروید را چشمی بازتر و دلی آشناتر برای گردآوری و همسو ساختن عقاید و نظرات دانست : همانطور که لویی پاستور می گوید

« شانس در خدمت ذهن آماده است.»


1-  فروید، زیگوند، آینده یک پندار ، هاشمی رضی ، چاپ دوم ، انتشارات آسیا، تهران (1357) ص 154تا 143

1-آریان پور . امیرحسین، فرویدیسم چاپ دوم انتشارات امیرکبیر. تهران (1357) ص 20و19

2- آریان پور، همان منبع ، ص 22

1-       آریان پور.امیرحسین.فرویدیسیم .ص 22

       [4]- آریان پور. امیرحسین . همان منبع، ص 23

1-آریان پور ، فرویدیسم، ص

1-( ر . ک ) ، فروید، زیگموند، آینده یک پندار ، 247 ،

1- آریان پور، امیرحسین ، فرویدیسم ، ص

1- آریان پور، ،فرویدیسم،، ص 33 ، 32

ضمیر ناخودآگاه چیست ؟ 

آدمی از دیر باز در پی شناخت ذات خویش بوده است . معرفت نفس پدیده تازه و نوظهوری نیست و قدمتی به تاریخ بشریت و فرهنگ تمدن دارد . تا آنجا که پوئیدن راه کمال و رسیدن به خوشبختی را همطراز معادل کشف قلمرو باطن به شمار آورده اند . هر چند که معیارهای انسان ها به لحاظ فردی و اجتماعی متفاوت هستند اما همگی ما خوب می دانیم که نیروی اندیشه و تعقل بر ضمیر ناخودآگاه هر کس حکمفرماست . ضمیر ناخودآگاه یا آنچه که از پشت چشم های ما بر این دنیا می نگرد و در لحظات سکوت و آرامش ما را در خود پناه می دهد و در درون خود دنیایی ژرف و بی کران از احساسات عواطف و استعدادهای کشف ناشده دارد و این شاید تنها به خاطر درگیر بودن ذهن ما به چراها و اگر های روزمرگی است

دنیای درونی هر کس رابطه ای مستقیم با دنیای بیرونی اش دارد . دنیای درونی سراسر لیبریز، ادراکات ، احساسات ، اندیشه و نظرات که مانند جیوه ای مایع در سرتاسر بدن دائما در حال انبساط و انقباض اند تغییر حال و هوایی درونی در افعال بیرونی تصویر می شود . و زندگی تجسمی در امتداد اندیشه هاست . پس آغاز فصل را به دعایی که مبین این گفته‌هاست می سپاریم

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

چه بسا از خود می پرسیم : چرا دنیای عینی ما بازتاب افکار و پندارهای ماست ؟ و اصولا” دنیای ذهنی ما چیست ؟ کاربرد اراده ما تا به کجاست ؟ تأثیر دنیای درونی بر سلامتی جسم‌، خلق هنر ، کشفیات بشر تا به کجا خواهد بود ؟ چرا در میان انسانهایی با شباهتهای ظاهری تفاوتهای بسیاری دیده می شود ؟ و . . . تا به آنجا که کار کرد نقش ضمیر درونی ما در روند زیستن چه می تواند باشد ؟

سئوالها در این زمینه و بخصوص در فراگرد ضمیر ناخودآگاه و کارآیی تفکر و تعقل فراوان است و حد و مرزی نمی توان برای آنها قائل شد

بیشترین حضور ضمیر ناخودآگاه در جسم هر شخص،  دستگاه عصبی خصوصا” در مغز نهفته است . مسأله روان هر شخص ارتباط تنگاتنگی با سیستمهای اعصاب وی دارد . و سیستم اعصاب نقش موثری را در سلامتی دیگر ارگانیسمهای بدن ایفا می کند

سپس سلامتی و خلاقیت در زندگی و امور ادراکی ارتباط نزدیکی به روان سالم در انسان ها دارد . البته تفاوت انسانها در نوع جمع آوری اطلاعات و تبدیل خلاقانه آن است که عامل اصلی اختلاف در میان آنهاست . کشفیات اخیر در رابطه با کار مغز شروع به توضیح این دو روند کرده است

بخشی از تحقیقات اخیر در مورد مغز انسان در این فصل مورد بحث قرار می گیرد

معرفی دستگاه عصبی

«دستگاه عصبی . از مغز ، نخاع شوکی و اعصاب محیطی تشکیل شده است . کار این دستگاه کنترل و هماهنگ سازی فعالیتهای سلولی در سرتاسر بدن می باشد . دستگاه عصبی با واسطه انتقال امواج الکتریکی کنترل تمام بدن را انجام می دهد . امواج الکتریکی توسط رشته های عصبی از مغز خارج می شوند پاسخ به این امواج تقریبا” در همان لحظه دریافت موج محرک ، انجام می شود . زیرا امواج به شکل تغییر پتانسیل الکتریکی منتقل می‌گردند[1]»

1- مغز

«از نظر معیارهای آناتومیک مغز را به سه دسته بزرگ حفره ای تقسیم می نمائیم

قدامی- حاوی نیمکره های مغزی و لوب های پیشانی

 میانی- حاوی لوب های آهیانه ، گیجگاهی و پس سری

 خلفی- حاوی ساقه مغز و مخچه است

مغز در جعبه استخوانی محکمی به نام جمجمه ]قرار گرفته. که[ در زیر جمجمه توسط سه لایه یا مننژ پوشیده شده ] است .[ مننژ ها نوعی بافت همبند فیبری هستند . که عمل حمایت ، حفاظت و تا حدود کمی تغذیه مغز را انجام می دهند . مخ دارای دو نیم کره و چهار لب است . ماده خاکستری در سطح مغز قرار دارد و ماده سفید بخش درونی مخ را تشکیل می دهد . نیمکره های مغزی بزرگترین بخش دستگاه عصبی مرکزی هستند و مسئول عملکرد و هوش و ذکاوت شخص می باشند2»

آگاهی یافتن از کار هر یک از دو نیمه مغز گامی مهم در آزادی و بروز نیروی ناخودآگاه و خلاقه بالقوه بشر است

آشنایی با دو نیمکره مغز

تحقیقات اخیر تا حد زیادی نظریات موجود درباره ماهیت آگاهی انسان را شرح داده است . کارآیی کشفیات جدید مستقیما” در امر رهاسازی و بروز نیروی خلاقه انسان «ضمیر ناخودآگاه» دخیل بوده است

شکل پلان مغز انسان شبیه به دو نیمه گردوست که در وسط به هم وصل شده اند این دو نیمه را «نیمکره راست» و «نیمکره چپ» نامیده اند

دستگاه عصبی انسان با اتصال متقاطع به هر دو نیمکره وصل شده است نیمکره چپ نیمه راست و نیمکره راست نیمه چپ بدن را کنترل می کند . بر طبق شواهد دیده شده اگر  نیمکره چپ مغز شخصی بر اثر ضربه یا سانحه ای آسیب ببیند بر نیمه راست بدنش به طور جدی اثر می گذارد . و بر عکس این قضیه در رابطه با نیمکره راست صادق است . به علت متقاطع بودن اتصال رشته عصبی به مغز ، دست چپ به نیمکره راست و دست راست به نیمکره چپ مغز وصل است . [2]

در مغز حیوانات نیمکره ها اصولا” از نظر کاری شبیه به هم یا متقارن هستند اما نیمکره های مغز انسان از نظر کاری نامتقارن رشد می کنند . قابل توجه ترین اثر خارجی نامتقارن بودن مغز انسان راست دستی و چپ دستی است.[3]

1- (ر.ک) برونر ، سوردارث (Broner & Suclorth) ، پرستاری داخل جراحی ، دکتر مرتضی دلاورخان ، چاپ دوم ، انتشارات بشری، تهران (1372 ) ، ص 7

2- برونر ، سورراث ، پرستاری داخل جراحی ، ص

1-ادواردز، بتی ، طراحی با سمت راست مغز ، عربعلی شروه ، چاپ دوم ، انتشارات عفاف ، تهران (1377)، ص

2-ادواردز . بتی ، هـ. م ، ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان در word

مقدمه: 
معنی ومفهوم بزهکاری: 
بزهکار کیست؟ 
جلوه ها و صورت ها : 
نوع آن در کودکان : 
وسعت آن در عصر ما: 
حالات و رفتار: 
دسته بندی آنها : 
طبقه ی آنها: 
خطرات وعوارض: 
عوامل پدید آورنده: 
تأثیر فضای خانواده و والدین: 
اثر گسیستگی خانواده: 
ضرورت اصلاح: 
شیوه های اصلاح: 
نتیجه: 
منابع: 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش والدین در کاهش با افزایش بزهکاری کودکان در word

 

       – قائمی . علی .خانواده وکودکان دشوار ،1369انتشارات امیدی

-adams.milner.schrepf مترجمین:خسرو باقری،محمد عطاران.

روان شناسی کودکان محروم از پدر.1370انتشارات تربیت

–      معظمی.شهلا.فرار دختران ،چرا؟1382 نشر گرایش

-حمزه گنجی. رمضان حسن زاده. روان شناسی اجتماعی درتعلیم وتربیت 1379انتشارات مهارت

مقدمه

بزهکاری کودکان از مسئل مهم خانواده ها ومدارس واز پدیده هایی است که در عصر ما جلوه ی بیشتری پیدا کرده اند و موجب عوارض بسیاری است.چه بسیارند مسایل ومشکلاتی که در جامعه ی امروز ماوجود دارند ونشات گرفته از جرائم اطفالند

این مسئله پدیده ای خاص است که از دیدی می توان گفت ربطی به بزرگسالان نداردولی شدیدا تحت تاثیر و شرایط آن است.پدران ومادران،اولیای مدرسه عوامل اجتماعی در این جنبه نقش فوق العاده ای دارند

معنی ومفهوم بزهکاری

غرض از بزهکاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ی ضد اجتماعی است.کلا” همه ی اعمال خلاف و جرائم بد سلوکی و بد رفتاری که زمینه ساز صدمه ای برای خود ودیگران است ویا انحرافی و تخلفی از ضوابط شرعی باشد بزهکاری نام می گیرد

بزهکار کیست؟

بزهکار کسی است که کاری خلاف قانون انجام می دهد،مرتکب خطایی می شود که دین یا دولت مشروع بر پای آن صحه نمی گذارند.عمل بزهکاری فعلی خلاف ویاتخطی از خط اصلی است که علیه شخص یا شیئی صورت می گیرد.بزهکار عملی را که انجام می دهد خلاف قانون است چه آن عمل کوچک باشد چه بزرگ.اصل در آن نابهنجاری شخصیت است و فرد بزهکار بر این اساس از تعادل روانی برخوردار نیست.اگر قانون برای او مجازات قائل است بدان خاطر است کهدر آن تعمدی را ملاحظه می کند و سلوک و رفتارنابخردانه او را عمدی می شناسد

جلوه ها و صورت ها

بزهکاری کودکان در محیط خانه ومدرسه نمد ها و تظاهراتی دارد که اغلب آن به صورت عصیان های شدید ،طغیان ،سر کشی از مقررات خانواده ومدرسه ،رفتار خشونت آمیز ،خرابکاری ،شکست و بست اشیا خشونت ها،کینه توزی های شدید حسادت های خطر آفرین است

گاهی نمود ها و تظاهرات آن به صورت انحراف جنسی به همه ی اشکالش انحراف اخلاقی ،انحراف جنسی،حمله ها،وحشی گری ها ،تهاجم ها ،دزدی ،دروغ،فرار وولگردی است که این جنبه ها در کودکان 6 تا 12  ساله هم دیده می شود .در کل اینان اصول پذیرفته شده ی اخلاقی را پذیرا نیستند ودائما در حال درگیری با مردم جامعه ویا اعضای خانواده هستند بی عاطفگی وبی توجهی به عواقب امور در کارشان زیاد مشاهده می شود و بهم زدن نظم وآشفتگی ها در کار و رفتارشان هویدا است

نوع آن در کودکان

نوع بزهکاری در کودکان و بویژه درآنها که سالهای آخر دوران کودکی را می گذرانند ویا وارد مرحله ی نوجوانی و بلوغ شده اند بسیارپر دامنه ولی اهم آنها بدین قرارند

– سرقت ومخصوصا دله دزدی

– اعمال منافی با عفت بخصوص سوء استفاده از دیگران

– باند بازی (در سنین 11 سالگی به بعد)

– ولگردی که خود ام الجرائم خوانده می شود

– موارد دیگری چون قاچاق مواد مخدر ،تکدی ها،شرارت ها،ضرب وجرح عمدی و;

وسعت آن در عصر ما

بزهکاری کودکان نیز کم وبیش در گذشته وجود داشته و در عصر ما بدلیل متعددی رشد وگشترش یافته است تا حدی که افکار مربیان را متوجه خودکرده است این مسئله در جهان غرب وضع حادودشواری پیدا کرده ودرجامعه ی ما میرودکه مسئله آفرین شود.بررسی ها در ایران نشان می دهند که آمار جرائم کودکان در ایران رو به افزلیش است اگر چه رقم آن به آنچه در غرب است نرسد و البته باید گفت صورت حاد وشدید جهان غرب را ندارد

حالات و رفتار

کودکان بزهکار حالات و رفتاری دارند که به حقیقت باید گفت غیر عادی است .در اغلب اینان حالت ترشرویی،قهر،گنگی،ترس واضطراب به چشم می خوردتهاجمات،خشونت ها و نقص توان مدیریت وکنترل خود در آنان به چشم نمی خورد. افرادی هستند بد سلوک وبد رفتار ،تمایلات آزار رسانی ،ستمگری، نفاق ودورویی در آنان بسیار است.قید وبندی برای خود قائل نیستند

در برخی از اینان حالت عصبانیت به چشم می خورد و پس از آن خیلی زود پشیمان می شوند .خیالبافی و وسوسه در آنان زیاد است، به نظم تن در نمی دهند ،تابعیت قانون را نمی پذیرندو حتی قانون شکنی دارند.حالاتی چون کش رفتن، میل به فریبکاری،واکنش های خشم ناک ،میل به تخریب و عدم رعایت شئون انسانی در آنان به چشم می خورد .اگر چه دارای نزاکت بیان باشند و در مواردی بسیار عادی و طبیعی بنظر می رسند گاهی در پی آنند که نقاط ضعف فردی را جست وجو کرده وبخواهند موجبات تحقیر آنان را فراهم کنند

دسته بندی آنها

کودکان بزهکار از دیدگاههای مختلفی قابل دسته بندی هستند یک نوع دسته بندی از این قرار است که آنها را به سه گروه طبقه بندی کنند

1-    گروهی که نقص عاطفی یا غریزی دارند وازآنان سخنان بی ادبانه ،لغزش جنسی، بد رفتاری،حملات ،دزدی،دروغ وفرار دیده می شود

2-  گروهی از آنها را کژخوی فطری خوانده اند با هوش وروشنند ولی دچار بی تفاوتی عاطفی وحتی عدم قابلیت در تربیت نوعدوستی دارند،آزار رسانی و از آنان ستمگری ونا مردی دیده می شود وامکان تطابق ندارند

3-  و گروه آخر که کژخویشان با نشانه هایی ساده است ، ناهنجاری دارند ولی کمتر اهل آصیب و صدمه رسانی هستند ومشکلات اخلاقی دارند

طبقه ی آنها

در همه ی گروه ها و طبقات اجتماعی بزهکار وجود دارد ولی در کل باید گفت در طبقه های بسیار پایین یا بالا آمار آن بیشتر ودر طبقه ی متوسط کمتراست ونیز در خانواده شریف (اگر چه فقیر) عده شان کمتر بوده است

براساس بررسی ها درطبقات بالای جامعه هم انحراف و لغزش وجود دارد ولی به علت مهل گیری قوانین ،دفاع خوب از آنان توسط دیگران ،موقعیتشان در جامعه مسئله، در جای دیگر نفوذ نمی کند وخبر آن پخش نمی شود.ولی در مقایسه ی کلی باز هم باید اعتراف کرد که رقم آن در طبقات پایین اجتماع بیشتر است.اصولا محرومیت ها ونابسامانی ها جرم سازند.در طبقه ی پایین جرائم کوچک از قبیل دله دزدی ،تن دادن به لغزش ،کیف زنی و; بیشتر است وعلت عمده آن عدم بهره مندی از تربیت صحیح ومراقبت کافی است

خطرات وعوارض

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید