پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز در word :

هدف: ارزیابی میزان احساس خوشبختی در افراد

معرفی پرسشنامه

تعریف مفهومی

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی 1989 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی 1989 در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی 1989 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی 1989 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی 1989 در word :

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی 1989 در word

منبع

قربانعلی پور، م.؛ فراهانی، ح.؛ برجعلی، ا. و مقدس، ل (1387). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبك زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی. فصلنامه مطالعات روانشناختی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، دوره 4، شماره 3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه کيفيت زندگي کاري والتون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ کيفيت زندگي کاري والتون در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه کيفيت زندگي کاري والتون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

این پرسشنامه به وسیله والتون(1973) طراحی و توسط قاســــم زاده(1384) ترجمه شده‌است. شامل 27 سوال و در بر گیرنده هشت مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری می باشد که عبارتند از: پرداخت منصفانه و کافی(سوالات 1، 2، 3) ، محیط کار ایمن و بهداشتی(سوالات 4، 5، 6)، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم(سوالات 7، 8، 9)، قانــــون گرایی در سازمان(سوالات10، 11، 12، 13)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری(سوالات14، 15، 16)، فضای کلی زندگی(سوالات 17، 18، 19)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار(سوالات 20، 21، 22، 23) و توسعه قابلیت های انسانی(سوالات 24، 25، 26، 27)می باشد

برای نمره گذاری از طیف لیکرت 1تا 5 استفاده شده است(1- خیلی کم، 2- کم، 3- تاحدی، 4- زیاد، 5- خیلی زیاد). البته نمره گذاری در سوال 17 به صورت معکوس می‌باشد (5- خیلی کم، 4- کم، 3- تاحدی، 2- زیاد، 1- خیلی زیاد)

سنجش روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

والتون(1973) روایی محتوا پرسشنامه، برای ابعاد پرداخت منصفانه و کافی برابر66/0، محیط کار ایمن و بهداشتی برابر71/0، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم برابر80/0، قانون گرایی در سازمان برابر71/0، وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر70/0، فضای کلی زندگی برابر75/0، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر 69/0، توسعه قابلیت های انسانی برابر74/0 و نمره کل را برابر 80/0گزارش کرد. همچنین قاسم زاده روایی ملاکی را برای ابعاد پرداخت منصفانه و کافی برابر 78/0،محیط کار ایمن و بهداشتی برابر 65/0، تامین فرصت رشدوامنیت  مداوم برابر73/0، قانون گرایی در سازمان برابر77/0،وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر 69/0، فضای کلی زندگی برابر71/0، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر74/0 ،توسعه قابلیتهای انسانی برابر80/0 ونمره کل برابر73/0 به دست آورد

سنجش پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

همچنین، والتون(1973) ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ، برای ابعاد مذکور به ترتیب پرداخت منصفانه و کافی برابر68/0،محیط کار ایمن و بهداشتی برابر 81/0، تامین فرصت رشدوامنیت  مداوم برابر 79/0،  قانون گرایی در سازمان برابر 74/0، وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر 69/0،  فضای کلی زندگی برابر 72/0،  یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر 66/0، توسعه قابلیتهای انسانی برابر 74/0 و نمره کل برابر80/0 را به دست آورد. همچنین قاسم زاده ضریب پایایی پرسشنامه به روش تنصیف برای ابعاد فوق به ترتیب پرداخت منصفانه و کافی برابر71/0، محیط کار ایمن و بهداشتی برابر 76/0، تامین فرصت رشدوامنیت  مداوم برابر 69/0، قانون گرایی در سازمان برابر 64/0، وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر 79/0، ،  فضای کلی زندگی برابر 78/0، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر 81/0، توسعه قابلیتهای انسانی برابر 76/0 ونمره کل برابر 78/0بر آورد کرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) در word :

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات : صفحه

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 28
تعداد مولفه : رضایت زنا شویی، ارتباط زنا شویی، علایق مشترک ، اعتماد واحترام .
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 3 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی[1]

پرسشنامه سنجش نگرشهای مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده(1377; به نقل از شریفی،1381) و بر اساس مدل گلاک و ستارک[2] (1695; به نقل از همان منبع) با اسلام، بویژه اسلام شیعی تطبیق داده و متناسب شده است . این پرسشنامه دارای 26 عبارت است که چهار بعد (زیر مقیاس) را می سنجد که شامل

1- بعد اعتقادی[3](عبارات شماره 1 تا 7) : باورهایی که انتظار آن می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند

2- بعد تجربه ای یا عواطف دینی[4](عبارات شماره 8 تا 13) : که ناظر بر عواطف،تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری روحانی همچون خداست

3- بعد پیامدی یا آثار دینی[5](عبارات شماره 14 تا 19) : که ناظر به تاثیر باورها،اعمال،تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان آن دین است

4- بعد مناسکی یا اعمال دینی[6](عبارات شماره 20 تا 26) : که شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت و نماز، شرکت در آئینهای دینی خاص،روزه گرفتن و ;است که انتظار می رود پیروان هر دین آن ها را بجا آورند، می باشد

آزمودنی باید میزان باور خود را در زمینه هر یک از عبارت ها روی یک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مشخص نماید. برای نمره گذاری این پرسشنامه برای پاسخهای  آزمودنی به دو صورت، بطوریکه برای نمره گذاری عبارات 7،14،16،17و19 بصورت نمره صفر(کاملا موافق) تا چهار(کاملا مخالف) و برای سایر عبارات برعکس و بصورت صفر (کاملا مخالف) تا چهار (کاملا موافق) انجام می گیرد. بدیهی است میزان نمره آزمودنی در هر یک از این خرده مقیاس ها و همچنین میزان نمره فرد در شاخص نمره کل به عنوان میزان شدت نگرش مذهبی کلی فرد و یا شدت آن بعد تفسر می شود. هر چقدر نمره فرد در بعدی بالاتر باشد، شدت نگرش مذهبی فرد درآن بعد خاص بیشتر است. همین تفسیر در مورد نمره در شاخص نمره کل نیز صدق می کند. سراج زاده(1377; به نقل از شریفی،1381) روایی صوری[7] این پرسشنامه را از طریق نظر خواهی از تعدادی دانشجویان دکترا که با اسلام، آشنایی کامل داشتند، بدست آورد. در ابتدا از پاسخگویان خواست تا ا لتزام دینی خود را بر روی یک طیف خطی ده قسمتی مشخص کنند . رابطه بین نمره های دینداری آنان در مقیاس گلاک و ستارک و نمره ارزیابی خود آنان از دینداریشان از طریق ضریب همبستگی پیرسون 61/0 گزارش شد. این میزان به عنوان روایی بیرونی در نظر گرفته شد. در پژوهش شریفی (1381) نیز پایایی کل این آزمون به روش تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0 و 78/0 و اعتبار آن 45/0 بر آورد شد. ( p<0/001). لازم به ذکر است که پایایی و اعتبار همه ابعاد نیز معنا دار (p<0/001) و در سطح رضایت بخش  بود

[1] – Religion Assessment Questionnaire

[2]  Glock & Stark

[3]  belief

[4] experiential

[5] consequential

[6]  ritual

[7]  consequential

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 (TOSCAدر2) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 (TOSCAدر2) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 (TOSCAدر2) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 (TOSCAدر2) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 (TOSCAدر2) در word :

پرسشنامه عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 (TOSCAدر2) در word

منبع

Tangney, J.P., Wagner, P.E., Hill-Barlow, D., Marschall, D.E., &Gramzow, R.(1996). Relation of Shame and Guilt to constructive versus destructive responses to anger across the lifespan. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 797-809.

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سلامت عمومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی در word شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

آزمون یا تست عبارتست از وسیله ای که به روش علمی تهیه شده و برای اندازه گیری عینی استعدادها و تواناییهای فردی به کار می رود. نقش اصلی هر آزمون روانی اساساً اندازه گیری تفاوتهای فردی یا تفاوتهایی است که در فرد بخصوصی در مواقع مختلفی دیده می شود.

این امر که شرایط اجرای آزمون تا چه اندازه می تواند نتایج آن را تحت تاثیر قرار دهد، نکته ای است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد. تحقیقات نشان می دهد که عوامل بی شمار ظریفی ممکن است نمرههای آزمونهای توانایی و شخصیتی را تحت تاثیر قرار دهند. مثلاً اجرای آزمون توسط شخص ماهر یا فرد کم اطلاع، تفاوت معنی داری را در نتایج آزمونها به وجود می آورد.

.

پرسشنامه سلامت عمومی در word
فهرست:

فرم داده خام

گزارش نتایج

پردازش اطلاعات

عنوان: پرسشنامه سلامت عمومی در word

فرمت: اکسل

تعداد صفحات: صفحه اکسل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه بررسی ارزشها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه بررسی ارزشها در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه بررسی ارزشها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه بررسی ارزشها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه بررسی ارزشها در word :

پرسشنامه بررسی ارزشها در word

آزمون بررسی ارزشها
تألیف گوردون آلپورت،فیلیپ ورنون ، گاردنر لیندزی (1960)
به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه
مقدمه :
این آزمون به منظور ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی در زندگی یک فرد تهیه شده است . این شش ارزش مبتنی بر سنخ بندی آدمیان بنا به نظر ادوارد اشپرانگر فیلسوف آلمانی است. این شش ارزش عبارتند از :
نظری ، اقتصادی ، زیبا گرا،اجتماعی، سیاسی و مذهبی .البته در این طبقه بندی گرایشهایی مثل لذت جویی مورد توجه قرار نگرفته است.ذیلاً هر یک ازسنخ ها به کوتاهی تعریف می شود.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 45
تعداد مولفه : 6 ( نظری / اقتصادی / زیبا گرا / اجتماعی / سیاسی / مذهبی )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 25 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ در word :

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

روایی

پایایی

نمره گذاری

روایی

پایایی

نمره گذاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید