پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در word دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

با سلام
پرسش نامه ای را که پیش رو دارید، به منظور انجام یک تحقیق در زمینه مدیریت مشارکتی تنظیم شده است. دقت و توجه شما در پاسخ به سؤالات ضامن موفقیت در رسیدن به نتایج صحیح و علمی خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استرس شغلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استرس شغلی در word دارای 20 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استرس شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

توضیحات ابزاری :
    پرسشنامه  سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال  (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در 28 گویه تنظیم شده  و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5، موافقم= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1)  ساخته شده است.
    ناهاپیت و گوشال  (1996) با رویکرد  سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را  درسه بعد  جای می دهند:
1. ساختاری: بارت (1992) عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند ازروابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.
2. ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (1996) عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
3. شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترك در میان گروه ها است مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترك، و حکایات مشترك .

شامل :

توضیحات ابزاری

اعتبار و پایایی

سوالات پرسشنامه به تفکیک خرده مقیاس ها همراه جدول

روش نمره گزاری

شیوه اجرا

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر 5 بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما 6 سوال طراحی شده است و به پرسشنامه نهایی اضافه شده است. بنابراین این پرسشنامه در پنج بعد؛ احساس معنی¬داری شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران و در 19 گویه تنظیم شده است.
 مولفه های پرسشنامه
ردیف    مولفه ها    سوالات
1    احساس معنی¬داری در شغل    1-2-3
2    احساس شایستگی در شغل    4-5-6-7
3    احساس داشتن حق انتخاب    8-9-10
4    احساس مؤثر بودن    11-12-13
5    احساس مشارکت با دیگران    14-15-16-17-18-19
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پژوهشگران ،تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده اند ، برخی آن را مترادف با قدرت ،غنی سازی شغلی ،مشارکت کارکنان و تفویض اختیار اختیار می دانند و برخی آن را متمایز از آنها ارزیابی می کنند (عبدالهی و نوه ابراهیم ،1386:ص8).
مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نظری ندارم،3؛موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) می¬باشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

منابع
عبد الهی ،بیژن ; نوه ابراهیم،عبدالرحیم(1386). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی،تهران : نشر ویرایش،چاپ اول.
 عبدالهی ، بیژن(1384 ).توانمندسازی روانشناختی كاركنان : ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 36،بهار و تابستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر در word دارای 42 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بسمه تعالی
سلامٌ علیکم
با احترام و تحیات الهی و عرض ادب به محضر جنابعالی اینجانب دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت دولتی در حال انجام تحقیقی باعنوان «تعهد سازمانی« می باشم لذا نیاز مبرم به همكاری صمیمانه و آگاهی از نظرات ارزشمند شما بوسیله این پرسشنامه دارد . خواهشمند است سوالات را به دقت مطالعه نموده، و گزینه مناسب را مشخص كنید. مطمئنا پاسخهای شما کاملا محرمانه بوده و فقط در محاسبات آماری تحقیق، استفاده خواهد شد. قبلاً از التفات ویژه ای که در اختصاص زمان به تکمیل پرسشنامه مبذول می فرمائید کمال امتنان را دارد.

با سلام و احترام به شما محقق گرامی ؛ پرسشنامه فوق توسط اینجانب طراحی یا تنظیم شده است. روایی این پرسشنامه مطمئنا پس از رؤیت اساتید محترم شما، تایید خواهد شد  برای تعیین پایایی هم باید از آزمون  آلفای كرانباخ استفاده کنید که با نرم افزار  SPSS  انجام می شود.
نکته مهم :  این پرسش نامه جهت مطالعه و  استفاده فقط شما به عنوان  پرسشنامه تحقیقتان  ارسال می گردد و خواهشمند است از انتشار  و یا ارائه آن به غیر خودداری فرمایید.
کلیه حقوق معنوی ومادی اثر متعلق به نویسنده و طراح است. خواهشمند است در صورت استفاده با ذكر منبع باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سلامت معنوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سلامت معنوی در word دارای 20 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سلامت معنوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه سلامت معنوی
لطفاً نظر خود را درباره هر یك از گزینه های زیر با زدن علامت ضربدر مشخص كنید.
کاملاً مخالفم- مخالفم- نسبتاً مخالفم – نسبتاً موافقم- موافقم- کاملاً موافقم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استرس شغلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استرس شغلی در word دارای 21 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استرس شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استرس شغلی

هدف: بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان .

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

کاملاً موافقم – – – – – – – – –  –  5 امتیاز
 موافقم – – – – – – – – –  –  –  – 4 امتیاز
 نه موافقم نه مخالفم – – – – – – -3 امتیاز
 مخالفم  – – – – – – – – — – – -2 امتیاز
کاملاً مخالفم  – – – – – – – – – – 1 امتیاز

پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ، مجموع امتیازات هر نفر را جداگانه حساب کنید و به صورت زیر تحلیل کنید.

وضعیت    امتیاز    میزان استرس در سازمان
1    75 تا 105     میزان استرس در سازمان در سطح بسیار پایینی است.
2     45 تا 75     عوامل ایجاد کننده استرس تا حدودی در سازمان وجود دارد.
3    زیر 45    میزان استرس در سازمان در سطح بالایی است.

منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوم، انتشارات راه‌دان، تهران.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید