پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC در word دارای 21 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
هدف: ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان)

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه    خیلی کم    کم    نه کم نه زیاد    زیاد    خیلی زیاد
امتیاز    1    2    3    4    5

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 16، 17و 18 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
گزینه    خیلی کم    کم    نه کم نه زیاد    زیاد    خیلی زیاد
امتیاز    5    4    3    2    1

پرسشنامه فوق دارای چهار بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد    سوالات مربوطه
وابستگی به مدرسه    7-1
التزام به مدرسه    15-8
تعهد به مدرسه    18-16
روابط با همسالان    21-19

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.
روایی و پایایی
در پژوهش پناغی و همکاران (1389) برای محاسبه اعتبار پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)، از سه روش اعتبار محتوایی، صوری و سازه بهره گرفته شد. برای بهبود اعتبار صوری، سه نفر از روانشناسان و متخصصان مسایل آموزش و پرورش این پرسشنامه را بررسی کردند و اصلاحات پیشنهادی آنها در پرسشنامه ارتباط با مدرسه اعمال گردید. همچنین آنان از لحاظ صوری و محتوایی، توان SQC را برای ارتباط با مدرسه مناسب ارزیابی کردند.
برای محاسبه پایایی SQC از روش همسانی درونی و از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که این میزان برای کل پرسشنامه 84/0، عامل تعلق به مدرسه 81/0، عامل التزام به مدرسه 81/0، عامل تعهد 85/0 و عامل ارتباط با همسالان در مدرسه 50/0 به دست آمد.

منبع: پناغی، لیلی، احمدآبادی، زهره، زاده محمدی، علی، پشت مشهدی، مرجان، (1390)، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط با مدرسه، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 1، بهار.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ)[1]

این پرسشنامه ابتدا درسال 1990 به منظور بررسی باور های معرفت شناختی دانشجویان تعلیم شد وسپس در سال 1992 پس از تجدید نظرهایی که در آن به عمل آمد برای بررسی باور های معرفت شناختی دانش آموزان دبیرستانی نیز مورد استفاده قرار گرفت

شومر (1990) پرسشنامه 63 سؤالی خود را برای سنجش پنج مؤلفه معرفت شناختی پیشنهادی اش معرفی کرد. از این پنج مؤلفه معرفت شناختی، سه مؤلفه به خود دانش (ساختار، قطعیت و منبع) و دو مؤلفه دیگر (کنترل و سرعت) به اکتساب دانش مربوط می شود. شومر برای هر یک از این مؤلفه ها یک مجموعه سؤال تهیه کرد که در 12 بعد گروه بندی می شوند. برخی از مؤلفه ها معرفت شناختی به یک بعد و برخی دیگر به دو یا سه بعد اشاره دارند. تمام گویه ها در یك مقیاس پنج درجه ای طیف لیكرت كه از کاملاً مخالفم (یك) تا كاملا موافقم (5) رتبه بندی می شود

 این پرسشنامه شامل 5 مؤلفه و ابعادی به شرح زیر است

ساده بودن دانش شامل: به دنبال یک پاسخ بودن «11 گویه» و اجتناب از وحدت بخشیدن به اطلاعات «8 گویه»

قطعیت دانش شامل: اجتناب از ابهام «5 گویه» و علم قطعی است «6 گویه»

منبع دانش شامل: اتکا به مراجع علمی «4 گویه» و عدم انتقاد از مراجع علمی «6 گویه»

توانایی ذاتی در یادگیری شامل: توانایی یادگیری ذاتی است «4 گویه»، روش یادگیری آموختنی نیست «5گویه» و موفقیت ربطی به کار زیاد ندارد «4 گویه»

یادگیری سریع شامل: یادگیری در اولین تلاش اتفاق می افتد «3 گویه»، یادگیری سریع و آنی است «5 گویه» و تلاش مداوم اتلاف وقت است «2 گویه»

[1]-epistemology questionnaire (EQ)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

هدف

ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است

عنوان هیچ کم

تاحدی

زیاد خیلی زیاد امتیاز

البته این شیوه نمره گذاری درمورد سوالات شماره 8، 23، 26 و 33 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد

عنوان هیچ کم تاحدی زیاد خیلی زیاد امتیاز

این پرسشنامه دارای 5 بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است

بعد سوالات مربوطه خودکارآمدی 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، تاثیرات هیجانی 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، برنامه ریزی 1، 2، 3، 4، 8، 9، 10، 11، 40، 43، 44، 45، 46، فقدان کنترل پیامد 5، 6، 37، انگیزش 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 39، 41، 42،

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید

نکته: پس از محاسبه مولفه ها، جهت محاسبه ی نمره کل عملکرد تحصیلی باید سوالات رمبوط به مولفه های تاثیرات هیجانی و فقدان کنترل پیامد معکوس شده و سپس با نمره ی سایر مولفه ها جمع شود. ضمنا سوال شماره ی 7 نمره نمی گیرد

در پرسشنامه عملکرد تحصیلی، 5 عامل که عبارتند از: خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته اند. به هر یک از این عامل ها نمره ای اختصاص یافته است که به ترتیب 5 و 4 و 3 و 2 و 1 می باشد و بر این اساس نمره کمتر از 53 نشان دهنده خودکارآمدی ضعیف و نمره بالاتراز 85 نشان دهنده هودکارآمدی قوی می باشد. نمره کمتر از 28 بیانگر تاثیرات هیجانی ضعیفو نمره 53 به بالا بیانگر تاثیرات هیجانی قوی می باشد. نمره کمتر از 11 بیانگر برنامه ریزی ضعیفو نمره بالاتراز 23 بیانگر برنامه ریزی قوی می باشد. نمره کمتر از 6 بیانگر کنترل پیامد ضعیف ونمره بالاتر از 13 بیانگر فقدان کنترل پیامد قوی می باشد. نمره کمتر از 14 بیانگر انگیزش ضعیفو نمره بالاتر از 24 بیانگر انگیزش قوی می باشد. نمره کمتر از 120 بیانگر عملکرد تحصیلی ضعیف و  نمره بالاتر از 175 بیانگر عملکرد تحصیلی قوی و نمره بین 174-121 بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط می باشد

روایی و پایایی

در پژوهش درتاج (1383) روایی محتوای این پرسشنامه توسط نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی سازی این مقیاس توسط روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هم توسط روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است

بعد الفای کرونباخ خودکارآمدی 92/ تاثیرات هیجانی 73/ برنامه ریزی 93/ فقدان کنترل پیامد 64/ انگیزش 73/ کل 74/

منبع

درتاج، فریبرز، (1383)، بررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندیو برآیندی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت و هنجاریابیآزمون عملکرد تحصیلی، پایان نامه دکتری، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران در word :

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCIدرII) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCIدرII) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCIدرII) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCIدرII) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCIدرII) در word :

پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCIدرII) در word

هدف: ارزیابی سبک های حل تعارض افراد در رابطه با همسر (سبک یکپارچگی، سبک مسلط، سبک ملزم شده، سبک اجتناب کننده، سبک مصالحه)

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک های حل تعارض افراد در رابطه با همسر (سبک یکپارچگی، سبک مسلط، سبک ملزم شده، سبک اجتناب کننده، سبک مصالحه) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده

روش نمره گذاری و تفسیر

روایی و پایایی

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در word دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مقیاس مدیریت مشارکتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

با سلام
پرسش نامه ای را که پیش رو دارید، به منظور انجام یک تحقیق در زمینه مدیریت مشارکتی تنظیم شده است. دقت و توجه شما در پاسخ به سؤالات ضامن موفقیت در رسیدن به نتایج صحیح و علمی خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استرس شغلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استرس شغلی در word دارای 20 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استرس شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

توضیحات ابزاری :
    پرسشنامه  سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال  (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در 28 گویه تنظیم شده  و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5، موافقم= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1)  ساخته شده است.
    ناهاپیت و گوشال  (1996) با رویکرد  سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را  درسه بعد  جای می دهند:
1. ساختاری: بارت (1992) عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند ازروابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.
2. ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (1996) عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
3. شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترك در میان گروه ها است مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترك، و حکایات مشترك .

شامل :

توضیحات ابزاری

اعتبار و پایایی

سوالات پرسشنامه به تفکیک خرده مقیاس ها همراه جدول

روش نمره گزاری

شیوه اجرا

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استاندارد توانمند سازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر 5 بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما 6 سوال طراحی شده است و به پرسشنامه نهایی اضافه شده است. بنابراین این پرسشنامه در پنج بعد؛ احساس معنی¬داری شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران و در 19 گویه تنظیم شده است.
 مولفه های پرسشنامه
ردیف    مولفه ها    سوالات
1    احساس معنی¬داری در شغل    1-2-3
2    احساس شایستگی در شغل    4-5-6-7
3    احساس داشتن حق انتخاب    8-9-10
4    احساس مؤثر بودن    11-12-13
5    احساس مشارکت با دیگران    14-15-16-17-18-19
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پژوهشگران ،تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده اند ، برخی آن را مترادف با قدرت ،غنی سازی شغلی ،مشارکت کارکنان و تفویض اختیار اختیار می دانند و برخی آن را متمایز از آنها ارزیابی می کنند (عبدالهی و نوه ابراهیم ،1386:ص8).
مقیاس  پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،1؛ مخالفم،2؛ نظری ندارم،3؛موافقم،4؛ کاملا موافقم؛5) می¬باشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

منابع
عبد الهی ،بیژن ; نوه ابراهیم،عبدالرحیم(1386). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی،تهران : نشر ویرایش،چاپ اول.
 عبدالهی ، بیژن(1384 ).توانمندسازی روانشناختی كاركنان : ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره 36،بهار و تابستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر در word دارای 42 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بسمه تعالی
سلامٌ علیکم
با احترام و تحیات الهی و عرض ادب به محضر جنابعالی اینجانب دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت دولتی در حال انجام تحقیقی باعنوان «تعهد سازمانی« می باشم لذا نیاز مبرم به همكاری صمیمانه و آگاهی از نظرات ارزشمند شما بوسیله این پرسشنامه دارد . خواهشمند است سوالات را به دقت مطالعه نموده، و گزینه مناسب را مشخص كنید. مطمئنا پاسخهای شما کاملا محرمانه بوده و فقط در محاسبات آماری تحقیق، استفاده خواهد شد. قبلاً از التفات ویژه ای که در اختصاص زمان به تکمیل پرسشنامه مبذول می فرمائید کمال امتنان را دارد.

با سلام و احترام به شما محقق گرامی ؛ پرسشنامه فوق توسط اینجانب طراحی یا تنظیم شده است. روایی این پرسشنامه مطمئنا پس از رؤیت اساتید محترم شما، تایید خواهد شد  برای تعیین پایایی هم باید از آزمون  آلفای كرانباخ استفاده کنید که با نرم افزار  SPSS  انجام می شود.
نکته مهم :  این پرسش نامه جهت مطالعه و  استفاده فقط شما به عنوان  پرسشنامه تحقیقتان  ارسال می گردد و خواهشمند است از انتشار  و یا ارائه آن به غیر خودداری فرمایید.
کلیه حقوق معنوی ومادی اثر متعلق به نویسنده و طراح است. خواهشمند است در صورت استفاده با ذكر منبع باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید