پرسشنامه هویت فردی بردبار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه هویت فردی بردبار در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه هویت فردی بردبار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه هویت فردی بردبار

پرسشنامه هویت فردی مشتمل بر 40 سوال است که چهار بعد هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت اغتشاشی و هویت تعهدی دانش آموزان را مورد سنجش قرار می‌دهد

اعتبار و روایی

برای بدست آوردن پایایی این آزمون از 30نفر پیش آزمون گرفتیم و از طریق نرم افزار Spssضریب الفای کرنباخ برابر با 87/0 که حد مطلوبی است بدست آمد

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ هویت فردی 87/

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در word :

برای اندازگیری میزان عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شده است که در در برگیرنده 35 جمله یا اظهار نظری است که آزمودنی می بایست احساس واقعی خودش را درباره هریک از جملات در یکی از چهار گزینه :

(کاملا موافق – موافق – مخالف – کاملا مخالف )

که با علامت (×) در مقابل جمله مشخص می شود.

. روش نمره گذاری کوپر اسمیت :

برای نمره گذاری ،امتیاز یک تا چهار در نظر گرفته شده است مثلا در مقابل این جمله :

«دوست دارم همان فردی باشم که اینک هستم»

از چهار گزینه پیشنهادی آزمودنی اگر گزینه کاملاموافقم را علامت بزند (چهار امتیاز) اگر موافقم را بزند سه امتیاز – اگر مخالفم را بزند دو امتیاز – ودر نهایت کاملا مخالفم را انتخاب کند یک امتیاز به آن تعلق می گیرد وهمچنین از بین 35 جمله پرسشنامه تعدادی حالت منفی دارد که نمره گذاری آنها برعکس است ،مثلا «دوستانم

به من اعتماد ندارند»

(امتیاز چهار گزینه کاملا مخالفم – امتیاز سه برای گزینه مخالفم – امتیاز دو برای گزینه موافقم – امتیاز یک به گزینه کاملا موافقم) تعلق می گیرند .

در این پرسشنامه عزت نفس کلی مطرح شده است که در نهایت مجموع امتیازات آزمودنی نمره کل عزت نفس را بدست می دهد که دامنه آن از 35 تا 140 متغیر است به عبارتی پایین ترین میزان عزت نفس 35 وبالاترین میزان 140 می باشد به طورکلی این وسیله جمع آوری اطلاعات عزت نفس را در ابعاد مختلف مورد سنجش

قرار داده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت هاي مديريتي در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ محقق ساخته انتقال مهارت هاي مديريتي در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت هاي مديريتي در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی مشتمل بر 30 گویه می باشد. این پرسشنامه دارای 7 مؤلفه (نوآوری و ابتکار 4 گویه، قدرشناسی4 گویه، خودباوری4 گویه، تفکر منطقی و آینده نگری5 گویه، ریسک پذیری4 گویه، روش تفویض اختیار 5 گویه و رعایت قوانین اداری 4 گویه) می‌باشد. پس از تهیه پرسشنامه اعتبار و پایائی آن را باید قبل از انجام مطالعه اصلی سنجید. برای تعیین اعتبار محتوایی صوری، پرسشنامه را در اختیار چند تن از استادان رشته علوم انسانی و تربیتی به ویژه استاد راهنما قرار دادم تا مشخص نمایند که گویه‌ها صرفاً موضوع مورد بررسی را می‌سنجد یا خیر. پس از آن تعدادی از گویه‌ها حذف یا تغییر داده شد، سپس پایایی را با استفاده از آزمون مقدماتی بر روی نمونه‌ای مشابه نمونه اصلی ولی کوچک‌تر از آن مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین پس از تهیه پرسشنامه‌، تعداد 40 نسخه از آن تکثیر و بوسیله پاسخگویان تکمیل گردید. سپس داده‌های جمع‌آوری شده را کُدگذاری نموده و با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری (spss) پایایی گویه‌ها را با استفاده از آزمون پایایی سنج آلفا کرونباخ محاسبه نمودیم که نتایج آن برای کل پرسشنامه در جدول 3-1 و خرده مقیاس‌های مختلف آن در جدول 3-2 آمده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) در word :

پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR) در word

هدف: ارزیابی مهارت های ارتباطی در افراد از ابعاد مختلف (توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، ارتباط توأم با قاطعیت)

پرسشنامه مهارت های ارتباطی توسط کویین دام در سال 2004 تهیه شده است. این پرسشنامه برای سنجش مهارت های ارتباطی بزرگسالان ابداع شده است دارای 34 گویه است که مهارت های ارتباطی را توصیف می کند.برای تکمیل آن پاسخگو باید هرگویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوای آن برروی یک طیف لیکرت پنج درجه ای از هرگز تا همیشه مشخص می کند.

تعریف مفهومی

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS) در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS) در word :

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS) در word

این مقیاس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.دینر و دیگران (1985) مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) را برای همه گروه های سنی تهیه کردند. این مقیاس متشکل از 48 سوال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را منعکس می کرد و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل شده است.10 سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد در نهایت به 5 سوال کاهش یافت و به عنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(NEO) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(NEO)

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(NEO) در word شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

پرسشنامه NEO یكی از جدیدترین پرسشنامه های مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملی است . این آزمون به لحاظ انعكاس 5 عامل اصلی امروزه به عنوان یك مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می شود و گستردگی كاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی می تواند یكی از مناسب ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد . این آزمون به دلیل بررسی هایِ گوناگون در گروه های سنی و در فرهنگ های مختلف روی آن صورت گرفته است می تواند یكی از جامع ترین آزمون ها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد این آزمون موضوع تحقیقات طی 15 سال گذشته بر روی نمونه های بالینی و بزرگسالان سالم بوده است .

.

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(NEO) در word
فهرست:

فرم داده خام

گزارش نتایج

پردازش اطلاعات

عنوان: پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(NEO)

فرمت: اکسل

تعداد صفحات: 3 صفحه اکسل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آزمون اضطراب زونگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آزمون اضطراب زونگ در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آزمون اضطراب زونگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آزمون اضطراب زونگ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آزمون اضطراب زونگ در word :

آزمون اضطراب زونگ در word

اعتبار و پایایی:

اعتبار این آزمون طی یک مطالعه همبستگی میان اضطراب هامیلتون و مقیاس اضطراب زانک بسیار بالا بوده و همبستگی بین این دو آزمون برابر 71% (7/0= r) بوده است ،روایی این آزمون هم با استفاده از روش ضریب انسجام نشان دهنده ضریبی برابر84 بود .

برای محاسبه پایایی مقیاس مورد نظراز روش ضریب انسجام که میزان همبستگی درونی یا تجانس سوالات را مورد بررسی قرار میدهد استفاده شده است .و تحلیل های آماری نتایج پرسشنامه با استفاده از روش ضریب انسجام نشان دهنده ضریبی برابر 84بود که بیانگر پایایی بسیار بالای این مقیاس می باشد. (ابوالقاسمی ،1382).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983) در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983) در word :

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983) در word

منابع

1- Khaghanizadeh M, ebadi A, seyratinir M, Rahmani M. Relationship between job stress and quality of life of nurses in selected hospitals of the Armed Forces. Jour of M Med. 2008; No. 10, P: 175-184.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در word :

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در word

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :

این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری (1) ساخته شده است و به صورت لیکرتی نمره‌گذاری می‌شود در مورد ماده‌های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 32
تعداد مولفه : ندارد
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو در word :

مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو در word

یک آزمون 20 ماده ای است که توسط بگبی و همکاران (1994) ساخته شده است و سه مولفه دشواری در شناسایی احساسات [1](DIE) شامل 7 سوال، دشواری در توصیف احساسات [2](DDE)، شامل 5 سوال و تفکر عینی (EOT)[3] شامل 8 سوال را اندازه گیری می کند


2 -Difficulty Identifying emotions

3 -Difficulty describing emotions

4-Externally oriented thinking

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید