مقاله ویژگی های تغذیه ای کربوهیدرات ها در تک معده ای ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ویژگی های تغذیه ای کربوهیدرات ها در تک معده ای ها در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ویژگی های تغذیه ای کربوهیدرات ها در تک معده ای ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ویژگی های تغذیه ای کربوهیدرات ها در تک معده ای ها در word

1- مقدمه:  
2- مشخصات کربوهیدرات دانه ی سویا و SBM:  
21 –کربوهیدرات های غیر ساختاری (NSC):  
211 –قندهای با وزن مولکولی پایین:  
212-الیگوساکاریدها:  
213-پلی ساکارید های ذخیره ای :  
22-پلی ساکاریدهای ساختاری :  
221-پلی ساکاریدهای کوتیلیدون سویا:  
3- ارزش غذایی کربوهیدرات های دانه ی سویا وSBM:  
31-کربوهیدرات غیر ساختاری :  
311- پلی ساکاریدهای ذخیره ای وقندهای باوزن مولکولی پایین:  
312- الیگوساکاریدها:  
32-پلی ساکارید های ساختاری:  
4- فاکتورهایی که ارزش غذایی کربوهیدرات سویا را تحت تاثیر قرار می دهند:  
41-ژنوتیپ وارقام زراعی:  
42- فرآوری :  
43-آنزیم های با منشاء خارجی:  
5- نتیجه گیری:  
منابع  

1- مقدمه

کربوهیدرات گیاهان بخش اصلی خوراک دام وبیش از 70% ماده ی خشک  را تشکیل می دهند. کربوهیدرات ها به 2 گروه اصلی، 1- کربوهیدرات های غیر ساختاری 2- کربوهیدرات های ساختاری می باشد(بچ-کنودسن و همکاران 1987).ترکیب کربوهیدرات خوراک خصوصا نسبت نشاسته وقند به فیبر جیره تاثیر مهمی بر ارزش غذایی کربوهیدرات می گذارد(پیترسون و لیندبریچ 1996). فیبر از لحاظ تغذیه ای ، فیزیکی و شیمیایی از ماده ی ناهمگنی از قبیل پلی ساکاریدهای دیواره ی سلولی ،.پلی ساکاریدهای غیر سلولزی و.پلی ساکاریدهای غیر ساختاری مانند لیگنین تشکیل شده اند که توسط آنزیم های داخل بدن هضم نمی شود(ایست وود1992؛اینگلیست1989؛سندر و همکاران1994).پلی ساکارید اصلی دیواره ی سلولی  در دانه ی سویا و اکثر لگوم ها شامل بافت پارانشیمی کوتیلیدون وآندوسپرم ضخیم دیواره ی سلولی است. ساختمان این پلی مر شامل سلولز ،پکتیک محکم ،گالاکتومانانازهای همی سلولز،لیگنین،همی سلولز در بافت لیگنینی شده وگلیکوپروتئین ها از قبیل هماگلوتنین سویا است(سیلوندران 1987)

سویا تقریبا حاوی 37%پروتئین خام(CP) و18%چربی خام است.محصول اصلی حاصل از فرآوری دانه ی سویاو SBM (SBM) است.از لحاظ تجاری دو محصول SBM تولید می شود، SBMبدون پوسته با پروتئین بالا،49% CP ونوع دوم SBM با44%  CP که هر دوی آن ها حاوی 3%چربی خام می باشد.دانه ی سویا و SBM به ترتیب حاوی بیش از 35و40% کربوهیدرات است(National Research Council, 1998).اطلاعات در خصوص نقش غذایی کربوهیدات دانه ی سویا کم است چرا که SBM بیشتربرای تامین پروتئین تا تامین کربوهیدرات به جیره غذایی دام افزوده می شود(کری-لیلینسال و همکاران 2005)

2- مشخصات کربوهیدرات دانه ی سویا و SBM

سویا حاوی 6% CFو27% NFE بر اساس ماده ی خشک (DM) می باشد.بعد از روغن کشی SBM نزدیک به 8% CFو36% NFE خواهد بود. SBMبا CP بالا تقریبا 4%CF و34%  NFEاست(پوتر و پوتچاناکورن 1984).کهNFE  در تقسیم بندی جزء کربوهیدرات های غیر ساختاری بوده در حالی که CF و بقیه به جز NFE پلی ساکارید ساختاری خواهد بود(کری-لیلینسال و همکاران 2005). غلظت انواع کربوهیدرات ها در جدول 1 آمده است

21 –کربوهیدرات های غیر ساختاری (NSC)

NSC سویا از قندهای با وزن مولکولی پایین،الیگوساکاریدها و پلی ساکارید های ذخیره ای تشکیل شده است . NSC تقریبا نصف کل کربوهیدرات های دانه ی سویا و SBM راتشکیل می دهد و غلظت آن دردانه ی سویا در دامنه ی3/12-16% ودر SBM 6/13-9/17% قرار دارد(گری شاپ و همکاران 2003).و بولتون(1960) میزان آن را برای SBM بالا و پایین به میزان 6/17و6/12%گزارش کرده است

211 –قندهای با وزن مولکولی پایین

غلظت کل قند دانه ی سویا تقریبا 14% DM است که 40-45% کل کربوهیدرات راتشکیل می دهد.وقتی دانه ی سویا به SBM تبدیل می شود کل قند به میزان تقریبی 17% DM افزایش می یابد.ودر این صورت 50% کل کربوهیدرات راتشکیل می دهد(گری شاپ و همکاران 2003).این شامل قندهای با وزن مولکولی پایین و الیگوساکاریدها می شود.  قندهای مختلف در کوتیلیدون دانه ها یافت شد.گالاکتوز‘گلوکز وفروکتوز آزاد در 10نمونه دانه سویا در دامنه ی 7/-4‘2/1-7/4 و1/1-7/4mg/g.DM قراردارد. در حالیکه این قندها ی آزاد در SBM یافت نشده ودر طول  فرآوری تخریب یا خارج می گردد(گری شاپ و همکاران 2003)

قند اصلی یافت شده در دانه ی سویا و SBM سوکروز می باشد. غلظت آن در 20نمونه دانه ی سویا با CP بالا ،پایین بوده وحدود 8/21-9/48 mg/g.DM می باشد(هارت وینگ و همکاران 1997).همچنین گری شاپ و همکاران (2003) گزارش کردند که وقتی دانه ی سویا به SBM فرآوری می شود غلظت ساکاروز از 4/42-4/73 mg/g.DM متغیر است

212-الیگوساکاریدها

الیگوساکارید عمده ی یافت شده در دانه ی سویا و SBM گالاکتو-الیگوساکاریدها(GOS) ،رافینوز،استاکیوز و ورباسکوز است. GOS حاوی 1و2و3 واحد گالاکتوز با پیوند (6-1-) متصل به انتهای ساکارز با پیوند (3-1-) است(مول و پیری 1994). بیشترین GOS در دانه ی سویا و SBM به ترتیب استاکیوز، رافینوز و ورباسکوز می باشد.الیگوساکاریدها تقریبا 5% DM دانه ی سویا راتشکیل می دهند(کری-لیلینسال و همکاران 2005)

میزان استاکیوز و رافینوز موجود در 18دانه ی سویا ی اصلاح شده با روغن بالا در بین سال های 1991-1992 به ترتیب 45-4/34 و4/14-6/5 mg/g.DM متغیر است در حالیکه میزان آن ها در 20 واریته اصلاح شده با CP بالا 56-8/30 برای استاکیوز و1/20-8/4 mg/g.DM برای رافینوز متغیر است(هارت وینگ و همکاران 1997). وقتی دانه ی سویا به SBMفرآوری می شود،GOS آن تخریب یا خارج نمی شود.بنابراین میزان GOS درSBM تقریبا 6-4% DM است(کوریاما و میندل 1917)، اماممکن است تا8% DM هم باشد(گری شاپ و همکاران 2003). میزان الیگوساکاریدهای استاکیوز،رافینوز و ورباسکوز در SBM حاصل از 10مرکز فرآوری تجاری گیاهان در آمریکا به ترتیب از 2/57-41،3/14-8/9 و4/2-6/1 mg/g.DM متغیر بود(گری شاپ و همکاران 2003)

213-پلی ساکارید های ذخیره ای

تنها غلظت کمی از پلی ساکارید های ذخیره ای در دانه ی سویا و SBM  وجود دارد. عمده پلی ساکارید ذخیره ای در دانه ی سویا نشاسته بوده که معمولا 1% دانه ی سویا راتشکیل می دهد.میزان نشاسته در میان واریته ها و کنجاله ها ی حاصل از آن ها متغیر می باشد. (مطابق جدول 2 )

 گرانول های نشاسته از دوماکرومولکول آمیلوز وآمیلوپکتین تشکیل شده است. آمیلوز پلی مر خطی با پیوند (4-1-) گلوکز است. آمیلوز حاوی 600-500 واحد گلوکز بوده که می تواندبه 20-1 رشته با میانگین 500 واحد گلوکز تقسیم شده باشد.آمیلو پکتین ماکرومولکول شاخه دار بوده)  باوزن مولکولی بالا(107-109که تقریبا 5در صد کل پیوند ها را( 6-1-) با اضافه ی مقدار بیشتری از رشته های کوتاه خطی( 17-12 واحدی) تشکیل می دهد(گالانت و همکاران 1992). نشاسته ی دانه ی سویا حاوی مقادیر بیشتری از آمیلوپکتین است(کری-لیلینسال و همکاران 2005).ساختمان شیمیایی آمیلوپکتین و آمیلوز در زیر نشان داده شده است

22-پلی ساکاریدهای ساختاری

50% مابقی کربوهیدرات دانه ی سویا وSBM پلی ساکاریدهای ساختاری  تشکیل می دهد.که این بخش شامل فیبر جیره است که از سلولز،پکتین وهمی سلولز همراه با مانان ها،گالاکتان ها و زایلوگلوکان ها تشکیل شده، می باشد.مقدار36 نمونه دانه ی سویا منطقه ی آمریکا در دامنه ی 52/18-26/11%  قرار دارد.در حالیکه این مقدار در برزیل 1/17-5/11 % و در چین 4/14-2/12 % در 49 نمونه می باشد(گری شاپ و فحی 2001).در بررسی نمونه های SBM از 55 مرکز فرآوری دانه ی سویا در آمریکا میزان کل فیبر جیره از 5/20-2/18% متغیر بود(گری شاپ و همکاران 2003). غلظت بالای فیبردر SBM بیانگر هر دو مورد استخراج روغن در طی فرایند از دانه ی سویا است و این حقیقت که فیبر در قرارTDF دارند،و در NDF نمی باشد(کری-لیلینسال و همکاران 2005). پلی ساکاریدهای ساختاری متنوعی در دانه ی سویا و SBM یافت می شود. ساختار فیبر جیره مشخصا، به خوبی بررسی نشده است.اختلافاتی در پلی ساکارید کوتیلیدون وپلی ساکارید پوسته وجود دارد.کل پلی ساکارید غیر نشاسته ای یا مجموع محلول وغیر محلول در آب شامل مجموع پلی ساکاریدهای سلولزی وغیر سلولزی (آرابینوز،زایلوز،مانانوز،گالاکتوز،گلوکزو ارونیک اسید )است(کری-لیلینسال و همکاران 2005).گری لووت و کری(1983) دریافتند که دیواره ی سلولی دانه ی سویا 80% ازNSP و مابقی از ترکیبات غیر کربوهیدراتی پروتئین ،فنول ها و مواد معدنی مقاوم به پروناز تشکیل شده است .در جدول 3 ترکیب NSP در جیره ی طیور زمانیکه تنها منبع NSP جیره SBM است، آورده شده است(کری و همکاران 1990). غلظت NSP محلول و غیر محلول SBM بیش از 8% می با شد که پلی مر های پکتین ترکیب اصلی بخش محلول در آب را تشکیل می دهد(کری-لیلینسال و همکاران 2005)

2.2.1-پلی ساکاریدهای کوتیلیدون سویا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بیوتکنولوژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بیوتکنولوژی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیوتکنولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بیوتکنولوژی در word

I ـ بیوتکنولوژی  
1 . مباحث مربوط به زیست شناسی سلولی و میکروبیولوژی :  
2 . موضوعات مربوط به زیست شناسی مولکولی :  
3 . مباحث ایمنی شناسی و ویروس شناسی :  
IIـ بیوتکنولوژی و کشاورزی  
1 . بیوتکنولوژی چه منافعی برای کشاورزان و مصرف کنندگان در بردارد ؟  
2 . منافع بیوتکنولوژی از نقطه نظر بهبود محصولات زراعی  
افزایش تولیدات زراعی  
راهکارهایی در کشاورزی شیمیایی  
تغییر پذیری بازار  
3 ـ منافع بیوتکنولوژی از نقطه نظر بهبود تولیدات دامی  
بهبود عملکردی رشد و تولید  
بهبود کیفیت سلامتی دام  
تولیدات دامی اصلاح شده  
حیوانات در نقش راکتورهای زیستی  
تغذیه دام  
4 ـ قابلیت تشخیص پیشرفته تکنیکهای بیوتکنولوژیکی  
5 ـ قابلیت های غذاهای جدید بیوتکنولوژیکی  
6 ـ قابلیتهای بیوتکنولوژی در حفاظت محیطی  
III . نتیجه گیری  
IV . جایگاه بیوتکنولوژی در ایران  
V . منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بیوتکنولوژی در word

1 . سایت مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی کشاورزی ساسکاچیوان ( SABIC )

( Saskatchewan Agricultural Biotechnology Information Centre )

2 . سایت اطلاع رسانی مرکز بیوتکنولوژی Foothill  در کالیفرنیا

3 . مقدمه ای بر بیوتکنولوژی      تألیف : دکتر نسرین معظمی و دکتر عباس شجاع دل

4 . بیوتکنولوژی در ایران ، فرازها و نشیب ها     تألیف : دکتر فریدون مهبودی  «‌ دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری و مرکز مطالعات بیوتکنولوژی »

5 . پیش نویس آیین نامه ها و ضوابط ایمنی زیستی     دبیرخانه : مرکز ملی تحقیقات مهندسی و تکنولوژی زیستی

I ـ بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی دانش طلائی قرن حاضر یکی از کلیدی ترین فناوریهای امروز بشریت است که در کمتر از 20 سال چنان تحول شگرفی در کلیه عرصه ها ایجاد نموده که همگان زبان به تحسین آن گشوده اند و این علم می رود که در مدت کوتاهی حیات بشری را دگرگون سازد . علی رغم اینکه این فناوری سیر تکاملی هزاران ساله ای را پیموده است ، تولد بیوتکنولوژی جدید را می توان در سال 1973 و با شناخت روش DNA نو ترکیبی دانست

بیوتکنولوژی از لحاظ termology یا واژه شناسی از ادغام دو کلمه بیوتکنولوژی و تکنولوژی با معنای کلی فناوری زیستی تشکیل شده که کاربرد های سلولی و تکنیک های اصلاح ژنتیکی یعنی همان مهندسی ژنتیک یا نوترکیبی DNA را می توان از آن استنباط کرد . این اصطلاح طیف وسیعی از فناوری های مختلف را در بر میگیرد که به شکل انقلاب علمی عظیمی همه ابعاد زندگی انسان را متأثر ساخته است . هم اکنون باور رایج بر این است که در دهه های آینده هفت صنعت کلیدی شامل : میکرو الکتریک ، بیوتکنولوژی ، صنعت تولید مواد جدید ، هوانوردی غیرنظامی ، مخابرات ، رباتها و کامپیوتر در جهان وجود خواهند داشت

بنابراین غیرمنطقی نیست که بیوتکنولوژی در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان به عنوان یکی از محورهای توسعه قلمداد می شود . دلیل کاملاً‌ واضح است ، چرا که پیشرفت این تکنولوژی می تواند صنایع کشاورزی ، غذایی و دارویی و بهداشت ، پتروشیمی ( بیوپلیمرها ) ، صنایع شیلات ، محیط زیست ، صنایع دفاع ، مخابرات ، کامپیوتر و غیره را متأثر سازد . بیوتکنولوژی برنامه ها و دستجات گوناگونی از تکنیکهای پیچیده آزمایشگاهی را در بر می گیرد . که در یک دسته بندی کلی می توان آنها را بصورت زیر بیان نمود

1 . مباحث مربوط به زیست شناسی سلولی و میکروبیولوژی

مثل کشت سلول و پرورش آن ، کلونی های سلولی ، تفکیک سلولی ، جزء جزء کردن با الکتروفورز ، آنزیم شناسی ، فعالیت میکروسکوپی ، کروماتوگرافی ، استریل و ضدعفونی ، تخمیر درمانی بیولوژیکی و

2 . موضوعات مربوط به زیست شناسی مولکولی

از ایندسته می توان به محدودیت تجزیه آنزیمها ، تغییر شکل و دگرگونی و جداسازی و تفکیک DNA ، کلونی کردن ، انتقال سادرن ،‌ PCR ، نوترکیبی DNA و . . . اشاره کرد

3 . مباحث ایمنی شناسی و ویروس شناسی

از جمله انتقال وسترن ، تولید پادتن منوکلونیایی ، فعالیت لنفوسیت ها ، پلاک یا نشان سنجی ویروسی و بخش دگرگونی ویروسی ، ELISA و . . . را می توان نام برد

IIـ بیوتکنولوژی و کشاورزی

اصولاً بیوتکنولوژی کشاورزی در کانون توجه این یادداشت قرار دارد چرا که کشاورزی از نقطه نظر اقتصادی حائز اهمیت بوده و شاخص خودکفایی کشورها تلقی می شود همچنین حوزه ای است که بیوتکنولوژی مدرن تا بحال بیشترین فشار را بر آن اعمال کرده و همین بخش بوده که با حمایت های بیدریغ خود بیوتکنولوژی را نقطه ای بیش نبود به یکی از حیاتی ترین چالش های قرن مبدل ساخته است و بالطبع با یک چنین همراهی صمیمانه ای غیرمنصفانه نخواهد بود که بیوتکنولوژی نیز اهمّ دستاوردهایش را برای این بخش به ارمغان بیاورد

ایجاد امنیت غذایی و برقراری یک تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا در عصر حاضر در گرو اعمال بیوتکنولوژی است چرا که رشد جمعیت انسانی تابعی از تصاعد هندسی است و فشار زیادی را متوجه تولید در بخش کشاورزی نموده که در شرایط معمولی افزایشی بهره وریش ، از تصاعد حسابی تبعیت می کند و تازه این صرفنظر از شرایط وخیمی است که بر منابع موجود کشاورزی بسته به تکنیک های کشاورزی سنتی ، شهرسازی گسترده ، الگوی آلودگی و فرسایش عارض گشته است

موضوعاتی در ارتباط با تأمین غذایی ضروری که با کشاورزی پایدار توأم باشد ، مدتهای مدیدی است که توسط تحقیقات اولیه بیوتکنولوژی آدرس بندی شده اند . این تحقیقات مقدماتی ، قصد در بهبود محصولات زراعی و دامی ، محافظت از منابع موجود و ایجاد پایداری در آنها ، افزایش کمی و کیفی تولیدات غذایی و ایجاد تنوع بیشتر دارند چرا که عواملی چون خاک ، آب و نیروی انسانی که در سیستم ســـنتی محورهای اصلی تولید بشمار می آیند فاکتورهایی اشباع شدنی هستند و افزایش بهره وری آنها محدود است

اصطلاح بیوتکنولوژی کشاورزی معمولاً در توضیح دامنه وسیعی از فرایندهای بیولوژیک غیر از مهندسی ژنتیک مثل : ریزانتشار ( Micropropagaton ) ، خصوصیات سلامت گیاه و حیوان ، واکسیناسیون و آفت کشهای زیستی و غیره و غیره بکار میرود و توسط رشته های علمی پیشرفته ای مثل زیست شناسی ، ژنتیک ، زیست شناسی مولکولی ، فیزیک زیستی ، مهندسی شیمی و علوم کامپیوتر کامل می شود

1 . بیوتکنولوژی چه منافعی برای کشاورزان و مصرف کنندگان در بردارد ؟

بیوتکنولوژی می تواند از نقطه نظر ترفیع شرایط رشد ، سلامت ، ارزش غذایی ، طعم و مزه و نیز ایجاد گستره وسیع تری از تولیدات غذایی قابل دسترس برای عامه مثمر ثمر واقع گردد

2 . منافع بیوتکنولوژی از نقطه نظر بهبود محصولات زراعی

تحقیقات بیوتکنولوژی فرصت های نوینی در گسترش گونه های جدید گیاهی و ایجاد قابلیت بهره وری بیشتر از تولیدات سنتی خلق کرده است . چگونگی دستیابی به تعدادی از این فرصتها در ذیل خلاصه وار بیان شده اند

افزایش تولیدات زراعی

گیاهان ترانس ژنیک ( اصلاح ژنتیکی شده ) قابلیت تولیدی بالاتری در مقایسه با انواع سنتی دارند که در این راستا بیوتکنولوژی به محققان این امکان را میدهد که به عنوان مثال ژنهای مقاوم در برابر بیماریها ، خشکی ، شوری ، سردی و غیره را از گونه های مختلف استخراج کرده و آنها را در خزانه ژنتیکی گونه هدف به منظور افزایش بهره وری وارد کنند . ژنوم حاصل از این روش را DNA نوترکیب یا ( recombinant DNA ) گویند که از جمله فعالیت های روتین و غالب بیوتکنولوژیکی می باشد

راهکارهایی در کشاورزی شیمیایی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جذب نور در تاریکی با الگو از چشم گربه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جذب نور در تاریکی با الگو از چشم گربه در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جذب نور در تاریکی با الگو از چشم گربه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جذب نور در تاریکی با الگو از چشم گربه در word

مقدمه:  
آنوتومی چشم:  
اجزای چشم شامل:  
شبکیه Retina:  
چشمان گربه:  
گربه‌ها چگونه در تاریکی می‌بینند؟  
تفاوت چشم گربه‌ها:  
تطابق چشمان گربه:  
نتیجه گیری:  
ضمیمه:  
فاکتورهای علمی در روشنایی:  
فاکتورهای روشنایی که بر قابل رویت بودن موثرند:  
منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جذب نور در تاریکی با الگو از چشم گربه در word

1- کلیات چشم‌پزشکی ، تالیف: دانیل و وگان، مترجم : دکتر محسن ارجمند

2- کتب مربوط به دامپزشکی

3- رساله‌ی تحقیقاتی آناتومی چشم

مقدمه

و آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است و همه از اوست. به تسخیر شما درآورده‌اند، به درستی که در این امر نشانه‌هایی برای مردم اندیشمند است.                         (قرآن کریم)

از آیات شریفه‌ی فوق در می‌یابیم که هر چیز که در این جهان است بدون حکمت نیست و همگی به دلایلی خلقت یافته‌اند و خلقت موجودات صرفاً به دلیل ادامه‌ی چرخه‌ی حیات و بقای الکوسیستم نبوده بلکه اهدافی در آنها وجود دارد که خداوند همه‌ی آنها را خلق کرده تا افراد اندیشمند آنها را دریابند و در جهت بهبودی اوضاع جهان استفاده کنند

با جهان مدرنیته‌ی امروز و با پیشرفت‌های فراوانی که جهان را متحول کرده است، وسعت دانش و اطلاعات انسانها افزوده گشته و جهان را به تفکری شگرف و بهتر واداشته و این امکان را به تمامی مردم جهان بخشیده است اما کسی که در آیات خدا تامل کند بیشتر موفق می‌شود

دانشمندان بزرگ مبنای کار خود را بر این اساس قرار داده و باعث پیشرفت نسبی علم در جهان شده‌اند ما نیز همانند آنان می‌کوشیم تا به سهم خود از اسرار این جهان پرده‌برداریم و هر روز به علم و دانش تشنه‌تر شویم. تا همانند هم وطنان خود پرچم پر افتخار کشور را بر فراز جهان برافراشته و خدمت خود را به مردم عزیز میهنمان ثابت نماییم

آنوتومی چشم

آناتومی چشم را ابتدا با بررسی کاسه چشم (orbit) آغاز می‌کنیم

کاسه‌های چشم بصورت دو حفره‌اند که حاوی کره‌های چشم، عضلات، عروق و اعصاب مربوط به دستگاه اشکی، همراه با مقدار متغیری بافت چربی نرم می‌باشند. حفره کاسه چشم شبیه هرمی چهارضلعی است که راس آن در عقب واقع شده است. دیواره‌های داخلی راست و چپ کاسه چشم موازیند و توسط بینی از هم جدا شده‌اند. در هر کاسه چشم (اربیت) دیواره‌های داخلی و خارجی زاویه‌ای 45 درجه تشکیل می‌دهند در نتیجه زاویه بین دو دیواره خارجی قائمه می‌شود. شکل اربیت را به گلابی‌ای تشبیه می‌کنند که عصب بینایی (oftie nerve) دم آن را می‌سازد. قطر محیط قدامی قدری کوچکتر از ناحیه بلافاصله پشت لبه است، بنابراین حاشیه محافظ محکمی را می‌سازد

اجزای چشم شامل

– پلکها: پلکها پرده نازکی مرکب از پوست، عضله، بافت فیبروزی و غشاء مخاطی هستند که چشم را در برابر محرک خارجی محافظت می‌کنند. بعلاوه مقدار نور ورودی به چشم را تنظیم کرده و اشک را بروی کره چشم پخش می‌کنند. اگر پلکها کاملاً بسته باشند حدود 1% نور محیط وارد چشم می‌شود. وقتی پلکها باز هستند فضای بیضی شکلی را ایجاد می‌کنند که شکاف پلکی نام دارد طول آن حدود mm 30 و بیشترین ارتفاع آن در وسط حدود mm 12 است

همچنین لبه‌های پلک حدود mm 2 عرض دارند

– ملتحمه conjunctiva: غشاء مخاطی نازک و شفافی است که سطح داخلی پلکها و بخش قدامی صلبیه را می‌پوشاند. ملتحمه اولین جایی است که با محیط خارج یا میکروبها در تماس است و بنابراین احتیاج به محافظت دارد

– صلبیه (اسکلرا) scleva: پوشش لیفی محافظ خارجی چشم است که متراکم و سفید می‌باشد. از نظر بافت شناسی شباهت قابل ملاحظه‌ای با قرینه دارد. علت شفاف بودن قرینه و غیر شفافی صلبیه، کم آب بودن نسبی قرینه است

– قرنیه (cornea): یک بافت بدون رگ شفاف است که اندازه و ساختمان آن قابل مقایسه با کریستال یک ساعت مچی کوچک است. دارای دو سطح است که سطح قدامی آن محدب و سطح خلفی مقعر می‌باشد

قرینه 6/1 قدامی سطح چشم را به خود اختصاص داده است

– عنبیه (iris): دیافراگمی است که در جلوی عدسی و جسم مژگانی قرار گرفته و اتاق قدامی را از اتاق خلفی جدا می‌کند. عنبیه مقدار نور وارد شده به چشم را کنترل می‌کند. عنبیه روی عدسی قرار دارد و بدون حمایت آن دچار لرزش می‌شود

مردمک Pupil: سوراخی است که در وسط عنبیه و کمی متمایل بطرف بینی قرار دارد و مقدار نور وارد شده به چشم را کنترل می‌کند. اندازه مردمک اساساً بستگی به تعادل انقباض و انبساط دارد. انقباض مردمک به علت فعالیت پاراسمپاتیک عصب جمجمه‌ای سوم و انبساط مردمک بعلت فعالیت سمپاتیک است

– جسم مژگانی: حلقه‌ای بافتی به عرض 6 میلی‌متر است که از برآمدگیهای صلبیه تا ناحیه‌ایی در شبکیه امتداد دارد و دارای مقطع مثلثی است. جسم مژگانی دارای عضلات طولی، حلقوی و شعاعی می‌باشد که کششها و رها شدنهای عدسی را به عهده دارد

– بخش یووه آ: که شامل عنبیه – جسم مژگانی و مشیمیه است. یووه آ لایه عروقی میانی چشم است و توسط قرنیه و صلبیه محافظت می‌شود. نقش آن تأمین خون شبکیه است

– عدسی (Lens): ساختمان شفاف و محدب الطرفینی است که درست در پشت عنبیه و مردمک و در جلوی فرورفتگی کم عمق وجه زجاجیه‌ای قرار دارد. عدسی توسط لیگامانهای محافظت کننده بنام زنولا در جای خود ثابت شده است. عدسی بدون عروقی، بی رنگ و کاملاً شفاف است دارای قطر حدود 9 میلی‌متر و ضخامت 4 میلی‌متر است. کپسول عدسی پرده نیمه تراوایی (کمی نفوذ‌پذیرتر از دیواره مویرگ) است که آب و الکترولیتها در آن می‌توانند نفوذ کنند. دارای 65% آب، 35% پروتئین و عناصر کمیاب مانند دیگر بافتهای بدن است پتاسیم موجود در عدسی از اغلب بافتها بیشتر است. اسید اسکوربیک و گلوتاتیون به هر دو شکل اکسید شده و احیا شده در آن وجود دارند

زلالیه (aqueous): مایع شفافی است که شامل 98% آب و 4/1% کلرورسدیم و مقداری گلوکز و آمینواسید و ویتامین c می‌باشد. زلالیه مسئول ثابت نگه داشتن فشار داخلی چشم و ابعاد آن است

زجاجیه: مایع ژله‌ای شفافی است که از شبکیه نامنظم از رشته‌های نازک و یکسان کلاژنی واقع در محلول بسیار رقیقی از نمکها، پروتئین و اسیدهیالورونیک ساخته شده و جزء اصلی آن را آب تشکیل می‌دهد. در قسمتی از ناحیه قدامی آن فرورفتگی برای قرار گرفتن عدسی وجود دارد

– مشیمیه choroid: پرده‌ای عروقی است که به اپی تلیوم رنگ دانه‌دار شبکیه و نیمه خارجی آن خون می‌رساند. در بین شبکیه و صلبیه قرار دارد. تجمع رگهای خونی مشیمیه، تغذیه بخش خارجی شبکیه زیر آنرا تأمین می‌کند

شبکیه Retina

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها در word دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها در word

چکیده
مقدمه
1-1 بیان مسئله تحقیق
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3 اهداف تحقیق
1-4 فرضیات تحقیق
1-5 نوع روش تحقیق
1-6 محدودیت های تحقیق
2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور
2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور
2-3 تعاونی و گذشته آن
2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون
2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی
2-3-3 نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن
2-3-4 تعاون در اسلام
2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان
2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران
2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین
2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران
2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان
2-3-9-2 ارکان سازمان
2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان
2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان
2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی
2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی
2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان
2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی
2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی
2-3-14-1 مجمع عمومی
2-3-14-2 هیأت مدیره
2-3-14-3 بازرسان
2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی
2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران
3-1 روش تحقیق
3-2 روش گردآوری اطلاعات
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات
3-4 قلمرو تحقیق
3-5 جامعه آماری
3-6 نحوه نمونه گیری
3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه
3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)
3-9روایی و پایایی پرسشنامه
3-9-1 روایی
3-9-2 پایایی
3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها
3-10-1 روش توصیفی
3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی
4-1 توصیف یافته ها
4-1-1 سن اعضاء
4-1-2 تحصیلات نمونه ها
4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید
4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه
4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»
4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها
4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء
4-2 تحلیل فرضیات
4-2-1 تحلیل فرضیه اول
4-2-2 تحلیل فرضیه دوم
4-2-3 تحلیل فرضیه سوم
4-2-4 تحلیل فرضیه چهارم
4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم
4-2-6 تحلیل فرضیه ششم
4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری
5-2 ارائه پیشنهادات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها در word

1- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت بازرگانی و برنامه ریزی، دفتر توسعه و آموزش تعاون
2-
3- اسکندری، م.ر.، 1385، پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی، ویژه نامه معاونت امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 2و3
4- آقاجانی ورزنه، م.، 1380، بررسی و ارزیابی فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
5- آقایی،م.، 1378، نقش تعاونی ها در توسعه کشاورزی، نشریه اطلاعات، شماره 29: صفحه 14
6- انصاری،ح.، 1380، پژوهشی در تعاونی های روستایی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه 8
7- انصاری،ن.، 1380، مسائل و تگناهای دامداری عشایر زاگرس، نشریه برزگر، سال بیست و دوم، شماره 818: صفحه 36
8- انگورانی،ا.، 1377، کشورهای کم رشد و تلاش برای جبران عقب ماندگی با استفاده از شیوه های تعاونی، نشریه تعاون، شماره 89: صفحه 41
9- اوپنهام، ا.ان.، 1375، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها، ترجمه کریم نیا، م.، انتشارات قدس رضوی، چاپ دوم، تهران
10- اولیایی، ا.، 1364، تعاونی تولید و نقش آن در تولید اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
11- بازرگان، ع.، سرمد، ز.، و. حجازی،ا.، 1376، روش های تحقیق در علوم و فنآوری، انتشارات آگاه تهران، چاپ اول، صفحه 74
12- بست،ج.، 1376، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه پاشا شریفی، ح.، و. طالقانی، ن.، انتشارات رشد تهران، چاپ هفتم، صفحه 57
13- بقایی، م.ع.، 1377، لزوم حمایت دولت از کاهش هزینه های تولید و افزایش قیمت شیر و گوشت، نشریه دامدار، شماره 95: صفحه 67
14- حافظ نیا، م.ر.، 1377، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه 44
15- حجّتی، م.، 1385، چکیده ای از عملکرد و فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه ششمین نمایشگاه بین المللی دام، چاپ ششم، صفحه 7تا9
16- حسنی، ح.، 1374، حقوق تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد اول، صفحه 5و6
17- حسین مهر، ک.، 1368، اتحادیه های تعاونی در ایران، مجله تعاون، شماره 9: صفحه 14
18- خسرو شاهین، م.، 1368، روش های پژوهش در مدیریت کشاورزی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، صفحه 308
19- خسروی، ر.، و. حسنی، ز.، 1385، شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال چهارم، شماره 13: صفحه25تا32
20- خسروی، ش.، 1360، تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران، وزارت کشاورزی، مجله زیتون، شماره 8: صفحه 13و20
21- خطیب، ع.ا.، 1377، دامداری های ایران با گرفتاری در دام بی سیاستی و چند سیاستی، نشریه دام، کشت و صنعت، سال اول، شماره اول: صفحه40و41
22- دبیرخانه شورای کشاورزی ورامین. 1369، گزارشی کوتاه از کشاورزی ورامین، شورای کشاورزی ورامین
23- درویش نیا، ا.، 1379، ارزیابی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولیدی روستایی در استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه20
24- دلاور، ع.، 1377، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشریه ویرایش تهران، چاپ چهارم، صفحه82
25- دلاور، ع.، 1378، مبانی نظری علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات سمت تهران، صفحه34
26- رفیعی، ا.، 1353، اصول و انواع تعاون، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه37
27- سجادی، ن.، 1385، عملکرد فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 5و6
28- سرسختی عراقی، م.، 1374، عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمانهای تعاونی در استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
29- سکاران، او.، 1380، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی و شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحه74
30- صادقی، م.، 1386، پیش بینی عرضه و تقاضای انواع گوشت در ایران، فصلنامه توسعه و بهره وری، سال دوم، شماره 3: صفحه13
31- صدرالاشرفی، م.، 1368، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه16
32- صدرالاشرفی، م.، 1373، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، صفحه63
33- صفری شالی، ر.، 1380، بررسی فعالیت ها و عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مرغدارن استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
34- طالب، م.، 1376، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه3
35- طالب، م.، 1379، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه18
36- طالب، م.، 1384، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، صفحه2
37- طالبی، ح.، 1368، مقررات حقوقی بازرگانی مالی شرکت های تعاونی روستایی، انتشارات سازمان تعاون روستایی استان تهران، چاپ اول
38- طالب بیکی، ف.، 1350، اندیشه تعاون و تجربیات تعاونی در کشورهای در حال توسعه و ایران، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران، فصل اول
39- عبداللهی، م.، 1377، نظام های بهره برداری، وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره برداری، چاپ اول، دفتر طراحی نظام بهره برداری تهران، چاپ اول، صفحه34
40- عسگری ، ع.، و. اشراف زاده، ح.، 1369، بررسی جایگاه تعاون در بازرگانی خارجی کشور، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم، صفحه13
41- عمادی، م.ح.، و. آقاعلی نژاد، ع.، 1377، تحلیلی بر تحول نظام های دامداری و راهبردهای مداخله دولت در ایران طی نیم قرن اخیر، کتابنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، شماره اول
42- عمیدی، ع.، 1378، نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن، مرکز نشر دانشگاهی تهران، جلد اول، چاپ اول، صفحه12
43- غلامی، م.، 1376، آخرین وضعیت شرکت های تعاونی بخش کشاورزی، دفتر امور تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان، نشریه تعاون، شماره 78: صفحه18
44- فریدونی، ا.، 1384، مشکلات دامپروری و دغدغه های تولیدکنندگان شیر و گوشت، نشریه اطلاعات، شماره 42: صفحه18
45- گروه تحقیقات روستایی. 1347، گزارش شرکت های تعاونی روستای منطقه ورامین، مؤسسه تحقیقات تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران
46- موسی نژاد، م.ق.، 1369، بازاریابی تعاونی های ورامین، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه6و7
47- میر حیدری،ح.، 1364، دانش تغذیه، انتشارات وحید تهران، چاپ اول، صفحه4
48- میر محمدی،م.، 1362، تعاون و شکوفایی شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی، انتشارات اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران، صفحه59
49- میرمحمد میبدی، ع.م.، 1384، روش تحقیق در علوم زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ سوم، صفحه118
50- نادری، ع.، و. سیف نراقی،م.، 1377، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر تهران، چاپ چهاردهم، صفحه63
51- نامغ، پ.، 1377، مدیریت تعاونی ها،انتشارت آروین تهران، چاپ اول، صفحه23
52- نامغ، پ.، 1386، مدیریت تعاونی ها، انتشارت هستان تهران، چاپ چهارم، صفحه13
53- نبوی،ب.، 1358، مقدمه ای روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات فروردین تهران، چاپ پنجم، صفحه222
54- نظام شهیدی، م.، 1380، اصول مدیریت تعاونی ها، انتشارات روشنگران نصر تهران، صفحه28
55- نوذریان، ر.، 1376، تخصص بهینه منابع برای خودکفایی گوشت قرمز، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، صفحه92و84
56- والکو، ا.ک.سا.، 1380، مدیریت در تعاونی های کشاورزی، ترجمه عنبری، م.، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول، صفحه23
57- ودیعی، ک.، 1355، نهضت تعاونی در ایران، انتشارات امیرکبیر تهران، صفحه28
58- ونوس، د.، و. صفائیان، م.، 1381، بازاریابی خدمات بانکی، انتشارات نشر نگاه دانش تهران، صفحه14
59- هاشمی تروجنی، م.، 1386، عملکرد تعاونی های روستایی و نقش آن در توسعه روستاها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران، صفحه38و39

60- Ary, D., Jacobs, l.c. and. Razarieh, A., 1990, Introduction to Researeh in Education, ed.4th, Orlando. Florida: Holt, Rinhortand Winston, inc

61- Australian Agricultural Council., 7988, Working party on Agricultural cooperative, Agriultural Cooperative in Australia, SCA Technical Report Seriies, Canberra
62- Bhuyan. S., and. Olson, f., 1998, potential role non agricultural cooperatives in ryral North Dakota, Ag. Econ, Research Report No.383, Dept. of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, nD, January

چکیده

– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد

1-1 بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(47)
بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود 25تا30 درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب 25 درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ 70 کیلو گرمی 5/17 گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط 18 گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل 22/97 گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود 58/35 کیلوگرم را طلب می کند.(46)
در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(43)
در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(54)
زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(14)
وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر 6/10 میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(26)
در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(2)
در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(2)
بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(2)
یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(18)
تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(58)
شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(42)

 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و; مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(45)
از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(70)
اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟
از طرفی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(58)
دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(38)
در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(38)
بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

1-3 اهداف تحقیق

هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند
بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت

اهداف فرعی تحقیق

1-بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در تأمین خوراک دام و محدود کردن واسطه ها و عمده فروشان این امر و همچنین تضمین خرید محصولات دامی کشور و علوفه با توجه به هزینه های تولید و سود عادلانه تولید کننده در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور
2- بررسی و شناسایی امکانات و استعدادهای بالقوه دام و منابع غذایی کشور توسط تعاونیها و همچنین بررسی نقش این تعاونیها در حمایت و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی و ایجاد شبکه های آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی و اطلاعاتی در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام
3- بررسی نقش تعاونیها در تبدیل دامپروری های سنتی به صنعتی و بررسی نقش آنها در برنامه توسعه پرورش دام و قطب های تولیدی با تأکید بر نگهداری تعداد دام بیشتر و همچنین آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به محصولات زراعی و ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش

1-4 فرضیات تحقیق

دانشمندان بر این امر توافق دارند که فرضیه های تحقیق می توانند یک انگیزه ابتدایی و قوی برای آنچه به عنوان دانسته های بشر از طبیعت مطرح است، باشند. فرضیات، ابزار قدرتمندی هستند که انسان ابداع نموده است تا بتواند به دانش مستقل نائل آید، به گونه ای که بدون فرضیه، بسیار سخت است تا به توسعه دانش مستقل پرداخته شود. همچنین می توان گفت فرضیه عبارت از چیزی است که محقق به دنبال آن است، به تعبیر دیگر، فرضیه حدسی زیرکانه از نتایج تحقیق، پیش از انجام تحقیق و با توجه به شناخت محقق از تحقیق خود است.(48)
محقق قبل از انجام پژوهش فرضیه ای را بیان می دارد و در مراحل اجرای پژوهش به تجزیه و تحلیل علمی آن می پردازد و سپس از روی نتایج همین تجزیه و تحلیل ها، درستی یا نادرستی آن را اثبات می کند. در تحقیق حاضر نیز با مطالعه در تجارب گذشتگان و با توجه به شناخت محقق خود فرضیاتی ارائه شده است که فرضیه اول به عنوان فرضیه اصلی عنوان شده است و می توان گفت به صورت کلی تمام فرضیات تحقیق را تحت پوشش قرار می دهد و یا به تعبیر دیگر از جمع پاسخ کل فرضیات فرضیه اول پاسخ داده می شود
1 شرکت های تعاونی روستایی (تعاونی کشاورزی دامداران) شهرستان ورامین توانسته اند در رفع معضلات و مشکلات دامداری های این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد
2 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند آن چهره واقعی مردمی را داشته باشند و اعتماد اعضاء را برای همکاری و مشارکت لازم جلب نمایند
3 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند حمایت و تسهیلات لازم جهت هدایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی را فراهم نمایند و همچنین متولی تأمین کننده نیازهای اعتباری دامپروران باشند
4 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در تأمین خوراک دام و نهاده های مورد نیاز دامپروران نقش داشته باشند و محدود کردن و کم کردن نقش واسطه ها و دلالان این امر کمک نمایند
5 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی و در انتقال علوم و فنآوری های جدید در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام به دامپروران کمک نمایند
6 شرکت های تعاونی روستایی در آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به این محصولات زراعی و همچنین در آشنا نمودن دامپروران به ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش موفق بوده اند
7 شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند با ارائه خدماتی نظیر جمع آوری شیر، حمل و نقل و ایجاد تأسیسات نگهداری و ذخیره و همچنین طبقه بندی و فرآوری محصولات در جهت بازاریابی و خرید و فروش و صادرات محصولات دامی و نهایتا در تنظیم بازار به دامپروران کمک نمایند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انتقال جنین در گاو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انتقال جنین در گاو در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتقال جنین در گاو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انتقال جنین در گاو در word

الف: مقدمه  
انتخاب ومدیریت گاوهای گیرنده جنین  
1-انتخاب گاوهای گیرنده  
2-شرائط انتخاب گاوهای دهنده.  
3-بهداشت وسلامتی گاو.  
4-تشخیص فحلی در گاوهای گیرنده وهمزمان کردن فحلی درگاوهای گیرنده ودهنده.  
5-روش تشخیص فحلی در  گیرنده ها :  
6-شناسائی  
7-تغذیه  
8 –آماده سازی گیرنده ها  
9-همزمان کردن فحلی در گاوهای گیرنده  
10-بر نامه سیدر  
1)    روش کانال عنق رحم  
د- وضعیت بدنی: جهت اعمال مدیریت گاوها  
1-  چه زمانی وضعیت بدنی اندازه گیری می شود:  
2-  مدیریت گاوهای گیرنده آبستن:  
منابع  :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله انتقال جنین در گاو در word

1 Youngquist , R . S ., 1997 , Crrent therapy in large animal theriogenology

2.Mori, J., 1995, Textbook of theriogenogy

3. King, G.J., 1992, World animal science (reproduction in domesticated animal )

4. Hafez ., E.S.E., 1992 , Reproduction in farm animal

5. Sanofi Santé  , PRID Manual

الف: مقدمه

انتقال جنین همانند تلقیح مصنوعی یکی از روشهای کاربردی جهت تکثیر ، تولید مثل ، تحولات و توسعه ژنتیکی می باشد.  که بر اساس آن جنین در سن 6-7 روزگی از شاخهای رحم گاو دهنده جمع آوری و به شاخهای رحم گاو گیرنده (مادر جانشین) انتقال داده می شود.بوسیله این روش جنین ها از اندام تناسلی یک گاو (گاو دهنده) جمع آوری و به اندام تناسلی گاو دیگر (گاو گیرنده) انتقال داده می شود که در گاو گیرنده آبستنی بوقوع می پیوندد. اصلاح ژنتیکی که بواسطه تلقیح مصنوعی در گاو ایجاد می شود ، با کندی انجام می گردد. بدلیل اینکه گاوها تک قلو زا بوده ومدت آبستنی آنها 280 روز طول می کشد (در گاو بومی کره جنوبی 285 روز) و یک گاو در سراسر عمر خود ودرمدت زمان تولید مثلی که تقریبا در شرائط طبیعی 15 سال طول می کشد ، حد اکثر تعداد 15 را س گوساله تولید می کند.از طرف دیگر معرفی تکنیک انتقال جنین این امکان را فراهم کرده تا بتوان باجمع آوری جنین از گاو دهنده که با هورمون و بطور غیر طبیعی سوپر اووله گردیده ، تعدادی گوساله را تولید کرد که در این گاوها با القا,  بلوغ و ایجاد اوولاسیون غیر طبیعی، تعداد زیادی تخمک تولید می شود. مزیت عمده انتقال جنین تولید تلیسه وگاو با ارزش می باشد که از طریق افزایش ظرفیت تولید مثلی انجام می گیرد اولین انتقال جنین موفقیت آمیز وسیله ویلت وهمکاران در کشور امریکا ودر سال 1951 انجام گرفت(Willet et al 1951s ( این کوشش هـــــا در بسیاری از کشورها در دامهای بزرگ انجام پذیرفت.اما تا سال 1960 با موفقیت کمی همراه بو د . استحصال جنین و سپس انتقال به گاو گیرنده بیشتر از طریق جراحی شکمی انجام می گرفت.روشی که باعث شد تا بتوان از طریق غیر جراحی جنین هـــای بارور شده را به گاوهای گیرنده انتقال داد، در دهه 1970 توسعه پیدا کردوتا دهه 1990به متجاوز از150000 جنین گاو هلستین بالغ گردید .کیفیت جنین ، گیرنده جنین مطلوب وافرادی که بخوبی تعلیم دیده باشند، لازمه انتقال جنین موفقیت آمیز می باشند

 انتخاب ومدیریت گاوهای گیرنده جنین

1-انتخاب گاوهای گیرنده

 برای انتخاب گله گیرنده جنین ، بایستی موازنه  بین استانداردهای کیفیت ، اقتصادی بودن ودردسترس بودن را مد نظر قرار داد .جوان بودن ،عاری از بیماری بودن  Disease free، دارا بودن باروری تأئید شده وقابلیت مادرشدن از خصوصیات یک گیرنده ایده أل می باشد . از أنجائی که گاو گیرنده گوساله ای راکه حمل خواهد کرد احتمالا از نژاد با اندازه بدنی بزرگ می باشد بنابراین خود گیرنده هم می باید رشد خوبی کرده باشد.اگر چه که گاوهای دو رگ عموما دارای باروری بیشتری هستند اما بنظر نمی رسد که نژاد تاثیرقابل ملاحظه ای در انتخاب گیرنده داشته باشد . از دیدگاه موفقیت درزمینه تجاری، دامداران یک نژاد تائید شده راترجیح می دهندوبرای أن اهمیت بیشتری قائل هستند . به دلیل اینکه توانائی نگهداری آبستنی در گاوهای مسن(بیش از ده سال سن) کاهش یافته است بنابر این اینگونه گاوها نبایستی مورد استفاده قرار گیرند ، با این وجود سن یکی از فاکتورهای اساسی در انتخاب گاوهای دهنده نمی باشد. می توان انتظار داشت که درصد کمی از تلیسه های جوان غیر بارور هستند همچنین آنها ممکن است بیش از گاوها مشکلات زایش داشته باشند . معهذا زمانیکه در بسیاری از موارد گاوهای انتخاب شده به دلیل ناباروری پس زده می شوند

تلیسه ها معمولاپیش بینی بهتری دارند

 2-شرائط انتخاب گاوهای دهنده

1)-سیکل فحلی گاوها بایستی بیش از دو بار بطور طبیعی تکرار شده باشد

2)-گاوهای غیر آبستن نباید بیش از دو بار تلقیح شده باشند

3)- از اندام تناسلی خارجی گاو مواد شبیه چرک ترشح نشده باشد همچنین گاوها مبتلا به جفت ماندگی نشده باشند

4)-گاوها باید دارای سلامتی بوده و در طول 6 سال سن خود استعداد تحمل بیماری Disease tolerance را داشته باشند

5)-تلیسه ها نباید خیلی چاق باشندودر14 ماه گذشته به انگلها یابیماری مبتلا نشده ودرنتیجه دچار ضعف بدنی نباشند

6)-دارای توانائی بالائی درشیر دادن وتغذیه گوساله باشند

7)-به بیماری عفونت سم مبتلا نباشند

8)-دارای فیزیک بدنی خوبی باشند

9)-از گاوهای دائما فحل Repeat breader نباشند

10)-تلیسه یا گاو جوان باشند

11)-دارای اندام تناسلی طبیعی وبا عملکرد باشند

12)-حداقل دو ماه از سن گوساله آنها گذشته باشد

13)-گاوها بایستی دارای بلوغ واندازه بدنی کافی باشند، همینطور نژاد جنین گاو دهنده ای که می باید در رحم گاو گیرنده کاشته شود را بایستی بشناسیم چرا که گاو گیرنده باید توانائی حمل گوساله وپایان رساندن آبستنی را داشته باشد وبتواند بطور طبیعی زایش را انجام دهد

در گاوهــــــای چند شکم زائیده ، دو دوره فحلی را بطور طبیعی پشت سر

 گذاشته باشد و50 روز از زایش گاو گذشته باشد

3-بهداشت وسلامتی گاو

هر یک ازگاوهای گیرنده را از جهت وضعیت بدنی ، سن وعلائم بیماری ارزیابی کرده و.با آزمایش توشه رکتال وجود آبستنی، هر گونه چسبندگی، وضعیت فری مارتن Freemartin Condition و دیگر آثار غیر طبیعی اندام تناسلی(همچون رحم یا تخمدانهای غیر بارور وکیست فولیکلی)را بر رسی می نمائیم

4-تشخیص فحلی در گاوهای گیرنده وهمزمان کردن فحلی درگاوهای گیرنده ودهنده

هر برنامه موفقیت آمیز انتقال جنین نیازمند تشخیص دقیق فحلی است . به دلیل اینکه موفقیت انتقال جنین بستگی به همزمانی فحلی در دو گروه گاو دهنده وگیرنده دارد . بنابر این تشخیص فحلی در این دو گروه بایستی با دقت ، توجه و وظیفه شناسی همراه باشد . همچنین اهمیت طول طبیعی 19-22 روز سیکل فحلی باید مورد توجه قرار گیرد . گاوهای گیرنده می باید به فاصله (1 ± ) روز از گاوهای دهنده ، علائم فحلی را از خود نشان دهند ورعایت این فاصله زمانی به علت دست یابی به درصد بالائی از موفقیت در آبستنی می باشد . حتی همزمانی به فاصله نصف روز نتیجه بهتری دارد

  چنانچه گاوگیرنده ای از 17-24 روز گذشته فحل نیامده وهمزمان هم نشده باشد ، رفتار های عدیده فحلی در آن گاوبروز می نماید . در هر زمان که گاو از نظرفحلی مورد مشاهده وبررسی قرار گیرد در یکی از گروههای زیر دسته بندی می گردد

الف)- فحل نباشد

ب)-مشکوک به فحلی(مانند موهای کفل آغشته به ترشحات فحلی ، بی قراری ، سر وصدا کردن ،حرکت در داخل محوطه ، سوار شدن روی گاوهای دیگر ،فرج متورم وصورتی رنگ ،سقلمه زدن به سایرگاوها ، بالا گرفتن دم و ترشحات موکوسی شفاف از فرج)

ج)-در حالت ایستا فحلی باشد

5-روش تشخیص فحلی در  گیرنده ها

 تشخیص فحلی در گاوهای گیرنده بوسبله وجود یا عدم وجود ایستا فحلی ارزیابی می شود

1)-مشاهده با چشم

2)-رادیو تله متری Radiotelemtric

3)-وسیله حساس به فشار Presure sensetive

4)-وسیله ای جهت نصب روی کفل Rump mounted device

5)-قدم شمارPedometer

 6-شناسائی

درمدیریت بهداشتی گله ، درتشخیص فحلی ودرهر مرحله از یک عملیات انتقال جنین   یک سیستم ثابت ومتغیر شناسائی مورد نیازمی باشد

7-تغذیه

گاوهای گیرنده بایستی تحت یک رژیم غذائی قرار بگیرندکه در آن تلیسه هابا سرعت رشد معادل 7/ 0 تا 9/0 کیلو گرم در روز تغذیه شوند وگاوهای مسن تر هم بتوانند سلامتی خوبی داشته باشندوچاق هم نشوند . یونجه و سیلوی ذرت به همراه تغذیه آزاد مواد معدنی و نمک ، جیره ای عالی برای رشد تلیسه ها فراهم می نماید اما جیره های دیگر هم می توانند با موفقیت بکار گرفته شوند

8 –آماده سازی گیرنده ها

سیکل فحلی گاوهای گیرنده  برای کسب نتیجه بهتربایستی با دهنده ها بطور دقیق همزمان شوند.همزمان نبودن بیش از یک روز نرخ آبستنی را کاهش خواهد دادودر نهایت بازاء هر گاو دهنده بایستی 12 گاوگیرنده در اختیار داشت و این در حالتی است که وسائل و ابزار انجماد جنین در اختیار نباشد

دو برنامه قابل اجرا می باشد

  اگر برنامه (الف) برای گاوهای گیرنده مورد استفاده قرارمیگیرد(شکل1)
در آن صورت به گیرنده هــــا در روز صفر  PG1 وده روز بعد 2PG تزریق می شود
اگر برنامه (ب) برای گاوهای دهنده مورد استفاده می باشد ، در آن صورت به هر گاو گیرنده در روز دو PG1  ، در روز سیزدهم  PG2 ، ودر روز بیست وچهارم  PG3  تزریق می شود(16 تا 24 ساعت قبل از تزریق PG3  به دهنده ها) . در گاو دهنده واکنش بــــه تحلیل رفتن جسم زرد Luteolytic response
در زمانیکه از هورمونهای FSH وECG استفاده می شود، زودتر اتفاق می افتد
دربرنامه (الف) می باید فحلی در روزهای 12 ، 13و14 ودر برنامه (ب) در روزهای26 ،27و28 مشاهده و رکورد شود .گیرنده ها در برنامه(الف)در روز 20 ودر برنامه (ب)در روز 34 جنین را دریافت می نمایند

9-همزمان کردن فحلی در گاوهای گیرنده

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ دامپروری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ دامپروری در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ دامپروری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ دامپروری در word

بخش اول- منابع تولید.. 1

زمین.1

کارگر.2

آب  .3

مجوز  3

مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری.. 4

رکوردگیری  5

بخش دوم – روشهای پرورش;. 6

1- چرخه کامل( Full Cycle). 6

2- پرورش مولدها6

3- تجهیزات جوجه کشی; 6

4- پروار بندی جوجه ها7

5- گروه های منطقه ای.. 7

صنعت جهانی شترمرغ.. 8

بخش سوم – تغذیه. 8

بخش چهارم- بازاریابی; 10

چه کسی خریدار گوشتهای شماست؟. 11

بازاریابی.11

پرنده های زنده. 11

تجهیزات کشتار. 12

بازاریابی فرآورده های گوشتی; 12

بازاریابی پوست شترمرغ.. 12

بازاریابی پر شترمرغ.. 13

بازاریابی پوسته تخم شترمرغ.. 14

نظرات دیگر. 14

منابع:15

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ دامپروری در word

احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی مزرعه شترمرغ به زمین، نیروی کار، آب، مجوز و نقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم

زمین باید بررسی کنید که چگونه از زمینی که در اختیار دارید استفاده کنید. بسته به اینکه چه گزینه هایی را در شروع کار در نظر گرفته اید باید تصمیم بگیرید که چه مقدار زمین برای جفت گیری، نگهداری جوجه ها، پرورش پرنده ها تا سن کشتار و تجهیزات جوجه کشی اختصاص دهید. ممکن است فضاهای دیگری را برای ساختمان های اداری، فروشگاه یا محل استراحت کارگران در نظر بگیرید

 گروه بندی معمول شترمرغ ها به صورت دسته های سه تایی یعنی یک نر و دو ماده است، اما شما ممکن است نگهداری جفتی ( یک نر و یک ماده)، یا دسته های چهارتایی ( یک نر و سه ماده) و یا نگهداری دسته جمعی (دو یا چند نر با دو یا چند ماده) در نظر بگیرید. ما نگهداری جفتی و یا سه تایی را توصیه می کنیم. چون کنترل عملکرد فردی هر پرنده امکان پذیر است

فضای مورد نیاز برای پرورش دسته سه تایی30 متر (32 یارد) در 50 متر (55 یارد) و در مجموع 1500 متر مربع است. البته این اندازه بدون هیچگونه عواقب جدی تقریبا به نصف قابل تقلیل می باشد اگرچه گردشگاه های بزرگتر با مکان های دویدن وسیع مطلوبتر بوده و به همین علت گردشگاه ها به صورت مستطیل در می آید تا مربع

جوجه ها طی چهار هفته اول زندگی به فضای کمی نیاز دارند. فضای 2 متر (2 یارد) در 10 متر (11 یارد) برای 20 جوجه کافی است، لیکن جوجه ها سرعت رشد چشمگیری دارند، با رشد جوجه ها نیاز به فضای پرورشی به سرعت افزایش می یابد

بسته به شرایط آب و هوایی، جوجه ها هنگام شب به سالن نیاز دارند. در صورت وجود منبع گرمایی، همه جوجه ها باید به این منبع گرمایی دسترسی داشته باشند. بر اساس احتیاجات بدنشان جوجه ها باید دور از حرارت بنشینند. وقتی جوجه ها مستقیما از هچر به زیر سایه بان در طول روز منتقل می شوند، در دو هفته اول به یک لامپ حرارتی در طول شب نیازدارند. سایه بان حتی به شکل سایه درخت عامل مهمی برای شترمرغ ها در هر سنی است. در مواقعی که در نظر دارید تجهیزات جوجه کشی مورد نیاز را خودتان داشته باشید باید ابعاد اتاق مورد نیاز را در نظر داشته باشید که بستگی به انکوباتور و هچر خریداری شده دارد. به یک اتاق برای انکوباتور، یک اتاق برای هچر، محلی برای تمیز کردن تخم ها و محلی اختیاری برای ذخیره تخمها قبل از قرار دادن در انکوباتور نیاز دارید

کارگر

پرندگان بالغ باید دو بار در روز تغذیه شوند یک بار در اوایل روز و یک بار در وسط یا پایان عصر. جوجه ها باید حداقل پنج بار در روز سرکشی شوند، وقتی تخم ها هفته ای یکبار گذاشته شوند جوجه کشی به طور روزانه و هچینگ باید روزی دو بار بررسی شود. همه این کارها به نیروی کار انسانی نیاز دارد. عمل دیگری که نیاز شدیدی به نیروی کار دارد تمیز کردن لانه جوجه ها است تا جوجه ها از خوردن مدفوع باز داشته شوند ( بسته به تراکم، سطح و سن جوجه ها ) به طو ر مشابه، چیدن تخم ها در انکوباتور و نظافت هچر به زمان زیادی نیاز دارد. پس از اعمال مربوط به کارگران مزرعه، قسمت اعظم کار پرورش، نظارت است. پیشگیری بهتر از درمان است و بر طرف کردن نواقص پیش از بروز مشکل موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود

 نظارت مداوم موثر است، اما بهترین حالت این است که مولد ها غیر از زمان خوراک دادن و جمع آوری تخم شترمرغ به حال خود رها شوند. انجام امور با یک شخص امکان پذیر است ولی استفاده از دو یا چند نفر آسان تر بوده و استرس کمتری به همراه دارد. باید در نظر داشته باشید که آیا وقت کافی دارید؟ از پرداخت هزینه کارگر یا کارگران مزرعه بر می آیید؟

آب

پرندگان در طول شبانه روز به آب نیاز دارند. این موضوع را باید در طراحی لانه ها در نظر داشته باشید که احتمالا تأمین آب، هزینه ای را به شما تحمیل خواهد کرد. در آب و هوای سرد، ممکن است نیاز به نصب آبگرمکن هایی باشد تا دمای آب را برای همه پرنده ها در 20 درجه سانتیگراد ثابت نگه دارد و صرفا یخ نزدن آب کافی نیست

شترمرغ ها علاقه به نوشیدن آب در حین غذا خوردن دارند که این عمل موجب کثیف شدن سریع آب می شود و بنابراین باید به طور منظم آب تمیز در اختیارشان قرار گیرد. پرنده ها نیاز مداوم به آب دارند و همین بر مصرف غذای خشک تأثیر می گذارد. آب بسیار سرد یا گرم مصرف آب را تحت تأثیر قرار داده و اغلب موجب کاهش مصرف غذا می شود

مجوز

برای اینکه بدانید اخذ چه نوع مجوزهایی برای احداث مزرعه شترمرغ لازم است باید با مراکز مرتبط از جمله معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و یا معاونت های امور دام بخش طیور غیر مرسوم و سازمانهای مرتبط با پرورش شترمرغ منطقه مشورت کنید. در برخی کشورها نظیر آلمان باید دوره ای را در زمینه پرورش شترمرغ گذراند. خوشبختانه کشورهای دیگر تا این حد سختگیر نیستند و پرورش شترمرغ را همچون دیگر فعالیتهای مزرعه ای تلقی می کنند. نکات زیر را باید روشن کنید
• مجوز برای مالکیت پرندگان

• مجوز برای حمل و نقل پرندگان

• احداث چاه تلفات برای دفن پرنده های مرده

• بازرسی های دامپزشکی

• معیارهای امنیت زیستی (Bio Security) نظیر حوضچه ورودی وسایل نقلیه تا وسایل نقلیه هنگام ورود به مزرعه از داخل مواد ضد عفونی عبور کنند

سوالات و موارد مهم را یاد داشت کرده با کسی که در منطقه شما پرورش شترمرغ دارد صحبت کنید، آنها منبع با ارزشی برای کمک هستند

مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری

برای راه اندازی نیاز به سرمایه دارید. همچنین احتمالا ایده هایی در زمینه اینکه چه مقدار توانایی مالی برای این کار دارید، خواهید داشت. توصیه این است که دایره فعالیت را نصف کنید. در هر صورت از کسی وام نگیرید

تنها وقتی فروش محصولاتتان را آغاز می کنید درک روشنی خواهید داشت که فعالیتتان سود آور بوده است یا خیر. اغلب اوقات مزرعه داران جدید بدون برنامه مقدار زیادی پول برای فراهم کردن شیک ترین تجهیزات صرف می کنند. مزرعه هایی شبیه به هتلها ی کوچک و کاملا غیر قابل کاربرد مشاهده شده اندکه وقتی به مراحل مهمی می رسند که عملا باید محصولاتشان را بازاریابی کنند بودجه شان به پایان رسیده است چون تولید به اندازه مورد انتظار نبوده است. توصیه این است که کار را ساده آغاز کنید. از امکانات موجود استفاده کنید. از قفس هایی که دارید، ساختمانهایی را که قبلا احداث شده اند استفاده کنید. آنچه ضروری است سرمایه گذاری در تهیه انکوباتور مناسب می باشد. یک انکوباتور خوب نتایج خوبی به همراه خواهد داشت که انکوباتور بد ندارد

رکوردگیری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پرورش گاو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پرورش گاو در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پرورش گاو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پرورش گاو در word

مقدمه

انتخاب گاوهای گوشتی

انتخاب گاوهای نر گوشتی

انتخاب ماده گاوهای گوشتی

ویژگیهای جایگاه گاوهای گوشتی

پرورش گوساله های نوزاد گوشتی

کیفیت سیلوی علوفه و رشد گاوهای گوشتی

الگوی تخمیر (Pattern of Fermentation)

محتوای ماده خشک(Dry Matter Content)

روشهای تولید گوشت گاو با استفاده از علوفه سیلو شده

پرواربندی گاو با استفاده از علوفه گندمیان و دانه غلات

تولید انبوه گوشت گاو با استفاده از سیلوی علوفه گندمیان

سیلوی علوفه ذرت

پرواربندی متمرکز گاو با استفاده از سیلوی علوفه گندمیان

منابع

مقدمه

اگرچه در ایران پرورش و نگهداری گاو گوشتی به معنا و مفهومی که در کشورهای خارجی مرسوم و متداول است رایج نیست ولی از آنجا که ممکن است در آینده عده ای به این کار علاقمند گردند و بخواهند در این زمینه فعالیت نمایند لازم است که در این باره مطالبی بیان گردد تا شاید راهنمایی برای اینگونه اشخاص باشد. انچه که در این فصل عنوان می گردد مبتنی بر اصول جدید دامپروری در دنیای امروز بوده ممکن است با شرایط اطن مرز و بوم صد در صد وفق ندهد. ولی بعضی از قسمتهای آن عملی و بقیه موارد نیز با تغییراتی قابل اجراست

پرورش گاو گوشتی در اغلب نقاط با استفاده از مراتع و چراگاههای خوب ممکن بوده و مقرون به صرفه می باشد. در ایران نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد و بهتر است کسانی به این کار مبادرت ورزند که امکان دسترسی آنها به مراتع برایشان فراهم و میسر باشد

در ایران در شرایط موجود پروار کردن گوساله های نر نژاد هولشتین کم و بیش رواج یافته این کار یا به وسیله خود دامپروران تولید کننده شیر به عنوان یک کار جنبی عملی می شود یا اینکه عده ای گوساله های مذکور را بعد از, شیر گرفتن خریداری و آنها را تا 10 الی 12 ماهگی پروار کرده و سپس عرضه می نمایند

انتخاب گاوهای گوشتی

قبل از شروع به کار و ایجاد گله گاوهای گوشتی باید در انتخاب اینگونه گاوها بصیر بود و کلیه خصوصیاتی را که قبلاً درباره گاوهای پرواری ذکر گردید به خاطر داشت زیرا اساس کار و موفقیت بعدی مربوط به همین مسئله می باشد. این گاوها در درجه نخست باید پیش رس باشند بدین معنی که در کوتاهترین مدت به حداکثر رشد و نمو خود رسیده زود فربه و چاق شده و نهایت استفاده را از اغذیه بنمایند. در موقع خرید باید به شکل و هیکل حیوان و اندام و جثه دام و بالاخره جنس و سن آن کاملاً توجه شود و کلیه مزایا و محاسن مربوط به استعداد پرواری در نظر گرفته شود

گاوهای گوشتی اصولاً دارای بدنی پر رشد و کپل و ران و سرین آنها کاملاً عضلانی بوده در صورتی که سر و گردن و اعضای بدنشان کوتاه و کوچک است. در دنیا همانطور که قبلاً نیز شرح داده شد نژادهای گوشتی مشخص بوده و تشخیص آنها نیز آسان است. به طوری که در انگلستان نژاد شورت هورن و دورهام و در فرانسه لیموزین و در آمریکا نژاد شورت هورن و هرفورد و دورهام و ابردین Aberdeen و انگوس Angus  می باشد

ولی در ایران چنین نژادهایی وجود نداشته دامدار خود باید بصیر در شناسایی اینگونه گاوها باشد

آنچه که درباره ارزش گاوهای گوشتی حائز اهمیت می باشد به قرار ذیل است که به شرح آن پرداخته می شود

1 – جنس: در دامهای بالغ گاو نر و ماده دارای ارزش یکسان از لحاظ گوشتی می باشند ولی در گاوهای جوان این قسم نبوده مثلاً ارزش یک گاو ماده سی ماهه غیر آبستن از یک گاو نر هم سن بیشتر بوده به طوری که لطافت گوشت و استعداد چاق شدنش فزونتر است

2 –  سن: گاوهای نر تا پانزده ماهگی کاملاً چاق شده ولی بعد  از این سن باید اخته گردند

3 – شکل و هیکل: اندام گاو باید طوری باشد که کاملاً از احاظ قصابی مورد توجه واقع شده و همانطور که بیان شد قسمتهای خلفی اش پر رشد و عضلانی باشد

4 – ظرافت: ظرافت پوست و نازکی اسکلت در بهره گوشت گاو تأثیر دارد. گاوهایی که بسیار ظریف باشند نسبت دور قلم به دور سینه آنها نزدیک یا برابر یک پانزدهم می باشد

انتخاب گاوهای نر گوشتی

پس از ایجاد گله گاو گوشتی باید از میان آنها یا از خارج گاوهای نر اصیل و ممتاز و برجسته جهت تکثیر انتخاب نمود. زیرا تا حدود بسیاری اساس و پیشرفت کار مربوط به انتخاب گاو نر خوب می باشد.ودر انتخاب گاو نر علاوه بر خصوصیاتی که در بالا ذکر گردید باید به نتایج حاصله نیز توجه داشت و آن را ملاک قرار داد

در خارج بهترین گوساله هایی را که از گاوهای نر اصیل و آزمایش شده بدست آمده اند جهت جفت گیری انتخاب می نمایند زیرا معتقدند  که پدران آنها امتحان خود را داده اند. ولی در ایران متأسفانه جز دانایی و بصیرت دامدار در موقع انتخاب گاو نر راه دیگری وجود ندارد. از اینرو بهتر است این انتخاب از میان گوساله های نر پیش رس گله به عمل آید. مطابق تجربیاتی که در آمریکا به عمل آمده است پیش رسی گوساله ها در دوره شیرخواری مربوط به دو عامل می باشد

یکی مقدار شیر مادر و دیگری خصوصیات فردی و نژادی حیوان. ولی بعد از دوره شیر خواری تا 12 الی 15 ماهگی اگر گوساله ها مناسب و خوب نگهداری گردند پیش رسی و رشد بیشتر آنها تنها مربوط به خصوصیات ذاتی و نهانی حیوان می باشد

بنابراین اگر  گاو نر هر گله ممتاز باشد می تواند خصوصیات پیش رسی را به گوساله ها نیز منتقل نماید. در انتخاب گاو نر هر اندازه دقت و مطالعه شود ارزش داشته باعث موفقیت قطعی و مسلم در کار خواهد  بود

اگر برای یک دامدار امکان داشته باشد بهتر است گاوهای نر خود را از لحاظ پیشرسی فردی و نتایج حاصله آزمایش کند و در صورت موفقیت و رضایت بخش بودن آنها را نگاهدارد وگرنه از پرورش آنها صرفنظر کند. اگر چنین آزمایشی به دقت عملی گردد و اصالت و ارزش پیشرسی گاو نر به ثبوت رسد می توان از گوساله های نر چنین گاوی برای جفت گیری در آینده استفاده کرد ولی باید در نظر داشت که مادران این گوساله ها نیز از لحاظ پیشرسی برجسته بوده و میزان شیر و سلامتی آنها نیز کاملاً مورد توجه باشد

انتخاب ماده گاوهای گوشتی

انتخاب ماده گاوهای خوب و برجسته نیز چون گاوهای نر برای یک گله گوشتی لازم است. گاو ماده باید پیشرس بوده و بتواند خصوصیات گوشتی و پرواری خود را به گوساله های خود منتقل نماید. به دست آوردن چنین ماده گاوهایی در ابتدای کار بسیار دشوار و در ایران شاید غیر عملی باشد ولی پس از تهیه گله باید در صدد انتخاب برآمد و ماده گاوهای خوب و با ارزش را نگاهداری کرد و بقیه را به بازار عرضه نمود

دامپرورانی که در این راه فعالیت می کنند در ابتدا ممکن است بسته به سرمایه ای که به کار می گذارند گاوهای مختلف را خریداری نمایند ولی بسیار لازم است که کم کم و طبق برنامه صحیح به اصلاح نژاد گاوهای خود بپردازند و گاوهای پیش رس و یک شکل و یکدستی از میان گله خود انتخاب نموده و به پرورش آنها همت گمارند

در خارج معمولاً گاوهایی را در گله نگهداری می نمایند که بتوانند گوساله هایی تولید کنند که در 6 ماهگی 200 الی 220 کیلو لااقل وزن داشته باشند. ولی اتخاذ این روش در ایران به زودی عملی نیست بلکه به تدریج و طی سالها آزمایش و تجربه می توان به این مرحله رسید. مگر آنکه در ابتدا از نژادهای اصیل گوشتی خارجی استفاده شود

ویژگیهای جایگاه گاوهای گوشتی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات استرس گرمایی در نیمچه های گوشتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرات استرس گرمایی در نیمچه های گوشتی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات استرس گرمایی در نیمچه های گوشتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اثرات استرس گرمایی در نیمچه های گوشتی در word

اثرات استرس گرمایی در نیمچه های گوشتی
مقدمه
کاهش مصرف غذا در نتیجه کاهش رشد
کاهش قابلیت استفاده بیولوژیکی مواد مغذی
ذخیره شدن بیشتر چربی در محوطه بطنی
آمادگی بیشتر جمعیت برای ابتلا به بیماریها و انگلها
مرطوب شدن بستر و مشکلات ناشی از آن
تغییر خصوصیات خون و بروز آلکالوز تنفسی
افزایش تلفات و زیان اقتصادی
روش های رفع کاهش عملکرد طی شرایط استرس حرارتی
توجه به ساختمان واحدهای مرغداری
نحو قرار گرفتن سالن
عایق دار کردن سقف و دیوار های سالن ها
استفاده از مه پاش ها
استفاده از خنک کننده های دیسکی یا صفحه ای
کاهش تراکم در فارم
تهویه و استفاده از فن ها در سالن
استفاده از آب خنک
تغییر در سیستم آبخوری
تغذیه در شب و ساعات خنک
نوع تغذیه
تغییرات در جیره غذایی
وضع فیزیکی دان
تحریک اشتهای مرغ با به هم زدن دان 3-2 مرتبه در روز
محدودیت های تغذیه ای
ویتامین ها و مواد معدنی
افزایش ویتامین C
چربی ها
استفاده از یخ در آب آشامیدنی طیور
منابع

مقدمه:

استرس گرمایی یکی از عواملی است که به دلیل ایجاد ضررو زیان مالی ناشی از کاهش عملکرد طیور و افزایش تلفات ، می تواند به عنوان یک مشکل جدی برای پرورش دهندگان طیور مورد توجه قرار بگیرد . علاوه بر به کار گیری روش های مناسب مدیریتی به منظور کاهش درجه حرارت محیط پرورش از قبیل تغییر سیستم پرورش از فضای باز به سالن های مجهز و بهبود و اصلاح جیره های غذایی ، نکته ای که توجه به آن حائز اهمیت است به حداقل رساندن اثرات شدید استرس گرمایی بر روی پرنده است . استفاده از مکمل های خوراکی حاوی الکترولیت ها از قبیل بیکربنات سدیم و کلرید پتاسیم می توا ند به عنوان یک روشی برای تصحیح سطوح کاهش یافته دی اکسید کربن ، بیکربنات و پتاسیم خون در پرندگانی که از استرس گرمایی رنج می برند ، به کار رود

به طور کلی پرندگان زمانی دچار استرس گرمایی می شوند که بدن آنها در ایجاد تعادل بین حرارت تولید شده از بدن دچار مشکل شود

با توجه به اوضاع و شرایط آب و هوای کشور ما در اکثر نقاط و در فصول گرم حرارت محیط چند ماه در سال بالاتر از حد مورد نیاز در مرغداری است ، مرغداران بایستی با به کارگیری روش هایی از بالارفتن درجه حرارت در سالن ها جلوگیری نمایند تا استرس حرارتی در سالن ها ایجاد خسارت نکند و یا به عبارتی دیگر ضایعات وارده به حداقل برسد . استرس حرارتی از مهمترین استرس های فیزیولوژیکی و محیطی است که مانند عوامل استرس زای دیگر مثل گرد و غبار ، واکسن ، سرو صدا و نامطلوب بودن تهویه ، نارسایهای تغذیه ای و ; سبب بر هم خوردن روابط موزون بیولوژیکی ارگانیزم موجود زنده شده و سبب تغییر در عادت و رفتار آنها و تاثیر بر روی کیفیت و کمیت تولید می گردد. مرغ برای حفظ فعل و انفعالات بدن بدون تغییرات مهم در ارگانیزم به حرارت 5/24-5/16 درجه سانتی گراد نیاز دارد که اصطلاحاَ حرارت اپتیموم و چهار چوب حرارتی خنثی می نامند.  در دمای پایین تر از محدوده مذکور متابولیزم بده فشرده تر شده و مصرف غذا بالا می رود که تخریب ضریب تبدیل غذایی از پی آمدهای آن است

در دمای بالاتر ، بر حسب شدت ، فرکانس تنفسی شدیدتر می شود ، اشتها کمتر می گردد و تشنگی بیشتر می شود ، در نتیجه تجمع مرغ در اطراف آبخوری ها و هواکش ها بیشتر می شود ، تعداد تنفس افزایش می یابد ، میزان رشد روزا نه و مصرف غذا کاهش می یابد . تخم مرغ کم شده و اندازه آن کوچک و پوسته آن نازک می شود ، تولید اسپرم و خاصیت  جوجه در آوری کم می شود ، درصد تلفات بالا می رود و حتی عوارض ظهور بیماری و کانی بالیسم ظاهر می گردد

 

1- کاهش مصرف غذا و در نتیجه کاهش رشد :

نیاز به ا نرژی در نیمچه های گوشتی با ا فزا یش دما کاهش یافته و متعاقب آن مصرف غذا کم می شود که منجر به کاهش در یافت پروتئین ، اسید های آمینه و سایر مواد مغذی شده و رشد کاهش می یابد

بر اساس یک تحقیق ، معلوم شده نیمچه های پرورش یافته در شرایط استرس حرارتی ( دمای 30 در جه سانتیگراد و رطوبت نسبی 74 % ) نسبت به گروه شاهد 48% مصرف غذا و 53 % افزایش وزن کمتری داشتند . گزارش گردیده که افزایش وزن نیمچه های گوشتی در دمای 21 درجه از8-4 هفتگی ، 1225 گرم بود و در دمای 26 درجه به    1087 گرم کاهش یافت که بیشتر به علت کاهش نیاز به ا نرژی بود . این ارتباط را به صورت فرمول زیر می توان محاسبه کرد

ME = 1690 – 21 T

ME   :  ا نرژ ی قابل متابولیسم مورد نیاز بر حسب کیلوژول در روز

T      : درجه حرارت محیط بر حسب درجه سانتی گراد

2- کاهش قابلیت استفاده بیولوژیکی مواد مغذی :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در word

مقدمه  1
صفات برجسته و طبقه‌بندی جانورشناسی  2
مشخصه‌های عمومی  3
شناسایی نژادهای شترمرغ  3
شترمرغهای گردن قرمز  3
شترمرغهای گردن آبی  4
تعیین سن شترمرغ  5
مختصری از آناتومی  6
اسکلت‌بندی  6
دستگاه گوارش  7
سایر اندامهای داخلی  8
تولید مثل  9
گروههای تولید مثلی  11
پن‌های تولیدمثلی  12
لانه  13
جوجه کشی طبیعی  14
جوجه‌کشی مصنوعی  14
تخم شترمرغ  15
حمل و نقل تخم شترمرغ   16
نکات بهداشتی در مورد تخم شترمرغ  18
نکاتی درباره جوجه کشی  19
دستگاه جوجه‌کشی  19
پرورش جوجه  20  
تهویه و حرارت  20
جایگاه نگهداری و گردش جوجه‌ها  21
بستر جایگاه جوجه‌ها  23
بهداشت  25
تغذیه  26
تغذیه عملی شترمرغ  26
نکاتی کلی در خصوص ترکیب جیره  28
استفاده از غذاهای آماده تجاری  30
آب آشامیدنی  30
تغذیه جوجه شترمرغ  31
جیره های غذایی شترمرغ  31
روش غذادهی  32
جیره های غذایی  34
 تغذیه شترمرغهای مولد  36
بیماریهای شترمرغ  37
نیوکاسل  37
سیاه زخم   38
سل  38
مسمومیت خونی  38
سینوزیت  39
انگلهای داخلی  39
کوکسیدوز  39
هیستومونیازیس  40
انگلهای خارجی  40
کنه‌ها  40
مگسها  40
کشتار شترمرغ  40
محصولات  41
چرم  41
گوشت  42
پرها  42
سرمایه گذاری  44
عوامل اقتصادی پرورش شترمرغ  44
هزینه های ثابت  45
هزینه های جاری  45
درآمدها  46
منابع49

مقدمه

آدمی از بدو خلقت و استفاده از ابزارهای ساده تا به امروز با کمک فن‌آوری جدید، از حیوانات وحشی و اهلی برای تأمین نیازهای خود بهره برده است. اهلی‌نمودن حیوانات و پرورش آنها جهت استفاده از محصولات متنوع‌شان دیرینه چندین هزارساله دارد. دانشمندان و پژوهشگران دنیا در حال مطالعه مستمر و یافتن شیوه‌های استفاده بهینه از دامها و افزایش کمی و کیفی محصولات آنها می‌باشند. از حدود صدهاسال پیش پرورش شترمرغ با هدف بهره‌گیری از فرآورده‌های آن و بدلیل ویژگی‌های خاص این پرنده، بویژه در قاره افریقا بطور قابل توجهی مطرح بوده است. خصوصیاتی همچون مقاومت زیاد در برابر شرایط اقلیمی متفاوت، ویژگی‌های تغذیه‌ای و کیفیت منحصر به فرد فرآورده‌های آن مثل گوشت،چرم و پر سبب شد تا از ابتدای دهه حاضر استقبال شایانی از سوی تولیدکنندگان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهت پرورش و تکثیر شترمرغ در سطح انبوه و به شکل صنعتی بوجود آید. بطوری که در این زمان کوتاه مطالعات و فعالیتهای گسترده‌ای در زمینه پرورش و و فعالیتهای گسترده‌ای در زمینه پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، بهداشت و بیماریهای این پرنده صورت پذیرفته و در قالب مقاله و کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرارگرفته است

صفات برجسته و طبقه‌بندی جانورشناسی:

شترمرغ به طبقه‌ پرندگان تعلق دارد و یکی از پنج زیرراسته متعلق به راسته سینه پهنان محسوب می‌شود. مشخصه‌های اصلی آنها عدم قدرت پرواز می‌باشد. ویژگی اخیر علت نامگذاری فوق شده است

شترمرغ در زیرراسته استروتیونی فرمها قرار دارد از خانواده استروتیوینده،جنس استروتیو و گونه آن استروتیوکاملوس است که از این گونه یاد شده می‌توان نژادهای ذیل را نام برد

–         استروتیوکاملوس استرالیس( شترمرغ آفریقای جنوبی یا زولو) در آفریقای جنوبی

–         استروتیوکاملوس کاملوس( شترمرغ مالی یا بربر) در آفریقای شمالی

–         استروتیوکاملوس ماسانیکوس(شترمرغ ماسانی) درشرق آفریقا

–         استروتیوکاملوس مولیبدوفامنس( شترمرغ سومالی) در اتیوپی،کنیای شمالی و سومالی

–          استروتیوکاملوس سیریاکوس( شترمرغ عربی) از حدود 1960 منقرض شده است

زیرگونه‌های کاملوس و ماسانیکوس به شترمرغهای گردن‌قرمز تلعق دارند. اکثر این زیرگونه‌ها ماسانیکوس به امریکا صادر شده‌اند. و قسمت اعظم شترمرغهای این کشور را نیز گردن‌قرمزها تشکیل می‌دهند. گردن‌آبیها زیرگونه‌های مولیبدوفانس و استرالیس را شامل می‌شوند. در قیاس باشترمرغهای ساده افریقایی،زیرگونه‌ کاملوس، ماسانیکوس و مولیبدوفانس( بخصوص گردن‌قرمزها) بزرگتر و نگهداری آنها به دلیل کوتاهتر بودن سابقه اهلی شدنشان مشکلتر است و در نگهداری نیز باید حصار این پرندگان بلندتر در نظر گرفته شود. شترمرغهای اهلی شده افریقای جنوبی در عرصه تجاری سیاه افریقایی نامیده می‌شوند. این شترمرغها دارای نام لاتین استروتیوکاملوس از واریته داستیکوس می‌باشند

بطورکلی سیاههای افریقایی بخش اعظم شترمرغهای اهلی شده دنیا را تشکیل می‌دهند

مشخصه‌های عمومی

شترمرغ بزرگترین پرنده موجود در کره زمین است. شترمرغهای کنونی برخلاف اجدادشان به دلیل داشتن پروبالهای رشدنکرده توانایی پرواز ندارند. این کمبود با داشتن پاهای قوی جبران شده و آنها را قادر می‌سازد با سرعتی معادل 60 کیلومتر در ساعت بدوند و سرعتشان را تا زمانی بیش از 10 دقیقه حفظ کنند. شترمرغ تنها پرنده‌ای در جهان است که فقط 2 انگشت از 4 انگشت اصلی را دارا می‌باشد که آنها را انگشتهای سوم و چهارم می‌نامند. این مشخصه باعث تمایز شترمرغها از انواع دیگر سینه‌پهنها که دارای سه انگشت می‌باشند می‌شود. انگشت سوم کوچکتر بوده و بطوری قرار گرفته است که به طرف خارج پا قرارگرفته و با روند روبه زوالش تنها نقش تعادلی را برعهده دارد. انگشت چهارم که در داخل قرارگرفته بزرگ و پهن بوده و در زیر دارای یک پینه بالشتکی و فنری پهن می‌باشد که در انتهای یک چنگال بطول تقریبی 7 سانتی‌متر ختم می‌شود. این اندامها به انضمام پاهایی قوی به شترمرغ قدرت پرتاب یکی از خطرناکترین لگدها را می‌دهد. و از آنجایی که شترمرغ فقط توانایی لگدزدن به سمت جلو و پایین را دارد بهترین جهت برای گرفتن شترمرغ از جوانب و عقب است

 شناسایی نژادهای شترمرغ:

شترمرغهای گردن‌قرمز:Red neck ostriches

از این دسته شترمرغها که سه‌زیرگونه را شامل می‌شوند: کاملوس، سیریاکوس و مائیکوس را نام برد

–         زیرگونه کاملوس: خیلی بزرگ‌اند، استخوان مچی قلمی و پا طولی بیش از 520 میلی‌متر دارند.

–    زیرگونه سریاکوس: جزء کوچکترین شترمرغها هستند استخوان مچی قلمی و پا کمتر از 520 میلیمتر طول دارد تخمهایشان کمتر از 125 میلیمتر قطر دارند

–    زیرگونه ماسائیکوس: سر دارای موهای سفیدرنگ است. گردنشان دارای پوشش کرکی متمایل به صورتی کم‌رنگ است. پرهای تیره پرنده سیاه قهوه‌ای است

این سه گونه دارای اختصاصات کلی زیراند

گردن و ران شترمرغ نررنگدانه قهوه‌ای خاکستری ندارند بلکه قرمز میخکی تا قرمز صورتی است

شترمرغ گردن آبی:Blue neck osterickes

–    زیرگونه مولیبدوفانس: قدری کوچکتر از استرالیس هستند. بالای سرشان معمولاً کم مو می‌باشد. لبه منقارشان قرمز روشن بوده و صفحات فلسی جلوی ساق پا تنها تا انتهای استخوان

مچی که قلمی است و گردن و رانهای برهنه آنان به ر نگ سبزآبی تیره می‌باشد

–    زیرگونه استرالیس: قدری بزرگتر از زیرگونه مولیبدوفانس بوده و بالای سرها معمولاً بیشتر مو دارد، لبه منقار عموماً به رنگ قرمز نمی‌باشد

گردن و رانها روشنتر و به رنگ خاکستری می‌باشد

اختصاصات عمومی این دو زیرگونه شامل: گردن و ران برهنه، نرها قرمز نبوده و دارای رنگدانه قهوه‌ای خاکستری است. جلوی ساق پا به رنگ قرمز روشن است

تعیین سن شترمرغ:

تعین سن شترمرغ خصوصاً در فاصله سنی 2 تا 4 سالگی که از لحاظ تجاری مورد توجه می‌باشد کاری بس دشوار است. دکتر اسمیت از دانشگاه مک گیل کانادا در این خصوص اینگونه بیان می‌کند که

–    دوساله‌ها: تمامی پرهای اولیه( پرهای جوجگی) و ناحیه پست به استثنای پرهای نواحی اتصال گردن به بدن از بین می‌روند. در این سن پروبال شترمرغ نر، از جمله اکثر پرهای مشکی سیاه می شوند. در شترمرغ ماده اغلب پرهای سفید شکمی به رنگ خرمائی تغییر رنگ می دهند

–    سه‌ساله‌ها: تمامی پرهای سفیدشکم نرها و ماده‌ها از بین می‌رود هیچگونه اثری از پرهای اولیه حتی در محل اتصال گردن و تنه وجود ندارد. در این زمان است که در بعضی از شترمرغهای نر، رنگ قرمز منقار و پاها به چشم می‌خورد

–    چهارساله‌ها: شترمرغهای نر و ماده همان رنگ پوست و پر بالغین را که قبلاً به آن اشاره شده است دارند. در ضمن تعیین سن شترمرغهای نر با اندازه‌گیری اندام تناسلی امکان‌ پذیر است

 مختصری از آناتومی:
اسکلت‌بندی:

قابل توجه‌ترین بخش اسکلت‌بندی شترمرغ جناغ است. استخوانی که تا 40 سانتی‌متر ضخامت داشته و دارای ساختمانی متخلخل می‌باشد. استخوان جناغ سینه در ستیز و برخورد با موانع مراقبت می‌کند. وجه تمایز جناغ شترمرغ فقدان بخش ستیغ مانندی است که در بقیه پرندگان وجود دارد و در پرواز مؤثر است. این پرندگان بواسطه قدرت پرواز اسلافشان، استخوانهایی ترد و شکننده دارند که دارای یک دیواره نازک خارجی بوده و در بخش داخلی آن توخالی و در عین حال متشکل از مواد استخوانی خلل و فرج داراست

استخوانهای شکسته شده به کندی بهبودیافته و پرندگان مصدوم معمولاً مجبور به خوابیدن هستند. که اینگونه آسیب‌دیدگی‌ها از شایعترین علل تلفات در میان شترمرغهای بالغ می‌باشد. استخوانهای ترقوه در این حیوانات کاملاً از بین رفته و هر دو استخوان شرمگاهی رشد کرده و رودها را دربر می‌گیرد. جالب توجه اینکه نوک این پرنده از 13 استخوان مجزا تشکیل شده که بوسیله پوست محکم خارجی کنار هم قرارگرفته‌اند. چنین ساختاری قرمزشدن منقار را در طول فصل جفتگیری تسهیل می‌سازد

 دستگاه گوارش:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جوجه کشی و دلایل افت هچ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جوجه کشی و دلایل افت هچ در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جوجه کشی و دلایل افت هچ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جوجه کشی و دلایل افت هچ در word

پیش گفتار

جوجه کشی (هچ)

فصل اول

مراحل تکامل جنین

جنین شناسی جوجه

زمان های مهم در رشد جنین

فصل دوم

مرگ و میر جنین و دلایل مربوطه

مرگ و میر جنینی به چند دلیل رخ می دهد

تشخیص علل عدم موفقیت در جوجه درآوری;

بی نطفه بودن تخم مرغ ها

مردن نطفه در سنین اولیه

مرگ جنین در مراحل انتهایی

خروج جوجه از تخم مرغ زودتر از موعد

خروج جوجه از تخم مرغ دیرتر از موعد

جوجه های چسبناک

حالات غیرطبیعی

بسته نشدن ناف

فلج بودن جوجه ها

جوجه غیرطبیعی

نگهداری نامناسب;

نشانه های معمول کمبود ویتامین ها و املاح

فصل سوم

دلایل افت هچ در سنین مختلف و معیارهای شناسائی اشکالات;

اویدوکت و تخمدان مرغان مادر در حال تولید

کاهش وزن تخم مرغ

مراحل تکامل

بی نطفگی

تخم مرغ بی نطفه بعد از 21 روز انکوباسیون

علل احتمالی

مرگ و میر زودرس جنینی- طی 24 ساعت یا کمتر

مرگ و میر زودرس جنین- تا 48 ساعت;

مرحله حلقه خونی;

مرگ میر جنین 4-5/2 روزگی;

علل احتمالی

مرحله چشم سیاه Black Eye

مرگ میر جنینی از 10-5 روزگی;

علل احتمالی

مرحله پر (Feather)

مرگ میر جنین از 17-11 روزگی;

علل احتمالی

چرخیده (Turned)

تلفات جنین در 19-18 روزگی;

علل احتمالی

نوک زرده به کیسه هوایی (Pipped Aircell)

علل احتمالی

نوک زرده به پوسته (Pipped shell)

فصل چهارم

مسائل تغذیه ای در جوجه آوری;

تغذیه ای که در جوجه درآوری مؤثر است

نشانه های معمول کمبود ویتامین ها و املاح

فصل پنجم

افت هچ در اثر بیماریها

بیماری های ویروسی پرندگان

بیماری های باکتریایی

عفونت های ناشی از مایکوپلاسما

عفونت های کلی باسیلوزی;

عفونت های پاستولایی

بیماری های با علل نامشخص

مسمومیت در پرندگان

مسمومیت با ضدعفونی کننده ها

سموم آلی;

هیدروکربن های کلر دار

سموم دارویی

سموم گیاهی

فصل ششم

پدیده جوجه های بی کیفیت و دلایل ظهور آن (درجه 2)

جوجه های بی کیفیت;

1- پرهای بدشکل

2- شاهپرهای نامناسب

3- ناف بدشکل

4- شکم نامناسب

5- ساق پاهای نامناسب;

منابع

جنین شناسی جوجه

به منظور رشد جنین و نهایتاً تفریخ می بایست تخم مرغ تخم مرغ را در دستگاه جوجه کشی به صورت مصنوعی تفریخ کرد که مراحل زیر به وقوع می پیوندد لازم به ذکر است که جنین در بدن مرغ نیز تکامل دارد که ذیلاً ذکر گردیده است

زمان های مهم در رشد جنین

1- قبل از تخم گذاری: 1- باروری 2- تقسیم و رشد سلول های زنده 3- تمایز سلول ها به گروه هایی که قسمت خاصّی را می سازند (گامترولاسیون)

2- زمانهای بین تخم گذاری و انکوباسیون: که در این زمان هیچ رشد وجود ندارد یا مرحله غیرفعال در زندگی جنین را شامل می شود. (در این زمان در صورت تأمین شرایط مناسب نگهداری تخم مرغ رشد به صفر می رسد)

مرگ و میر جنینی به چند دلیل رخ می دهد

1- نگهداری تخم مرغ به صورت نامناسب

2- آلودگی

3- بیماری گله

4- مشکلات پوسته و محتویات داخل آن

5- ژنتیک

6- تغذیه گله مادر

7- مشکلات جوجه کشی

تشخیص علل عدم موفقیت در جوجه درآوری

بی نطفه بودن تخم مرغ ها

خروس ها: بیش از اندازه جوان یا پیر بودن، فلجی ناشی از کیفیت بد بستر

مرغ ها: کرچ شدن

هر دو جنس: کافی نبودن نسبت مرغ و خروس، بیماریها، افزایش زیاد وزن

مردن نطفه در سنین اولیه

تخم مرغ ها در انبار بیش از اندازه گرم یا سرد شده اند. گاز دادن در سترها شستن در آب داغ، وجود تعداد زیادی تخم مرغ های آلوده در کف سالن، انبار کردن تخم مرغ برای مدت طولانی یا به طرز غیرصحیح، رشد جنین قبل از چیدن تخم مرغ، بیماری های ویروسی نظیر برونشیت عفونی، حرارت نامناسب در ستر چرخش نامناسب

نکات اصلی در زمینه برطرف کردن مشکلات حاصل از مرگ و میر جنین (داخل پوست) عبارتند از

1- اندازه تخم مرغ و کیفیت پوسته

2- اطاقک هوایی

3- طرز قرار گرفتن جنین داخل تخم مرغ

4- حالات غیرطبیعی مربوط به وضعیت تشریحی

5- اختلالات تغذیه ای

6- عدم مصرف سفیده

7- سن جنین

مرگ جنین در مراحل انتهایی

بالا یا پایین بودن حرارت ستر، چرخش نامناسب، انبار کردن تخم مرغ به طور غیرصحیح، آلودگی تخم مرغ، تغذیه نامناسب مادرها، قطع برق و در نتیجه عدم تهویه کافی

خروج جوجه از تخم مرغ زودتر از موعد

درجه حرارت بالا در سنین بین 1 تا 19 روزگی، کوچک بودن تخم مرغ

خروج جوجه از تخم مرغ دیرتر از موعد

پایین بودن درجه حرارت یا رطوبت در سنین بین 1 تا 19 روزگی، انبار کردن تخم مرغ، بزرگ بودن ها، درجه حرارت پایین در هچر

جوجه های چسبناک

بالا بودن درجه حرارت در سنین بین 20 الی 21 روزگی، نحوه انبار کردن تخم مرغ ها، وجود تخم مرغ های شکسته در سینی های هچر، عدم چرخش کافی

حالات غیرطبیعی

چیدن برعکس تخم مرغ (انتهای باریک به طرف بالا)، وجود تخم مرغ های بدشکل، عدم چرخش کافی

بسته نشدن ناف

درجه حرارت بالا بین 1 تا 19 روزگی، رطوبت بالا در سنین بین 20 تا 21 روزگی، نحوه انبار کردن تخم مرغ

فلج بودن جوجه ها

تغییرات درجه حرارت در طول دوره جوجه کشی، سن گله مادر، تغییر مکان تخم مرغ ها در هفته اول جوجه کشی، عوامل ژنتیکی

جوجه غیرطبیعی

منقار متقاطع، عوامل ارثی یا آلودگی ویروسی، نداشتن چشم، درجه حرارت بالا،

گردن کچ: درجه حرارت و تغذیه

خمیدگی پنجه ها: درجه حرارت و تغذیه

بازشدن پاها: صاف بودن سینی های هچر

 نگهداری نامناسب

«موارد غیرطبیعی قرار گرفتن جنین»

1- قرار گرفتن سر بین رانها

2- قرار گرفتن سر در قسمت انتهای باریکه ی تخم مرغ

3- قرار گرفتن سر در قسمت چپ (در حالت طبیعی سر زیر بال راست قرار دارد)

4- چرخش جنین طوری که نوک به طرف اطاقک هوایی قرار نگرفته باشد

5- قرار گرفتن پاها در بالای سر

6- قرار گرفتن نوک جوجه در بالای بال راست (در حالت طبیعی زیر بال راست قرار دارد)

نشانه های معمول کمبود ویتامین ها و املاح

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید