تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج در word

چکیده
فصل اول5-
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی 7-
بیان مسئله 13-
چارچوب نظری15-
فرضیات
حدود مطالعاتی
اهداف مطالعاتی 24-
تعریف اصطلاحات26-
فصل دوم28-
وضعیت زن در دوران پیش از تاریخ 29-
الف:زن در یونان31-
ب:زن در اروپا 32-
1-زن انگلستان 32-
2-زن در استرالیا33-
3-زن در روسیه قدیم
وضعیت حقوقی زن و مرد در دین مبین اسلام34-
از چه زمانی به حقوق زنان در ایران وجهان پرداخته شد 35-
تاریخچه حقوقی زن در ایران36-
1-نقش زن در جامعه ایران باستان36-
2-زن در دوران قاجار 40-
الف: ازدواج در دوره ی قاجار 40-
ب:دوران مشروطه42-
3- زن دوران پهلوی44-
الف:وضعیت زنان در دوران پهلوی اول44-
وضعیت جنبش زنان در دوره پهلوی اول44-
ب:وضعیت زنان در دوران پهلوی دوم45-
4-وضع حقوقی زن در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب 49-
مکتب فمینیسم55-
فصل سوم65-
روش تحقیق
رسش وتحقیق
فن تحقیق
طرح تحقیق
زمان تحقیق
حجم نمونه
فصل چهارم 68-
تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق
شرح روشها و تکنیکهای آماری 70-
بررسی و تحلیل توصیفی متغیر های کلیدی تحقیق 78-
تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات پژوهشی 81-
فصل پنجم 97-
برخی از نتاج قابل توجه
محدودیت ها
پیشنهادات 100-

مقدمه

زنان به عنوان نیمی  از جمعیت فعال هر کشوری همواره خواستار بهره  مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکره انسانی مردان بوده اند که با رشد تمدن های انسانی نوع ونگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوریکه امروز در جهان توجهات خاصی به ایشان مبذول شده ومعیار ومیزان این توجهات در قوانین ومصوبات حقوقی هر کشور نمودار می باشد

لذا این تحقیق نیز در نظر دارد با توجه به نکات فوق به بررسی عوامل، اجتماعی اقتصادی موثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )بپردازد. به همین منظور با استفاده از روش پیمایشی وابزار پرسشنامه ومصاحبه به مطالعه این موضوع می پردازد 

تاریخچه مطالعاتی

ضمن عنایت به موضوع تحقیق که درباره بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )  می باشد این تحقیق در نظر دارد با رجوع به منابع پژوهشی محققین پیشین ،آن دسته از تحقیقاتی را که به نوعی با موضوع مورد مطالعه در ارتباط است،مورد بررسی قرار دهد

(1)     بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان به استناد قانون مدنی حمایت خانواده با توجه با تأثیر نظام قشربندی اجتماعی خانواده هایشان

فرضیه های این تحقیق اشاره به مواردی از قبیل

1)احتمالاً تفاوت در میزان آگاهی افراد مورد برسی ،نسبت به حقوق خانوادگی زنان با تفاوت در نقش جنسی آنان در رابطه است

2)احتمالاً تفاوت افراد مورد بررسی در میزان آگاهی نسبت به حقوق خانوادگی زنان با تفاوت در قشر اجتماعی خانواده هایشان در رابطه است

3)احتمالاً نگرش دانشجو نسبت به حقوق خانوادگی زنان جنبه مردسالانه دارد

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری استفاده شده  در این تحقیق تلفیقی از سه روش نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی سیستماتیک وموازی می باشد

جامعه آماری

جامعه آماری مورد نظر زنان ومردان 2513 نفری که دانشجویان دانشکده  علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بوده اند

نتیجه گیری تحقیق

این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بین نقش جنسی ومیزان آگاهی از حقوق خانوادگی زنان ارتباط وجود دارد وهمچنین از این بررسی بیان شده که شغل وگروه شغلی پدران در میزان آگاهی فرزندان دختر نسبت به وضعیت حقوقی  وخانوادگی زنان ارتباط وجود دارد وهمچنین بین تحصیلات مادر وپدر ومیزان آگاهی فرزندان دختر نسبت به وضعیت حقوقی وخانوادگی زنان ارتباط وجود دارد در این پایان نامه نیز اشاره شده است که نگرش دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان از جنبه مردسالارانه برخوردار است

(2)بررسی وشناخت عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانوده وارائه راهکارهای تعدیل خشونت

در این تحقیق 3 فرضیه اساسی مورد بررسی قرار گرفته است این سه فرضیه عبارت است از

1)مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقاءآگاهی های اجتماعی زنان کسب حقوق خودشان در جامعه می باشد

2)رفع ناهماهنگی میان فرصت های دو جنسیتی که می تواند با عث کاهش خشونت علیه زنان شود

3)طرح وتصویب اقدامات وسرمایه گذاری های فرهنگی دولت که می تواند به عنوان یک عامل موثر در کاهش خشونت علیه زنان باشد

روش نمونه گیری

در این تحقیق که به روش پیمایشی است  واز ابزار پرسشنامه استفاده شده است

جامعه آماری

جامعه آماری این بررسی 200 نفر از میان کلیه زنان متاهل ساکن در شهرک های (قدس ،شهید بهشتی )اراک انتخاب شده بود

نتیجه گیری تحقیق

در این پژوهش اشتغال واستقلال مالی داشتن زنان در اجتماع را به عنوان یک راهکار مناسب در جهت خشونت زدایی دانسته شده است ونیز رفع مشکلات خانوادگی یکی دیگر از راهکارهای مناسب در جهت خشونت زدایی اعلام شده واقدامات وسرمایه گذاری های فرهنگی دولت هم به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خشونت علیه زنان در این تحقیق اشاره شده است

(3)بررسی عوامل مؤثر بر دارخواست طلاق زنان تحصیل کرده اراک

فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق عبارت اند از

1-    آیا تفاوت عقاید در طلاق زنان موثر است

2-    آیا تصور از مشکلات پس از طلاق در طلاق زنان تحصیل کرده مؤثر است

3-    آیا تفاوت تحصیلات در طلاق زنان تحصیل کرده مؤثر است

بیان مسئله

شناخت فرآیند دانستن است وآگاهی فرآیند سازماندهی ،تغییر وتفسیر وارتباط اطلاعاتی است که از سوی حواس جمع آوری می شود وآگاهی یکی از وجوشناخت است.استراتژی انسان برای بقا در کرهزمین ،همواره با انطباق بامحیط وتسلط بر آنها همراه بوده است این روند با رشد تمدن وگسترش زندگی اجتماعی به کمک آگاهی از مناسبات زندگی جمعی ادامه داشته است در عصر جدید شکل بندی خانواده به عنوان اولین اصلی ترین نهاد ساختار اجتماعی دگرگون شده است ولذا آگاهی های حقوقی در امر ازدواج به جهت نظارت بر خانوده از ضروریات تطابق وتسلط بر تنظیم های دنیای مدرن است وعدم اطلاع از مسائل حقوقی نیز به همراه خود بسیاری از مشکلات اجتماعی را پدیدار می سازد وطبیعی است که چنین وضعیتی نمی توان انتظار جامعه ای سالم روبه رشد وتوسعه یافته را داشت زیرا که صلاح ورستگاری جامعه در شناخت واجرای صحیح قوانین ودستورات آن می باشد اگر مردان وزنان نسبت به حقوق ووظایف خود آگاه باشند هر کدام حقوق دیگری را محترم شمرده ودر انجام وظایف خود مصر باشند آن وقت جامعه سالم خواهد بود .در مسیر کمال وترقی گام خواهد گذاشت .چراکه اموز علی رغم تغییرات وسیع اجتماعی وتنظیم قوانین جدید از میان برداشته  شدن بسیاری از محدودیتهای حقوقی وقانونی زنان هنوز هم ما شاهد وضعیت نامطلوب در زمینه تضییع اجتماعی حقوق زنان هستیم

چنانچه  خانم مهرانگیز کار در کتاب حقوق سیاسی زنان مطرح نموده است

((کسانی که در شرایط حساس کنونی سخن گفتن درباره حقوق زن را وجهه ی همت خود قرار داده اند بر پایه این خوش بینی حرکت می کنند که شاید آنچه مجموعهی قوانین ایران منشأ ومبنای تقابل زن ومرد شده است مورد بازنگری قرار گرفته وتعادل جایگزین آن بشود به سخن دیگر صاحب این قلم وبسیاری دیگر از شیفتگان برابری ،با هدف ایجاد تعادل در جامعه رهرو این راه پرخطر شده اند در حال حاضر با پژوهشگران حقوق زن به گونه ای برخورد می شود که گویا می خواهند زن ومرد را در مقابل یک دیگر   قرار دهند وآتش جنگ جنسی را برافروزند بنیان خانواده را متزلزل کنند حاصل آنکه به مواقع چنین نیست وآتش افروز جنگ جنسی ،آن دسته از قوانین است که در ظرف زمانی ومکانی امروز ایران نمی گنجد ،تقابل رودررویی زن ومرد ناشی از عملکرد این قوانین است))

چارچوب نظریه

از آنجایی که این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی, اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )لذا محقق درصدد است که این تحقیق در شاخه ی جامعه شناسی حقوق جستجو وکاوش نماید از این رو برخی از دیگاه های نظری قابل بحث وپیگیری خود را به شرح ذیل بیان می دارد

رفتارگرایی

طرفداران این دیگاه بر وقایع عینی وقابل مشاهده تاکید  می کنند ودرصدد شناخت پدیده های انسانی همچون پدیده های جهان طبیعت بر می آیند این نحله ابعاد ذهنی وارزشی پدیده های حیات انسان را ناچیز می شمارند ویا مورد غفلت قرار می دهند

بنابراین می توان گفت بر طبق نظر رفتارگرایان برای شناخت اندیشه واعتقادات زنان باید شاخص های عینی وعملی رفتار ناشی از آن اعتقادات را مد نظر قرار داده وبه عبارت دیگر برای مطالعه آگاهی حقوق زنان باید معرفهای قابل مشاهده رفتار زنان مورد توجه قرار گیرد چرا که نوع نگرش وباور زنان نسبت به حقوقشان ومیزان ادراک وآگاهی آنان از وضعیت شان در گفتار ،کردار ورفتار آنها متجلی خواهد بود

کنش اجتماعی پارسنز

در سیستم اجتماعی پارسنز انسان کنشگری آگاه است که می تواند در زندگی اجتماعی با ارزیابی موقعیت ها به تصمیم گیری وگزینش های فردی مبادرت ورزد ولی با این شرط که انتخابها وگزینش های او از میان مجموعه- ای صورت می گیرد که جامعه بر آن توافق دارد مجموعه ای قبلا به عنوان قرادادهای اجتماعی ،ارزش ها و اعتقادات تدوین گردیده است به عبارت دیگر پارسنز انسان را انتخابگر محدود وبسته به راههای موجود             می داند که باید اهدافش را از بین داده های مورد توافق جامعه انتخاب کند در غیر این صورت فردی ناهنجار غیر نرمال وبیمار تلقی می شود که باید اصلاح شود

پارسنز می افزاید :مرحله تحصیلات ومواجعه با دنیای تخصص های حرفه ای وشناخت های تخصصی برای جوانان به ناچار برای عمیق تر وماندگاری از اشخاص  با تحصیلات غیر دانشگاهی به ارمغان می آورد

 بر اساس نظریه کنش اجتماعی پارسنز می توان نیجه گرفت که زنان آگاهی حقوقی خود را طوری اتخاذ

می کنند که موارد موافق جمعی ودرمحدودی ارزش های وهنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه آنان است . بر اساس کنش اجتماعی پارسنز انسان در زندگی اجتماعی با ارزیابی موقعیتها به تصمیم گیری وگزینش های فردی مبادرت می ورزد ولی با این شرط که انتخاب ها وگزینش های او از میان مجموعه ای صورت می گیرد که جامعه بر آن توافق دارد

نظریه فمنیستی

پژوهش های فمنیستی درباره کنش های متقابل زنان ومردان نشان می دهد که این کنش های متقال اجتماعی غالباً تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند که از نظر ساختاری تابع مردانی اند که با آنها از طریق هم گروهیهای تصادفی ، معاشقه  ،زناشویی  ،رابطه خانوادگی وکار دستمزدی  ،کنش متقابل دارند .هرگونه برابری فیمابینی یا تسلطی که زنان به گونه فردی می توانند در چهارچوب این فراگرد کنش متقابل  به دست بیاورند تحت الشعاع این  الگو های ساختاری که شایع ترین آنها نهاد جنسیت است  ،قرار می گیرد .الگوبندی ساختار نابرابری جنسی در سطح کلان  ،بافت چنان پیچیده ای از تار وپود  کنش های متقابل میان  زنان ومردان دارد که تنها بر تقسیم کار گسترده این الگو  تأثیر می گذارد ومشخص می کند که چه کسی طرح های را باید تعیین کند وچه کسی باید آنها را به اجراء بگذارد  ،بلکه جزئییات فراگردی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همان جزئییاتی که در اعمل اقتدار واحترام درترتیب های نشسته برخاست  ،صورتهای مخاطب قراردادن وگفتگو  ،تماس های چشمی ونظارت بر زمان ومکان  ،غالبا تجلی پیدا می کنند

فمنیست ها استدلال می کنند که کنش متقابل در سطح فرد  ، در بستر وتحت نفوذ ساختار کلان انجام می گیرند کنش ها وروابط روزانه ی زنان در زمینه ای از فهم همگانی یا نهادمند تجربه روزانه اتفاق می افتند  ، یا همچنان که گفته شد ،لایحه ی ساختارمند وکلانی از ایدئو لوژی وجود دارد که با بی اهمیت  جلوه دادن آرمان پردازی ویا نامرئی ساختن فعالیت وتجربه زنان واقعیت وجودی آن ها را مخدوش وخراب می کند . این ایدئولوژی الگوی معنا هایی را که به فعالیت ها وکنش متقابل نسبت داده می شود تعیین می کند. تحقیقات فمنیستی نشان   می دهد که زنان بیشترین آزادی را در ساختن معانی ترسیم کننده تجاربشان با دیگران  ، زمانی در اختیار دارند که در ارتباط نزدیک با زنان دیگری قرار می گیرند که در موقعیت آن ها به سر می برند

فمنیست نخست استدلال می کنند که یک فرهنگ پدر سالا را نه تحت تسلط مرد  ، دیگری تعمیم یافته یک رشته از هنجارهای اجتماعی مرد سالارانه ای را نشان می دهد که زنان را وادار  می سازند تا  خودشان را ((کمتر)) ویا ((فرو پایه تر ))از مردان در نظر بگیرند.هر چقدر که یک زن درادراک دیگری تعمیم یافته ای که برداشتهای مسلط اجتماع را منعکس می سازد توفیق بیشتری داشته باشد ،  امکانات احترام به خود وخودیابی اش را بیشتر از بین می برد .جامعه شناسان فمنیست می گویند که زنان خود را چنان تحت الشعاع منزلت محدود زنانه شان

 می یابند که تصور فرا فکنی طرح های شخصی آنها در جامعه مگر به گونه نصری بی معنا می گردد.وانگهی  ،  زنان نمی توانند جهان را به گونه ای تحت تسلط قرار دهند که با منافع شخصی شان سازگا گردد. آن ها طوری اجتماعی می شوند که جهان حیاتی را به عنوان مکانی در نظر می گیرند که در آن یک فرد باید میان انواع منافع کنشگران دیگر تعادل برقرار کند

براساس این دیدگاه زنان در فعالیت های روزانه شان تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند که از نظر ساختاری تابع مردانی اند که با آن ها از طریق معاشقه زناشویی رابطه خانودادگی وکار دستمزدی کنش متقابل دارند.زنان بیشترین آزادی رادر ساختن معانی ترسیم کننده تجاربشان با دیگران زمانی در اختیار دارند که در ارتباط نزدیک با زنان دگیری قرار می گیرند که در موقعیت آنها به سر می برند

فمنیست ها استدلال می کنند که یک فرهنگ پدر سالارانه تحت تسلط مرد دیگری تعمیم یافته یک رشته از هنجارهای اجتماعی مردسالارانه ی را نشان می دهند که زنان را وادار می سازند تا خودشان را کمتر ویا فرومایه تر از مردان در نظر بگیرند

عوامل اجتماعی شدن گیدنز

اجتماعی شدن عبارت از جریانی است که انسان در طی آن هنجارهای اجتماعی را یادگرفته وبا آنها تطبیق پیدا می کند عوامل اجتماعی شدن از منظر گیدنز شامل 1- خانوده –والدین 2- روابط همسالان 3- مدارس 4- رسانه ها همگانی 5-تحصیل های کاری 6- گروه های محلی وعضویت داوطلبانه در انجمن ها می باشد

خانواده

در جوامع امروز اجتماعی شدن بیش از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می دهد بیشتر کودکان نخستین سالهای زندگی خود را در درون یک واحد خانوادگی شامل مادر  ، پدر وشاید یک یا دو فرزند دیگر سپری    می کنند .تفاوتها خانواده معمولاً یکی از عوامل عمده اجتماعی شدن از دوران کودکی تا نوجوانی وپس از آن است که به صورت یک سلسله مراحل پی در پی رشد وتکامل نسل ها را به یک دیگر مربوط می سازد . منطقه وطبقه اجتماعی خانوادگی که فرد در آن متولد می شود بر الگوهای اجتماعی شدن به شدت تاثیر می گذارند

روابط همسالان

یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن گروه همسالان است.افرادی که دردرون یک مجموعه سنی خاص قرار      می گیرند معمولا در برابر زندگیشان ارتباطات نزدیک ودوستانه برقرار می کنند. نظریه های مید وپیاژه هر یک به حق براهمیت روابط همسالان تأکید می ورزند . پیاژه به ویژه بر این واقعیت تأکید می کند که روابط همسالان دموکراتیک تر از روابط میان کودک وپدر ومادرش است.  پیاژه خاطرنشان می سازد که والدین به واسطه قدرتشان قادرند (به درجات متفاوت)قواعد رفتار را به فرزندان شان تحمیل کنند.برعکس  ،در گروه های همسالان  ،کودک زمینه کنش متقابل را کشف می کند ،که در آن می تواند قواعد رفتار را مورد آزمون وکاوش قرارداد.گروه های غیر رسمی افرادی که در سنین مشابهی هستند در محل کار یا در حوزه های دیگر معمولاًدر شکل دادن به نگرش ها ورفتارها افراد اهمیت پایداری دارند

1 زرد چقائی ,فاطمه  ,پایان نامه کارشناسی ارشد , بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان به استناد قانون مدنی حمایت خانواده با توجه با تاثیر نظام قشربندی اجتماعی خانواده هایشان,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1 علی آبادی  فراهانی ,سمیه ,پایان نامه کارشناسی , بررسی وشناخت عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانوده وارائه راهکارهای تعدیل خشونت ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

1 فضلی ,آیت , پایان نامه کارشناسی , بررسی عوامل مؤثر بر دارخواست طلاق زنان تحصیل کرده اراک , ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1 متولیان, سید مهدی , پایان نامه کارشناسی ارشد, بررسی الگوهای رفتاری زنان تهرانی در قبال خشونت همسرانشان,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 1384-

1 مطهری , استاد مرتضی, ((نظام حقوقی زن در اسلام ))تهران , انتشارات صدر  ,

1 عبادی , شیرین ,حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ,

1 یزد خواستی ,بهجت  ,((زنان وتغییرات اجتماعی))تهران ,انتشارات مانی ,

2 کار,مهرانگیز ((حقوق سیاسی زنان در ایران ))تهران, انتشارات روشنفکران ومطالعات زنان ,

1 ساروخانی,باقر ,((روش تحقیق در علوم اجتماعی ))تهران,پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی,

1 ریتزر, جورج ,((نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر))ترجمه,محسن ثلاثی,تهران,انتشارات علمی   ,

1 ریتزر ,جورج ((نظریه های جامعه شناسی در دوان معاصر ))ترجمه, محسن ثلاثی, تهران,انتشارات  علمی,

2 گیدنز,آنتونی((جامعه شناسی ))ترجمه,منوچهر صبوری ,تهران, انتشارات  نی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نتیجه ازدواج های خیابانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نتیجه ازدواج های خیابانی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نتیجه ازدواج های خیابانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نتیجه ازدواج های خیابانی در word

نتیجه ازدواجهای خیابانی         
عامل فساد و نظم ، سقط جنین و سایر گناهان    
افزایش آمار طلاق و فروپاشی کانون خانواده       
فلسفه حجاب در قرآن کریم          
معنای حجاب در کلام رهبر          
حجاب دختران در چه سالی لازم است       
حجاب ازنظر روانی        
حجاب ازنظر معنوی        
حجاب از نظر سیاسی        
حجاب در تورات           
حجاب در انجیل           
وظیفه زنان از نظر انجیل        
حجاب در شریعت زرتشت         
منابع و ماخذ              

نتیجه ازدواجهای خیابانی

براساس آمار شماری از مراجعه کنندگان به دادگاهها نو عروسانی هستند که هنوز عروسی نکرده اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طلاق دارند. این موضوع نشان می دهد که بعضی از دختران در انتخاب همسر دچار شتابزدگی  شده اند، و بدون تحقیق درباره خصوصیات اخلاقی و دینی جوان مورد نظر و بدون مشورت با والدین و ریش سفیدها، پس از دیدار سطحی در خیابان راضی به ازدواج می شوند در نتیجه پس از چندی پشیمان گشته و زندگی شان با شکست مواجه      می شود

سرپرست مجتمع قضایی خانواده، در این مورد می گوید

آیا برای ازدواجی که نطفه آن در دیدارهای سطحی خیابان بسته می شود و ملاک ها، تنها صورت ظاهر و به رخ کشیدن ثروت و نشان دادن پیراهن و شلوار براساس مد روز باشد سرنوشتی جز این را می توان انتظار داشت؟!

       اگر چه دختر و پسر باید یکدیگر را بشناسند و ببینند همانطوری که اسلام عزیز به آن عنایت دارد ولی این دیدار نباید به شکل غربی در کوچه و خیابان باشد. بلکه باید این دیدارها در خصوص والدین و بزرگترها صورت می گیرد تا جوانان مخصوصا دختران به وسیله دلسوزانشان راهنمایی شوند و ملاک و معیار در شناخت افراد به کمک آنها برایشان بیان شود

عامل فساد و ظلم، سقط جنین و سایر گناهان

اگر در یک کشور دین و مذهب حاکم نباشد، هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از جنایات و جرایم در آن جامعه نیست اگرچه از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و اطلاعات قوی باشد، زیرا نیروی پلیس و ; حداکثر کاری که می کند ظواهر کشور را از لحاظ مفاسد حفظ می کنند و از باطن کار خبر ندارند

بنابراین باید یک نیروی دیگر در کنار این نیروی ظاهری باشد، تا جامعه از انحطاط رهایی یابد و آن نیروی دیگر را از دین باید فراگرفت، زیرا قدرت دینی در روح انسان نفوذ می کند و همیشه در خلوت و آشکار همراه انسان هست و او را به کارهای خوب تشویق می کند و از انجام امور زشت باز می دارد. این نیرو که همان ایمان به مبدأ و معاد است از میلیونها پلیس برای جامعه مفیدتر است و تا زمانی که امروز مجهز به این قدرت درونی و اعتقادی نشود، آمار جنایت و مفاسد زیادتر می گردد

اینک برای روشنی اذهان بخصوص جوانان عزیز به وضع اسفبار جوامع غربی نظری می افکنیم

افزایش آمار طلاق و فروپاشی کانون خانواده

به گزارش تحقیقاتی که از سوی اداره مطالعات آمار جمعیت انگلیس تهیه گردیده، زوجهای انگلیسی که قبل از ازدواج با هم روابط نامشروع داشته اند ظرف 15 سال اول زندگی خود حداقل 40% بیشتر از سایرین در معرض خطر طلاق قرار دارند. و در سالهای پس از آن نیز، با احتمال 60% زندگی زناشویی آنان به طلاق و جدایی منجر خواهد شد

بر اساس همین گزارش آمار مربوط در کشورهای آمریکا، کانادا و سوئد. به مراتب بدتر از آمار مربوط به طلاق در انگلستان است

شبکه (سی.ان. ان) در یک گزارش از وضعیت کنونی خانواده در آمریکا گفت: طی سال گذشته 16270 مرد آمریکایی خانواده هایشان را بی خبر گذاشتند و رفتند. استمداد زنان این خانواده ها از پلیس فدرال آمریکا تنها منجر به بازگرداندن 7 هزار تن از شوهران گریزپا به خانواده هایشان گردیده است

دلایل این عده برای فرار از خانه، بداخلاقی، سلطه جویی، خرج تراشی، سبکسری همسر، پشیمانی از ازدواج، شیطنت فرزندان، مزاحمت مادرزن، میل به تجرّد و عشق به زن دیگر عنوان شده است

بین سالهای 1986 و 1992 در آمریکا 800 هزار نفر از همسرانشان جدا شدند و فرانسه، آلمان، سوئد، ایتالیا و انگلستان نیز با فاصله کمی به دنبال آمریکا هستند

به گزارش سی. ان. ان. برآورد موسسات بین المللی و پیگیری امور خانوادگی نشان می دهد که از هر سه ازدواج در آمریکا، یکی به طلاق کشیده می شود و همین امر باعث می شود که کودکان مورد آزار و اذیت ناپدریها و نامادریها قرار گیرند و حتی به دست آنان کشته شوند

فلسفه حجاب در قرآن کریم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان در word

مقدمه :  
و از دیگر عوامل و علل شیوع مصرف مواد مخدر در افراد می توان موارد زیر را ذکر کرد :  
ازدیگر عوامل علت شیوع مواد مخدر می توان خطرات اضطراب بیش از حد را ذکر کرد:  
عوامل خطر محیطی :  
عوامل خطر فردی :  
محرومیت اقتصادی اجتماعی :  
نقل و انتقال و جابه جایی :  
قوانین و هنجارهای اجتماعی :  
دردسترس بودن مواد مخدر در محیط گسترده ی اجتماعی :  
مدیریت ضعیف درخانواده :  
پرخاش گری در سنین پایین :  
شکست تحصیلی :  
تعهد اندک نسبت به مدرسه :  
رفتار ضد اجتماعی در اوایل دوره نوجوانی :  
شروع مصرف مواد  مخدر در سنین پایین :  
عدم موجود مهارتهای زیر از جمله عوامل شیوع سوء مصر ف مواد  مخدر می باشد :  
مهارتهای عاطفی :  
مهارتهای شناختی :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان در word

* راهبرد جوامع مراقب و نگاهی نو به پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و آسیب های اجتماعی

نویسندگان جی ، دیوید هاوکینز ، ریچارد اف ، کاتالانو و همکاران

مترجمان : فرهاد طارمیان ، ماهیار ماه جویی ، ملوک خادمی اشکذری ، حسین اسد بیگی

* تحقیقی کاربردی درباره ی پیشگیری از مصرف نابجای مواد مخدر ـ روانگردان ـ الکل و توتون:  محقق دکتر سید حسن اسدی

* کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان : دکتر کارل پیکهارت ـ مترجم : مسعود هومان

مقدمه

دین مقدس اسلام مهمترین باز دارنده ی انسان از استفاده نا به جای مواد مخدر ، روان گردان، توتون و الکل است . این مزیت مختص دین اسلام است و درعین حال امتیازی برای این تحقیق به شمار می رود که امر پر اهمیت پیشگیری از شیوع را از دیدگاه دینی نیز مورد بررسی قرار داده است چون استعمال مواد مخدر ، روان گردان الکل و توتون مضر است و باعث بیماری فرد ، اجتماع و اقتصاد جهانی می شود مصرف آنها اسراف و از مصادیق بارز تبذیر نیز هست از نظر اسلام عمل منکر تلقی می گردد و در اسلام مَنهیُ عنه است و بر مسئولان کلیه مسلمانان واجب است مرتکب را نهی از منکر کنند و ظیفه آموزش و پرورش در ایفای نقش خود پیرامون حق دانستن که از حقوق اساسی هر شهروند است . اقتضا می کند که پیش از یک نهاد اطلاع رسانی به عنوان یک مجموعه تولید کننده دانش نسبت به تضمین سلامت و توسعه بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان اقدام و برای کاهش آسیب پذیری کودکان و نوجوانان برنامه های آموزشی و تربیتی مؤثر و کار آمدی تدوین و اجرا کند

بدیهی است یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز برای ایفا نقش مذکور تهیه مواد مناسب آموزشی و کمک آموزشی است که متخصصان برنامه ریزی آموزشی و درسی در کنار روان شناسان و جامعه شناسان و کارشناسان پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی صلاحیت تدوین و تنظیم چنین موادی را دارا هستند و معلمان و دانش آموزان و خانواده های آنها
می توانند همراهان مناسبی برای افزایش کیفیت و اثر بخشی آن باشد
قال رسول الله (ص)

«حرامُ علی امتّی کُلُّ مفترٍ و مخّدِر » پیامبر اکرم (ص ) می فرماید : تمام سستی آورها و مواد مخدر بر امت من حرام است ( کتاب الضاروالنافع ص 146)

از جمله علل شیوع و روی آوردن به مواد مخدر می توان علل و عوامل زیر را مورد بررسی قرار داد

دسترسی آسان به مواد مضره اعتیاد آور

اگر این مواد اعتیاد زا و مضر در دسترس باشد وسوسه های شیطانی و بسیاری عوامل خارجی شخص آسیب پذیر را تحت تأثیر قرار می دهند چنان چه در بسیاری از
دعا ها از خدا می خواهیم ما را د رمعرض آزمایش های سخت قرار ندهد زیرا ایمان قوی اولیای الهی همچون کیمیاست و ما دراین عصر آشفته چنین انسانهای کاملی را نمی توانیم بیابیم

استفاده از آن به عنوان طب خانگی

در بسیاری از خانواده ها استفاده از تریاک و یا دود توتون برای تسکین درد ، رفع بی خوابی و ; و در مورد نوزادان معمول بوده و هنوز هم در روستاها و شهرهای توسعه نیافته رایج است

زندگی کردن کودک در خانواده معتاد

که خوشبختانه طرح جدا سازی کودکان از والدین معتاد از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر است . که این طرح یکی از مفیدترین راه های پیشگیری از اعتیاد است

شرکت کودکان و نوجوانان درمهمانی های نامناسب

هر پدر و مادری به مهمانی می روند اگر می دانند که درآن با مسکر یا برفرض احتمال یک در هزار تریاک می کشند نباید فرزند خود را به آن مهمانی ببرند زیرا کودک یا نوجوان کنجکاو است و آشنایی او با مواد مخدر احتمالاً موجبات لغزش وی را فراهم می کند که منجر به سوء استعمال مواد اعتیاد آور است

معاشرت با رفقای ناباب

دردین مقدس اسلام برای انتخاب دوست وهم نشین سفارشهای مؤکدی شده است و آیات و احادیث بسیاری در این زمینه آمده و حتی در اشعار شعرای ما هم از تأثیر همنشینی به تسریح یا کنایه سخن رفته است

پسر نوح با بدان بنشست                           خاندان نبوتش  گم  شد

سگ اصحاب کهف روزی چند             پی نیکان گرفت و مردم شد

البته این امر اختصاص به سنین کودکی و نوجوانی ندارد و گروه های سنی بالاتر را هم شامل می شود ولی چون گروه های سنی کودک ، نوجوان و جوان ( سنین
مدرسه ) آسیب پذیرند از اهمیت ویژه ای بر خوردارند در یک تحقیق میدانی که توسط اداره مطالعات و تحقیقات کاربردی اداره کل مبارزه با مواد مخدر علت شیوع استفاده نا به جای مواد مخدر به میزان 62% معاشرت با دوستان ناباب اعلام شده و عامل خوش گذرانی و هوا و هوس نیز 9% ذکر گردیده است

توزیع مواد مخدر توسط دانش آموزان د رداخل مدارس

وزارت آموزش و پرورش به طور علنی اعلام می کند که اگر دانش آموزی به مواد مخدر و الکل اعم از مصرف ، حمل یا خرید و فروش آلوده شود او را از مدرسه اخراج و به مقامات قضایی تسلیم خواهد کرد « به این طریق باید اذعان کرد که آگاهی دادن به دانش آموزان از مضرات و مجازاتهای مواد مخدر ، روان گردان ، الکل و توتون باید در کتب درسی ذکر شود

عدم وجود برقراری عدالت و رابطه صمیمانه با فرزندان و القای یک هدف عالی به آنان و وجود تبعیض میان آنها

اصولاً تبعیض در برخورد و رفتار با فرزندان مانند اظهار محبت کردن به یک فرزند و بی تفاوتی و احیاناً به فرزند دیگر و برقرار نکردن رابطه ی دوستانه و صمیمانه با همه فرزندان منشاء بسیاری از لغزش های نوجوانان و جوانان سرخورده است

غنی بودن اوقات فراغت با سرگرمی های مضر و نا مشروع

پرکردن اوقات فراغت به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی امر پر اهمیت است ما بایستی برنامه های مدون ، و مفید و متنوع برای این گروه های سنی داشته باشیم و مسئولان سازمانهای مربوط مانند وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم آموزش عالی ، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی سازمان تربیت بدنی ، سازمان جوانان ، انجمن اولیا و مربیان ، رسانه های جمعی بویژه رادیو و تلویزیون ، کلوپ ها ، سینما ها ، تئاترها ، و حتی جامعه روحانیون ومساجد باید گرد هم آیند و برنامه های هماهنگی تنظیم کنند که تمام ساعات فراغت گروههای آسیب پذیر را آنچنان با سر گرمی های سالم و مفید پر کنند . که هیچ جوانی جمله « نمی دانم چه کار کنم و چه طور این ساعت را بگذرانم » را به زبان نیاورد

 وجود استرس های روانی

برای دور نگه داشتن فرزندانمان از استرس ها باید اولاً محیط خانه و مدرسه را برای او دلپذیر و سالم نمایئم ثانیاً ایمان ، توکل ، اعتقاد به خدا و اعتماد به نفس را در او تقویت کنیم و از سایر مضطربانِ همراه با سرو صدای محیط اجتماعی ماشینی دور نگه داریم

10  عدم وجود مراکز وسایل و محیط های ورزشی به مقدار کافی

در کشور ما مراکز ، وسایل و محیط های ورزشی نسبت به جمعیت بسیار کم است در حالی که 96/55% جمعیت ما را جوانان زیر 20 سال تشکیل می دهند درصد مکانهای ورزشی و ظرفیت کل آنها نسبت به جمعیت 44/1% می باشد

11  نداشتن آموزش خانواده ها برای پیشگیری از پناه بردن فرزند به مواد مخدر

بدون تردید آموزش بزرگترهای خانواده از جهت نحوه ی برخورد آنان با نوجوانان و جوانان در خانه و غیره امری ضروری است که این وظیفه آموزش را انجمن های اولیاء و مربیان وتمام افرادی که توانایی علمی و تجربی دارند به عهده خواهند داشت

12  عدم انتخاب همسر و شغل مناسب در زمان مناسب

یکی از وظایف پدر و مادر آماده سازی فرزند برای زندگی در شرایط محیطی است که باید هماهنگ با سایر افراد اجتماع در آن زندگی کند به طور طبیعی مهمترین مسئله برای یک فرد شغلی است که باید از درآمد آن امرار معاش کند . بنابراین والدین بایستی فرزند را به طرف فراگیری مشاغلی رهنمون شوند که اشتغال به آنها موجبات اعتیاد را فراهم نیاورد

   و از دیگر عوامل و علل شیوع مصرف مواد مخدر در افراد می توان موارد زیر را ذکر کرد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در word

چکیده  
مقدمه  
دینداری و‌ ایمان  
ارزش‌های اخلاقی  
خصوصیات جسمی  
صلاحیت خانوادگی  
خصوصیات اقتصادی  
ویژگی‌های اجتماعی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در word

نهج البلاغه،قم، هجرت، 1414ق

حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1412 ق

محمدی ری شهری، محمد، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم، دار الحدیث، 1387

سالاری فر، محمدرضا، خانواده در نگرش اسلام وروان شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385

کوهی، سمانه و دیگران، معرفی مدل درمانی سرخوردگی زناشویی در زوجین، مشاوره خانواده و بهداشت جنسی، قم، اندیشه ماندگار، 1388

بستان، حسین، اسلام وجامعه‌شناسی خانواده، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383

بستان، حسین، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388

الیری، دانیل، ریچارد‌ای. هیمن، و آرتور‌ای، جانگسما راهنمای گام به گام درمان مشکلات زناشویی، ترجمه علی کیمیایی و زهرا باقریان‌نژاد، تهران، رشد،1384

دیسک فشردهCD اجلاس طلوع مهر، معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان، 1387

صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1404

ـــــ ،علل الشرایع، قم، داوری، بی‌تا

ـــــ ،امالی، بیروت، اعلمی، 1400 ق

ـــــ ،معانی الاخبار، قم، جامعه مدرسین، 1403

ـــــ ،الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1362

ـــــ ،عیون اخبار الرضا(ع)، تهران، جهان، 1378ق

آقاجانی مرسا، حسین، عوامل مؤثر بر طلاق بر حسب طبقه اجتماعی مورد:شهر تهران، جامعه شناسی، ش2، 1384

سپهریان، فیروزه، «بررسی مقدماتی عوامل مؤثر بر طلاق و راههای پیش گیری از آن»،اصول بهداشت روانی، ش 5 و 6، بهار و تابستان، 1379

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365

مصباح‌یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش: محمد حسین اسکندری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384

محمدی ری شهری، محمد، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، با همکاری عباس پسندیده، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم، دار الحدیث، 1378

طباطبایی، سیدمحمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی قم، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1363

طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الا سلامیه، 1365

مصباح یزدی‌، محمدتقی اخلاق در قرآن(مشکات)، تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384

طبرسی، حسن، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی، 1370

مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول‌(ص)، تهران، دنیای دانش،

امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا

حیدری، مجتبی، دینداری و رضامندی خانوادگی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1385

الراوندی، سیدفضل‌الله، النوادر للراوندی، قم، دار الکتاب، بی‌تا

فیض کاشانی، مولی محسن، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری،قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا

الدیلمی، الحسن بن ابی الحسن، ارشاد القلوب، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1398

کیلن، ملانی و جودیت اسمتانا، رشد اخلاقی؛ کتاب راهنما، ترجه محمدرضا جهانگیرزاده‌قمی و همکاران، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389

الدیلمی الهمدانی، شیرویه بن شهردار، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقیق محمد السعید بن بسیونی زغلول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1406 ق

السجستانی الازدی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، تحقیق:محمد محیی الدین عبد الحمید، بیروت، دار احیاء السنه النبویه، بی‌تا

البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابن کثیر، 1410 ق

النوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، بیروت، مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، 1408

نهج‌البلاغه، شرح ابن ابی الحدید معتزلی، عبد الحمید، قم، کتابخانه‌ایت الله مرعشی،‌1404

مظلومی، رجبعلی، تربیت معنایی انسان«تربیت از دیدگاه ائمه اطهار»، تهران، انجمن اولیا و مربیان، 1387

فلسفی، محمد تقی،الحدیث، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367

مظاهری، علی اکبر، جوانان و انتخاب همسر، قم، پارسیان، 1388

الهندی، علی المتقی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح صفوه السقا، بیروت، مکتبه التراث الاسلامی، 1397

التمیمی المغربی، النعمان بن محمد، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، مصر، دار المعارف، 1389ق

حسکانی، حاکم، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تهران، مؤسسه طبع و نشر، 1411 ق

الشیبانی، احمد بن محمد، مسند احمد بن حنبل، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، بیروت، دارالفکر، 1414 ق

دامن پاک مقدم، ناهید، بررسی تأثیر حقوق مالی بانوان در استحکام خانواده، تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، ج2، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1386

طبرسی، فضل بن حسن بن فضل، اعلام الوری باعلام الهدی، تهران، اسلامیه، 1390 ق

طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، ترجمه نظام‌الدین احمد غفاری مازندرانی،تهران، مرتضوی،1403

خسروی، موسی، زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، تهران، اسلامیه، 1380

Hughes ,Michael ,Carolin j.krohler, james W. vander zanden(2002) Sociology: the core,New York,McGraw-Hill Higher Education

چکیده

انتخاب همسر مرحله‌ای مهم و سرنوشت‌ساز در تحقق ازدواج موفق محسوب می‌شود. روند رو به تزاید طلاق در سال‌های نخست زندگی مشترک، بیانگر نشانگر نقصان بینش داوطلبان ازدواج در مسایل گوناگون از جمله امور مربوط به انتخاب همسر است. اسلام این مکتب حیات‌بخش که سعادت انسان را تضمین می‌کند، در خصوص موضوع انتخاب همسر معیار‌های متعددی را ارائه کرده که در نظر داشتن آنها زمینه‌ساز تاسیس خانواده مطلوب به شمار می‌رود. در‌این مقاله، معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در قالب شش دسته کلی تحت عناوین دینداری و‌ایمان، ارزش‌های اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگی‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در اسلام، بر اصل همسان همسری به عنوان معیار همسر گزینی و ضامن انسجام خانواده، در ذیل عنوان«کفویت» تأکید شده است. اما دیدگاه‌های ارزشی اسلام به ارائه تعریف خاصی از کفویت زن و شوهر انجامیده است. برخورد ایجابی با برخی جنبه‌های همسان همسری و برخورد سلبی با جنبه‌های دیگر (همسانی قومی، نژادی و طبقاتی)، نشان دهنده کوشش قانون گذار اسلام در جهت تغییر نگرش‌های فرهنگی نسبت به موضوع همسان همسری است

کلید واژه ها:ازدواج، انتخاب همسر، معیار‌های انتخاب همسر، کفویت، همسان همسری

 

مقدمه

ازدواج در منطق قرآن کریم زمینه‌ساز ‌ایجاد آرام بخش‌ترین رابطه‌ها و آغازگر زندگی خانوادگی همراه با مودت و رحمت است. خداوند متعال کارکرد ‌این سنت نبوی‌(ص) را قرآن کریم چنین تبیین می‌فرماید: «و از نشانه‏های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه‏هایی است برای گروهی که تفکّر می‏کنند!»(روم:21) اما هنگامی که زندگی آن‌گونه که افراد توقع دارند، پیش نمی‌رود، اکثر زوج‌ها به حالتی از ناباوری و سرخوردگی زناشویی می‌رسند. سرخوردگی زناشویی1 کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی است که شامل کاهش توجه در رابطه با همسر، بیگانگی عاطفی و افزایش یک نوع بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی نسبت به همسر است.2 ‌اینک این سؤال مطرح است که چرا‌ این کانون آرامش، مودت و رحمت جای خود را به سرخوردگی، ناسازگاری و خشونت می‌دهد و در مواردی نه چندان اندک3 نتیجه‌ای جز طلاق و جدایی ندارد؟

تحقیقات ارائه شده توسط معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ومرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه،4 در خصوص آمار طلاق در سال 1385حاکی از آن است که بالغ بر 75 درصد طلاق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از 10سال سنوات زناشویی است. در علاوه بر این، نزدیک به 50درصد طلاق‌ها نیز در چهار سال اول زندگی اتفاق می‌افتد. تحقیق آقاجانی مرسا، که به بررسی علل طلاق در سه طبقه اجتماعی بالا، متوسط و پایین شهر تهران پرداخته نیز نشان می‌دهد که از بین 450 نفر از زنانی که حکم طلاق آنها صادر شده است،487 %پاسخ‌گویان در طبقه پایین در اولین سال زندگی مشترک با یکدیگر اختلاف داشته‌اند.‌ این میزان در طبقه متوسط به 347% و در طبقه بالا به 467% می‌رسد

بررسی‌های به عمل آمده توسط سپهریان6 در خصوص مواردی که طی سال‌های 1373 و 1374 در شهرستان ارومیه حکم طلاق درباره آنها صادر شده است، نیز حاکی از آن است که70% از خانواده‌های طلاق، اظهار نموده‌اند که هنگام ازدواج اختلاف پیدا کرده‌اند. آمارهای فوق گویای‌ این مطلب است که در مواردی که بیان آن گذشت، شناخت دو طرف از یکدیگر تا حدی ناقص و محدود است که به مجرد ازدواج و تنها با گذشت زمانی اندک از زندگی مشترک پی به نا‌هماهنگی خود می‌برند و ادامه آن را نا‌ممکن می‌شمارند. بر اساس آمارهای فوق، که بخش‌اندکی از تحقیقات انجام شده در ‌این خصوص است، ضعف شناخت در انتخاب همسر از جمله عوامل مؤثر در عدم سازگاری همسران جوان به شمار می‌رود. چنان چه بتوان بینش و آگاهی جوانان در شرف ازدواج را در مورد انتخاب همسر افزایش داد، می‌توان به وقوع ازدواج‌های موفق و کاهش نرخ طلاق در جامعه امیدوار بود. همچنان که در پژوهش آقاجانی مرسا، که بدان اشاره شد، 82% پاسخ‌گویان در طبقه پایین و70% پاسخ گویان در طبقه متوسط و533% در طبقه بالا، بر‌این باورند که انتخاب همسر می‌تواند در پایداری ازدواج بیشترین نقش را داشته باشد

هر چند ضعف شناخت می‌تواند ناشی از کمبود آگاهی در مورد خصوصیات فرد مورد نظر باشد. اما عدم توجه به مهم‌ترین معیارهای انتخاب همسر نیز عامل عدم موفقیت بسیاری از ازدواج‌ها به شمار می‌رود. اسلام به عنوان دین برخوردار از نظام جامع، که سعادت انسان را تضمین می‌کند، در خصوص موضوع انتخاب همسر نیز معیار‌های متعددی را ارائه کرده که در نظر داشتن آنها، زمینه‌ساز تأسیس خانواده مطلوب به شمار می‌رود. این مقاله، می‌کوشد معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و میزان اهمیت هر یک را مشخص نماید

در اسلام معیارهای انتخاب همسر در قالب شش دسته ملاک دینی، اخلاقی و روان‌شناختی، خانوادگی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و در منابع اسلامی در خصوص میزان اهمیت هر یک مباحثی مطرح شده است. اسلام برای معیارهای مختلف وزن یکسانی در نظر نگرفته و به نوعی اولویت‌بندی در مورد معیارهای گوناگون پرداخته است. ‌اینک دیدگاه اسلام را در خصوص هر یک از معیارهای انتخاب همسر و میزان اهمیت آنها مورد توجه قرار می‌دهیم

دینداری و‌ایمان

دینداری و ‌ایمان به خداوند از جمله معیارهایی است که در منابع اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته و رعایت آن شرط اساسی در همسر گزینی به شمار آمده است. بر‌این اساس، مردان و زنان مؤمن از وصلت با افراد بی‌ایمان، حتی در صورت برخورداری از سایر معیارهای همسر مطلوب، نهی شده‌اند. (بقره: 221) منظور از «ایمان» در قرآن کریم، ایمان به سه اصل8 است که اساسی‌ترین آنها، ‌ایمان بالله خواهد بود که اگر جامع و کامل باشد،‌ ایمان به دو اصل دیگر را نیز تأمین می‌کند.9 البته ایمان صرف ادراک نیست، بلکه عبارت است از پذیرایی و قبول مخصوصی از ناحیه نفس نسبت به آنچه درک کرده، قبولی که باعث شود نفس در برابر آن ادراک و آثاری را که اقتضاء دارد، تسلیم شود. نشانه چنین قبولی این است که سایر قوا و جوارح آدمی نیز آن را قبول نموده، مانند خود نفس در برابرش تسلیم شود.10‌ایمان مقتضی عمل صالح است و ما را به انجام آن وا می‌دارد.11 در واقع،‌ایمان مانند چشمه‌ای از قلب می‌جوشد، به سوی اعضا و جوارح جریان پیدا می‌کند و به صورت اعمال صالحه و حسنه ظاهر می‌شود.12 اهمیت ایمان در انتخاب همسر از آنجا روشن‌تر می‌گردد که ریشه اخلاق و ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلام ایمان است و برای به دست آوردن تقوا و تخلق به اخلاق شایسته، نخست باید به تحصیل‌ایمان مبادرت شود.13 با توجه به نقش دینداری در سعادت زندگی زناشویی، می‌توان برخورداری از انگیزه الهی در ازدواج را نخستین گام بهرمندی از ولایت خداوند14 و زمینه ساز تحصیل سایر معیار‌های همسر مطلوب(ممتحنه: 10) به شمار آورد. اسلام همسانی دینی را شرط لازم برای تحقق ازدواج دائم دانسته15 مسلمانان را از برقراری پیوند زناشویی با غیرمسلمانان برحذر می‌دارد.16 اهمیت دینداری در استحکام خانواده، در تحقیقات پژوهشگران نیز به اثبات رسیده است، به طوری که ویتز17 و همکاران(1985) با فرا تحلیل 56 مطالعه انجام شده درباره مذهب و احساس خشنودی بیان کردند که خشنودی زناشویی، تحت تأثیر مذهب قرار دارد. مذهب و پایبندی به آن می‌تواند میزان طلاق را در افراد مذهبی تا حدود نصف کاهش دهد.18 از دیدگاه اسلام، علاوه بر همسانی دینی زوجین، همسانی آنان در مراتب دینداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه در حدیثی رسول خدا(ص) مرد مؤمن را هم شأن زن مؤمن و مرد مسلمان را همتای زن مسلمان قلمداد می‌کنند.19 در روایت دیگری تأکید شده که اگر حضرت علی(ع) نبود، همتایی در میان انسان‌ها برای ازدواج با حضرت زهرا(س) یافت نمی‌شد.20 در منابع اسلامی، محبت اولیای الهی نیز جلوه‌ای از دینداری همسر به شمار آمده(تحریم: 5) و بر نقش آن در انعقاد نطفه بنده خداوند تأکید شده است.4 همچنین منابع اسلامی، علاوه بر موارد فوق، که مشترک بین زن و مرد است، بر وجود خصایص دیگری در زنان همچون همیاری با همسر در انجام وظایف دینی،21 بندگی6و بازگشت از گناه به سوی خداوند7تأکید کرده است، حاصل آنکه، می‌‌توان گفت که اسلام ازدواج با افراد همسان را مورد تأکید قرار داده است. البته بر خلاف دیدگاه همسان همسری در روان‌شناسی اجتماعی، که همسانی زوجین را در تمامی عرصه‌ها یا لا اقل در عرصه‌های نژاد، دین و منزلت اقتصادی- اجتماعی لحاظ کرده است،22 منابع اسلامی معیار همسانی را، که از آن با عنوان«کفویت» نام می‌برند، تنها هماهنگی سطح دینی طرفین ازدواج می‌دانند

 

ارزش‌های اخلاقی

پایبندی به ارزش‌های اخلاقی از جمله مهم‌ترین معیارهای همسر شایسته از دیدگاه اسلام محسوب می‌شود. به گونه‌ای که بیشترین توصیه‌های پیشوایان دینی در خصوص توجه به وجود ارزش‌های اخلاقی در بین داوطلبان ازدواج ارائه شده است. ارزش‌های اخلاقی طیفی از احکام دستوری در چهار عرصه اخلاق فردی، خانوادگی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد.23 از جمله ارزش‌های مهم اخلاقی، که موجب رضایت‌مندی زناشویی می‌گردد، حسن خلق6 است. به دلیل اهمیت فوق العاده‌این ویژگی، امام رضاعلیه‌السلام ازدواج با فرد بد اخلاق را روا ندانسته و از آن نهی می‌کنند.24 امام صادق(ع)، حسن خلق را عبارت از فروتنی، نیکو گفتاری و خوش رویی می‌دانند.25 بنابر‌این، مهرورزی به همسر، که برآیند‌این صفات است، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم همسر مطلوب محسوب شده است.(واقعه: 36)26 همچنین با توجه به تأثیر گفتار در روابط همسران، بر پرهیز از گزینش افراد بدزبان به عنوان همسر تأکید شده است.27 علاوه بر خصوصیات فوق، که در مرد و زن مورد تأکید قرار گرفته، در خصوص ارزش‌هایی همچون نرم خویی،28 سپاس گزاری29 و پرهیز از پرخاشگری30 در زنان عنایت ویژه‌ای صورت گرفته است

بخش دیگری از ارزش‌های اخلاقی مورد نظر اسلام در قلمرو انتخاب همسر، با موضوع عفت و پاکدامنی(احزاب: 59) مرتبط است. در‌این زمینه، یکی از ویژگی‌های مهم همسر گزینی، رعایت پوشش مورد نظر اسلام است9وآن که زنان جلوه‌های زیبایی‌اندام خود را در معرض دید نامحرمان قرار ندهند.(نور:31)(احزاب: 32) همچنان که آنان از تبّرج و جلب توجه دیگران منع شده‌اند. وجود‌این خصلت در زنان، آن‌چنان از اهمیت برخوردار است که دارنده آن از جمله برترین زنان به شمار آمده است. از دیگر ارزش‌های قابل توجه در موضوع عفاف، این است که مرد و زن داوطلب ازدواج، چشم خود را از مشاهده صحنه‌های حرام بپوشانند. عفت در گفتگو با نامحرم، هم از نظر محتوا و هم از نظر سبک گفتگو از دیگر شاخص‌های مربوط به همسر گزینی است. از منابع اسلامی به دست‌ می‌آید که افراد دارای روابط دوستانه با جنس مخالف نیز از صلاحیت لازم برای انتخاب شدن به عنوان همسر مطلوب برخوردار نیستند. با توجه به آن‌که اهتمام زنان به حضور و خودداری آنان از خروج بی مورد از منزل، یکی از زمینه‌های مهم تحقق عفاف در قلمرو‌های پیش گفته می‌باشد،‌این موضوع نیز به عنوان شاخصی برای تشخیص عفت زن محسوب می‌شود.(احزاب،33)

در مورد مردان شایسته نیز با وجود تأکید بر خصلت غیرت و مطلوب دانستن آن،32 به تأثیرات منفی غیرت نابجا و نقش آن در‌ایجاد انحراف در زنان اشاره شده است.33 بنا بر‌این، باید از ازدواج با مردانی که به گونه‌ای افراطی دچار بدبینی هستند، اجتناب شود. آیات قرآن کریم با عنایت ویژه به خصیصه پاکدامنی در گزینش همسر، مردان و زنان جامعه اسلامی را به ازدواج با افراد پاکدامن فرا خوانده(مائده:5؛ نساء:24) و‌ایشان را از وصلت با فاسقان بر حذر داشته است.(نور: 3و26)34 پیشوایان اسلامی نیز ضمن آن‌که همسانی را در عفاف دانسته‌اند،35 در دعاهای خود، برخورداری از پاکدامن‌ترین همسران را از خداوند طلب کرده‌اند.36 افزون بر دو ارزش عمده اخلاقی حسن خلق و عفاف، منابع اسلامی بر احراز خصوصیات اخلاقی و روان‌شناختی دیگری نیز در همسر مطلوب تأکید کرده‌اند. از جمله آن‌که، خصلت وفاداری به عنوان یکی از صفات همسر شایسته لحاظ شده و از ازدواج با ساکنان برخی از مناطق جغرافیایی، به دلیل وجود رگه‌هایی از عدم وفاداری در آنان نهی به عمل آمده است.37 یا ضمن تأکید بر ویژگی تعقل زن، از ازدواج با زنان کودن به دلیل رنج آور بودن معاشرت با‌ایشان و نیز ناتوانی آنان در تربیت صحیح فرزند جلوگیری شده است.38 همچنان که پرهیز از دنیا طلبی و تفاخر به جلوه‌های مادی از معیارهای زن شایسته قلمداد شده است.(احزاب: 28)39 سرانجام، به ازدواج با زنانی توصیه شده که از خصیصه صبر و استقامت در برابر مشکلات برخوردار بوده و در برخورد با ناملایمات احساس ناتوانی نکنند.40 اهتمام به احراز‌این ارزش‌ها در همسر است که نوید زندگی توأم با آرامش را به همسران خواهد داد.(روم:20)

خصوصیات جسمی

با‌این‌که خصوصیات جسمانی از دیدگاه اسلامی، از اولویت مشابه با معیارهای دینی و اخلاقی برخوردار نیست.(بقره: 221)42 اما به لحاظ اهمیت،‌این گونه ویژگی‌ها نیز در منابع دینی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به‌این‌که از دیدگاه منابع اسلامی، یکی از کارکردهای مهم تشکیل خانواده، پرورش فرزندان مؤمن است43و در روایات از فرزند با تعابیری چون؛ میوه دل، نور دیده،44 مایه خوش بختی،45 کسی که انسان را یاری می‌کند،46 و نیز مایه ثواب اخروی،47 و رحمت و غفران الهی48 یاد شده است،49 یکی از ابعاد جسمانی قابل توجه در انتخاب همسر، توانایی باروری وی می‌باشد. اهمیت‌این ویژگی تا آنجا در منابع اسلامی مورد توجه قرار گرفته50 که فرد را از ازدواج با زنی که از جهت خصوصیات گوناگون دینی، اخلاقی و غیره مطلوب تشخیص داده شده، ولی نابارور می‌باشد، برحذر داشته‌اند.51 همچنین در مقام مقایسه بین زیبایی ظاهری و توانمندی باروری، به گونه‌ای روشن امکان فرزند‌‌آوری زن ترجیح داده شده است

دوشیزگی و بکارت از جمله خصوصیات جسمی است که در منابع دینی بر آن تأکید شده است. به عنوان نمونه، خداوند متعال در توصیف همسران بهشتی، آنان را زنانی معرفی می‌کند که هیچ انس و جنی با آنها تماس نگرفته و دوشیزه‌اند.(الرحمن: 74) در روایات اولیای الهی نیز موضوع دوشیزه بودن فردی که برای ازدواج انتخاب می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است.53 با‌این حال، بررسی منابع اسلامی نشان می‌دهد که دوشیزگی، نه به عنوان معیاری کلیدی، بلکه به مثابه نوعی مرجح به شمار می‌رود. چنان که در مقابله با توطئه برخی از زنان پیامبر(ص) در جهت افشای راز‌ایشان با لحنی که خالی از تهدید نیست، می‌فرماید

هر گاه او شما را طلاق گوید، امید می‌رود که پروردگار به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد. همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عبادت کننده و مطیع فرمان خدا، زنانی غیر باکره و باکره.»(تحریم: 5)

ازدواج‌های خود پیامبر اکرم‌(ص)، که به جز عایشه با زنان بیوه صورت گرفته54 نیز نشان گرآن است که دوشیزگی معیاری اصلی در انتخاب همسر محسوب نمی‌شود و حتی بنا به دلایلی ممکن است ازدواج با غیردوشیزگان مطلوب باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری در word

  مقدمه       
بخش نخست – اهمیت ذاتی و نقد قانونگرایی مطلق                              
1 عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه آن                                       
2 . حق داوری مردم    
3 . اهمیت نیازهای اجتماعی                                          
4 . مقاومت طبیعی مردم در برابر ظلم و قوانین نامطلوب                  
5 . شعار اطاعت از قانون و تمهید گریز از قانون                           
منبع:                                      

منبع

 تالیف جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، استاد دانشگاه – وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه

همه می دانید که آقای رئیس جمهور ( حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی دوره اول ریاست جمهوری 1376 ) با شعار قانونمند شدن جامعه ، جامعه مدنی ، قانونگرایی و استقرار قانون ، فعالیتهای انتخاباتی خود را شروع کردند . استقبال شدیدی که مردم از این گونه شعارها کردند بیهوده نبود ، برای اینکه ما از بی نظمی و از جانشین شدن اراده های خصوصی به جای اراده های اجتماعی رنج بسیار برده ایم

البته بعضی از بی نظمی ها طبیعی است . بعد از هر انقلاب ، نظم موجود از بین می رود و نظم جدیدی به جای آن بنشیند مقداری بر هم ریختگی ، قانون شکنی و احیاناً سوء استفاده ها پیش می آید ، ولی ما از این رهگذر رنج بسیار بردیم و هنوز هم آثار آن ما را رنج می دهد . پس طبیعی است که دانشکده حقوق و جامعه حقوقدانان ، باید از شعار قانونگرائی استقبال کنند . با وجود این ، سیاستمداران ممکن است آرمانهای خوب داشته باشند ، ولی این وظیفه حقوقدانان است که آرمانها را در لباس مناسب ارائه کنند و ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمانهای خوب اثر اساسی دارد

بی گمان شعار قانونگرایی خیلی ها را می رنجاند . کسانی که اراده شان به عنوان قانون اجراء می شود ، صلاح خود را در این می بینند که وضع ادامه پیدا کند ، ولی دانشگاه ها و روشنفکران و کسانی که نیازهای غیر از نیازهای ابتدایی مادی دارند ، برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائلند

در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون این است که جامعه منظم باشد ، نظم یکی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است . انسان از آزادیهای جامعه طبیعی گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بی نظمی پرهیز کند

جامعه منظم آن جامعه ای است که هر چیز آن به جای خود باشد . در این نظم بارقه ای از عدالت نیز هست . زیرا وقتی جامعه قانونمند شد ، تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می شود ، قانون برای همه یکسان است . می دانید که تساوی جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوی نباشد ، جوهر عدالت صوری هست

در نتیجه ، ما از شعار قانونگرایی و قانونمند شدن جامعه استقبال می کنیم و آن را می پذیریم و اگر کمکی هم از دست ما بر می آید ، لازم است که در این راه بکنیم با وجود این ، توضیحاتی در این باره دارم که باید ، به عنوان تعدیل این امر بگویم سپس در بخش دوم سخنرانی ، به فنونی که قانونگزاری دارد ، می پردازیم

* بخش نخست – اهمیت ذاتی و نقد قانونگرایی مطلق

1 ) عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه آن

از نظر سیاسی ، گفته می شود که مردم ملزم هستند از قانون اطاعت کنند و از مردم می خواهیم که چنین کاری را بکنند . ولی ، این گفته تنها یک بعد قضیه است ، بعد دیگر قضیه این است که ، قانون باید چه شرایطی را داشته باشد که قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند . اولین سئوالی که در برابر این خطاب که باید قانونگزار باشی ، قانونمند باشی و از قانون اطاعت کنی ، به ذهن می رسد این است که از کدام قانون ؟

قانونی که به جای خودش نشسته و عادلانه است یا قانونی که از جای شایسته خود حرکت کرده و به طرف بی عدالتی می رود ؟ آیا از بی عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت کرد ؟ بنابراین ، نکته ای را که باید خدمتتان عرض کنم این است که ، هم برای کسانی که طرفدار حکومت قانون هستند ، و هم برای کسانی که مخالف هستند ، این شعار مقدماتی است

گفته شد که انسان به نظم احتیاج دارد ، برای اینکه انسان می خواهد زندگیش قابل پیش بینی باشد . وقتی به دادگاه می رود ، بداند که دادگاه چه رای می دهد و چه قانونی حاکم بر اوست . صاحب حق مطمئن باشد که به حقش میرسد ، و مدیون مطمئن باشد که روزی مجبور است ، حق را اجراء کند

بی نظمی یعنی گام نهادن در تاریکی ، یعنی بسان کوران حرکت کردن و این زندگی را بسیار دشوار می کند . بنابراین ، ما به نظم احتیاج داریم . ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد ، نظم ظالمانه را نمی پسندد و نمی پذیرد

نظم به این است که مقدمه اجرای عدالت باشد . هدف مطلوب ، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجرای عدالت است ، چون با بی نظمی هیچگونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد . به همین جهت است که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می کند تا بساط ظلمی را بر چیند و این کاری است که مردم در انقلابات میکنند

درست است که هدف هر انقلابی این است که نظم جدید را به جای نظم قدیم بنشاند ولی بهر حال مدت زیادی مردم دچار بی نظمی می شوند . آن بی نظمی را به جان می خرند تا بساط ظلمی را واژگون کنند . پس معشوق نهایی ، هدف واپسین و غایب مطلوب ، اجرای عدالت است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خوانین یزد از نظر اجتماعی در word

مقدمه    
ساخته‏های محمدتقی خان‏    
موقوفات محمدتقی خان‏    
ساخته‏های بعد از محمدتقی خان‏    
موقوفات نسل دوم محمدتقی خان‏    
نتیجه‏    
پی نوشت     

پی نوشت

1- نایینی طرب، محمدجعفر بن محمدحسین، جامع جعفری، به کوشش ایرج افشار، تهران، انجمن آثار ملی، 1353

2- طراز، عبدالوهاب، کتابچه‏ی موقوفات یزد، به کوشش ایرج افشار، فرهنگ ایران زمین، 1341، صص 123-1

3- افشار، ایرج، یادگارهای یزد، ج 3، تهران، 1350 – 1348

4- Bonine, M. E., Yazd and its Hinderland, Marburg/Lahn, 1980, do. “Islam and Commerce”, Erdkunde, 41 (1987), pp. 182-

5- درباره‏ی تاریخ سیاسی یزد در آن دوره رک: کوندو، نوبوآکی، «محمدتقی خان و خاندان او»، شیکاگو زاشی 1993 (102 م) (متن ژاپنی)

6- Malcolm., J, “The Melville Papers” in C. Issawi ed. The Economic History of Iran, Chicago/ London, 1971, p.262; Fraser, J.B., Narrative of a Journey into Khorasan, London, 1825, appendix

7- براساس جامع جعفری این میدان از ساخته‏های محمدتقی خان است و پیش از احداث میدان جدید به میدان خواجه مشهور بوده است. رک: یادگارهای یزد، ج 2، ص 702-701

8- جامع جعفری، ص383 این مدرسه در سال 20،1341 نفر طلبه داشته است. رک:”وقف نامه مدرسه شاهزاده” در یادگارهای یزد،ج2، ص 580

9- جامع جعفری، صص 382-381

10- جامع جعفری، ص 340، آبوت کنسول انگلستان نیز گزارش داده است که جمعیت اطراف حصاره انبوه‏تر از درون شهر است. A. Amamat ed. Cities & Trade, London, 1983, p. 133 درباره رکود بازار از درون شهر رک: «کتابچه‏ی موقوفات یزد»، ص 19

11- درباره‏ی قنات یزد رک: Bonine, M. E., “From Qanat to Kort” Iran 20 (1980) pp. 139-145. A.K.S Lambton ” The Qanat of Yazd”, Journal of Royal Asiatic Society (3rd series) 2 (1992) pp. 21-

12- جامع جعفری، ص 343

13- جامع جعفری، ص 352؛ یادگارهای یزد، ج 2، ص 739 در این کتاب ساخت قنات مهدی‏آباد نیز به محمدتقی خان نسبت داده شده است ولی در وقف‏نامه، ذکر شده که او این قنات را خریده و تعمیر کرده است

14- آیتی، عبدالحسین، تاریخ یزد، 1317

15- جامع جعفری، صص 358-353؛ یادگارهای یزد، ج 2، صص 743-740

16- جامع جعفری، صص 369-368

17- همان، صص 379 -370

18- همان، صص 380-379

19- همان، صص 369-368

20- یادگارهای یزد، ج 2، صص 386-374

21- به همه‏ی قریه‏ها و قنات‏ها غیر از تهره در مجموعه‏ی وقف‏نامه‏های جامع‏الخیرات که در قرن هشتم تدوین شده اشاره شده است. رک: یادگارهای یزد، ج 2، صص 493، 490، 437، 404، 400، و 528 قریه‏ی تهره در سال 1068 ساخته شده است. مستوفی بافقی، محمد مفید، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، تهران 1340، ج 3، ص 697

22- یادگارهای یزد، صص 746-734؛ جامع جعفری، صص 362-345

23- A. Amanat ed. op. cit. pp. 140-

24- فرهنگ جغرافیای ایران، ج 8 و 10، تهران، 1332

25- جامع جعفری، صص 495-493

26- همان، صص 793-792

27- اما در کتابچه درآمد چند موقوفه نوشته نشده است

28- غفاری کاشانی، ابوالحسن، گلشن مراد، به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، 1369، ص 736

29- موسوی نامی، میرزا محمدصادق، تاریخ گیتی‏گشا، با مقدمه‏ی سعید نفیسی، تهران، 1363، صص 78-75

30- جامع جعفری، صص 513-494 و 705

مقدمه

ایران در قرن دوازدهم هجری روزگاری آشفته و بدون نظم داشت. سلسله‏ی صفویه برافتاده بود و سلسله‏های افشاریه و زندیه نتوانسته بودند برای مدتی نسبتا طولانی بر همه‏ی ایران حکمرانی کنند. در این هرج و مرج، در هر منطقه‏ی این کشور، قدرتی محلی به وجود آمده بود. خوانین یزد که جدشان محمدتقی خان یزدی یا بافقی است یکی از این قدرت‏های منطقه‏ای بودند که از سال 1161 تا 1246 ه ق در منطقه‏ی یزد حکومت داشتند

تاکنون درباره‏ی این قدرت‏های محلی تحقیقی جدی انجام نگرفته است. اگرچه شاید نقص منابع، مشکل اساسی بررسی پیشنه‏ی اجتماعی و اقتصادی آنها بوده است. در این تحقیق براساس تاریخ خوانین یزد – جامع جعفری (1)، وقف‏نامه‏ها و کتابچه‏ی موقوفات یزد که در سال 1258 ه ق به دستور حاجی میرزا آقاسی تدوین شده است (2)، فعالیت آنها را در زمینه‏ی کارهای عمرانی و اوقاف بررسی کرده و سعی داریم پیشینه‏ی اجتماعی و اقتصادی آنان را آشکار سازیم

درباره‏ی خوانین یزد آقای ایرج افشار در کتاب یادگارهای یزد (3) نکاتی را یادآور شده و آقای دکتر بوناین هم در آثارش (4) به نکاتی چند اشاره کرده است؛ ولی هنوز در این مورد تحلیل همه‏جانبه‏ای صورت نگرفته است

ساخته‏های محمدتقی خان‏

در سال 1161 ه ق محمدتقی خان بر حاکم گماشته‏ی عادل‏شاه افشار بر شهر یزد چیره شد، و بیش از پنجاه سال بر این شهر حکومت کرد (5) مسافران اروپایی که در اوایل قرن سیزدهم هجری از یزد گذشته‏اند، همه به رونق و آبادی شهر یزد اشاره کرده‏اند(6) شاید علت رونق شهر این بود که در کشمکش‏های آن دوره، محمدتقی خان موفق شد با دفاع مناسب یا باج دادن، یزد را از حملات بیگانگان حفظ کند

ساخته‏های محمدتقی خان را برحسب مکانشان می‏توان به سه گروه تقسیم کرد

گروه اول: ساخته‏های محله‏ی بازار یزد، بیرون حصار شهر نزدیک به دروازه‏ی مهریجرد؛ همه‏ی این ساخته‏ها در مرکز بازار قرار داشت. میدان خان که او آن را تعمیر کرد، مهمترین میدان در بازار یزد بود (7)؛ مدرسه‏ی خان بزرگترین مدرسه‏ی دو طبقه بود و 28 حجره داشت (8)؛ در قیصریه 28 دکان بزازی وجود داشت و در جنب آن سرایی

موسوم به خان گلشن و یک ضرابخانه توسط او ساخته شد.(9)

در پاسخ به این پرسش که چرا بناهای محمدتقی خان در بیرون شهر بودند نه در درون شهر، می‏توان گفت چون در دوره‏ی محمدتقی خان، جمعیت محلات بیرون شهر از جمعیت درون شهر بیشتر شد و مرکز بازرگانی هم از مرکز شهر به بازار بیرون شهر انتقال یافت (10)، احتمالا محمدتقی خان این رشد شهر یزد را در نظر گرفته بوده است

گروه دوم: قنات‏ها و باغ‏هایی است که در اطراف شهر قرار دارند. بدیهی است به علت هوای خشک یزد، بیشتر زمین‏های این منطقه می‏بایست با قنات آبیاری می‏شد.(11)

مهمترین قنات ساخته‏ی محمدتقی خان)، قنات دولت‏آباد بود. منبع و مظهر این قنات در بلوک مهریجرد قرار داشت و آب آن از مظهر با جوی سرپوشیده‏ی 54 کیلومتری به شهر یزد می‏رسید(12) او قنات دیگری – موسوم به تقی‏آباد – نیز در همان بلوک احداث کرد و سه قنات دیگر را خرید و تعمیر و تخلیه کرد. (13) این پنج قنات را هم «قنات دولت‏آباد» می‏گفتند و تا حدود 70 سال پیش، از مهمترین قنات‏های یزد شمرده می‏شدند.(14)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در word دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در word

خدمتگذاری
مفهوم خدمتگذاری
خدمتگذاری از دیدگاه اسلام و ائمه
محدوده خدمت
جلوه های خدمتگذاری
الف . سودمندی و نفع رسانی
ب : برآوردن نیاز
ج . یاری به دیگران
بر و احسان
انگیزه ها در خدمتگذاری
آفات خدمتگذاری
الف) منت و آزار
ب ) ریا و شهرت طلبی
ج) زیاده روی
حکومت و خدمت
عوامل موثر در ایجاد روحیه خدمتگذاری
الف ) تبلبغات
ب)ضرورت تشویق وتنبیه
ج)انتخاب کارگزاران صالح
د) ایجاد جواعتماد وامنیت
روحانیان و خدمتگزاری
درنگی درمفهوم خدمت
اخلاص
پرهیز از اذیت
خدمت د رحد توان
نابودی نعمت
مرز خدت
آثار خدمت رسانی
رضایت اللهی
برتری بر عابد نتیجه خدمت عقیدتی
نهضت خدمت رسانی به مردم
ضرورت ارج نهادن به مردم
دولت خدمتگزار مردم
گزینش خدمتگزار
خدمتگزاری با انگیزه الهی
دولت و خدمتگزاری به محرومان
خدمت رسانی به شهید و خانواده شهید
ارزش خدمت به خلق
شرط پشتیبانی ملت
رفتار خداپسنداناه با مردم
جهت خدمتگزاری ها
صمیمی بودن با مردم
رمز عدم شکست
حفظ نظام اسلامی
خدمت به مستضعفان
تزکیه نفس، بستر خدمتگزاری
دعا و توسل پشتوانه خدمت رسانی
شاخصه های خدمتگزاران
ایمان، سرمایه خدمت رسانی
ضرورت هماهنگی نهادها
خدمت به مردم، افتخاری بزرگ
ضرورت پر کردن شکاف های اقتصادی
ضرورت ایجاد فضای آرام
اولویت های خدمت رسانی به مردم
کار برای مردم، فلسفه مسوولیت پذیری
ضرورت رسیدگی به وضع معیشت مردم
تأمین روحیه انقلابی در کنار سازندگی
رمز پیروزی در خدمت رسانی
ملاک گزینش خدمتگزاران
کنترل و نظارت بر خدمتگزاران
در نظر گرفتن رضای خدا
عدالت، مبنای خدمت رسانی
هشدار به خدتمگزاران
اصلاحات حقیقی
سرمشق بودن خدمتگزاران در زهد
هم دلی و وحدت خدمتگزاران
پرهیز از تجمل، شرط خدمت رسانی
پیش نیاز های تحول اداری
مردم سالاری دینی
الف) روش شناسی
ب) ابعاد مردم سالاری دینی
اول) بعد تاسیسی
دوم) بعد تحلیلی
ج)اصول «مردم سالاری دینی»
اصل اول) رضایت مردم
1- خدمتگزاری به مردم
2- خلوص در خدمتگزاری
اصل دوم) ارزش مداری
اصل سوم)حق مداری
اصل چهارم) قانون محوری
فرهنگ خدمت و احسان
همدردی با مردم
توفیق خدمت
رمز و راز محبوبیت
نیکی به دیگرن یابه خویش؟
گستره میدان خدمت
چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم؟
اسلام و خدمتگزاری
آسودگان روز قیامت
اثر خدمت به دیگران
خدمت رسانی، عامل پیوند با ولایت
شیوه صحیح خدمت گزاری
وظیفه خدمت رسانی
دست آوردهای کارگشایی
خدمت رسانی و تداوم زندگی اجتماعی
اسلام آیین اجتماعی
ویژگی های رهبر خدمتگزار
قابلیت اعتماد اعتبار قابلیت شایستگی
دیدگاه رهبر در مورد خدمتگزاری
وظیفه دولت و مسئولین در گسترش فرهنگ خدمتگزاری
عوامل موثر بر وجداون کار
نقش رسانه ها در خدمتگزاری
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق عوامل موثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه در word

پیرمحمدی، عنایت، خدمتگزاری (1385) ،
عابدی،محمد، درنگی در مفهوم خدمت (1380)،
سیدی نژاد، میرصادق، نهضت خدمت رسانی به مردم (1383)،
صدیقی، علی، انگیزه های خدمتگزاری (1385)،
جعفری، محمد، پیش نیاز تحول اداری (1381)
محدثی، جواد، فرهنگ خدمت و احسان (1381) ،
صدیقی، علی و عبادت ، خدمت به خلق (1385)،
پوراکبر، حسن، ویژگی های رهبر خدمتگزاری (1384)
ملک نیا، عبدالرضا، خدمتگزاری در سیره و سنت امام حسین
صبوری، منوچهر، کتاب بروکراسی مدرن ایران (1380)، تهران

خدمتگذاری

انسان موجودی اجتماعی است و در جمع ، استعدادش شکوفا می گردد انسان ها ، همانند سنگ هایی نیستند از یکدیگر بی خبر و باهم بی ارتباط بلکه مانند حلقات یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گرو پیوستگی و وابستگی است . به همین جهت ، در فرهنگ بشری ، همواره به این مسئله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون ، جامعه ی انسانی به این سو فرا خوانده شده است و اندیشه وران و مصلحان ، با بیان و قلم ، مردم را به تعاطف ، تعاضد ، همدلی و خدمت رسانی دعوت کرده و آن را از مقومات جامعه و اجتماع برشمرده اند . ادیان الهی ، که بر اساس ارزشهای فطری و واقعی استوارند ، به این امر عنایت کرده و نقش اساسی را در ایسجاد و تقویت این روحیه داشته اند و پیامبران . آورندگان پیام الهی ، در راس خدمتگذاران بشری بوده اند

در فرهنگ و معارف اسلامی ، به این صفت و عمل شایسته سفارش فراوان شده است . در این دین برزگ ، ارزشمند ترین مردم ، سودمندترین آنان است

خیرالناس انفعهم للناس 1 .بگیرد

برای روشن شدن ابعاد و زویای موضوع ، بحث را در چند محور پی می گیریم

مفهوم خدمتگذاری

خدمتگذاری ، مفهوم وسیع و گسترده ای دارد . این واژه ، تمام فعالیت های مثبت و مفید انسانها را در زمینه های : اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و معنوی شامل می شود . این نکته را یادآورمی شویم که : {خدمتگذاری} غیر از {انجام وظیفه} است . برای روشنی و وضوح معنای خدمتگذاری ، لازم است ، مرز این دو مشخص شود

1-     کسی که مسوولیتی بر دوش دارد ، چه در بعد معنوی و چه در بعد مادی ، و درازای کار مزد دریافت می کند . خدمتگذار نیست گر چه نتیجه تلاش او در راستای خدمت به خلق قرار می گیرد . خدمتگذار ، واژه ای است که با چگونگی عمل و نیت فرد ارتباط دارد

البته اگر شخصی در انجام وظیفه اش کوتاهی نکرد و آن را به بهترین وجه انجام داد و علاوه ، هم و غم خویش را در رفع نارسائی های زندگی مردم قرار داد و تابع یکسری مقررات خشک و دست و پاگیرداری نبود ، نام خدمتگذار ، بر او زیبنده و شایسته خواهد بود . بنابراین ، هر خدمتگذار مالا به جامعه خدمت می کند ولی هر خدمتی خدمتگذاری نیست

2-     معلمی که علاوه بر انجام دقیق وظایف ، برای رشد و شکوفایی شاگردان ، دل می سوزاند ، عالمی که علاوه بر تبیین احکام دین ،‌در امور خیر و مسائل زندگی مردم پیشگام است و با مبارزات و فداکاری هایش ، از اذت های زندگی چشم می پوشد ، متمکنی که علاوه بر انجام وظایف شرعی ، با اموال و دارائیش بانی مراکز سودمند می گردد . به نیازمنندان امداد می رساند و بالاخره آن بسیجی که از ناموس و ارزش های دینی ، عاشقانه به دفاع بر می خیزد ، همه از نمونه های بارز خدمتگذاری بیشمارند . بدینسان می یابیم که در مفهوم خدمتگذاری ، گذشت ، فداکاری ، ایثار ، تمل سختی و ناگواری و احساس همبستگی به همنوعان نهفته است . با توجه به وسعتو گستردگی معنای خدمتگذاری ، می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد

1-   خدمت های مادی

2-   خدمت های معنوی

تاسیس مدارس و موسسات ، مراکز امداد تلاش هایی از قبیل : امدادرسانی ، ساختن مدرسه ، دانشگاه ، مسجد ، پاک ، ورزشگاه و ; از مقوله خدمات مادی است

خدماتی مانند : تعلیم ، ارشاد ، پاسداری از عقیده و اخلاق مردم ، تبلیغ از ارزشهای دینی ، ستیز با متجاوزان ، کوشش در راه استقلال و عزت و بالاخره فداکاری و فدا شدن در راه ایمان و عقیده از جمله خدمت های معنوی شمرده می شوند

اینک که مقصود ما از به کاربردن وتژه خدمتگذاری ، در این مقاله ، بیان شد ، اشارتی خواهیم داشت به ارزش و اهمیت خدمتگذاری و برخی از جوله های آن

خدمتگذاری از دیدگاه اسلام و ائمه

اسلام ، در برنامه ها و تعالیم ، بر آن است که : جمع اندیشی و جمع زیستی سازگار و با هدف را در پیروان خویش ، ایجاد و تقویت کند و به گونه ای که مردمان را { عیال خدا} بیند . در جهان بینی اسلام ، از یک طرف ، مسئله خدمت به خلق مقدمه قرب الهی و نوعی عبادت تلقی شده است و از دیگر سوی ، به هر اندازه که انسان ذز بعد شناخت و معرفت حق تعالی رشد و تکامل پیدا کند ، در خدمت به مردم ، بیشتر عشق می ورزد زیرا شیفته حق ، خدمت به خلق را جدای از بندگی خالق نمی بیند به همین جهت ، در انسان های متعای و فرزانه و آشنایان به جهان بینی اسلامی ، حس نوعدوستی و خدمت به خلق و جامعه ، بیشتر به چشم می خورد

پیامبر اکرم (ص) سودمندی و خدمت به مردم را در کنار ایمان به خداوند ، معبار و ملاک ارزشمندی انسان دانسته و می فرماید

خصلتان لیس فوقهما من البر شیء : الایمان بالله و النفع لعبادات

الله 3 ;

ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان او ، دو خصلت نیک است که برتر از آن چیزی نیست

از این بیان استفاده می شود که اگر عشق و سوز به مردم ، که نمودار محبت به پروردگار است ، برروح آدمی حاکم گردد و با ایمان و اعتقاد به خداوند در آمیزد ، انسان خدمتگذار و پر تلاش می سازد که هیچ گاه از خدمت به دیگران غفلت نمی ورزد که بفرموده رسول خدا (ص) مسلمانی غیر از خدمت به دیگران غفلت نمی ورزد که به فرموده رسول خدا (ص) مسلمانی غیر از خدمت به برادران مسلم و اهتمام در رفع مشکلات آنان نیست

من اصبح و لم بهتهم بامور المسلمین فلیس بمسلم

در برخی از روایات ، خدمتگذاری یکی از ویژگی ها و مشخصه های اصلی مومنان دانسته شده است : یکی از راویان می گوید : از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود

المومنون خدم بعضهم لبعض . قلت : و کیف یکون خدما بعضهم لبعض

قال : یفید بعضهم یعضا

امام صادق (ع) فرمود : مومنان خدمتگذار یکدیگرند . گفتم چگونه ؟ فرمود : به یکدیگر فایده و سود می رسانند

این ها و صدها نمونه دیگر از تعالیم دینی در این زمینه ، نشان دهنده پیوندی تنگاتنگ بین ایمان و خدمتگذاری است

آنان که خود را مومن می پندارند و به پندار خود ، برای قرب به خدا ، عزلت می گزینند و از مسئولیت های اجتماعی رو برمی تابانند ، با روح تعالیم اسلام بیگانه و در پیشگاه حق ، عذری نخواهند داشت

امام خمینی ، رحمه الله علیه ، که خود اسوه ایمان به خدا و خدمت به خلق بود ، در دستور العملی به رزندشان ، چنین می نگارند

( پسرم !; آنچه گفتم بدان معنی نیست که خود را از خدمت به جامعه کنار کشی و گوشه گیر و کل بر خلق الله باشی که این از صفات جاهلان کتنسک است . با درویشان دکان دار; پسرم ! از زیر مسئوولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است نشانه خالی مکن که تاخت و تاز شیطان در این میدان ، کمتر از تاخت و تاز در بین مسئولین و دست اندرکاران نیست )

محدوده خدمت

ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا خدمت ، مطلقا ، ارزش ذاتی دارد ؟ در هر جا و به هر کس که خدمت بشود پسندیده و مورد ستایش است ؟ یا خدمت مسلمانان به یکدیگر ، در جامعه اسلامی است که دارای ارزش و اهمیت است ؟

از نظر اسلام ، خدمت به مردم به تعبیر روایات (ناس) ، عملی است مطلوب و شایسته . پیامبر اکرم (ص) فرمود

راس العقل بعد الدین انوددال الناس و اصطناع الخیر الی کل بر

و فاجر

پس از ایمان به خداوند ، سرآمد تمام اعمال عاقلانه ، بشر دوستی و نیک به مردم  است چه خوب و درستکار باشند و چه فاسق و گناهکار

آنان که بسان خورشید بر نیک و بد می تابند و بخل و امساکی در این جهت ندارند ، بی شک خدمتگذار بشرند و از پاداش خداوند نیز بهرمند

امام موسی بن جعفر(ع) فرمود

ان الله عبدافی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامومنون یوم

القیامه

خدا را در زمین بندگانی است که در برآوردن نیازمندیهای مردم تلاش می کنند . ایشان ، در قیامت در امنیت و امان قرار دارند

این گونه روایات ، خدمت را ، مطلقا ، ارزش دانسته و محدودیتی در آن قائل نشده است روایات فراوان دیگری نیز داریم که در آن ها قید خدمت به مومن آورده شده که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد . از مجموع این دو گروه از روایات چنین به دست آید که خدمت رسانی مسئله ای است که دارای ارزش ذاتی و همانگونه که خدمت به مومن از ارزش والایی برخودار است ، خدمت به غیر مومن نیز ارزش است

جلوه های خدمتگذاری

خدمتگذاری با عناوین و تعبیرات گوناگون در منابع دینی ، مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است که هر کدام به گونه ای مسوله خدمت به مردم را در ابعاد مختلف ، مطرح می سازد ، که در مجموع ، همه ، جلوه های یک حقیقتند . در این باره ، به ذکر چند عنوان اشاره می کنیم و یادآور می شویم که : ذکر این عناوین ، جدای از یکدیگر ، به معنای استقلال و عدم تداخل آنها نخواهند بود

الف . سودمندی و نفع رسانی

در بسیاری از روایات ، خدمت به خلق و سودرسانی به آنان ، عامل ارزشمندی انسان ، به شمار آمده است و پیامیر اکرم (ص) ، در پاسخ این سوال که محبوبترین افراد ، پیش خداوند چه کسانی هستند ؟ فرمود ؟

انفع الناس للناس

یا در وصف مومن می فرماید

مثل المومنون مثل النخله ما اخذت منها من شی نفعک

شخص یا ایمان ، همانند درخت خرمااست که هر چه از آن برگیزی سودمند و مورد استفاده است

از آنجا که انسان با ایمان ، براساس حق و حقیقت زندگی می کند ، نمی تواند جز نفع رسانی ، روش دیگری را پیش گیرد . نفع رسانی جزء مقومات ایمان او به شمار می آید از این رو ، قرآن مجید (حق) و طرفدارانش را ، از آن نظر که نافع و سودمندند برای دیگران ، جاوید و ماندگار خوانده است

; و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض 11

بنابراین ، سراپای زندگی انسان معتقد به خدا و روز واپسین را این ویژگی تشکیل می دهد که در هر موقعیتی قرار بگیرد و به هر دریچه ای که رسد برای مردم و در خدمت آنا است . امام صادق(ع) در ذیل آیه شریفه

( وجعلنی مبارکا اینما منت ) 12 فرمد : (ای نفعا) 13 !

بدینسان می ابیم که مومن ، انسانی است مبارک ، برخیز و پرسود برای دیگران و لازمه خصلت ، خدمتگذاری وی نسبت به همنوعان است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان در word

پیشگفتار  :  
فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع مختلف آن  
فصل دوم  
ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف در پروش ارزش ها  
نتیجه گیری  
فصل سوم  
کنترل اجتماعی  
انواع نا هنجاری ها و کجروی های موجود در جامعه  
فصل چهارم  
کجروی  
فصل پنجم  
بزهکاری جوانان و نوجوانان  
بزهکاری نوجوانان و جوانان  
علل و عوامل بزهکاری نوجوانان :  
زمینه ها و علل پیدایش بزه و بزهکاری :  
پیشنهادات عملی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان :  
فصل ششم  
فرار از مدرسه و افت تحصیلی و ترک تحصیل  
فصل هفتم  
فصل هشتم  
اعتیاد  
راه حل های پیشنهادی  
پیشنهاد اول ( طرح سازمان دهی جوانان و نوجوانان )  
پیشنهاد دوم ( طرح سختی با جوانان )  
پیشنهاد سوم (طرح مدارا در خصوص جوانان )  
پیشنهاد چهارم ( خانه . جوانان )  
پیشنهاد پنجم ( طرح آموزش همگانی )  
فصل نهم  
تهاجم فرهنگی  
تهاجم فرهنگی :  
( زیان و خطرات تهاجم فرهنگی )  
مباحث اجتماعی تهاجم فرهنگی ( ماهواره ها ) (( خلاصه نویسی ))  
فصل دهم نیاز به شادی در جامعه  
فصل یازدهم  
موسیقی و گرایش جوانان امروز به موسیقی های پاپ کلاسیک غربی .  
فصل دوازهم  
حجاب دختران ( مصاحبه )  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان در word

 1 – ماهنامه راهنما شماره‌ی  19 و 18 مرداد شهریور ماه 1382 ، چاپ شرکت ایثار

2 – راهنمای پوران و مادران ( شیوه های برخورد بانوجوانان جلد اول ، تالیف محمد علی سادات ، نشر دفتر فرهنگ اسلامی

چاب پنجم

3 – پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان ، دکتر علی قائمی ، انتشارات امیری ، چاپ بهرام شهریور 1370

4 – ماهنامه بصیریت دانش آموز بسیجی ، شماره‌ی  3 ، آبان ماه 1382 ، چاپ میثاق

مباحث اجتماعی اقتباس از خبرهای مجلس و پژوهش

مبانی جامعه شناسی – حمید خضر نجات – 1371 – چاپ اول

جامعه شناسی ارزش ها – پرویز مانعی –

رفتارهای بهنجار و هنجار . دکتر شکوه نوابی نژاد – چاپ چهارم – 1373 انتشارت انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه می آییند – تابستان 1382 – شماره

فصلنامه می آیند – زمستان 1379 – شماره

فرهنگیان بسیجی – پیش شماره –

سلسله رهنمودهای موضوعی – دشمن شناسی سخنرانی مقام معظم رهبری

سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – 1381 چاپ اول

مباحث اجتماعی – مفاسد اجتماعی – گرد آورنده : مرتضی حسینیان –

اطلاعات هفتگی – شماره ی 16 –

لغت نامه دهخدا ، واژه ای ارزش

بصیرت ماهنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی شماره 3 آبان

پیشگفتار 

نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند  و نیازمند هدایت حکایت و همدلی اند نوجوانان نهال نو رسیده ای هستند که برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز روشن بین نیاز دارند تا آنها را از آفتها و حادثه در امان دارد

بها دادن به نوجوانان در تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی گمان یکی از نشانه های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است بر خلاف گمان برخی مردم تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نکته های ظریف بسیاری است شاید گفته‌ی   حکیمانه‌ی  کانت ، متفکر و فیلسوف نامی آلمانی حق مططلب را در این زمینه ادا کرده باشد آنجا که می گویند : دو کار هست که در دشواری هیچ کار دیگری به پای آن نمی رسد : مملکت داری و تربیت

برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی ، که خود در باره‌ی  ( تربیت )

کتابهای نگاشته است اعتراف می کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود

هیچ یک از نهادهای اجتماعی نقشی را که خانواده در ساختار فکری ، روحی و اخلاقی انسان دارد ، نمی توانند ایفا کننده نابسمانی های اجتماعی در  بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یک اجتماعی بستگی کامل به وجود خانو اده های سالم و سعادتمند دارد

 اگر  خانواده ها نقش خود را به درستی ایفا نکنند نهادهای اجتماعی دیگر ( از قبیل مدرسه ، رسانه های گروهی و غیره ) این خلاء را نمی توانند پر کنند

بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در بر خوردهای نامناسب پدران و ماردان مربیان دارد تجربه نشان می دهد در بیشتر موارد که نوجوانان به خانواده ای آگاه و مربی شایسته در دسترسی دارنده از زندگی سالم و موفقی بر خور دارند ، این نشان می دهد که نوجوانان به  خوبی تربیت پذیر هستند و اگر نابسامانی هایی در اخلاق و رفتار برخی از آنان مشاهده می شود ،

ناشی از نبود تربیت صحیح است . پیامبر اسلام (ص )  می فرماید : در به شما در باره ی نوجوانان و جوانان سفارش می کنم زیرا آنها دارای قلبی رقیقتر و فضیلت پذیرتر می باشند

و امام علی (ع ) می فرماید : دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است که هر بذری در آن افشانده شود ، می پذیرد و در خود می پرورد پس فرزند عزیزم من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم قبل از آن که دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب سر بازند

هدف گروه ما از انتخاب این مهم این است که موضوع بهنجار بارزترین موضوع در جامعه‌ی ما هست و خواستیم مشکلات جوانان را با استفاده از این تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و در حدتوانان خود را حل های خوبی پیش پای جوانان و نوجوانان بنهیم

فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع مختلف آن

( هنجارها ارزش ها و کنترل اجتماعی )

( الف – هنجارهای اجتماعی )

هنجارهای اجتماعی رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش های اجتماعی قرار دارند ارزشهای اجتماعی به تدریج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آیند و با رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتار ی معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد به کار می بندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهنده مثلا شیوه حرف زدن با افراد سلام کردن احترام کردن دست دادن جزئی از قواعد و آدابی است که افراد از طریق تعلیم و تربیت فرا می گیرند و به کار می برند و افراد دیگر را هم در اجرای این هنجارها تحت کنترل قرار می دهند اگر کسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد مثلاً تعارف کردن یکی از هنجارهای جامعه ماست همه وقتی می خواهیم از در کلاس خارج شویم یا اینکه به سالن غذا خوری بروین به هم تعارف می کنیم و در خروج از کلاس یا رفتن به سالن غذا خوری حق تقدم با بزرگتر است اجرای این رسم اخلاقی رضایت ما را جلب می کند رعایت کردن هنجار جامعه تنها ناشی از وجود پاداش یا  مجازات نیست . ما در اجرای این هنجارها و قواعد نیاز به تذکر دیگران نداریم این قواعد نزاکت جزئی از وجو ماست و به نحوی با آن آشنا هستیم و خود را موظف به اجرای آن می دانیم که به کار نبستن آنها در مواردی ما را دچار احساس گناه می کند به عبارت دیگر افراد در صورت تخلف از هنجارهای گجروهی خود را مجازات می کنند راعایت کردن هنجار اجتماعی یا سازگاری همنوائی با جامعه است در بسیاری از موارد همنوائی بر اساس تمایل و خواست و دلبستگی فرد است و گاه بر اساس اجبار اجتماعی صورت می گیرد افراد از همان آغاز کودکی و تشکیل شخصیت از طریق خانواده پدر و مادر خواهران برادران بزرگتر دوستان و خویشاوندان خود بتدریج هنجارهای اجتماعی را فرا می گیرند و آنرا جزئی از شخصیت خود می سازند و می آموزند آنچه را که هنجار اجتماعی است به کار بندند و آنچه را که خلاف هنجار اجتماعی است به کار نبندند

پذیرش هنجارهای اجتماعی دو صورت دارد یکی اینکه جامعه یا گروه مانند خانواده کودکستان ، مدرسه عمداً به جامعه پذیر کردن فرد می پردازد و از طریق آموزش ، افراد را با هنجارهای اجتماعی گروه آشنا می سازد و او را ملزم به انجام آن می کند دیگر اینکه فرد خود با مشاهده رفتارهای اعضای گروه یا جامعه با هنجارهای اجتماعی آشنا می شود و آنها را اجرا می کند

در هر جامعه ای برای رعایت کردن و ارجای هنجارهای اجتماعی ، قواعد عرفی و مدون وجود دارد قواعد از طریق نظارت و کنترل اجتماعی صورت می گیرد همه کس همگان را در اجرای هنجار گروه یا جامعه خود تحت کنترل قرار می دهند . در اجتماعات کوچک و محدود از نوع روستا ، عشیره یا طایفه که روابطه  افراد رویا روی چهره به چهره و مبتنی در بر شناخت متقابل است ، کنترل اجتماعی اهمیت زیادی دارد و افراد را تحت فشار قرار می دهد و ملزم به اجرای هنجار اجتماعی می کند در اجتماعات بزرگتر در شهرها خصوصا ً شهرهای بزرگ که مردم نسبت به هم بیگانه اند کنترل افراد از طریق دستگاه های انتظامی ، اجرائی و نظامی صورت می گیرد عبور اتومبیل به هنگامی که چراغ راهنمائی قرمز باشد ممنوع و امری نابهنجار است و جریمه دارد هنجار این است که اتومبیل ها یا افراد صبر کنند تا چراغ سبز شود و آنگاه از چهار راه یا خیابان بگذرند . اگر فردی هم به هنگام قرمز بودن چراغ راهنمائی از خیابان یا چهار راه عبور کند با نگاه سرزنش آمیز و تند و تیز عابرین که در انتظار سبز شدن چراغ ایستاده اند روبرو و مجازات می شود . وقتی عده‌ای مسافر در  ترمینال منتظر اتوبوس هستند و چند نفر از آنها دارند سیگار می کشند و یک نفر می آید و به آنها می گوید : آقایان چرا سیگار می کشید ؟ منظورش این نیست که در اینجا سیگار کشیدن ممنوع و خلاف هنجار اجتماعی جامعه است بلکه منظورش این است که سیگار نکشید البته این یک امر اخلاقی است و توصیه ای که به آنها می کند آنها را اندرز می دهد این امر با وقتی که شخص در اتوبوس داخل شهر سیگاری در می آورد و آتش می زند و دودش را هوا می کند یا اینکه با سیگاری که به لب دارد داخل اتوبوس می شود فرق دارد سیگار کشیدن در اتوبوس بر خلاف انجار اجتماعی است و فرد هنجار شکن ممکن است با اعتراض و سر زنش مردم مواجه شود و از عمل خلاف هنجار دست بکشد بدین ترتیب همه اعضای جامعه همدیگر را در اجرای هنجار جامعه به منظور انتام امور جامعه بر قراری و حفظ وحدت و یگانگی تحت کنترل قرار می دهند وقتی همه اعضای جامعه هنجارهای اجتماعی جامعه را به کار بندند سازگاری و امنیت اجتماعی بر قرار خواهد شد در صورتی که هنجارها را رعایت نکنند و یا اینکه جامعه دارای هنجارهای متضادی باشد ناسازگاری و نا ایمنی در جامعه پدید خواهد آمد و نظام جامعه دستخوش تزلزل قرار خواهد گرفت

هنجارهای جامعه انواع مختلف دارد پاره ای از مهمترین هنجارهای جامعه عبارتند از ،

1 – رسم اجتماعی : رسم های اجتماعی رفتارهای هستند که در آغاز برای رفع نیازهای اجتماعی انسان بوجود می آیند و بر اثر تکرار در طول زمان به تدریج به صورت ثابت در می آیند مانند رسم میهمان نوازی در اجتماعات روستائی و عشایری در روستاها و مناطق عشایری به علت نبودن مسافر خانه یا محلی برای گذراندن در شب ، مسافران غالباً به خانه های روستائیان و عشایر مراجعه می کنند این پدیده به تدریج در اثر تکرار بوصرت یکی از رسم های پسندیده در آمده است و بوسیله مردم روستائی و عشایری و همچنین در جامعه شهری که در گذشته دور یا نزدیک خاستگاه روستائی یا عشایری داشته اند ، اجرا می شود

2 – میثاق اجتماعی رسمی است که بر اثر وضعیت خاصی بوسیله بخشی از افراد جامعه بر قرار می شود و با هم عهد و پیمان میبندند که در امر خاصی بطور متحد اقدام کنند . در زمان بزرگ مالکی در یکی از روستاهای جنوب که مالک ده بهره مالکانه را از صورت جنسی که معادل     محصول بود بصورت نقدی تبدیل کرد ، زارعان در مسجد اجتماع کردند و هم قسم شدند که تا وقتی ارباب ده بهره مالکانه نقدی را لغو نکند در زمین او زراعت نکنند بر اثر این وضعیت مالک از روستاها دیگر عده ای از زارعان را بکار زراعت به شیوه دلخواه خود مشغول کرد و در آن سال زارعان ده زمین مالک را کشت نکردند

3 – تشریفات اجتماعی مانند آداب پذیرایی از میهمان در جشن های بزرگ

4 – شعائیر اجتمماعی : تشریفات اجتماعی خاصی که دارای قدمت و اهمیت زیادی است مانند عید قربان یا عید غدیر و اعیاد دینی دیگر شعائر اجتماعی خوانده خوانده می شود

5 – آداب اجتماعی : مانند آداب غذا خوردن ، آداب لباس پوشیدن که به منظور خوشایند دیگران انجام می گیرد

6 – شیوه های قومی : رسمی که در میان گروه خاصی از مردم که دارای فرهنگ یا خرده فرهنگ مشترکی هستند وجود دارد مانند سحر خیزی نزد دهقانان و یا رسم پتلاچ در میان بومیان کناره های شمالی اقیانوس آرام که بر اساس آن هدایائی میان دو خانواده رد و بدل می شود این رسم در پاره ای مناطق دیگر به شیوه مشابهی وجود دارد

7 – قوانین اجتماعی : قوانینی هستند که بر اساس آگاهی قبلی در مجلس قانون گذاری وضع می شوند و برای نقض آنها نیز مجازاتهائی پیش بینی شده است

8–    اخلاق اجتماعی : رسم اجتماعی که دارای اهمیت زیادی است و جامعه نقض آنرا زشت و ناپسند می داند ، اخلاق اجتماعی نامیده می شود مانند احترام گذاشتن به پیران که یک رسم اخلاقی است

9 – مقررات اجتماعی : قوانی خاصی است که جامعه با آگاهی قبلی وضع می کند . این قوانین کلیت ندارد و به گروه خاصی مربوط می باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی

مجموعه ای از هنجارهای اجتماعی بصورت یک نهاد اجتماعی در می آید مانند نهاد اجتماعی خانواده ، پدر و مادر از فرزندان رفتار خاصی انتظار دارند فرزندان به پدر و مادر احترام می گذارند و از آنها حرف شنوی دارند همچنین پدر و مادر برای فرزندان خود خوراک و پوشاک فراهم می کنند و به آنها محبت می کنند زن و شوهر و برادران و خواهران نسبت به هم رفتار معینی دارند . بنابر این در خانواده ، نظامی از هنجارها پدید می آید که آنرا بصورت یک نهاد اجتماعی در می آورد خانواده دارای دو نوع هنجار است بعضی از هنجارها خصوصی اند و بعضی عمومی ترند هر زن و مرد ممکن است برای خود در خانواده هنجار خاصی داشته باشند

فصل دوم

   ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف در پروش ارزش ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جمعیت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جمعیت در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جمعیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جمعیت در word

چکیده تحقیق   
فصل یکم
مقدمه
بیان مساله پژوهش          
اهمیت و ضرورت مساله  
ا هدف ویژه پژوهش         
سوالات یا فرضیه             
فرضیه              
تعریف متغیرها
تعریف عملیاتی
فصل دوم
جامعه آماری     
نمونه تحقیق   
نوع تحقیق      
روش نمونه گیری          
ابزار اندازه گیری            
طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل            
فصل سوم
یافته های پژوهشی        
مقدمه              
جامعه آماری معلمین مشهد            
جدول سوالات پرسشنامه
جدول آماری یک              
جدول آماری دوم             
جدول آماری سوم           
جدول آماری چهارم         
جدول آماری پنجم           
جدول آماری ششم          
جدول آماری هفتم           
جدول آماری هشتم          
جدول آماری نهم             
جدول آماری دهم            
جدول آماری یازدهم       
جدول آماری دوازدهم     
جدول آماری سیزدهم     
جدول آماری چهاردهم    
جدول آماری پانزدهم     
جدول آماری شانزدهم   
جدول آماری هفدهم       
جدول آماری هیجدهم    
جدول آماری نوزدهم     
جدول آماری بیستم       
فصل چهارم
بیان مسئله پژوهش      
تجزیه و تحلیل داده ها  
محدودیت پژوهش         
پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی    

چکیده تحقیق

بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد

 پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد

در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند

فصل یکم

مقدمه

  بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم و با توجه به اینکه کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند ارضائ نیازهای کودکان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده کودک را ضرورت می بخشد و غفلت در رنج مشکلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد

هدف کلی این آموزش آشنایی با مفهوم پرخاشگری منشا و چگونگی کنترل آن است و همچنین پرخاشگری  یک غریزه است که به طور کلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان و والدین آنها یاد داد که چگونه پرخاشگری خود و فرزندان خود را  در راه مثبت ارضا کنند

و همچنین پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فردی می باشد و محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرایند دارند که پرخاشگری آنها را به نحوه صحیحی کنترل کنند و روشهای درست و منطقی در اختیار فرزندان آینده جامعه قرار دهند تا ما شاهد جامعه ای سالم و خوب باشیم

بیان مساله پژوهش

با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات مربیان سوالات زیر را عنوان نموده ام تا بتوانیم از طریق این سوالات پی ببریم که فرزندها تا چه اندازه پرخاشگر هستند تا از طریق استدلالهای منطقی میزان پرخاشگری آنها را در رابطه با محیط اطراف کودک والدین کودک و ناکامی کودک تماشای فیلمهای خشونت آمیز و امسال آنها و میزان پرخاشگری که در آنها هست کم کنیم

اهمیت و ضرورت مساله

با توجه به اینکه کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند جهت ارضاء نیازهای کودکان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده کودک ضرورت  می بخشد و غفلت در رنج مشکلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد لذا با توجه به تفاوتهای فردی کودکان و شناخت ویژگیهای عاطفی و رفتار آنان برای حل تعارضات و رسیدن به سلامت شخصی و رشد مطلوب و شکوفایی استعداد کودکان را یاری رسانیم تا به جای پرخاشگری  و ارعاب در آنها ، اعتماد به نفس و احساس امنیت و نیاز به خود شکوفایی و رضایت از زندگی به وجود آوریم ایجاد پرخاشگری در کودکان با عوامل گوناگون مرتبط است که با شناسایی آنها می توانیم کمک های لازم  را به دانش آموزان مربیان و خانواده های آنان بنماییم

هدف کلی تحقیق

پرخاشگری یک غریزه است و بطور کلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان کمک کرد تا پرخاشگری خود را در راههای درست و مثبت ارضاء‌کند هدف از این تحقیق یافتن مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار به آنان است و شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن

اهداف ویژه پژوهش

آگاهی از علل پرخاشگری و عوامل ایجاد کننده آن آگاهی از رابطه رفتار والدین با هم و تاثیر آن در پرخاشگری کودکان آگاهی از راههای پیشگیری از پرخاشگری کودکان آگاهی از چگونگی رفتار معلمان با دانش آموزان ، آگاهی از وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه آن با میزان پرخاشگری ،آگاهی از وضعیت میزان آشنایی والدین با مسائل تربیتی با میزان پرخاشگری آگاهی از چگونگی رفتار دیگر افراد  و هم سالان با این شاگردان آگاهی از ریشه و علل پرخاشگری در کودکان ،آگاهی از اصلاح رفتار پرخاشگرانه در کودکان

سوالات و فرضیه ها

با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات مربیان سوالات و فرضیه های زیر را عنوان نموده ام

1-  آیا الگو های محیط اطراف کودک در بروز پرخاشگری موثر است

2-  چگونه می توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح کرد

3-  ناکامی و عدم ارضای نیازهای کودک چه تاثیری در رفتار کودک دارد

4-  آیا آشنایی والدین با مسائل تربیتی با میزان پرخاشگری ارتباط دارد

5-  آیا تماشای صحنه های خشونت در بروز پرخاشگری موثر است

6-  برخورد نامناسب اطرافیان در پرخاشگری دانش آموزان مورد مطالعه تا چه میزان موثر است

7-  برخورد نامناسب معلم تا چه میزان پرخاشگری دانش آموزان مورد مطالعه را تشدید می کند

8-  عدم آشنایی والدین با مسائل روانشناسی تا چه میزان در تشدید پرخاشگری موثر است

فرضیه

با توجه به مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات فرضیه زیر را عنوان نموده ام

1-  خانواده پرخاشگر 2- جدا شدن والدین از هم 3- تشویق و تنبیه شدید 4- نداشتن تفریحات سالم

به این نتیجه رسیده ام که اکثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند که بسیار پرخاشگرند و هم چنین تشویق تنبیه شدید حمایت از فرزندان در هنگام نزاع با همسالان در پرخاشگری او بسیار موثر است

کودکانی که پدرو مادرشان از هم جدا شده اند و بد دهانی والدین و نداشتن تفریحات سالم از عواملی هستند که در پرخاشگری موثر است

1-  ضعیف ا قتصادی 2- وضعیت فرهنگی 3- آشنایی والدین با مسائل تربیتی

پس از انجام این مراحل به این نتیجه رسیدم که اکثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند که از وضعیت اقتصادی ضعیف برخوردارند

و همچنین از نظر فرهنگی رشد نکرده اند والدین آنها با مسائل تربیتی آشنایی  نداشته اند لذا در اینگونه خانواده ها تنبیه بدنی و تبعیض بین کودکان اعمال می شود

تعریف متغیرها

در این تحقیق اصلاحاتی مانند هم چون پرخاشگر ، تغییردفاع ، هیجان ، ناکامی فشار روانی ، پاداش ، تنبیه و ……… تعریف شده است

تنبیه

 خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار است تنبیه عبارت است  از ارائه یک محرک آزار دهنده و به دنبال یک رفتار نامطلوب برای کاهش احتمال وقوع مجدد آن رفتار

پرخاشگر

به فردی اطلاق می شود که تمایل به حمله کردن و مبارزه طلبی دارد و رفتار او بر خلاف کسی است که از خطر با مشکلات می گریزد

مشاهده

 نوعی توجه آگاهانه است و یکی از بهترین روشهای مهم شناخت در مطالعات و تحقیقات به شمار می رود و از طریق آن به شناخت و ارزیابی رفتار دانش آموزان دست پیدا می کن

نزاع والدین

 بحث و گفتگو شدید که بعضی مواقع  بازد وخورد همراه است و کودکان مشاهده گر این صحنه است و به عنوان الگو از آنها پیروی کرده و خلق و خوی پرخاشگرانه پیدا می کند

  تبعیض

 بعضی را به بعضی دیگر ترجیح دادن تبعیض قائل شدن  افراد از نظر نژادی مذهبی ، جنسی

رفتار خصمانه و تهاجمی : رفتار خصمانه و تهاجمی واکنش به ناکامی و سرکوبی امیال است که زاییده تعامل پیچیده بین وضعیت محیطی و تغییرات بیوشیمیایی و عوامل فرهنگی و پاسخهای آموخته شده است که به صورت ضرب و جرح و آزار واذیت و تخریب و صدمه زدن به دیگران بروز می کند

مسائل تربیتی

 هر آنچه را که ما انجام می دهیم یا  دیگران برای ما انجام می دهند تا ما را به کمال طبیعتمان نزدیک کنند و به عبارتی پروردن و آموختن

دفاع

عبارت است از مکانیزم ناهنجار که به وسیله آن تن خود را از آسیب ها  ما با تاثیراتی که برای تمامی ارگانیزم  خطرناک  به نظر می رسند جدا می سازد

هیجان

یک حالت برانگیختی که توام با فعالیت یک غریزه است که بدن را به سرعت به فعالیت وا می دارد یا به مشابه پاسخی معین به یک محرک خاص تعریف کرد

فشار روانی

 نظام نیروهای درونی خواه معنوی خواه روانی است که بدن را خسته فرسوده می کند

جبران

 یکی از مکانیز های دفاعی خود است که مشخصه آن رفتاری است که به منظور متوازن سازی متقابل کمبودی و احتمالی یا خیالی طرح ریزی می شود

تعریف عملیاتی

اضطراب : پریشان شدن ،  لرزیدن ،  پریشانی ،  بی تابی

انگیزش : تحریک ، ترغیب  ، تحریض

پاداش : مزد ،  سزاء  ، جزای عمل 

اختلال رفتار : بد زبان ،مخرب ، غیر قابل پیش بینی ، غیر مسئول ریاست طلب ،دعواگر موزی ، حسود ، بی اعتقاد ( خلاصه نقطه مثبتی ندارند که دیگران بسوی آنها جلب     شوند .)

پالایش : تخلیه  هیجانی برای کنترل رفتار پرخاشگرانه

افسردگی : نگران بودن ، دلهره داشتن از دست دادن اعتماد به نفس بی قراری ،آسوده نبودن ، مشغله فکری داشتن ، اخلاق ناشی از رفتار روانی : استرس هیجانی رفتار آشفته بی قراری ترس وحشت زدگی درماندگی در افراد وجود دارد

تنبیه : محروم کردن از یک محرک خوب کتک زدن فرصت ندادن دوباره

فصل دوم

 جامعه آماری

 معلمین ناحیه چهار آموزش و پرورش شهر مشهد که تحقیق روی آنها انجام می شود که تعداد مدرسه ی ابتدای آنها بالای 100 تا مدرسه بود و تعداد معلمین که در آن ناحیه تدریس می کردنند بالای 1000 نفر بودند

نمونه آماری

 آزمودینهای  پژوهش از میان معلمین آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد بودند که تعداد کل معلمینی که به پرسشنامه نظر خواهی درباره دانش آموزان در این پژوهش پاسخ دادند حدود 100 نفر از معلمین بودند که آنها را به طور تصادفی که دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر و دارای سابقه تحصیلی بالای 8 سال بودنند انتخاب کردیم. نوع تحقیق

نوع تحقیق توصیفی است چون این روش شرایطی را بیان می کنند و هدف آن تجزیه و تحلیل شرایط موجود است مثل جمع آوری نظرات معلمین

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری تصادفی است چون مدارس را به طور تصادفی انتخاب کرده و معلمین را نیز به طور تصادفی از میان آنها انتخاب کرده ایم

ابزار اندازه گیری

 ابزار پژوهش پرسشنامه ای با عنوان پرسشنامه نظر خواهی از معلمین شامل 20 سوال بود که در آن از معلمین خواسته شد تا نظر خود را نسبت به میزان پرخاشگری دانش آموزان به صورت یک مقیاس درجه بندی از خیلی زیاد تا زیاد و متوسط و کم در مقابل هر سوال مشخص کنند

چند نمونه از سوالات در زیر آمده است

1-  آیا الگوهای محیط اطراف کودک در بروز پرخاشگری موثر است

2-  ناکامی و عدم ارضای نیازهای کودک چه تاثیری در رفتار کودک دارد

3-  چگونه می توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح کرد و  غیره ………

طرح پژوهش و روش هایی تجزیه و تحلیل داده ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظام اجتماعی و نقش ها و حقوق آن ها و طلاق در word

مقدمه   
خانه پاک      
استقلال مرد و زن در ازدواج      
نقش مادر در تربیت فرزند    
عواطف مادری و نقش آن در تربیت فرزند      
توجه به نیاز های کودک        
جوانان بیدار باشید         
حقوق فرزندان بر پدر و مادر      
حقوق پدر و مادر بر فرزندان      
زشتی طلاق       
مقدمات طلاق     
تهمت و افترا       
مسئله طلاق از نظر قرآن       
پایان زندگی       
توصیه هایی ارزشمند به همسران جوان        
منابع                                        

مقدمه

سپاس و حمد بی کران خدایی را که توفیق بخشید تا گوشه ای از وظیفه ی خود را انجام دهیم و درود بر رسول خدا که ارزش خدایی هر چیز را آن گونه که شایسته بود نمایاند و زن را که کانون خانواده بود حیاتی تازه بخشید و درود بر امامان و معصومین که فرمان گیر و رهرو رسول خدا بودند. در جامعه بشری بی شک منشاء جامعه خانواده است و داشتن جامعه ای صالح بدون اصلاح خانواده امکان پذیر نیست. زیرا : اِنَ الله لا یُغَیرُ ما بِقومٍ حَتی یُغیرُ و امابِنفسُهِمِ ((  به درستی که خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن قوم حالشان را تغییر دهند. )) و قطعاً بهترین طبیب و راهنما در مسائل خانواده کتاب خدا و گفتار چهارده معصوم می باشد و باید پذیرفت جوامعی که خود در لجنزار فساد و تباهی فرو رفته اند نمی تواند سرمشقی برای زندگی ما باشد. (( ذات نیافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش ))

جامعه ما که امروز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی به عنوان سرمشقی برای تمام امت اسلامی در سرتاسر جهان مطرح است باید از هر جهت نمونه جدایی و سرمشق باشد به ویژه در مسائل خانواده و زناشویی و پیامدهای آن از جمله طلاق و جدایی که از آماری مساوی صفر یا حداقل پایین تر آمار را داشته باشد و این میسر نیست مگر آگاه کردن مردان و زنان نسبت به وظایفشان در قبال یکدیگر و در قبال فرزندان و فرزندان در برابر پدر و مادر .من زیاد مشاهده کرده ام که علت خیلی از مشکلات خانواده ای که گاهی به طلاق می انجامد عدم آگاهی افراد از وظایف زناشویی یا ذهن بینی و یا دخالت بی جا از جانب اطرافیان دیگران است

خانه پاک

پاک و پاکیزه مانده یک جوان چه پسر و چه دختر چه مرد و چه زن در صورتی که ازدواج نکنند از فساد و تباهی امری غیر ممکن به نظر می رسد. در چند میلیون مرد و زن یافتن جوانی پاک ، و انسانی با عفت و خوددار از گناه بشرطی که ازدواج نکرده باشد باید بگوئیم او از اولیاء الهی است .خودداری از گناه ،و مصون ماندن از آلودگی،و در امان رفتن از عصیان و طغیان در صورت عدم ازدواج کاری است یوسفی. خانه ای که مرد و زن آن بدون صورت گرفتن ازدواج در آن زندگی می کنند خالی از فساد نیست. مرد بدون همسر،و زن بدون شوهر،در صورتی که غرائز و شهوات آنان زنده است و فشار غریزه و شهوت بر آنان سنگین است،جدای از فساد هر چند اندک و بدیده از مشکلات گوناگون روحی و خانوادگی و اجتماعی نیستند. ازدواج این حقیقت الهی و طبیعی آسان کننده پاره ای از مشکلات و عاملی برای تداوم پاکی جوانان و حفظ عفت و تقوای آنان است. بنای یک خانه در جامعه در صورتی باسلامت و آرامش قرین می شود که مرد و زنی با تحقیق دادن ازدواج و رعایت حقوق یکدیگر در آن زندگی کنند.خانه مسلمان در هر سرزمینی که هست باید پرتوی،روحی و جلوه ای از یاد خدا و محصولی از رفعت و بلندی و عظمت و میوه ای ار تسبیح حق در شب و روز باشد. چنین با چنان اوصافی خانه مومنی است که طاعت و عبادت حق در آن رونق دارد به امر الهی مسئله ازدواج در آن صورت گرفته و مرد و زن آن خانه به تمام حقوق الهی و انسانی پای بند هستند.آری قرآن مجید به ازدواج امر می کند تا مشکلات مرد و زن با تحقق این سنت تخفیف یابد و دامن هر دو که دامن رحمت و تربیت است از آسودگی و فساد سالم بماند و مرد و زن با تشکیل زندگی و همسوئی با یکدیگر خانه را محل ذکر خدا و تسبیح حضرت حق می کنند . در جو چنین خانه ای مرد و زن و بنده واقعی حق و فرزندانشان میوه و ثمره فضیلت و اعمال و رفتار و اخلاق و کردارشان جلوه ای از آداب الهی و سنن و روش انبیاء مرام حق است. زن مومنه هنگامی که با مرد مومنه ازدواج می کند و هر دوی آنها خود را موظف به رعایت مسائل الهی می دانند به عنوان دو یار مددکار دو رفیق شفیق دو دوست همدم دو همراه و دو منبع با ایمان و دو استوانه عشق محبت فضای زندگی را از ورود مشکلات حفظ می کنند و چون مشکلی پیش آید به اسانی و سادگی آن را حل و فصل می نمایند و با اسلحه صبر و حلم و بردباری و حوصله به علاج درد بر می خیزند

استقلال مرد و زن در ازدواج

پدران و مادران باید توجه داشته باشند که حق انتخاب همسر همراه با شرایط مهمی که اسلام عزیز فرموده با خود فرزند است.پدر و مادر حق ندارد ازدواج دختری را که فرزندشان نمی پسندند به او تحمیل کنند و او را به زور وادار به ازدواج با او کنند. همچنین پدر و مادر حق ندارند کسی را دختر نمی پسندد وی را به زور به ازواج با او کنند. آنان در انتخاب از جانب حق داری حریت و استقلال اند. در رساله علمیه مراجع بزرگ شیعه در باب ازدواج می خوانیم: اگر همسر مناسبی برای دختر پدا شود و بخواهد با او که شرعاً و عرفاً هم کفو خود می شناسد رضایت و عدم رضایت پدر و مادر مشروط نیست و می تواند با اجازه اسلام و رضایت حق ازدواج کنند. بر پدران و مادران که هوا و هوس و خواسته های صنفی و قبیله ای خود را در ازدواج پسران و دختران خود اعمال نکنند که زورگوئی در اسلام حرام و قبول زور هم حرام است. مرد و زن در انتخاب کار مشروط نیز آزاد و مستقل هستند و محصول کار آنان از خود آنان است و مالکیت آنان بر درآمد خود یک مالکیت مشروط است و زن حقی به اموال مرد جز با اجازه مرد و زن باید در تمام جوانب حیات محفوظ بماند

نقش مادر در تربیت فرزند ( فرزند یا حاصل وجود مادر )

کلمه ام که در قرآن و روایات به طور فراوان ذکر شده به معنای رشید و سرچشمه است و به خاطر اینکه کودک حداقل شش ماه و حداکثر نه ماه در رحم زن است و با تمام قوا جسم و روح خود را از مایه ی وجود زن می گیرد و به طور دائم از کارگاه جسم و اعصاب و جان زن تغذیه می کند، از وجود او نسبت به کودک تعبیر به ام شده است. در حقیقت مادر اصل و ریشه و سرچشمه وجود کودک است و کودک انعکاسی از واقعیات جسمی و روحی مادر و میوه ای از آن شجره مبارکه است.مدت اقامت نطفه در پدر بسیار اندک ولی در رحم مادر و نزدیک به دویست و هفتاد روز مهمان است. روی این حساب تمام یا اغلب گیرندگی و اثر پذیری او از مادر اوست و به همین علت حسابی که اسلام برای مادر باز کرده برای غیر او باز نکرده است .آثار وجودی مادر از جسم و روان در وجود کودک ظهور می کند و طفل در اکثر اطوار و برنامه های حیاتش خود آگاه یا ناخودآگاه بر طینت قادر می طند. دختر قبل از اینکه ازدواج کند باید توجه داشته یا به توجه بدهند که مادر فرد است و مادر فردا باید از امروز در غذا،رفت و آمد،معاشرت،برخورد،تربیت،ادب و ایمان دقت کند تا موجد و مولد نسلی پاک با ارزش و مودب به آداب باشد. این جمله زیبا را که از امپراتور فرانسه ناپلئون نقل می کنند در کتابی در رابطه با زن دیدم

از او پرسیدند کدام مملکت در نزد تو ارزشش از همه ممالک بالاتر است؟ گفت کشوری که تعداد مادرانشان بیشتر یاشد . حیثیت مادر بودن باید مادر بودن خود را برای تربیت و رشد فرزندان حفظ کند.مادر فرهنگ اسلام باید مادر بودن خود را برای تربیت و رشد فرزندان حفظ کند. مادر باید برای فرزندان مادری کند تا فرزندان از نظر فکری و عاطفی کمبود پیدا نکنند. زن اگر خصوصیات مادری را از دست بدهد و خود را در عرضه گاه آزادی به معنای غربی بیندازد و با هر کس و ناکسی بگو و بخند و بنشیند و رفت و آمد کند درنده ای است که به جان خانواده افتاده و گرگ خطر ناکی است که شرف و کرامت و عفت و پاکی خانواده را به باد خواهد داد. مادر برای تحویل دادن فرزندی وزین،مودب،پاک،باصلابت، خردمند و دارای وجودی پاک و فکری سالم و اخلاقی انسانی باشد.اگر در میان قوم نوح مادر فراوان بود ،اگر زن باایمان و سپاسگذار و پاک و با ادب زیاد بود،نمی فرمود از اینان جز کافر بوجود نمی ایند

آری اگر دختر و زن بفرموده رسول حق خضراء باشد یعنی گیاه روئیده شده روی فربله،از این گیاه نمی توان توقع بوجود آمدن میوه شیرین و محصول الهی و انسانی داشت. مادر نباید در هر مجلسی گرچه مربوط به اقوام باشد شرکت کند،زیرا پاره ای از مجالس مجلس معصیت است و در روحیه مادر اثر می گذارد و چه بسا که هویت مادر بودن را از او بگیرد.مادر نباید به هر شکلی که میل و طبعش اقتضا می کند از مواد خوراکی استفاده کند چه بسا که از منبع حلالی تهیه نشده و از نظر آثار برای او و فرزندش زیان آور باشد . مادر مربوط به مسائل طهارت و غایت را رعایت کند.و بر فرائض و واجبات و مسائل اخلاقی اصرار داشته باشد تا کاراگاه وجودش منبع نور و سبب طلوع نور شود. چنانکه از امامان معصوم ما رسیده : حضرت زهرا (ع) را اسوه خود قرار داده بودند و از تمام شئون فکری و روحی و اخلاقی و ایمانی آن بزرگوار پیروی می کردند. فاطمه (ص) در تمام هستی مادری نمونه و نمونه اعلای مادری است.زنان ما و دختران ما باید آن حضرت را اسوه و الگوی خود قرار دهند، که مادر ریشه و سرچشمه و اصل وجود فرزند است. مادرانی که اخلاق اسلامی را رعایت می کنند ، مادرانی که از وقار و سنگینی و ادب برخوردارند،مادرانی که کانون مهر و محبت و عاطفه و عشقند،فرزندان آنها تا وقتی در رحم هستند از این خصوصیات مایه می گیرند و پس از بدنیا آمدن با نگاهی دائم به مادر دارند،و گوشی که تا مدتی وقف صداری مادر است از مادر بدون تردید شکل می گیرند

حضرت حسین (ع) وقتی سر حربن یزید را به دامن گرفت ،حرین و آزادگی او را از هوا و هوس و حاکمیت بنی امیه به مادرش نسبت داد: اَنتَ مُرکَما سَمتکَ اُمکَ حُراً

((‌تو آزادی و این آزادی را از مادر نشانه داری ))

وقتی عمر سعد اصرار بر بیعت کردن حضرت حسین با یزید یان ورزید امام عدم بیعت خود ویارانش را به مادران پاکیزه و پاک دامن نسبت داد

عواطف مادری و نقش آن در تربیت فرزند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید