تحقیق جرائم زنان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جرائم زنان در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جرائم زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق جرائم زنان در word

مقدمه
گفتار نخست
جرم چیست
تعریف جرم شناسی
تعریف جرم شناسی از دیدگاه چند محقق
هدفها ومقاصد جرم شناسی
عوامل جرم زا
الف:بررسی عوامل جرم در اجتماع
ب:جنس
ج:وراثت(ژنتیک)
د: فیزیولوژی )
گفتار دوم
زمینه های بزهکاری زنان
ماهیت جرائم زنان
جرائم رایانه ای
گفتار سوم
فمینیسم و جرم شناسی
1- پیشینه فمینیسم جرم شناسی
2_جرم شناسی فمینیستی
3- انواع جرم شناسی فمینیستی
1-3فمینیسم لیبرالی
2-3 فمینیسم رادیکالی
3-3فمینیسم مارکسیستی
4-3فمینیسم سوسیالیستی
5-3فمینیسم فرهنگی
6-3نظریه های فمینیستی جدید
4-فمینیسم وسیاست های جنایی افتراقی
5-تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان
6-نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست نمودار
نمودار شماره
فهرست جداول
جدول شماره

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق جرائم زنان در word

الف-منابع فارسی

1-   دکتر مظلومانرضا ، جامعه شناسی کیفری ،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاههای تهران ، چاپ سوم

2-   ستوده هدایت ال; آسیب شناسی اجتماعی ، انتشارات اوای نور ، 1383

3-   دکتر کی نیا مهدی : مبانی جرم شناسی ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، آبان 1370

4-   انوری ، حسن « فرهنگ بزرگ سخن » چاپخانه مهارت ، چ دوم

5-  تریف ، تری و دیگران « مطالعات امنیتی نوین » علی رضا طیب ف وحید بزرگی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چ اول ، 1383

6-   صفاری ، علی : « درامدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن » انتشارات سمت ، چ اول ، 1383

7-   کی نیا ، مهدی « مبانی جرم شناسی » طبقه اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر 1373

8-  لیپست ، سیور مارتین و دیگران « دایره المعارف دموکراسی » کامران فانی ؛ نورالله مادی و دیگران ، مرکز چاپ و انتشارات وزات امور خارجه ، چ دوم 1383

9-   مشیل ، آندره « جنبش اجتماعی زنان » زنجانی زاده ، نشرنیکا ، چ دوم 1377

10-         معظمی ، شهلا :« بررسی جرم شناختی جرایم زنان » مجموعه مقالات علوم جنایی ، انتشارات سمت ، چ اول 1383

11-                       معظمی ، شهلا : « فرار دختران چرا ؟» نشر گرایش ، چ اول ،

12-         نجفی ابرند آبادی , علی حسینی : « دانشنامه  جرم شناسی » با همکاری حمید هاشم بیکی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چ اول ، 1377

13-         نجفی ابرند آبادی ، علی حسینی :« تقریرات علوم جنایی جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی » پایان نامه مقطع کار شناسی ارشد حقوق جزا د جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1381)

14-         وایت ، راب ، هینس ، فیونا : « درآمدی بر جرم و جرم شناسی » روح الله صدیق بطحایی اصل ، نشر دادگستر ، چ اول ، 1382

15-         ولد ، جرح ، برنارد ، توماس ، اسنیپس ، جفری :« جرم شناسی نظری » علی شجاعی ، انتشارات سمت ، چ اول ، 1380

16-         ریترز ، جوزج : « نظریه های جامعه شناختی » محمد صادق مهدوی و همکاران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ج اول 1374

17-         – : «دایره المعارف روتلیج ، فمینیسم و دانش های فمینیستی » عباس یزدانی ، بهروز جندقی ، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ، چ اول ، 1382

18-                       – :« مرجع فمینیسم » مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی ، انتشارات بین المللی الهدی ، 1378

ب: منابع انگلیسی

Ngaire,Naffine,1995. Gender, Crime and femenism,Dartmouth Puplishing  Company  Limitetd

Burgess- Proctor, Amanda.2006, Intersections of Race, Class.Gender  and  Crime, Femmini  Criminology,Sage  publicition, Volomel,Numberl)

Gelthorp, loraine Femenism  and  Criminology ,

Ngaire,Naffine, 1997, Feminism  and  Criminology, Polity Press,First

مقدمه

مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند

واز جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند

ما از موجودی یاد می کنیم که زیباست وخالق زیبایی؛ می کوشد تا از قفس تنگ صبر وبی اختیاری وبی خبری رهایی یابد در جهان بی انتهای اختیار حریت،در پرتوعقل ودانش وروشن بینی واستیلای بر نفس حکفرمایی کند

          از موجودی صحبت می کنیم که از ضعف ونا چیزی زندگی خود را آغاز کرده آنچنان توش وتوان می یابد که سازنده سرنوشت خویش می شود موجودی که اگر از خلاقیت وتحرک ذهنی خویش استفاده کند تغییرات شگرف مادی ومعنوی در خود وجهان پدید می آورد با نیروی سازندگی و اندیشه علمی، صنایع عظیم می آفریند، تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد

          با عشق به کمال و خلوص وصفا و از خود گذشتگی به عالی ترین تمام تکامل راه می یابد و شورانگیزترین حماسه انسانیت را می آفریند،تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد و سزاوارتحسین وتجلیل وستایش وتقدیس می گردد که فرشتگان در پیشگاه خدا عظمت او سر به سجده برند. آری نهایت عظمت درانسان بودن است

سئوال این است

چگونه می توان گمراهان واسیران هوای نفس را ولجام گسیخته وجدا مانده را به این پایگاه رفیع رهبری کرد تا آهنگ شتاب نرخ آلودگی ها کند شود وبیش از این بالا نرو

گفتارنخست:

جرم چیست؟

جرم پدیده ای اجتماعی وجهانی است وتحت عناوینی چون: سرکشی،سرپیچی، رفتارانحرافی وناپسند با خلقت بشرآغاز شده است.آدم وحوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند(قرآن مجید؛ سوره مائده آیه 27و28) وپسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند(قرآن مجید؛ سوره بقره ،آیات35و36) غالباٌ جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند؛ ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاٌ درست نیست، زیرا بیماریها در عالم واقع، با نشانه ها و علایم و نمودارها مشخص می شود که جنبه محسوس وملموس دارد وممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد؛ اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد. آسیبها وزیانهای عملی هر قدر هم زیاد ومهم باشد، مرتکب آن هنگام مجرم تلقی می شود که افکار عمومی واعتقاد گروهی می را مجرم بشناسد به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه عینی وبیرونی عمل نیست؛ بلکه تعیین کننده ی جرم،متفاوتی است که جامعه در مورد آن عمل را دارد. (ستوده،1383،ص64)چ

تعریف جرم

          تعریف جرم کار آسانی نیست، گفته اند جرم علمی است که نظم اجتماعی را برهم زند؛اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند

1-منظور از نظم چیست؟

2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟

3-تشخیص امر با کیست؟

از این رو مشخص می شود که چرا قانون گذاران از تعریف جرم،سر باز می زنند. دور کیم(durkhim) جامعه شناس فرانسوی می گوید: ((هر عملی که در خود مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد((جرم)) محسوب می شود

تعریف عملی وحقوقی جرم ومجرم چنین است((جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد ومجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات رسمی کشور باشد.(ستوده، 1383،ص65)

تعریف جرم شناسی[1]Criminology))

          جرم شناسی دانشی نوخواسته است که دوران کودکی خود را گذراند سده ای بیش نیست که این دانش ترکیبی از مقام پندار تفکر واندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی شدن درآمده وراه امتحان نظر، تجربه وآزمودن وسنجش را پیش گرفته است

جرم شناسی حاصل تحقیقات ویافته های سه تفکر مشهور((سزار لومبروز، انریکو فری، گارو فالتو است. مطالعه وبزهکاری از هدف های اساسی جرم شناسی است ،  نهایت اگر بزهکار مورد بررسی قرار گیرد باید روش های زیست شناسی ، روان شناسی ، انسان شناسی ، روانکاوی ، روان پزشکی و; به کار برده شود تا با نقایض جسمانی ، روانی ، فکری ، اختلافات درونی و برونی و آشفتگی های مختلف عارض شده آشنایی کامل حاصل گردد

تعریف کلی

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره عوامل جرم زا و کیفیات و امور و مقتضات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی موثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حاالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی و تحقیق مدام می پردازد تا راه کاری اساسی بیابد ( دکتر کی نیا ، 1370 ، ص 314)

تعریف جرم شناسی از چند دیدگاه تحقق

          ووئن و لئوته: جرم شناسی را بررسی علمی پدیده جنایی توصیف می کند پی ناتل یکی از چهره های درخشان جرم شناسی تعریف امیل دورکیم را به یاد می آورد هر علمی را که جامعه مجازات می کند جرم می نامیم جرم با این تعریف موضوع دانش خاصی است که آن را جرم شناسی می نامیم

          تعریف زیلیگ از جرم شناسی بسیار ساده است : « جرم شناسی ، همان گونه که از نامش بر می اید دانش جرم است

لینل – لا واتسین و استانسیو از جرم شناسی تعریف به دست می دهند که در همان نظر اول بداعت و اصالت فوق العاده آن به چشم می خورد ، در حقیقت مربوط به مکتب روان شناسی است بررسی کامل و جامع انسان است با اشتیاق وانسر و تسمر می کوشد تا علل فعالیت ضد اجتماع را بهتر بشناسد و طرق درمان آن را بیابید ( دکتر کی نیا ، 1370 ، ص 6 )

هدفها و مقاصد جرم شناسی

هدفهاا و مقاصد جرم شناسی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد

1-   مطالعه وشناخت علل جرم و شناسایی شخصیت واقعی بزهکار ؛

2-   پیشگیری از وقوع جرم و تکرار بزه ، با استفاده از شناسایی علل و انگیزه های آن ؛

3-   کوشش در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت گروههای مختلف بزهکار ؛

4-   پیش بینی و تعمیم روشهای مناسب اصلاحی ، تربیتی و درمانی برای اصلاح بزهکاران و ناسازگاران اجتماعی .( ستوده ، 1383 ، ص 65)

« عوامل جرم زا»

الف- بررسی عوامل جرم در اجتماع

جرم پدیده ای اجتماعی است

جامعه شناسی کیفری ، جرم را پدیده ای می داند که زائیده عملکرد های غلط و ناصحیح نهادها و سازمانهای اجتماعی است ، نهادهائیکه بشر در طی حیات اجتماعی است ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، مذهبی ،; خود قادر به گریز از آنها نیست زیرا از نخستین روز حیات او را احاطه می کند و با نحاء گوناگون در او نفوذ می بخشد و در نتیجه او را چنان پرورش می دهد که انسانی نامتعادل ، ناسالم و ناسازگار باز می آید

از سوی دیگر ، هر روز پدیده های مختلف بسیار دیگری که ناشی از جریانهای بزرگ اجتماعی است بر عوامل موجود افزوده می گردد و برآفرینش جرائم جدید کمک می کند ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 24)

از جمله ، تعصبات بیجا و نادرست که از فقدان اموزش و پرورش صحیح می گیرد مسئول انتشاشات ، اختلافات و جرائم مختلف وحشتناک است . پایه گذاری های غلط خانوادگی که برمبنای برخی آداب و سنن صورت می گیرد مسبب ناراحتی های بعدی در محیط خانوادگی و آشوبهای اجتماعی و بزه کاریهای کودکان و بزرگسالان است ، برخی سیاستهای نادرست موجب وقوع آشفتیگها و بحرانها و بالاخره اعمال ضد اجتماع فراوانیست ، سنت طلبیهای بیهوده و اصرار در تحمیل عقاید پدید اوردنده تضادها و مناقشات و در نتیجه ضرب و جرمها و قتلهاست . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 25)

لوی برول می نویسد ؛ غیر ممکن است که از جرمی صحبت شود بدون آنکه محیط اجتماعی که در آنجا تولد یافته ، برآفرینش آن کمک کرده و آن را رشد و پروش داده یا به ضمطال و نابودیش یاری کرده است ، بخاطر آورده شود  ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص 27)

–   عوامل طبیعی : شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیطهای مختلف مانند : محیطهای کوهستانی ، جنگلی ، گرم ، سرد ، شهر، روستا و;

–   عوامل خانوادگی : شامل از هم پاشیدگی بعلت مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ والدین ، متارکه ، طلاق فرار ، جدایی ناشی از ماموریت ، بزهکاریهای پدر ، مادر ، خواهر و برادر و; (اقدام و خویشاوندانی که با آن ارتباط مدام برقرار است )اعتیاد خانواده ، اثرات اقتصادی ، اثرات مستقیم وغیر مستقیم بیولوژی و اجتماعی و خانوادگی آن و; رفتار پدر ومادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته هایشان توجه بسیار نمودن ، بی توجهی ، تبیض ، حتک حیثیت در مقابل دیگران ، تعداد اطفال ، فقدان تناسب سنی بین دو همسر ، فرجهای کمرشکن

–   عوامل اجتماعی : مانند آموزش و پرورش و اثرات بیسوادی در رفتار و کردار و فقدان تربیت و تائید آن در برخوردها و اعمال ; کوچه و اثرات انحرافی آن ، ولگردی ، گدایی ، شیادی و حقه بازی مانند رمالی و فال بینی و; و بیمارهای اجتماعی و خانودگی مانند امراض گوناگون اعتیادات مختلف از جمله تریاک و هروئین و الکل و; مراکز تفریح ، نقش پدیده های هم پیوندی مانند کتاب ، مطبوعات : سینما ، تلویزیون و; نقش مدرسه و دلایل عدم سازگاری با این محیط ، اثر تحصیلی مسائل جنسی و مشکلات آن و اثرات آنها ، افزایش جمعیت ، تراکم جمعیت و;

–   عوامل اقتصادی : مانند فقر و بدبختی ، مشکلات مادی ، بیکاری وضع مسکن و اثرات روانی ، گرانی اجناس و کمی دستمزد، تقسیم نامساوی ثروت و اثرات روانی و اجتماعی آن کار زود درس کودکان و اثرات روانی و تربیتی آن

1-این دانش را در سده 19 « مرئم شناسی جنایی » Anthropologie  crminelle می خواندند  لمیزو پدر « مردم شناسی جنایی» خوانده اند . اثر او به سال 1876 یعنی سه سال پیش از اثر نویی نار فرانسوی انتشار یافته است . محتوای کتاب او درباره ویژگی های انسان جنایتکار و بررسی عوامل جرم زا است گنگره جرم شناسی در سال 1885 تا 1913 به نام گنگره بین المللی مردم شناسی جنایی » در شهرهای مختلف اروپا  تشکیل گردید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جنگ روانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جنگ روانی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جنگ روانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جنگ روانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جنگ روانی در word :

مبارزه‌ای که مرز نمی‌شناسد
جنگ روانی به‌عنوان سلاح جدیدی در دنیای امروز مطرح شده که ضمن تقویت روحیه ملت و سربازان خودی به شکست روحیه دشمن می‌پردازد و امتیازات بی‌شماری را از آنان کسب می‌کند.
این روزها به نسبت گذشته بیشتر با اصطلاح «جنگ روانی» سر و کار داریم. اینکه اساساً جنگ روانی چیست و چه کسانی و با چه اهدافی به‌دنبال آن هستند و حتی تاریخچه این مسأله به چه زمانی باز می‌گردد؟! این‌ها سؤالاتی است که در این نوشتار سعی شده ضمن اشاره به تحولات روز، تا حدودی پاسخ آن‌ها داده شود.
تاریخچه جنگ روانی:
آنچه مسلم است این که عملیات روانی سابقه‌ای به قدمت تاریخ انسانیت دارد. از این منظر کمتر برهه‌ای از تاریخ حیات سیاسی و نظامی بشر را می‌توان یافت که فارغ از این عنصر باشد. محققان زیادی در پی یافتن قدیمی‌ترین نمونه‌های استفاده از جنگ روانی بوده‌اند. در این میان پل لاین بارگر، سابقه استفاده از جنگ روانی را به جنگ کیدئون با مادها نسبت می‌دهد. در این جنگ کیدئون برخلاف رسوم نظامی زمان خود که هر دسته صد نفره یک مشعل داشتند، به هریک از سپاهیان مشعلی داد و این توهم را در ذهن دشمن ایجاد کرد که تعداد افرادش، صد برابر میزان واقعی است،‌در نتیجه توانست بدون هیچ درگیری به پیروزی دست یابد. از این زمان به بعد این اعتقاد به‌وجود آمد که جنگ حداقل در دو زمینه رخ می‌دهد؛ میدان نبرد و اذهان عمومی در تاریخ اسلام، روشن کردن آتش توسط سپاهیان اسلام در شب فتح مکه و ایجاد رعب در بین مکیان از این طریق، نقش مهمی در شکستن مقاومت آنها داشت و حیله‌ی قرآن بر سر نیزه کردن عمروعاص و شکست دادن سپاه در حال پیروزی امام علی(ع) با این وسیله نمونه‌های برجسته‌ای از جنگ‌های روانی است که به اقتضای فرصت و نبوغ طراحان آن به منصه ظهور رسیده‌اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فساد، فقر، تبعیض در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فساد، فقر، تبعیض در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فساد، فقر، تبعیض در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فساد، فقر، تبعیض در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فساد، فقر، تبعیض در word :

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیده فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسه مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیده شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:
– نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
– تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
– تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
– خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
– تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه در word :

اهمیت خانواده و جایگاه حساس آن در جامعه، امروز از مباحث اساسی است. علیرغم رویکرد جریان مدرنیته و نیز فمینیسم مبنی برحقیر و کوچک انگاشتن جایگاه خانواده، امروز جهان غرب به اشتباه تاریخی خود در کوچک انگاشتن منزلت خانواده و تضعیف بنیان های آن پی برده و در پی جبران آن است.
اما چنین رویکردی همانند بسیاری از پدیده های دیگر که ره آورد غرب است ، بر وضعیت خانواده در جامعه ما نیز تأثیر نامطلوب نهاده است. این حرف به معنای آن نیست که تزلزل بنیان خانواده در جامعه کنونی ما تنها تحت تأثیر این عامل (ره آورد غربی) صورت گرفته است و نیز به معنای آن نیست که جایگاه و منزلت خانواده در جامعه امروز ما همسان جوامع غربی است.
تردیدی نیست که اصولاً جامعه اسلامی، شرقی ، ایرانی ما نمی تواند در مورد خانواده همانند مغرب زمین شود. تزلزلی که از آن یاد می کنیم، تزلزلی است در قیاس با موقعیتی که از خانواده در منظر دین ما مطرح است و نیز موقعیتی که خانواده در همین جامعه در گذشته ای نه چندان دور داشته است. خانواده ایرانی هنوز در قیاس با خانواده در جوامع غربی بسیار جایگاه بالاتر و موقعیت پایدار تری دارد.
اما در جامعه ای که با جهت گیری آرمانی و ارزشی انقلاب بزرگ شده و نظامی سیاسی را بر آن اساس بنیان نهاده، نمی توان به این حد از مطلوبیت و صحت در هیچ پدیده ای از جمله خانواده بسنده کرد.
آنچه از منظر اسلام برای خانواده و جایگاه آن تعریف شده است، در تئوری بسیار جامع و گسترده است و در عمل بسیار زیبا و جذاب ، خانواده اسلامی درعرصه عمل و واقعیت عینی نیز وجود دارد، با همه شاخص ها و ویژگی هایی که خانواده در اوج تعالی و زیبایی و کمال می تواند داشته باشد.
خانواده در کلام اسلام «اهل بیت» (اهل خانه) نامیده می شود. یعنی در نگاه اسلام خانواده ایده آل در یک «خانه» شکل می گیرد و این «خانه» است که با ویژگی های خاص خود می تواند ظرف شکل گیری و رشد چنین خانواده ای باشد.
خانه و خانواده در اسلام از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ این سوالی است که امروز در جامعه اسلامی ما باید پاسخی صحیح و جامع به آن داده شود.
خانه و خانواده اسلامی می تواند در عین داشتن تشابهاتی با خانه و خانواده سنتی، تفاوت های مهمی هم با آن داشته باشد. با خانه و خانواده غربی هم متفاوت است. برای یافتن ویژگی های این خانه و خانواده بیشترین اتکا و استناد به همان خانه و خانواده ای است که خود اسلام به عنوان «اهل بیت» از آن یاد کرده است و آن را الگوی مطلوب و ایده آل دانسته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم در word

چکیده تحقیق:  
مقدمه  
بیان مسئله  
ضرورت تحقیق  
اهداف تحقیق  
تعریف اصطلاحات  
فرضیه‌ها  
« فصل دوم»  
پیشینه‌ی تحقیق  
تحقیقات خارجی و چارچوب نظری  
بر طبق نظر آنتونی گیدنز:  
مهاجران و مهاجرت  
فیجی: مهاجرت به شهر  
فرآیند پول درآوردن در شهر و خرج کردن در روستا  
دلایل و پیامدهای مفروض مهاجرت روستایی از نظر (ژان پیتیه)  
1 دید مانوی مسئله: برخورد شر شهری و خیر روستایی  
2 خدمت نظام وظیفه عمومی:  
بریتون:  
3 آیا راه‌آهن عامل فرار روستاها بود؟  
علت‌های حقیقی برون کوچ روستایی از نظر ژان پیتیه  
1 جاذبه شهری  
2 بی‌ثباتی و قلت درآمدهای روستایی  
3 مهاجرت و کیفیت زندگی زنان  
4 اصالت جهان سوم  
انگیزه‌های عمده مهاجرت در ایران از نظر دکتر محمدجهانفر  
اختلاف شدید مهاجرتی استان‌های کشور  
نسبت جنسی  
انگیزه مهاجرت و تحولات شهری از دیدگاه دکتر جهانفر  
مهاجرت و حاشیه‌نشینی  
از نظر دکتر حبیب الله زنجانی  
علل عمده مهاجرت از دیدگاه دکتر زنجانی  
« فصل سوم»  
روش و فرآیند اجرا  
جامعه آماری  
نمونه و شیوه نمونه‌گیری  
ابزارها  
سؤالات  
« فصل چهارم»  
تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری  
نتیجه‌گیری پایانی و پیشنهادات  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم در word

1      ارلیش، پل، آن/ انفجار جمعیت / ترجمه: ورزین پور، نادر و روحانی، سیما/ انتشارات مهدی تهران/ 1373
2      گیدنز، آنتونی/ جامعه‌شناسی/ ترجمه: صبوری، منوچهر/ انتشارات نشر نی تهران/ 1373
3      دیوید کاراکیس، اسمیت/ مجموعه مقالات معماری و شهرسازی شهر جهان سومی/ ترجمه: جمالی، فیروز/ انتشارات نشر توسعه تهران/ چاپ اول/ 1377
4  پیتیه، ژان/ مهاجرت روستائیان / ترجمه: دکتر مؤمنی کاشی، محمد/ انتشارات: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، شرکت سهامی تهران/ چاپ اول/ 1369
5      زنجانی، حبیب‌الله/ مجموعه مباحث جمعیتی/ تهران/ چاپ اول/ 1371
6      جهانفر، محمد/ جمعیت‌شناسی ایران / انتشارات پیام‌نور/ تهران/ چاپ اول/ شهریور 74

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر در پی این است تا علل رشد شهرنشینی و مهاجرت را در کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار دهد به همین منظور ابتدا با مطالعه چندین کتاب و بررسی نظریات صاحب‌نظرانی که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده‌اند پرداخته و نتایجی از آن حاصل گردید که به شرح ذیل می‌باشد

علل عمده مهاجرت و شهرنشینی اختلاف بین سطح زندگی در روستا و شهر است و همچنین چگونگی گذران اوقات فراغت و تأمین بهداشت و شغل از موارد دیگر مهاجرت می‌باشد
صاحب نظران در اکثر موارد نقش تکنولوژی و انگیزه‌های اقتصادی را در گسترش مهاجرت و شهرنشینی با اهمیت دانسته‌اند
ویژگیهــای شخــصی مــهاجــران از جمـله سن، جنس، سطح سواد و حدود و شناســایی و همبستگی قومی و نژادی از عــوامــل مؤثر بر مهاجرت به شمار می‌آید
در کشورهای جهان سوم عمده‌ترین علل مهاجرت میل به شکستن زنجیرهای جوامعروستایی عنوان می‌‌شود مثلاً در هند می‌توان با پناه بردن به زندگی گمنام در شهر از تولد در یک کاست (طبقه) پست‌تر نجات یافت
انگیزه‌های عمده مهاجرت در ایران به صورت دافعه روستایی یا جاذبه شهری بروز می‌کند و انگیزه‌های تحصیلی – شغلی و خدمت وظیفه از موارد دیگر آن است
اختلاف شدید مهاجرتی بین استان‌های کشور برقرار است. مثلاً روند مهاجرت به استان تهران تا 26 برابر استان کهکیلویه گزارش شده است که خود حاکی از محرومیت برخی استان‌ها و تراکم بی‌رویه و بی‌قاعده جمعیت در استان‌های کشور است
مردان ایرانی که بر اساس فرهنگ حاکم بر جامعه نان‌آور خانواده هستند و برای تحصیل و اشتغال از آزادی بیشتری برخوردار هستند اغلب در حجم بیشتری به سوی شهرها مهاجرت می‌کنند
ایجاد امکان اشتغال برای مناطق دورافتاده و محرومیت‌زدائی که مانع سیل مهاجرت گردد گام مؤثری برای تعدیل مهاجرت در کشورمان می‌باشد

مقدمه

در نواحی مختلف کره زمین مهاجرت و شهر‌نشینی یک عامل مهم در مسائل جمعیتی به شمار می‌آید. اخیراً بر تعداد افرادی که به دلیل اوضاع نامساعد محیط زیست خود، به سبب فروپاشی و زوال محیط ، مجبور به ترک محل زندگی خویش می‌شوند افزوده می‌شود. این افراد در جستجوی زندگی بهتر، رو به مکان‌های دیگری می‌آورند

بیشتر این مهاجرت‌ها از محیط‌های مصیبت‌بار روستایی به سمت شهرهاست مانند «ساحل» که در طی خشکسالی اخیر بیشتر از 250000 نفر در موریتانی و تقریباً یک میلیون نفر در بورکینوفاسو « یعنی در حدود یک پنجم جمعیت کشور» به شهرها مهاجرت کرده‌اند

مهاجرت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی خطر متفاوتی پدید می‌آورد به طوری که مهاجرین شیوه‌ی زندگی مردم را در کشور مورد اقامت خود در پیش می‌گیرند و شروع به مصرف هر چه بیشتر منابع می‌کنند و سبب آسیب‌های بسیار بر محیط می‌شوند. مهاجرت خالص به کشورهای غنی تقریباً معادل افزایش جمعیت طبیعی (تولد بیش از مرگ) در این کشورهاست

در این تحقیق کوشش می‌شود علل مهاجرت و رشد شهرنشینی مورد بررسی قرار گیرد

بیان مسئله

درصد شهرنشینی در کشورهای پیشرفته و در راه پیشرفت در دهه‌های کنونی دگرگونی چشمگیری یافته است این میزان در کل جمعیت جهان در 1920 حدود 19% و در 1994 به 43% رسید. شهرنشینی در کشورهای پیشرفته در 1920 که 39% بود در 1994 به 74% رسید و میزان شهرنشینی که در جهان سوم در 1920،‌ 8% بود در سال 1994 روند شهرنشینی هم در جامعه‌های صنعتی و هم در کشورهای جهان سوم رو به افزایش بوده است

افزایش جمعیت و کاهش سرچشمه‌های زیست محیطی موجب افزایش کوچندگی از روستا به شهر و در نتیجه رشد شتابان شهری است برآورد می‌شود که در پایان سده‌ی بیستم نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد و در نتیجه از این راه، فشار بیشتری بر خدمات زیربنایی و سرچشمه‌های کمیاب وارد می‌شود و در سده بیست و یکم جهان سوم به جهان شهرنشین تبدیل خواهد شد. بدون این که خدمات و امکانات مورد نیاز برای همه‌ی شهرنشینان فراهم آید

در کشورهای جهان سوم مناطق شهری با میزان 6/3% یعنی 5/4 برابر سریع‌تر از کشورهای صنعتی رشد خواهند کرد

در تحلیل مسئله باید گفت که افزایش شهرها و سرزمین‌های کرانه‌ای آنها و نیز افزایش شمار شهرهای کشورهای جهان سوم دوری‌ناپذیر خواهد بود و بنابراین در چنین آهنگ افزایش درخواست برای آموزش و مسکن و انرژی . خوراک و . . . افزایش پیدا می‌کند. و با عث جمعی آبادها ، زاغه‌نشینها و آلونک ها خواهد شد

موضوع دیگری که در تحلیل ما وارد می‌شود این است که نابسامانی‌ها و تنگناهای ناشی از رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم سنگینی و فشار خود را بر جمعیتهای شهری سرزمین‌های عقب مانده وارد می‌کند. نمادهای این فشار در ابعاد کمی و کیفی دشوارهای مربوط به کمیابی مسکن و خدمات گوناگون دیده می‌شود که مانع بزرگی برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه می‌باشد

ضرورت تحقیق

از آنجا که مهاجرت و شهرنشینی برای دولت ها و حکومت‌های جهان سوم مسئله‌ای حیاتی تلقی می شود که نیازمند برنامه ریزی برای توسعه کشورها می‌باشد. پس وظیفه دولت‌ها طراحی محیطی است که در آن برابری بین شهر و روستا و امکان‌ تحصیل و اشتغال وجود داشته باشد تا به نحوی سیل مهاجرت تعدیل گردد زیرا مهاجرت در کشورهای توسعه یافته جهان با زمینه‌های قبلی شغلی و با اصطلاح مهاجرت با دعوت تلقی می‌شود که زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه آنان می‌باشد

در کشور آمریکا که بیشترین سیل مهاجرین را دارد کوشش می‌شود نخبگان و پژوهندگان را از تمام کشورهای جهان جذب و با قرار دادن تمام امکانات پژوهش و تحقیق زمینه‌ای را برای پیشرفت تکنولوژی مدرن فراهم می‌آورد اما در کشورهای توسعه نیافته اغلب مهاجرت‌ها از سوی روستا به شهر برای یافتن شغل و مسکن و . . . می‌باشد

پس در این تحقیق می‌کوشیم علل مهاجرت و رشد شهرنشینی در کشورهای جهان سوم و ایران را در حد توان بازگو نماییم

اهداف تحقیق

از آنجا که مهاجرت و شهرنشینی برای توسعه و فراهم نمودن امکانات کشورها مسئله‌ای مهم و حیاتی تلقی می‌شود در این تحقیق می‌کوشیم در حد توان به سؤالات زیر پاسخ گوییم

علل مهاجرت و شهر‌نشینی در شهرها و روستاهای کشورهای جهان سوم چیست؟
علت رشد مهاجرت وشهرنشینی در ایران چیست؟
عوامل سن و جنس چه رابطه‌ای با میزان مهاجرت در ایران دارد؟

تعریف اصطلاحات

جمعیت: تجمعی از افراد انسانی که در یک منطقه‌ی جغرافیایی (شهرستان، استان، کشور، قاره و حتی جهان) به طور مستمر به شکل خانوار و خانواده زندگی می‌کنند جمعیت نام دارد

 جمعیت باز: جمعیتی که در آن مهاجرت خارجی آزادانه صورت می‌گیرد و تغییراتش تابع مهاجرت، زاد و ولد و مرگ‌و میر است جمعیت باز نام دارد

 جمعیت شهر: جمعیت هر شهر عبارت است از مجموع تعداد اعضای همه‌ی خانوارهای معمولی ساکن و دسته‌جمعی که اقامتگاه معمولی آنها در زمان سرشماری در شهر واقع است

 مهاجر: در هر شهر یا روستا، آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن و دسته‌جمعی که متولد آنجا نباشند مهاجر شناخته می‌شوند

 مهاجرت: کوچیدن از سرزمینی به سرزمین دیگر که در همه جامعه‌های پیشرفته و جهان سوم کم و بیش دیده می‌شود

 کشورهای جهان سوم: کشورهایی که دارای خصوصیاتی نظیر بالا بودن بی‌سوادی، فقر و گرسنگی، فزونی جمعیت و مهاجرت به شهر و نبودن بهداشت و زاغه‌نشینی و عدم توسعه صنایع پیشرفته می‌باشند

فرضیه‌ها

بین امکانات در مناطق روستایی و گرایش به شهرنشینی ارتباط وجود دارد
بین وضعیت نامناسب اقتصادی روستائیان و مهاجرت به شهرنشینی ارتباط وجود دارد

تحقیقات خارجی و چارچوب نظری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق فرهنگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق فرهنگ در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق فرهنگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق فرهنگ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق فرهنگ در word :

• تعاریف دیگر فرهنگ
• فرهنگی شدن
• آنچه به این بحث ارتباط دارد :
فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها , اعتقادات ,هنرها , اخلاقیات ,قوانین ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است.
در جامعه شناسی و انسان شناسی از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان گردیده است . معروفترین و شاید جامع ترین تعریفی که از فرهنگ ارائه گردیده است , متعلق به ادوارد تایلر TYLOR است که در بالا ذکر شد.
تعاریف دیگر فرهنگ
• رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است .
• به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند.
با توجه به تعاریف فوق بطور کلی می‌توان فرهنگ را میراث اجتماعی انسان دانست که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد. این وجوه تمایز را که منحصر به انسان است می‌توان مبتنی بر چهار ویژگی بشرح زیر دانست :
• تفکر و قدرت یادگیری
• تکلم
• تکنولوژی
• اجتماعی بودن(زندگی گروهی)
بعضی از صفات فوق را می‌توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری , لانه سازی و…
فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام می‌زند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمی‌ماند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حقیقت فرهنگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقیقت فرهنگ در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقیقت فرهنگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقیقت فرهنگ در word

مقدمه
هدف از توسعه فرهنگی
اصول و مبانی توسعه فرهنگی
ابعاد توسعه فرهنگی
1-تعلیم و تربیت نیروی انسانی
2-پژوهش و تحقیقات
نقش های معلم
توجه به معلم و مربی
اقتدار معلم بارزترین شاخص توسعه ی فرهنگی
تدریس همچون هنر و علم
یادگیری مادام العمر
روان شناسی تربیتی و تدریس کارآمد
محدودیت معلمان در ارائه ی سبکهای جدید
کاربرد روان شناسی تربیتی برای تصمیم گیری
پنج وظیفه تدریس
توانایی صحبت کردن
نقش معلم
درک معلم از حافظه
نظریه انگیزشی مازلو
شکوفا کردن استعدادهای جوانان
نگرش اسلام به استعدادهای افراد
دیدگاه روان شناسی معاصر در استعداد افراد
نگاهی به اساسی ترین پیامد آموزش و پرورش متحجر
شکوفا کردن استعدادها
اداره محیط کلاس
درس دادن
پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان
ارزیابی یادگیری
ایجاد خود پنداره و انگیزش
پرورش مهارت های فکری
معلم و روش کلاس داری
استفاده از مقرات خشک
استفاده از زور و خشونت
استفاده از پند و اندرز
زیاده روی در مهر و محبت
روانه کردن دانش آموزان به دفتر مدرسه
معلمین کارآمد چگونه عمل می کنند؟
چگونه از به هم پیوستن رشتنه های نازک ، نخ محکم و استوار پدید می آید؟
نتیجه ی تحقیق
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقیقت فرهنگ در word

1- قرآن کریم ، آیه 16 سوره ی مائده، آیه 8 سوره ی فتح
2- فرهنگ استقلال و توسعه تالیف جواد منصوری ، تهران : وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ،
3- حضرتی ، عزت الله، پیوند 256، بهمن ماه
4- به پژوه ، احمد، کودکان چگونه رفتار می کنند، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان تهران ،
5- توسعه ، فرهنگ و سازندگی نویسنده: قربانعلی دری نجف آبادی ناشر :موسسه فرهنگی هنری ضریح
6- بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی 1966، ترجمه باقر ساروخانی
7- نجاتی، محمد عثمانی، قرآن و روان شناسی، ترجمه عباس عرب، نشر آستان قدس رضوی
8- روان شناسی تربیتی تالیف مرتضی منطقی
9- نیت ل. گیج . دیوید سی. برلامیز ، روان شناسی تربیتی ،
10- افروز، غلامعلی ، مقدمه ای بر روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران ، چاپ دهم
11- طباطبایی، علامه محمد حسین، ترجمه تفسیرالمیزان جلد 21 انتشارات محمدی
12- پیوند 278، آذر ماه
13- پیوند 252، آذر ماه
14- رشیدپور ، مجید، معلم نمنه ، انتشارات کعبه ، تهران
15- به پژوه، احمد ، اصول برقراری رابطه ی انسانی با کودک و نوجوان ، نشر رویش ، انتشارات بعثت تهران
16- جان ایی – گلاور- راجرج – برونینگ ، روان شناسی تربیتی ، اصول و کاربرد آن ، ترجمه دکتر علینقی خرازی

مقدمه

       بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجویت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهای اقتصادی ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ ، پوک و میان تهی است. «فرهنگ» کلمه ای بسیار رایج و مورد توجه در تمامی جوامع متمدن بوده است. به طوری که با گسترش اجتماعات و پیچیده شدن روابط و افزایش امکانات و ابزار، بحث از فرهنگ بیشتر و ابعاد متعددی به خود می گیرد. اگر تا دو قرن قبل جنبه های خاصی از زندگی اجتماعی و نقش محدودی برای فرهنگ وجود داشت، به تدریج نفوذ و قدرت فرهنگ و نقش آن در ابعاد مختلف جامعه بشری بسیار بیشتر است

      تحولات یک فرد در صحنه های منطقه ای و بین المللی که چهره سیاسی، فرهنگی جهان را تغییر داده این تصور را بر خلاف القائات ، تبلیغات و ادعاهای جریانهای خاصی که محور مسائل و مشکلات و تصادفات در آینده اقتصادی و تکنولوژیکی خواهد بود، شکل می دهد که قدرتهای مادی و صنعتی جهان تمامی امکانات خود را در جهت سلطه فرهنگی خود و نابودی فرهنگهای دیگر قرار می دهند

       نظامهای سلطه و سازمانهای بین الملی تحت کنترل آنان تا کنون نخواسته اند رابطه ای منطقی بین فرهنگ ، استقلال و توسعه برقرار نمایند. زیرا که با ادامه سلطه و حاکمیت آنان و غارت و چپاول کشورهای دیگر منافات و مغایرت دارد. داشتن فرهنگ استقلال و توسعه واقعی و همه جانبه، مانع حضور و دخالت بیگانه خواهد بود

حال سوال اساسی اینست که چگونه جامعه ای می تواند به این مهم دست یابد؟

و پاسخ اینست که

       جامعه ای که به تعلیم و تربیت خویش بها می دهد و بناهای فرهنگی و اموزشی، به ویژه مدارس آن در شهرها و روستاها، با عنایت به اصول مهندسی آموزشی از بهترین و پر جلوه ترین بناهی موجود باشد و معلمان آن از اقتدار زیادی برخوردار و موفق ترین، پر نشاط ترین و محبوب ترین الگوهای اجتماعی باشند از بیش ترین پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی برخوردار بوده ، کم ترین آفت ها و آسیب پذیری های فردی اجتماعی را خواهند داشت و همچنین جامعه ای که وارث معلمان مقتدر باشد به یقین صاحب ارزش های والای فرهنگی و توسعه یافته ترین نهادهای اجتماعی خواهد بود

هدف از توسعه فرهنگی

       وقتی غربیها از توسعه فرهنگی در جهان سوم بحث می کنند بیشتر تعریف و هدف از آن را یک قدم به جلو در بهره برداری از امکانت فرهنگی جامعه ذکر می نمایند و اینکه فرهنگ از اختصاصی بودن و قشری و طبقاتی بودن خارج می شود و به طبقه ویژه و مرفّه و متمکن اختصاص نداشته باشد و در اختیار همگان قرار گیرد چنانچه اگر بحث از توسعه سیاسی باشد معنایش سهیم کردن مردم و مشارکت عموم ر رقم زدن سرنوشت سیاسی خویش است

       اما در اسلام مفهومی بسیار عمیق تر، ظریف تر و گسترده تر دارد. در اسلام مسئله تعالی معنوی انسانها و جامعه ، تهذیب نفس، مبارزه با فساد، رشد فضیلتها و تقوی ، بهره برداری عمومی از تقوی و عدالت اجتماعی، حاکمیت روح اخوت اسلامی و نظم و انضباط و قانون ، رشد بینش و بصیرت دینی و اهی ، حاکمیت ارزشهای دینی و خلاصه بارور شدن و شکوفایی استعدادهای علمی و افزایش خودآگاهی افراد جامعه و بیداری وسیع و همه جانبه ملت از اهداف توسعه فرهنگی است

       بدیهی است اهدافی به این وسعت وعمق هرگز در فرهنگهای بشری مورد توجه قرار نگرفته و قرار نخواهد گرفت. در اینجا توجه به این معنا لازم است که اسلام به ابعاد وجودی انسان عمق و وسعت می دهد و او را در حصار محدود مادیات زندانی نمی نماید و این بدان معنا نیست که با توجه به حیات معقول و معنوی انسانها، از حیات مادی و دنیوی آنها غفلت شود و آنها را به عزلت و گوشه نشینی و گوشه گیری فرا خواند بلکه تحول در حیات و بینش انسانها مقدمه ای است برای تحول در زندگی انسانها، و زندگی آخرت و حیات معقول و الهی انسانها در جهان واپسین تبعی ای است از زندگی معقول و برتر و حسنه انسانها در این جهان (الدنیا مزرعه الاخره) که همه ما از خداوند می خواهیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی ااخره حسنه- و اُنَّ الْمُتَّقینَ ذَهَبُواْ بِعاجِلِ الْدُنْیا وآجِلِ الاخِرَهِ

اصول و مبانی توسعه فرهنگی

       اصول و مبانی رشد و توسعه فرهنگی، و بررسی زوایا و ابعاد هر یک از جهات یاد شده خود می تواند موضوع مباحث ظریف ، آموزنده و قابل توجهی قرار گیرد که در این مختصر امکان پرداختن به آنها و تجزیه و تحلیل همه جانبه آنها میسر نیست. منتهی به طور فهرست وار به چند مسئله اشاره می نمائیم و تفصیل آن را به عهده اندیشمندان و فرصتهای دیگر واگذار می کنیم

       الف) رسیدن به بیداری، آگاهی و رشد، افزایش معرفت انسانها و ایجاد تحول در بینش و برداشت و بصیرت فردفرد جامعه نسبت به کلیه زمینه های عالم وجود و درک عمیق و روشن از جهان آفرینش و آفریدگار جهان و اهداف خلقت

             به بیان امام صادق (ع) «وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ کُلُّهُ فی اَرْبَعٍ اَوَّلُها اَنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ وَ الثّانی اَنْ تعْرِفَ رَبَّکَ و الثّانی اَنْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِکَ و الثّالِثُ اَنْ تَعْرِفَ ما اَرادَ مِنْکَ وَالرّابِعُ اَنْ تَعْرِفَ ما یُخْرِجُکَ مِنْ دینِکَ

       یا به بیان حضرت سیدالشهداء (ع) اَلْمَعْروُفُ بِقَدْرِ الْمَعْرِفَهِ یا به سخن امیر المومنین (ع) اِذا اَرْذَلَ عَبْداً حَطَرَ عَلَیْه الْعِلْمَ یا به سخن امام باقر (ع): اَلْکَمالُ کُلُّ الثَّقَقّْهُ فی الدّین وَ الصَّبْرُ عَلَی التّابِئِهِ وَ تَقْدیرُ الْعیشَهِ

ب) ایمان و اعتقاد به خداوند (خدا خواهی و خداگرایی)

آدمی کاندر طریق معرفت ایمان ندارد                           شخص انسان دارد شخصیت انسان ندارد

ج) ایجاد انگیزه های الهی و معنوی

د) تقویت پایه ها و بنیادهای اخلاقی و ارزشهای روحی

ه) هدفداری و هدفگرایی و آخرت خواهی در کارها

و) اتکال به نیروی لایزال الهی

ز) شکر گزاری در برابر نعمتها و صرف نعمتها در جهت الهی و در راه تحصیل رضوان ا;

ح) جلوگیری از تضییع عمر و جوانی و استعدادهای خداوندی و ممانعت از تخریب و هدر رفتن سرمایه ها

ط) استفاده از روشهای مطلوب و تشویق و توبیخ در جهت حداکثر بهره برداری بهینه از نعمتها و الطاف الهی

ی) آینده نگری

ک) احیای شخصیت حقیقی انسانها

ل) ارائه الگوها و اسوه ها والای مکتبی و انسانی در راه هدایت انسانها

       در این رابطه یکی از شاخص ترین الگوها و محورها، ولایت فقیه و نقش و تأثیر سازنده آن در جامعه است. ولایت فقیه محور اصلی در تمرکز نیروها، هدایت و بسیج استعدادها، انسجام و وحدت کلمه در جامعه می باشد. بیداری ملت، رشد و تقویت بنیادهای انقلابی و اسلامی جامعه، احیای شخصیت دینی مردم، احیای تفکر و اندیشه اسلامی ناب محمدی (ص)، رشد و شکوفائی استعدادها، مقابله با تهاجمات و خنثی سازی خطرات و توطئه ها و جلوگیری از اتلاف نیروها، با هدایت ولی فقیه میسر است

ابعاد توسعه فرهنگی

       تا اینجا روشن شد محور اصلی توسعه از دیدگاه اسلام و امام (ره) خود انسان است و هدف از توسعه نیز رشد و تعالی و تکامل انسانهاست. در این قسمت اشاره ای خواهیم داشت به ابعاد توسعه فرهنگی

       همانگونه که ذکر شد توسعه فرهنگی نیز دارای ابعاد گوناگون و وسیع و ظریفی است در این مختصر به سه بعد اساسی توسعه فرهنگی مطلوب اشاره می شود. این سه بعد عبارتست از: 1- تعلیم و تربیت نیروی انسانی 2- رشد پژوهش و تحقیقات 3- عزم ملی برای بسیج امکانات (مشارکت مردم)

1-تعلیم و تربیت نیروی انسانی

       اسلام برای علم ارزش فراوان و والائی قائل شده بلکه آن را هدف از خلقت و آفرینش بحساب آورده (لِتَعْلَمُوا اِنَّ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر) و ملاک فضیلت و برتری آدم سلام ا; علیه را بر ملائکه مقربین علم و دانش بشمار آورده و آنجا که نوای رحمانیت الهی را سر می دهد از نوای دل نشین علم و انش سخن می گوید و به مقام قلم سوگند یاد می کند و ;

       در اسلام برای علم و دانش مرزو بوم نیست و همه دورانها و فصول عمر دوران علم و تلاش و سازندگی و حرکت و تعالی است. به عبارت دیگر جامعه اسلامی باید از نظر شاخص علمی در جهان دارای برترین و بالاترین شاخصها و عملکردهای علمی باشد، و رشد سواد و علم و دانش و تحقیق و ابتکار در سطح اعلی باشد. متأسفانه عوامل گوناگون استکباری و استبدادی دست بدست هم داده و وضعیت مسلمانان را تا حد جهان سوم تنزل داده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله زنان خیابانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله زنان خیابانی در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زنان خیابانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زنان خیابانی در word

مقدمه

تعریف دختر فراری;

خصوصیات افراد فراری

عوامل زمینه ساز فرار دختران از خانه

دلایل فرار دختران

عوامل خانوادگی فرار

علل فرار

از عوامل دیگر فرار فرزندان

خانه های نا امن و دختران فراری;

گاهی فرار خواست تمام اعضای خانواده می شود

نگاهی به پدیده فرار دختران از خانه

وضعیت کلی دختران فراری;

ریشه یابی قرآنی فرار از خانه

ریشه های خانه گریزی از نگاه قرآن

مسئله شناسی فرار از خانه

چرا فرار از خانه

چه تصوری از فرار دارند؟

بخشی از تقصیرها هم گردن خود دخترهای فراری نیست؟

چه اتفاقی برایشان می‌افتد؟

اگر به بهزیستی بروند

اگر به بهزیستی نروند

چرا پسر فراری نداریم؟

چرا NGO‌ها در زمینه دختران فراری فعال نیستند؟

دختران فراری در ایران

متوسط سن دختران فراری در ایران

سن فرار دختران از خانه به 12 سالگی رسیده است;

فیلم و سینمای زیر زمینی;

روسپی‌گری;

خشونت در روسپی‌گری;

ایدز و روسپیگری;

قاچاق انسان برای سکس;

جنبه قانونی روسپیگری و انتقادات آن

مردان روسپی;

روسپیگری از دید مذاهب;

روسپی‌گری در فرهنگ;

به عنوان حربه سیاسی;

در ادبیات;

اصطلاحات;

واژه شناسی;

عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپیگری;

بررسی عوامل گرایش به فحشا

روسپیگری در ایران

تغییر ویژگی های روسپیگری در تهران

گسترش دامنه فحشاء، و افزایش فرزندان نامشروع

یک سوم نوزادان فرانسوی حرامزاده اند

بحث و نتیجه گیری

منابع

مقدمه

همه ما بارها و بارها در مورد مسئله دختران فراری یا خیابانی در روزنامه ها ، مجلات، سایتهای اینترنتی و سایر رسانه های داخلی و خارجی و یا از قول مسئولان سازمانهائی همچون بهزیستی، مطالب بسیاری را خوانده ، دیده و شنیده ایم . علل بسیار و متفاوتی برای فرار دختران به همراه آمار و سن و سال آنان بیان شده ، سازمانها، نهادها، دفاتر و اماکنی برای پیشگیری و برخورد با این مسئله ایجاد شده و;اما متأسفانه شاهدیم که تعداد دختران فراری روز به روز افزایش یافته و میانگین سنی آنها نیز هر روز پایین تر می آید

 دلایل اساسی و مهم فرار دختران که مطرح شده ، نشده و یا کمتر به آن پرداخته شده چیست ؟ نحوه برخورد و عملکرد سازمانها و ارگانهای دولتی، متولی این مسئله چگونه بوده و چه نتایجی داشته ؟ زندگی و عاقبت اکثر این دختران فراری چیست و به کجاها ختم میشود ؟ برای رفع و حل این آسیب و معضل اجتماعی دلخراش  چه باید کرد ؟

عوامل زمینه ساز فرار دختران از خانه

محیط نامساعد و تشنج آفرین خانواده، طلاق و اعتیاد والدین بخصوص پدر، ارتباط با دوستان ناباب، روابط کنترل نشده خانواده ها با یکدیگر، اختلاف والدین و فرزندان، کنترل و سختگیری افراطی و غیرمنطقی والدین، مشکلات حاد اقتصادی، احساس ناامنی درخانه، اختلالات شخصیت و روابط عاشقانه، ترس از رسوایی پس ازتجاوز جنسی، مخالفت والدین با ازدواج دختران با شخص مورد نظر یا آزارناپدری و یا نامادری، آزارهای جسمی و جنسی از سوی نزدیکان بویژه محارم و … را می توان از جمله مهمترین عوامل زمینه ساز فرار دختران از خانه برشمرد

دلایل فرار دختران

طیفها و جریان های سیاسی ، عقیدتی ، فکری، اجتماعی و فرهنگی جامعه دلایل بسیاری را ازقول کارشناسان و محققان خود در مورد فرار دختران ، این  قربانیان خیابانی مطرح و اعلام کرده اند

از دلایل اجتماعی و خانوادگی همچون : زیاده طلبی جوانان- تهاجم فرهنگی غرب ،اینترنت ، ماهواره ، مد ، فیلم های مبتذل، میهمانی و پارتی و جشن های آنچنانی، پوشش های نا مناسب ، عشق و عاشقی، روابط لجام گسیخته جنسی – عدم پایبندی به اصول دینی ، مذهبی و اعتقادی – ضعف در وابستگی به نهاد مقدس خانواده ،  غفلت و بی توجهی وعدم پرورش صحیح  ،توجه زیاد به فرزندان و آزادی بیش از حد دادن به آنان، بزه کاری و خلاف کاری و اعتیاد والدین ، دیگر اعضای خانواده وخود دختر- وجود افراد اغفال کننده و ارتباط با دوستان ناباب، گرفته تا

سوء استفاده و آزار و خشونت جنسی به وسیله اعضای خانواده، سخت گیری های والدین، محیط سرد و بیروح خانه وکمبود عاطفه والدین، ایجاد تبعیض بین فرزندان ، طلاق والدین  ،بدسرپرستی و بی سرپرستی و مرگ والدین،آذر و اذیت از سوی ناپدری و نا مادری،خشونت و نزاع و عدم تفاهم در بین والدین ، بیسوادی والدین ،کتک زدن و فحاشی و رفتارهای غیر انسانی والدین،اختلاف با پدر و

فرار از کتک خوردن ، گوش ندادن به صحبت های فرزندان، حمایت نکردن از فرزندان در زمان بحران و تنهائی و شکست های درسی یا عشقی ، فراهم نبودن فرصت های مناسب برای فرزندان جهت یادگیری و تصمیم گیری های مثبت و سازنده ، انتقاد بیش از حد و تمسخر و تنبیه کردن ، تشویق  نکردن فرزندان در کسب موفقیت، نداشتن صداقت در گفتار و رفتار با فرزندان ، نبود برنامه های جامع ،کامل و صحیح فرهنگی آموزشی ، پرورشی ، ورزشی، تفریحی، علمی ، سرگرم کننده و جذاب و توجه نکردن به اوقات فراغت آنان ، نگرانی از آینده  و ناکامی ها، نهاد خانواده مقدس و خشک و دیکتاتور مآبانه ، شکست و ناکامی در عشق، مشکلات و شکستهای تحصیلی ، مخالفت خانواده با ازدواج دختر با شخص مورد علاقه، ازدواج اجباری، مشکلات در ازدواج نظیر تهیه جهیزیه ، مقدار مهریه ، خانه و ماشین و مدرک تحصیلی و کار نداشتن خواستگار ، ضعف و محدود بودن مراکز مشاوره ، فقر فرهنگی ، کمبود ها و عقده های شخصی، مشکلات روحی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه در word

مقدمه
طرح مسئله
1- موضوع تحقیق
2-هدف تحقیق
3- انگیزه تحقیق
4- ضرورت تحقیق
5- روش تحقیق
6- جامعه آماری
7- روش نمونه گیری
8- حجم نمونه
9- شیوه های جمع آوری اطلاعات
10- مشکلات تحقیق
– فرضیات تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
نذر
قربانی
وقف
دعا
صائین قلعه
زیارت
روز زیارت
شفاعت
فصل دوم: شناخت کلی شهر صائین قلعه
بازنویسی متن فرمان
موقعیت جغرافیایی
ویژگیهای طبیعی
بادها و اثرات آن
منابع آب
پوشش گیاهی
زندگی جانوری
ویژگیهای اقتصادی
ابزار کشاورزی
دامپروری
ویژگیهای انسانی
دین و مذهب مردم جامعه مورد تحقیق
آثار تاریخی
مراکز آموزشی و مذهبی و عمومی و تفریحی مشترک
مدارس و مراکز آموزشی
فصل سوم: ادبیات تحقیق
دین و اعتقادات دینی
غریزه طبیعی دین
اشاره به مراحل تکامل ادیان
شکل گیری دین
دین نزد انسان ابتدائی
الف: ادیان ابتدائی
2- توتمیسم (toternism)
آنمیزم: (animism)
فتیشیزم: FetishisM
فتیشیزم مقدمه بت پرستی
مانا
تابو از دو نوع می باشد
جادو
ب- ادیان قدیم یا تعدد خدایان ( پلی تئیزم)
عقیده ثنوی و رب الاربابی
ج- ادیان متکی بر یکتا پرستی (مونوتئزم)
1- دین یهود
2- دین مسیح
اماکن مقدس و مناسک و شعائر دین مسیحیت
2- آئین و رسم مقدس عشای ربانی
عقاید در دین مسیح
2- اعتقاد به وجود فرشتگان و شیطان
3- اعتقاد به بازگشت عیسی، قیامت، و بهشت وجهنم
اماکن مقدس مسیحیان
3- دین زرتشت
اماکن مقدس، مناسک دینی زرتشت
4- اسلام
مناسک دینی، اعتقادات و عقاید در دین اسلام

مقدمه

مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی، خطوط تمدن و فرهنگ یا خصیصه های فرهنگی گروههای انسانی را بررسی می کند. زیر بنای واقعی مردم شناسی یا انسان شناسی اجتماعی – فرهنگی، مردم نگاری است. در حقیقت مردم نگاری ثبت و ضبط اطلاعات و جمع آوری مصالح و لوازم مادی تحقیق در محل یا در موضوع مورد مطالعه است. و منظور از آن تدوین کاملترین تابلوی ممکن از یک محل می باشد، و موضوع مورد مطالعه می تواند تمام گستره های فرهنگی تاریخی و جغرافیایی را در بری بگیرد. «دکتر عسکری خانقاه، 1373» بنابراین مردم شناسی در ارتباط با سایر علوم از جمله تاریخ، جغرافیا،اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و بر اساس روش استدلال استقرائی، حرکت از موضوعات به سمت کل، در صدد شناخت این گستره ها می باشد. در این تحقیق که نوعی تحلیل مردم شناسی است سعی شده است تا موضوع مورد مطالعه که شهر صائین قلعه و اماکن مذهبی تاریخی آن از جهات مختلف، جمعیتی جغرافیایی، فنون، اقتصاد، دین، زبان، عادات، آداب و رسوم و ; مورد بررسی و شناخت قرار گیرد. مردم شناسی می تواند در این بررسی یک جامعه ابتدائی یا روستایی یا جوامع صنعتی مدرن را مورد مطالعه قرار دهد. و از گرایش های مهمی که در زمره ی مهمترین تفکرات مردم شناختی هستند یعنی تکامل گرایی، که در جستجوی آن است که جای انسان را در بین سایر انواع حیوانات تعیین کند، که توسعه فرهنگی را منشعب از چند مرکز ایجاد و ابداع بداند و کارکرد گرایی که همه وقتش را بر روابط کارکردی بین ویژگیهای فرهنگی مختلف درنهادهای اجتماعی متمرکز نموده و ساخت گرایی و ; استفاده نماید. «پیشین»

طرح مسئله

یکی از مشخصه های ادیان، ادیان چه ابتدائی و یا ادیان الهی، مسأله تقدس است. در هر دینی جاذبه های قدسی وجود دارد و مردمان آن جوامع نسبت به آن موارد و مکانهای مقدس احترام و ارزش معنوی قائل هستند، و اعمال خاصی را برای آن مکانها در نظر گرفته اند و با دقت سعی در انجام آن اعمال در آن اماکن می باشند. مردم دیندار در هر آئینی برای بازدید و زیارت و انجام اعمال مربوط به آن در زمان مناسبی به آنجا مراجعه و به وظایفی که مطابق با آداب و رسوم آئینشان آئینشان است عمل می کنند. در کشور ما نیز که مردم پیرو دین اسلام و مذهب تشیع هستند، مکانهای مقدسی بسیاری در نقاط مختلف کشور بصورت، قدمگاه، مزارمطهر، اقامتگاه، از امامان و اولاد آنها پراکنده شده است. وبه مردم سالانه بصورت انبوه حتی با طی مسافتهای طولانی خود را به این اماکن می رسانند. به آنها متوسل می شوند، زیارت می کنند و نذر قربانی به جای می آورند. در جامعه مورد مطالعه ما یعنی صائین قلعه که یکی از شهرهای استان زنجان با قدمت بسیار می باشد و با وجود چنین امکن مقدسی بصورت امامزاده، ما شاهد حضور گسترده مردم بری عرض ارادت، دعا، نیایش، توسل ، هستیم که در این تحقیق سی در شناخت این گرایش ها تجزیه و تحلیل مربوط به آن می باشیم

1- موضوع تحقیق

تحلیل مردم شناسی اماکن مذهبی تاریخی شهر صائین قلعه

2-هدف تحقیق

شناخت اماکن مذهبی و تاریخی صائین قلعه و معرفی گذشته تاریخی  تحولاتی که در این شهر و اماکن مقدس و مذهبی آن روی داده، آشنا کردن مردم با خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی، منطقه، شناخت امکانات بالقوه مادی و معنوی و وادار نمودن افراد، برای تحقق بخشیدن و بالفعل کردن آنها، شناخت تأثیرات  و کارکردهای مختلف ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی اماکن مذهبی و امام زاده ها و علل گرایش مردم به زیارت و احترام این اماکن، و همچنین شناخت آداب و رسوم مختلف، در مورد زیارت، نذر، قربانی، میهمانی، مراسم جشم، شادی، تفریح، عزاداری;.که در این اماکن توسط زائرین صورت می گیرد

3- انگیزه تحقیق

با نظر به این که در کشور ما با توجه به دین و آیین و مذهب مردم، گرایش و کشش زیادی به مسئله مقدس بودن اماکن مذهبی و زیارت آن اماکن وجود دارد. و این گرایش و احترام در جامعه مورد تحقیق ما بصورت گسترده مشاهده می شود سعی در پژوهش و تحلیل این مسأله بر آمده ایم


4- ضرورت تحقیق

زندگی اجتماعی مردم از طریق تعاملات اجتماعی میان افراد گسترده می شود. تعامل اجتماعی یعنی تمایل افراد به برقراری رابطه با یکدیگر، که از فطرت انسانس آنها ناشی می شود، و باعث وحدت و گسترش روابط اجتماعی و همبستگی میان اعضاء جامعه می گردد. واسطه تعامل میان افراد معانی هستند و معانی شامل رفتارهای مختلف فرهنگی ، مذهبی و دینی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی می باشند. فرهنگ دینی و رفتارها و مراسم مذهبی، بخشی از زندگی اجتماعی مردم می باشند

و در تعاملات اجتماعی، بعنوان واسطه باعث گسترش روابط افراد می شود. دعا، نیایش، نماز، زیارت، عزاداری بصورت دسته جمعی انجام می گیرد. و ما همواره در اماکن مذهبی، مانند مساجد، امام زاده ها، مرقد امامان، این اعمال را مشاهده می کنیم. در اماکن مقدس و مذهبی جامعه مورد تحقیق، یعنی امام زاده ها، زائرین زیادی برای زیارت، دعا، نیایش، انجام نذر، قربانی، تفریح، عزاداری حضور پیدا می کنند، و در مواردی شاهد کرامات، و معجزات در این اماکن هستیم. لذا شناخت این اعمال و رفتارها و معجزات و کرامات امام زاده ها که از عناصر فرهنگ دینی و اجتماعی هستند، و معرفی آنها به مردم و ارتقاء فرهنگ زیارت، ضرورت پژوهش را بیشتر نمایان میکند. و از طرف دیگر چون تاکنون تحقیقی جامع از خصوصیات و ویژگی های، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، شهر صائین قلعه و اماکن مذهبی آن صورت نگرفته است، ضرورت دیگری را برای این تحقیق ایجاد می کند

5- روش تحقیق

روش میدانی – مشاهده مشارکت آمیز، مصاحبه، و مطالعه ی اسناد و منابع از دیدگاه مکتب کارکرد گرایی است ] چرا که در این مکتب جامعه به صورت کلی در نظر گرفته می شود، که از اجزائی تشکیل شده و هر جزء در ارتباط با هم در جهت بقای کل نظام، کارکردی را بر عهده دارند. در این مکتب در تعریف فونکسیون آمده برآورده شدن یک نیاز بوسیله یک عمل دکتر مهرداد نوابخش 1382[  بطوریکه نیازهای روحی و روانی انسان از طریق عمل عبادت، قرائت قرآن- یاد خدا-زیارت ائمه، تذر، قربانی و غیره ارضاء می شود

6- جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از: کلیه افرادی که برای زیارت و انجام اعمال خاص به این اماکن مقدس، یعنی امام زاده یعقوب(ع) امام زاده یحیی(ع) امام زاده قاسم و سارا(ع) مراجعه می کنند

7- روش نمونه گیری

 از روش نمونه گیری تصادفی ساده یا اتفاقی با در نظر گرفتن سن و جنس میزان تحصیلات افراد مراجعه کننده به امام زاده ها و اماکن مقدس استفاده شده است

8- حجم نمونه

 حجم نمونه 60 نفر است، که در سطح منطقه از 60 نفر به صورت تصادفی ساده یا اتفاقی اطلاعات مورد نظر کسب شده است

9- شیوه های جمع آوری اطلاعات

 شیوه های جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از 1-مصابحه2- مشاهده مشارکتی 3- عکسبرداری4-مطالعه اسناد و منابع

10- مشکلات تحقیق

 مشکلات مادی تحقیق در انجام آن دشواریهائی را ایجاد می کند، عدم وجود افراد آگاه و مطلع در زمینه موضوع تحقیق در جامعه که بتوانند اطلاعات دقیق و جامعی در زمینه های تحقیقی ارائه دهند

– فرضیات تحقیق

1- آیا علت توجه و گرایش مردم به این اماکن (امام زاده ها) به خاطر انتساب آنها به ائمه و امامان معصوم (ع) و علاقه به آنهاست؟

2- آیاعلت گرایش مردم به اماکن مقدس و مذهبی و انجام اعمال و آداب رسوم مختلف، برای رفع مشکلات مادی و روحی و روانی می باشد؟

3- آیا معجزات و کرامات این امام زاده ها بیشتر باعث جلب توجه مردم و زیارت این اماکن می گردد؟

4- آیا مردم بیشتر برای گذارندن اوقات فراغت، و تفریح به این اماکن توجه دارند؟

5- آیا برای دست یافتن به موقعیت برتر، سیاسی، اجتماعی، شهرستان در منطقه به این اماکن توجه می گردد؟

6- آیا برای رسیدن به آرامش روحی و روانی، مردم به اماکن مقدس و امام زاده ها روی می آورند؟

7- آیا مردم بر اساس عرف و عادت، و رسم محلی به زیارت این اماکن می روند؟

8- آیا امام زاده ها و تقدس آنها نزد مردم ایران، جانشین برای پیران و موبدان اعصار پیش بوده است؟

چون این تحقیق از دیدگاه مکتب کارکرد گرائی صورت گرفته است، بایستی الگو و مدل کارکردی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین ارائه الگو و مدل در این تحقیق بر اساس فونکسیون و کارکرد صورت خواهد گرفت،] برای فهم کارکرد و فونکسیون مستقیم ترین راه این است که اثر و نتیجه هر پدیده را به صورت معلول ببنیم. [ « غلام عباس توسلی 1370-ص 216»

بطور مثال در این تحقیق، زیارت اماکن مقدس و امام زاده ها چه اثر و فایده ای را دارد؟

در جواب گفته می شود که کارکرد زیارت طبق تحقیق، باعث آرامش روحی و روانی افراد، انجام آداب رسوم مختلف، ارج و احترام بیشتر به این اماکن، ایجاد انواع روابط و تشریفات مختلف در افراد می شود. که نتیجه آن شامل توجه بیشتر مردم و حتی مسئولین به این اماکن تلاش جامعه خواهد شد. لذا مسأله زیارت در این اماکن تأثیر زیادی در کل نظام اعتقادی افراد دارد و هر بخش در بخشهای دیگر تأثیر می گذارد. ] در واقع کار یک نهاد در کارکل جامعه تأثیر مستقیم دارد. [ «پیشین»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رایگان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در word :

امروزه آسیب های اجتماعی به عنوان یک تهدید جدی سلامت کودکان و نوجوانان را با خطر مواجه ساخته است. رشد شهرنشینی، پیدایش جامعه توده وار یا گسترده، برخورد و تضاد میان هنجارها، از هم پاشیدگی روابط متقابل بین افراد، تأثیر گروه همسال و… توجه به آسیب های اجتماعی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. اگرچه آسیب های اجتماعی می تواند بسیار گسترده باشد لیکن می توان مسائلی از قبیل اعتیاد، فرار از خانه، خشونت، انزوای اجتماعی، ناهنجاری های رفتاری، سرقت و کودک آزاری را از جمله نتایج آسیب های اجتماعی عصر حاضر تلقی کرد.
در این بخش به اجمال، عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی و نقش خانواده در پیشگیری از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی
مطالعات انجام شده در ارتباط با آسیب های اجتماعی، عوامل زیر را منشاء بسیاری از انحرافات اجتماعی قلمداد نموده اند. در این بخش هر یک از عوامل به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.
1 – نابرابری های اقتصادی و اجتماعی: اختلافات طبقاتی هر جامعه، افراد را در موقعیت هایی قرار می دهند که نمی توانند نقش های اجتماعی مناسب خود را بیابند و موجب اختلاف در هنجارهای اجتماعی می شود. در نتیجه، ستیزه هنجارهای اجتماعی، تفاوت معیارها را به وجود می آورد و عدم تعهد به معیارها و تردید در اصالت آنها، عدم پایبندی به قوانین را ایجاد می کند که این به نوبه خود تضادهای اجتماعی را افزایش می دهد. درون این تضاد، کشش به سمت انحرافات اجتماعی وجود دارد.
2 – رفاه اقتصادی خانواده: در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف تر می گردد. ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش به سوی انحرافات اجتماعی است. امروزه والدین و فرزندان نسبت به هم احساس و عاطفه گذشته را ندارند، چون با یکدیگر تماس و ارتباط کمتری دارند و از طرف دیگر افرادی که درآمد بیشتر از حد دارند، موقعیت و زمینه مساعدتری برای تفریحات متنوع در داخل و یا خارج از کشور را دارند و بدیهی است که این قبیل امکانات برای مصرف و فروش مواد مخدر زمینه بسیار مساعدی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید