مقاله هیدرولوژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله هیدرولوژی در word دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هیدرولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله هیدرولوژی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله هیدرولوژی در word :

بخشی از فهرست مقاله هیدرولوژی در word

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 2
1-2- انگیزه تحقیق 2
1-3- اهداف تحقیق 3
1-4- فرضیات تحقیق 3
1-5- روش تحقیق 4
1-6- قلمرو تحقیق 5
1-7- محدودیتهای تحقیق 6
فصل دوم:پیشینه تحقیق و مبانی نظری
مقدمه 9
1-2- پیشینه تحقیق 10
2-2- مبانی نظری تحقیق 12
1-2-2-واژه های کلیدی 12
3-2- روابط و مدلهای مورد استفاده 16
1-3-2- روابط و مدلهای مورد استفاده در مطالعات اقلیمی حوضه 17
2-3-2- روابط و مدلهای مورد استفاده فیزیوگرافی حوضه 20
3-3-2- روابط و مدلهای مورد استفاده هیدرولدور حوضه 27
فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی منطقه
1-3- شرایط زمین شناسی حوضه کهمان و منطقه الشتر 30
1-1-3- مقدمه 30
2-1-3- زاگرس مرتفع 31
3-1-3-زاگرس چین خورده 32
4-1-3- مراحل تکاملی زاگرس چین خورده 32
1-4-1-3-مراحل اولیه یا پلاتغری 32
2-4-1-3-مرحله ژئوسنگلینالی : (مرحله بزرگ ناودیس تریاس میوس ) 32
3-4-1-3-مرحله پس از کوهزایی 35
5-1-3-سازنه های زمین شناسی(چنینه شناسی عمومی ) 36
1-5-1-3-تشکیلات دوران دوم 36
1-1-5-1-3-مجموعه رادیو لارینی (jr ) 36
5-1-3- آهکهای سفید رنگ مزوزونیک (ژوراسیک فوقانی- کرتاسه پائینی )(MZW ) 37
3-1-5-1-3- لایه های آهکی واحد گرین (MZ ) 37
4-1-5-1-3- سازند ایلام ( آهکهای مارنی کرتاسه بالایی)( ) 38
5-1-5-1-3- سازندهای آهکی (JK ) زوراسیک- کرتاسه تحتانی 39
6-1-5-1-3- آهکهای ( ) (کرتاسه تحتانی ) 40
2-5-1-3- سازندهای زمین شناسی دوران سوم : 40
1-2-5-1-3- سازند تله زنگ (EL ) 40
2-2-5-1-3- سازند کشکان (EC ) 41
3-2-5-1-3- سازند پابده (ELV ) 41
4-2-5-1-3- سازند آسماری (OML ) 42
5-2-5-1-3- سازند آغاجاری (MP ) 42
6-2-5-1-3- سازند مارن، ماسه سنگ و آهک میوسن (M ) 43
7-2-5-1-3- سازند کنگلومرای بختیاری (پلیوسن) (PLb ) 43
3-5-1-3- تشکیلات دوره کواترنری 44
1-3-5-1-3- کنگلومرا با عناصری از برون زدهای همان محل (Qc ) 44
2-3- 5-1-3- پادگانه های بلند و آبرفت های کهن (Qt ) 44
3-3-5-1-3- آبرفتهای جوان (دشت) (Q ) 45
4-3-5-1-3- واریزه ها و نهشته های دامنه ای 45
5-3-5-1-3- نهشته ها و بادبزنهای آبرفتی 46
3-1-6- تکتونیک و زمین ساخت منطقه مورد مطالعه 47
2-3- شرایط آب و هوایی منطقه الشتر و حوضه آبخیز کهمان 52
1-2-3- مقدمه 52
2-2-3- سیستمهای جهانی 52
3-2-3- سیستمهای جوّی تاثیرگذار بر منطقه مورد مطالعه 53
4-2-3- جمع آوری اطلاعات، آمار و بررسی ایستگاهها و اظهار نظر در باره آنها 54
5-2-3- بررسی دمای ماهانه، سالانه و عرضه منحنی های پنجگانه حرارتی 56
6-2-3- رابطه تغییرات دما با ارتفاع 61
7-2-3- نمودار آمبروترمیک 61
8-2-3- تبخیر و تعرق پتانسیل 61
9-2-3- پدیده یخبندان 65
10-2-3- ساعات آفتابی 67
11-2-3- رطوبت هوا 69
12-2-3- رژیم باد در حوضه مورد مطالعه 71
13-2-3- ریزشهای جوّی (بارش) 74
1-13-2-3- بررسی بارندگی سالانه ایستگاهها و حوضه مورد مطالعه 92
2-13-2-3- بررسی بارندگی ماهانه و فصلی 93
3-13-2-3- بررسی ریزش برف در منطقه 94
14-2-3- تعیین نوع اقلیم حوضه 94
1- 14- 2- 3- اقلیم در سیستم دو مارتن 96
2-14- 2-3- اقلیم در سیستم آمبرژه 98
3-3- شرایط خاک و پوشش گیاهی منطقه الشترو حوضه آبخیز کهمان 100
1-3-3- شرایط خاک در حوضه مورد مطالعه و منطقه الشتر 98
1-1-3-3- خاک
2-1-3-3- روه آنتی سول
3-1-3-3- گروههای خاک در حوضه مورد مطالعه و منطقه
1-3-1-3-3- لیتوسل
2-3-1-3-3- ریگر سل های آهکی
3-3-1-3-3- خاکهای آبرفتی
1-3-1-3-3- خاکهای آبرفتی رودخانه ای :
2-3-1-3-3- خاکهای قهوه ای
3-3-1-3-3- خاکهای قهوه ای با افق تمرکز رس
4-3-1-3-3- خاکهای قهوه ای جنگلی
5-3-1-3-3- خاکهای گروه سل
6-3-1-3-3- خاکهای چمن مرطوب
3-1-3-3- مشخصات فیزویوگرافی و شیمانی خاکها
5-1-3-3- اراضی منطقه با (تیپ اراضی)
2-3-3- شرایط پوشش گیاهی
1-2-3-3- تقسیم بندی پوشش گیاهی منطقه الشتر و حوضه آبخیز کهمان
1-2-3-3- تقسیم بندی پوشش گیاهی منطقه الشتر و حوضه آبخیز کهمان
1-1- 2-3-3- پوشش گیاهی مرتعی (مراتع)
2-1-2-3-3- اراضی جنگلی :
3-1-2-3-3- کشاورزی در منطقه الشتر :
فصل چهارم- شرایط ژئومورفولوژی و هیدرولوژی حوضه
1-4- شرایط ژئومورفولوژی حوضه 100
1-1-4- بررسی ژئومورفولوژی دیرینه حوضه 100
2-1-4- نوع ناهمواریها 102
1-2-1-4- واحد کوهستان 102
2-2-1-4- واحد شیر هامور(کوهپایه) 104
1-2-2-1-4- شیرهایی که دارای فرسایش شدید هستند. 104
2-2-2-1-4- شیرهایی که در آنها فرسایش محال است 105
3-2-2-1-4- شیرها با فرسایش بسیار کم 107
3-2-1-4- احد دشت 107
3-1-4- پدیده ها و اشکال ژئومورفولوژی 109
1-3-1-4- رخنمون سنگی (بروتراسنگی) 110
2-3-1-4- ستیغ ها 110
3-3-1-4- یال فرسایش یافته 110
4-3-1-4- دامنه منظم : 111
5-3-1-4- دامنه نامنظم : 112
6-3-1-4- سردشت ها و مخروطه افکنه آبرفتی 113
7-3-1-4- واریزه ها (ریز و درشت ) 115
8-3-1-4- بستر آبرفتی 116
9-3-1-4- حفره چشمه 117
10-3-1-4- کارست 118
1-10-3-1-4- غاز چشمه کموله (کفن درلا) 119
2-10-3-1-4- غار سمسا 119
11-3-1-4- دره ها 121
1-11-3-1-4- دره های ساختمانی 122
2-11-3-1-4- دره های فرسایش 122
2-4- فیزیو گرافی حوضه آبخیز کهمان 123
1-2-4- مقدمه 123
2-2-4- مساحت حوضه 124
3-2-4- محیط حوضه 124
4-2-4- تراکم شبکه آبراهه ها (تراکم زهکشی ) 125
5-2-4- رده بندی رودخانه 125
6-2-4- نسبت انشعاب (ضریب بیفرکاسیون) 125
7-2-4- شکل حوضه 126
1-7-2-4- ضریب فشردگی (ر.وش گراویلیوس ) 127
2-7-2-4- مستطیل معادل 127
3-7-2-4- ضریب کشیدگی (روش هورتن) 128
4-7-2-4- نسبت طولی (روش شیوم) 128
5-7-2-4- ضریب میلر (ضریب گرد شدگی) 128
8-2-4- شیب متوسط حوضه 129
9-2-4- طول آبراهه اصلی و شیب متوسط آن 130
10-2- 4- پروفیل رودخانه کهمان 130
11-2-4- ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات 132
12-2-4- منحنی هیپسومتری حوضه 133
13-2-4- منحنی آلتیستری حوضه 133
14-2-4- ارتفاع متوسط حوضه
15-2-4- زمان تمرکز حوضه 134
1-15-2-4- روش کرپیچ 134
2-15-2-4- روش کالیفرنیا 134
3-15-2-4- روش چاو (چو) 134
3-4- شرایط هیدرولوژی حوضه آبخیز کهمان و دشت الشتر 135
1-3-4- مقدمه 135
2-3-4- آبهای سطحی (رودخانه ها ) 135
1-2-3-4- رودخانه کهمان 137
2-2-3-4-آبدهی (دبی) ماهانه، فصلی و رژیم جرییان 142
3-2-3-4- سیرآبدهی سالانه (تغییرات آبدهی سالانه) 143
4-2-3-4- ضریب جریان (مقایسه بارندگی و جریان سطحی ) 144
5-2-3-4- هیدروگراف متوسط سالانه و تفکیک دبی پایه 145
6-2-3-4- کیفیت آبهای سطحی 146
3-3-3-4- آبهای زیرزمینی : 149
1-3-3-3-4- چاهها 149
2-3-3-3-4- کیفیت آب از نظر آشامیدنی : 150
3-3-3-4- تعیین نوع و حدود سفره آب زیرزمینی دشت الشتر 150
4-3-3-4- ضخامت متوسط سفره آب زیرزمینی الشتر 151
5-3-3-4- بیلان آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت الشتر 152
6-3-3-4- چشمه ها : 155
7-3-3-4- اندازه گیری (ماهانه و فصلی) آبدهی چشمه های معروف : 155
8-3-3-4- کیفیت آب چشمه ها 156
9-3-3-4- قنات 159
4-4- بررسی عوامل و فرایند های موثر بر منابع آب(سطحی و زیر زمینی دشت الشتر) 162
1-4-4- مقدمه 162
1-1-4-4- بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی حوضه روی منابع آب 163
2-1-4-4- بررسی تاثیر عامل اقلیم 170
3-1-4-4- بررسی تاثیر عامل پوشش گیاهی حوضه روی منابع آب 170
4-1-4-4- بررسی تاثیر زمین شناسی روی منابع آب (طبقه بندی سازندهای زمین شناسی براساس مخزن آب) 172
5-1-4-4- آبرفتهای جوان (آبرفت دشت) و آبرفت های قدیمی و تراس ها(Q و Qt ) 174
فصل پنجم :
1-5- جواب سئوالات تحقیق 177
2-5- بررسی فرضیات 178
3-5- نتیجه گیری تحقیق 179
5-4- پیشنهادات 182
5-5- منابع و ماخذ مورد استفاده

از آنجا که آب یکی ار منابع اصلی و پایه تولید در کشور است، ضرورت و اهمیت مطالعه دقیق و شناخت منابع کشور روشن می گردد. با توجه به جایگاه و اهمیت منابع آب زیر زمینی و سطحی، در کشور ما باید از نظر کمی و کیفی به دقت مطالعه شود و با روشهای صحیح مورد بهره برداری قرار گیرند و نهایتا به درستی و با بالاترین کارائی به مصرف رسند با توجه به بحث کم آبی و در نهایت بحران آب یک واقعیت عینی در کشور محسوب می شود که این پدیده طبیعی همچون دیگر پدیده های طبیعی به مدد دانش آگاهی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل کنترل می باشد در حال حاضر حجم متوسط بارندگی سالانه در سطح کشور حدود 420 میلیارد متر مکعب برآورد گردیده که بخش اعظم آن تبخیر و بخش دیگر به صورت رواناب از دسترس خارج می شود و تنها بخش اندکی از ان در بخش اندکی از ان در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت و آنهم به روش غیر علمی مورد استفاده قرار می گیرد. که با مهار سیلابها، تغییر سیستم آبیاری و انتخاب الگوی کشت مناسب می توان به صورت بهینه از این منابع استفاده نمود.
چگونگی وضعیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی گویای آن است که به منظور بهره وری مناسب از منابع آبی به برنامه ریزی و تلاشی وسیع نیازمند می باشیم.
شناخت خصوصیات زمین شناسی (لیتولوژی) که ار تباط مستقیم با کمیت و کیفیت منباع آب خصوصیات شکل زائی، ایجاد اشکال مختلف فرسایش و شبکه هیدروگرافی دارد می تواند در ارزیابی قابلیتهای حوضه و برنامه ریزی اقتصادی، فنی و همچنین ژئوتکنیکی نظیر سد اسزی، طرحهای آبخیزداری و غیره واقع شود.
حوضه رودخانه که همان یکی از سرشاخه های اصلی رودخانه الشتر می باشد و این رودخانه خود از شاخه های رودخانه کشکان که جزئی از حوضه آبریز کرخه در شمال استان لرستان جز رشته کوه های زاگرس به حساب می آید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق توریسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق توریسم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق توریسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق توریسم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق توریسم در word :

مفهوم واژه توریسم:
گردشگری معال فارسی و کاملاً دقیق واژه Tourism در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در زبان فارسی بصورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری بصورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است. [1]
اصطلاح «توریست» (Tourist) از قرن نوزدهم معمول شده است. در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی، اقدام به مسافرت می نمودند. این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی ، وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولاً به این منظور به سفر می رفتند. کم کم کلمه توریست به بعضی زبانهای دیگر نیز وارد شد و از آن واژه توریسم (Tourism) بوجود آمد. از همان زمان توریسم و توریست به بعضی از مسافرتها و مسافرینی گفته می شود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار. [2]
در زبان فارسی کلمه « سیاح» در گذشته به کسانی گفته می شد که با هدف و منظور شخصی دست به سفر می زدند؛ مانند ناصر خسرو و سعدی، و این واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنی فوق به کار میرفت تا آنکه دو واژه جهانگرد و جهانگردی جای آن را گرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) در word :

بخشی از فهرست توان های پذیرش توریسم (شهرستان کرمانشاه) در word

چکیده 1
پیشگفتار 3
فصل 1: طرح پژوهش
1- بیان مسئله 5
2- بیان عنوان پایان نامه 5
3- نیازها و ارزشهای پژوهش 5
4- پرسش های پژوهش 6
5- فرضیه های پژوهش 6
6- روش های پژوهش 7
7- تنگناهای پژوهش 7
8- محدوده مورد بررسی پژوهش 8
فصل 2: چهارچوب نظری پژوهش
1- بیان واژه های و مفاهیم جهانگردی و گردشگری 9
2- سیمای جهانگردی 11
3- پیشینه تاریخی توریسم (یا جهانگردی) 13
3-1- سده های نخستین 15
3-2- سده های میانه 16
3-3- سده های نو 16
4- ارزش جهانگردی 17
5- آینده جهانگردی
19
6- کانون ها و جاذبه های جهانگردی
20
7- اجزای ترکیبی جهانگردی 22
8- ویژگی جاذبه های جهانگردی 24
8-1- جاذبه های دست ساخت انسان 24
8-2- جاذبه های طبیعی 25
9- فرم های گوناگون جهانگردی 26
10- آب و هواشناسی و جهانگردی 26
11- پیامد اقتصادی جهانگردی 28
12- امکانات اقامتی و رفاهی جهانگردی 29
12-1- انواع امکانات اقامتی در اروپا 30
13- تبلیغات و بازاریابی در جهانگردی 32
13-1- ویژگی های بازاریابی در جهانگردی 33
13-2 – شیوه های بازاریابی
34
14- پیامدهای درآمدی و پیشه زای جهانگردی و ایران گردی 34
15- آمار در جهانگردی 37
15-1- هدف از آمارگیری در جهانگردی 38
15-2- گوناگونی آمار در جهانگردی 39
15-3- روش های بزرگ آمارگیری 40
15-4- تنگناها و سختیهای آمارگیری 41
15-5 – آمار جهانگردی بومی 42
15-6- آمار جهانگردی بین المللی 43
فصل 3 : گردشگری در ایران
1- پیشگفتار
45
2- پیشینه گردشگری در ایران 45
3- وضعیت جهانگردی در ایران 48
4- جاذبه های جهانگردی ایران 49
5- رویارویی صنعت توریسم و صنایع دستی و پیامدهای آن در ایران 51
6- سهم ایران در بازار جهانگردی 52
7- ناهمواریها و تنگناهای جهانگردی در ایران 52
8- پیشنهادهایی برای بالا بردن صنعت جهانگردی و ایرانگردی 54
فصل 4: توانهای گردشگری شهر کرمانشاه
1- پیشینه تاریخی استان کرمانشاه 58
2- جغرافیای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه 60
3- چگونگی پیدایش نام کرمانشاه 63
4- زبان و گویش اهالی کرمانشاه 63
5- نژاد و ویژگی های کلی کرمانشاه 63
6- آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه 68
6-1- تاق بستان 68
6-2- تکیه معاون الملک 69
6-3- مجموعه بازار 69
6-4- حمام ها 70
6-5- مسجدها و آرامگاه ها 70
6-6- تکیه بیگلربیگی 71
6-7- کلیساها 71
6-8- خانه های تاریخی 71
6-9- موزه ها
72
6-10 – پارک ها
72
6-11- سراب نیلوفر 73
6-12- دیگر یادگارها و جاهای دیدنی 73
فصل 5: تجزیه و تحلیل
1- پیش گفتار 77
2- بررسی میزان ورود گردشگران خارجی و پیامد آن در اشتغال زایی 79
3- بررسی درآمد ارزی تخمینی حاصل از گردشگری و زیرساخت های وابسته به آن 91
فصل 6: نتیجه گیری و پیشنهاد
1- پیشگفتار 95
2- نتیجه گیری 96
3- پیشنهادها 97
منابع 105

فهرست نقشه ها
نقشه 2-1 طبقه بندی کشورها براساس مناطق و گروه بندی سازمان ملل 44
نقشه 3-1 نقشه کشور به تفکیک 30 استان 57
نقشه 4-1 نقشه تقسیمات کشوری به تفکیک استان ها 59
نقشه 4-2 تقسیمات کشوری استان کرمانشاه 60
نقشه 4-3 تقسیمات کشوری شهرستان کرمانشاه 75
نقشه 4-4 نقشه راه های استان کرمانشاه 76

فهرست جدول ها
جدول 2-1 اشتغال در صنعت جهانگردی کشورهای برگزیده شده سال 1988 28
جدول 2-2 افراد پیشه ور در بخش جهانگردی در سال 1970 37
جدول 5-1 آمار ورود جهانگردان به ایران ( 1372- 1350) مرکز آمار سازمان اطلاعات و مدیریت 81
جدول 5-2 شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی کشور در سالهای 55 ، 65، 75، 85 84
جدول 5-3 شاخص های جمعیتی و ورودی جهانگردی استان و شهر کرمانشاه در سال های 55، 65، 75، 85 86
جدول 5-4 آمار بازدید کنندگان داخلی در سال 85 از کرمانشاه 88
جدول 5-5 آمار بازدیدکنندگان خارجی در سال 85 از کرمانشاه 89
جدول 5-6 آمار ورود جهانگردان به ایران از سال 1378 تا 1383 90
جدول 5-7 آمار ورود گردشگران خارجی به استان کرمانشاه از 78 تا 83 90
جدول 5-8 تخمین درآمد ارزی حاصل از ورود جهانگردان به ایران سال (1378 – 1348) 92
جدول 5-9 لیست مکانهای اقامتی (هتل ها و مهمانسراها) شهرستان کرمانشاه 1384 94

جهانگردی یکی از بزرگترین فعالیت های انسان امروزی است که می تواند تغییراتی بزرگ در سیمای زمین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و روش زندگی انسانها پدید آورد. اهمیت گردش و جهانگردی در فرهنگ ها و تفاهیم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان متحتد، روز 29 سپتامبر (5 مهرماه) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعلام کند.
صنعت گردشگری در ایران آنچنان که باید، جایگاه واقعی خود را نیافته است. کشوری که در آمار سازمان جهانی جهانگردی از نظر توانهای توریستی در رده دهم دنیا می باشد، اما از نظر تعداد ورودی گردشگران و درآمد بدست آمده از این صنعت در رده هفتاد و پنجم و به گفته ای هشتادو پنجم دنیا قرار دارد. اگر در سطح ملی نیز بخواهیم سنجشی داشته باشیم استان کرمانشاه پس از استان فارس از نظر توان های گردشگری در جایگاه دوم کشور قرار دارد، اما در جذب گردشگر و جهانگرد آماری که نشان دهنده شمار گردشگران وارد شده به این استان است درجایگاهی بسیار پایین تر از این قراردارد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است،که با شناسایی توان ها و ضعف های موجود، راهکارهایی برای برطرف نمودن این ضعف ها و توانمند نمودن این صنعت با ارزش ارائه شود.
در پژوهش حاضر، فصل دوم، درباره تاریخچه صنعت جهانگردی (توریسم) و ارزش و جایگاه آن و در جهان و روندی که این صنعت در آینده پیش می گیرد. بحث شده است. از تاثیرات این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سطح جامعه و همچنین از اجزای ترکیبی و وابسته به این صنعت و تاثیرات منفی این صنعت سخن به میان آمده است. انواع جاذبه های جهانگردی و شیوه های بازاریابی، چگونگی آمارگیری از جهان گردان و برآورد ارزیابی بدست آمده از این صنعت از موضوعات مورد بحث این فصل می باشد، فصل سوم، پیشینه و جایگاه جهانگردی و همچنین انواع جاذبه های گردشگری، مشکلات و تنگناهای این صنعت در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
فصل چهارم، که موضوع اصلی پژوهش می باشد، درباره توان های گردشگری کرمانشاه می باشد. در این فصل تاریخچه این سرزمین و جاذبه های تاریخی و فرهنگی، باستانی و طبیعی آن بررسی شده است. فصل پنجم، تجزیه و تحلیلی از فصل های گذشته می باشد، با توجه به آمارهای بدست آمده چگونگی نقش جهانگردی در اشتغال زایی از این صنعت گرانبها و شمار گردشگران در سالهای گذشته و حال بررسی شده است. نقاط توان و ضعف کشور و کرمانشاه نیز شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل ششم، نتیجه گیری از پژوهش و درپایان پیشنهادهایی برای رونق این صنعت بسیار با ارزش و کم درد سر در سطح استان و شهر کرمانشاه ارائه شده است. امید است که در اینده با بهبود این صنعت رو برو شویم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق افیولیت ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق افیولیت ها در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق افیولیت ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق افیولیت ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق افیولیت ها در word :

مجوعه های افیولیتی که به نام Alpin ultramafic complexes هم خوانده شده است. به نظر عده زیادی از زمین شناسان ، معرف پوسته اقیانوسی است که درنتیجه پدیده ای که به نام فرارانش خوانده می شود در پوسته قاره ای قرار گرفته است. افیولیت ها از مجموعه ای از بازالت ها ، گابرو ها ، سنگ های اولترا مافیک و رسوبات عمیق دریایی تشکیل شده است. افیولیت ها معمولا ضخیم بوده و ضخامت آنها تا 8 کیلومتر هم می رسد. افیولیت به مجموعه ای از سنگ های مافیک واولترامافیک گفته می شودکه ممکن است منظم یا لایه لایه باشند ویا در اثر تنش های زمین ساختی بایکدیگر مخلوط شده باشند.به افیولیت؛ کمپلکس افیولیتیٍٍٍ ، سری افیولیتی، آمیزه افیولیتی وسر انجام آمیزه رنگین گفته شده که از میان آن ها واژه آمیزه رنگین(کالرد ملانژ) کاربرد بیشتری دارد واغلب به عنوان یک واحد سنگ چینه ای به کار می رود که در ایران بیشتر به صورت نوار های باریک هستند و در امتدادطولی اصلی رخنمون دارند.شواهد زمین شناسی ودیگربررسی های انجام شده نشانگر آن است که ترکیب شیمیایی آن ها همانند پوسته اقیانوسی است.لذا پذیرفته شده که مجموعه های افیولیتی ایران، باقی مانده اشتقاق های درون قاره ای هستند که در اثرکافتی شدن(Rifting)شکل گرفته اند. داشتن کرومیت، سولفید مس توده ای، کانی های گروه پلاتین، عناصر خاکی کمیاب و…..از ویژگی هایی است که به افیولیت ها ارزش اقتصادی می دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کاروانسراها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کاروانسراها در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کاروانسراها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق کاروانسراها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کاروانسراها در word :

ساده تر از همه چنین می توان گفت که کاروانسرا ساختمانی است که کاروان را در خود جای می دهد و بزرگ ترین نوع ساختمانهای اسلامی است. پلان آن معمولا مربع یا مستطیل شکل است، با یک ورودی برجسته عظیم و بلند، معمولا ساده و بدون نقش، با دیوارهایی که گاهی اوقات بادگیرهایی در انتهای آن تعبیه شده است. یک دالان با طاق قوسی که مابین ورودی و حیاط داخلی قرار گرفته است، فضای کافی را برای جا دادن حیوانات بارکش فراهم ساخته است. بر روی سکوی برآمده ای که در پیرامون این حیاط قرار گرفته است، طاقگان هایی واقع شده اند که نمای داخلی را مفصل بندی کرده اند. در پشت آنها حجره های کوچکی برای منزل دادن مسافران تعبیه شده است. در کاروانسرا های دو طبقه، از حجره های پایینی برای انبار کردن کالاها و از حجره های بالایی برای منزل دادن مسافران استفاده می شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک ) در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک ) در word :

در رشته مکانیک خاک و مهندسی پی یا ( ژئوتکنیک ) ، تعیین مشخصات خاک تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگیهای خاک از اهمیت زیادی برخوردار است . در کارهای عمومی که غالباً با خاک سروکار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم ، لازم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و نیز قابلیت آن به عنوان یک مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد . تمام این مطالب ما را به تعریف آزمایشهایی برای تعیین خواص مکانیکی و مقاومتی خاک و نیز احیاناً ویژگیهای فیزیکی آن رهنمون می سازد کشورهای مختلف سعی کرده اند آزمایشهای لازم را بصورتی ثابت تعریف کنند تا قابل استفاده در محلهای مختلف باشد و بتوان از نتایج آن برای مقایسه و نیز انجام کارهای پژوهشی سود و نیز از خطاهای دستگاهی و … احتراز جست . اکنون تقریباً این آزمایشها به صورت ثابتی تعیین شده اند ، اگر چه ، پیشرفت تکنیک حساسیت ، دقت و یا سرعت آنها افزایش یافته است ولی تغییرات زیادی پیدا نکرده اند . البته ممکن است برای موارد خاصی ، آزمایشهای خاصی نیز ابداع شود . به هر حال در این کتاب با توجه به نیازهای پروژه های عمرانی درگیر با خاک بهتعیین ویژگیهای مقاومتی خاک ، آزمایشهایی ذکر شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله صنعت جهانگردی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله صنعت جهانگردی در word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صنعت جهانگردی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله صنعت جهانگردی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله صنعت جهانگردی در word :

1-2- بررسی پیشینه پژوهش :
1-1-2- تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان
تاریخچه جهانگردی و تفسیرهای جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های مختلف یکی از مطمئن ترین منابع شناخت انگیزه های مسافرت در اعصار گوناگون است. به منظور درک محیط نوین جهانگردی و درک مسئله ها و چالش هایی که پیش روی دست اندرکاران این صنعت قرار دارد مروری گذار بر روند تاریخی این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است .
عهد باستان :
مردم متعلق به تمدنهای ماقبل تاریخ با این انگیزه مسافرت میکردند که بتوانند غذا به دست آورنده ، از خطر دوری جویند یا به مناطقی که دارای آب و هوای مساعدتری نقل مکان کنند . با افزایش مهارت و کسب فنون ، نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه بدوشی کاهش یافت و در دوره های بعد انسان با انگیزه تجارت و تهاتر کالا مسافرت میکرد . درحالیکه امپراتوری های عهدباستان در قاره های آفریقا ، آسیا و خاورمیانه رشد میکردند ، ساختار زیربنایی ایجاب میکرد که جاده سازی شود و راههای آبی بوجود آید و برای ساده تر شدن مسافرت و سایل نقلیه تهیه گردد. آغاز مسافرت های رسمی و دولت خود نتیجه مستقیم اقدامات حکام مناطق مختلف بود که نمایندگان خود را به مکانهای دوردست اعزام مینمودند تا جنگلهای قبیله ای را اداره کنند و از شهروندان مالیات بگیرند .
در دوره های حکومت خانواده های سلطنتی در مصر مسافرت بیشتر با قصد تجارت و تفریح انجام میگرفت و اینگونه مسافرت ها رونق زیادی یافت . در آن زمان دولتها اقدام به جاده سازی کردند و در نقاط مختلف علامتهایی نصب گردید که نشان دهنده فاصله نقاط بود . یونانیان باستان در امر پیشبرد و توسعه مسافرت و جهانگردی در دو زمینه خاص فعالیتهای چشمگیری کردند . نخست با ضرب سکه و جایگزین کردن آن به جای کالا مشکل مسافران را در امر حمل کالا برای انجام معاملات حل کردند و دوم زبان یونانی در سراسر حوزه مدیترانه رواج یافت و ارتباطات به صورت راحت تری برقرار میشود . فردی به نام پوسانیاس که اهل یونان بود درسال 170 میلادی کتابی به نام راهنمای یونان منتشرکرد که این کتاب مشتمل بر 10 جلد بود و مسافران را راهنمایی میکرد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جاذبه های توریستی جزیره کیش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جاذبه های توریستی جزیره کیش در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جاذبه های توریستی جزیره کیش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جاذبه های توریستی جزیره کیش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جاذبه های توریستی جزیره کیش در word :

جزیره کیش با 90 کیلومتر مربع مساحت یکی از زیبا ترین جزایر خلیج فارس است که در 18 کیلومتری کرانه جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی 53 درجه و 53 دقیقه تا54 درجه و 4 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 26 درجه و 29دقیقه تا 26 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی واقع شده است.
طول جزیره کیش 15 کیلومتر در محور شرقی-غربی و پهنای آن 7 کیلومتر در محور شمالی جنوبی و تقریبابیضی شکل است.
فاصله کیش از راه دریا تا جزیره هندورابی 28 کیلومتر ،تا جزیره فارور 55 کیلومتر ،تا جزیره سیری 87 کیلومتر ، تا جزیره ابوموسی 177 کیلومتر ،تا قشم 225 کیلومتر ، تا بندر عباس 300 کیلومتر، تا چابهار 675 تا بوشهر740 کیلومتر و تا دبی 200 کیلومتر فاصله کیش تا تهران از راه هوائی 1052 کیلومتر و از راه زمینی 1600 کیلومتر فاصله کیش تا اصفهان نیز از راه زمینی 1200 کیلومتر است.
کیش از طبیعتی زیبا و منحصر به فرد بر خوردار است . سواحل آرام با ماسه های مرجانی آب زلال دریا که شفافیت کم نظیر آن امکان مشاهده انواع آبزیان را در عمق چند متری مقدور می سازد پوشش گیاهی مناسب و سر سبزی و طراوت آن به ویژه در هفت ماه از سال چشم اندازی زیبا و تماشائی به آن بخشیده است که سالانه حدود یک میلیون نفر از دوستداران طبیعت و دریا را به سوی خود جلب می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مفهوم واژه توریسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مفهوم واژه توریسم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مفهوم واژه توریسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق مفهوم واژه توریسم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق مفهوم واژه توریسم در word :

گردشگری معال فارسی و کاملاً دقیق واژه Tourism در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در زبان فارسی بصورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری بصورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است. [1]
اصطلاح «توریست» (Tourist) از قرن نوزدهم معمول شده است. در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی، اقدام به مسافرت می نمودند. این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی ، وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولاً به این منظور به سفر می رفتند. کم کم کلمه توریست به بعضی زبانهای دیگر نیز وارد شد و از آن واژه توریسم (Tourism) بوجود آمد. از همان زمان توریسم و توریست به بعضی از مسافرتها و مسافرینی گفته می شود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شهر اصفهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شهر اصفهان در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شهر اصفهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شهر اصفهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شهر اصفهان در word :

بخشی از فهرست مقاله شهر اصفهان در word

خلاصه یافته ها 2
جمعیت و پراکندگی آن 2
ساخت جنسی و سنی 3
وضع زناشویی 5
مهاجرت 6
دین 8
سواد 9
بهداشت و درمان 13
وضع فعالیت 14
گروه های عمده شغلی 15
گروه های عمده فعالیت 16
وضع شغلی 18
خانوار و پراکندگی آن 19
ترکیب خانوار 20
ویژگی های سرپرست خانوار 21
تسهیلات خانوار 23
نحوه تصرف محل سکونت 25
صنعت خانگی 26
کارگاه 27

شهرستان اصفهان یکی از شهرستان های استان اصفهان است که با 5/21065 کیلومتر مربع مساحت ، در قسمت مرکزی استان اصفهان واقع شده و مرکز آن شهر اصفهان است . علاوه بر شهر اصفهان شهر های حبیب آباد ، خوراسکان ، خورزق ، دستگرد برخوار ، دولت آباد ، شاهین شهر ، کوهپایه ، گز ، میمه ، ورزنه ، وزوان و هرند نیز در این شهر واقع است . این شهرستان دارای 5 بخش است که شامل 16 دهستان می باشد و مجموعا دارای 1195 آبادی است .
در مهر ماه 1365 از آبادی های این شهرستان ، 582 آبادی دارای سکنه و بقیه خالی از سکنه بوده است . تعداد خانوار و جمعیت هر یک از دهستان ها و شهر ها در پایان این بخش ( جدول غ ) ارائه شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید