تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان در word

چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت واهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیههای تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
2-1 .مقدمه
2-2 .نظریات قشربندی اجتماعی
2-2-1نظریه کارل مارکس
2-2-2 .نظریه ماکس وبر
2-2-3 .نظریه هالبواکس
2-2-4 . نظریه سوروکین
2-2-5 . پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی
2ـ2-6 . قشر
2ـ 2-7 .طبقه اجتماعی
2-3تعریف آمادگی جسمانی
2-3-1 .اهمیت آمادگی جسمانی
2-3-2 .مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی
2-3-3 .فواید جسمانی،روحی_روانی و اجتماعی آمادگی جسمانی
فواید روانی
فواید اجتماعی
2-3-4ترکیبات آمادگی جسمانی
2-3-5استقامت قلبی-تنفسی
2-3-6انعطافپذیری
حد مطلوب انعطاف
عوامل مؤثربرانعطاف پذیری
نشستن و رسیدن(خمش به جلو)
2-3-7اسقامت عضلات شکمی
2-3-8سرعت
2-3-9چابکی
2-3-10ترکیببدنی
2-3-11تفاوت جنسی در آمادگی جسمانی
2-4ورزش واجتماعی شدن
2-5فعالیت بدنی،آمادگی و رشد
2-5-1فعالیت بدنی،آمادگی و بهداشت روانی
2-5-2فعالیت بدنی،جلوگیری و درمان بیماری
2-6علل کاهش تمایل دختران به شرکت در فعالیت های ورزشی
2-7نقش والدین،مربیان وهمسالان درفعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
2-8 وضعیت اقتصادی – اجتماعی
2-8 -1 فقر،نژاد،گروههای اقلیت وفعالیت بدنی
2-8-2 .طبقه اجتماعی و ورزش
2-9فرهنگ و ورزش
2-10 بررسی تحقیقات گذشته
2-11نتیجهگیری کلی ادبیات پیشینه
3-1مقدمه
3-2روششناسی تحقیق
3-3جامعه آماری
3-4 نمونه آماری
3-5 . متغیرهای تحقیق
3-6ابزارها و وسایل اندازهگیری
3-7روش اجرای تحقیق
پرسشنامه پایگاه اقتصادی اجتماعی
3-8 .روش آماری
4-1مقدمه
4-2 . یافتههای توصیفی
4-2یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش
4-3 یافته های جانبی
5-1مقدمه
5-2خلاصه تحقیق
5-3 .نتایج تحقیق
5-4 .بحث ونتیجهگیری تحقیق
5-5محدودیتهای تحقیق شامل دوبخش میباشد
5-6 پیشنهادات
5-6-1 .پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
5-6-2پیشنهاد به پژوهشگران آینده
منابع ومآخذ
الف- منابع فارسی
ب- منابع انگلیسی
پیوستها

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان در word

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان در word

1-آجودان،­ماندانا.­1381­رشد تربیت بدنی.سال سوم.پاییز

2-آزاد،احمد.­ (1383).مبانی تربیت بدنی.­چاپ سوم .­تهران.­انتشارات نور

3-آقاعلی نژاد،­حمید.رجبی،­حمید.صدیق سروستانی،رحمت اله امیرزاده،فرزانه.(1384).­ ارتباط میزان فعالیت بدنی،­ آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعیاقتصادی دانش­آموزان دختر 17-15 سال تهران.­ نشریه حرکت،3(6):14-

4-الوندی.داوود،(1382).­ماهنامه زیور ورزش ،سال سوم،شماره

5-امیرزاده فرزانه,آقاعلی نژاد حمید,رجبی حمید,صدیق سروستانی رحمت اله.­(1384).­ ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با وضعیت اقتصادی دانش­آموزان دختر تهرانی.طرح پزوهشی

6-انورالخولی،امین.(1381).ورزش وجامعه.ترجمه حمید رضا شیخی.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوی

7-انصار،ابراهیم.­(1385).جزوه بندی قشربندی اجتماعی .دانشگاه آزاد شوشتر

8-اوجی،­ سالومه.­(1382).­ماهنامه زیور ورزش.­ شماره 2­سال چهارم

باقری.قدرت ا;..­(1379).­اصول آموزش آمادگی جسمانی.­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات پیام نور

9-بوام گارتنر،­تدای.­جکسون،­آندرواس.­(1382).سنجش واندازه­گیری در تربیت بدنی جلد اول .ترجمه دکترحسین سپاسی وپریوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت

10- بوام گارتنر،­تدای.­جکسون،­آندرواس.(1382).سنجش واندازه­گیری در تربیت بدنی.جلد دوم.­ترجمه دکتر حسین سپاسی وپریوش نوربخش.­چاپ چهارم.­تهران.­انتشارات سمت

11-بوچارد،­کلود.­شفارد،ری،جی.استفنسن،­توماس.­ساتن،جان­ار.مک فرسن،باری­دی.(1377).­ورزش،آمادگی وتندرستی (بیانیه مشترک)­.ترجمه دکتر عباسعلی­گائینی.­چاپ اول.­انتشارات اداره کل­تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش

12-چال اشتری مکاری،­فرشید.(1385).­بررسی رابطه آمادگی جسمانی با تعهد سازمانی کارمندان شرکت برق منطق­ ایی خوزستان.­پایان­نامه کارشناسی ارشد.­دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

13-حق­روان،جواد.(1378).بررسی میزان روایی تست 540متر وتست پله در سنجش آمادگی قلبی –تنفسی دانش­آموزان.دا نشگاه تربیت معلم.­پایان نامه کارشناسی ارشد

14-خاکبازان،­زهره،­دکتر. نیرومنش،­شیرین.­­مهران،عباس.مجیدی­آهی،آرزو.(1384).­ بررسی سن شروع قاعدگی وارتباط آن باشاخص توده بدنی ،حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی تهران. دوره 11­شماره4-3 پاییز وزمستان.­ص62-

15-دربانی،­امیرحسین،دکتر.­(1382).­ماهنامه زیور ورزش.­سال­چهارم.­شماره

16-درویش،­احمدرضا.­(1382). تعیین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی  دانشجویان دانشگاههای تهران، شهیدبهشتی،­ علامه‎طباطبایی و شریف.­طرح پژوهشی

17-دستجردی­،­سعید.مهدوی،­رضا.­توتونچی،هیلدا.­فرامرزی،الناز.­(1386).شیوع چاقی،­رژیم غذایی و وضعیت اقتصادی اجتماعی :مطالعه مقطعی _طولی در شمال غرب ایران.­نشریه سلامت عمومی.1000-996­

18-رابرگز،رابرت­آ.رابرتس،­اسکات­ا.­(1385).اصول بنیادی فیزیولوژی 2­ترجمه دکتر عباسعلی گائینی،­دکتر ولی ا; دبیدی.چاپ اول.­تهران.­انتشارات سمت

19-رجبی،­حمیدف­دکتر.گائینی،­عباسعلی،­دکتر.(1384).آمادگی جسمانی .­چاپ سوم .­تهران.­انتشارات سمت

20-رمضانی،­ر.(1382).تربیت بدنی در مدارس.­چاپ اول.­تهران.­انتشارت سمت

21-روشن پور،الهام.­(1382 ). مادران،­پدران،دختران و ورزش.زیور ورزش.­سال چهارم.شماره

22-زرین­آبادی،­سیامک.­(1382).­رشد آموزش تربیت بدنی،­سال چهارم.­شماره

23-سلطانی هفشجانی،­بیات.­شمس هفشجانی،اعظم.­(1385).­”بررسی سطح آمادگی جسمانی وحرکتی

دانش­آموزان و رابطه­ی آن با میزان مشارکت آنان در فعالیت­های آموزشگاه­های شهرکرد”

24-شارکی،­برین­جی.(1998). فیزیولوژی آمادگی جسمانی.­ترجمه دکتر مسعود نیکبخت.(1374 ).­چاپ اول . انتشارات دانشگاه شهید چمران

 25-ضیایی،­­وحید.­فلاح،جواد­.­رضایی،­ماکان.­بیات،­علیرضا.(1385). ارتباط نمایه توده­بدنی و آمادگی جسمانی در 513 دانشجوی پزشکی. مجله دانشکده پزشکی.آبان

26-طاهری،­فاطمه.­کاظمی،طوبی.­تقی­زاده،­بابک.­نجیبی،گلبرگ.(1384).­شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان دبیرستانی 18ـ 15 ساله­ی شهر بیرجند.فصلنامه بیماری­های غدد دارای رتبه علمی – پژوهشی سال دهم.­شماره 2 (پیاپی 38).تابستان .1387ص

27-عبدی،­بهروز،­دکتر.(1384).­مبانی روانی-اجتماعی تربیت بدنی و ورزش.­چاپ اول.­تهران.­انتشارات بامدادکتاب

28-علیجانیان،­رضا.­(1383).­تغذیه در ورزش.­ چاپ دوم.­ انتشارات دانشگاه اصفهان

29-فرج زاده موالو،شهرام.­ (1381).پژوهش در پزشکی .مجله پژوهشی دانشکده پزشکی.­سال 26شماره 3ویژه­نامه پاییز

30-فردرو،حسین.(1381).چگونگی مطالعه وضع فرهنگی عمومی. تهران.­انتشارات روژین

31-فلاح عمران،­سیمین.(1384) تعیین روایی وپایایی آزمون بدون فعالیت ورزشی در برآورد Vo2max در مقایسه با دستگاه گاز آنالایزر در زنان بسکتبالیست.پایان نامه کارشناسی ارشد.­دانشگاه تهران

32-فیاض­میلانی،­رضا.­خالدی،­ ندا .تمرین های شدید و تخصصی شدن ورزش در ورزشکاران جوان .رشدتربیت بدنی.­دوره­ی هفتم.­شماره­ی2­زمستان

33-قائدی،­هادی.­(1385). ارتباط بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی با برخی خصوصیات آنتروپومتریک در دانش­آموزان پسر 14- 11 ساله اصفهان.­پایان نامه کارشناسی ارشد.­دانشگاه آزاد اسلامی

34-کاظمی پور،شهلا.­(1378). الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افراد .­فصلنامه علوم اجتماعی ـ پاییز و زمستان

35-کلیشادی  وهمکاران (1382)، ارتباط چاقی کودکان و نوجوانان با چاقی،اگاهی، نگرش،عملکرد ،سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی – اجتماعی والدین،طرح پژوهشی

36-گالاهو و اوزمان.(­2000).درک رشدحرکتی در دوران مختلف زندگی.­ترجمه عباس بهرام .محسن شفیع زاده.­(1384).­تهران.­انتشارات بامدادکتاب

37-گیل شرمن،­کریستسن هایکوک.­(1999).­ راهنمای جامع آمادگی جسمانی بانوان.­ترجمه حبیب هنری.(1383).­چاپ دوم،­تهران.­انتشارات بوستان

38-مالینا،­رابرت م.­بوچارد،­کلود.­(1997)،نمو،بالیدگی وفعالیت بدنی،ترجمه دکتر عباس بهرام،­دکتر حسن خلجی وهمکاران.(1381).چاپ اول.تهران. انتشارات امید دانش

39-مدبری،مهرداد.(1378).بررسی ارتباط بین سبک اسناد،عزت نفس،وضعیت اقتصادی –اجتماعی با عملکرد دانش­آموزان سال سوم تجربی دبیرستانهای اهواز به صورت چند گانه وبصورت ترکیبی . پایان نامه کارشناسی­ارشد.دانشگاه شهید چمران اهواز

40-مک گلاین،جرج.(1385).آمادگی جسمانی پویا (شیوه کاربردی ).ترجمه فاطمه پسند.چاپ اول.تهران. انتشارات چکامه

41-منصوری­فرد،­مژگان.(1386). بررسی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی دختران دبیرستانی شهرستان شادگان 86- 1385.پایان نامه کارشناسی­ارشد .دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

42-مختاری،­مریم(1385).آموزش تربیت بدنی.­دوره­ی هفتم،شماره­ی1­پاییز

43-مکرم،­لیلا.(1385 ).راهبردهای آمادگی در تربیت بدنی مدارس.­رشدتربیت بدنی.­دوره­ی هفتم.­شماره ی2­زمستان

44-نوغانی،­محسن.­(1380).­تحلیل جامعه‎شناختی موفقیت ورود به دانشگاه .رساله دکتری.­دانشگاه تربیت مدرس

45-ووست،­دبورا.­بوچر،چارلزآ.(­1999).مبانی تربیت بدنی،­ترجمه احمد آزاد.(1383).چاپ چهارم.ت­هران .انتشارات دانش افروز

 46-ویلمور،­جک اچ.کستیل ،دیوید ال.(1386).فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی .ترجمه دکتر ضیاء معینی ،­دکتر فرهاد رحمانی­نیا،دکترحمید رجبی،دکتر آقا علی­نزاد،دکتر فاطمه سلامی.­جلد دوم.­چاپ ششم.تهران. انتشارات مبتکران

47- همتی­نژاد،­مهرعلی،دکتر.­رحمانی­نیا،فرهاد،دکتر.(1383).­سنجش واندازه­گیری در تربیت بدنی.­چاپ سوم. تهران.­انتشارات پیام نور

48-هی­وود،کاتلین.­(1376).رشد وتکامل در طول عمر .ترجمهمهدی نمازی زاده. ­محمدعلی­اصلانخانی .تهران.­انتشارات سمت

49-یاوری،ناهید.(1381).بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی بانوان شرکت کننده در کلاسهای آمادگی جسمانی شهر یزد.پایان نامه کارشناسی­ارشد .دانشگاه آزاد اسلامی

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان در word

1-Abdolvahab N.(1999).Dietary and Socioeconomic factors associted with obesity among Kuwaiti college men .Birt Jnutr .82:369-

2-Abney ,R ,&Richey ,D.l.(1992).Opportunities for minority women in sport:the impact of Title IX.Journal of physical Eduacation ,Recreation and Dance,63(3),56-

3-Barsh GS, Farooqi IS, O’Rahilly S. (2000).Genetics of bodyweight  regulation. Nature  404: 644-

4-Battine lli ,T.(2000)Phtsique fitness and  performance .Crc Prees Washinhngton. D.V

5-Bettiol, RJ,  &. S ,Chinn . (1999. )Variation in physical fitness between ethnic groups in nine year olds.vol 38,102-

6-Braunwald E ,Zips Dp , Libby P . (2001). Heart Disease , a text Book of cardiovascular medicine cardiovascular medicine . Safford RE Comprehensive Rehabilitation of patients with coronary artery disease . 6 th Vol 2: 140-

7-Brustad,R .J.(1998) .paternal influence on youth motivation in physical activity . paper presented at the annual meeting of the North American  Socitey  for Epidemiology, sychology of sport and Physical Activity ,st.ChalesIL, Vol 28, 281-

8- Brydon L, Edwards S, Mohamed-Ali V, Steptoe A.(2004). Socioeconomic status and stress induced increases in interleukin-6 Brain Behav Immun . 18(3): 281-

9-Celi F, Bini V, De Giorgi G, et al.(2003). Epidemiology of overweight and obesity among school children and adolescents in three provinces of central Italy 1993-2001: study of potential influencing variables Eur J Clin Nutr. 57(9): 1045-

10-Coccley,J.(1992).Burnout among adolescent athletes:Apersonal failure or socisl problem .Sociology of Spirt Journal,9:271-

11- Don Sabo ,D.,&Oglesby, C(1999).Ending sexual harassment in sport:Acommitment w hose time has come. Women in Sport and Physical Activity Journal.4(2),84-

12-Edith Chen, Andrew D. Martin, Karen A. Matthews,(2006). The Role of Race

and Socioeconomic Status in Children’s Health. Am J Public Health.;96:702–

13-Falman , Mariane M . hall,Heather L. Lock ,Robyn .(2006). Socioec on omic Comparisons of Fitness, Activity Levels, and Barriers to Exercise in High School Females . The Journal of School Health, Volume 76,  pp. 12-17(6)

14-Fujii K, Demura S.(2003). Relationship between change in BMI with age and delayed menarche in female athletes. J Physiol Appl Human Sci. 22(2): 97-

15-Giuseppe ,L. Daniele ,M. Elisabetta ,D. Elisa ,L. Giovanni , C .&  Walter, R . (2006). Extra-curricular physical activity and socioeconomic status in Italian adolescents. Journal of  BMC public health .vol 6 (issue ) : pp

16-Gulliford MC, Rona RJ, Chinn S.(1992). Trends in body mass index in young adults in England and Scotland from 1973 to 1988. J Epidemiol Community Health 1992; 46: 187-

17-Guthmundsson K, Hartharson P, Sigvaldason H, Sigfusson N.(1999). Relationship between education and risk factors for coronary artery disease] Article in Spanish. Nord Med . 112(5): 169-

18-Hajian-Tilaki KO, Heidari B(2007). Prevalence of obesity and the associated factors in urban population aged 20-70 years, in the north of Iran: a population based studyand regression approach. Obes Rev. 8: 3-

19- Jiang Y, Chen Y, Manuel D, et al.( 2007).Quantifying the impact of obesity category on major chronic diseases in Canada. Scientific World Journal . 7: 1211-

20-Guston, B . Albrecht  , C. Martine  , T . Antonio, M. Maria , C . & Johan ,L .( 2007) Socio-economic status, growth, physical activity and fitness: the Madeira Growth Study. Journal of Annals of human biology. 34(1) ,107-

21-Joan  M , Ostrove. Pamela Feldman . Nancy E, Adler .  ( 1999 ) .   Relations among Socioeconomic Status Indicators and Health for African-Americans and Whites. Journal of Health Psychology, Vol. 4, No. 4, 451-

22-Khanna,G,I. Majumdar,p. Saha,M .Mandal,M.(1998)Cardio respiratory fitness in indian children of 10-16years.  Physhcal  Fitness and  Nutrition  During Growgh.vol43.132-

23-K Langnse, M Mast and Müller, M J .( 2002). Social class differences in overweight of prepubertal children in northwest Germany. 26( 4) :566-

24-Kimhi,A,(2003). Socio_economic determinants of  health and physical fitness  in southern Ethiopia. Economic And Human Biology, Vol 1, pp. 55-

25-Klishadi R, Alikhani S, Delvari A, et al.(2007). Obesity and associated lifestyle behaviours in Iran: findings from the First National Non-communicable Disease Risk Factor Surveillance Survey.Public Health Nutr 2007; 12: 1-

26-Lefver,L. Beunen,G.  Borm,J .Vrijens,J.(1998)Sex differences in physical fitness in  felemish youth. Physical  Fitness and  Nutrition  During Growgh  .vol 43.54-

27-Leopold Fezeu,Etienne Minkoulou, Beverley Balkau, André-Pascal Kengne, Paschal Awah, Nigel Unwin, George KMM Alberti and Jean-Claude Mbanya. (2006).Association between socioeconomic status and adiposity in urban Cameroon . International Journal of Epidemiology  35(1):105-

28-Lozzof .B ,Wolf .Am .(1999) , Long –term development out come of infants with iron defficiency .New –England J M.5:325-

29-Marko T. Kantomaaa, b. Tuija, H. Tammelinc, Simo Nyha, c and Anja M. Taanilaa.(2007). Adolescents’ physical activity in relation to family income and parents’ education . 83, No. 1, 139-

30-Malekzadeh R, Mohamadnejad M, Merat S, et al.(2005). Obesity pandemic: an Iranian prespective. Arch Iranian Med . 8: 1-

31-Margreet  ,S, Duetz, Thomas , A. & Steffen , N. (2003). Differentiating associations with gender and socio-economic status. The European Journal of Public Health .13(4):313-

32-MCveigh J. A.; Norris S. A.; De wet T.;( 2004) The relationship between socio-economic status and physical activity patterns in South African children, Acta paediatrica vol. 93,  7, pp. 982-

33-Merrick, J. Morad ,M. Halperin ,I. &Kandel ,I. (2005).Physical fitness and adolescence. www.pubmed .com.jan-mar:17(1):89-

34-Miyazaki N,Isahikawa H,Fuji M.(2001).Clinical evaluation of physical fitness in male obese  Japanese.Chin-Ed-J.114-(7):707-

35-Mo ,f.(2005).pysical inactivity and socioeconomic status in Canadian adolescents .www.pubmed.com.32(2):238-

36-Non-Eleri Thomas . Stephen-Mark Cooper . Julien S Baker Bruce Davies . (2006)Physical activity and dS relative to socio-economic status and gender in British young people. Health

37-Prista, A.T. Marques, Jar Maia. (1998). Original ArticleRelationship between physical activity, socioeconomic status, and physical fitness of 8-15-year-old youth from Mozambique. Journal of Human Biology.Volume 9 Issue 4, Pages 449 –

38-Poirier P, Giles TD, BrayGA, et al.( 2006) Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss. Circulation. 113: 898-

39-Ramachandran A, Snehalatha C, Vinitha R, et al. Prevalence of overweight in urban Indian adolescent school children. Diabetes Res Clin Pract. 2002; Sep, 57(3): 185-

40-Rutledge T, Reis SE, Olson M, Owens J, Kelsey SF, Pepine CJ, Reichek N, Rogers WJ, Bairey-Merz CN, Sopko G, Cornell CE, Matthews KA.(2003).Socioeconomic status variables predict cardiovascular disease risk factors and prospective mortality risk among women with chest pain. The WISE Study. Behav Modif  . 27(1): 54-

41-The Wilson Report :Moms,Dads ,Dauhter and sport .(1998).Wilson Sporting Goods co.&The Women s Sports Foundation. East Meadow ,Ny:Women s Sport Foundation

42-Thy’ ll ,C.Sheba ,S .Josephand V . Vijay .(2002)Pervalence of overwight urban India adolescent school children . Diabetes research .57:3.185-

43-Vanhatalo,Nina.(2000).women need more encouragement ,orienteering word: ,No:2:22-

44-Volbekien, V..( 2007). Health-related physical fitness among schoolchildren in Lithuania: A comparison from 1992 to 2002. Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 35, No. 3, 235-

45-Wade,Michael, G.(1995).Introduction to kinesiology.sociocultural aspects of play ,sport and activity . Human Kietics

46-Williams &Wilkins(2006)Teen Girls Report Barries to physical Activity .Journal ofsport Mcdicine .38,3,536-

47-Winkleby MA, Jatulis DF,Frank E,Fortmann SP.(1993). Socioeconomic status and health : how education ,income,andoccupation contribute to risk factors for cardiovascular disease.AmJPublic.83(2):289-

48- Woo J , Lam TH , Janus ED . (2000).Influence of education level and material status on diterary in hongkong  Chinees  population. Eur  J Clin Nutr:53:461-

49- Young ,R.J .& Ismail ,A .H.(1989).Personality differences of adult men before and after physical fitness program.The research Quarterly.47(3):513-

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses)  دانش­آموزان دختردوره راهنمایی شهرستان ایذه می­باشد­.­این مطالعه روی 239 نمونه تصادفی­خوشه­ایی  انجام شد.­­ابزارهای مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی،­ آزمون­های­ ویژ­ه ارزیابی­آمادگی جسمانی شامل استقامت­عضلانی (درازونشست)،­ انعطاف­پذیری،­­چابکی (دو9×4 متر)،­­­­سرعت (دو60 متر)،­­آمادگی­قلبی­تنفسی(پله)­،وآزمون­های ویژه ارزیابی ترکیب بدنی شامل شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن بود.­از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.­یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی جسمانی وBMI ارتباط معنی­داری وجود داشت.­­بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با درصد چربی بدن ارتباط معنی داری وجود نداشت

کلیدواژه­ها: آمادگی­جسمانی،ترکیب بدنی،وضعیت اقتصادی _اجتماعی

مقدمه

     پیشرفت­های شگرف در فن­آوری و ماشینی­شدن زندگی از ویژگی­های دنیای مدرن امروزی است.پیامد ماشینی­شدن زندگی،­فقرحرکتی­ بوده که از دیدگاه تندرستی از مهم­ترین مشکلات بشر امروزی است.­این پدیده یکی از عوامل خطرآفرین چاقی محسوب می­شود.­در پنجاه سال گذشته،­پژوهش­ها نشان­ داده­اند که مهم­ترین عواملی که سبب بروز ناتوانی­ها و مرگ­های زودرس می­شوند،­­از بیماری­های عفونی و واگیردار به بیماری­های مزمن وتحلیل­برنده تغییر یافته­اند.­در طی این سال­ها ازیک سو،­به علت افزایش توان اقتصادی در جوامع صنعتی­ورفاه بیش­ازحد در زندگی،­زیاده­روی در مصرف چربی­ها­گوشت،­شکرونمک­ودخانیات رایج شده واز سوی دیگر میزان فعالیت بدنی کاهش یافته ­است که درمجموع عوامل فوق سبب افزایش شیوع بیماری­های غیرواگیر وخطرات ناشی از آن شده­است(وو[1]،2000)

     دارا بودن سطوح بالای شاخص تندرستی،­بهداشتی و قابلیت­های جسمانی می­تواند نشان­دهنده سلامت وتوانمندی یک جامعه باشد.­در کشورهای توسعه­یافته صنعتی به نظر می­رسد چاقی نتیجه انتخاب رژیم­های غذایی نامناسب ،­کاهش فعالیت جسمانی وشیوه نامناسب زندگی باشد.­با این حال،عوامل ژنتیکی ومحیطی نقش اصلی را در چاقی بازی می­کنند و وضعیت اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل محیطی می­ باشد.­بررسی ها نشان داده­اند که شیوع چاقی وسایر عوامل خطرزای بیماری­های قلبی عروقی در بسیاری از جوامع تحت تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی است( دیل[2]،2002). عوامل متعددی از جمله سن،­جنس،­میزان تحصیلات،­ شغل و میزان درآمد عواملی هستند که در ایجاد اضافه­وزن وچاقی مؤثرند­(عبدالوهاب،1999). کودکان با  وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین که از تغذیه مناسبی برخوردار نیستند در مقایسه با کودکان برخودار از تغذیه مناسب،­به طور متوسط کوچک­تر می­مانند وجهش نوجوانی آن­ها دیرتر وبا وسعت کمتری اتفاق می افتد.­نتیجه اصلی این امر،­کاهش قد بزرگسالی وتوده عضلانی است.­یافته­های پژوهشی نشان می­دهد بین سلامتی با کاهش فقر ورشد اقتصادی دردرازمدت ارتباطی قوی وجود دارد­(ساچز[3]،1381). با توجه به این که شاخص­های بدنی تحت تاثیر عواملی مانند جنس،­سن،­قوم ونژاد،­فرهنگ اجتماعی و وضعیت اقتصادی هستند و باتوجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پایین وناهنجاری­های ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه،­برای برخورداری از یک جامعه سالم شناخت زمینه های خطرزا ضروری است،­بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا ارتباط بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی  را با وضعیت اقتصادی –اجتماعی دختران دانش­آموز دوره راهنمایی شهرستان ایذه مورد مطالعه قرار دهد.

[1] -Woo J

[2]- Thy’ ll ,C

[3] -Sachz &et al

بیان مسئله

     آمادگی جسمانی از مقوله هایی است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.­افراد جامعه با شرکت در  فعالیت­های سلامتی­بخش چون دویدن نرم وآهسته،­تمرینات موزون وهوازی در تلاشند تا آمادگی جسمانی خود رابهبود بخشند ودر نهایت کیفیت زندگی،­بهره­وری و طول عمر خود را افزایش دهند.­بعضی از متخصصین تربیت­بدنی معتقدند که توده­ها باید آمادگی­جسمانی را مدنظر داشته باشند،­چراکه با این عمل به پیشگیری از بیماریهای معینی چون چاقی،­اختلالات اسکلتی عضلانی کمک خواهد کرد. همچنین متخصصین تربیت­بدنی برعناصری چون عملکرد قلبی –عروقی،­ترکیب بدنی وانعطاف پذیری به منظورکسب آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی تأکید می­کنند(آزاد،1381)

     در پژوهشی که دانشگاه هیوستون ومرکز آمادگی جسمانی کویردالاس انجام داد افراد کمی چاق وآماده را با افراد لاغرغیرآماده مقایسه کردند دریافتند که چاق­های آماده  نسبت به لاغرهای غیرآماده کمتر درمعرض خطر بیماری های قلبی _عروقی وکاهش طول عمر بودند.­این نتیجه،­تایید چاقی نیست بلکه تاکید بر آمادگی جسمانی  است( الوندی ،1382)

امروزه به واسطه تغییر در سبک و شیوه زندگی،­میزان فعالیت بدنی در زندگی روزانه کاهش یافته و به تدریج منجر به کاهش انرژی و قوای فرد می­شود ودر نهایت منجر به افزایش بروزبیماری­ها وبرخی مشکلات مرتبط با تندرستی میگردد(اوجی،1382)

فعالیت بدنی و وضعیت بیولوژیک در بین افراد به خصوص در بین نوجوانان وجوانان تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد که میزان تحصیلات وآگاهی والدین،­وضعیت اقتصادی،­اجتماعی وفرهنگی خانواده­ها نقش بسیار مؤثری در زمینه آمادگی­جسمانی فرزندان دارد،­بطوریکه بروستاد استدلال می نماید که باید از درک توقعات و ارزش­های والدین شروع کنیدوسپس در پی آن بر رشد روان شناختی کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعالیت جسمانی اعمال نفوذ کنید­(بروستاد[1] ،1998)

     لذا با توجه به اهمیت مقوله آمادگی جسمانی وارتباط آن با سلامت فردی واجتماعی به نظر می­رسد که بررسی این وضعیت بر روی دختران که به عنوان بخشی از متخصصان وفرهیختگان آینده را تشکیل خواهند داد بسیار با اهمیت است.­بر این اساس محقق بر آن است تا به بررسی وضعیت آمادگی­جسمانی،­ترکیب بدنی  وارتباط آن با وضعیت اقتصادی واجتماعی دانش­آموزان دختران دوره راهنمایی شهرستان ایذه بپردازد وبه این سؤالات پاسخ گوید:آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده­های دانش آموزان دختر دوره راهنمایی و آمادگی جسمانی آنان رابطه وجود دارد؟ آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده های  دانش آموزان دختر دوره راهنمایی وترکیب بدنی آنان رابطه وجود دارد؟

ضرورت واهمیت تحقیق

     سلامت جسمانی وداشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییرات مثبت ومنفی آن می­تواند بر سایر ابعاد زندگی انسان اثر بگذارد.­امروزه اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم مورد توجه قرارگرفته است،­بعلاوه شواهد علمی در زمینه فواید سلامت بخش ورزش  نیز در حال افزایش است.­بررسی­ها نشان داده­اند اجرای منظم فعالیت بدنی مزایای معنی­دار دارد.­حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگی­جسمانی درکاهش خطر امراض­قلبی،­فشار خون،­­دیابت وناراحتی­های روحی –روانی مؤثر است.­­اما درجوامع امروزی که متکی بر فناوری پیشرفته می­باشند کاهش فعالیت جسمانی بیش از هر زمان دیگری به چشم می­خورد. در کشورما نیز فعالیت بدنی ناکافی به شکل یک نگرانی بزرگ خودنمایی می­کند،ماشینی­شدن زندگی،استفاده ازسرگرمی­های کاذب رایانه­ای، کاهش شدیدی را در میزان فعالیتهای بدنی افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و این امر باعث بوجود آمدن نابسامانی­های فراوانی در زمینه­های جسمی ،روحی واجتماعی در جامعه شده است(رمضانی،1382).در مطالعات مختلف صورت­گرفته درجوامع پیشرفته مشخص کرده­اند که با افزایش میزان تحصیلات،شیوع چاقی و استعمال سیگار کاهش یافته ومیزان فعالیت بدنی و داشتن عادات غذایی صحیح افزایش یافته است(لوزوف[2]، 1999)

     طبق نظریات جامعه شناختی نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتی با صلاحیت استفاده می­کنند.(ویلیامز[3] ،2006).­­والدین می­توانند با انجام تمرینات ورزشی و رعایت عادات صحیح بهداشتی و تغذیه­ایی چه درخانه وچه درمحیط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزایای فعالیت بدنی منظم تاثیر قابل توجهی بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجی،1382)

     ورزش وخصوصا فعالیتهای مربوط به آمادگی جسمانی به طورخاص تأثیر بسزایی بر سلامت دختران جوان جامعه به عنوان مادران نسل آینده دارد.­از این دیدگاه فعالیت جسمانی دختران به صورت ویژه از ابعاد فیزیولوژیکی،­روان شناختی،اجتماعی،بهداشت روانی وفرهنگی و;مورد توجه قرار می­گیرد.­به طوری که  طبق تحقیقات به عمل آمده فعالیت­های­جسمانی درافراد باعث کنترل چاقی،بی­تحرکی،آسیب دیدگی،اختلالات تغذیه­ای،توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی وتعامل بین کودک و والدین می شود.(کین ولارکین[4]،1999)

     لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقیقات ناکافی در این زمینه مبادرت به انجام این تحقیق می نماید تا به این سوال پاسخ گوید که : آیا بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و آمادگی جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی ارتباط وجود دارد؟ آیا بین وضعیت اقتصادی_ اجتماعی خانواده و ترکیب بدنی  دانش­آموزان دختر دور راهنمایی ارتباط وجود دارد؟

اهداف تحقیق

الف-هدف کلی:

هدف کلی از این انجام این تحقیق بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده­ها با آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی 87-1386می باشد

ب-اهداف اختصاصی:

– بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین سطح تحصیلات پدر و آمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین سطح تحصیلات مادر وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین شغل  پدر وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین شغل مادر وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین نوع سکونت وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین درآمد والدین وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده­ها و نتایج درصد چربی زیر پوست دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

– بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده ها و شاخص توده بدنی دانش­آموزان دختر دور راهنمایی شهرستان ایذه

فرضیه­های تحقیق

1- بین وضعیت اقتصادی اجتماعی وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

2- بین سطح تحصیلات پدر وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

3- بین سطح تحصیلات مادر وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

4- بین شغل پدر وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

5- بین شغل مادر وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

6- بین نوع سکونت وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

7-بین درآمد والدین وآمادگی­جسمانی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

8- بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده­ها و نتایج درصد چربی زیر پوست دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

9- بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده ها و شاخص توده بدنی دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان ایذه رابطه وجود دارد

متغیرهای تحقیق

 متغیر پیش­بین:

 وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانش آموزان به عنوان متغیر مستقل  این پژوهش در نظر گرفته شد

  متغیر های ملاک:

 عوامل آمادگی جسمانی(انعطاف­پذیری،استقامت­قلبی -تنفسی،­سرعت،چابکی،استقامت عضلانی شکم) وترکیب بدنی(شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن) به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق محسوب می شود

تعریف متغیرهای تحقیق

تعریف نظری آمادگی جسمانی

باتوسعه ونگهداری آن دسته از عواملی که از طریق پیشگیری ودرمان بیماری ها تأمین کننده سلامت هستند ، در ارتباط است.­اجزای آمادگی تندرستی عبارتند از : استقامت قلبی –عروقی،ترکیب بدنی،قدرت،استقامت عضلانی وانعطاف پذیری(آزاد،1383)

تعریف عملیاتی آمادگی جسمانی

آمادگی­جسمانی در این تحقیق با استفاده از آزمونهای استقامت قلبی –عروقی،استقامت عضلانی شکم ،انعطاف پذیری،سرعت وچابکی اندازه گیری می شود

تعریف نظری استقامت قلبی-تنفسی

توانایی دستگاه گردش خون و تنفس برای انجام فعالیت نسبتأ سنگین وطولانی مدت وبرگشت سریع به حالت اولیه پس از انجام کار(همتی نژاد ورحمانی نیا،1383)

تعریف عملیاتی استقامت قلبی-تنفسی

نمره ایی که دانش آموز از آزمون پله هاروارد[5] بدست می آورد

تعریف نظری انعطاف پذیری

عملکرد حرکت مفاصل بدن و اعضاء از طریق دامنه حرکتی(باتین لی[6] ،2000)یا حداکثر دامنه حرکتی دریک مفصل تعریف می شود(ووست،1999)

تعریف عملیاتی انعطاف پذیری

این عامل از طریق خم شدن به جلو برای رساندن دستها به پا اندازه گیری می شود(بو ام گارتنر[7]، 1995)

تعریف نظری چربی زیرپوست بدن

به قسمتی از چربی بدن که در زیر پوست در قسمتهای مختلف بدن تجمع می­یابد،­چربی زیر پوستی می گویند

تعریف عملیاتی ترکیب بدنی

این عامل از طریق اندازه گیری چربی زیر پوست در دونقطه عضله سه سر و عضله ساق پا اندازه گیری می شود. .که از فرمول تعدیل شده لومان (اسلاتر ) استفاده شده است

   1+ (مجموع چربی ساق پا وسه سر )735/0 = فرمول اسلاتر

تعریف نظری شاخص توده بدنی

اؤ جمله شاخص­های مورد استفاده در ترکیب بدنی است(همتی نژاد ورحمانی نیا،1383)

تعریف عملیاتی شاخص توده بدنی

این شاخص ازحاصل تقسیم وزن بر مجذور قد به دست می آید

 تعریف نظری استقامت عضلانی ماهیچه های شکم

توانایی یک یا گروهی از عضلات برای انجام تعدادی حرکت یکنواخت یا انقباض نسبتأ طولانی­مدت است (بوام گارتنر،1995)

 تعریف عملیاتی استقامت عضلانی ماهیچه های شکم 

این عامل از طریق اندازه گیری تعداد درازونشست با پای جمع در یک دقیقه اندازه گیری می­شود(بوام گارتنر،1995)

تعریف نظری چابکی

توانایی تغییر مسیر سریع ودقیق بدن،حین فعالیت(گائینی،1383)

تعریف عملیاتی چابکی

این عامل از طریق دوی 9×4 اندازه گیری می شود

تعرف نظری سرعت

توانایی اجرای یک حرکت ویژه با سرعت زیاد(گائینی،1383)

تعریف عملیاتی سرعت

این عامل از طریق آزمون 60 متر اندازه گیری می­شود

وضعیت اقتصادی-اجتماعی

شاخص مورد استفاده در کشورهای مختلف،شامل درآمد سالانه،­درآمد سرانه،­شغل وتحصیلات سرپرست خانوار،ومحل اقامت است(خلجی،1384)

تعریف عملیاتی وضعیت اقتصادی- اجتماعی

سؤالات مربوط به این قسمت شامل سن،محل تولد،میزان تحصیلات،شغل،میزان درآمد والدین،نوع محل سکونت وتعداد افراد خانواده آنها بود،این ویژگی از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت

 

[1] -Brustad

[2] – lOZZOF

[3]-Williams

[4] -Kane &Larkin

[5] -Harvard  Step Test (Modified by Astrand)

[6] – Battine lli ,T

[7]- Baumgartner

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اوحدالدین بن حسین مراغه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اوحدالدین بن حسین مراغه ای در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اوحدالدین بن حسین مراغه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اوحدالدین بن حسین مراغه ای در word

سر آغاز           
اوحدالدین بن حسین مراغه ای       
محل دفن اوحدی مراغه ای         
خلاصه ای از منطق العشاق       
توضیح یک اشتباه         
ترجیعات اوحدی         
منابع      

اوحدالدین بن حسین مراغه ای

 شاعر سده هفتم و هشتم ایران است. او در مراغه زاده شد و مدتی در اصفهان مقیم بود. معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید بود. آرامگاه او در مراغه است. هم اکنون یک موزه دائمی در مقبره اوحدی در مراغه دایر میباشد در 670 هجری در مراغه متولد شد او از جوانی انسانی عارف و وارسته کامل بود و در علوم دینی و عرفانی بدرجه کمال رسید او تحت صافی تخلص می کرد اوحدی مانند اغلب شاعران عصر خود پس از گذراندن جوانی و پایان بردن تحصیلات معمولی زمان خود از مراغه به قصد سیر و سیاحت خارج شد و مدتها به سیاحت گذراند. هم در این سیاحتها بوده است که گذارش به کرمان می افتد و از محضر شیخ اوحدالدین کرمانی بهره ور می شودو به علت انتصاب به طریقت اوحدالدین کرمانی لقب اوحدی گرفت اثر جاویدانی وی ( جام جم )مثنوی شانل پنجهزار بیت است که در 733 آنرا به نظم کشیده است سایر آثار اوحدی ( ده نامه ) ( منطق العشاق ) است که همواره مورد توجه شاهان ایلخانی بوده است. وفات اوحدی در سال 738 قمری در مراغه اتفاق افتاد و آرامگاه او در باغی زیبا زیارتگاه عاشقان عرفان است. اوحدی علاوه بر قصائد و غزلیات دارای کتابی است به نام « جام جم » که مهمترین اثر اوست. این کتاب، یک مثنوی است که اوحدی در سرودن آن به « حدیقه » سنـــایی نظر داشته است. و اما غزل زیر که سروده اوحدی است علاوه بر برخورداری از زبانی گرم و پویا ، مانند غزلهای سعدی تمام زیباییهای خود را به یکباره به خواننده می بخشد

آثار وی شامل دیوان قصاید و ترجیعات و غزلیات بالغ هشت هزار بیت ، مثنوی ده نامه ی منطق العشاق و مثنوی « جام جم » می باشد

اوحدی اصفهانی از شاعران نسبتا توانای قرن هفتم و هشتم هجری است که تاکنون تحقیق و تفحصی در خور در دیوان اشعار او صورت نگرفته است. رساله حاضر گامی است-هرچند کوچک-در جهت رفع این نقیصه که در آن ابتدا با استفاده از دیوان شاعر ، تذکره ها و کتابهای تاریخی نزدیک به عصر وی، شرح حال ، آثار ، افکار و سبک شاعری او به طور دقیق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پس از آن کلیه دیوان او-به استثنای مثنوی جام جم-مطالعه گردیده و نکات و اشارات مهم و برجسته این دیوان به قرار زیر شرح گردیده است:1-آیات قرآن، احادیث و سخنان مشایخ.2-تلمحیات و اشارات.3-اهم کنایات و امثال و حکم.4-واژه ها و اصطلاحات عرفانی.5-واژه ها و ترکیبات دشوار

مست امـــدم امشب کـــه ســر راه بگیـــرم                          یک بوسه بزور از لب آن مــاه بگیـــــــــرم

دانـــم که دهــد عقل نکو خــــواه مرا پنـــد                        لیکن عجب از پنـــد نکو خـــــواه بگیـــرم

تا هیچ کسم راز دل ریــش نــــــدانــــــــد                      این اشک روان بر رخ چـــون کاه بگیـــــــرم

هــر چند بکوشد کــه ببیگــــاه بیایـــــــــد                     مــــن نیــز بکوشم کــــه بنــاگاه بگیـــــرم

گر زانکه ببالای بلندش نـــرســــــــد دسـت                      در دست کشم زلفش و کـــوتــاه بگیــــــرم

از چاه زنخ گـــر ندهــــد آب چـــــو دزدان                     بــــر قافله عشـــق سر چــــاه بگیــــــــرم

با اوحدی ارحیلت روبـــــآه کنــد کـــــــس                     من نیستم آن شیر کــــه روبـــاه بگیـــــــرم

محل دفن اوحدی مراغه ای

 سرانجام این شاعر گرانمایه، مردم دوست، خیرخواه، مربی و عارف دلسوخته پس از عمری تکاپوی حقیقت و سوختن و گداختن در 68 سالگی به سال 738هـ.ق. رخ در نقاب خاک کشید و آرام گرفت مزارش در میان باغ سرسبزی جنب هنرستان فنی پور رستم واقع شده‌است

در سال 1352 از سوی انجمن آثار ملی ایران بنای جدیدی بر روی قبر مزبور احداث شده و سنگ مقبره قبلی را به موزه آرامگاه انتقال دادند. در کنار مقبره اوحدی موزه اوحدی واقع گردیده‌است. این موزه به علت اینکه شهر مراغه در دوره ایلخانیان مغول مقر حکومتی و پایتخت آنان بوده‌است عنوان موزه تخصصی ایلخانی را به خود اختصاص داده‌است. اشیاء موجود در این موزه شامل ظروف سفالی ، سکه، کتابت، ظروف مفروغی، شیشه که کتیبه‌های باقی مانده از رصد خانه و سنگ قبور مربوط به دوران اسلامی است

محل دفن رکن الدین ابوالحسن مراغی مشتهر به اصفهانی و مشهور به اوحدی مراغه ای عارف و شاعر پارسی کوی نامدار صاحب مثنوی معروف جام جم در میان باغ سرسبزی  جنب هنرستان پور رستم واقع شده است. صندوق خیراوحدی از سنک کبود  درست شده است بر دیوار شمالی و جنوبی ان نام اوحدی و تاریخ فوت که 738 ه.ق است حک شده است. صندوق سنگی قبر وی که سه پله بالاتر از کف باغ قرار گرفته از سنگ کبود معمولی تهیه شده است و بر بالای دیواره های شمالی و جنوبی آن این عبارت عربی نقر گردیده است

«هذا قبر المولی المعظم قُدوهُ العلما افصح الکلام و زبده الانام الدارج الی رحمهِ الله تعالی اوحد المله و الدین ابن الحسین الاصفهانی فی منتَصِفِ سنه ثمان و ثلثین و سبعمائه»

 در وسط باغ گنبد زیبایی از بتن آرمه بجای آرامگاه قبلی احداث و سنگ مقبره قبلی به موزه آرامگاه منتقل گردیده است

خلاصه ای از منطق العشاق

گرچه تحفه العشاق در مواردی از منظومه سلفش منطق العشاق تبعیت می‌نماید، لیکن موارد متفاوت با آن نیز در منظومه کم نیست. شاعر در اینجا عناوینی چون حکایت، تمامی سخن یا خلاصه سخن را حذف و گویی آنان را زاید می‌دانسته، یا محتمل است این عناوین و ابیات آنان جزو محذوفات کاتب بوده

دیگر اینکه اوحدی روایت را به صورت نقل از کسی دیگر آورده، در حالیکه رکن‌الدین به گونه‌ای سروده که گویی از تجربیات عرفانی و عاشقانه خودش بوده است. چنین به نظر می‌رسد که واقعه در اوان جوانی خودش اتفاق افتاده و آن در نتیجه جدا ماندن از امیرزاده مذکور، امیر بهاءالدین بوده است

مرا روزی هوای دلبـــــری بود                 نظر بر روی زیبا منـــــــظری بود

که از بهر رخش سرگشته بودم                   ز راه عافیت بــــــــــر گشته بودم

نه صبرم بود بی رویش نه آرام                    گذشته کــــــارم از آغــاز و انجام

نه او آگه ز آحوال درونـــــم                    که دور از روی او در موج خونم ;

که از آن احساس واقعی شاعر از دور ماندن از امیر بهاء الدین مشهود است. به بیان دیگر اگر اوحدی در منطق العشاق بنا بر درخواست ممدوحی منظومه را سروده،‌ در اینجا رکن صاین تنها و تنها از سوز درون دست به سرودن این منظومه زده .به تصریح خودش زمانی فکر سرودن این منظومه به ذهنش خطور کرده که شدیداً تحت تاثیر دوری از محبوب و لذا دوستی سرودن چنین منظومه را بدو پیشنهاد نموده

شبی با من رفیقی راز می‌گفت                      زهر معنـــــی حدیثی بـــاز می‌گفت

حدیث عشقرا تقــریر می‌کرد                       وزان معنی چنین تفسیر مـــــــی‌کرد

که کــــار عاشقی بادرد باشد                      همیشه روی عـــــــــاشق زرد باشد

اگر با او سخن گویی ندانــد                      سخـــــــــــن جز از ره مستی نراند

گرچه تنظیم و ربط اجزاء این منظومه به نظم و قاعده منطق العشاق نیست، لکن مایه داشتن از عواطف شخصی شاعر و از آن بیشتر سلامت و روانی سخن او بیش از منظومه اوحدی بوده و جلوه خاصی بدان بخشیده. پایان سخن را بر درج غزلی  از این منظومه قرار می‌دهیم که فرموده

دلــــم زار ست و من زارم ز عشقــت              اسیـــــر رنج و بیمارم ز عشقت

علاجی کـن که رفت از دست کــــارم               دوایی کن که بیــــمارم ز عشقت

ز عشــقت نیست حاصل جز غم و درد                 بلی حاصل همیـن دارم ز عشقت

مرا درد دل از حد رفت لیــــــــــکن                به درد دل گـــــرفتارم ز عشقت

اگر چه مــــــــــی‌کند آزار با مــــن                ولــــــی هرگز نیازارم ز عشقت

مرا گفتی چرا گـــشتی گرفتـــــــــار               گــــــرفتارم، گرفتارم  ز عشقت

 سومین ده نامه که ما از آن اطلاع داریم توسط «ابن نصوح فارسی» به نظم کشیده شده وعنوانش محبت نامه بوده است. ناظم یکی از معاصران رکن‌الدین صاین مذکور در فوق بوده و نام کاملش را خواجه کمال‌الدین فضل دانسته‌اند. زادگاهش چنانکه در عنوان منظومه مشهود است فارس، لیکن در تبریز توطن داشته. نامبرده چنانکه در منابع مربوط نوشته‌اند یکی از مریدان شیخ علاء الدوله سمنانی، عارف معروف این ادوار (متوفی به سال 736 ه.) و در هنر شاعری استادش را شاعر معروف این دوران «سلمان ساوجی» دانسته‌اند

ابن نصوح در آغاز شاعر دستگاه خواجه غیاث الدین رشیدی سابق‌الذکر بوده، یعنی همان کس که ممدوح رکن صاین چنانکه گذشت به شمار می‌رفته. لیکن بعداً به خدمت شاهان جلایری عراق عرب درآمده و مدح سلطان احمد جلایر (متوفی به سال 813 هـ.) را گفته که همین سلطان به ظاهر بیشترین حمایت را از شاعر به عمل می‌آورده. وفات ابن نصوح به سال 793 هـ . اتفاق افتاد

آنچه مسلم است محبّت نامه تقدیم به خواجه غیاث الدین رشیدی وزیر گردیده. دولتشاه سمرقندی، صاحب تذکره الشعرا که این ده نامه را به ما شناسانده متذکر می‌شود که منظومه بسیار مورد توجه مردم و نیز اهل علم بوده است. ولی مؤلف آتشکده آذر، یعنی لطفعلی‌خان بیگلدلی بر عکس این نظر داده و ان را دور از دسترس همگان دانسته. ما نیز نظر به اینکه نسخه این ده نامه تا کنون به نظرمان نرسیده لذا قادر نیستیم قضاوتی در باب مضمون  و هنر شاعری ناظم در آن بنمائیم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید